Download Table of Contents Print this page

Hitachi SC12V Handling Instructions Manual

Orbital sander

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

Slip- och Polermaskin
Rystepudser
Plansliper
Värähtelevä Tasohiomakone
Orbital sander
SV 12V
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet

Handling Instructions

SV 12SD
SV12V
SV 12SE

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi SC12V

 • Page 1: Handling Instructions

  Slip- och Polermaskin Rystepudser Plansliper Värähtelevä Tasohiomakone Orbital sander SV 12V SV 12SD SV 12SE • • SV12V Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 3 12mm...
 • Page 4 Svenska Dansk Norsk Låsspak Klemmehåndtag Klemme Handtag med startomkopplare Skiftehåndtag Bryterhåndtak Sandpapper Sandpapir Sand papir Sandpappershållare Papirholder Papirholder Bottenplatta Bundplade Bunnplate Underlagsplatta Pude Støtpute Dammutblåsningsöppning Støvport Støvventil Hållare för dammpåse Støvposeholder Støvposeholder Dammpåse Støvpose Støvpose Tungor Hempe Sifferskala Skalaknap Skalaskive Dammsugarfäste Renseadapator Rengjøringsadapter...
 • Page 5 Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser symboler, Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes for som anvendes for maskinen. som används för maskinen. maskinen. Sørg for å forstå Vær sikker på, at du forstår Se till att du förstår vad de betydningen av disse deres betydning, inden du betyder innan verktyget...
 • Page 6 Svenska (Översättning av originalinstruktionerna) Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för ELEKTRISKA VERKTYG tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren VARNING står i frånläge innan du ansluter det elektriska Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner.
 • Page 7: Tekniska Data

  Svenska Att använda det elektriska verktyget för andra ändamål SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR SLIP- OCH än det är avsett för kan resultera i farliga situationer. POLERMASKIN 5) Service VARNING a) Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt Kontrollera materialet du ska slipa, före slipning. elektriska verktyg och använd bara identiska reservdelar.
 • Page 8 Svenska (4)-2 När icke-perforerat sandpapper används. MONTERING AV VALFRIA TILLBEHÖR Anpassa sandpapperets bredd till underlagsplattans bredd och drag i sandpapperet för att fästa den 1. Montering av underlagsplatta för tryckkänsligt andra kanten. sandpapper VARNING Skruva ur de sex skruvarna. (1) Efter sandpapperets montering måste låsspaken Tag loss underlagsplattan och demontera istället återföras till spakens ursprungliga, läge.
 • Page 9 C: Brukat nr D: Anm. VARNING Reparationer, modifieringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då verktyget lämnas in för reparation eller annat underhåll till en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad.
 • Page 10 Dansk (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt eller GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner.
 • Page 11: Før Ibrugtagning

  Dansk Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elektriske SIKKERHEDSADVARSLER FOR RYSTEPUDSER værktøj. f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. ADVARSEL Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt Inden slibning skal du kontrollere det materiale, som du skæreværktøj med skarpe skær sætter sig fast, og det skal i gang med at slibe.
 • Page 12: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  Dansk Læg slibemaskinen ned som vist i Fig. 2. Før MONTERING AF EKSTRA TILBEHØRET sandpapiret ind mellem papirholderen og bundpladen, indtil det ikke kan komme låengere. 1. Montering af den magiske pude Pas sandpapirets bredde ind efter pudens bredde. Løsn de seks skruer. Slå...
 • Page 13 For at identificere sikkerhedsforanstaltningerne til Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi beskyttelse af brugeren, er der foretaget en vurdering el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service- af eksponeringen ved brug under virkelige forhold center. (hvor der er taget højde for alle dele af Denne liste over reservedele vil være nyttig, når...
 • Page 14 Norsk (Oversettelse av originalinstruksjonene) Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER FOR sekunders uoppmerksomhet kunne føre til alvorlige ELEKTROVERKTØY personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, sklisikre Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner.
 • Page 15: Tekniske Data

  Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. FORSIKTIG Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe La aldri barn eller helsesvake personer stå i nærheten. kanter/blader vil redusere faren for at de låser seg, Oppbevar verktøy utilgjengelig for barn og helsesvake samtidig som de vil være lettere å kontrollere. personer når det ikke er i bruk.
 • Page 16 Norsk Juster bredden på pussepapiret med bredden på MONTERING AV EKSTRAUTSTYR støtputen. Drei klemmen tilbake i opprinnelig stilling for å 1. Montering av den magiske støtputen holde pussepapiret på plass. Skru løs de seks skruene. (4)-1 Ved bruk av perforert pussepapir. Fjern støtputen og fest den magiske støtputen.
 • Page 17 B: Kodenr. C: Bruksnr. D: Anmerkninger ADVARSEL Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet vedlikeholdsarbeid kreves.
 • Page 18 Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös) Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA liukumattomien turvakenkien, kypärän KOSKEVAT VAROITUKSET kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää henkilövahinkojen vaaraa. VAROITUS c) Estä koneen käynnistyminen vahingossa. Varmista, Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet. että virtakytkin on pois päältä-asennossa ennen Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, yhdistämistä...
 • Page 19: Tekniset Tiedot

  Suomi 5) Huolto VÄRÄHTELEVÄN TASOHIOMAKONEEN a) Anna osaavan huoltoteknikon korjata sähkötyökalu TURVALLISUUSVAROITUKSET käyttäen alkuperäisiä osia vastaavia varaosia. Tämä pitää sähkötyökalun turvallisena. HUOM Ennen hiomista varmista, millaista materiaalia olet TURVATOIMET hiomassa. Pidä lapset ja mielentilaltaan epävakaat henkilöt poissa laitteen lähettyviltä. Jos on mahdollista, että hiomisen aikana syntyy Kun työkalua ei käytetä, se on säilytettävä...
 • Page 20 Suomi (4)-2 Kun käytetään lävistämätöntä hiomapaperia: 2. Puhdistimer adaptorin kiinnittäminen (malleille Sovita hiomapaperi pehmusteelle ja kiinnitä SV12V ja SV12SD) (Kuva 8) hiomapaperin toinen pää vetämällä sitä. Kun pölynkeräysletku on kiinnitetty pundistimen HUOM adaptoriin, kiinnitä se laitteeseen samalla tavalla kuin (1) Kun hiomapaperi on asennettu, palauta kiristysvipu pölypussi kiinnitettiin.
 • Page 21 A: Kohtanr. B: Koodinr. C: Käytetty nr. D: Huomautuksia HUOM Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- huoltokeskuksessa. Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä työkalun kanssa valtuutettuun Hitachi-huoltokeskukseen korjausta tai huoltoa pyydettäessä. Sähkötyökalujen käytössä ja huollossa on aina noudatettava kussakin maassa voimassa olevia turvaohjeita ja normeja.
 • Page 22: General Power Tool Safety Warnings

  English (Original instructions) Carrying power tools with your finger on the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS or energising power tools that have the switch on invites accidents. WARNING d) Remove any adjusting key or wrench before turning Read all safety warnings and all instructions. the power tool on.
 • Page 23: Orbital Sander Safety Warnings

  English Wear the dust mask additionally, if available. ORBITAL SANDER SAFETY WARNINGS Do not inhale or touch the harmful / toxic dusts CAUTION generated in sanding operation, the dust can Prior to the sanding operation, make sure the material endanger the health of yourself and bystanders. you are going to sand.
 • Page 24: Practical Operating Procedures

  English CAUTION MAINTENANCE AND INSPECTION (1) After mounting the sanding paper, return the clamping lever to its original position. 1. Empting and cleaning the Dust Bag (2) The sanding paper must be precisely attached on the (For models SV12V and SV12SD) pad, ensuring that there is ample tension (leaving no If the dust bag contains too much saw dust, dust slack).
 • Page 25 C: No. Used D: Remarks CAUTION Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.
 • Page 29 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...
 • Page 32 This product also conforms to RoHS Directive 2011/65/ overensstemmelse med RoHS direktiv 2011/65/EU. Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. er autoriseret til at kompilere den tekniske fil. Ltd. is authorized to compile the technical file.

This manual is also suitable for:

Sv 12seSv 12sd

Table of Contents