Download Print this page

Epson spectroproofer mounter 17' Setup Manual page 4

Used for automatic color measurement
Hide thumbs

Advertisement

Кіріспе
KK
Түсті өлшеу құрылғысына (бөлек сатылады) бекітілген күйде SpectroProofer Mounter 17"
дюймдік құрылғысын түсті автоматты түрде өлшеу үшін принтерге қосуға болады. Бұл
нұсқаулықта орнату процедурасы сипатталады, өнімді орамнан шығарудан принтерге
бекітуге дейін.
Қауіпсіздік нұсқаулықтары
Осы өнімді пайдаланғанда принтердің және SpectroProofer Mounter 17" дюймдік
құрылғысының Пайдаланушы нұсқаулығы қауіпсіздік туралы нұсқауларды орындаңыз.
Таңбалардың мағынасы
!
Сақтандырутуралы
Дене жарақатын болдырмау үшін сақтық шараларын қолдану
ескерту
керек.
c
Маңызды: Осы өнімнің зақымдануын болдырмау үшін маңызды
ескертулер сақталуы тиіс.
Ескерім: Ескерімдер осы өнімді қолдану туралы пайдалы немесе
қосымша ақпараттарды қамтиды.
TC
簡介
SpectroProofer Mounter 17" 可連接至印表機進行自動色彩測量。
安裝分光光度儀 ( 單獨提供 ),
本手冊描述從清點配件到將其安裝至印表機的安裝步驟。
安全說明
當使用此產品時,請依照印表機進階使用說明和
明。
圖示說明
!
注意
請務必遵守注意事項,以免身體受傷。
c
附註:請務必遵守附註事項,以免損壞設備。
秘訣:提供使用印表機的實用技巧及其他資訊。
SpectroProofer Mounter 17" 使用手冊中的安全說
KO 소개
SpectroProofer Mounter 17"에 컬러 측정 장치(별도 구매)를 장착하고 프린터에 장착하면 컬러 측정을 자
동으로 할 수 있습니다. 이 설명서에서는 포장 풀기부터 프린터에 장착하기까지의 진행 과정에 대해 설명합
니다.
안전 주의사항
이 제품 사용 시 프린터와 SpectroProofer Mounter 17"의 사용설명서에 있는 안전 지시사항을 참조하십시
오.
기호의 의미
!
주의
인체에 상해를 예방하기 위한 사항이므로 반드시 따라야 합니다.
c
중요: 제품에 손상을 줄 수 있으므로 반드시 따라야 합니다.
참고: 제품 사용의 유용한 팁 또는 추가 정보가 수록되어 있습니다.
ご使用の前に
JA
本機に別オプションの測色器を取り付けてプリンターに装着すると、印刷物の測色を自動で行うことがで
きます。本書では、 梱包箱から本機を取り出して設置するまでの作業について説明しています。使用時には、
本機の付属 CD に収録されている『自動測色器マウンタ(17)ユーザーズガイド』 (PDF)も合せてご覧
ください。
安全上のご注意
設置時には、 プリンターに付属の 『セットアップガイド』 (冊子) の 「安全上のご注意」 も合せてご覧ください。
マークの意味
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害
B
の可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本製品が損傷したり、正常に動作しなく
c
なる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきた
い内容を示しています。
補足説明や参考情報を記載しています。
4

Advertisement

loading

  Also See for Epson spectroproofer mounter 17'

  Related Manuals for Epson spectroproofer mounter 17'