Download Print this page

Advertisement

DE
Bedienungsanleitung
EN
User manual
GR
Εγχειρίδιο
FR
Mode d'emploi
IT
Istruzioni per l'uso
ES
Manual de instrucciones
PT
Manual de Instruções
NL
Gebruikershandleiding
SE
Bruksanvisning
DK
Brugervejledning
FI
Kayttoohje
NO
Bruksanvisning
AR
‫كتيب التعليمات‬
FAR
‫دفترچه ر اهنما‬
10,8V
Li-21
10,8V+
Li-21
14,4V
Li-30
14,4V+
Li-30
18V
Li-35

Advertisement

   Summary of Contents for AEG CX7 Li-21

 • Page 1

  10,8V Li-21 Bedienungsanleitung User manual 10,8V+ Li-21 Εγχειρίδιο 14,4V Li-30 Mode d’emploi Istruzioni per l’uso 14,4V+ Li-30 Manual de instrucciones Manual de Instruções Li-35 Gebruikershandleiding Bruksanvisning Brugervejledning Kayttoohje Bruksanvisning ‫كتيب التعليمات‬ ‫دفترچه ر اهنما‬...

 • Page 3

  ‫الداخلي مع الغبار والنفايات المنزلية الجافة الخفيفة. لضمان‬ sèches. Afin d’obtenir des performances optimales, nous og reservedele fra AEG, så er du sikker på at få de bedste ‫أفضل النتائج، احرص دائ م ً ا على استخدام الملحقات وقطع‬ vous conseillons de toujours utiliser des accessoires et resultater.

 • Page 4: Table Of Contents

  Informationen für den Verbraucher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Wir wünschen viel Freude mit Ihrem AEG CX7! AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION...

 • Page 5

  Information till konsumenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 AEG CX7 !‫نتمنى لك االستمتاع بمكنسة‬...

 • Page 6: Safety Precautions

  Such injury or damage is not • Each vacuum cleaner is designed for a specific covered by the warranty or by AEG. voltage. Check that your supply voltage is the same as that stated on the rating plate on the This warranty does not cover reduction in battery charging adaptor.

 • Page 7: Sicherheitshinweise

  Gerät spielen können. Produkt ernsthaft beschädigen. Ein solcher Schaden • Verpackungsmaterial wie Plastikbeutel u.ä. von ist nicht durch die Garantie von AEG abgedeckt. Kindern fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr. • Jeder Staubsauger ist für eine bestimmte Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die Netzspannung ausgelegt.

 • Page 8: Consignes De Sécurité

  De tels dommages ou blessures ne sont pas couverts par la garantie ni par AEG. La garantie ne couvre pas la perte d’autonomie de la batterie liée à son âge et/ou à son utilisation.

 • Page 9: Norme Di Sicurezza

  Tali danni o lesioni non sono coperti dalla evitare il rischio di soffocamento. garanzia o da AEG. • Ciascun aspirapolvere è progettato per l’utilizzo con una tensione di alimentazione specifica. La presente garanzia non copre la riduzione del...

 • Page 10: Precauciones De Seguridad

  Estas lesiones o daños no están cubiertos para evitar riesgos de asfixia. por la garantía ni por AEG. • Cada aspirador se ha diseñado para una tensión específica. Compruebe que su tensión de Esta garantía no cubre la reducción de la duración...

 • Page 11: Precauções De Segurança

  • As células da bateria não podem ser desmontadas, • Todas as acções de manutenção e reparação terão sujeitas a curto-circuito ou colocadas numa de ser efectuadas num centro de assistência AEG superfície de metal. autorizado. • Nunca utilize o aspirador sem os filtros instalados.

 • Page 12: Veiligheidsvoorschriften

  Controleer of uw stroomspanning identiek gevolg hebben. Dergelijk letsel of schade wordt niet is aan het voltage dat op het typeplaatje van de door de garantie of door AEG gedekt. oplaadadapter wordt vermeld. • Gebruik alleen de oorspronkelijke oplaadadapter Deze garantie dekt niet de levensduur van de batterij die is ontworpen voor de CX7.

 • Page 13: Sikkerhedsforanstaltninger

  En sådan personskade eller • Hver støvsuger er udformet til en specifik skade dækkes ikke af garantien eller af AEG. spænding. Kontrollér, at din spændingsforsyning er den samme som på mærkepladen på Denne garanti dækker ikke reduceret driftstid af ladeadapteren.

 • Page 14: Sikkerhetsanvisninger

  • Unngå å utsette støvsugeren for sterk varme. • Alle reparasjoner skal utføres på et servicesenter • Battericellene inni må ikke demonteres, kortsluttes som er autorisert av AEG. eller plasseres mot en metalloverflate. • Koble CX7 fra laderen før rengjøring eller •...

 • Page 15: Allmänna Försiktighetsåtgärder

  åt dem. eller du kan skadas allvarligt. Sådana skador eller • Alla dammsugare är konstruerade för en viss personskador omfattas inte av garantin eller AEG. spänning. Kontrollera att matningsspänningen är samma som anges på typskylten på...

 • Page 16: Turvallisuusohjeet

  Takuu välttämiseksi. ei kata kyseisiä vahinkoja tai vaurioita eikä AEG ota • Pölynimurit on tarkoitettu tiettyyn jännitteeseen. niistä vastuuta. Tarkista, että syöttöjännite vastaa laturin sovittimessa olevan arvokilven jännitearvoa.

 • Page 17: Προφυλάξεις ασφαλείας

  εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών είδους τραυματισμός ή ζημιά δεν καλύπτεται από χαρακτηριστικών του προσαρμογέα φόρτισης. την εγγύηση ή από την AEG. • Να χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό προσαρμογέα φόρτισης που έχει σχεδιαστεί για Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει τη μείωση στη...

 • Page 18

  ،‫على الغبار الدقيق، مثل الغبار الناتج عن الجص (الجبس)، والخرسانة‬ .‫تأكد من استخدام المكنسة الكهربية في مكان جاف‬ .‫والطحين، والرماد الساخن أو البارد‬ AEG ‫يجب القيام بجميع عمليات الخدمة واإلصالح في أحدمراكز خدمة‬ .‫ال تترك المكنسة الكهربية في أشعة الشمس المباشرة‬ .‫المعتمدة‬...

 • Page 19

  .‫اس ـ ـت موج ـ ـب وارد آم ـ ـدن خس ـ ـارات جان ـ ـی ي ـ ـا خراب ـ ـی دس ـ ـتگاه ش ـ ـود‬ .‫ نم ـ ـی باش ـ ـد‬AEG ‫خس ـ ـارت ي ـ ـا خراب ـ ـی وارد ش ـ ـده ش ـ ـامل ضمان ـ ـت‬...

 • Page 21

  21 21 DESCRIPTION OF CX7 DESCRIPTION D’CX7 DESCRIPCIÓN DE CX7 On/off button 1. Touche Marche/Arrêt Tecla «On/Off» Power Up/Down button 2. Touche de régulation de puissance Plus/ Moins Tecla de energía más/menos On/off button, hand unit 3. Touche Marche/Arrêt de l’aspirateur à main Tecla «On/Off», unidad de mano Handle 4.

 • Page 22

  22 22 BESCHRIJVING VAN CX7 BESKRIVELSE AV CX7 CX7-PÖLYNIMURIN KUVAUS Toets aan/uit På/av-knapp Virtakytkin Toets omhoog/omlaag Styrke opp / ned-knapp Teho ylös/alas -painike Toets aan/uit, handeenheid På/av-knapp, håndenhet Virtakytkin, käsikäyttöinen yksikkö Hendel Håndtak Kahva Hoofdgedeelte Hoveddel Runko Vergrendelschroef Låseskrue Kiinnitysruuvi Ontgrendelknop, handeenheid Utløserknapp, håndenhet Vapautuspainike, käsikäyttöinen yksikkö...

 • Page 23

  23 23 CX7 ‫مشخصات دستگاه‬ .‫1. زر التشغيل/اإليقاف‬ ‫2. زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة‬ ‫1- دکمه روشن / خاموش‬ ‫3. زر التشغيل/اإليقاف، الوحدة اليدوية‬ ‫2- دکمه تنظيم قدرت مکش‬ ‫4. المقبض‬ ‫3- دکمه روشن/ خاموش روی دستگاه‬ ‫5. الجسم الرئيسي‬ ‫4- دسته‬ ‫6.

 • Page 24: Unpacking And Charging

  24 24 Unpacking and assembly 2. Secure the handle by tightening the locking screw supplied. Use Charging station 1. Insert the adaptor into the mains and position the charging station on a stable 1. Fit the handle by carefully inserting it into the main and horizontal surface away from heat sources, direct sunlight or wet places.

 • Page 25

  25 25 Charging CX7 On CX7 14,4V , 18V the numbers of LED lamps will indicate the level of charge. 3 LED = fully charged. If CX7 is fully The charging indicator will be lit with orange light when CX7 is placed in the charging station. When CX7 is fully discharged, it requires approximately: 4h.

 • Page 26

  26 26 Vacuuming with CX7 Before vacuuming, check that the nozzle wheels and The wall unit can also be mounted on a wall. Start and stop CX7 by pushing the ON/OFF button A. CX7 has 2 power settings which is regulated with button the brush roll are clean from sharp objects in order to avoid scratching sensitive Separate it from the floor unit.

 • Page 27

  27 27 Vacuuming furniture, car seats etc. 1. The crevice nozzle and small brush are stored in the charging station and BRUSHROLLCLEAN™ Technology CX7 110,8V with BRC, 14,4V with BRC and 18V models are equipped with can also be´placed on the handle. 2. Attach the crevice nozzle to facilitate cleaning of areas difficult to reach. Attach BRUSHROLLCLEAN™...

 • Page 28

  28 28 1. Place CX7 on a hard and even surface. Do not use the BRUSHROLLCLEAN™ function on carpets. 2. Press the BRUSHROLLCLEAN™ pedal with your foot while the cleaner is switched on. Hold for 5 seconds until hairs and fibres are removed and then release the pedal.

 • Page 29: Cleaning The Filters And Dust Container

  29 29 that the BRUSHROLLCLEAN™ function might not be able to remove Emptying of the dust container. b) Take out the filters by pressing the release c) Empty the contents into a dustbin. Never wash the dust thicker threads, wires or fibres that are caught in the brush roll. a) Open the dust container by pressing the dust buttons*.

 • Page 30

  30 30 Pull the filter cleaning rod (B) to its end position and release it to remove dust Cleaning the filters. (Recommended every 5th emptying). Take out both filters from the inner filter. Repeat 5 times. by pressing the release buttons*. Take out the filters by pulling the tabs*. Separate both filters.

 • Page 31

  31 31 Rinse the filter parts carefully under lukewarm water without using any Shake to remove excess water and leave to dry minimum 12h. IMPORTANT - FILTER CLEANING! detergents. (never use the dishwasher or washing machine) Make sure that the filter parts are completely dried before putting them The filters must be cleaned at regular intervals to ensure a high cleaning back into the cleaner.

 • Page 32: Cleaning Brush Roll, Wheels And Hose

  32 32 Cleaning the hose and air channel Cleaning the wheels If the wheels need to be cleaned or get jammed, remove them carefully by using a flat screwdriver. Loosen the hose behind the nozzle from its upper connection. Remove any object that can be blocking the airflow in the hose or in the air channel to the dust cup, and put the hose back.

 • Page 33

  33 33 33 33 Indication lights-normal operation What does it mean? What to do? 14,4V - 18V version (Li-Ion battery) : 3 lights = Battery capacity is still good > 75 % left 1 – 3 Orange lights during operation 2 lights = Battery capacity is still good >...

 • Page 34

  34 34 Voyants - fonctionnement normal Que signifient-ils ? Que faire ? 3 voyants = le niveau de la batterie est toujours bon, il reste plus Modèle 14,4 V - 18 V (batterie au lithium-ion) : de 75 % 2 voyants = le niveau de la batterie est toujours bon, il reste plus 1 à...

 • Page 35

  35 35 Luces indicadoras – funcionamiento normal Significado Cómo proceder Versión de 14,4 V - 18 V (batería de iones de litio): 3 luces = capacidad de batería correcta > 75 % 1 – 3 Luces naranjas durante el funcionamiento 2 luces = capacidad de batería correcta >...

 • Page 36

  36 36 Indicatielampjes - normale werking Wat betekent het? Wat te doen? 3 lampjes = battijrijcapaciteit is nog voldoende > 75 % 14,4V - 18V versie (li-ion batterij) : resterend 2 lampjes = battijrijcapaciteit is nog voldoende > 25% 1 – 3 oranje lampjes tijdens de werking resterend 1 lampje = CX7 stopt over een paar minuten.

 • Page 37

  37 37 Indikasjonslys – normal drift Hva betyr det? Fremgangsmåte? Utgaven med 14,4 V - 18 V (Li-Ion-batteri) : 3 lys = Batterikapasiteten er fortsatt god > 75 % igjen 1 - 3 oransje lys ved drift 2 lys = Batterikapasiteten er fortsatt god > 25 % igjen 1 lys = CX7 vil stoppe om et par minutter.

 • Page 38

  38 38 Merkkivalot-normaali toiminta Mitä se tarkoittaa? Toimi näin? 3 merkkivaloa = Akkuvirran taso on edelleen hyvä > 75 % 14,4V - 18V -versio (litiumioniakku): jäljellä. 2 merkkivaloa = Akkuvirran taso on edelleen hyvä > 25 % 1 – 3 Oranssia merkkivaloa käytön aikana jäljellä.

 • Page 39

  ‫روبرو خاموش شده‬ ‫فيلترها را تميز کنيد.پارويی و لوله ها را چک کنيد تا چيزی در آن‬ ‫ تماس‬AEG ‫گير نکرده باشد.اگر مشکل برطرف نشد با مرکز خدمات‬ ‫ بيش از حد گرم شده‬CX7 ‫دستگاه‬ ‫ کار نمی کند‬CX7 ‫چراغ قرمز ثابت و دستگاه‬...

 • Page 40

  Patientez quelques heures avant d’utiliser le produit, afin que ses composants puissent sécher et soient à température ambiante normale. Empfohlener Betrieb und Lagerung von AEG-Akkusaugern basierend auf Luftfeuchtigkeit und Raccomandazioni di utilizzo e magazzinaggio per i prodotti a batteria AEG in base alla Temperatur. temperatura e ai livelli di umidità.

 • Page 41

  Wacht een paar uur voordat u het apparaat gebruikt zodat de interne componenten van het apparaat kunnen opwarmen en droog kunnen worden. Funcionamento e armazenamento recomendados de produtos AEG com baterias, baseados nos Anbefalet drift og opbevaring af batteridrevne AEG produkter ud fra luftfugtighed og níveis de humidade e de temperatura. temperatur.

 • Page 42

  Anbefalt bruk og oppbevaring av batteriprodukter fra AEG basert på fuktighet og temperatur. AEG in akkulaitteiden suositeltu käyttö ja varastointi kosteus- ja lämpötilatasojen mukaan. 1. Bruks- og oppladningsmiljø: 1. Käyttö- ja latausympäristö: Fuktighet: 20 % til 80 % (uten kondensering) Kosteustaso: 20–80 % (tiivistymätön) For å...

 • Page 43

  ‫ التي تعمل بالبطاريات تعتمد على مستوى‬AEG ‫طريقة التشغيل والتخزين الموصى بها لمنتجات‬ ‫ بر اساس ميزان رطوبت و دما‬AEG ‫پيشنهاداتی برای نگهداری و استفاده از باطری های محصوالت‬ .‫الرطوبة ودرجات الحرارة‬ :‫1. محيط مناسب برای استفاده و شارژ‬ ٪80 ‫ميزان رطوبت: بين 02٪ تا‬...

 • Page 44: Consumer Information

  En cas de panne, apportez votre CX7 à un centre service agréé par AEG. If the supply cord or charger is damaged, it must be replaced by AEG or Afin d’éviter tout danger, si le câble d’alimentation ou le chargeur sont its service agent or an equally qualified person in order to avoid a hazard.

 • Page 45: Información Para El Consumidor

  Se o cabo de alimentação ou o transformador estiver danificado, deve ser Hvis netkablet eller opladeren beskadiges, skal de udskiftes af AEG eller substituído pela AEG , por um agente de assistência da AEG ou por uma dennes serviceleverandør eller en montør med tilsvarende kvalifikationer pessoa igualmente qualificada para se evitar perigos.

 • Page 46: Forbrukerinformasjon

  αντιπρόσωπο, στην τοποθεσία www.aeg.com/shop ή μέσω του κέντρου kundservicecenter. εξυπηρέτησης πελατών. I händelse av stopp eller fel måste du lämna in din CX7 på en av AEG Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, θα πρέπει να πάτε τη σκούπα auktoriserad serviceverkstad.

 • Page 47

  ‫اگر سيم برق يا شارژر دستگاه آسيب ديده ،جهت جلوگيری از هر گونه خطر، بايد توسط نمايندگی‬ ‫، أو وكيل الخدمة التابع لها، أو أي شخص مؤهل‬AEG ‫يف حالة تلف سلك إمداد الكهرباء أو الشاحن، يجب استبداله مبعرفة‬ .‫آخر لتفادي التعرض للخطر‬...

 • Page 48

  English Italiano Nederlands The symbol on the product or on its packaging Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica Het symbool op het product of op de verpakking indicates that this product may not be treated as che il prodotto non deve essere considerato come un wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag household waste.

 • Page 49

  Svenska Arabic Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå...

 • Page 52

  www.aeg-home.com...

This manual also for:

Cx7 li-35, Cx7 li-30

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: