Download Print this page

AEG FT 4925 Instruction Manual

Infrared thermometer for ear and forehead measurement.
Hide thumbs

Advertisement

FT 4925
Bedienungsanleitung/
Garantie
Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi
Instrucciones de servicio
Manual de instruções
Istruzioni per l'uso
Instruction Manual
Instrukcja obsługi/Gwarancja
Használati utasítás
Інструкція з експлуатації
Руководство по эксплуатации
Infrarot-Thermometer für
Ohr- und Stirnmessung
Infrarood Thermometer voor Oor- en Voorhoofdmeting
Thermomètre infrarouge pour mesure auriculaire et frontale
Termómetro con infrarrojos para medición en frente y oído
Termómetro Infravermelhos para Medição de Temperatura no Ouvido
e na Testa
Termometro a infrarossi per misurazione orecchie e fronte
Infrared Thermometer for Ear and Forehead Measurement
Termometr na podczerwień do pomiaru temperatury w uchu i na
powierzchni czoła
Infravörös hőmérő fülben és homlokon történő méréshez
Інфрачервоний термометр для вимірювання температури у вусі і
на чолі
Инфракрасный термометр для уха и лба

Advertisement

   Also See for AEG FT 4925

   Related Manuals for AEG FT 4925

   Summary of Contents for AEG FT 4925

 • Page 1

  FT 4925 Bedienungsanleitung/ Garantie Gebruiksaanwijzing Mode d’emploi Instrucciones de servicio Manual de instruções Istruzioni per l’uso Instruction Manual Instrukcja obsługi/Gwarancja Használati utasítás Інструкція з експлуатації Руководство по эксплуатации Infrarot-Thermometer für Ohr- und Stirnmessung Infrarood Thermometer voor Oor- en Voorhoofdmeting Thermomètre infrarouge pour mesure auriculaire et frontale Termómetro con infrarrojos para medición en frente y oído...

 • Page 2

  English Русский Содержание стр. Contents page Расположение Location of Controls ..3 элементов ......3 Instruction Manual ..77 Руководство по Technical эксплуатации ....126 Specifications .....87 Технические характеристики ....136 Język polski Spis treści strona Lokalizacja kontrolek ..3 Instrukcja obsługi .....89 Techniczne specyfikacje ......99 Ogólne warunki...

 • Page 3: Location Of Controls

  Übersicht der Bedienelemente Location of Controls Locatie van bedieningselementen Lokalizacja kontrolek Situation des commandes A Kezelőszervek Elhelyezkedése Ubicación de los controles Розташування органів керування Localização dos controlos Расположение элементов Posizione dei comandi...

 • Page 4: Product Overview

  English Product Overview Thank you very much for choosing this product. This thermometer takes temperature in seconds by measuring the heat generated by the ear or the surface skin of forehead. It has the following advantages: 1) 4-in-1 design Measures the ambient temperature and the body temperature in the ear or on the forehead.

 • Page 5

  English Icons on the Unit Read the instructions carefully before use and keep them for your future reference! Type BF applied part Precautions for Using the Product • This thermometer is intended for the practical use at home. It does not replace consulting a physician! • With a waterproof tip, after each use, the thermometer can be cleaned with clean cloth or paper or alcohol. But the whole thermometer should not be immersed into any liquid.

 • Page 6

  English • Do not measure body temperature within 30 minutes after meals, exer- cise or bath. • The body temperature may be increase while taking medicine. Please don´t measure. • In order to ensure the accuracy of measurement data, please don´t take measurement of body temperature in strong electromagnetic inter- ference environment (such as microwave, high frequency equipment operation environment, such as answering the phone). • When the environment changes a lot (for instance, from indoor to out- door), please wait in the new environment for about 30 minutes before measuring the new temperature.

 • Page 7

  English Location of Controls 1 Power / Scan button 2 Display 3 Front cover / Attachment for forehead measurement 4 Stand 5 Probe 6 Battery compartment 7 Time set button Definition of Symbols Reading Display Measuring in Progress Ear Scan Mode Forehead Scan Mode Fever Celsius Scale...

 • Page 8

  English Clock Low Battery Last Memorized Temperature Display Description of LCD Display Display Meaning Action Display the time and environ- Set the time when you use ment temperature in turns while the device for the first time or not used to measure the boby when you re-install the bat- temperature.

 • Page 9

  English Display Meaning Action When the temperature of the Measured temperature too high. measured object is higher than 42.9°C. When the temperature of the Measured temperature too low. measured object is lower than 32.0°C. When the environment tem- Ambient temperature too high or perature exceeds the working too low.

 • Page 10

  English 1) Method of setting Press the power button to switch the thermometer on. Open the battery cap on the back, press the time- (Picture setting button to start hour (hour number flashes) and 6.1) minute (minute number flashes) setting, and press the button of scan to adjust the numbers.

 • Page 11

  English Taking Temperature in Ear Temperature Mode 1) When the system is in the state of time/environmental tem- perature display, press the button of scan, and the last tempera- ture measurement will be displayed; then after “Beep-Beep“, the system enters into the mode of measurement. (Picture 7.1) 2) Remove the probe cap, and the thermometer enters into the ear measuring mode (Refer to the Picture 7.1).

 • Page 12

  English Taking Temperature in Forehead Temperature Mode 1) When the system is in the state of time / environmental temperature display, press the button of scan, and the last temperature reading will be displayed. Then, the system will go “Beep-Beep“ and enter into the mode of measurement (Refer (Picture 8.1) to the Picture 8.1-8.3).

 • Page 13: Battery Power And Replacement

  English Battery Power and Replacement When the quantity of electric charge is not sufficient, the icon of low battery will appear on the lower part of the screen. Though the battery still can be used, it would be perfect to replace it (Refer to the Picture 9.1). (Picture 9.1) When the quantity of electric charge of the battery is lower than the minimal value, “Lo“...

 • Page 14: Technical Specifications

  English Technical Specifications Model FT 4925 (FDIR-V1) Measurement range body 32.0°C - 42.9°C (89.6°F - 109.2°F) temperature/scan mode Measuring range room tem- 10.0°C - 40.0°C (50.0°F - 104.0°F) perature ±0.2°C/0.4°F 35.5°C - 42.0°C (95.9°F - 107.6°F) Accuracy for body tempera- ±0.3°C/0.5°F 32.0°C - 35.4°C (89.6°F - 95.7°F) ture measurement ±0.3°C/0.5°F 42.1°C - 42.9°C (107.8°F - 109.2°F)

 • Page 15

  English Tel.: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726 E-Mail: shholding@hotmail.com Disposal of batteries Your device is operated by batteries. When these batteries are exhausted, adhere to the following instructions: Caution: • Do not dispose of batteries with your normal household waste! • As user you are obligated by law to return exhausted batteries. • The batteries must be removed from the device. • You may return your old batteries free of charge at the place of pur- chase. • Contact your local authorities for information on public collection points. Environmental protection Do not dispose of this device with the normal household waste. Return it to public collection points for recycling. By doing so, you will contribute to environmental protection.

 • Page 16

  Język polski Omówienie produktu Bardzo dziękujemy za wybór tego produktu. Zakupiony przez Państwa termometr w ciągu kilku sekund wskazuje temperaturę dokonując pomiaru ciepła emitowanego przez ucho lub skórę czoła. Ma on następujące zalety: 1) Konstrukcja 4-w-1 Termometr pomiaru temperatury otoczenia oraz temperatury ciała w uchu lub na czole. Co więcej, wyświetlacz pokazuje bieżący czas. 2) Natychmiastowy pomiar Wynik pomiaru widoczny jest w ciągu kilku sekund.

 • Page 17

  Język polski Piktogramy umieszczone na urządzeniu Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi. Instrukcję prosimy zachować na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości! Zastosowano część typu BF Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia • Termometr przeznaczony jest do użytku domowego. Nie zastępuje wizyty u lekarza! • Dzięki wodoodpornej końcówce, po każdym użyciu termometr można oczyścić...

 • Page 18

  Język polski • Nie dokonywać pomiaru temperatury ciała w ciągu 30 minut po posiłku, po wysiłku fizycznym lub po kąpieli. • Temperatura może wzrosnąć podczas stosowania leków. Proszę zatem jej nie mierzyć. • Aby zapewnić dokładność danych pomiaru, proszę nie mierzyć tempera- tury ciała w środowisku silnych zakłóceń elektromagnetycznych (takich jak mikrofale, praca urządzeń o wysokiej częstotliwości, jak odbieranie telefonu). • Przy znacznych zmianach temperatury otoczenia (na przykład wejściu do domu z zewnątrz) przed pomiarem nowej temperatury należy odcze- kać...

 • Page 19

  Język polski Lokalizacja kontrolek 1 Wyłącznik / Przycisk rozpoczęcia pomiaru 2 Wyświetlacz 3 Przednia osłona / Nasadka do pomiaru temperatury czoła 4 Podstawka 5 Czujnik 6 Komora na baterie 7 Przycisk ustawienia czasu Znaczenie symboli Wyświetlacz odczytu Pomiar w toku Tryb pomiaru temperatury wewnątrz ucha Tryb pomiaru temperatury czoła Gorączka...

 • Page 20

  Język polski Zegar Niski stan naładowania baterii Ostatni zapamiętany odczyt temperatury Opis wyświetlacza LCD Obraz na wy- Znaczenie Działanie świetlaczu Gdy termometr nie jest używany Przy pierwszym użyciu do pomiaru temperatury ciała, urządzenia praz po wymianie na zmianę pokazuje on godzinę i baterii należy ustawić...

 • Page 21

  Język polski Obraz na wy- Znaczenie Działanie świetlaczu Pojawia się, gdy zmierzona Zmierzona temperatura jest zbyt ° wysoka. temperatura przekracza 42,9 Pojawia się, gdy zmierzona Zmierzona temperatura jest zbyt temperatura jest niższa, niż niska. ° 32,0 Pojawia się, gdy temperatura Temperatura otoczenia jest zbyt otoczenia przekracza zakres wysoka lub zbyt niska.

 • Page 22

  Język polski 1) Sposób ustawienia Nacisnąć przycisk wyłącznika i tym samym włączyć termometr. (Rysunek Otworzyć komorę baterii na tylnej ściance termome- 6.1) tru, nacisnąć przycisk regulacji zegara i rozpocząć od ustawienia godziny (miga cyfra godziny) oraz minut (migają cyfry minut), po czym nacisnąć przycisk rozpo- (Rysunek 6.2) częcia pomiaru w celu regulacji.

 • Page 23

  Język polski Pomiar temperatury w trybie pomiaru temperatury w uchu 1) Kiedy termometr wskazuje na przemian czas i temperaturę otoczenia, nacisnąć przycisk rozpoczęcia pomiaru, co spowoduje wyświetlenie wyniku ostatniego poprzedniego pomiaru. Następnie, po sygnale dźwiękowym „Pii-Pii”, termometr przejdzie w tryb pomiaru. (Rysunek 7.1) 2) Zdjąć osłonę czujnika, przy czym termometr przejdzie w tryb pomiaru temperatury w uchu (patrz Rysunek 7.1).

 • Page 24

  Język polski Pomiar temperatury w trybie pomiaru temperatury na czole 1) Kiedy termometr wskazuje na przemian czas i tempera- turę otoczenia, nacisnąć przycisk rozpoczęcia pomiaru, co spowoduje wyświetlenie wyniku ostatniego poprzedniego pomiaru. Następnie, po sygnale dźwiękowym „Pii-Pii”, termometr przejdzie w tryb pomiaru (patrz Rysunek 8.1 – (Rysunek 8.1) 8.3).

 • Page 25

  Język polski Zasilanie i wymiana baterii Gdy poziom naładowania baterii obniży się, w dolnej części wyświetlacza pojawi się piktogram oznaczający rozłado- wanie baterii. Mimo że z baterii nadal można korzystać, najlepiej byłoby ją wymienić (patrz Rysunek 9.1). (Rysunek 9.1) Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej pozio- mu minimalnego, na ekranie pojawi się...

 • Page 26: Specyfikacje

  Język polski Ostrzeżenie: • Jeśli z baterii wycieka elektrolit, nie wcierać go do oczu czy słuzówek. Po dotknięciu takiej baterii umyć ręce, przemyć oczy czystą wodą, a jeśli podrażnienie się utrzymuje, zwrócić się do lekarza. Techniczne specyfikacje Model FT 4925 (FDIR-V1) Zakres pomiaru temperatura 32,0°C - 42,9°C (89,6°F - 109,2°F) ciała/ tryb skanowania Temperatura pokojowa w 10,0°C - 40,0°C (50,0°F - 104,0°F) zakresie pomiaru ±0,2°C/0,4°F...

 • Page 27: Gwarancji

  Język polski Ogólne warunki gwarancji Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urzą- dzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia. W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizo- wania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

 • Page 28

  Język polski W razie pytań, prosimy o kontakt z: Przedstawicielem na Europę: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80 D-20537 Hamburg Niemcy Tel.: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726 E-Mail: shholding@hotmail.com Utylizacja baterii Urządzenie zasilane jest za pomocą baterii. Po ich wyczerpaniu należy stosować się do poniższych instrukcji: Uwaga: • Baterii nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi! • Użytkownik jest prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii.

 • Page 29

  Język polski Ochrona środowiska Niniejszego urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je zwrócić do publicznego punktu zbiórki w celu przetworzenia. Czyniąc to, użytkownik przyczynia się do ochrony środowiska.

 • Page 30

  Magyarul Termék áttekintése Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Ez a hőmérő másodpercek alatt megméri a hőmérsékletet a fülben vagy a homlokon. A következő előnyei vannak: 1) 4 az 1-ben kialakítás Méri a környezeti és a testhőmérsékletet a fülben vagy a homlokon. Továbbá...

 • Page 31

  Magyarul A készüléken lévő ikonok Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót és őrizze meg a későbbi használatra! BF. típusú alkalmazott rész A termék használatával kapcsolatos előírások • A hőmérő otthoni használatra készült. Nem helyettesíti az orvossal való konzultációt! • A hőmérő hegye vízálló, minden használat után egy tiszta ruhával vagy papírral, illetve alkohollal megtisztítható. De az egész hőmérő...

 • Page 32

  Magyarul • Ne mérje a testhőmérsékletet 30 percig étkezés, munkavégzés vagy zuhanyzás után. • A testhőmérséklet emelkedhet, ha gyógyszeres kezelés alatt áll. Kérjük, ilyen esetekben ne mérje. • A mért adatok pontosságának megőrzése érdekében, kérjük mellőzze a testhőmérséklet mérését erős elektromágneses interferencia környeze- tében (mint például mikrohullámokkal vagy magas frekvencián működő készülékek mellett, vagy telefonálás közben). • Amikor a környezet sokat változik (például egy helyiségből a szabadba megy), várjon az új környezetben körülbelül 30 percet a hőmérséklet- mérés előtt.

 • Page 33: Elhelyezkedése

  Magyarul A kezelőszervek elhelyezkedése 1 Bekapcsoló / Mérés gomb 2 Kijelző 3 Elülső burkolat / Feltét a homlokon történő méréshez 4 Állvány 5 Érzékelő 6 Elemtartó 7 Idő beállítása gomb A szimbólumok meghatározása Kijelző olvasása Mérés folyamatban Fülmérés mód Homlokmérés mód Láz Celsius skála Fahrenheit skála...

 • Page 34

  Magyarul Óra Elem lemerülőben Utolsó memorizált hőmérséklet kijelzése Az LCD kijelző leírása Kijelző Jelentés Művelet Az időt és a környezeti hőmér- Állítsa be az órát a készülék sékletet jeleníti meg felváltva, első használatakor vagy új ha nincs testhőmérséklet mérés elemek behelyezésekor. használatban.

 • Page 35

  Magyarul Kijelző Jelentés Művelet A mért tárgy hőmérséklete A mért hőmérséklet túl magas. magasabb, mint 42,9°C. A mért tárgy hőmérséklete A mért hőmérséklet túl alacsony. alacsonyabb, mint 32,0°C. A környezet hőmérsékle- A környezeti hőmérséklet túl te meghaladja a készülék magas vagy túl alacsony. működési hőmérsékletének tartományát.

 • Page 36

  Magyarul 1) A beállítás menete Nyomja le a bekapcsoló gombot a hőmérő bekapcsolá- sához. (6,1 ábrát) Nyissa ki az elemtartó fedelét a hátoldalon, nyomja meg az időbeállítás gombot az óra (az óra száma villog) és a perc (a perc száma villog) beállítás elin- dításához és nyomja meg a Mérés gombot a számok (6,2 ábrát) beállításához.

