Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 17
ADP 201
English
EN

Operating instructions

DISHWASHER - Contents
Operating instructions, 1
FR
Français
Mode d'emploi
LAVE-VAISSELLE - Sommaire
Mode d'emploi, 1
PL
Polski
Instrukcja obsługi
ZMYWARKA - Spis treści
Instrukcja obsługi, 1
Ważne Wskazówki Bezpieczeństwa, 5-6-7
Instalacja, 39-40
RO
Română
Instrucţiuni de folosire
MAŞINA DE SPĂLAT VASE - Sumar
Instrucţiuni de folosire, 1
Instrucţiuni de Siguranţă Importante, 7-8-9
Instalare, 50-51
BG
Български

Инструкция за експлоатация

СЪДОМИЯЛНА МАШИНА - Съдържание
Важни Указания Във Връзка с Безопасността, 9-10-11
EL
Ελληνικα

Οδηγίες χρήσης

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ - Περιεχόμενα

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Whirlpool ADP 201

 • Page 1: Table Of Contents

  ADP 201 English Română Operating instructions Instrucţiuni de folosire DISHWASHER - Contents MAŞINA DE SPĂLAT VASE - Sumar Operating instructions, 1 Instrucţiuni de folosire, 1 Important Safety Instructions, 2-3 Instrucţiuni de Siguranţă Importante, 7-8-9 Assistance, 13 Asistenţă, 13 Product Data, 14 Fişa produsului, 15...
 • Page 2: Important Safety Instructions

  LEGEND OF SYMBOLS/ LÉGENDE DES SYMBOLES/LEGENDA SYMBOLI/LEGENDĂ SIMBOLURI/ ЛЕГЕНДА НА СИМВОЛИТЕ/ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Warning/ Avertissement/Ostrzeżenie/Avertisment/Предупреждение/Προειδοποίησ Grounding/ Mise à la terre/Uziemienie/Legare la pământ/Заземяване/Γείωση Electrical Hazard/ Risque d’électrocution/Ryzyko porażenia elektrycznego/Pericol de electrocutare/Опасности, свързани с електрически ток/ Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας Waste/Déchet/Odpady/Deşeuri/Отпадъци/Απόρριψη Safeguarding the environment/ Protection de l’environnement/Ochrona środowiska/Protecţia mediului/Опазване на околната среда/ Προστασία του...
 • Page 3 GROUNDING INSTRUCTIONS • During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent • This appliance must be grounded. In the or flattened. Do not tamper with controls. event of a malfunction or breakdown, • To dispose of any packaging grounding will reduce the risk of an materials, follow local legislation so electric shock by providing a path of...
 • Page 4: Informations De Sécurité Importantes

  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ en cas de dysfonctionnement. • Seul un technicien qualifié est apte à IMPORTANTES effectuer les réparations et les modifications Lire attentivement les consignes avant techniques. • Pour débrancher l’appareil, toujours toute utilisation. Elles contiennent des extraire la fiche de la prise principale. Ne informations importantes pour une installation, pas tirer sur le câble.
 • Page 5 pouvoir débrancher la machine le cas • Pour de plus amples informations sur la échéant. prise en charge et le recyclage de ce • Pour charger l’appareil: produit, contactez les autorités locales 1 - Placer les objets coupants de sorte à ne compétentes en termes de tri sélectif ou pas endommager le joint de la porte.
 • Page 6 • Urządzenie może być używane przez dzieci • N ie uruchamiać ur ządzenia pr zed powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zakończeniem procesu instalacji. zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi lub INSTRUKCJE W ZAKRESIE UZIEMIENIA psychicznymi lub brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli osoby te są nadzorowane, uzyskały • Należy zapewnić uziemienie urządzenia. W instrukcje na temat bezpiecznego użycia razie niewłaściwego funkcjonowania lub urządzenia i mają...
 • Page 7 zostać wymieniony przez producenta, jego wsz ystkich produktach prz ypomina serwisanta lub inną osobę posiadającą właścicielowi o obowiązku w zakresie odpowiednie kwalifikacje. oddzielnej zbiórki odpadów. W celu • Podczas instalacji, nie dopuścić do uzyskania dodatkowych informacji na nadmiernego zagięcia lub spłaszczenia temat prawidłowego usuwania zużytego kabla zasilającego. Nie naruszać elementów sprzętu domowego, użytkownicy mogą...
 • Page 8 sprijiniţi sau nu vă aşezaţi pe aceasta, întrucât service. Nu aduceţi modificări ştecherului există pericolul ca aparatul să se răstoarne. furnizat împreună cu aparatul dacă acesta • Uşa aparatului poate susţine doar greutatea nu se potriveşte cu modelul prizei. Montaţi raftului încărcat cu vase atunci când acesta o priză adecvată folosind serviciile unui este retras. electrician calificat. • La finalul fiecărui ciclu de spălare şi înainte să curăţaţi aparatul în vederea efectuării UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE lucrărilor de întreţinere, închideţi robinetul • După instalare, asiguraţi-vă că puteţi...
 • Page 9 • Pentru informaţii detaliate referitoare инструкциите в настоящото ръководство. la reciclarea acestui produs, contactaţi • Този уред може да се използва от деца на autorităţile locale responsabile de colectarea възраст над 8 години и лица с ограничени separată a deşeurilor sau magazinul de la care физически, сетивни или умствени aţi achiziţionat aparatul.
 • Page 10 изплакване и солта на място, недостъпно цикъла на измиване проверявайте дали за деца. контейнерът за препарат е празен. • Този уред е предназначен само за • При повреда на захранващия кабел той трябва да бъде заменен от производителя УКАЗАНИЯ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ или от представител на сервиза, или от лице • Този уред трябва да бъде заземен. В случай с...
 • Page 11: Σημαντικεσ Πληροφοριεσ Για Την Ασφαλεια

  със зачеркнат контейнер за отпадъци, ή μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω της, καθώς η поставен на всички продукти, напомня на συσκευή μπορεί να πέσει προς τα εμπρός. собствениците им за техните задължения • Η ανοικτή πόρτα της συσκευής μπορεί να по...
 • Page 12 ηλεκτροπληξίας. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ • Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη σωστή • Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε από γείωση της συσκευής, ζητήστε τον έλεγχο από ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή το σέρβις του υλικά. Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται αντιπροσώπου.
 • Page 13: Assistance

  Asistenţă Assistance Înainte de a contacta serviciul de Asistenţă: Before contacting Assistance: • Verificaţi dacă puteţi remedia singuri anomalia (vezi Anomalii • Check whether the problem can be resolved using the şi Remediere). Troubleshooting guide (see Troubleshooting). • Reporniţi programul, pentru a controla dacă inconvenientul a •...
 • Page 14: Product Data

  Product Data (product fiche) Product Fiche WHIRLPOOL Brand ADP 201 Model Rated capacity in standard place settings (1) Energy efficiency class on a scale from A+++ (low consumption) to D (high consumption) Energy consumption per year in kWh (2) 0.83...
 • Page 15: Karta Produktu

  Karta produktu Karta produktu WHIRLPOOL Marka ADP 201 Nazwa modelu Pojemność znamionowa, wyrażona liczbą standardowych kompletów naczyń (1) Klasa efektywności energetycznej, skala od A+++ (niskie zużycie) do D (wysokie zużycie) Zużycie energii w kWh rocznie (2) 0.83 Zużycie energii w standardowym cyklu zmywania w kWh Zużycie energii w trybie wyłączenia W...
 • Page 16: Продуктов Фиш

  Продуктов фиш Продуктов фиш WHIRLPOOL Марка ADP 201 Модел Капацитет на стандартни комплекти за миене (1) Енергиен клас от А+++ (ниска консумация) до D (висока консумация) Годишна консумация на енергия в kWh (2) 0.83 Консумация на енергия при стандартна програма на миене в kWh Консумация...
 • Page 17: Installation

  Installation Electrical connection If the appliance must be moved at any time, keep it in an Before inserting the plug into the electrical socket, make upright position; if absolutely necessary, it may be tilted onto its back. sure that: • The socket is earthed and complies with current Connecting the water supply regulations;...
 • Page 18 Advice regarding the first wash cycle The machine has a buzzer/set of tones to inform the user that After the installation, remove the stoppers from the racks and a command has been implemented: power on, cycle end etc. the retaining elastic elements from the upper rack (if any). The symbols/indicator lights/LEDs on the control panel/ display may vary in colour and may have a flashing or fixed Water softener settings...
 • Page 19: Description Of The Appliance

  Description of the appliance Overall view Upper rack Upper spray arm Tip-up compartments Rack height adjuster Lower rack Lower spray arm Cutlery basket Washing filter Salt dispenser Detergent and rinse aid dispensers Data plate Control Panel Control panel Indicator lights Delayed Start - Low Salt indicator light 2-4-8h...
 • Page 20: Refined Salt And Rinse Aid

  Refined Salt and Rinse Aid Only use products which have been specifically designed Average autonomy Water Hardness Table salt dispenser with 1 for dishwashers. Do not use table salt or industrial salt. wash cycle per day Follow the instructions given on the packaging. level °dH °fH...
 • Page 21: Loading The Racks

  Loading the racks Tips Upper rack Before loading the racks, remove all food residues from the Load this rack with delicate and lightweight crockery such as crockery and empty liquids from glasses and containers. No glasses, cups, saucers and shallow salad bowls. preventive rinsing is needed under running water.
 • Page 22 Unsuitable crockery Adjusting the height of the upper rack • Wooden crockery and cutlery. The height of the upper rack can be adjusted: high position to • Delicate decorated glasses, artistic handicraft and antique place bulky crockery in the lower rack and low position to make crockery.
 • Page 23: Detergent And Dishwasher Use

  Detergent and dishwasher use Measuring out the detergent Starting the dishwasher Good washing results also depend on the correct amount of 1. Press ON-OFF button. detergent being used. Exceeding the stated amount does not 2. Open the door and measure out the detergent. (see detergent result in a more effective wash and increases environmental information).
 • Page 24: Wash Cycles

  Wash cycles Wash-cycle data is measured under laboratory conditions according to European Standard EN 50242. Based on the different conditions of use, the wash-cycle duration and data can change. Wash cycle Approximate Water Energy which duration of wash Wash cycle Options consumption consumption...
 • Page 25: Special Wash Cycles And Options

  The “Tablet” option results in a longer wash cycle. Note for Test Laboratories: for information on comparative EN testing conditions, please send an email to the following address: contact@whirlpool.com Half Load option If there are not many dishes to be washed, a half load...
 • Page 26: Care And Maintenance

  Care and maintenance Cleaning the filters The filter assembly consists of three filters which remove food residues from the washing water and then recirculate the water. They must be cleaned if you wish to achieve the best results in every wash. Clean the filters regularly.
 • Page 27: Troubleshooting

  Troubleshooting Whenever the appliance fails to work, check for a solution from the following list before calling for Assistance. Problem: Possible causes / Solutions: The dishwasher does not start • The water supply tap is not turned on. or cannot be controlled. •...
 • Page 28: Service

  Installation En cas de déménagement, transporter l’appareil ATTENTION : TENSION DANGEREUSE ! verticalement; si besoin est, l’incliner sur le dos. Raccordements hydrauliques Il ne faut en aucun cas couper le tuyau d’amenée de l’eau car il contient des parties sous tension. L’adaptation des installations de plomberie de l’installation doit être effectuée par du personnel qualifié...
 • Page 29 Conseils pour le premier lavage Cet électroménager dispose de signaux sonores/bips qui signalent que la commande a été activée: allumage, fin de Après l'installation, retirer les cales placées sous les paniers cycle etc.. ainsi que les élastiques de fixation du panier supérieur (si prévus). Tous les symboles/voyants/led lumineux du bandeau de commande/afficheur peuvent avoir des couleurs différentes, Réglages de l'adoucisseur d'eau flasher ou être en fixe.
 • Page 30: Description De L'appareil

  Description de l’appareil Vue d’ensemble Panier supérieur Bras de lavage supérieur Clayettes rabattables Réglage hauteur du panier Panier inférieur Bras de lavage inférieur Panier à couverts Filtre lavage Réservoir à sel Bacs produit de lavage et réservoir à 10. produit de rinçage Plaque signalétique Tableau de bord Tableau de bord Voyants 3-6-9h Départ différé...
 • Page 31: Sel Régénérant Et Produit De Rinçage

  Sel régénérant et Produit de rinçage Autonomie moyenne N’utiliser que des produits de lavage spéciaux lave-vaisselle. Tableau de dureté de l’eau réservoir à sel avec 1 N’utilisez pas de sel alimentaire ou industriel. lavage par jour (Se conformer aux instructions reportées sur l’emballage). niveau °dH °fH mmol/l mois En cas d’utilisation d’un produit multifonction, nous...
 • Page 32: Charger Les Paniers

  Charger les paniers Panier à couverts Conseils Avant de charger les paniers, débarrasser la vaisselle des Le panier à couverts est équipé de grilles supérieures déchets plus importants et vider les verres et autres récipients. permettant de mieux ranger les couverts. Le panier à couverts Pas besoin de rincer préalablement à...
 • Page 33 Vaisselle non appropriée Régler la hauteur du panier supérieur • Couverts et vaisselle en bois. Le panier supérieur est réglable en hauteur : en position haute, il permet de ranger de la vaisselle encombrante dans • Verres décorés et fragiles, vaisselle artisanale artistique ou le panier inférieur ; en position basse, il permet d’exploiter ancienne.
 • Page 34: Produit De Lavage Et Utilisation Du Lave-Vaisselle

  Produit de lavage et utilisation du lave-vaisselle Charger le produit de lavage Mettre en marche le lave-vaisselle Un bon résultat de lavage dépend aussi d’un bon dosage 1. Appuyer sur la touche ON-OFF. du produit de lavage. Un excès de produit de lavage ne lave 2. Ouvrir la porte et doser le produit de lavage. (voir produit pas mieux et pollue l’environnement.
 • Page 35: Programmes

  Programmes Les données des programmes sont mesurées dans des conditions de laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Selon les différentes conditions d’utilisation, la durée et les données des programmes peuvent être différentes. Durée du Consommation Consomation Programme Séchage Options programme d’eau d’énergie H:Min. (litre/cycle) (kWh/cycle) Départ différé - Demi-Charge 1. Eco 03:00 0,83 - Tab Départ différé...
 • Page 36: Programmes Spéciaux Et Options

  Note pour les laboratoires d’essai : pour toutes informations L’option «Tablette » prolonge la durée du programme. sur les conditions d’essai comparatif EN, s’adresser à: contact@ whirlpool.com Options de lavage Option Demi-charge Si une option n’est pas compatible avec le programme Le programme demi-charge permet de laver une petite sélectionné, (voir tableau programmes) la led correspondante...
 • Page 37: Entretien Et Soin

  Entretien et soin Nettoyer les filtres Les trois filtres qui composent le groupe filtrant débarrassent l’eau de lavage des résidus d’aliments avant de la remettre en circulation: pour obtenir de bons résultats de lavage, il faut les nettoyer. Nettoyer les filtres régulièrement. Ne pas utiliser le lave-vaisselle sans filtres ou avec filtre mal fixé.
 • Page 38: Anomalies Et Remèdes

  Anomalies et remèdes Si l’appareil présente des anomalies de fonctionnement, procéder aux contrôles suivants avant de prendre contact avec le service d’assistance technique. Anomalies : Causes / Solutions possibles : Le lave-vaisselle ne démarre • Le robinet de l’eau n’est pas ouvert. pas ou n’obéit pas aux • Eteindre l’appareil à l'aide de la touche ON-OFF, rallumer au bout d’une minute environ et commandes sélectionner à...
 • Page 39: Instalacja

  Instalacja Podłączenie do sieci elektrycznej W przypadku przenoszenia należy trzymać urządzenie w Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy się upewnić, czy: pozycji pionowej; w razie konieczności przechylić je do tyłu. • gniazdko ma uziemienie i jest zgodne z obowiązującymi Połączenia hydrauliczne przepisami;...
 • Page 40 Przed pierwszym użyciem Maszyna jest wyposażona w systemy akustyczne/tonowe, które informują o wykonanym poleceniu: włączeniu, końcu Po zainstalowaniu, należy zdjąć elementy ochronne z koszy cyklu, itd. oraz gumki przytrzymujące kosz górny (jeśli je zastosowano). Symbole/lampki kontrolne/diody świetlne obecne na panelu Ustawienia zmiękczacza wody sterowniczym/wyświetlaczu mogą...
 • Page 41: Opis Urządzenia

  Opis urządzenia Widok ogólny Kosz górny Spryskiwacz górny Półeczki Regulacja wysokości kosza Kosz dolny Spryskiwacz dolny Kosz na sztućce Filtr zmywania Pojemnik na sól Pojemniki na środek myjący i nabłyszczający Tabliczka znamionowa Panel sterowania Panel sterowania kontrolki Startu z Opóźnieniem o 2-4-8h kontrolka Braku Soli przycisk i...
 • Page 42: Sól Regeneracyjna I Środek Nabłyszczający

  Sól regenerująca i środek nabłyszczający Autonomia średnia Stosować wyłącznie produkty przeznaczone do zmywarek. Tabela twardości wody pojemnik soli przy 1 Nie stosować soli jadalnej lub przemysłowej. myciu dziennie Stosować zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu. poziom °dH °fH mmol/l miesiące W przypadku stosowania produktu wielofunkcyjnego, zaleca 0 - 6 0 - 10...
 • Page 43: Ładowanie Koszy

  Ładowanie koszy Koszyk na sztućce Zalecenia Przed napełnieniem koszy, usunąć z naczyń resztki żywności i - Wyposażony jest w przesuwne pałeczki, które umożliwiają opróżnić szklanki oraz kieliszki z pozostałych w nich płynów. Nie optymalne ułożenie sztućców. Kosz nieskładany może być umi- jest konieczne płukanie naczyń...
 • Page 44 Naczynia nieodpowiednie Regulowanie wysokości górnego kosza • Sztućce i naczynia drewniane. Aby ułatwić ładowanie naczyń, można umieścić kosz górny w położeniu wysokim lub niskim. • Delikatne, dekorowane kieliszki, naczynia rzemieślnicze i Zaleca się niezmienianie wysokości kosza na naczynia po antykwaryczne. Ich dekoracje nie są odporne. •...
 • Page 45: Środek Myjący I Obsługa Zmywarki

  Środek myjący i obsługa zmywarki Napełnianie dozownika detergentu Uruchomienie zmywarki Dobry rezultat mycia zależy również od właściwego 1. Nacisnąć przycisk ON-OFF. dozowania środka myjącego, jego nadmierna ilość nie 2. Otworzyć drzwi i wprowadzić detergent. (zob. Napełnianie zwiększa skuteczności mycia, powoduje natomiast dozownika detergentu).
 • Page 46: Programy

  Programy Dane programów są mierzone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z europejską normą EN 50242. W zależności od poszczególnych warunków użytkowania, czas trwania oraz dane programów mogą się zmieniać. Czas trwania Zużycie wody Zużycie energii Program Suszenie Opcje programu (l/cykl) (kWh/cykl) godziny:min.
 • Page 47: Programy Specjalne I Opcje

  Uwaga dla laboratoriów badawczych: w celu uzyskania Można zmniejszyć o połowę ilość środka myjącego. informacji na temat warunków testowych zgodnych z normami EN, należy przesłać zapytanie na adres: contact@whirlpool.com Opcji Tabletki wielofunkcyjne (Tab) Opcja ta pozwala uzyskać optymalne wyniki zmywania i suszenia.
 • Page 48: Konserwacja I Obsługa

  Konserwacja i obsługa Od czasu do czasu czyścić filtr dopływu wody znajdujący się na wyjściu zaworu. - Zamknąć zawór wody. - Po zamknięciu zaworu należy odkręcić końcówkę przewodu doprowadzającego wodę do zmywarki, wyjąć filtr i delikatnie umyć go pod bieżącą wodą. - Następnie ponownie włożyć...
 • Page 49: Nieprawidłowe Działanie I Możliwe Środki Zaradcze

  Nieprawidłowe działanie i możliwe środki zaradcze Jeśli w pracy urządzenia pojawiają się anomalie w pracy, należy skontrolować następujące punkty przed zwróceniem się do Obsługi technicznej (patrz Obsługa techniczna). Niektóre z usterek są sygnalizowane za pomocą lampek zapalających się na panelu sterowania. Przed wezwaniem pomocy technicznej należy zanotować, które z lampek świecą.
 • Page 50: Instalare

  Instalare Racordarea electrică În caz de mutare, menţineţi maşina de spălat în poziţie Înainte de a introduce ştecărul în priza de curent, asiguraţi-vă ca: verticală, iar dacă va fi necesar, înclinaţi-o pe latura posterioară. • priza să fie cu împământare şi conformă prevederilor Racordări hidraulice legale;...
 • Page 51 Avertizări la prima utilizare a maşinii Maşina este dotată cu semnale acustice/tonuri care anunţă După instalare, îndepărtaţi tampoanele poziţionate pe coşuri şi efectuarea comenzii: pornire, sfârşitul ciclului etc. elasticele de reţinere de pe coşul superior (dacă sunt prezente). Simbolurile/indicatoarele/ledurile luminoase de pe panoul de comandă, pot avea culori diferite, pulsa sau avea o lumină...
 • Page 52: Descrierea Aparatului

  Descrierea aparatului Vedere de ansamblu Coş superior Pulverizator superior Rafturi rabatabile Sistem de reglare a înălţimii coşului Coş inferior Pulverizator inferior Coş tacâmuri Filtru spălare Rezervor sare 10. Compartimente pentru detergent şi rezervor pentru agent de limpezire Plăcuţă caracteristici Panou de comandă Panou de comandă indicatoare Opţiune Pornire întârziată - indicator Lipsă Sare 2-4-8h tastă şi indicator tastă...
 • Page 53: Sare De Dedurizare Şi Agent De Limpezire

  Sare de dedurizare şi Agent de limpezire Autonomie media Folosiţi numai produse speciale pentru maşini de spălat vase. Tabelul durităţii apei rezervor sare cu 1 Nu utilizaţi sare alimentară sau industrială. spălare pe zi Respectaţi indicaţiile de pe ambalajul produselor. nivel °dH °fH mmol/l luni 0 - 6 0 - 10 0 - 1...
 • Page 54: Încărcarea Coşurilor

  Încărcarea coşurilor Sugestii Coşul superior Înainte de încărcarea coşurilor, eliminaţi de pe vase resturile de Introduceţi vasele delicate şi uşoare: pahare, ceşti, farfurioare, mâncare şi goliţi paharele şi recipientele de lichidele rămase. Nu salatiere joase. este necesară o clătire prealabilă cu apă curentă. Aranjaţi vasele astfel încât să fie stabile şi să nu se răstoarne, recipientele să fie dispuse cu deschiderea în jos, iar părţile concave sau convexe în poziţie oblică, pentru a permite apei să ajungă la toate suprafeţele şi să se scurgă. Fiţi atenţi ca mânerele, capacele, tigăile şi tăvile să nu împiedice rotaţia stropitoarelor. Dispuneţi obiectele mici în coşul pentru tacâmuri.
 • Page 55 Reglarea înălţimii coşului superior Vase necorespunzătoare Coşul superior este reglabil în înălţime: în poziţie înaltă când • Vase şi tacâmuri din lemn. doriţi să puneţi vase voluminoase în coşul inferior; în poziţie • Pahare decorate delicate, vase de artizanat artistic şi de anticariat. joasă, pentru a folosi spaţiile rafturilor rabatabile, creând mai Decoraţiile lor nu sunt rezistente. mult spaţiu în partea de sus.
 • Page 56: Detergentul Şi Folosirea Maşinii De Spălat Vase

  Detergentul şi folosirea maşinii de spălat vase Introducerea detergentului Pornirea maşinii de spălat vase Un rezultat bun la spălare depinde şi de dozarea corectă a 1. Apăsaţi butonul ON-OFF. detergentului, care nu spală mai eficient dacă este în exces şi, în 2. Deschideţi uşa şi dozaţi detergentul. (vezi Introducerea plus, poluează...
 • Page 57: Programe

  Programe Datele programelor sunt măsurate în condiţii de laborator potrivit normei europene EN 50242. În funcţie de diferitele condiţii de utilizare, durata şi datele programelor pot varia. Durata Consum Consum apă Program Uscare Opţiuni programului Energie (l/ciclu) ore:min. (kWh/ciclu) Pornirea întârziată - Half 03:00 0,83 1. Eco Load - Tab Pornirea întârziată - Half 2.
 • Page 58: Programe Speciale Şi Opţiuni

  La o nouă apăsare a butonului ÎNCĂRCARE PE JUMĂTATE, opţiunea Notă pentru laboratoarele de testări: pentru informaţii privind este anulată. condiţiile testului comparativ EN, trimiteţi o solicitare la adresa: contact@whirlpool.com Nu uitaţi să reduceţi corespunzător şi cantitatea de detergent. Opţiunea Tablete multifuncţionale (Tab) Opţiuni de Spălare Cu această opţiune este optimizat rezultatul spălării şi uscării.
 • Page 59: Întreţinere Şi Curăţire

  Întreţinere şi curăţire Curăţarea filtrelor Grupul de filtrare este compus din trei filtre care purifică apa de spălare de resturile de mâncare şi o recirculă: pentru a obţine rezultate bune la spălare, este necesară curăţarea acestor filtre. Curăţaţi regulat filtrele. Maşina de spălat vase nu poate fi utilizată fără filtre sau cu filtrele desprinse. • După câteva spălări, controlaţi ansamblul de filtrare şi, dacă este nevoie, curăţaţi-l cu grijă cu apă şi o perie nemetalică, conform instrucţiunilor de mai jos: 1.rotiţi filtrul cilindric C în sens invers acelor de ceasornic şi extrageţi-l (fig.
 • Page 60: Anomalii Şi Remedii

  Anomalii şi remedii În cazul în care aparatul prezintă anomalii de funcţionare, controlaţi următoarele aspecte înainte de a apela la serviciul de Asistenţă. Anomalii: Cauze posibile / Rezolvare: Maşina de spălat vase nu • Robinetul de apă nu este deschis. porneşte sau nu răspunde la • Opriţi maşina de la butonul ON/OFF, porniţi-o din nou după aproximativ un minut şi resetaţi comenzi programul.
 • Page 61: Монтаж

  Монтаж защита от наводнение, дори в случай на скъсване на маркуча В случай че се премествате, постарайте се да държите за водоснабдяване. машината във вертикално положение; ако все пак се налага, можете да я наклоните на задната страна. ВНИМАНИЕ: ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ! Свързване...
 • Page 62 Съвети при първото миене Машината издава звукови сигнали/тонове, които съобщават След инсталирането отстранете поставените на кошниците за съответната операция: включване, край на цикъла и т.н. уплътнения и закрепящите ластици от горната кошница Наличните на управляващия панел или на дисплея (където са налични). символи/бутони/светлинни...
 • Page 63: Описание На Уреда

  Описание на уреда Общ преглед Горна кошница Горен струйник Обръщащи се рафтчета Устройство за регулиране височината на кошницата Долна кошница Долен струйник Кошница за прибори Филтър за миене Резервоар за сол Ванички за миещ препарат и резервоар за гланц Табелка с характеристики Управляващ...
 • Page 64: Рафинирана Сол И Препарат За Изплакване

  Рафинирана сол и препарат за изплакване • Натиснете бутон P, за да изберете желаната степен на Използвайте само препарати, предназначени твърдост (виж таблица Твърдост на водата). специално за миялни машини. Не използвайте сол за хранителни и промишлени цели. • Изключете с бутон ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ) Следвайте...
 • Page 65: Зареждане На Кошниците

  Зареждане на кошниците Съвети Кошница за прибори Преди да заредите кошниците, отстранете всички остатъци Модулната кошница е оборудвана с горни решетки за по-до- от храна от съдовете и излейте течностите от чашите и бро подреждане на приборите. Кошницата за прибори трябва контейнерите.
 • Page 66 Регулиране височината на горната кошница Неподходящи съдове Горната кошница се регулира на височина: във висока • Дървени съдове и прибори. позиция, когато в долната кошница искате да разположите • Деликатни декорирани чаши, ръчно изработени съдове и обемисти съдове; в ниска позиция, за да използвате мястото старинни...
 • Page 67: Препарат За Измиване И Употреба На Съдомиялната Машина

  Препарат за измиване и употреба на съдомиялната машина Измерване на препарата за измиване Включване на миялната машина Добрият резултат от измиването зависи още от правилното 1. Hатиснете бутон ON-OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.). количество използван препарат. Надвишаването на 2. Отворете вратата и дозирайте миещия препарат. (виж посоченото...
 • Page 68: Цикли На Измиване

  Цикли на измиване Данните за циклите на измиване са измерени в лабораторни условия, съгласно европейския стандарт EN 50242. Продължителността на цикъла на измиване и данните може да се променят при различни условия на употреба. Цикли на Приблизителна измиване, продължителност Потребление Потребление...
 • Page 69: Специални Цикли На Измиване И Опции

  Бележки за тестовите лаборатории: за информация Чрез последващо натискане на бутон ПОЛОВИН ЗАРЕЖДАНЕ относно сравнимите с EN тестови условия изпратете имейл се отказва изборът на опцията. на следния адрес: contact@whirlpool.com Можете да намалите наполовина количеството миещ препарат. Опции за миене...
 • Page 70: Грижи И Поддръжка

  Грижи и поддръжка Почистване на филтрите Комплектът на филтрите се състои от три филтъра, които отстраняват хранителните отпадъци от водата за измиване и след това рециркулират водата. Те трябва да се почистват, ако искате да постигнете най-добри резултати от всяко измиване. Редовно...
 • Page 71: Отстраняване На Неизправности

  Отстраняване на неизправности Когато уредът не работи, проверете за възможно решение в следващия списък, преди да се обадите за помощ. Неизправности: Възможни причини / Решение: Миялната машина не • Кранът на водата не е отворен. работи или не отговаря на •...
 • Page 73: Τεχνική Υποστήριξη

  Εγκατάσταση Σε περίπτωση μετακόμισης διατηρείτε τη συσκευή σε ΠΡΟΣΟΧΉ: ΤΆΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ! κατακόρυφη θέση. Αν χρειαστεί, δώστε της κλίση στο πίσω μέρος. Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, Υδραυλικές συνδέσεις να κόβεται αφού περιέχει μέρη υπό τάση. Η προσαρμογή των υδραυλικών συστημάτων για την Ηλεκτρική...
 • Page 74 Προειδοποιήσεις για το πρώτο πλύσιμο Η μηχανή διαθέτει ηχητικά σήματα/τόνους που ειδοποιούν για Μετά την εγκατάσταση, αφαιρέστε τα επιθέματα που είναι την εντολή που ενεργοποιείται: άναμμα, τέλος κύκλου κλπ. τοποθετημένα στα καλάθια και τα ελαστικά συγκράτησης στο επάνω Τα σύμβολα/ενδεικτικά φωτάκια/led που υπάρχουν στον καλάθι...
 • Page 75: Περιγραφή Της Συσκευής

  Περιγραφή της συσκευής Συνολική εικόνα Καλάθι επάνω Ψεκαστήρας επάνω Κάλυμμα Ρυθμιστής ύψους καλαθιού Κάτω καλάθι Ψεκαστήρας κάτω Καλάθι μαχαιροπήρουνων Φίλτρο πλυσίματος Ρεζερβουάρ αλατιού Λεκανίτσες απορρυπαντικού και ρεζερβουάρ γυαλιστικού Πινακίδα χαρακτηριστικών Πίνακας χειριστηρίων Πίνακας χειριστηρίων ενδεικτικό φωτάκι Δυνατότητας Εκκίνησης με Καθυστέρηση - 2-4-8h Κουμπί...
 • Page 76: Αναγεννητικό Και Γυαλιστικό Αλάτι

  Αναγεννητικό αλάτι και Γυαλιστικό Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά προϊόντα για πλυντήρια πιάτων. Μέση αυτονομία Μη χρησιμοποιείτε μαγειρικό ή βιομηχανικό αλάτι. Πίνακας Σκληρότητας Νερού δοχείο αλατιού με 1 (Ακολουθήστε τις υποδείξεις που αναγράφονται επί της συσκευασίας.) πλύσιμο την ημέρα επίπεδο °dH °fH mmol/l μήνες...
 • Page 77: Φόρτωση Των Καλαθιών

  Φόρτωση των καλαθιών Υποδείξεις Καλάθι των μαχαιροπίρουνων Πριν φορτώσετε τα καλάθια, απομακρύνετε από τα σκεύη τα Το καλάθι των μαχαιροπίρουνων διαθέτει ανοίγματα επάνω για υπολείμματα τροφών και εκκενώστε ποτήρια και τα δοχεία καλύτερη διευθέτηση αυτών. πρέπει να τοποθετείται μόνο στο από...
 • Page 78 Σκεύη μη κατάλληλα Ρύθμιση του ύψους του επάνω καλαθιού • Μαχαιροπίρουνα και σκεύη ξύλινα. Για τη διευκόλυνση της τακτοποίησης των σκευών, μπορείτε να • Λεπτά διακοσμησμένα ποτήρια, σκεύη χειροτεχνικά και αντικέ. τακτοποιήσετε το επάνω καλάθι σε θέση ψηλή ή χαμηλή. Οι...
 • Page 79: Απορρυπαντικό Και Χρήση Του Πλυντηρίου Πιάτων

  Απορρυπαντικό και χρήση του πλυντηρίου πιάτων Φόρτωση του απορρυπαντικού Εκκίνηση του πλυντηρίου πιάτων Το καλό αποτέλεσμα του πλυσίματος εξαρτάται και από τη σωστή δοσολογία του απορρυπαντικού, υπερβάλλοντας δεν 1. Πιέστε το κουμπί ΟΝ-OFF. έχετε καλύτερο πλύσιμο και επιβαρύνετε το περιβάλλον. 2.
 • Page 80: Προγράμματα

  Προγράμματα Τα δεδομένα των προγραμμάτων μετρήθηκαν σε συνθήκες εργαστηριακές σύμφωνα με το ευρωπαϊκό Υπόδειγμα EN 50242. Ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες χρήσης, η διάρκεια και τα δεδομένα των προγραμμάτων μπορεί να αλλάζουν. Διάρκεια του Κατανάλωση Κατανάλωση Πρόγραμμα Στέγνωμα Δυνατότητες προγράμματος Ενέργειας...
 • Page 81: Ειδικά Προγράμματα Και Δυνατότητες

  Σημείωση για τα Εργαστήρια Δοκιμών: για πληροφορίες για τις Θυμηθείτε να μειώνετε στο μισό την ποσότητα συνθήκες της συγκριτικής δοκιμής EN, απευθυνθείτε στη διεύθυνση: απορρυπαντικού. contact@whirlpool.com Δυνατότητες Πολυδύναμα Δισκία (Tab) Δυνατότητες πλυσίματος Με τη δυνατότητα αυτή βελτιστοποιείται το αποτέλεσμα Αν μια δυνατότητα δεν είναι συμβατή με το επιλεγμένο...
 • Page 82: Συντήρηση Και Φροντίδα

  Συντήρηση και φροντίδα Να καθαρίζετε περιοδικά το φίλτρο εισόδου νερού που βρίσκεται στην έξοδο της βρύσης. - Κλείστε τη βρύση του νερού. - Ξεβιδώστε το άκρο του σωλήνα παροχής νερού, βγάλε το φίλτρο και καθαρίστε το απαλά κάτω από πίδακα τρεχούμενου νερού. - Βάλτε...
 • Page 83: Ανωμαλίες Και Λύσεις

  Ανωμαλίες και λύσεις Μπορεί να τύχει να μη λειτουργεί η συσκευή. Πριν τηλεφωνήσετε στην Τεχνική υποστήριξη ελέγξτε αν πρόκειται για πρόβλημα εύκολης επίλυσης με τη βοήθεια του παρακάτω καταλόγου. Ανωμαλίες: Πιθανά αίτια/Λύση: Το πλυντήριο πιάτων δεν • Η στρόφιγγα του νερού δεν είναι ανοιχτή. ξεκινάει...
 • Page 84 195138868.00 NC 11/2015 jk - Xerox Fabriano Whirlpool Europe s.r.l. - Viale Guido Borghi, 27 - 21025 Comerio (Varese) Italy www.whirlpool.eu...

Table of Contents