Download  Print this page

Ustawienia Obrazu I Dźwięku - Philips 32HF9385D, 42HF9385D Owner's Manual

Philips owner's manual hospitality television 32hf9385d/42hf9385d
Hide thumbs

Advertisement

2658.1_PL.qxd
14-05-2007
5.2.3
Menu szybkiego dostępu
Menu szybkiego dostępu umożliwia bezpośredni
dostęp do określonych elementów menu, które są
najczęściej potrzebne.
Jeśli zainstalowane i nadawane są kanały cyfrowe, w
menu są wyświetlane odpowiednie opcje cyfrowe.
‡ Naciśnij przycisk Option na pilocie zdalnego
sterowania.
® Za pomocą przycisku o lub œ wybierz opcję.
Ò Naciśnij przycisk
wybranej opcji.
† Naciśnij przycisk o, œ, p, lub π, aby zmienić
ustawienia w menu.
º Naciśnij przycisk Option, aby zamknąć menu.
OPTION
• Język audio
Patrz część 5.3.5 Dostosowanie ustawień
dźwięku.
• Język napisów
Patrz część 5.9.3 Wybieranie języka napisów
cyfrowych.
• Napisy
Patrz część 5.9 Napisy dialogowe.
• Format obrazu
Patrz część 5.3.4 Panoramiczny format obrazu.
• Korektor
Patrz część 5.3.5 Dostosowanie ustawień dźwięku.
• Zegar
Wyświetlanie zegara
‡ Naciśnij przycisk
wyświetlany.
® Za pomocą przycisków Option oraz przycisk
o lub œ ponownie wybierz opcję Zegar.
Ò Naciśnij przycisk
Dostęp szybki
Język audio
Język napisów
Napis
Format obrazu
Korektor
Zegar
Korzystanie z telewizora
12:49
Pagina 15
OK
, aby wyświetlić menu
v
j
MHEG
b
q
CANCEL
DEMO
GUIDE
a
OPTION
OK
LIST
, aby zegar był stale
OK
, aby ukryć zegar.
OK
5.3
Ustawienia obrazu i dźwięku
Ta część omawia sposoby regulowania ustawień
obrazu i dźwięku za pomocą menu.
5.3.1
Asystent ustawień
Za pomocą asystenta ustawień można w prosty
sposób wyregulować podstawowe ustawienia
obrazu, dźwięku oraz funkcji Ambilight.
‡ Naciśnij przycisk Menu na pilocie zdalnego
sterowania, wybierz kolejno Menu telew. >
Ustawienia telewizora > Asystent ustawień i
naciśnij przycisk π, aby go otworzyć.
® Naciśnij przycisk
.
OK
Ò Naciśnij zielony przycisk na pilocie zdalnego
sterowania, aby włączyć asystenta.
† Naciśnij przycisk p lub π, aby wybrać lewą lub
prawą stronę w celu dokonania wyboru.
º Naciśnij zielony przycisk, aby przejść do
następnego ustawienia.
Dokonasz ustawień kilku opcji. Po zakończeniu
telewizor wyświetli monit o zachowanie tych
ustawień.
◊Naciśnij zielony przycisk, aby zapisać wszystkie
ustawienia.
5.3.2
Przywracanie ustawień
standardowych
Istnieje możliwość wyboru jednego z
predefiniowanych ustawień telewizora. Na każde
ustawienie składa się obraz, dźwięk i funkcja
Ambilight.
‡ Naciśnij przycisk Menu na pilocie zdalnego
sterowania, wybierz kolejno Menu telew. >
Ustawienia telewizora > Reset. do standard.
położenia i naciśnij przycisk π, aby otworzyć
listę.
® Za pomocą przycisku o lub œ wybierz
ustawienie.
Ò Naciśnij zielony przycisk, aby zapisać dokonany
wybór.
Ustawienia standardowe: Bieżący, Naturalny,
Jaskrawy, Film
15

Advertisement

loading

  Also See for Philips 32HF9385D, 42HF9385D

  Related Manuals for Philips 32HF9385D, 42HF9385D