 • Page 37

  Magyarul Hőmérsékletmérés fülhőmérséklet módban 1) Amikor a rendszer idő/környezeti hőmérsékletkijelzés állapotában van, nyomja meg a mérés gombot és az utolsó hőmérsékletmérés fog megjelenni; majd a „Bip-Bip“ hang után a rendszer mérési módba vált. (7,1 ábrát) 2) Távolítsa el az érzékelő feltétet és a hőmérő fülmérési módba vált (lásd a 7,1.

 • Page 38

  Magyarul Hőmérsékletmérés homlokhőmérséklet módban 1) Amikor a rendszer idő/környezeti hőmérsékletkijelzés állapotában van, nyomja meg a mérés gombot és az utolsó hőmérsékletmérés fog megjelenni. Majd a „Bip-Bip“ hang után a rendszer mérési módba vált (lásd a 8,1.-8,3. ábrá- (8,1 ábrát) kat). 2) Győződjön meg arról, hogy az érzékelő...

 • Page 39

  Magyarul Az elem és annak cseréje Amikor az elem töltöttsége nem elegendő, az alacsony elemszint ikon fog megjelenni a kijelző alján. Ezt követően az elem továbbra is használható, de akkor lesz tökéletes, ha kicserélik (lásd a 9,1. ábrát). (9,1 ábrát) Amikor az elem töltöttségének szintje alacsonyabb a mini- mális értéknél, a „Lo“...

 • Page 40: Műszaki Adatok

  Magyarul Műszaki adatok Típus FT 4925 (FDIR-V1) Mérési tartomány/pásztázási 32,0°C - 42,9°C (89,6°F - 109,2°F) mód Mérési tartomány, szobahő- 10,0°C - 40,0°C (50,0°F - 104,0°F) mérséklet ±0,2°C/0,4°F 35,5°C - 42,0°C (95,9°F - 107,6°F) A testhőmérséklet mérés ±0,3°C/0,5°F 32,0°C - 35,4°C (89,6°F - 95,7°F) pontossága ±0,3°C/0,5°F 42,1°C - 42,9°C (107,8°F - 109,2°F)

 • Page 41

  Magyarul D-20537 Hamburg Németország Telefon: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726 E-Mail: shholding@hotmail.com Az elemek megsemmisítése A készülék elemekkel működik. Az elemek lemerülése után kövesse a következő utasításokat: Vigyázat: • Ne dobja ki az elemeket a háztartási szemétbe! • Felhasználóként törvény által előírt kötelessége a lemerült elemek visszavitele. • Az elemeket el kell távolítani a készülékből. • A régi elemeket ingyen visszaviheti a vásárlás helyére. • Információkért a nyilvános gyűjtőhelyekről lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal. Környezetvédelem Ne dobja ki a készüléket a háztartási szemétbe. Újrahasznosítás céljából vigye vissza egy nyilvános gyűjtőpontba.

 • Page 42

  Українська Огляд виробу Дякуємо, що вибрали цей виріб. Цей термометр визначає температуру за кілька секунд шляхом вимірювання тепла, яке генерується вухом і поверхнею шкіри чола. Далі наведено переваги такого термометра. 1) Дизайн 4-в-1 Вимірює навколишню температуру і температуру тіла у вусі чи на чолі.

 • Page 43

  Українська Піктограми на виробі Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції і зберігайте їх на майбутнє! Type BF деталі, що застосовується Застереження під час користування виробом • Цей термометр призначений для практичного застосування вдома. Він не замінить консультації у терапевта! • Після кожного використання термометр, кінчик якого є водонепро- никним, слід чистити чистою ганчіркою чи...

 • Page 44

  Українська • Не вимірюйте температуру тіла впродовж 30 хвилин після їжі, фізич- них вправ чи прийняття ванни. • Температура тіла може збільшитися під час прийому ліків. Не вимірюйте в цей час. • Щоб забезпечити точність вимірювання, не виконуйте вимірювання у середовищі впливу сильного електромагнітного поля (наприклад, біля мікрохвильової печі, приладів, що генерують високі частоти, на- приклад, під час розмови по телефону). • Якщо навколишні умови сильно змінюються (наприклад, у разі переходу...

 • Page 45

  Українська 5 Зонд 6 Відсік для батарей 7 Кнопка налаштування часу Визначення символів Відображення значення температури Виконується вимірювання Режим вимірювання температури у вусі Режим вимірювання температури на чолі Жар Шкала за Цельсієм Шкала за Фаренгейтом Годинник Низький заряд батареї...

 • Page 46

  Українська Відображення останнього значення температури Опис РК дисплея Відображення Значення Дія Почергове відображення часу Встановіть час, коли виріб і навколишньої температури, використовується вперше коли виріб не використовуєть- або під час перевстановлен- ся для вимірювання темпера- ня батареї. тури тіла. Відображається на одну секун- Зачекайте, поки...

 • Page 47

  Українська Значення Дія Відображення Виміряна температура надто Коли температура особи низька. нижча 32,0°C. Коли навколишня темпера- Навколишня температура над- тура не відповідає допусти- то висока або надто низька. мому діапазону температу- ри пристрою. Термометр вимикається Вимірювання завершено. автоматично. Час і навколишня температура Пристрій постачається з батареєю. Зніміть захисну плівку між батаре- єю...

 • Page 48

  Українська 1) Спосіб встановлення Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути термометр. Відкрийте кришку відсіку для батареї на звороті, на- (Ма тисніть кнопку налаштування часу, щоб встановити 6.1) години (миготить число годин) і хвилини (миготить число хвилин), і натисніть кнопку сканування для налаштування...

 • Page 49

  Українська Вимірювання температури у вусі 1) Коли система перебуває у стані відображення часу/на- вколишньої температури, натисніть кнопку сканування, відобразиться останнє значення температури; тоді після звукового сигналу “піп-піп”, система перейде у режим (Ма 7.1) вимірювання. 2) Зніміть кришку зонда і термометр перейде у режим ви- мірювання...

 • Page 50

  Українська Вимірювання температури на чолі 1) Коли система перебуває у стані відображення часу/ навколишньої температури, натисніть кнопку скануван- ня, відобразиться останнє значення температури. Тоді після звукового сигналу “піп-піп”, система перейде (Ма 8.1) у режим вимірювання (дивіться Малюнок 8.1-8.3). 2) Перевірте, чи встановлена кришка зонда. Прикладіть зонд термометра безпосередньо до чола.

 • Page 51

  Українська Живлення від батареї і заміна батареї Якщо заряду батареї недостатньо, у нижній частині екрана з’явиться піктограма низького заряду батареї. Хоча бата- рею все ще можна використовувати, краще її замінити (дивіться Малюнок 9.1). (Ма 9.1) Якщо заряд батареї нижчий за мінімально допустиме значення, на екрані з’явиться символ “Lo”, почне миготіти піктограма батареї і пролунає звук “піп” (дивіться Малю- (Ма...

 • Page 52

  Українська Технічні характеристики Модель FT 4925 (FDIR-V1) Діапазон вимірювання температури тіла/режим 32,0°C - 42,9°C (89,6°F - 109,2°F) сканування Діапазон вимірювання температури у примі- 10,0°C - 40,0°C (50,0°F - 104,0°F) щенні ±0,2°C/0,4°F 35,5°C - 42,0°C (95,9°F - 107,6°F) Точність вимірювання ±0,3°C/0,5°F 32,0°C - 35,4°C (89,6°F - 95,7°F)

 • Page 53

  Русский Общие сведения об изделии Большое спасибо за то, что вы выбрали это изделие. Данный термо- метр позволяет узнать температуру тела за несколько секунд посред- ством измерения тепла, выделяемого ухом или поверхностью кожи лба. Изделие имеет следующие преимущества: 1) Конструкция 4 в 1 Измеряет температуру окружающей стреды и температуру тела в ухе...

 • Page 54

  Русский Пиктограммы на изделии Перед использованием изделия внимательно прочтите инструкции и сохраните их для справки! применимая часть, тип BF Меры предосторожности при использовании изделия • Термометр предназначен для домашнего использования. Он не может заменить собой консультацию врача! • Кончик термометра является водонепроницаемым, поэтому после каждого использования термометр можно протирать чистой...

 • Page 55

  Русский • Прибор сконструирован без колпачков; они не нужны. Содержите датчик в чистоте, не допускайте появления на нем ушной серы, пота или масляных пятен, так как это может повлиять на измерительные функции прибора. • Не измеряйте температуру тела в течение 30 минут после еды, упражнений или принятия ванны. • Температура тела может повышаться при принятии лекарств. Пожалуйста, не проводите измерения в это время. • Для того, чтобы обеспечить точность измерений, пожалуйста, не про- водите измерение температуры тела в местах с большими электро- магнитными...

 • Page 56

  Русский • Если измеряемая температура ниже 32,0°C, на дисплее высветится символ “Lo”; если измеряемая температура выше, чем 42,9°C, вы- светится символ “Hi”. Расположение элементов 1 Кнопка питания / сканирования 2 Дисплей 3 Передняя панель / насадка для измерения температуры на лбу 4 Основание 5 Датчик 6 Батарейный отсек 7 Кнопка установки времени Описание символов Дисплей показаний Идет...

 • Page 57

  Русский Шкала по Цельсию Шкала по Фаренгейту Часы Батарейка разряжена Показ последнего значения температуры Описание ЖК-дисплея Дисплей Значение Действие Поочередно показывает Установите текущее время, текущее время и температуру когда используете устрой- окружающей среды, если не ство в первый раз или после используется для измерения замены батарейки. температуры...

 • Page 58

  Русский Дисплей Значение Действие Хотя батарейку все еще Недостаточное количество можно использовать, лучше электричества. заменить ее. Устройство нельзя исполь- зовать для измерений тем- Батарейка разряжена. пературы, пока не заменить батарейку. Этот значок высвечивается, Измеряемая температура если измеряемая темпера- слишком высока. тура превышает 42,9°C. Этот...

 • Page 59

  Русский Установите время при использовании прибора в первый раз или после замены батарейки. После этого автоматически активируется функция показа текущего времени и температуры окружающей среды. 1) Режим установки времени Нажмите кнопку питания, чтобі включить термометр. Откройте батарейный отсек, и нажмите кнопку уста- новки времени, чтобы установить текущий час (будет (Р...

 • Page 60

  Русский Примечание: Ваш термометр может показывать температуру как по Цельсию, та и по Фаренгейту в странах, где температуру меряют по Фаренгейту, в остальных случаях термометр показывает температуру по Цельсию. То есть, если ваш термометр не может менять шкалу Цельсия на шкалу...

 • Page 61

  Русский Примечания: • Содержите поверхность датчика в чистоте, иначе показания термо- метра могут быть неточными. • Протрите датчик чистой тканью или бумагой, смоченной водой или спиртом, и измеряйте температуру после того, как вода полностью испарится с поверхности датчика. Измерение температуры лба 1) Когда система находится в режиме отображения текущего времени и температуры окружающей среды, нажмите кнопку сканирования, и на дисплее высветится значение...

 • Page 62

  Русский Примечания: • Когда прибор используется для измерения температуры лба, полученный результат можно только принять к сведению, так как температура кожи очень сильно подвержена влиянию окружаю- щей срелы. • Когда на лбу есть пот или что-либо еще, например, косметика, из- мерянное значение не может быть точным. Электропитание и замена батареек Когда количество электричества недостаточно, в нижней части...

 • Page 63

  • Не разбирайте батарейки. • Если батарейка начала протекать, не допускайте попадания кислоты в глаза или на слизистую оболочку. Помойте руки после контакта, промойте глаза чистой водой, и проконсультируйтесь с доктором, если будут какие-либо симптомы. Технические характеристики Модель FT 4925 (FDIR-V1) Диапазон в режиме измерения температуры 32,0°C - 42,9°C (89,6°F - 109,2°F) тела/сканирования Диапазон измерения окружающей темпера- 10,0°C - 40,0°C (50,0°F - 104,0°F)

 • Page 64

  Русский Модель FT 4925 (FDIR-V1) -25,0°C - 55,0°C (-13,0°F - 131,0°F), Относительная Условия хранения влажность воздуха 95% или ниже Электропитание Одна литиевая батарейка CR2032, 3 В Классификация II a (MD, Приложение IX, правило 10) Критерии оценки и IEC/EN60601-1-2(EMC) сертификация Соответ- IEC/EN 60601-1 (Безопасность) ствует директиве ЕС по EN 12470-5 (Требования к производительности) вопросу...

 • Page 65

  FT 4925 GARANTIEKARTE warranty card • garantiekaart • carte de garantie • scheda di garanzia • tarjeta de garantía • cartão de garantia • garantikort • karta gwarancyjna • záruční list • kartica jamstva • carte de garan ie •...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: