Download  Print this page

Asus APAC10332 Quick Start Manual

Rt-ac1200g+ wireless-ac1200 dual-band gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

¨
RT-AC1200G+
Wireless-AC1200 Dual-Band
Gigabit Router

Quick Start Guide

APAC10332 / First Edition / May 2015
APAC10332_RT-AC1200G_QSG_APAC_168x125mm.indd 1
2015/6/1 15:11:46

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Asus APAC10332

   Summary of Contents for Asus APAC10332

 • Page 1: Quick Start Guide

  ¨ RT-AC1200G+ Wireless-AC1200 Dual-Band Gigabit Router Quick Start Guide APAC10332 / First Edition / May 2015 APAC10332_RT-AC1200G_QSG_APAC_168x125mm.indd 1 2015/6/1 15:11:46...
 • Page 2: Table Of Contents

  Table of contents Package contents ................3 A quick look at your RT-AC1200G+ ........3 Installing your router ..............4 1. Setting up your RT-AC1200G+ ............. 4 1.1 Wired connection ..............4 1.2 Wireless connection ............... 4 2. Logging in to RT-AC1200G+ web GUI ........7 1.1 Wired connection ..............
 • Page 3: Package Contents

  Package contents RT-AC1200G+ Wireless Router AC adapter Network cable (RJ-45) Quick Start Guide NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look at your RT-AC1200G+ Power LED Power button LAN 1~4 LED USB 2.0 port WAN (Internet) LED Reset button 2.4GHz LED / 5GHz LED...
 • Page 4: Installing Your Router

  Installing your router You can set up your wireless router via wired or wireless connection. Wired: Connect the network cable (3) from your modem to the blue Ethernet port on your router. Connect another network cable (2) from your computer to the yellow Ethernet port on your router.
 • Page 5 繁體中文 有線連接:使用網路線(3)將您的數據機連接至路由器的藍色乙 太網路連接埠。然後使用另一根網路線(2)將您的電腦連接至黃 色乙太網路連接埠。 無線連接:使用網路線(2)將您的數據機連接至路由器的藍色乙 太網路連接埠。然後開啟電腦或其他裝置的Wi-Fi功能。 簡體中文 有線連接: 使用網線(3)將您的調製解調器連接至路由器的藍色 以太網接口。然後使用另一根網線(2)將您的電腦連接至路由器 的黃色以太網接口。 無線連接:使用網線(2)將您的調制解調器連接至路由器的藍色 以太网接口。然後開啟電腦或其他設備的Wi-Fi功能。 Bahasa Indonesia Berwayar: Sambungkan kabel rangkaian (3) dari modem anda ke port Ethernet biru pada penghala anda. Sambungkan kabel rangkaian lain (2) dari komputer anda ke port Ethernet kuning pada penghala anda. Wayarles: Sambungkan kabel rangkaian (2) dari modem anda ke port Ethernet biru pada penghala anda.
 • Page 6 tiếng Việt Mạng có dây: Cắm cáp mạng (3) từ modem vào cổng ethernet màu xanh trên router của bạn. Cắm một cáp mạng khác (2) từ máy tính vào cổng ethernet màu vàng trên router của bạn. Mạng không dây: Cắm cáp mạng (2) từ modem vào cổng ethernet màu xanh trên router của bạn.
 • Page 7: Wired Connection

  Logging to the RT-AC1200G+ web GUI. Wired connection The web GUI launches automatically when you open a web brows- er. If it does not auto-launch, enter http://router.asus.com. 繁體中文 有線連接:當您開啟網頁瀏覽器後,會自動進入網頁圖形介面(Web GUI)。若此介面未自動彈出,請輸入 http://router.asus.com。 簡體中文 有線連接:當您開啟網頁瀏覽器後,會自動進入網頁圖形界面 (Web GUI)。若此界面未自動彈出,請輸入http://router.asus.com。 Bahasa Indonesia Sambungan berwayar :Web GUI akan terbuka otomatis saat Anda mengakses brows¬er web.
 • Page 8 Việt Kết nối mạng có dây GUI (giao diện người dùng đồ họa) web sẽ tự khởi động khi bạn mở trình duyệt web. Nếu nó không tự khởi động, hãy nhập http://router. asus.com APAC10332_RT-AC1200G_QSG_APAC_168x125mm.indd 8 2015/6/1 15:11:48...
 • Page 9: Wireless Connection

  Wireless connection Connect to the network name(SSID) shown below. For better net- work security, change to a unique SSID and assign a password. 2.4 GHz SSID: ASUS 5 GHz SSID: ASUS_5G Once connected, the web GUI launches automatically when you open a web browser.
 • Page 10 SSID yang unik dan berikan kata laluan. Sebaik sahaja bersambung, GUI web dilancarkan secara automatik apabila anda membuka pelayar web. Jika ia tidak dilancarkan secara automatik, masuk http://router. asus.com. ไทย การเชื ่ อ มต่ อ แบบไร้ ส าย...
 • Page 11 เมื ่ อ เชื ่ อ มต่ อ เสร็ จ แล้ ว GUI ของเว็ บ จะเปิ ด ใช้ ง านโดยอั ต โนมั ต ิ เมื ่ อ คุ ณ เปิ ด เว็ บ บราเซอร์ หากไม่ ม ี ก าร เปิ ด ใช้ ง านโดยอั ต โนมั ต ิ เข้ า ไปที ่ http://router. asus.com. tiếng Việt Kết nối mạng không dây...
 • Page 12 Enter the default user name and password to log in to router’s web GUI. You can change the user name / password and assign rights in the web GUI. Default User name / Password: admin / admin 繁體中文 輸入預設的使用者名稱和密碼登入路由器的網頁圖形介面(Web GUI)。您可以在網頁圖形介面(Web GUI)中更改使用者名稱和密 碼,並指定權限。...
 • Page 13 Bahasa Malaysia Masukkan nama pengguna dan kata laluan lalai untuk melog masuk ke GUI web penghala. Anda boleh mengubah nama pengguna / kata laluan dan memberikan hak dalam GUI web. ไทย ป้ อ นชื ่ อ ผู ้ ใ ช้ แ ละรหั ส ผ่ า นค่ า เริ ่ ม ต้ น เพื ่ อ ล็ อ คอิ น เข้ า ไปที ่ GUI ของเว็...
 • Page 14 Click Quick Internet Setup, then follow the instructions to complete the quick setup for Internet access. 繁體中文 點選網路設定精靈(QIS),然後依照引導完成快速設定網際網路 連線。 簡體中文 點擊網絡設置嚮導(QIS),然後依照引導完成快速設置互聯網連 接。 Bahasa Indonesia Klik Konfigurasi Internet Ringkas, lalu ikuti petunjuk untuk menyele- saikan konfigurasi ringkas akses Internet. Bahasa Malaysia Klik Persediaan Internet Cepat, kemudian ikut arahan-arahan bagi melengkapkan persediaan cepat untuk akses Internet.
 • Page 15 ไทย คลิ ก ที ่ ก ารตั ้ ง ค่ า อิ น เทอร์ เ น็ ต ด่ ว น จากนั ้ น ทำ า ตามคำ า แนะนำ า เพื ่ อ เสร็ จ สิ ้ น การตั ้ ง ค่ า ด่ ว นสำ า หรั บ การเข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต tiếng Việt Nhấp Quick Internet Setup (Thiết lập internet nhanh), sau đó...
 • Page 16 Remember your wireless settings as you complete the router setup. Router Name: Password: 2.4 GHz network SSID: Password: 5 GHz network SSID: Password: 繁體中文 完成路由器設定后,請記住您的無線設定。 簡體中文 完成路由器設置後,請記住您的無線設置。 Bahasa Indonesia Ingat pengaturan nirkabel setelah Anda menyelesaikan konfigurasi router. Bahasa Malaysia Ingat tetapan wayarles anda apabila anda melengkapkan persediaan penghala.
 • Page 17: Faq

  Where can I find more information about the wireless router? • Online FAQ site: http://support-org.asus.com/faq • Technical support site: http://support-org.asus.com • Customer hotline: refer to the Support Hotline section in this Quick Start Guide 繁體中文 哪裡可以找到更多的無線路由器資訊? • 線上 FAQ 網址:http://support-org.asus.com/faq •...
 • Page 18 ไซต์ FAQ ออนไลน์ : http://support-org.asus.com/faq • ไซต์ ส นั บ สนุ น ด้ า นเทคนิ ค : http://support-org.asus.com • สายด่ ว นลู ก ค้ า : ดู ส ายด่ ว นสนั บ สนุ น ใน คู ่ ม ื อ เสริ ม...
 • Page 19: Networks Global Hotline Information

  Networks Global Hotline Information Region Country Hotline Number Service Hours 09:00-13:00 ; Cyprus 800-92491 14:00-18:00 Mon-Fri France 0033-170949400 09:00-18:00 Mon-Fri 0049-1805010920 0049-1805010923 09:00-18:00 Mon-Fri Germany 10:00-17:00 Mon-Fri (component support) 0049-2102959911 (Fax) Hungary 0036-15054561 09:00-17:30 Mon-Fri 09:00-13:00 ; Italy 199-400089 14:00-18:00 Mon-Fri 09:00-13:00 ;...
 • Page 20 Region Country Hotline Numbers Service Hours United Kingdom 0044-8448008340 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Europe Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri New Zealand 0800-278788 09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-18:00 Mon-Fri 0800-1232787 09:00-17:00 Sat-Sun...
 • Page 21 00381-112070677 09:00-17:00 Mon-Fri Slovenia 00368-59045400 08:00-16:00 Mon-Fri 00368-59045401 Estonia 00372-6671796 09:00-18:00 Mon-Fri Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Lithua- 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri nia-Kaunas Lithuania-Vil- 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri nius NOTE: For more information, visit the ASUS support site at: http://support-org.asus.com APAC10332_RT-AC1200G_QSG_APAC_168x125mm.indd 21 2015/6/1 15:11:49...
 • Page 22: Federal Communications Commission Statement

  ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http:// csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in...
 • Page 23 Prohibition of Co-location This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunc- tion with any other antenna or transmitter. IMPORTANT NOTE: Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radi- ation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure com- pliance.
 • Page 24 Informations concernant l’exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie émise par l’appareil de sans l ASUS est inférieure à la limite d’exposition aux fréquences radio d’Industry Canada (IC). Utilisez l’appareil de sans l ASUS de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.
 • Page 25 Ce périphérique est homologué pour l’utilisation au Canada. Pour consulter l’entrée correspondant à l’appareil dans la liste d’équipement radio (REL - Radio Equipment List) d’Industry Canada rendez-vous sur: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng Pour des informations supplémentaires concernant l’exposition aux RF au Canada rendezvous sur : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html NCC 警語...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: