Download Table of Contents Print this page

Black & Decker HST1200 Original Instructions Manual page 23

Hand steamer

Advertisement

Table of Contents
Aπe πÑb »FÉHô¡µdG QÉ«àdG Qó°üe ¢ùÑ≤e øY ¢ùHÉ≤dG π°üa Öéj •
.IGƒµŸG ΩGóîà°SG AÉæKC G ¿GõÿG Aπe áëàa íàa Öéj ' •
í£°S ≈∏Y ™°VƒJh ó«dÉH ádƒªëŸG QÉîÑdG IGƒµe Ωóîà°ù o J ¿C G Öéj •
,É¡Wƒ≤°S ádÉM ' ó«dÉH ádƒªëŸG QÉîÑdG IGƒµe Ωóîà°ù o J 'C G Öéj •
É¡ÑjöùJ hC G ,áë°VGh ∞∏J ⁄É©e Qƒ¡X hC G
AÉHô¡µdG π«°UƒJ ∂∏°Sh ó«dÉH ádƒªëŸG QÉîÑdG IGƒµÃ ßØàMG •
óæY äGƒæ°S 8 øe πbC ' G ∫ÉØWC ' G ój ∫hÉæàe øY G k ó «©H É¡H ¢UÉÿG
.OÈàd É¡côJ hC G »FÉHô¡µdG QÉ«àdÉH É¡∏«°UƒJ
ájó°ù÷G äGQó≤dG hhP ¢UÉî°TC ' G ¬eóîà°ù«d ºª°üe ÒZ RÉ¡÷G Gòg •
Úà∏«∏≤dG áaô©ŸGh IÈÿGh á«fóàŸG á«∏≤©dGh á«°ù◊Gh á«ægòdGh
º¡FÉ£YE G hC G º¡«∏Y ±GöTE ' G πX ' 'E G (∫ÉØWC ' G ∂dP ' ÉÃ)
øY ∫hD ƒ °ùŸG ¢üî°ûdG πÑb øe RÉ¡÷G ΩGóîà°SÉH á≤∏©àŸG äɪ«∏©àdG
.RÉ¡÷ÉH º¡ãÑY ΩóY ¿Éª°†d ∫ÉØWC ' G áÑbGôe Ωõ∏j •
√òg ≈∏Y ™∏£e ÒZ ¢üî°T ...C G hC G ∫ÉØWC Ó d ìɪ°ùdG ΩóY Öéj •
¬°ùŸh RÉ¡÷G ¿Éµe øe ÜGÎb'ÉH äÉfGƒ«◊G hC G ∫ÉØWC Ó d íª°ùJ ' •
.∫ÉØWC ' G øe Öjôb ¿Éµe ' RÉ¡÷G 𫨰ûJ óæY √ÉÑàf'G Öéj •
¿hO RÉ¡÷G ∑ôJ πÑb ¢ùÑ≤ŸG øY ¢ùHÉ≤dG π°üaGh RÉ¡÷G ÅØWC G •
.¬FGõLC G øe AõL ...C G ¢üëa hC G ∞«¶æJ hC G Ò«¨J πÑbh áHÉbQ
Öéj .±ÉL ¿Éµe ' ¬æjõîJ Öéj ,RÉ¡÷G ΩGóîà°SG ΩóY ádÉM ' •
.∫ÉØWC ' G ∫hÉæàe øY k G ó«©H Iõ¡LC ' G ™«ªL ßØM
AGõLC G OƒLh ΩóY øe ≥≤ëà∏d ¬°üëa Öéj ,RÉ¡÷G ΩGóîà°SG πÑb •
hC G ,AGõLC ' G ' Qƒ°ùc OƒLh ΩóY øe k É °†jC G ócC É J .áÑ«©e hC G áØdÉJ
.RÉ¡÷G 𫨰ûJ ≈∏Y ôKD ƒ j ób Ö«Y ...C G hC G QGQRC ' G ' ∞∏J OƒLh
.¬FGõLC G øe AõL ...C G ' É k Ø ∏J hC G É k Ñ «Y äóLh GPE G RÉ¡÷G Ωóîà°ùJ ' •
¤E G áÑ«©e hC G áØdÉJ AGõLC G ...C G ∫GóÑà°SG hC G ìÓ°UE É H ó¡© o j ¿C G Öéj •
' á«dÉH hC G áØdÉJ AGõLC G OƒLh ΩóY øe ≥≤– ,ΩGóîà°S'G πÑb •
»°ù«FôdG ¢ùHÉ≤dG hC G AÉHô¡µdG ∂∏°S ∞∏J ádÉM ' RÉ¡÷G Ωóîà°ùJ ' •
É¡dGóÑà°SG Öéj ,»°ù«FôdG ¢ùHÉ≤dG hC G AÉHô¡µdG ∂∏°S ∞∏J ádÉM ' •
AÉHô¡µdG ∂∏°S ™£≤J ' .ôWÉîŸG Öæéàd óªà©e áfÉ«°U π«ch áaô©Ã
É¡«dE G QÉ°ûo Ÿ G ∂∏J ÒZ AGõLC G ...C G ∫GóÑà°SG hC G êGôNE G É k ≤ ∏£e ∫hÉ– ' •
ó«dÉH ádƒªëŸG QÉîÑdG IGƒµŸ á«aÉ°VE G áeÓ°S ÒHGóJ
hC G RɨdÉH πª©j ¿Éc AGƒ°S øNÉ°S óbƒe øe Üô≤dÉH RÉ¡÷G ™°†J ' !ôjò–
.¬H πbô©àdG ô£N ...OÉØàd É k ªFGO ájÉæ©H IGƒµŸG ∂∏°S QÉ°ùe §Ñ°VG •
äÉfGõÿG πØ°SC G hC G IQGô◊G QOÉ°üe øe Üô≤dÉH RÉ¡÷G ™°†J ' •
á∏HÉb hC G ájQÉéØfG OGƒe OƒLh ádÉM ' RÉ¡÷G Ωóîà°ùJ ' .IöTÉÑe
.IGƒµŸG ΩGóîà°SG AÉæKC G ¿GõÿG Aπe áëàa íàa Öéj ' •
.ójÈàdG IÎah ΩGóîà°S'G AÉæKC G áæNÉ°S í£°SC ' G ¿ƒµJ ób •
.√É«ŸÉH IGƒµŸG ' √É«ŸG ¿GõN
âHÉK
øjôNB ' G áeÓ°S
.º¡àeÓ°S
.RÉ¡÷G ΩGóîà°SÉH äGOÉ°TQE ' G
.¬H ¢UÉÿG ∂∏°ùdG ¢ùŸ hC G
ΩGóîà°S'G ó©H
ìÓ°UE ' Gh ¢üëØdG
.óªà©e áfÉ«°U π«ch
.∂∏°ùdG
.ɪ¡æe ...C É H Ö«Y OƒLh hC G
.∂°ùØæH ¬MÓ°UE G ∫hÉ– 'h
.π«dódG Gòg '
.AÉHô¡µdÉH
.∫É©à°TÓd
(‫)ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬
BLACK+DECKER ó«dÉH ádƒªëŸG QÉîÑdG IGƒµe º«ª°üJ "
IQGô◊G ÒKC É J ΩGóîà°SÉH ôHƒdG ó«YÉŒ øe ¢ü∏îà∏d HST1200
.iôNC G ¢VGôZC G ...C ' á°ü°üfl ÒZ »gh ,QÉîÑdGh
.§≤a á≤∏¨ŸG øcÉeC ' G ' ∂∏¡à°ùŸG ΩGóîà°S' ó© o e èàæŸG Gòg
™àªà°ùJ ¿C G ∂d ≈æªàfh .BLACK+DECKER èàæe ∑QÉ«àN' k G ôµ°T
‹õæŸG ∫ɪ©à°SÓd á°ü°üfl .IóY äGƒæ°ùd èàæŸG Gòg ΩGóîà°SÉH
πª©dG •É°ShC G h ÖJɵŸGh ôLÉàŸG ' ∫ɪ©dG ïHÉ£e ≥WÉæe •
áeÉbE ' G øcÉeC G h IÒ¨°üdG ¥OÉæØdGh ¥OÉæØdG ' AÓª©dG πÑ pb øe •
.iôNC G á«dõæe ÒZ øcÉeC G ...C G hC G ,QÉ£aE ' Gh ΩƒædG øcÉeC G •
ΩGóîà°SG πÑb ájÉæ©H πeɵdÉH π«dódG Gòg IAGôb »¨Ñæj
.á«FÉHô¡µdG äÉeó°ü∏d ¢Vô©àdG ôWÉfl ¤E G Ò°ûJ
IÉYGôe É k ªFGO Ú©àj ,á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC ' G ΩGóîà°SG óæY !ôjò–
øe óë∏d ∂dPh ;»∏j Ée ∂dP ' Éà ᫰SÉ°SC ' G áeÓ°ùdG äÉWÉ«àMG
áHÉ°UE G hC G á«FÉHô¡c áeó°üd ¢Vô©àdG hC G ≥jôM ܃°ûf ä'ɪàMG
.¬∏LC G øe RÉ¡÷G ºª o °U ...òdG ΩGóîà°S'G π«dódG Gòg í°Vƒj •
hC G RÉ¡÷G ™e IOƒLƒŸG ÒZ á≤ë∏e hC G á«dɪc ™£b ...C G ΩGóîà°SG
ób π«dódG Gòg ' ¬«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ÒZ ¢VôZ ' RÉ¡÷G ΩGóîà°SG
.áHÉ°UE G çhóM ¤E G ...OD ƒ j hC G G k ô£N πµ°ûj
.áLÉ◊G óæY ¬«dE G ´ƒLô∏d π«dódG Gò¡H ßØàMG •
.¬H πbô©àdG ô£N ...OÉØàd É k ªFGO ájÉæ©H IGƒµŸG ∂∏°S QÉ°ùe §Ñ°VG •
QÉ«àdG Qó°üe ¢ùÑ≤e πØ°SC G ¥ÓWE ' G ≈∏Y RÉ¡÷G π q ¨ °û o J ' •
.¬H RÉ¡÷G π«°UƒJ ºàj ...òdG »FÉHô¡µdG
ÉeóæY RÉ¡÷G π¨°û o J ' .Úà∏àÑe ∑Gój ¿ƒµJ ÉeóæY RÉ¡÷G π¨°ûJ ' •
í£°S ±GƒM ¥ƒa ≥∏©àj ' å«ëH ábóH AÉHô¡µdG π«°UƒJ ∂∏°S OôaG •
.ó°üb ¿hO ¬H Ì©àdG ºàj ' å«ëHh πª©dG
øY ¢ùHÉ≤dG π°üØd »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ∂∏°S ó°T k É ≤∏£e ∫hÉ– ' •
IQGô◊G øY k G ó«©H AÉHô¡µdG ∂∏°S ™°Vh ≈∏Y ¢UôMGh .¢ùÑ≤ŸG
π°üaÉa ,ΩGóîà°S'G AÉæKC G AÉHô¡µdG π«°UƒJ ∂∏°ùd ∞∏J çóM GPE G •
πÑb AÉHô¡µdG ∂∏°S ¢ùª∏J ' .QƒØdG ≈∏Y AÉHô¡µdG Qó°üe øY RÉ¡÷G
ΩóY ádÉM ' »FÉHô¡µdG QÉ«àdG Qó°üe øY RÉ¡÷G π°üaG •
»gh áHÉbQ ¿hóH ó«dÉH ádƒªëŸG QÉîÑdG IGƒµe ∑ôJ ºàj 'C G Öéj •
‫ﺍﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ‬
Oƒ°ü≤ŸG ΩGóîà°S'G
.§≤a »∏NGódG
:' RÉ¡÷G Gòg Ωóîà°ù o j '
,iôNC ' G
;ÚMÓØdG ∫RÉæe •
,iôNC ' G
RÉ¡÷G
.øNÉ°S í£°S :ôjò–
áeÓ°ùdG äɪ«∏©J
.OGƒŸG ' ∞∏J hC G á«°üî°T
RÉ¡÷G ΩGóîà°SG
.RÉ¡÷G ΩGóîà°SG óæY k G QòM øc •
.≥∏£dG AGƒ¡dG ' RÉ¡÷G Ωóîà°ùJ ' •
.Úeó≤dG 'ÉM ¿ƒµJ
.IOÉ◊G ±Gƒ◊Gh âjõdGh
.AÉHô¡µdG Qó°üe øY ¬∏°üa
.∞«¶æàdG πÑbh ΩGóîà°S'G
.»FÉHô¡µdG QÉ«àdG áµÑ°ûH á∏°Uƒe
23

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents