Download  Print this page

Ir-sensor; Batterijen - Philips 55POS901F User Manual

901f series.
Hide thumbs

Advertisement

hoofdlettermodus weer uit te schakelen. Als u
gedurende 20 seconden niet op een toets drukt,
wordt de hoofdlettermodus automatisch
uitgeschakeld. Ook wanneer u een andere
moduswijzigingstoets op het toetsenbord indrukt,
zoals Fn of Ω, wordt de hoofdlettermodus
uitgeschakeld.
Cijfers en leestekens
Als u een cijfer of leesteken wilt typen, drukt u op de
toets Fn voor u het gewenste cijfer of leesteken typt.
U schakelt de Fn-modus op dezelfde manier in of uit
als de hoofdlettermodus.
Internet
U kunt de Fn-toets gebruiken om www. of .com in te
voeren.
Symbolen en letters met een accent
Symbolen en letters met een accent zijn niet direct
beschikbaar op het toetsenbord van de
afstandsbediening.
Voor dergelijke tekens kunt u het toetsenbord op het
scherm openen.
Qwerty-, Azerty- en Cyrillisch
toetsenbord
De standaardindeling van het toetsenbord van de
afstandsbediening is Qwerty.
Azerty-toetsenbord
Afhankelijk van uw regio is het toetsenbord van de
afstandsbediening mogelijk ingesteld op Azerty. De
Azerty-tekens staan rechtsboven op de betreffende
toetsen.
De toetsenbordindeling instellen op Azerty...
1 - Druk op  , selecteer Alle instellingen en druk
op OK.
2 - Selecteer Regio en taal en druk op  (rechts)
om naar het menu te gaan.
3 - Selecteer Toetsenbord van
afstandsbediening en druk op OK.
4 - Selecteer AZERTY of QWERTY en druk
op OK.
5 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het
menu te sluiten.
Cyrillisch toetsenbord
Afhankelijk van uw regio kan het toetsenbord van de
afstandsbediening naar Cyrillische tekens worden
overgeschakeld.
De Cyrillische tekens staan rechtsboven op de
toetsen.
Cyrillische tekens schrijven...
1 - Druk op  op de afstandsbediening.
2 - Druk nogmaals op  als u weer naar Qwerty wilt
overschakelen.
3.5

IR-sensor

De afstandsbediening van de TV gebruikt Bluetooth
voor het bedienen van de TV. Met Bluetooth hoeft u
de afstandsbediening niet op de TV te richten.
De TV kan echter ook worden bediend met een
afstandsbediening die werkt op IR (infrarood). Bij een
IR-afstandsbediening moet u de infraroodsensor van
de afstandsbediening wel op de voorkant van de TV
richten.
3.6

Batterijen

De TV meldt automatisch wanneer de batterijen van
de afstandsbediening bijna leeg zijn.
Als u de batterijen wilt vervangen, opent u het
batterijvak aan de kant van het toetsenbord op de
afstandsbediening.
1 - Druk met een klein muntje of een ander klein, niet
te scherp voorwerp op het rechthoekige
ontgrendelknopje om het batterijklepje te openen.
2 - Schuif de batterij in de richting van de metalen
veer en trek het andere uiteinde van de batterij naar
buiten.
3 - Vervang de oude batterijen door twee
alkalinebatterijen van het type AA-LR6-1,5V. Zorg dat
de + en - kanten van de batterij in de juiste richting
liggen.
4 - Plaats en schuif de batterijklep weer terug tot u
een klik hoort.
Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u de
afstandsbediening lange tijd niet gaat gebruiken.
Gooi oude batterijen veilig weg volgens de
verwijderingsinstructies.
Voor meer informatie kunt u in Help de
optie Trefwoorden selecteren en Einde levensduur
opzoeken.
12

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips 55POS901F

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: