Download Print this page

Advertisement

GBH 3-28 E
GBH 3-28 FE
PROFESSIONAL
Bedienungsanleitung
Operating instructions
Instructions d'emploi
Instrucciones de servicio
Manual de instruções
Istruzioni d'uso
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Brukerveiledningen
Käyttöohje
Kullan m k lavuzu
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Návod na používanie
Használati utasítás
Instrucţiuni de folosire
Uputstvo za opsluživanje
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Kasutusjuhend
Lietošanas pamācība
Naudojimo instrukcija

Advertisement

   Summary of Contents for Bosch GBH 3-28 E

 • Page 1

  GBH 3-28 E GBH 3-28 FE PROFESSIONAL Bedienungsanleitung Operating instructions Instructions d’emploi Instrucciones de servicio Manual de instruções Istruzioni d’uso Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning Bruksanvisning Brukerveiledningen Käyttöohje Kullan m k lavuzu Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na používanie Használati utasítás Instrucţiuni de folosire Uputstvo za opsluživanje...

 • Page 2

  GBH 3-28 FE GBH 3-28 E 1 619 929 719 • 13.9.06...

 • Page 3

  RELEASE, AUF GRIP, ZU GBH 3-28 FE 1 619 929 719 • 13.9.06...

 • Page 4

  GBH 3-28 FE PROFESSIONAL 1 619 929 719 • 13.9.06...

 • Page 5

  General Power Tool Safety 3) Personal safety a) Stay alert, watch what you are doing and Warnings use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while Read all safety warnings and all WARNING you are tired or under the influence of instructions.

 • Page 6

  d) Store idle power tools out of the reach of When working with the machine, always children and do not allow persons unfa- hold it firmly with both hands and provide for miliar with the power tool or these a secure stance. The power tool is guided more instructions to operate the power tool.

 • Page 7

  Technical Data Rotary Hammer GBH 3-28 E GBH 3-28 FE PROFESSIONAL PROFESSIONAL Article number 0 611 239 7.. 0 611 249 7.. Rated power input Rated speed 0–800 0–800 Impact rate 0–4000 0–4000 Impact energy per stroke Tool holder SDS-plus SDS-plus Max.

 • Page 8

  Engineering Certification chuck 13 provided. Changing the Tool Holder 01.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Dismounting the SDS-plus Tool Holder or the D-70145 Leinfelden-Echterdingen Keyless Replacement Chuck (see figure B) Pull the lock ring of the tool holder 4 firmly in the direc-...

 • Page 9

  Removing Drilling Tools without SDS-plus The dust protection cap 2 largely prevents the entry of (GBH 3-28 E) drilling dust into the tool holder during operation. Turn the sleeve of the key type drill chuck 11 with the...

 • Page 10

  Bosch power tools. In this, it is absolutely required to use the specified Bosch oil. Drilling If the machine should fail despite the care taken in Set the selector switch 6 to the “Drilling”...

 • Page 11

  Fax: .....+353 (0)1 / 4 66 68 88 Australia and New Zealand Robert Bosch Australia Pty. Ltd. RBAU/SPT 1555 Centre Road P.O.

 • Page 12

  Общие указания по в) Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды технике безопасности для в электроинструмент повышает риск поражения электротоком. электроинструментов г) Не допускается использовать Прочтите все указа- электрокабель не по назначению, ния и инструкции по например, для транспортировки или технике...

 • Page 13

  в) Предотвращайте непреднамеренное в) До начала наладки электроинстру- включение электроинструмента. мента, замены принадлежностей или Перед подключением прекращения работы отключайте электроинструмента к штепсельную вилку от розетки сети электропитанию и/или к аккумулятору и/или выньте аккумулятор. Эта мера убедитесь в выключенном состоянии предосторожности предотвращает электроинструмента.

 • Page 14

  Специфичные для Примите меры защиты, если во время работы возможно возникновение электроинструмента вредной для здоровья, горючей или взрывоопасной пыли. Например: указания по безопасности Некоторые виды пыли считаются канцерогенными. Пользуйтесь Применяйте средства защиты органов противопылевым респиратором и приме- слуха. Воздействие шума может привести к няйте...

 • Page 15

  Технические данные Перфоратор GBH 3-28 E GBH 3-28 FE PROFESSIONAL PROFESSIONAL Предметный № 0 611 239 7.. 0 611 249 7.. Потребляемая мощность, номинальная Вт Номинальное число оборотов мин 0–800 0–800 Число ударов мин 0–4000 0–4000 Сила удара Дж Патрон...

 • Page 16

  венцом. Указание: Не применяйте оснастку без SDS- plus для ударного сверления! Оснастка без SDS-plus и соответствующий патрон будут 01.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70145 Leinfelden-Echterdingen повреждены при ударном сверлении. GBH 3-28 FE: Патрон SDS-plus 1 может быть легко заменен на поставленный...

 • Page 17

  Снятие рабочего инструмента SDS-plus Смена патрона с зубчатым венцом (см. рис. Е) (GBH 3-28 E) (см. рис. С) Сдвиньте фиксирующую втулку 3 назад и выньте рабочий инструмент из патрона. Установка сверлильного патрона с Установка рабочих инструментов без SDS- зубчатым венцом...

 • Page 18

  Работа с инструментом Отсос пыли с Saugfix (принадлежности) Включение электроинструмента Установка устройства Saugfix (см. рис. G) Учитывайте напряжение сети! Для отсасывания пыли требуется устройство Напряжение источника тока должно Saugfix (принадлежности). При сверлении соответствовать данным на типовой устройство отпружинивает назад так, что табличке...

 • Page 19

  Монтажные чертежи и информации по отключается. В целях предосторожности запасным частям Вы найдете в Интернете на держите всегда из-за возникающих при странице: этом сил электроинструмент крепко и www.bosch-pt.com надежно обеими руками и займите устойчивое положение. Pоссия OOO «Роберт Бош» При блокировке электроинструмента...

 • Page 20

  Vispārējie drošības c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam noteikumi darbam ar iek ūstot elektroinstrumentā, pieaug risks sa emt elektrisko triecienu. elektroinstrumentiem d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstru Rūpīgi izlasiet visus drošības mentu aiz elektrokabe a. Neraujiet aiz noteikumus. Šeit sniegto dro kabe a, ja vēlaties atvienot instrumentu šības noteikumu un norādījumu neievērošana var no elektrotīkla kontaktligzdas.

 • Page 21

  d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās neaizmirstiet iz emt no tā regulējošos da as tiktu savlaicīgi nomainītas vai instrumentus vai atslēgas. Regulējošais remontētas pilnvarotā remontu instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas darbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek brīdī atrodas elektroinstrumenta kustīgajās tāpēc, ka elektroinstruments pirms da ās, var radīt savainojumu.

 • Page 22

  Ja darbinstruments var skart slēptu Pirms elektroinstrumenta novietošanas elektropārvades līniju vai instrumenta nogaidiet, līdz tā darbvārpsta pārtrauc elektrokabeli, darba laikā turiet griezties. Kustībā esošs darbinstruments var elektroinstrumentu aiz izolētajiem iestrēgt, izsaucot kontroles zaudēšanu pār rokturiem, nepieskaroties metāla da ām. elektroinstrumentu. Darbinstumentam skarot spriegumnesošu Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts elektrotīkla vadu, spriegums nonāk arī...

 • Page 23

  01.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division darba veikšanai. Ievērojot šos faktorus, vibrācijas D-70145 Leinfelden-Echterdingen radītā papildu slodze, kas noteikta zināmam darba laika posmam, var būt ievērojami mazāka.

 • Page 24

  Šim nolūkam nospiediet urbšanas dzi uma Turētājaptvere 1 vai bezatslēgas urbjpatrona 13 ierobežotāja defiksēšanas tausti u 5 un fiksējas automātiski. Pārbaudiet fiksēšanos, pārvietojiet urbšanas dzi uma ierobežotāju pavelkot turētājaptveri vai urbjpatronu ārā no papildroktura 8 turētājā. turētāja. Līdz galam iebīdiet darbinstrumentu ar SDS plus stiprinājumu SDS plus turētājaptverē...

 • Page 25

  SDS plus darbinstrumenta iz emšana Putek u uzsūkšana ar ierīci Saugfix (skatīt attēlu E) (papildpiederums) Pavirziet spī uzmavu 3 instrumenta korpusa virzie nā un izvelciet darbinstrumentu no turētājaptveres. Ierīces Saugfix nostiprināšana (skatīt attēlu G) Kā iestiprināt darbinstrumentu bez SDS plus Lai urbšanas laikā...

 • Page 26

  Šo iestrādes laiku var saīsināt, vienu reizi uzsitot ar Nomai ai lietojama tikai firmas Bosch ieteiktā e a. darbinstrumentu pa grīdu. Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti Griešanās ātruma/triecienu biežuma un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, elektroinstru...

 • Page 27

  Tikai ES valstīm Latvijas Republika Neizmetiet nolietotos elektroinstru Robert Bosch SIA mentus sadzīves atkritumu tvertnē! Bosch elektroinstrumentu servisa centrs Saska ā ar Eiropas Savienības Dzelzavas ielā 120 S direktīvu 2002/96/ES par nolieto LV 1021 Rīga tajām elektriskajām un elektronis ✆...

This manual also for:

Gbh 3-28 f e

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: