Download  Print this page

Advertisement

Microwave
K17MSB14E
instruction manual
instruksjonsmanual
instruktionsbok
käyttöopas
brugervejledning

Advertisement

   Related Manuals for Kenwood K17MSB14E

   Summary of Contents for Kenwood K17MSB14E

 • Page 1 Microwave K17MSB14E instruction manual instruksjonsmanual instruktionsbok käyttöopas brugervejledning...
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents Innehållsförteckning safety warnings ............5 säkerhetsvarningar ..........15 unpacking .............. 30 uppackning ............58 getting ready ............31 förberedelse ............59 introducing microwave cooking ......32 introduktion till matlagning i mikrovågsugn ..60 cooking with a microwave ..........32 matlagning i en mikrovågsugn........
 • Page 4 Indholdsfortegnelse sikkerhedsadvarsler ..........25 udpakning .............. 86 klargøring .............. 87 introduktion til madlavning i mikrobølgeovn ..88 madlavning med mikrobølgeovn ........88 efterse dine køkkenredskaber ........89 brug af alufolie i mikrobølgeovnen ........ 89 materialer, som kan bruges i mikrobølgeovnen..... 90 mikrobølge opvarmningskategorier .......
 • Page 5: Safety Warnings

  safety warnings IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE general safety • Switch off and unplug before fitting or removing parts/attachments, after use and before cleaning. • Keep your fingers away from moving parts and fitted attachments. • Never use a damaged appliance.
 • Page 6: Microwave Use

  • The appliance should be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven and 10cm on each side. warning: The appliance must be used and maintained in accordance with the instructions provided. maintenance of your microwave warning : It is hazardous for anyone other than a qualified service agent to carry out any service or repair operation which involves the removal of a cover that gives protection against exposure to...
 • Page 7 • Only use utensils that are suitable for microwave use. • Care should be taken when using paper, plastic, wooden or other combustible materials in the microwave as they can catch fire. • Oil & fat for deep frying should not be heated in the microwave. • Only use cling film designed for microwave use and take extra care when removing the film to avoid steam burns.
 • Page 8 fire! In the event of fire: • Keep the microwave door closed. • Turn off the power. • Unplug the microwave from the mains power. first aid Treat scalding by: • Quickly placing the scald under cold running water for at least 10 minutes.
 • Page 9: Earthing Instructions

  • Always pierce the skin of fruit and vegetables, such as potatoes. • Never use scratched, cracked or damaged glass in a microwave. Damaged glass can explode. • Caution should be used when using combustible containers, never leave the microwave unattended when in use. delayed boiling Heating of beverages in a microwave can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
 • Page 10: Sikkerhetsadvarsler

  sikkerhetsadvarsler VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG BEHOLDES FOR FREMTIDIG OPPSLAG generell sikkerhet • Slå av og koble fra før deler/ekstrautstyr monteres eller fjernes, etter bruk og før rengjøring. • Hold fingrene unna deler i bevegelse og montert tilbehør. • Bruk aldri et skadet apparat. • Bruk aldri apparatet når det er tomt.
 • Page 11 advarsel: Apparatet må brukes og vedlikeholdes i samsvar med instruksjonene som følger med. vedlikehold av mikrobølgeovnen advarsel: Det er farlig for noen andre enn en kvalifisert tekniker å utføre service eller reparasjon som involverer fjerning av et deksel som gir beskyttelse mot mikrobølgeenergi. advarsel: Hvis døren eller dørpakninger er skadet, må...
 • Page 12 • Bruk bare pakkefilm som er laget for bruk i mikrobølgeovn og vær spesielt forsiktig når du fjerner filmen for å unngå brannsår fra dampen. • Bruk bare popkorn som er laget for bruk i mikrobølgeovn. • Ikke bruk mikrobølgeovnen når den er tom, fordi dette kan skade produktet.
 • Page 13 brann! I tilfelle brann: • Hold mikrobølgeovnsdøren lukket. • Slå av strømmen. • Trekk støpslet ut av stikkontakten. førstehjelp Slik behandles brannsår: • Plasser brannsåret straks under kaldt, rennende vann og kjøl det i minst 10 minutter. • Dekk såret med en ren og tørr bandasje. Ikke bruk kremer, oljer eller emulsjoner.
 • Page 14 • Matvarer med skall, f.eks. frukt, grønnsaker og poteter, må alltid perforeres. • Bruk aldri glass som er ripet, skadet eller sprukket i en mikrobølgeovn. Skadet glass kan eksplodere. • Du må være forsiktig ved bruk av brennbare beholdere, og aldri la mikrobølgeovnen være uten tilsyn når den er i bruk.
 • Page 15: Säkerhetsvarningar

  säkerhetsvarningar VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR LÄS NOGA IGENOM OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS allmän säkerhet • Stäng av och dra ur kontakten innan du ansluter eller tar bort delar/tillsatser, efter användning och före rengöring. • Stoppa inte in fingrarna i rörliga delar eller monterade tillsatser. • Använd aldrig en skadad apparat.
 • Page 16 varning: Apparaten måste användas och skötas i enlighet med de medföljande anvisningarna. mikrovågsugnens underhåll varning: Det är förenat med fara för andra än behöriga tekniker att utföra service eller reparationer som innebär borttagandet av ett hölje som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi. varning: Om luckan eller luckans packningar skadats får ugnen inte användas förrän den har reparerats av behörig tekniker.
 • Page 17 • Olja och fett för fritering får inte värmas upp i ugnen. • Använd endast plastfolie som är avsedd för mikrovågsugn och var extra försiktig när folien avlägsnas för att undvika brännskador. • Värm endast upp popcorn avsedda för mikrovågsugn. • Använd inte mikrovågsugnen tom eftersom det kan skada produkten.
 • Page 18 • Stäng av strömmen. • Dra ut mikrovågsugnens nätsladd ur eluttaget. första hjälpen Behandla brännskador genom att: • Snabbt placera brännskadan under kallt rinnande vatten i minst 10 minuter. • Täcka över med ett rent och torrt bandage, använd inte krämer, olja eller lotioner.
 • Page 19 • Använd aldrig repat, sprucket eller skadat glas i en mikrovågsugn. Skadade glas kan explodera. • Försiktighet ska iakttas vid användning av brännbara behållare och lämna aldrig mikrovågsugnen obevakad när den används. fördröjd kokning Uppvärmning av drycker i en mikrovågsugn kan leda till fördröjd eruptiv kokning, och därför är det viktigt att vara försiktig vid hantering av behållaren.
 • Page 20: Turvallisuusvaroitukset

  turvallisuusvaroitukset TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN yleinen turvallisuus • Sammuta laite ja irrota virtapistoke ennen kuin lisäät tai poistat osia tai lisävarusteita sekä käytön jälkeen ja ennen puhdistamista. • Älä koske liikkuviin osiin tai kiinnitettyihin lisävarusteisiin. • Älä...
 • Page 21 varoitus: Laitetta on käytettävä ja pidettävä kunnossa toimitukseen kuuluvien ohjeiden mukaisesti. mikroaaltouunin kunnossapito varoitus: Muiden kuin pätevien teknikoiden on vaarallista tehdä huolto- tai korjaustöitä, joissa täytyy poistaa mikroaaltosäteilylle altistumiselta suojaava kuori. varoitus: Jos luukku tai sen tiivisteet ovat vialliset, mikroaaltouunia ei saa käyttää...
 • Page 22 • Käytä vain kelmua, joka on tarkoitettu käytettäväksi mikroaaltouunissa ja ole huolellinen poistaessasi kelmua, niin ettei höyry polta ihoasi. • Valmista vain popcornia, joka on tarkoitettu valmistettavaksi mikroaaltouunissa. • Älä käytä mikroaaltouunia tyhjänä, se voi vahingoittaa tuotetta. • Älä yritä käyttää tätä uunia luukku auki, se voi johtaa haitalliseen altistumiseen mikroaaltosäteilylle.
 • Page 23: Mikroaaltouunin Puhdistaminen

  • Irrota mikroaaltouuni verkkovirrasta. ensiapu Hoida palohaavoja seuraavasti: • Pitele palohaavaa kylmän, juoksevan veden alla vähintään 10 minuuttia. • Peitä puhtaalla, kuivalla liinalla. Älä käytä voiteita tai öljyjä. mikroaaltouunin puhdistaminen • Mikroaaltouuni tulee puhdistaa säännöllisesti ja ruoantähteet tulee poistaa. Jos et pidä mikroaaltouunia puhtaana, uunin käyttöikä voi lyhentyä...
 • Page 24 • Ole varovainen syttyviä astioita käytettäessä äläkä koskaan jätä mikroaaltouunia valvomatta käytön aikana. viivästynyt kiehuminen Juomien kuumentaminen mikroaaltouunissa voi johtaa viivästyneeseen, purkautuvaan kiehumiseen. Sen vuoksi astioita käsiteltäessä tulee olla varovainen. Tee seuraavasti: • Sekoita nesteet aina, sekä ennen että jälkeen lämmityksen. • Anna niiden asettua.
 • Page 25: Sikkerhedsadvarsler

  sikkerhedsadvarsler VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS VENLIGST BRUGERVEJLEDNINGEN NØJE IGENNEM, OG BEHOLD DEN TIL SENERE BRUG generel sikkerhed • Sluk og fjern ledningen fra kontakten, inden du anbringer eller fjerner redskaber/tilbehør, efter brug og inden rengøring. • Hold fingrene væk fra bevægelige dele og monteret tilbehør. • Brug aldrig et apparat, der er beskadiget.
 • Page 26 • Apparatet skal stilles mod en væg. Der skal være mindst 30 cm fri afstand for oven, og 10 cm på hver side af mikrobølgeovnen. advarsel: Apparatet skal bruges og vedligeholdes i henhold til de medfølende vejledninger. vedligeholdelse af din mikrobølgeovn advarsel: Det er farligt for alle andre end kvalificerede teknikere at udføre service og reparationsarbejde, der omfatter fjernelse af et dæksel, som beskytter mod mikrobølgestråler.
 • Page 27 • Olie og fedt til friturestegning må ikke opvarmes i mikrobølgeovnen. • Brug kun husholdningsfilm, som er beregnet til brug i mikrobølgeovne, og vær ekstra forsigtig, når du fjerner filmen, så du undgår at blive forbrændt af dampene. • Opvarm kun popcorn, som er beregnet til mikrobølgeovne. • Mikrobølgeovnen må...
 • Page 28 brand! I tilfælde af brand: • Hold lågen til mikrobølgeovnen lukket. • Sluk for strømmen. • Træk stikket ud af stikkontakten. førstehjælp Skoldning behandles ved: • Hurtigt at putte den skoldede hud under koldt, rindende vand i mindst 10 minutter. • Dæk med en ren og tør forbinding.
 • Page 29 - Forseglede beholdere - Lukkede flasker - Vakuumposer - Forseglede krukker - Hårdkogte æg - Æg i deres skaller • Prik altid hul i skindet på frugter og grøntsager, såsom kartofler. • Brug aldrig ridset, revnet eller beskadiget glas i en mikrobølgeovn. Beskadiget glas kan eksplodere.
 • Page 30: Unpacking

  Thank you for purchasing your new Kenwood Microwave. We recommend that you spend some time reading this instruction manual so that you fully understand all the operational features it offers. You will also find some hints and tips to help you resolve any issues.
 • Page 31: Getting Ready

  getting ready This microwave is designed for home use only. It should not be used for commercial catering. 1. After unpacking your microwave, check that it has not been damaged whilst in the box. Make sure there are no dents, and the door closes properly. A damaged microwave could allow microwave energy to escape.
 • Page 32: Introducing Microwave Cooking

  introducing microwave cooking Always remember the basic safeguards you would follow when using any cooking equipment or handling hot food. This page gives some of the basic guidelines for microwave cooking. cooking with a microwave Cooking with a microwave is much faster than conventional cooking and, whilst you should make sure that food is fully cooked, you should be careful not to overcook it.
 • Page 33: Checking Your Cooking Utensils

  checking your cooking utensils Most heat-resistant, non-metallic cooking utensils are safe to use in your microwave. If made of plastic or glass, utensils will be marked as “microwave safe” or similar. If you are not sure and/or there is no “microwave safe” marking on the utensil, do NOT use it in the microwave.
 • Page 34: Materials That Can Be Used In The Microwave

  materials that can be used in the microwave utensils remarks Aluminium foil Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if the foil is too close to oven walls.
 • Page 35: Microwave Heating Categories

  microwave heating categories Your oven has been tested and labelled to meet the UK government’s voluntary agreement on the reheating of pre-cooked food. The heating characteristics and output power levels of microwave ovens are usually calculated using a relatively large portion of food (a 1000 gram load, IEC 60705) but many packs of pre- cooked food are sold in smaller packs, often about 350 grams.
 • Page 36: Steam

  steam When you microwave food, steam is created as water in the food heats up and evaporates. The steam formed during microwave cooking is entirely safe. It has to escape from the microwave to prevent pressure from building up inside the microwave. It does this through the vents on the back of the microwave and from around the door.
 • Page 37: Product Overview

  product overview the main unit control panel door handle the control panel Power Control dial Use this dial to set the microwave power. Defrost by Weight guide The guide for setting the weight for defrosting food. Timer dial / Defrost (kg) dial Timer guide Use this dial to set the cooking The guide for setting the...
 • Page 38: Checking Your Microwave

  checking your microwave Check your microwave after unpacking. For your safety, the microwave stops if the door is opened during cooking. 1. Pull handle to open the door. Put the turntable ring inside the oven and place the glass turntable on top of the ring. The turntable is shaped to sit securely on the spindle.
 • Page 39: Microwave Cooking

  microwave cooking For simple Microwave Cooking, follow the steps below. 1. Turn the POWER dial to the desired power settings. 2. Turn the TIMER dial to the desired cooking time as stated in the food cooking guide. 3. The microwave oven will automatically start the cooking. 4.
 • Page 40: Defrosting

  defrosting 1. Turn the POWER dial to M.Low . 2. Turn the DEFROST (kg) dial to the desired weight of defrost food as stated in the food cooking guide. 3. The microwave oven will automatically start the defrosting. 4. The microwave will sound once the defrosting is completed.
 • Page 41: Cleaning Your Microwave

  cleaning your microwave Unplug your microwave from the mains and wait for it to completely cool down before cleaning. Cleaning your microwave each time you use it will help to prevent a build up of stubborn marks that can be difficult to clean. On the right hand side wall of the cavity is the wave guide cover.
 • Page 42: Frequently Asked Questions

  frequently asked questions If a problem does occur, it may often be due to something very minor. The following Q & A may be able to resolve the issue. questions answers Why doesn’t the food seem to Check that: cook? • the cooking time has been set.
 • Page 43: Specifications

  K17MSB14E input 230V~ 50Hz microwave output 700 Watts microwave frequency 2450 MHz outside dimensions 435 mm x 360 mm x 258 mm (width x depth x height) power consumption microwave input 1050 Watts Complies with EC directives 2004/108/EC and 2006/95/EC.
 • Page 44: Pakke Opp

  Takk for at du kjøpte ny Kenwood Mikrobølge. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen så du blir fortrolig med alle funksjonene. Veiledningen gir deg også mange tips og råd for å løse eventuelle problemer.
 • Page 45: Klargjøring

  klargjøring Denne mikrobølgeovnen er kun beregnet på hjemmebruk. Må ikke brukes til kommersiell catering. 1. Etter å ha pakket ut mikrobølgeovnen, må du kontrollere at den ikke er blitt skadet mens den var i esken. Kontroller at det ikke er noen bulker og at døren lukkes ordentlig. En skadet mikrobølgeovn kan la mikrobølgeenergi unnslippe.
 • Page 46: Introduksjon Til Mikrobølgekoking

  introduksjon til mikrobølgekoking Husk alltid de grunnleggende sikkerhetsreglene som gjelder når du bruker kokeutstyr og håndterer varm mat. Denne siden gir deg noen grunnleggende retningslinjer for matlaging med mikrobølger. tilberede mat med mikrobølgeovn Tilberedning med en mikrobølgeovn er mye raskere enn tradisjonell tilberedning. Mens du sørger at maten blir gjennomkokt, må...
 • Page 47: Kontrollere Redskaper For Tilberedning

  kontrollere redskaper for tilberedning De fleste redskaper som tåler varme og ikke inneholder metall, er trygge for bruk i mikrobølgeovnen. Redskap laget av plast eller glass er ofte merket med «mikrobølgesikkert» eller lignende. Hvis du ikke er sikker og/eller redskapet ikke er merket mikrobølgesikkert, må du IKKE bruke det i mikrobølgeovnen.
 • Page 48: Materialer Som Kan Brukes I Mikrobølgeovnen

  materialer som kan brukes i mikrobølgeovnen utstyr merknader Aluminiumsfolie Kun for avskjerming. Tynne deler av kjøtt eller fjærkre kan tildekkes med en bit aluminiumsfolie for å hindre overkoking. Det kan oppstå en skadelig lysbue hvis aluminiumsfolien kommer i nærheten av en ovnsvegg. Aluminiumsfolien må...
 • Page 49: Oppvarmingskategorier For Mikrobølgeovn

  oppvarmingskategorier for mikrobølgeovn Mikrobølgeovnen er testet og merket for å tilfredsstille den frivillige avtalen med myndighetene i Storbritannia om oppvarming av forhåndstilberedt mat. Oppvarmingsegenskapene og utgangseffekten i mikrobølgeovner beregnes vanligvis ved bruk av en relativt stor matporsjon (1000 gram, IEC 60705), men mange forhåndstilberedte matvarer selges i mindre pakker, ofte rundt 350 gram.
 • Page 50: Damp

  damp Når du lager mat i en mikrobølgeovn, dannes det damp etter hvert som vannet i maten varmes opp og fordamper. Dampen som dannes under mikrobølgekokingen, er helt trygg. Den må slippe ut av mikrobølgeovnen for å forhindre at det bygges opp trykk inne i ovnen. Dette gjøres gjennom ventilene på...
 • Page 51: Produktoversikt

  produktoversikt hovedenheten ckontrollpanel dørhåndtak kontrollpanelet Hjul for effektkontroll Bruk dette hjulet til å stille inn mikrobølgeeffekt. Opptining etter vekt Guide for å stille inn vekten ved opptining av mat. Hjul for tidtaker / tinevekt Tidtaker Bruk dette hjulet til å stille Guide for å...
 • Page 52: Kontrollere Mikrobølgeovnen

  kontrollere mikrobølgeovnen Kontroller mikrobølgeovnen etter utpakking. For din egen sikkerhet, stopper mikrobølgeovnen hvis døren åpnes under tilberedning. 1. Trekk i håndtaket for å åpne døren. Sett dreieplateringen inn i ovnen, og sett glassdreieplaten oppå ringen. Dreieplaten er utformet for å sitte stødig på spindelen.
 • Page 53: Mikrobølgekoking

  mikrobølgekoking Enkel mikrobølgekoking oppnås ved å følge trinnene nedenfor. 1. Vri POWER (effektkontroll)-hjulet til ønsket effektinnstilling. 2. Vri TIMER (tidtaker)-hjulet til ønsket koketid som angitt i kokeboken. 3. Mikrobølgeovnen starter tilberedningen automatisk. 4. Mikrobølgeovnen avgir et lydsignal når tilberedning er ferdig. Still alltid TIMER (tidtaker)-hjulet på...
 • Page 54: Opptining

  opptining 1. Vri POWER (effektkontroll)-hjulet til M. Low (M. lav) . 2. Vri DEFROST (kg) (tinevekt)-hjulet til ønsket vekt på frossenmaten som angitt i kokeboken. 3. Mikrobølgeovnen begynner automatisk å tine. 4. Mikrobølgeovnen avgir et lydsignal når tiningen er ferdig.
 • Page 55: Rengjøre Mikrobølgeovnen

  rengjøre mikrobølgeovnen Trekk støpslet ut av stikkontakten og vent til mikrobølgeovnen er helt avkjølt før rengjøring. Hvis du rengjør mikrobølgeovnen hver gang du har brukt den, er lettere å unngå gjenstridige flekker som kan være vanskelig å fjerne. Bølgelederdekslet sitter på den høyre veggen i hulrommet. Maten tilberedes ved at mikrobølger passerer gjennom dette dekslet.
 • Page 56: Ofte Stilte Spørsmål

  ofte stilte spørsmål Hvis du opplever et problem, er årsaken som regel bagatellmessig. Følgende spørsmål og svar kan oppklare saken. spørsmål svar Hvorfor virker det som om maten Kontroller at: ikke kokes? • koketiden er blitt innstilt. • døren er lukket. • strømkursen ikke er overbelastet og har fått sikringen til å gå. Hvorfor virker maten for lite eller for Kontroller at: mye kokt?
 • Page 57: Spesifikasjoner

  K17MSB14E inngang 230V~ 50Hz mikrobølgeutgang 700 Watts mikrobølgefrekvens 2450 MHz utvendige mål 435 mm x 360 mm x 258 mm (bredde × dybde × høyde) strømforbruk mikrobølgeinngang 1050 Watts Apparatet er i samsvar med EU-direktivene 2004/108/EC og 2006/95/EC.
 • Page 58: Uppackning

  Tack för att du köpt din nya Kenwood Mikrovågor. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att fullt ut förstå alla erbjudna funktioner. Det finns även en del råd och tips som hjälper dig att lösa problem.
 • Page 59: Förberedelse

  förberedelse Den här mikrovågsugnen är endast avsedd för hemmabruk. Den får inte användas för kommersiellt bruk. 1. När ugnen packats upp, kontrollera att den inte skadats under tiden i kartongen. Se till att det inte finns några bucklor i ugnen och att luckan kan stängas ordentligt. En skadad mikrovågsugn kan göra att mikrovågsenergi läcker ut.
 • Page 60: Introduktion Till Matlagning I Mikrovågsugn

  introduktion till matlagning i mikrovågsugn Kom alltid ihåg de grundläggande säkerhetsåtgärder som du vidtar vid matlagning med annan matlagningsutrustning eller hantering av varm mat. Denna sida anger några grundläggande riktlinjer för tillagning i mikrovågsugn. matlagning i en mikrovågsugn Tillagning i en mikrovågsugn är mycket snabbare än konventionell matlagning, och samtidigt som du bör vara noga med att maten är helt genomlagad bör du vara noga med att inte överkoka maten.
 • Page 61: Kontrollera Matlagningsutrustningen

  kontrollera matlagningsutrustningen De flesta värmebeständiga matlagningsredskap som inte är av metall är säkra att använda i ugnen. Om de är tillverkade av plast eller glas märks dessa tillbehör med “mikrovågssäker” eller liknande. Om du är osäker och/eller det inte finns någon markering för om redskapet är mikrovågssäkert, använd INTE det i mikrovågsugnen.
 • Page 62: Material Som Kan Användas I Mikrovågsugnen

  material som kan användas i mikrovågsugnen redskap anmärkningar Aluminiumfolie Endast skydd. Mindre delar kan användas för att väcka över delar av kött eller fågel för att förhindra överkokning. Ljudbågsbildning kan ske om folien är för nära ugnens väggar. Folien bör vara minst 2,5 cm (1 in.) från ugnsväggarna. Bryningsskål Följ tillverkarens instruktioner.
 • Page 63: Mikrovågsugn Uppvärmningskategorier

  mikrovågsugn uppvärmningskategorier Din ugn har testats och märkts för att uppfylla regeringen i Storbritanniens frivilliga avtal om återuppvärmning av tillagad mat. Mikrovågsugnars uppvärmningskännetecknen och utgångseffektnivå beräknas vanligen med hjälp av en ganska stor matportion (1000 gram, IEC 60705), men många förpackningar med tillagad mat säljs i mindre förpackningar, ofta ungefär 350 gram.
 • Page 64: ånga

  ånga När man tillagar mat i mikrovågsugn, bildas ånga när vattnet i maten hettas upp och avdunstar. Den ånga som uppstår vid tillagning i en mikrovågsugn är helt säker. Den måste släppas ut från ugnen för att förhindra att tryck byggs upp inuti mikrovågsugnen. Det sker via ventilerna på ugnens baksida och runt dörren.
 • Page 65: Produktöversikt

  produktöversikt huvudenheten kontrollpanel luckans handtag kontrollpanelen Effektkontrollratt Använd denna ratt för att ställa in mikrovågseffekten. Upptining med viktguide Guiden för inställning av vikten för upptining av livsmedel.time. Timerratt /Upptiningsratt (kg) Timerguide Använd denna ratt för att ställa Guide för inställning av in tillagningstid eller för att tillagningstid.
 • Page 66: Kontrollera Mikrovågsugnen

  kontrollera mikrovågsugnen Kontrollera mikrovågsugnen efter uppackningen. För din säkerhets skull stängs mikrovågsugnen av om luckan öppnas under tillagningen. 1. Dra i handtaget för att öppna luckan. Placera vridplattans ring i ugnen och placera vridplattan av glas ovanpå ringen. Vridplattan är formad för att sitta säkert ovanpå...
 • Page 67: Mikrovågstillagning

  mikrovågstillagning För enkel tillagning i mikrovågsugn, se följande steg. 1. Vrid POWER (Effektkontrollratten) till önskad effektinställning. 2. Vrid TIMER (Timerratten) till önskad tillagningstid såsom anges i mattillagningsguiden. 3. Mikrovågsugnen kommer automatiskt att starta tillagningen. 4. Mikrovågsugnen kommer att ljuda en gång när tillagningen är klar.
 • Page 68: Upptining

  upptining 1. Vrid POWER (Effektratten) till M. Low (M.Låg) . 2. Vrid DEFROST (Upptiningsratten) (kg) till önskad upptiningsvikt såsom anges i mattillagningsguiden. 3. Mikrovågsugnen kommer automatiskt att starta upptiningen. 4. Mikrovågsugnen kommer att ljuda när upptiningen är klar.
 • Page 69: Rengöra Mikrovågsugnen

  rengöra mikrovågsugnen Dra ur ugnens kontakt helt ur väggen och vänta på att den kyls ned före rengöring. Rengöring av ugnen varje gång hjälper dig att förebygga ansamling av envisa märken som kan vara svåra att få bort. På höger sida i ugnen finns öppningen för mikrovågskyddet. Mikrovågor passerar genom denna för att tillaga maten.
 • Page 70: Vanliga Frågor

  Vanliga frågor Om ett problem uppstår beror det ofta på ett mindre fel. Följande Frågor och Svar kan hjälpa till att lösa problemet. frågor svar Varför ser inte maten tillagad ut? Kontrollera att: • tillagningstiden ställts in, • luckan är stängd, • eluttaget inte är överbelastat så att en säkring gått. Varför verkar det som om maten Kontrollera att: inte är färdigkokt eller överkokt?
 • Page 71: Specifikationer

  K17MSB14E inmatning 230V~ 50Hz mikrovågor energiutmatning 700 Watts mikrovågsfrekvens 2450 MHz yttermått 435 mm x 360 mm x 258 mm (bredd x djup x höjd) energiförbrukning mikrovågsinmatning 1050 Watts Uppfyller EU-direktiv 2004/108/EG och 2006/95/EG. Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra våra produkter. Specifikationer kan ändras utan tidigare...
 • Page 72: Pakkauksesta Purkaminen

  Kiitos, kun ostit uuden Kenwood Mikroaaltouuni. Suosittelemme, että vietät hetken tämän käyttöoppaan parissa, jotta ymmärtäisit täysin kaikki laitteen tarjoamat toiminnalliset ominaisuudet. Saat myös vihjeitä ja vinkkejä mahdollisten ongelmien ratkaisuun. Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet pakkauksesta purkaminen Poista kaikki pakkausmateriaali laitteesta. Säilytä pakkaus. Jos hävität pakkauksen, tee se paikallisten säädösten mukaisesti.
 • Page 73: Valmistelut

  Valmistelut Tämä mikroaaltouuni on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei tule käyttää kaupallisissa tiloissa. 1. Kun olet purkanut mikroaaltouunin laatikosta, varmista, ettei se ole vahingoittunut. Varmista, ettei uunissa ole lommoja, ja että luukku sulkeutuu kunnolla. Vahingoittunut mikroaaltouuni voi päästää mikroaaltoenergiaa karkuun. Varmista, että olet poistanut kaiken pakkausmateriaalin mikroaaltouunin sisältä.
 • Page 74: Esittely Ruoanvalmistuksesta Mikroaaltouunissa

  esittely ruoanvalmistuksesta mikroaaltouunissa Muista aina perussuojakeinot, joita seuraat kun käytät mitä tahansa ruoanvalmistuslaitetta, tai kun käsittelet kuumaa ruokaa. Tällä sivulla annetaan joitakin perusohjeita ruoanlaittoon mikroaaltouunilla. ruoanvalmistus mikroaaltouunissa Ruoanvalmistus mikroaaltouunissa on paljon nopeampaa kuin normaali ruoanvalmistus, ja vaikka sinun tuleekin varmistaa, että ruoka on täysin kypsää, sinun tulee myös pitää huolta, ettet ylikypsennä...
 • Page 75: Keittiövälineiden Tarkistaminen

  keittiövälineiden tarkistaminen Useimpia lämmönkestäviä, ei-metallisia keittiövälineitä on turvallista käyttää mikroaaltouunissa. Varmista, että muovista tai lasista valmistetut ruoanlaittovälineet on merkitty “mikroaaltouuninkestävä”- tai vastaavalla merkinnällä. Jollet ole varma ja/tai keittiövälineessä ei ole mikroaaltouuninkestävä-merkintää, ÄLÄ käytä sitä mikroaaltouunissa. Katso tiedot mikroaaltouunissa käytettävistä keittiövälinetyypeistä “Materiaalit, joita voi käyttää mikroaaltouunissa”-osasta.
 • Page 76: Materiaalit, Joita Voi Käyttää Mikroaaltouunissa

  materiaalit, joita voi käyttää mikroaaltouunissa keittiövälineet huomautukset Alumiinifolio Vain suojaukseen. Pieniä tasaisia kappaleita voidaan käyttää lihan tai siipikarjan ohuiden osien peittämiseen ylikypsentymisen estämiseksi. Valokaaria voi esiintyä, jos folio on liian lähellä uunin seiniä. Folion tulee sijaita vähintään 2,5 cm etäisyydellä uunin seinistä. Ruskistusastia Noudata valmistajan ohjeita.
 • Page 77: Mikroaaltolämmitysluokat

  mikroaaltolämmitysluokat Uuni on testattu ja merkitty vastaamaan Iso-Britannian hallituksen vapaaehtoista sopimusta esikypsennetyn ruoan uudelleenlämmittämisestä. Mikroaaltouunien lämmitysominaisuudet ja antotehovirta määritellään yleensä käyttämällä suhteellisen suurta ruoka-annosta (1000 gramman annos, IEC 60705) mutta monet esikypsennetyt ruoat myydään pienemmissä pakkauksissa, jotka ovat yleensä n. 350 grammaa. Iso-Britannian viranomaiset ovat yhdessä...
 • Page 78: Höyry

  höyry Kun lämmität ruokaa mikroaaltouunissa, höyryä kehittyy ruoassa olevan veden lämmetessä ja haihtuessa. Mikroaaltouunissa lämmittämisen aikana syntyvä höyry on täysin turvallista. Sen tulee päästä ulos mikroaaltouunista, jotta painetta ei pääse kertymään mikroaaltouunin sisällä. Tämä tapahtuu tuuletusaukoista uunin takana ja luukun ympärillä. kondensaatio Kun höyry jäähtyy, voit havaita kondensaatiovettä...
 • Page 79: Tuotteen Yleiskatsaus

  tuotteen yleiskatsaus laite ohjauspaneeli luukun kahva ohjauspaneeli Tehon ohjausvalitsin Käytä tätä valitsinta mikroaaltotehon valitsemiseen. Sulattaminen painon mukaan -ohje Ohje painon asettamiseen ruoan sulattamista varten. Ajastinvalitsin/Sulatus (kg) -valitsin Ajastinopas Käytä tätä valitsinta kypsennysajan Opas kypsennysajan tai painon asettamiseen asettamiseen. sulatettavaa ruokaa varten.
 • Page 80: Mikroaaltouunin Tarkistus

  mikroaaltouunin tarkistus Tarkista mikroaaltouuni pakkauksen avaamisen jälkeen. Turvallisuuden takaamiseksi mikroaaltouuni sammuu, jos uunin ovi avataan kypsennyksen aikana. 1. Avaa luukku vetämällä kahvasta. Laita pyörintätason rengas uuniin ja aseta lasinen pyörintätaso sen päälle. Pyörintätaso on suunniteltu niin, että se pysyy vakaasti renkaan päällä. Käytä...
 • Page 81: Ruoanlaitto Mikroaaltouunilla

  ruoanlaitto mikroaaltouunilla Noudata seuraavia ohjeita yksinkertaista mikroaaltouunilla kypsentämistä varten. 1. Kytke POWER (Tehon ohjausvalitsin) halutulle tehotasolle. 2. Kierrä TIMER (Ajastinvalitsin) haluttuun kypsennysaikaan, kuten esitetty ruoan kypsennysoppaassa. 3. Mikroaaltouuni aloittaa kypsennyksen automaattisesti. 4. Mikroaaltouuni antaa äänimerkin, kun kypsennys on valmis. Aseta TIMER (Ajastinvalitsin) aina 0:aan, kun mikroaaltouunia ei käytetä.
 • Page 82: Sulattaminen

  sulattaminen 1. Kytke POWER (Tehon ohjausvalitsin) M. Low (K.matala)- tasolle . 2. Kierrä DEFROST (Sulatus (kg) -valitsin) haluttuun ruoan sulatusaikaan, kuten esitetty ruoan kypsennysoppaassa. 3. Mikroaaltouuni aloittaa sulatuksen automaattisesti. 4. Mikroaaltouuni antaa äänimerkin, kun sulatus on valmis.
 • Page 83: Mikroaaltouunin Puhdistaminen

  mikroaaltouunin puhdistaminen Irrota mikroaaltouuni pistorasiasta ja odota, että uuni jäähtyy täysin, ennen kuin puhdistat sen. Jos puhdistat mikroaaltouunin joka kerta käytön jälkeen, uuniin ei jää vaikeasti puhdistettavia tahroja. Uunin sisäpuolella oikealla on aalto-ohjaimen kansi. Mikroaallot kulkevat tämän osan läpi kypsentäessään ruokaa. On tärkeää pitää aalto-ohjain aina puhtaana. Pyyhi se laimealla pesuaineella ja vedellä...
 • Page 84: Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

  usein kysyttyjä kysymyksiä Jos ilmenee ongelma, syynä voi usein olla jokin hyvin vähäinen seikka. Seuraavat Kysymykset ja vastaukset voivat ratkaista ongelman. kysymykset vastaukset Miksi ruoka ei näytä valmistuvan? Tarkista, että: • kypsennysaika on asetettu. • luukku on suljettu. • pistorasia ei ole ylikuormitettu, mikä voi johtaa sulakkeen palamiseen.
 • Page 85: Tekniset Tiedot

  K17MSB14E tulo 230V~ 50Hz mikroaaltolähtö 700 Watts mikroaaltotaajuus 2450 MHz ulkomitat 435 mm x 360 mm x 258 mm (leveys x syvyys x korkeus) virrankulutus mikroaaltotulo 1050 Watts EY-direktiivien 2004/108/EY ja 2006/95/EY mukainen. Pyrimme jatkuvasta parantamaan tuotteitamme. Toiminnot ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman...
 • Page 86: Udpakning

  Kenwood Mikrobølge. Vi anbefaler at du bruger lidt tid på at læse denne brugsvejledning, så du forstår alle betjeningsfunktioner fuldt ud. Der er også nogle gode råd med hensyn til løsning af eventuelle problemer. Læs alle sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før brug, og behold denne brugsvejledning til senere brug.
 • Page 87: Klargøring

  klargøring Denne mikrobølgeovn er kun beregnet til brug i hjemmet. Den bør ikke bruges til kommerciel madlavning. 1. Efter at du har pakket ovnen ud, skal du kontrollere, at den ikke er blevet beskadiget, mens den var i kassen. Kontroller, at der ikke er buler, at lågen lukker og åbner ordentligt og at ovnen ikke er beskadiget.
 • Page 88: Introduktion Til Madlavning I Mikrobølgeovn

  introduktion til madlavning i mikrobølgeovn Husk altid de grundlæggende forholdsregler, som du normalt følger, når du bruger andet madlavningsudstyr eller håndterer varm mad. Denne side beskriver nogle af de grundlæggende retningslinjer for madlavning i mikrobølgeovn. madlavning med mikrobølgeovn Madlavning med en mikrobølgeovn er meget hurtigere end almindelig madlavning, og selvom du bør sikre dig, at maden er gennemstegt, skal du være forsigtig med ikke at overstege den.
 • Page 89: Efterse Dine Køkkenredskaber

  efterse dine køkkenredskaber De fleste varmebestandige, ikke-metalliske køkkenredskaber er sikre til brug i mikrobølgeovnen. Hvis køkkenredskaberne er af plastik eller glas, vil de være markeret med ”mikrobølgesikker” eller lignende. Hvis du er usikker på, om redskaberne er mikrobølgesikre, må du IKKE anvende dem i mikrobølgeovnen.
 • Page 90: Materialer, Som Kan Bruges I Mikrobølgeovnen

  materialer, som kan bruges i mikrobølgeovnen Redskaber Bemærkninger Alufolie Kun afdækning. Du kan bruge et lille, jævnt stykke til at dække tynde dele af kød eller fjerkræ, for at undgå at de koges for meget. Folien kan danne lysbuer, hvis det er for tæt ved ovnens vægge. Folien skal være mindst 2,5 cm fra ovnvæggen.
 • Page 91: Mikrobølge Opvarmningskategorier

  mikrobølge opvarmningskategorier Ovnen er testet og markeret så den overholder regeringens frivillige aftale vedrørende genopvarmning af tidligere tilberedt mad. Opvarmningskarakteristikkerne og outputeffektniveauerne for mikrobølgeovne bliver normalt udregnet med en relativt stor portion mad (1000 g mængde, IEC 60705), men mange pakker med færdigretter sælges i mindre pakker, ofte omkring 350 g.
 • Page 92: Damp

  damp Når der tilberedes mad i mikrobølgeovnen, dannes der dampe efterhånden som vandet i maden opvarmes og fordamper. Den damp, der skabes under madlavning i mikrobølgeovnen, er fuldstændig sikker. Den skal undslippe fra mikrobølgeovnen for, at forhindre opbygning af tryk inden i ovnen. Dette sker gennem lufthullerne bag på...
 • Page 93: Produktoversigt

  produktoversigt hovedenheden kontrolpanel lågegreb kontrolpanelet Effektdrejeknap Brug denne knap til at vælge mikrobølgeovnens effekt. Optøning i henhold til vægt-guide Guiden for indstilling af vægten for mad, der skal optøs.time. Timer /Optøning (kg) Timer-guide Brug denne knap til at indstille Guide til indstilling af tilberedningstiden eller til at tilberedningstid.
 • Page 94: Tjek Af Mikrobølgeovnen

  tjek af mikrobølgeovnen Tjek mikrobølgeovnen efter udpakning. For din sikkerheds skyld stopper mikrobølgeovnen hvis døren åbnes under madlavning. 1. Træk i lågehåndtaget for at åbne lågen. Læg drejeskiveringen ind i ovnen og anbring glasdrejeskiven ovenpå. Drejeskiven er formet, så den kan sidde godt fast på spindelen.
 • Page 95: Mikrobølgekogning

  mikrobølgekogning Simpel kogning i mikrobølgeovnen udføres på følgende måde. 1. Drej POWER (Effektdrejeknappen) til den ønskede indstilling. 2. Drej TIMER-knappen til den ønskede tilberedningstid som angivet i tilberedningsguiden. 3. Mikrobølgeovnen starter automatisk tilberedningen. 4. Mikrobølgeovnen giver en lyd, når tilberedningen er færdig. Indstil altid TIMER til 0, når mikrobølgeovnen ikke er i brug.
 • Page 96: Optøning

  optøning 1. Drej POWER (Effektdrejeknappen) til M. Low (M.Lav) . 2. Drej DEFROST (Optøning) (kg)-knappen til den ønskede vægt af maden, der skal optøs, som angivet i tilberedningsguiden. 3. Mikrobølgeovnen starter automatisk optøningen. 4. Mikrobølgeovnen giver en lyd, når optøningen er færdig.
 • Page 97: Rengøring Af Mikrobølgeovnen

  rengøring af mikrobølgeovnen Inden rengøringen skal du frakoble mikrobølgeovnen fra stikkontakten og vente på, at ovnen er kølet helt ned. Rengør ovnen hver gang du bruger den. Det vil hjælpe med til at forhindre stædige pletter, som er svære at fjerne. På...
 • Page 98: Ofte Stillede Spørgsmål

  ofte stillede spørgsmål Hvis der opstår et problem, er der ofte kun en mindre årsag til det. Følgende ofte stillede spørgsmål kan muligvis afhjælpe problemet. Spørgsmål Svar Hvorfor synes maden ikke at blive Kontroller, at: kogt? • Kogetiden er indstillet. • Lågen er lukket. • Stikkontakten ikke er overbelastet, og en sikring ikke er sprunget.
 • Page 99: Specifikationer

  K17MSB14E input 230V~ 50Hz mikrobølgeovnens output-effekt 700 Watts mikrobølgefrekvens 2450 MHz ydre mål 435 mm x 360 mm x 258 mm (bredde x dybde x højde) strømforbrug mikrobølge-input 1050 Watts Overholder EC direktiverne 2004/108/EC og 2006/95/EC. Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores produkter. Features og specifikationerne kan ændres...
 • Page 100 For help or spare parts please call us on: 0344 561 1234 Manufactured for DSG Retail Limited under a Trademark License from Kenwood Limited DSG Retail Limited is responsible for after sales service. The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: