Download  Print this page

Asus RT-AC52U Quick Start Manual

802.11ac dual band router.
Hide thumbs
Also See for RT-AC52U
User manual - 131 pages
User manual - 130 pages
Setup - 16 pages

Advertisement

®
RT-AC52U
802.11ac Dual Band Router
Quick Start Guide
NA8162 / First Edition / May 2013
WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 1
6/4/13 11:27:48 AM

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Asus RT-AC52U

   Related Manuals for Asus RT-AC52U

   Summary of Contents for Asus RT-AC52U

 • Page 1 ® RT-AC52U 802.11ac Dual Band Router Quick Start Guide NA8162 / First Edition / May 2013 WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 1 6/4/13 11:27:48 AM...
 • Page 2 Table of contents English .....................7 Dansk ....................21 Nederlands ..................35 Suomi ....................49 Français ...................63 Deutsch ...................77 Ελληνικά ..................91 Italiano ....................105 Norsk ....................119 Português ..................133 Español ....................147 Svenska ...................157 NOTE/BEMÆRK/OPMERKING/HUOMAA/REMARQUE/ HINWEIS/ΣΗΜΕΙΩΣΗ/NOTA/MERK/NOTA/NOTA/OBS • For more details, refer to the user manual included in the support CD.
 • Page 3 • Per maggiori dettagli fate riferimento al Manuale Utente in- cluso nel CD di Supporto • Nærmere detaljer finner du i brukerhåndboken som er vedlagt på støtte-CD-en. • Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador incluído no CD de suporte. •...
 • Page 4 Package contents RT-AC52U AC adapter Network cable Quick Start Guide Support CD (User Manual/utilities) Warranty card Stand NOTE: If any of the items is damaged or missing, please contact your retailer. A quick look 1) USB 2.0 LED 6) Power LED...
 • Page 5 (http://192.168.1.1), then in the Network Map page's upper right corner, click the USB icon and click Eject USB disk. • For the list of file system and hard disk partitions that the wireless router supports, visit http://event.asus.com/networks/ disksupport • Network Printer Server: •...
 • Page 6 For the best front-to-rear coverage, place the wireless router in an upright position. • For the best up-to-down coverage, place the wireless router in an inclined position. • Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at http://www.asus.com to get the latest firmware updates. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 9 6/4/13 11:28:17 AM...
 • Page 7 Before you proceed 1. Unplug and disconnect the wires/cables from your existing modem setup and release your computer’s outmoded IP address. a: Unplug the AC adapter from the power outlet and disconnect it from your cable/ADSL modem. b: Disconnect the network cable from your cable/ADSL modem. c: Reboot your computer (recommended).
 • Page 8 2. Set up your wireless environment. 1: Insert your wireless router’s AC adapter to the DC-IN port and plug it to a power outlet. 2: Using the bundled network cable, connect your computer to your wireless router’s LAN port. IMPORTANT! Ensure that the WAN and LAN LEDs are blinking. 3: Using another network cable, connect your modem to your wireless router’s WAN port.
 • Page 9 3. Disable some settings on your computer. A. Disable the proxy server, if enabled. B. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address. C. Disable the dial-up connection, if enabled. NOTE: For more details on disabling your computer settings, refer to Frequently Asked Questions (FAQs).
 • Page 10 NOTE: If QIS does not launch automatically, follow these steps to manually launch QIS: • On your web browser, key in http://192.168.1.1 and run the Quick Internet Setup (QIS) Wizard again. • Disable the proxy settings, dial-up connection, and set your TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.
 • Page 11 AiCloud is a cloud service application that allows you to save, sync, share, and access your files. To use AiCloud: 1. From Google Play Store or Apple Store, download and install the ASUS Ai- Cloud app to your smart device. 2. Connect your smart device to your network. Follow the instructions to com- plete the AiCloud setup process.
 • Page 12 Frequently Asked Questions (FAQs) After following the steps, I still cannot access the wireless router’s web graphics user interface (web GUI) to configure the wireless router settings. A. Disable the proxy server, if enabled. Windows® 7 1. Click Start > Internet Explorer to launch the web browser.
 • Page 13 MAC OS 1. From your Safari browser, click Safari > Prefer- ences > Advanced > Change Settings... 2. From the Network screen, deselect FTP Proxy and Web Proxy (HTTP). 3. Cllick Apply Now when done. NOTE: Refer to your browser's help feature for details on disabling the proxy server.
 • Page 14 3. To obtain the IPv4 IP or IPv6 IP settings automat- ically, tick Obtain an IPv4 address automati- cally or Obtain an IPv6 address automatically. 4. Click OK when done. MAC OS 1. Click the Apple icon located on the top left of your screen.
 • Page 15 C. Disable the dial-up connection, if enabled. Windows® 7 1. Click Start > Internet Explorer to launch the browser. 2. Click Tools > Internet options > Connections tab. 3. Tick Never dial a connection. 4. Click OK when done. NOTE: Refer to your browser's help feature for details on disabling the dial-up connection settings.
 • Page 16 • Try setting up the wired connection and configuring the wireless encryption again. • Press the Reset button of the wireless router for more than five seconds. • Factory default settings: User name / Password: IP address: SSID: admin / admin 192.168.1.1 ASUS WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 19 6/4/13 11:28:39 AM...
 • Page 17 Where can I find more information about the wireless router? • User Manual in the support CD http://support.asus.com/faq • Online FAQ site: http://support.asus.com • Technical Support site: • Customer Hotline: Refer to the Support Hotline in this Quick Start Guide...
 • Page 18 Pakkens indhold RT-AC52U AC adapter Netværkskabel Kvikstartguide Support-cd (med brugervejledning/værktøjer) Garantibevis Stativ BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er beskadiget. En hurtig oversigt 1) USB 2.0 LED 6) Strøm LED 11) Strømafbryderen 2) LAN LED 7) WPS knap 12) Strøm (DC-IN) porte...
 • Page 19 • For at se en liste over hvilke filsystemer og hardiskpartitioner, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge http:// event.asus.com/ networks/disksupport • Netværksprinterserver: • Programmet til netværksprinteren understøttes af Windows® XP, Windows Vista® og Windows® 7. For at installere programmet på Mac OS, bedes du gå...
 • Page 20 For at opnå den bedste dækning over og under routeren, skal du stille i en skrå position. • Sørg altid for, at opdatere til den nyeste firmware. Besøg ASUS' hjemmeside på http://www.asus.com for, at hente de seneste firmwareopdateringer. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 23...
 • Page 21 Før du fortsætter 1. Træk ledningerne/kablerne ud af dit eksisterende modemsopsætning, og frigiv dem forældede IP-adresse på din computer. a: Træk stikket ud af stikkontakten, og træk stikket ud af dit kabel/ADSL mo- dem. b: Træk netværkskablet ud af dit kabel/ADSL modem. c: Genstart din computer (anbefales).
 • Page 22 2. Opsætning af dit trådløst miljø. 1: Slut den ene ende af el-ledningen til DC-IN stikket, og den anden til en stik- kontakt. 2: Hvis du bruger en netværkskabel, skal du forbinde din computer til LAN por- ten på din trådløse router. VIGTIGT! Sørg for, at WAN og LAN LED lamperne blinker.
 • Page 23 3. Deaktiver nogle indstillinger på din computer. A. Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret. B. Indstil TCP/IP indstillingerne til at hente en IP-adresse automatisk. C. Deaktiver opkaldsforbindelsen, hvis den er aktiveret. BEMÆRK: For yderligere oplysninger om deaktivering af dine comput- erindstillinger, bedes du venligst se Ofte stillede spørgsmål (FAQ).
 • Page 24 BEMÆRK: Hvis QIS ikke starter automatisk, bedes du følge disse trin for at starte den manuelt: • Indtast http://192.168.1.1 i din internetbrowser, og kør installationsguiden til den hurtige internetopsættelse (QIS) igen. • Deaktiver proxyindstillingerne, opkaldsforbindelsen og sæt dine TCP/IP-indstillinger til at hente en IP-adresse automatisk. For yderli- gere oplysninger, bedes du venligst se Ofte stillede spørgsmål (FAQ).
 • Page 25 Sådan bruger du AiCloud: 1. Gå på Google Play Store eller Apple Store og download og installer AiCloud- app’en fra ASUS til din smartenhed. 2. Forbind din smartenhed til dit netværk. Følg instruktionerne for at installere AiCloud.
 • Page 26 Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Når jeg har gennemgået trinnene, er det stadig ikke muligt for mig, at åbne internetgrænsefladen (web GUI), hvor jeg kan konfigurere indstillingerne på den trådløse router. A. Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret. Windows® 7 1. Klik på Start > Internet Explorer for, at starte internetbrowseren.
 • Page 27 MAC OS 1. I menubjælken, skal du klikke på Safari > Prefe- rences... (Indstillinger...) > Advanced (Avance- ret) > Change Settings... (Skift indstillinger...) fanen. 2. På listen af protokoller, skal du fravælge FTP Proxy og Web Proxy (HTTPS). 3. Klik på Apply Now (Anvend nu) når du er fær- dig.
 • Page 28 3. For at hente iPv4 IP-indstillingerne automatisk, skal du afkrydse Obtain an IP ad- dress automatically (Hent automatisk en IP-adresse). 4. Klik på OK når du er færdig. MAC OS 1. Klik på Apple ikonet øverst til venstre på din skærm.
 • Page 29 C. Deaktiver opkaldsforbindelsen, hvis den er aktiveret. Windows® 7 1. Klik på Start > Internet Explorer for, at starte internetbrowseren. 2. Klik på Tools (Funktioner) > Internet options (Internetindstillinger) > Connections (Forbin- delser) fanen. 3. Vælg Never dial a connection (Ring aldrig til en opkaldsforbindelse).
 • Page 30 • Prøv, at opsætte kabelforbindelsen og konfigurere krypteringsindstillingerne igen. • Hold nulstillingsknappen nede i mere end fem sekunder for, at nulstille eller gendanne systemet til fabriksindstillingerne. • Fabriksindstillingerne: Brugernavn/Adgangsko- IP-adresse: SSID: ASUS de: admin / admin 192.168.1.1 WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 33 6/4/13 11:29:19 AM...
 • Page 31 Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min trådløs router? • I brugervejledningen på support-cd'en. http://support.asus.com/faq • Ofte stillede spørgsmål på nettet: • Teknisk support: http://support-org.asus.com • Kunde hotline: Se venligst Kunde hotline i den medfølgende vejledning. SUPPORT HOTLINE Area...
 • Page 32 Inhoud verpakking RT-AC52U Wisselstroomadapter Netwerkkabel Beknopte handleiding Ondersteuningscd (handleiding, hulpprogramma's) Garantiekaart Voetstuk OPMERKING: als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een snel overzicht 1) USB 2.0 LED 6) Voedings-LED 11) uit-schakelaar...
 • Page 33 USB-pictogram en klik daarna op Eject USB 1 (USB 1 uitwerpen). • De lijst van bestandssystemen en harde schijfpartities die de draadloze router ondersteunt, vindt u op http://event.asus.com/ networks/disksupport • De lijst van printers die de draadloze router ondersteunen, vindt u op http://event.asus.com/networks/printersupport •...
 • Page 34 Voor de beste dekking voor-naar-achter, moet u de draadloze router rechtop plaatsen. • Voor de beste dekking omhoog-naar-omlaag, moet u de draadloze router schuin plaatsen. • Voer altijd een update uit naar de nieuwste firmware. Bezoek de ASUS-website op http://www.asus.com voor de nieuwst firmware-updates. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 37 6/4/13 11:29:47 AM...
 • Page 35 Voordat u doorgaat 1. Koppel de draden/kabels los van uw bestaande modeminstallatie en geeft het verouderde IP-adres van uw computer vrij. a: Koppel de wisselstroomadapter los van de voeding en an de kabel/ADSL- modem. b: Koppel de netwerkkabel los van uw kabel/ADSL-modem. c: Start uw computer opnieuw op (aanbevolen).
 • Page 36 2. Uw draadloze omgeving instellen. 1: Stop de wisselstroomadapter van uw draadloze router in de gelijkstroomin- gang en sluit deze aan op een stopcontact. 2: Sluit uw computer met de netwerkkabel aan op de LAN-poort van uw draad- loze router. BELANGRIJK! Controleer of de WAN- en LAN-LED's knipperen.
 • Page 37 3. Schakel enkele instellingen op uw computer uit. A. Schakel de proxyserver uit indien deze is ingeschakeld. B. De TCP/IP-instellingen instellen om automatisch een IP-adres te verkrijgen. C. Schakel de inbelverbinding uit indien deze is ingeschakeld. OPMERKING: Raadpleeg Veelgestelde vragen (FAQ’s) voor meer de- tails over het uitschakelen van uw computerinstellingen.
 • Page 38 OPMERKING: Als QIS niet automatisch wordt gestart, moet u deze stappen volgen om QIS handmatig te starten: • Voer http://192.168.1.1 in uw webbrowser in en start de QIS-wizard (Quick Internet Setup) opnieuw op. • Schakel de proxy-instellingen en de inbelverbinding uit en stel uw TCP/IP-instellingen in om automatisch een IP-adres te verkrijgen.
 • Page 39 AiCloud gebruiken: 1. Download de app ASUS AiCloud app van Google Play Store of Apple Store en installer deze op uw smartphone. 2. Verbind uw smartphone met de computer . Volg de instructies om het instel- len van AiCloud te voltooien.
 • Page 40 Veelgestelde vragen (FAQ's) Nadat ik de stappen heb gevolgd, krijg ik nog steeds geen toegang tot de grafische webinterface (Web GUI) van de draadloze router om deze in te stellen. A. Schakel de proxyserver uit indien deze is ingeschakeld. Windows® 7 1.
 • Page 41 MAC OS 1. Klik in de menubalk op Safari > Preferences... (Systeemvoorkeuren...) > tabblad Advanced (Geavanceerd)> Change Settings...(Wijzig instellingen...) 2. Schakel in de lijst van protocollen FTP Proxy (FTP-proxy) en Web Proxy (HTTPS) (Web- proxy (HTTPS)) uit. 3. Klik op Apply Now (Schrijf nu in) wanneer u klaar bent.
 • Page 42 3. Om de iPv4 IP-instellingen automatiscch te ver- krijgen, schakelt u het selectievakje Obtain an IP address automatically (Automatisch een IP-adres verkrijgen) in. 4. Klik op OK wanneer u klaar bent. MAC OS 1. Klik bovenaan links op het scherm op het Apple-pictogram 2.
 • Page 43 C. Schakel de inbelverbinding uit indien deze is ingeschakeld. Windows® 7 1. Klik op Start > Internet Explorer om de web- browser te starten. 2. Klik op Tools (Extra) > Internet options (Inter- netopties) > tabblad Connections (Verbindin- gen). 3. Tik op Never dial a connection (Nooit een verbinding kiezen).
 • Page 44 Kan de router niet vinden: • H oud de Reset-knop op het achterpaneel langer dan vijf seconden inge- drukt. • Controleer de instelling van de draadloze adapter, zoals de SSID- en coderingsinstellingen. Kan geen toegang krijgen tot het internet via de draadloze LAN-adapter.
 • Page 45 Gebruikersnaam / IP-adres: SSID: ASUS wachtwoord: 192.168.1.1 admin / admin Waar kan ik meer informatie vinden over de draadloze router? • Handleiding op ondersteunings-cd http://support.asus.com/faq • Online site voor veelgestelde vragen (FAQ): http://support-org.asus.com/ • Site voor technische ondersteuning: • Hotline klantendienst: raadpleeg de nummers voor de ondersteuningshot-...
 • Page 46 Contenu de la boîte RT-AC52U Verkkolaite Verkkokaapeli Pikaopas Tuki-CD (käyttöopas, apuohjelmat) Takuukortti Jalusta HUOMAA: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleen- myyjään. Pikasilmäys 1) USB 2.0 LED-valo 6) Virran LED-valo 11) virtakytkin 12) Virtakaapelin liitäntä 2) LAN LED -valo...
 • Page 47 (http://192.168.1.1), ja napsauta sitten Network Map -sivun oikeassa yläreunassa olevaa USB-kuvaketta ja sitten kohtaa Eject USB 1. • Luettelo langattoman reitittimen tukemista tiedostojärjestelmistä ja kovalevypartitioista on osoitteessa http://event.asus.com/ networks/disksupport • Luettelo langattoman reitittimen tukemista tulostimista on osoitteessa http://event.asus.com/networks/printersupport • Verkkotulostinpalvelin: •...
 • Page 48 • Aseta parhaan edestä taakse -peiton aikaansaamiseksi reititin pystyasen- toon. • Aseta parhaan ylhäältä alas -peiton aikaansaamiseksi reititin kallistettuun asentoon. • Päivität aina uusimman laiteohjelmiston. Hae viimeisimmät laitteistopäivitykset ASUS-web-sivustolta osoitteesta http://www.asus.com. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 51 6/4/13 11:30:30 AM...
 • Page 49 Ennen kuin aloitat 1. Kytke irti olemassa olevat modeemikaapelit/-johdot ja poista tietokoneesi vanhentunut IP-osoite. a: Irrota verkkolaite virtalähteestä ja irrota se kaapeli/ADSL-modeemista. b: Irrota verkkokaapeli kaapeli/ADSL-modeemista. c: Käynnistä tietokone uudelleen (suositus). VAROITUS! Ennen kaapeleiden/johtojen irrotusta varmista, että kaapeli-/ADSL-modeemi on ollut pois päältä ainakin kaksi minuuttia. Jos modeemissa on vara-akku, irrota myös se.
 • Page 50 2. Aseta langaton ympäristösi. 1: Liitä langattoman reitittimen verkkolaite DC-IN-porttiin ja liitä se virtalähtee- seen. 2: Liitä tietokone verkkokaapelilla langattoman reitittimen LAN-porttiin. TÄRKEÄÄ Varmista, että WAN- ja LAN LED -valot vilkkuvat. 3: Liitä modeemi toisella verkkokaapelilla langattoman reitittimen WAN-port- tiin. 4: Liitä...
 • Page 51 3. Désactivez certaines fonctionnalités de votre ordinateur. A. Ota välityspalvelin pois käytöstä, jos se on otettu käyttöön. B. Aseta TCP/IP-asetukset hakeaksesi IP-osoitteen automaattisesti. C. Ota modeemiyhteys pois käytöstä, jos se on otettu käyttöön. HUOMAA: Lisätietoa toimintojen poistamisesta käytöstä on kohdassa Usein kysyttyä...
 • Page 52 HUOMAA: Jos QIS ei käynnisty automaattisesti, käynnistä se manuaalisesti seuraavasti: • Näppäile WWW-selaimeesi http://192.168.1.1 ja suorita Quick Internet Setup (QIS) Wizard uudelleen. • Ota pois käytöstä välityspalvelinasetukset ja modeemiyhteys ja aseta TCP/IP-asetukset hankkimaan IP-osoitteen automaattisesti. Katso lisätietoja Usein kysyttyä -osasta tai käytä tuki-CD-levyn Ohjattu asennus -toimintoa automaattista diagnoosia varten.
 • Page 53 AiCloud on pilvipalvelu, jolla voit tallentaa, synkronoida, jakaa ja käyttää tiedos- tojasi. AiCloud-sovelluksen käyttö: 1. Lataa ja asenna Google Play Store - tai Apple Store -kaupasta ASUS AiCloud -sovellus älylaitteeseen. 2. Liitä älylaite verkkoon. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti AiCloud-asennuk- sen suorittamiseksi loppuun.
 • Page 54 Usein kysyttyä (FAQ) Olen noudattanut ohjeita, mutta en pääse WWW-selainpohjaiseen käyttöliittymään (WebGUI) määrittämään langattoman reitittimen asetuksia. A. Ota välityspalvelin pois käytöstä, jos se on otettu käyttöön. Windows® 7 1. Käynnistä web-selainta napsauttamalla Start (Käynnistä) > Internet Explorer. 2. Napsauta Tools (Työkalut) > Internet options (Internet-asetukset) >...
 • Page 55 MAC OS 1. Osoita valikkopalkin Safari > Preferences... (Asetukset...) > Advanced (Lisävalinnat) > Change Settings... (Muuta asetuksia...) -väli- lehteä. 2. Poista protokollaluettelosta valinta FTP Proxy (FTP-välityspalvelin) ja Web Proxy (HTTPS) (Web-välipalvelin (HTTPS)). 3. Napsauta Käytä nyt , kun olet valmis. HUOMAA: Katso lisätiedot koskien välimuistipalvelimen poistamista käytöstä...
 • Page 56 3. Saadaksesi iPv4 IP-asetukset automaattisesti, valitse Hanki IP-osoite automaattisesti. 4. Napsauta OK, kun olet valmis. MAC OS 1. Napsauta näytön vasemmassa yläreunassa olevaa Apple-kuvaketta 2. Osoita System Preferences (Järjestelmäase- tukset) > Network (Verkko) > Configure... (Kytkentä ...)-kentässä. 3. Valitse TCP/IP-välilehden Määritä IPv4-pudos- tusvalikosta käyttäen DHCP:tä.
 • Page 57 C. Ota modeemiyhteys pois käytöstä, jos se on otettu käyttöön. Windows® 7 1. Käynnistä web-selainta napsauttamalla Start (Käynnistä) > Internet Explorer. 2. Napsauta Tools (Työkalut) > Internet options (Internet-asetukset) > Connections (Yhteydet) -välilehti. 3. Poista valintamerkki kohdasta Never dial a connection (Älä...
 • Page 58 Verkkonimi tai suojausavain on unohtunut. • Yritä luoda langallinen yhteys ja määrittää salausasetukset uudelleen. • Paina nollauspainiketta yli viisi sekuntia nollataksesi tai palauttaaksesi järjestelmän tehtaan oletusasetuksiin. • Tehtaan oletusasetukset: Käyttäjänimi/Salasa- IP-osoite: SSID: ASUS na: admin / admin 192.168.1.1 WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 61 6/4/13 11:30:46 AM...
 • Page 59 Mistä saan lisätietoja langattomasta reitittimestä? • Tuki-CD-levyllä oleva Käyttäjän käsikirja • Online-usein kysyttyä-sivusto: http://support.asus.com/faq http://support-org.asus.com/ • Teknisen tuen sivusto: • Tukipalvelunumero: Katso tukipalvelunumero kohdasta Supplementary Guide (Lisäopas). SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Taiwan 0800-093-456; Traditional Mon. to Fri.
 • Page 60 Adaptateur secteur Guide de démarrage rapide CD de support (Manuel + utilitaires) Carte de garantie Socle REMARQUE : Contactez votre service après-vente ASUS si l’un des éléments est manquant ou endommagé. Caractéristiques matérielles 1) LED USB 2.0 6) LED d’alimentation 11) Bouton d’alimentation...
 • Page 61 • Pour consulter la liste des systèmes de fichiers et de partitions de disques supportés par le routeur sans fil, visitez le site http:// event.asus.com/networks/disksupport • Serveur d’impression réseau: • L’utilitaire d’impression réseau est compatible avec Windows XP, Windows Vista et Windows 7. Pour installer l’utilitaire sous MAC OSX, allez dans Applications USB >...
 • Page 62 • Mettez toujours le routeur à jour dans la version de firmware la plus récente. Visitez le site Web d’ASUS sur http://www.asus.com pour consultez la liste des mises à jour. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 65...
 • Page 63 Avant de commencer 1. Déconnectez tous les câbles de votre configuration modem actuelle et renouvelez l’adresse IP de votre ordinateur. a: Débranchez l’adaptateur secteur de la prise électrique et du modem câble/ ADSL. b: Déconnectez le câble réseau du modem câble/ADSL. c: Redémarrez votre ordinateur (recommandé).
 • Page 64 2. Configurez votre environnement réseau sans fil. 1: Reliez une extrémité de l’adaptateur secteur au port d’alimentation du rou- teur et l’autre extrémité à une prise électrique. 2: À l’aide d’un câble réseau, connectez votre ordinateur au port réseau local (LAN) du routeur sans fil.
 • Page 65 3. Désactivez certaines fonctionnalités de votre ordinateur. A. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé. B. Configurez les paramètres TCP/IP pour l’obtention automatique d’une adresse C. Désactivez la numérotation de votre connexion à distance si celle-ci existe. REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section FAQ de ce guide. Mise en route 1.
 • Page 66 REMARQUE : Si l'Assistant de configuration rapide ne s'exécute pas automatiquement, suivez les étapes ci-dessous : • Entrez http://192.168.1.1 dans la barre d’adresse de votre explorateur Web, et lancez l'Assistant de configuration rapide. • Désactivez votre serveur proxy et la numérotation de votre connexion à...
 • Page 67 à vos fichiers. Pour utiliser AiCloud: 1. Sur le Play Store, téléchargez et installez l’application ASUS AiCloud sur votre appareil mobile. 2. Connectez votre appareil mobile à votre réseau sans fil, puis suivez les in- structions apparaissant à...
 • Page 68 Foire aux questions (FAQ) Même après avoir suivi les instructions de ce guide, je ne parviens toujours pas à accéder au Gestionnaire de configuration du routeur. A. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé. Sous Windows ® 1. Cliquez sur Démarrer > Internet Explorer pour lancer le navigateur.
 • Page 69 Sous MAC OS 1. Dans la barre des menus, cliquez sur Safari > Préférences > Avancée > Modifier les régla- ges... 2. Dans la liste des protocoles, décochez les options Proxy FTP et Proxy web sécurisé (HTTPS). 3. Cliquez sur OK une fois terminé. REMARQUE : Consultez le fichier d’Aide de votre explorateur Internet pour plus de détails sur la désactivation du serveur proxy B.
 • Page 70 3. Cochez l’option Obtenir une adresse IP auto- matiquement. 4. Cliquez sur OK une fois terminé. Sous MAC OS 1. Cliquez sur la Pomme localisée en haut à gauche de votre écran. 2. Cliquez sur Préférences Système > Réseau > Configurer...
 • Page 71 C. Désactivez la numérotation de votre connexion à distance (si disponible). Sous Windows ® 1. Cliquez sur Démarrer > Internet Explorer pour lancer le navigateur. 2. Cliquez sur Outils > Options Internet > onglet Connexions. 3. Cochez l’option Ne jamais établir de connexion. 4.
 • Page 72 • Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sur l’arrière du routeur pen- dant plus de 5 secondes. • Paramètres par défaut : Nom d’utilisateur / Mot de Adresse IP : SSID : ASUS passe : 192.168.1.1 admin / admin WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 75...
 • Page 73 • Manuel d’utilisation contenu dans le CD de support http://support.asus.com/faq • FAQ en ligne : • Site de support technique : http://support.asus.com • Hotline : consultez la liste des centres d'appels ASUS en fin de guide. SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support...
 • Page 74 Verpackungsinhalt RT-AC52U AC-Adapter Netzwerkkabel Schnellstarthilfe Support-CD (Handbuch/Anwendungen) Garantiekarte Standhalterung HINWEIS: Sollten Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich an Ihren Händler. Erste Schritte 1) USB 2.0 LED 6) Strom-LED 11) Einschalttaste 2) LAN LED 7) WPS-Taste 12) Netzanschluss (DC-IN) 3) WAN LED 8) USB 2.0 Anschlüsse 13) Reset-Taste...
 • Page 75 Eject USB 1 (USB 1 auswerfen). • Für weitere Details zu Dateisystemen und Festplattenpartitionen, die der drahtlose Router unterstützt, besuchen Sie bitte http://event.asus.com/networks/disksupport • Netzwerk-Druckerserver: • Die Netzwerk-Druckersoftware wird unter Windows®XP, Windows ® Vista und Windows® 7 unterstützt. Zur Installation der Software unter Mac OS rufen Sie USB-Anwendungen >...
 • Page 76 WLAN-Router aufrecht auf. • Zur Verbesserung der vertikalen Abdeckung stellen Sie den WLAN-Router geneigt auf. • Halten Sie die Firmware immer auf dem neuesten Stand. Die aktuellste Firmware finden Sie auf der ASUS-Webseite unter http://www.asus.com. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 79 6/4/13 11:31:54 AM...
 • Page 77 Bevor Sie beginnen 1. Trennen & entfernen Sie alle Kabel/Leitungen Ihrer alten Modemkonfigu- ration & entfernen Sie die alte IP-Adresse Ihres Computers. a: Ziehen Sie den AC-Adapter aus der Steckdose und trennen Sie ihn vom Kabel/ADSL-Modem. b: Trennen Sie das Netzwerkkabel vom Kabel/ADSL-Modem. c: Starten Sie den Computer neu (empfohlen).
 • Page 78 2. Richten Sie die Netzwerkumgebung ein. 1: Verbinden Sie den AC-Adapter ihres drahtlosen Routers mit dem DC-IN-An- schluss sowie mit der Stromversorgung. 2: Verwenden Sie ein Netzwerkkabel, um den Computer mit dem LAN-An- schluss Ihres drahtlosen Routers zu verbinden. WICHTIG! Die WAN und LAN LEDs sollten blinken. 3: Verwenden Sie ein weiteres Netzwerkkabel, um den Modem mit dem WAN- Anschluss Ihres drahtlosen Routers zu verbinden.
 • Page 79 3. Deaktivieren Sie nicht benötigte Einstellungen am Computer. A. Deaktivieren Sie den Proxy-Server (falls aktiviert). B. Stellen Sie die TCP/IP-Einstellungen auf automatische IP-Erkennung ein. C. Deaktivieren Sie die DFÜ-Verbindung (falls aktiviert). HINWEIS: Für weitere Details zur Aktivierung/Deaktivierung der Computer-Einstellungen beziehen Sie sich auf Häufig gestellte Fragen (FAQ).
 • Page 80 HINWEIS: Falls QIS (Schnelleinstellung) nicht automatisch geladen wird, gehen Sie wie folgt vor, um QIS manuell zu laden: • Geben Sie http://192.168.1.1 in Ihren Browser ein und laden Sie Qick Internet Setup (Schnelleinstellung, QIS)-Assistenten. • Deaktivieren Sie Proxy-Einstellungen, DFÜ-Verbindung und setzen Sie die TCP/IP-Einstellungen auf automatische IP-Erkennung.
 • Page 81 So nutzen Sie AiCloud: 1. Laden Sie die ASUS AiCloud-App vom Google Play Store oder Apple Store auf Ihr kompatibles Gerät herunter, installieren Sie die Anwendung. 2. Verbinden Sie ihr kompatibles Gerät mit dem Netzwerk. Schließen Sie die AiCloud-Einrichtung gemäß...
 • Page 82 Häufig gestellte Fragen (FAQ) Nachdem ich den Anweisungen folgte, kann ich immer noch nicht auf die web GUI zugreifen, um die Einstellungen des drahtlosen Routers zu konfigurieren. A. Deaktivieren Sie den Proxyserver (falls aktiviert). Windows® 7 1. Klicken Sie auf Start > Internet Explorer, um den Webbrowser zu laden.
 • Page 83 MAC OS 1. Klicken Sie in Safari-Browser auf Safari > Einstellungen... (Preferences...) > Auswahl Er- weitert (Advanced) > Einstellungen ändern... (Change Settings...). 2. Deaktivieren Sie in der Protokollliste FTP Proxy und Web Proxy (HTTP). 3. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf Jetzt An- wenden (Apply Now).
 • Page 84 3. Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen (Obtain an IP address automatically), um die iPv4 IP-Einstellungen automatisch zu beziehen. 4. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf OK. MAC OS 1. Klicken Sie oben links im Bildschirm auf das Apple-Symbol 2. Klicken Sie auf Systemeinstellungen... (System Preferences) >...
 • Page 85 C. Deaktivieren Sie die DFÜ-Verbindung, falls aktiviert. Windows® 7 1. Klicken Sie auf Start > Internet Explorer, um den Browser zu starten. 2. Klicken Sie auf Extras (Tools) > Internetoptionen (Internet options) > Auswahl Verbindungen (Con- nections). 3. Wählen Sie Keine Verbindung wählen (Never dial a connection).
 • Page 86 Der Router wird nicht erkannt. • Drücken Sie die Reset-Taste an der Rückseite für mindestens fünf Sekun- den. • Prüfen Sie die Einstellung am drahtlosen Adapter wie z.B. die SSID- und Verschlüsselungseinstellungen. Es kann keine Verbindung mit dem Internet über den Drahtlos-LAN- Adapter hergestellt werden.
 • Page 87 Nombre de usuario / Con- Dirección IP: SSID: ASUS traseña: admin / admin 192.168.1.1 Wo kann ich weitere Informationen über den drahtlosen Router erhalten? • Benutzerhandbuch auf der Support-CD http://support.asus.com/faq • Online FAQ: • Technische Unterstützung: http://support-org.asus.com/ • Kunden-Hotline: Beziehen Sie sich auf die Support-Hotline in dieser Schnell- starthilfe.
 • Page 88 Περιεχόμενα συσκευασίας RT-AC52U Μετασχηματιστής ρεύματος Καλωδιακού δικτύου Οδηγός Γρήγορης Έναρξης CD Υποστήριξης (εγχειρίδιο, βοηθητικά προγράμματα) Βάση ΣΗΜΕIΩΣΗ: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης. Μια γρήγορη ματιά 1) Λυχνία LED USB2.0 6) Λυχνία LED 11) διακόπτης...
 • Page 89 Για τη λίστα των συστημάτων αρχείων και της διαμερισματοποίησης σκληρών δίσκων που υποστηρίζει ο ασύρματος δρομολογητής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http:// event.asus.com/ networks/disksupport • Διακομιστής εκτυπωτή δικτύου : • Το βοηθητικό πρόγραμμα εκτυπωτή δικτύου υποστηρίζεται σε Windows®XP, Windows® Vista και Windows® 7. Για να...
 • Page 90 Για βέλτιστη κάλυψη από πάνω προς τα κάτω, τοποθετήστε τον ασύρματο δρομολογητή σε επικλινή θέση. • Ενημερώνετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση http://www.asus.com για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 93...
 • Page 91 Πριν προχωρήσετε 1. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τα καλώδια από την υπάρχουσα εγκατάσταση μόντεμ και απελευθερώστε τις εκτός λειτουργίας διευθύνσεις ΙΡ. γ α β α: Βγάλτε από την πρίζα τον προσαρμογέα AC και αποσυνδέστε τον από το καλωδιακό/ADSL μόντεμ. β: Αποσυνδέστε το καλώδιο δικτύου από το καλωδιακό/ADSL μόντεμ. γ: Επανεκκινήστε...
 • Page 92 2. Εγκαταστήστε το ασύρματο περιβάλλον. 1: Συνδέστε τον προσαρμογέα AC του ασύρματου δρομολογητή στη θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος. 2: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δικτύου για να συνδέσετε τον υπολογιστή στη θύρα LAN του ασύρματου δρομολογητή. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι οι λυχνίες LED WAN και LAN αναβοσβήνουν. 3: Χρησιμοποιήστε...
 • Page 93 3. Απενεργοποιήστε μερικές ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας. A. Απενεργοποιήστε το διακομιστή μεσολάβησης, αν είναι ενεργοποιημένος. B. Ορίστε τις ρυθμίσεις TCP/IP για αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP. Γ. Απενεργοποιήστε τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου, αν είναι ενεργοποιημένη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απενεργοποίηση...
 • Page 94 : Αν το QIS δεν εκκινεί αυτόματα, ακολουθήστε τα ΣΗΜΕIΩΣΗ παρακάτω βήματα για να εκκινήσετε το QIS με μη αυτόματο τρόπο: • Στην εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο, πληκτρολογήστε http://192.168.1.1 και εκτελέστε ξανά τον Οδηγό Γρήγορης Εγκατάστασης Internet (Quick Internet Setup - QIS). •...
 • Page 95 Για να χρησιμοποιήσετε το AiCloud: 1. Από το Google Play Store ή το Apple Store, κάντε λήψη και εγκαταστήστε την εφαρμογή ASUS AiCloud στην έξυπνη συσκευή σας. 2. Συνδέστε την έξυπνη συσκευή σας στο δίκτυο. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του AiCloud.
 • Page 96 Συχνές ερωτήσεις (FAQ) Αφού ακολούθησα τα βήματα, συνεχίζω να μην έχω πρόσβαση στη γραφική διαδικτυακή διεπαφή χρήστη (web GUI) του ασύρματου δρομολογητή για να διαμορφώσω τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή. A. Απενεργοποιήστε το διακομιστή μεσολάβησης, αν είναι ενεργοποιημένος. Windows® 7 1.
 • Page 97 MAC OS 1. Από τη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο Safari > Preferences... (Προτιμήσεις...) > καρτέλα Advanced (Για προχωρημένους) > Change Settings... (Αλλαγή ρυθμίσεων...) 2. Από τη λίστα με τα πρωτόκολλα, καταργήστε την επιλογή FTP Proxy (Διακομιστής μεσολάβησης FTP) και Web Proxy (HTTPS) [Διακομιστής...
 • Page 98 3. Για αυτόματη λήψη των ρυθμίσεων iPv4 IP, επιλέξτε Obtain an IP address automatically (Λήψη διεύθυνσης ΙΡ αυτόματα). 4. Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε. MAC OS 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της Apple που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης...
 • Page 99 C. Απενεργοποιήστε τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου, αν είναι ενεργοποιημένη. Windows® 7 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) > Inter- net Explorer για να εκκινήσετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools (Εργαλεία) > Inter- net options (Επιλογές Internet) >...
 • Page 100 Δεν είναι δυνατή η εύρεση του δρομολογητή: • Πατήστε το κουμπί Επαναφοράς στην πίσω πλευρά για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα. • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του ασύρματου προσαρμογέα όπως SSID και ρυθμίσεις κρυπτογράφησης. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet μέσω προσαρμογέα ασύρματου...
 • Page 101 Όνομα χρήστη / Κωδικός Διεύθυνση IP: SSID: ASUS πρόσβασης: admin / admin 192.168.1.1 Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τον ασύρματο δρομολογητή; • Εγχειρίδιο χρήστη στο CD υποστήριξης http://support.asus.com/faq • Ιστότοπος για Συχνές ερωτήσεις (FAQ): • Ιστότοπος τεχνικής υποστήριξης: http://support-org.asus.com...
 • Page 102 Contenuto della confezione RT-AC52U Adattatore AC Cavo di rete Ethernet Guida Rapida CD di Supporto (Manuale, software di utility) Certificato di garanzia Piedistallo NOTA: Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.
 • Page 103 LPR protocol for sharing printer (Usa il protocollo LPR per condividere la stampante). • Per verificare che la vostra stampante USB sia compatibile con il router wireless ASUS fate riferimento all'elenco delle stampanti supportate al seguente indirizzo http://event.asus.com/2009/ networks/printersupport/ • Modem USB 3G/4G: Per un elenco dei modem USB supportati visitate il sito: http:// •...
 • Page 104 Per una migliore copertura orizzontale posizionate il router in verticale. • Per una migliore copertura verticale posizionate il router in una posizione inclinata. • Aggiornate sempre all'ultimo firmware disponibile. Scaricate l'ultimo firmware disponibile dal sito Web ASUS http://www.asus.com. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 107 6/4/13 11:33:38 AM...
 • Page 105 Prima di procedere 1. Scollegate tutti i cavi collegati al vostro modem esistente (come mostrato in figura) e riavviate il PC in modo da rilasciare l'indirizzo IP memorizzato. a: Scollegate l'adattatore AC dalla presa di corrente e, successivamente, dal vostro modem ADSL. b: Scollegate i cavi che sono al momento collegati al modem.
 • Page 106 2. Predisposizione del vostro ambiente wireless. 1: Inserite l'estremità dell'adattatore AC nella porta di ingresso dell'alimentazione e collegate l'altra estremità ad una presa di corrente. 2: Utilizzate il cavo di rete in dotazione per collegare il vostro computer alla porta LAN del router wireless. IMPORTANTE! Assicuratevi che i LED WAN e LAN stiano lampeggiando.
 • Page 107 3. Configurate alcune opzioni particolari. A. Disabilitate il server proxy (se abilitato). B. Configurate le impostazioni TCP/IP in modo da ottenere un indirizzo IP automaticamente. C. Disabilitate la connessione remota (se abilitata). NOTA: Per maggiori dettagli su queste configurazioni fate riferimento alla sezione Domande Frequenti (FAQ) di questo manuale.
 • Page 108 NOTA: Se l'installazione rapida non partisse automaticamente potrete lanciarla manualmente nel modo seguente: • Lanciate il vostro browser. Inserite, nella barra degli indirizzi, l'indirizzo IP standard del router: 192.168.1.1 e fate partire l'Installazione rapida Internet (QIS) manualmente. • Disabilitate il server proxy e le connessioni remote, configurate le impostazioni TCP/IP in modo da ottenere un indirizzo IP automaticamente.
 • Page 109 Per usare AiCloud: 1. Dal Google Play Store, o dall'Apple Store, scaricate e installate sul vostro dispositivo mobile l'App ASUS AiCloud. 2. Connettere il vostro dispositivo mobile alla rete. Seguite le istruzioni per completare la configurazione di AiCloud.
 • Page 110 Domande Frequenti (FAQ) Dopo aver seguito i passaggi raccomandati non riesco ancora ad accedere all'interfaccia Web (GUI) per configurare le impostazioni del router wireless. A. Disabilitate il server proxy (se abilitato). Windows® 7 1. Cliccate su Start > Internet Explorer per aprire il browser.
 • Page 111 MAC OS 1. Dal vostro browser Safari cliccate su Safari > Preferences (Preferenze) > Advanced (Avan- zate) > Change Settings (Modifica Impostazi- oni). 2. Dal pannello Network deselezionate FTP Proxy (Proxy FTP) e Web Proxy (HTTP) (Proxy Web (HTTP)). 3. Quando avete finito selezionate Apply Now (Applica).
 • Page 112 3. Per ottenere automaticamente le impostazioni IPv4 o IPv6 selezionate Obtain an IPv4 address automatically (Ottieni automaticamente un indirizzo IPv4) o Obtain an IPv6 address automatically (Ottieni automaticamente un indirizzo IPv6). 4. Quando avete finito selezionate OK. MAC OS 1. Cliccate sull'icona della Mela sulla parte in alto a destra del vostro schermo.
 • Page 113 C. Disabilitate la connessione remota (se abilitata). Windows® 7 1. Cliccate su Start > Internet Explorer per aprire il browser. 2. Cliccate su Tools (Strumenti) > Internet options (Opzioni Internet) e selezionate la scheda Con- nections (Connessioni). 3. Mettete il pallino su Never dial a connection (Non utilizzare mai connessioni remote).
 • Page 114 • Tenete premuto il pusante di Reset che trovate sul pannello posteriore per più di cinque (5) secondi. • Impostazioni predefinite di fabbrica Nome Utente / Password: Indirizzo IP: SSID: admin / admin 192.168.1.1 ASUS WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 117 6/4/13 11:34:00 AM...
 • Page 115 Dove posso trovare ulteriori informazioni sul mio router wireless? • Manuale Utente incluso nel CD di Supporto http://support.asus.com/faq • Sito Web delle FAQ: http://support.asus.com • Sito del Supporto Tecnico: • Servizio Clienti Hotline: Fate riferimento alla sezione SUPPORTO HOTLINE di...
 • Page 116 Innhold i pakken RT-AC52U AC-adapter Nettverkskabel Hurtigstartguide Support CD (Brukerveiledning/verktøy) Garantikor Stand MERK Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din. Et overblikk 1) USB 2.0 LED 6) Power LED 11) strømbryter 2) LAN LED 7) WPS -knapp 12) Strømport (DC)
 • Page 117 (Nettverkskart)-sidens øvre høyre hjørne, klikk på USB-ikonet og klikk på Eject USB 1 (Løs ut USB 1). • For listen over filsystemer og harddiskpartisjoner som den trådløse ruteren støtter, besøk http://event.asus.com/ networks/ disksupport • Nettverksskriverserver: • Nettverksskriververktøyet støttes i Windows® XP, Windows® Vista, og Windows®...
 • Page 118 • For den beste dekningen opp-til-ned kan du plassere den trådløse ruteren i en skrå posisjon. • Alltid oppdater til den siste fastvaren. Besøk ASUS-websiden på http://www. asus.com for de aller siste fastvareoppdateringene. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 121 6/4/13 11:35:45 AM...
 • Page 119 Før du fortsetter 1. Koble fra ledningene/kablene fra ditt eksisterende modemoppsett og frigjør datamaskinens utdaterte IP-adresse. a: Koble fra AC-adapteren fra stikkontakten og koble den fra kabel-/ADSL- mo- demet. b: Koble nettverkskabelen fra kabel-/ADSL-modemet. c: Start datamaskinen din på nytt (anbefales). ADVARSEL! Før du kobler fra ledningene/kablene, sørg for at kabel-/ ADSL-modemet har vært slått av i minst to minutter.
 • Page 120 2. Sett opp det trådløse miljøet. 1: Sett inn den trådløse ruterens AC-adapter i DC-inntaksporten og koble til et strømuttak. 2: Med nettverkskabelen, koble datamaskinen til den trådløse ruterens LAN- port. ADVARSEL! Sørg for at WAN og LAN LED-lampene blinker. 3: Med en annen nettverkskabel, koble modemet til den trådløse ruterens WANport.
 • Page 121 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen. A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert. B. Still inn TCP/IP-innstillingene til å automatisk innhente en IP-adresse. C. Deaktver den eksterne oppringingen, hvis denne er aktivert. MERK: For flere detaljer om deaktivering av datamaskininnstillingene, henvis til Spørsmål og svar. Komme i gang 1.
 • Page 122 MERK: Hvis QIS ikke starter automatisk, følger du disse trinnene for å manuelt starte QIS: • I nettleseren din, skriv inn http://192.168.1.1 og kjør Quick Internet Setup (QIS)-veiviseren igjen. • Deaktiver proxy-innstillingene, ekstern oppringing, og sett opp TCP/IP-innstillingene til å automatisk hente inn en IP-adresse. For mer informasjon, henvis til Spørsmål og svar-delen eller bruk oppsetts- veiviseren på...
 • Page 123 Slik brukes AiCloud: 1. Gå til Google Play Store eller Apple Store, last ned og installer ASUS AiCloud- appen på smartenheten din. 2. Koble smartenheten din til nettverket. Følg instruksjonene for å fullføre oppsettet av AiCloud.
 • Page 124 Spørsmål og svar Etter at å ha fulgt trinnene, kan jeg fremdeles ikke få tilgang til den trådløse ruterens nettbaserte brukergrensesnitt for å konfigurere den trådløse ruterens innstillinger. A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert. Windows® 7 1. Klikk på Start > Internet Explorer for å åpne nett- leseren.
 • Page 125 MAC OS 1. Fra menylinjen, klikk på Safari > Preferences... (Valg...) > Kategorien Advanced (Avansert) > Change Settings... (Endre innstillinger...). 2. Fra listen over protokoller, fravelg FTP Proxy og Web Proxy (HTTPS). 3. Klikk på Apply Now (Bruk nå) når du er ferdig. MERK: Henvis til nettleserens hjelpefunksjon for detaljer om deakti- vering av proxyserveren.
 • Page 126 3. For å automatisk hente inn IPv4 IP-innstillin- gene, kryss av for Obtain an IP address auto- matically (Motta en IP-adresse automatisk). 4. Klikk på OK når du er ferdig. MAC OS 1. Klikk på Apple-ikonet øverst til venstre på skjermen.
 • Page 127 C. Deaktver den eksterne oppringingen, hvis denne er aktivert. Windows® 7 1. Klikk på Start > Internet Explorer for å åpne nett- leseren. 2. Klikk på Tools (Verktøy) > Internet options (Al- ternativer for Internett) > Connections (Tilkob- linger)-kategorien. 3. Kryss av for Never dial a connection (Slå aldri opp et nummer).
 • Page 128 • Prøv å sette opp den kablede tilkoblingen og konfigurer krypteringsinnstil- lingene på nytt. • Trykk på Reset-knappen i mer enn fem sekunder for å nullstille eller gjen- opprette systemet til fabrikkinnstillingene. • Fabrikkinnstillinger: Brukernavn/passord: IP-adresse: SSID: ASUS min / admin 192.168.1.1 WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 131 6/4/13 11:36:10 AM...
 • Page 129 Hvor kan jeg finne mer informasjon om den trådløse ruteren? • Bruksanvisning i support CD-en http://support.asus.com/faq • Online side med spørsmål og svar: http://support-org.asus.com/ • Side for teknisk støtte: • Kundehjelp: Henvis til støttetelefonnummeret i tilleggsguiden. SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number...
 • Page 130 Conteúdo da embalagem RT-AC52U Transformador Cabo de rede Guia de consulta rápida CD de suporte (contendo o manual e os utilitários) Cartão de Garantia Suporte NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor. A quick look 1) ED USB 2.0...
 • Page 131 • Para consultar a lista de sistemas de ficheiros e de partições de disco rígido que o router sem fios suporta, visite http://event. asus.com/ networks/disksupport • Servidor de impressora de rede: • O utilitário de impressora de rede é suportado no Windows®...
 • Page 132 • Para uma melhor cobertura vertical, coloque o router sem fios numa posição inclinada. • Actualize sempre para o firmware mais recente. Visite o Web site da ASUS em http://www.asus.com para obter as actualizações de firmware mais recentes. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 135...
 • Page 133 Antes de prosseguir 1. Desligue os fios/cabos ligados ao modem e liberte o endereço IP antigo do seu computador. a: Desligue o transformador AC da tomada eléctrica e desligue-o do modem por cabo/ADSL. b: Desligue o cabo de rede do modem por cabo/ADSL. c: Reinicie o computador (recomendado).
 • Page 134 2. Configure o ambiente da sua rede sem fios. 1: Ligue o transformador AC do router sem fios à porta de entrada DC e a uma tomada eléctrica. 2: Utilizando o cabo de rede, ligue o seu computador à porta LAN do router sem fios.
 • Page 135 3. Desactive algumas configurações no seu computador. A. Desactive o servidor proxy, caso esteja activado. B. Configurar as definições de TCP/IP para obter automaticamente um endereço C. Desactive a ligação de acesso telefónico, caso esteja activada. NOTA: Para obter mais detalhes acerca de como desactivar as configu- rações do seu computador, consulte as Perguntas Frequentes (FAQ).
 • Page 136 NOTAS: Se a função QIS não iniciar automaticamente, siga estes passos para iniciar a função QIS manualmente: • No navegador Web, introduza http://192.168.1.1 e execute novamente o Assistente de Configuração Rápida de Internet (QIS). • Desactive as definições de proxy, a ligação de acesso telefónico e configure as definições de TCP/IP para obter um endereço IP automa- ticamente.
 • Page 137 Para utilizar o AiCloud: 1. Transfira a aplicação ASUS AiCloud a partir do Google Play Store ou da Apple Store, e instale-a no seu dispositivo. 2. Ligue o dispositivo à sua rede. Siga as instruções para concluir o processo de configuração do AiCloud.
 • Page 138 Perguntas Frequentes (FAQ) Depois de seguir todos os passos, ainda não consigo aceder à interface gráfica Web do router (GUI Web) para configurar as definições do router sem fios. A. Desactive o servidor proxy, caso esteja activado. Windows® 7 1. Clique em Start (Iniciar) > Internet Explorer para executar o navegador Web.
 • Page 139 MAC OS 1. Na barra menu barra de menus, clique em Safa- ri > Preferences... (Preferências...) > Change Settings... (Alterar definições...) 2. Na lista de protocolos, desarque FTP Proxy (Proxy FTP) e Web Proxy (HTTPS) (Proxy web (HTTPS)). 3. Clique em Apply Now (Aplicar agora) quando terminar.
 • Page 140 3. Para configurar automaticamente as definições de IP iPv4, marque a opção Obtain an IP address automatically (Obter automaticamente um endereço IP). 4. Clique em OK quando terminar. MAC OS 1. Clique no ícone Apple no canto superior esquerdo do ecrã. 2.
 • Page 141 C. Desactive a ligação de acesso telefónico, caso esteja activada. Windows® 7 1. Clique em Start (Iniciar) > Internet Explorer para executar o navegador Web. 2. Clique em Tool (Ferramentas) > Internet Explo- rer (Opções da Internet) > separador Connec- tions (Ligações).
 • Page 142 Não é possível localizar o router: • Prima o botão Reset (Repor) no painel traseiro durante mais de cinco segundos. • Verifique as definições na placa sem fios como, por exemplo, as definições SSID e de encriptação.Cannot find the router: •...
 • Page 143 Nome de utilizador / Palavra-passe: Endereço IP: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1 Onde posso encontrar mais informações acerca do router sem fios? • Manual do utilizador incluído no CD de suporte http://support.asus.com/faq • Site de Perguntas Frequentes Online: http://support-org.asus.com/ •...
 • Page 144 Contenido del paquete RT-AC52U AC adapter Cable de red Guía de inicio rápido CD de soporte (Manual/software de utilidad) Tarjeta de garantía Base NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor.
 • Page 145 Printer Server (Servidor de impresora en red) y haga clic en Download Now! (descrgar). • Para consultar la lista de impresoras compatibles con el router inalámbrico, visite: http://event.asus.com/networks/ printersupport • Módems USB 3G/4G: • Para consultar la lista de módems USB compatibles, por favor, visite: http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport.
 • Page 146 Para disfrutar de la mejor cobertura vertical, posicione el router en una posición horizontal. • Actualícese siempre a la versión be firmware más reciente. Visite el sitio Web de ASUS en http://www.asus.com para obtener las actualizaciones de firmware más recientes. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 149 6/4/13 11:37:44 AM...
 • Page 147 Antes de proceder 1. Desenchufe y desconecte todos los cables de la instalación de módem existente y libere la dirección IP obsoleta de su PC. a. Desenchufe el adaptador de CA de la red eléctrica y desconéctelo del mó- dem por cable/ADSL. b.
 • Page 148 2. Configure la red inalámbrica. 1: Conecte el adaptador de CA del router inalámbrico al puerto DC-IN y enchú- felo a la red eléctrica. 2: Use el cable de red para conectar el equipo a un puerto LAN del router ina- lámbrico.
 • Page 149 3. Deshabilitar alguna configuración en su PC. A. Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habilitado. B. Establezca la configuración TCP/IP del equipo para que reciba una dirección IP automáticamente. C. Deshabilite todas las conexiones de acceso telefónico, si hay alguna habilitada. NOTA: para obtener más detalles sobre cómo deshabilitar la configuración del equipo, consulte la sección de preguntas más fre- cuentes (P+F).
 • Page 150 NOTAS: Si la configuración rápida de Internet (QIS) no se inicia automáticamente, siga estos pasos para hacerlo de forma manual: • En el explorador web, escriba http://192.168.1.1. Utilice el nombre de usuario admin y la contraseña admin predeterminado para iniciar sesión en la interfaz de usuario.
 • Page 151 Para utilizar AiCloud: 1. Desde Google Play Store o Apple Store, descargue e instale la aplicación ASUS AiCloud en su dispositivo inteligente. 2. Conecte su dispositivo a la red. Siga las instrucciones para completar el pro- ceso de instalación de AiCloud.
 • Page 152 Preguntas más frecuentes (P+F) Después de seguir los pasos indicados, sigo sin poder acceder a la interfaz gráfica del usuario (GUI) Web del router inalámbrico para definir la configuración de dicho router. A. Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habilitado. Windows®...
 • Page 153 MAC OS 1. En el explorador Safari, haga clic en Safari > Preferences... (Preferencias...) > Advanced (Avanzado) > Change Settings... (Cambiar ajustes...) 2. En la pantalla Network (Red), anule la selección de los elementos FTP Proxy (Proxy de FTP) y Web Proxy (HTTP) (Proxy de web (HTTP).
 • Page 154 3. Para obtener la configuración de la dirección IP iPv4 automáticamente, active la opción Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP automáticamente). 4. Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya termi- nado. MAC OS 1. Haga clic en el icono de Apple situado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
 • Page 155 C. Deshabilite todas las conexiones de acceso telefónico, si hay alguna habilitada. Windows® 7 1. Haga clic en Start (Inicio) > Internet Explorer para iniciar el explorador web. 2. Haga clic en Tools (Herramientas) > Internet op- tions (Opciones de Internet) > ficha Connections (Conexiones).
 • Page 156 No se encuentra el router: Mantenga pulsado el botón Reset (Restablecer) durante más de cinco • segundos. • Consulte la configuración del adaptador inalámbrico, como el identifica- dor SSID y la configuración de cifrado. No se puede acceder a Internet por medio del adaptador de red LAN inalámbrica •...
 • Page 157 Nombre de usuario / Con- Dirección IP: SSID: ASUS traseña: admin / admin 192.168.1.1 ¿De qué otros recursos dispongo para obtener más información acerca del router inalámbrico? • El manual del usuario que incluye el CD de soporte http://support.asus.com/faq • El sitio web de preguntas más frecuentes: http://support-org.asus.com/...
 • Page 158 Förpackningens innehåll RT-AC52U Nätadapter Nätverkskabel Snabbstartguide Support-CD (bruksanvisning/ hjälp program) Garantikort Ställning Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. En snabbtitt 1) USB 2.0 LED 6) Strömlampa 11) strömbrytare 2) LAN LED 7) WPS knapp 12) Strömuttag (DC-IN) 3) WAN LED 8) USB 2.0 Portar...
 • Page 159 (http://192.168.1.1); i övre högra hörnet på sidan Nätverkskarta klickar du på USB-ikonen och klickar på Mata ut USB1. • För att se en lista över filsystem och hårddiskpartitioner som stöds av den trådlösa routern, gå till http://event.asus.com/networks/ disksupport • Nätverkskrivarserver: • Nätverksskrivarfunktionen stöds av Windows®XP, Windows® Vista och Windows®...
 • Page 160 • För bästa upp-till-ned täckning placera den trådlösa routern i en lutande position. • Uppdatera alltid till den senaste firmware-versionen. Besök ASUS webbsida på http://www.asus.com för att hämta den senaste uppdateringen av enhetens firmware. WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 163 6/4/13 11:38:39 AM...
 • Page 161 Innan du fortsätter 1. Koppla ur ledningar/kablar från det befintliga modemet och frigör datorns gamla IP-adress. a: Koppla ifrån strömadaptern från strömuttaget och koppla ifrån den från ditt kabel-/ADSL-modem. b: Kopla ifrån nätverkskabeln från ditt kabel-/ADSL-modem. c: Starta om datorn (rekommenderas). VARNING! Innan du kopplar ut ledningarna/kablarna ska du se till att kabel-/ADSL-modemet har varit avstängt i minst två...
 • Page 162 2. Ställ in din trådlösa miljö. 1: Sätt in din trådlösa routers strömadapter i DC-IN porten och koppla in den i ett strömuttag. 2: Använd nätverkskabeln och anslut din dator till din trådlösa routers LAN- port. VIKTIGT! Se till att WAN och LAN LED blinkar. 3: Använd en annan nätverkskabel och anslut ditt modem till din trådlösa rou- ters WAN-port.
 • Page 163 3. Inaktivera vissa inställningar på datorn. A. Avaktivera proxyservern, om den är aktiverad. B. Ställ in TCP/IP inställningarna till erhåll en IP-adress automatiskt. C. Avaktivera uppringningsanslutningen om den är aktiverad. OBS: För ytterligare detaljer om hur du inaktiverar datorns inställnin- gar, se Vanliga frågor.
 • Page 164 OBS: Om QIS inte startas automatiskt ska dessa åtgärder utföras för att starta QIS manuellt: • I webbläsaren knappar du in http://192.168.1.1 och kör guiden Snabb internetkonfigurering igen. • Avaktivera proxyinställningarna, uppringningsanslutning och ställ in TCP/IP inställningarna till att automatiskt erhålla en IP-adress. För ytterligare detaljer se sektionen Vanliga frågor eller använd inställ- ningsguiden på...
 • Page 165 AiCloud är ett molntjänstprogram som låter dig spara, synkronisera, dela och få åtkomst till dina filer. Använda AiCloud: 1. Ladda ned och installera ASUS AiCloud-appen i din smart-enhet från Google Play Store eller Apple Store. 2. Anslut din smart-enhet till ditt nätverk. Följ instruktionerna för att fullfölja AiCloud installationsprocessen.
 • Page 166 Vanliga frågor Jag har följt anvisningarna men jag kan fortfarande inte komma åt den trådlösa routerns grafikiska användargränssnitt (webb-GUI) för att konfigurera inställningarna för den trådlösa routern. A. Avaktivera proxyservern, om den är aktiverad. Windows® 7 1. Klicka på Start > Internet Explorer för att starta webbläsaren.
 • Page 167 MAC OS 1. Från menyfältet klicka på Safari > Preferenc- es... (Preferenser...) > fliken Advanced (Av- ancerat) > Change Settings... (Ändra inställ- ningar...) 2. Från listan med protokoll avmarkera FTP Proxy och Web Proxy (HTTPS). 3. Klicka på Tillämpa nu när du är klar. OBS: Se hjälpfunktionen för din webbläsare för detaljer om hur du inaktiverar proxyservern.
 • Page 168 3. För att hämta iPv4 IP-inställningarna automatiskt kryssar du för Erhåll en IP-adress automatiskt. 4. Klicka på OK när du är klar. MAC OS 1. Klicka på Apple-ikonen i övre vänstra hörnet på skärmen. 2. Klicka på System Preferences (Systeminställ- ningar) >...
 • Page 169 C. Avaktivera uppringningsanslutningen om den är aktiverad. Windows® 7 1. Klicka på Start > Internet Explorer för att starta webbläsaren. 2. Klicka på fliken Tools (Verktyg) > Internet op- tions (Internetalternativ) > Connection (Anslut- ningar). 3. Markera Never dial a connection (Ring aldrig upp någon anslutning).
 • Page 170 • Försök att skapa en trådanslutning och konfigurera krypteringsinställningen igen. • Tryck på återställningsknappen i mer än fem sekunder för att ställa om eller återställa systemet till standardinställningarna från fabrik. • Fabriksstandardinställningar: Användarnamn/ IP-adress: SSID: ASUS lösenord: admin / 192.168.1.1 admin WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 173 6/4/13 11:39:01 AM...
 • Page 171 Var kan jag hitta ytterligare information om den trådlösa routern? • Bruksanvisning på support-CD-skivan http://support.asus.com/faq • Online FAQ webbplatsen: http://support-org.asus.com • Teknisk support: • Kundhotline: Se support hotlineskärmbilderna i Supplementguiden SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Taiwan 0800-093-456;...
 • Page 172 ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials.
 • Page 173 The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is mini- mized.
 • Page 174 Informations concernant l’exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie émise par l’appareil de sans l ASUS est inférieure à la limite d’ exposition aux fréquences radio d’Industry Canada (IC). Utilisez l’appareil de sans l ASUS de façon à...
 • Page 175 Czech Republic 00420-596766888 08:00-17:00 Mon-Fri Switzerland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri United Kingdom 0044-8448008340 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 178 6/4/13 11:39:07 AM...
 • Page 176 Region Country Hotline Numbers Service Hours Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri New Zealand 0800-278788 09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-18:00 Mon-Fri 0800-1232787 09:00-17:00 Sat-Sun Japan 09:00-18:00 Mon-Fri 0081-473905630 (Non-Toll Free) 09:00-17:00 Sat-Sun Korea 0082-215666868 09:30-17:00 Mon-Fri Thailand 0066-24011717 09:00-18:00 Mon-Fri 1800-8525201 0065-64157917 11:00-19:00 Mon-Fri Asia-Pacific Singapore 0065-67203835...
 • Page 177 08:00-16:00 Mon-Fri 00368-59045401 Estonia 00372-6671796 09:00-18:00 Mon-Fri Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Kaunas 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Vilnius 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri NOTES: UK support e-mail: network_support_uk@asus.com • • For more information, visit the ASUS support site at: http://support.asus.com WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 180 6/4/13 11:39:09 AM...
 • Page 178 ® RT-AC52U 802.11ac Dual Band Router WEU8162_RT-AC52U_QSG.indb 181 6/4/13 11:39:12 AM...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: