Download  Print this page

Xerox Work Centre 5325 Quick Use Manual

Monochrome multifunction printers
Hide thumbs

Advertisement

More Information
EN
Дополнительные сведения
RU
Қосымша мәліметтер
KZ
www.xerox.com/office/WC53XXsupport
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
www.xerox.com/office/businessresourcecenter
www.xerox.com/security
www.xerox.com/office/WC53XXsupport
• Printer drivers and utilities
• User manuals and instructions
• Online Support Assistant
• Safety specifications (in User Guide)
Утилиты и драйверы принтера
Руководства и инструкции пользователя
Онлайновый ассистент поддержки
Шаблоны, советы и учебные руководства
Правила техники безопасности
(в руководстве пользователя)
Материалдардың қауіпсіздігі бойынша деректер
Басып шығарғыштың утилиталары және драйверлері
Пайдаланушыға арналған нұсқаулар және нұсқаулықтар
Қолдаудың онлайн көмекшісі
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
Material Safety Data Sheets
Данные по безопасности материалов
Қосымша мәліметтер
www.xerox.com/office/
businessresourcecenter
Templates, tips, and tutorials
Шаблоны, советы и учебные руководства
Үлгілер, кеңестер және оқу нұсқаулары
www.xerox.com/security
Security news and information
Новости о средствах защиты и информационные сообщения
Қорғаныс құралдары туралы жаңалықтар және ақпараттық
хабарламалар
Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335
Multifunction Printer
Imprimante multifonction
®
Xerox WorkCentre
5325 / 5330 / 5335
Quick Use Guide
English
EN
EN
Русский
Краткое руководство пользователя
RU
RU
Қазақ
Пайдаланушыға арналған қысқаша нұсқау
KZ
KZ
604E62950 Rev A © 2011 Xerox Corporation. All rights reserved.
© 2011 Xerox Corporation. All Rights Reserved. XEROX® and XEROX and Design®
are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.
®

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Xerox Xerox Work Centre 5325

  Related Manuals for Xerox Xerox Work Centre 5325

  Summary of Contents for Xerox Xerox Work Centre 5325

 • Page 1 Қорғаныс құралдары туралы жаңалықтар және ақпараттық хабарламалар 604E62950 Rev A © 2011 Xerox Corporation. All rights reserved. © 2011 Xerox Corporation. All Rights Reserved. XEROX® and XEROX and Design® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.
 • Page 2: Table Of Contents

  Көшірудің негізгі операциялары Шоттар бойынша ақпарат және пайдалану есептегіштері Scanning..........................26 CentreWare Internet Services............12 Копирование CentreWare Internet Services Көшіру CentreWare Internet Services Scan to Email....................27 Configuration Report..............13 Сканирование в эл. почту Отчет о конфигурации Электронды поштаға сканерлеу Конфигурация туралы есеп www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 3: En En

  Optional accessories may be part of your printer setup. See the User Guide for more information. В комплектацию принтера могут входить дополнительные устройства. Дополнительные сведения см. Руководство пользователя. Басып шығарғыштың жиынтықтамасына қосымша құрылғылар кіруі мүмкін. Қосымша мәліметтерді Пайдаланушыға арналған нұсқаудан қараңыз. www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 4 Для полного отключения сначала нажмите данный выключатель питания, затем нажмите главный выключатель питания под задней крышкой. Басып шығарғышты қайта жүктеу үшін басып шығарғыштың үстіндегі қуат көзі сөндіргішін пайдаланыңыз. Толық сөндіру үшін берілген қуат көзі сөндіргішін басыңыз, содан кейін артқы қақпақ астындағы бас қуат көзі сөндіргішін басыңыз. www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 5: En Control Panel

  Экономия энергии: переход в режим низкого энергопотребления и выход из него Жұмыс мәртебесі: орындалып жатқан және орындалған жұмыстар Энергияны үнемдеу: энергияны аз жұмсау режиміне өту және одан шығу Machine Status: settings and information Статус аппарата: настройки и сведения Аппарат мәртебесі: баптаулар және мәліметтер www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 6: En Machine Status Menu

  сондай-ақ баптауларға қол жетімділікті қамтамасыз етеді. Барлық мәзір мен баптауларға кіру үшін Счетчики использования. әкімгер аты мен паролін пайдалана отырып жүйеге кіру қажет. Бастырмалардың негізгі есептегіштеріне қол жеткізу үшін «Аппарат мәртебесі» мәзірінде Шоттар бойынша ақпарат қосымша бетіне өтіңіз. Егжей-тегжейлі есептегіштерге қол жеткізу үшін Пайдалану есептегіштері батырмасын басыңыз. www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 7: En Centreware Internet Services

  «Пішін үйлесімі» бетінде басып шығарғыштың IP-мекен-жай және басқа да егжей-тегжейлі мәліметтер бар. Аппарат мәртебесі мәзірінде Есептерді басып шығару батырмасын басыңыз және Басып шығару туралы есептер, содан кейін Пішін үйлесімі туралы есеп таңдаңыз. Басып шығаруды бастау үшін Бастау батырмасын басыңыз. www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 8: Supported Media

  9 x 12....9 x 12 in. Letter......8.5 x 11 in. DL ....110 x 220 mm Executive.....7.25 x 10.5 in. C5 ....162 x 229 mm A4........210 x 297 mm C4 ....229 x 324 mm B5 JIS ......182 x 257 mm www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 9: Loading Media

  Confirm or change size and type settings print driver Подтвердите или измените настройки При печати выберите настройки в драйвере формата и типа бумаги принтера Қағаз форматы мен түрінің баптауларын Басып шығару кезінде басып шығарғыш растаңыз немесе өзгертіңіз драйверінде баптауларды таңдаңыз www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 10: Printing From Usb

  Do not remove USB Flash drive during reading. Files may be damaged. Не вынимайте USB-накопитель во время считывания. Это может вызвать Select Range: select a range of files повреждение файлов. Выбрать диапазон: выбор диапазона Оқылу кезінде USB-жинақтауышын шығармаңыз. Бұл файлдардың файлов зақымдалуына алып келуі мүмкін. Ауқымды таңдау: файлдар ауқымын аңдау www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 11 Таңдауды жою үшін файл атына қайта тиіңіз. Прервать: прерывание работ печати Тоқтату: басып шығару жұмыстарын тоқтату To open folders, touch the folder name then touch Next. Чтобы открыть папку, коснитесь её имени и нажмите Далее. Мұқабаны ашу үшін оның атына тиіп Одан әрі батырмасын басыңыз. www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 12: Copying

  Загрузите оригинал Түпнұсқаны жүктеңіз Clear All: clears previous settings Очистить все: сброс предыдущих Touch Services Home, then touch Copy настроек Нажмите кнопку Основные режимы, затем Бәрін тазалау: бұрынғы Копия баптауларды алып тастау Негізгі режимдер батырмасын, содан кейін Көшірме батырмасын басыңыз www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 13 Выберите настройки Баптауларды таңдаңыз Interrupt: Interrupt printing jobs Прервать: прерывание работ печати Тоқтату: басып шығару жұмыстарын тоқтату ќ Ђ‚ ђ ЃЌЏ ѓ„… ‡€‰ † ‹ЊЋ ’“ Љ ‘ ” Select number of copies Выберите количество копий Көшірмелер санын таңдаңыз www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 14: Scanning

  Түпнұсқауды жүктеңіз Clear All: clears previous settings Очистить все: сброс предыдущих Touch Services Home, then touch E-mail настроек Нажмите кнопку Основные режимы, затем Бәрін тазалау: бұрынғы Эл. почта баптауларды алып тастау Негізгі режимдер батырмасын, содан кейін Эл.пошта батырмасын басыңыз www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 15 Стоп: пауза или отмена работы батырмаларын басыңыз. Стоп: жұмысты үзу немесе жою Press Start Нажмите кнопку Старт Бастау батырмасын басыңыз Use the Address Book to enter stored addresses. Для ввода сохраненных адресов пользуйтесь адресной книгой. Сақталған мекен-жайларды енгізу үшін мекен-жайлар кітабын пайдаланыңыз. www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 16 Оқылу кезінде USB-жинақтауышын шығармаңыз. Бұл файлдардың зақымдалуына алып келуі мүмкін. Загрузите оригинал Түпнұсқаны жүктеңіз Load original Touch Services Home, then touch Store to USB Нажмите кнопку Основные режимы, затем Сохр. на USB. Негізгі режимдер батырмасын, содан кейін USB-ге сақтау батырмасын басыңыз. www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 17 Бастау батырмасын басыңыз және USB-жинақтауышын шығармас бұрын сканерлеудің аяқталуын күтіңіз To navigate folders, touch the folder name then touch Next or Previous. Чтобы открыть папку, коснитесь её имени и нажмите Далее или Назад. Буманы ашу үшін оған тиіп Одан әрі немесе Артқа басыңыз. www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 18 Загрузите оригинал Түпнұсқаны жүктеңіз Clear All: clears previous settings Очистить все: сброс предыдущих Touch Services Home, then touch Fax настроек Нажмите кнопку Основные режимы, Бәрін тазалау: бұрынғы затем факс баптауларды алып тастау Негізгі режимдер, содан кейін факс батырмасын басыңыз www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 19 Факстың басқа нөмірлерін қосу үшін оларды енгізіп +Қосу батырмасын басыңыз. Ғаламтор-факс үшін Алушыны қосу батырмасын таңдап эл.пошта мекен-жайларын енгізіңіз. Stop: Pause or cancel job Стоп: пауза или отмена работы Стоп: жұмысты үзу немесе жою Press Start Нажмите кнопку Старт Бастау батырмасын басыңыз www.xerox.com/office/WC53XXsupport...
 • Page 20: Paper Jams

  тонерді сабын қосылған сумен шайыңыз. Ыстық суды пайдаланбаңыз. Тұрып қалу кезінде басқару панелінің сенсорлы экранында тұрып қалуды жою жолдарын көрсететін анимацияланған бейне пайда болады. Кеңестер және тұрып қалуды жоюдың сипаттамасын Пайдаланушыға арналған нұсқаудағы Тұрып қалған қағазды алып шығу бөлімінен қараңыз. www.xerox.com/office/WC53XXsupport...

This manual is also suitable for:

Xerox work centre 5330Xerox work centre 5335