Philips NT5180 User Manual

Hide thumbs
Also See for NT5180 
Manual - 74 pages
Manual - 98 pages
Manual - 19 pages

Advertisement

Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
User manual
NT5180
NT3160
NT1150

Advertisement

loading

  Also See for Philips NT5180

  Summary of Contents for Philips NT5180

 • Page 1 Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome NT5180 NT3160 NT1150 User manual...
 • Page 5: Table Of Contents

  ENGLISH 6 БЪЛГАРСКИ 13 ČEŠTINA 20 EESTI 27 HRVATSKI 34 MAGYAR 41 ҚАЗАҚША 48 LIETUVIŠKAI 55 LATVIEŠU 62 POLSKI 69 ROMÂNĂ 76 РУССКИЙ 83 SLOVENSKY 91 SLOVENŠČINA 98 SRPSKI 105 УКРАЇНСЬКА 112...
 • Page 6: English

  ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. General description (Fig. 1) Protection cap Cutting element Trimming head Handle Setting indicator ’On’ indication ‘Off ’ indication ’Open’...
 • Page 7 Make sure the + and - poles of the battery point in the right direction. Note: The appliance operates on one R6 AA 1.5-volt battery (included). Preferably use Philips alkaline batteries. A new AA alkaline battery has an operating time of up to 2 hours.
 • Page 8 ENGLISH Turn the battery compartment cover anticlockwise until the setting indicator points to the ‘off’ indication (0). To avoid damage due to battery leakage: do not expose the appliance to direct sunlight. do not expose the appliance to temperatures higher than 35°C. remove the battery if you are not going to use the appliance for a month or more.
 • Page 9 To switch off the appliance, turn the battery compartment cover to the ‘off’ indication (0). Trimming eyebrows with the eyebrow combs (NT5180, NT3160 only) Comb your eyebrows in the direction of hair growth. Choose the short or long comb, depending on the desired hair length.
 • Page 10 Let all parts dry completely before you use the appliance again. Replacement If the cutting element or combs (NT5180, NT3160 only) are damaged or worn, always replace them with original Philips parts. To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer.
 • Page 11 To remove the disposable batteries, see chapter ‘Preparing for use’, section ‘Placing the batteries’. Guarantee and support If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet. Guarantee restrictions Cutting units are not covered by the terms of the international guarantee...
 • Page 12 This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.
 • Page 13: Български

  10 Индикатор за заключване 11 Индикатор за отключване 12 Уплътнителен пръстен 13 Дълъг гребен за вежди (5 мм) (само за NT5180, NT3160) 14 Къс гребен за вежди (3 мм) (само за NT5180, NT3160) 15 Алкална батерия тип АА за еднократна употреба...
 • Page 14 БЪЛГАРСКИ Съответствие със стандартите Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания. Този уред съответства на международно одобрената нормативна уредба за безопасност IEC и може да се почиства безопасно под...
 • Page 15 БЪЛГАРСКИ Завъртете капачето на отделението за батерията по посока, обратна на часовниковата стрелка, докато индикаторът на настройката не посочи към индикация “изключено” (0). За да избегнете повреда поради пробив на батерии: не излагайте уреда на пряка слънчева светлина. не излагайте уреда на температури, по-високи от 35°C. изваждайте батерията, когато няма да използвате уреда за месец и повече. не оставяйте празна батерия в уреда. Използване...
 • Page 16 Не вкарвайте подстригващата глава на повече от 0,5 см в ушния канал, тъй като това може да повреди тъпанчето. Бавно завъртете подстригващата глава наоколо, за да отстраните всички нежелани косми от канала на външното ухо. За да изключите уреда, завъртете капачето на отделението за батерията до индикация “изключено” (0). Подстригване на веждите с гребена за вежди (само за NT5180, NT3160) Срешете веждите си в посока на растежа на космите. Изберете късия или дългия гребен в зависимост от желаната дължина на космите. къс гребен: 3 мм дълъг гребен: 5 мм/0,2 инча Съвет: Препоръчваме да започнете подрязването с дългия гребен. Ако смятате, че веждите ви все още са дълги след това, използвайте...
 • Page 17 БЪЛГАРСКИ Плъзнете гребена за вежди върху подстригващата глава за нос/ уши/вежди. Внимавайте гребенът за вежди да е правилно наместен във водачите от двете страни. Придвижете гребена по веждата от външния край към основата на носа (срещу посоката на растеж на космите). Почистване Почиствайте уреда незабавно след употреба и когато в подстригващия блок се натрупат много косми или смет. Никога не почиствайте уреда с въздух под налягане, абразивни гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като бензин или ацетон. Не чукайте върху подстригващия елемент. За почистване на подстригващия елемент не използвайте остри предмети. Уверете се, че уредът е изключен. Изплакнете подстригващия елемент на подстригващата глава за нос/уши/вежди с гореща вода. Включете уреда и изплакнете подстригващия елемент още веднъж, за да премахнете всички останали косми. След това изключете уреда отново. Съвет: Най-добрият начин за почистване на подстригващия елемент е...
 • Page 18 Само за NT5180, NT3160: изплаквайте гребените за вежди с хладка вода. Оставете всички части да изсъхнат напълно, преди отново да използвате уреда. Подмяна Ако подстригващият елемент или гребените (само за NT5180, NT3160) са повредени или износени, винаги ги заменяйте с оригинални части на Philips. За да закупите аксесоари или резервни части, посетете www.shop.philips.com/service или търговец на уреди Philips.
 • Page 19 В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, които може да срещнете при използване на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, вижте списъка с често задавани въпроси на адрес www.philips.com/support или се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна. Проблем...
 • Page 20: Čeština

  10 Indikátor uzamknutí 11 Indikátor „Odemknuto“ 12 Těsnicí kroužek 13 Dlouhý hřeben na obočí (5 mm) (pouze modely NT5180, NT3160) 14 Krátký hřeben na obočí (3 mm) (pouze modely NT5180, NT3160) 15 Alkalické baterie AA 16 Úložné pouzdro (pouze model NT3160) Důležité...
 • Page 21 Vkládání baterií Chcete-li vyjmout kryt přihrádky na baterii, otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nebude indikátor nastavení mířit do polohy „otevřeno“. Vyjměte kryt přihrádky na baterii z rukojeti. Do přihrádky na baterii vložte baterii. Zkontrolujte správné umístění pólů + a -. Poznámka: Přístroj používá jednu baterii R6 AA 1,5 V (součást balení). Doporučujeme používat alkalické baterie Philips. Nová alkalická baterie AA má dobu provozu až 2 hodiny. Zasuňte kryt přihrádky na baterie zpět do rukojeti.
 • Page 22 ČEŠTINA Otáčejte kryt přihrádky na baterie proti směru hodinových ručiček, dokud nebude indikátor nastavení mířit do polohy „vypnuto“ (0). Jak zabránit případnému poškození z důvodu vytečení baterie: Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu. Nevystavujte přístroj teplotám nad 35 °C. Pokud přístroj nebudete nejméně měsíc používat, vyjměte z něj baterii. Neponechávejte v přístroji vybitou baterii. Použití přístroje Zastřihovací hlavu můžete použít k zastřihování chloupků v nose a uších. Pouze model NT3160: Pokud nasadíte na zastřihovací...
 • Page 23 Nezasouvejte zastřihovací hlavu do sluchového kanálku hlouběji než 0,5 cm, abyste nepoškodili ušní bubínek. Pomalu otáčejte zastřihovací hlavou tak, abyste odstranili veškeré nežádoucí chloupky z vnějšího sluchového kanálku. Chcete-li vypnout přístroj, otočte krytem přihrádky na baterie do polohy „vypnuto“ (0). Zastřihování obočí pomocí hřebenů na obočí (pouze modely NT5180, NT3160) Obočí česejte ve směru jeho růstu. Vyberte krátký nebo dlouhý hřeben v závislosti na požadované délce vlasů. krátký hřeben na obočí: 3 mm dlouhý hřeben na obočí: 5 mm Tip: Doporučujeme začít zastřihování s dlouhým hřebenem. Pokud se rozhodnete, že obočí...
 • Page 24 K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, kovové žínky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton. Se střihacím prvkem neklepejte. K čištění střihacího prvku nepoužívejte ostré předměty. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Střihací jednotku zastřihovací hlavy na nos, uši a obočí vyplachujte horkou vodou. Zapněte přístroj a opětovným opláchnutím střihací jednotky odstraňte zbývající vlasy. Poté znovu vypněte přístroj. Tip: Nejlepší způsob, jak vyčistit střihací jednotku, je ponořit ji na pár minut do sklenice s teplou vodou a poté zapnout přístroj. Pouze modely NT5180, NT3160: Opláchněte hřebeny na obočí vlažnou vodou. Než přístroj znovu použijete, nechte všechny části úplně vyschnout.
 • Page 25 ČEŠTINA Výměna Pokud jsou střihací jednotka nebo hřebeny (pouze modely NT5180, NT3160) poškozené nebo opotřebované, vyměňte je vždy za originální díly Philips. Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní součásti, navštivte adresu www.shop.philips.com/service nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Také můžete kontaktovat středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své...
 • Page 26 V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte webové stránky www.philips.com/support, kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi. Problém Možná příčina...
 • Page 27: Eesti

  Märgis „Open (avatud)” Patareipesa kate 10 Lukustatuse märgis 11 Märgis „Avatud” 12 Rõngastihend 13 Pikk kulmukamm (5 mm) (üksnes mudelitel NT5180, NT3160) 14 Lühike kulmukamm (3 mm) (üksnes mudelitel NT5180, NT3160) 15 Ühekordne AA-leelispatarei 16 Vutlar (üksnes mudelil NT3160) Tähtis Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.
 • Page 28 EESTI Vastavus standarditele See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele. Seade vastab rahvusvaheliselt tunnustatud IEC ohutusnormidele ja seda võib ohutult pesta voolava vee all. Kasutamiseks valmistumine Patareide paigaldamine Patareipesa katte eemaldamiseks keerake seda päripäeva, kuni seadistamismärgis osutab märgisele „Open (avatud)”.
 • Page 29 EESTI Pöörake patareipesa katet vastupäeva, kuni seadistamismärgis osutab märgisele „Off (väljas)” (0). Patareide lekkimise vältimiseks: ärge jätke seadet päikese kätte; ärge jätke seadet temperatuuri kätte, mis on kõrgem kui 35 °C; eemaldage patareid, kui te ei kavatse seadet ühe kuu või pikema aja jooksul kasutada;...
 • Page 30 Kõikide soovimatute karvade eemaldamiseks kuulmekäigust pöörake piirlipead aeglaselt ümberringi. Seadme väljalülitamiseks keerake patareipesa kate märgisele „Off (väljas)” (0). Kulmukarvade piiramine kulmukammidega (üksnes mudelitel NT5180, NT3160) Kammige oma kulmukarvad karvakasvu suunas. Vali lühike või pikk kamm, sõltuvalt soovitud karvapikkusest. lühike kulmukamm: (3 mm) pikk kulmukamm: (5 mm) Nõuanne.
 • Page 31 Laske kõigil osadel täielikult ära kuivada enne kui seadet uuesti kasutate. Osade vahetamine Kui lõiketera või kammid (üksnes mudelitel NT5180, NT3160) on kahjustatud või kulunud, asendage need Philipsi originaalosadega. Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage veebilehte www.shop.philips.com/service või pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole.
 • Page 32 Ühekordsete patareide eemaldamine Ühekordsete patareide eemaldamiseks vt peatükis „Kasutamiseks valmistumine” jaotist „Patareide paigaldamine”. Garantii ja tugi Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/ support või lugege läbi üleilmne garantiileht. Garantiipiirangud Lõikepead pole rahvusvaheliste garantiitingimustega reguleeritud, sest need on kuluvad osad.
 • Page 33 EESTI Veaotsing Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis seadmega juhtuda võivad. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte www.philips.com/support, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega. Probleem Võimalik põhjus Lahendus Seade kisub karvu.
 • Page 34: Hrvatski

  HRVATSKI Uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. Opći opis (Sl. 1) Zaštitni poklopac Element za podrezivanje Glava za podrezivanje Drška Indikator postavke Indikator za “Uključeno”...
 • Page 35 Provjerite jesu li polovi baterije + i - okrenuti u odgovarajućem smjeru. Napomena: Aparat napaja R6 AA baterija od 1,5 V (priložena). Najbolje bi bilo koristiti alkalne baterije tvrtke Philips. Nova AA alkalna baterija ima vrijeme rada do 2 sata.
 • Page 36 HRVATSKI Okrećite poklopac odjeljka za bateriju u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu dok indikator postavke ne bude na oznaci “isključeno” (0). Kako biste izbjegli štetu zbog curenja baterija: ne izlažite aparat direktnom sunčevom svjetlu. aparat nemojte izlagati temperaturama višim od 35°C. izvadite bateriju ako aparat ne namjeravate koristiti mjesec dana ili dulje. u aparatu nemojte ostaviti praznu bateriju. Uporaba aparata Glavu za podrezivanje možete koristiti za podrezivanje dlačica u nosu i ušima.
 • Page 37 Polako kružite glavom za podrezivanje kako biste uklonili sve neželjene dlačice u vanjskom ušnom kanalu. Kako biste isključili aparat, okrenite poklopac odjeljka za bateriju na oznaku “isključeno” (0). Podrezivanje obrva pomoću češljeva za obrve (samo NT5180, NT3160) Počešljajte obrve u smjeru rasta dlačica. Odaberite kratki ili dugi češalj, ovisno o željenoj duljini dlačica. kratki češalj: 3 mm / 0,12 inča dugački češalj: 5 mm / 0,2 inča Savjet: Savjetujemo vam da podrezivanje započnete s dugim češljem. Ako i nakon toga još...
 • Page 38 Prije ponovne uporabe aparata ostavite sve dijelove da se potpuno osuše. Zamjena dijelova Ako su element za rezanje ili češljevi (samo NT5180, NT3160) oštećeni ili istrošeni, obavezno ih zamijenite originalnim dijelovima tvrtke Philips. Kako biste kupili dodatni pribor ili rezervne dijelove, posjetite www.shop.philips.com/service ili se obratite prodavaču proizvoda...
 • Page 39 Kako biste izvadili jednokratnu bateriju, pogledajte poglavlje “Priprema za uporabu”, odjeljak “Umetanje baterije”. Jamstvo i podrška Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list. Ograničenja jamstva Jedinice za rezanje nisu pokrivene odredbama međunarodnog jamstva jer...
 • Page 40 U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom uporabe aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, posjetite www.philips.com/support kako biste pronašli popis čestih pitanja ili kontaktirajte centar za korisničku podršku u svojoj državi.
 • Page 41: Magyar

  Elemtartórekesz fedele 10 Zárjelző 11 „Feloldva” jelzés 12 Tömítőgyűrű 13 Hosszú szemöldökfésű (5 mm) (csak az NT5180, NT3160 típusnál) 14 Rövid szemöldökfésű (3 mm) (csak az NT5180, NT3160 típusnál) 15 Egyszer használatos AA alkálielem 16 Tárolótáska (csak az NT3160 típusnál) Fontos! A készülék első...
 • Page 42 Ügyeljen, hogy az elem + és - pólusai a megfelelő irányban legyenek. Megjegyzés: A készülék egy db R6 AA típusú, 1,5 voltos elemmel működik (tartozék). Lehetőleg Philips alkáli elemet használjon. Az új AA típusú alkáli elemek közel 2 óra hosszáig működőképesek.
 • Page 43 MAGYAR Fordítsa el az elemtartó rekesz fedelét balra addig, amíg a beállításjelző az „off” (ki) jelzésre (0) nem mutat. Az elemszivárgás megakadályozása érdekében: ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek. ne tegye ki a készüléket 35 °C-nál nagyobb hőmérsékletnek. ha egy hónapnál hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, vegye ki az elemet. üres elemet ne hagyjon a készülékben. A készülék használata A vágófejjel az orr és a fül szőrzetét vághatja le.
 • Page 44 A vágófej lassú körbe mozgatásával távolítsa el a nem kívánt szőrzetet a külső füljáratból. A készülék kikapcsolásához forgassa az elemtartó rekesz fedelét a „kikapcsolva” jelzésre (0). A szemöldök vágása a szemöldökfésűvel (csak az NT5180 és NT3160 típusnál) Fésülje a szemöldököt a szőr növekedési irányába. A kívánt hosszúságnak megfelelően válassza a kis vagy a nagy fésűt. rövid fésű: 3 mm hosszú fésű: 5 mm Tipp: Ajánlatos a vágást a hosszú fésűvel kezdeni, és ha még hosszúnak találja a szemöldökét, átválthat a rövid fésűre.
 • Page 45 Hagyja megszáradni az összes alkatrészt, mielőtt újra használja a készüléket. Csere Ha a vágóegység vagy szemöldökfésű (csak az NT5180, NT3160 esetén) sérült vagy kopott, mindig eredeti Philips alkatrészre cserélje ki. Tartozékok és cserealkatrészek vásárlásához látogasson el a www.shop.philips.com/service weboldalra, vagy Philips márkakereskedőjéhez. Az adott ország Philips vevőszolgálatával is felveheti a...
 • Page 46 „Az elemek behelyezése” című rész. Garancia és terméktámogatás Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancialevelet. A garancia feltételei A nemzetközi garanciafeltételek nem vonatkoznak a vágóegységekre,...
 • Page 47 MAGYAR Hibaelhárítás Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes ügyfélszolgálathoz. Probléma Lehetséges ok Megoldás...
 • Page 48: Қазақша

  Батарея орнының қақпағы 10 Бұғаттау көрсеткіші 11 Unlocked (Құлыптанбаған) көрсеткіші 12 Мөрлейтін сақина 13 Ұзын қас тарағы (5 мм) (тек NT5180, NT3160) 14 Қысқа қас тарағы (3 мм) (тек NT5180, NT3160) 15 Бір жолғы AA сілтілі батареясы 16 Сақтау қалтасы (тек NT3160) Маңызды...
 • Page 49 ҚАЗАҚША Стандарттарға сәйкестігі Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді. Құрал халықаралық түрде бекітілген IEC қауіпсіздік ережелеріне сәйкес келеді және оны ағын сумен жуа беруге болады. Пайдалануға дайындау Батареяларды салу Батарея бөлімінің қақпағын алу үшін параметр индикаторы «ашық» күйді көрсеткенше сағат тілінің бағытымен бұраңыз. Батарея бөлімінің қақпағын тұтқадан тартып алыңыз. Батареяларды батарея орнына салыңыз.
 • Page 50 ҚАЗАҚША Батарея бөлімінің қақпағын параметр индикаторы «өшірулі» күйді (0) көрсеткенше сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз. Батареядағы сұйықтықтың ағып кетуіне байланысты зақымды болдырмау жолы: құралды тікелей күн шуағына тигізбеңіз; құралды 35°C температурасынан артық температурада ұстамаңыз; егер құралды бір ай немесе одан көп уақыт бойы қолданбайтын болсаңыз, батареяларды алып тастаңыз; бос батареяларды құралда қалдырмаңыз. Құрылғыны...
 • Page 51 Кесу элементін құлақ арнасына 0,5 см-ден артық кіргізбеңіз, себебі бұл құлағыңыздың барабан жарғағын зақымдауы мүмкін. Сыртқы құлақ арнасынан барлық қажетсіз түкті алу үшін кесу басын жайлап айналдырыңыз. Құралды өшіру үшін батарея бөлімінің қақпағын off (өшіру) күйіне (0) бұраңыз. Қас тарақтарының көмегімен қастарды кесу (тек NT5180, NT3160) Қас шаштарын шаш өсу бағытында тарап алыңыз. Қажетті түк ұзындығына байланысты қысқа немесе ұзын тарақты таңдаңыз. Қысқа тарақ: 3мм/0.12 дюйм ұзын тарақ: 5 мм/0,2 дюйм Кеңес. Кесуді ұзын тарақпен бастауға кеңес береміз. Бұдан кейін қастарыңыз тым ұзын деп ойласаңыз, қысқа тарақты пайдаланыңыз.
 • Page 52 минутқа жылы су бар стаканға салып қою, одан кейін құралды қосу. NT5180, NT3160: қас тарақтарын жылы сумен шайыңыз. Құрылғыны қайта қолданар алдында барлық бөлшектерін кептіріңіз. Ауыстыру Кесу элементі немесе тарақ (тек NT5180, NT3160) зақымдалса немесе тозса, оларды әрқашан түпнұсқа Philips бөлшектерімен ауыстырыңыз. Қосалқы құралдар немесе қосалқы бөлшектер сатып алу үшін, www.shop.philips.com/service сайтына кіріңіз немесе Philips дилеріне барыңыз. Сондай-ақ,еліңіздегі Philips Тұтынушыларды қолдау...
 • Page 53 Бір жолғы батареяларды шығарып алу үшін «Пайдалануға дайындау» тарауының, «Батареяларды салу» бөлімін қараңыз. Кепілдік және қолдау Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз. Кепілдік шектеулері Халықаралық кепілдік шарттары бойынша, тозатын зат болғандықтан,...
 • Page 54 ҚАЗАҚША Ақаулықтарды жою Бұл тарауда құрылғыда ең жиі кездесетін мәселелер жинақталған. Төмендегі ақпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаңыз, жиі қойылатын сұрақтар тізімін көру үшін www.philips.com/support торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. Проблема Ықтимал себебі Шешімі Құрылғы түктерді Құрылғыны тым тез жылжытасыз.
 • Page 55: Lietuviškai

  LIETUVIŠKAI Įvadas Sveikiname įsigijus gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“ svetainę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu www.philips.com/welcome. Bendrasis aprašymas (Pav. 1) Apsauginis dangtelis Kerpamoji dalis Kirpimo galvutė Rankena Nustatymo indikatorius Indikatorius „Įjungta“ Indikatorius „Išjungta“ Indikatorius „Atidaryta“...
 • Page 56 žyma „Atidaryta“. Nuimkite baterijos skyriaus dangtelį nuo rankenos. Įdėkite maitinimo elementą į maitinimo elementų skyrelį. Įsitikinkite, kad maitinimo elementų „+“ ir „-“ poliai atsukti reikiamomis kryptimis. Pastaba. Prietaisas veikia su viena R6 AA 1,5 volto baterija (pridedama). Geriau naudokite „Philips“ šarmines baterijas. Naują AA šarminę bateriją galite naudoti iki 2 valandų. Vėl uždėkite baterijos skyriaus dangtelį ant rankenos.
 • Page 57 LIETUVIŠKAI Sukite baterijos skyriaus dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kol nustatymo indikatorius bus nustatytas ties žyma „Išjungta“ (0). Kad išvengtumėte žalos dėl iš maitinimo elementų išbėgusio skysčio: nelaikykite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje; nelaikykite prietaiso aukštesnėje nei 35 °C temperatūroje; išimkite maitinimo elementą, jei neketinate naudotis prietaisu mėnesį ar ilgiau; nelaikykite prietaise išeikvoto maitinimo elemento. Prietaiso naudojimas Šia kirpimo galvute galite kirpti nosies ir ausų...
 • Page 58 Norėdami pašalinti visus nepageidaujamus plaukus iš išorinės ausies angos, kirpimo galvutę lėtai apverskite. Norėdami išjungti prietaisą nustatykite baterijos skyriaus dangtelį į išjungimo padėtį (0). Antakių kirpimas naudojant antakių šukas (tik NT5180, NT3160) Šukuokite antakius plaukų augimo kryptimi. Pasirinkite ilgas arba trumpas šukas atsižvelgdami į norimą plaukų ilgį. Trumpos šukos: 3 mm / 0,12 col. Ilgos šukos: 5 mm / 0,2’’ Patarimas. Patariame pradėti kirpti ilgomis šukomis. Jei apkirpę antakius manote, kad antakiai vis dar per ilgi, naudokite trumpas šukas.
 • Page 59 Prieš naudodami prietaisą kitą kartą visiškai išdžiovinkite visas jo dalis. Pakeitimas Jei kirpimo elementas arba šukos (tik NT5180, NT3160) yra pažeistos ar susidėvėjusios, visada keiskite tik originaliomis „Philips“ dalimis. Norėdami įsigyti priedų ar atskirų dalių, apsilankykite www.shop.philips.com/ service arba kreipkitės į „Philips“ prekybos atstovą. Taip pat galite kreiptis į...
 • Page 60 Panaudotų baterijų išėmimas Jei norite išimti panaudotas baterijas, žr. skyrių „Pasiruošimas naudoti“, dalį „Baterijų įdėjimas“. Garantija ir pagalba Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/ support arba perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuką. Garantijos apribojimai Kirpimo įtaisams netaikomos tarptautinės garantijos sąlygos, nes šios dalys...
 • Page 61 LIETUVIŠKAI Trikčių diagnostika ir šalinimas Šiame skyriuje apibendrinamos problemos, dažniausiai pasitaikančios naudojantis šiuo prietaisu. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite www.philips.com/support, ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. Problema Galima priežastis Sprendimas Prietaisas plėšia...
 • Page 62: Latviešu

  LATVIEŠU Ievads Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome. Vispārīgs apraksts (Zīm. 1) Aizsarguzgalis Grieznis Griešanas galviņa Rokturis Režīma indikators Atzīme “Ieslēgts” Atzīme “Izslēgts” Atzīme “Atvērts” Bateriju nodalījuma vāciņš...
 • Page 63 Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu no roktura. Ievietojiet bateriju tās nodalījumā. Pārliecinieties, ka + un – bateriju poli tiek ievietoti pareizā virzienā. Piezīme: Ierīce darbojas ar vienu R6 AA 1,5-voltu bateriju (iekļauta). Ieteicams izmantot Philips alkaline baterijas. Jaunās AA alkaline baterijas darbības laiks ir līdz pat 2 stundām. Uzbīdiet bateriju nodalījuma vāciņu atpakaļ uz roktura.
 • Page 64 LATVIEŠU Pagrieziet bateriju nodalījuma vāciņu pretēji pulksteņrādītāju virzienam, līdz iestatījuma indikators norāda uz atzīmi “aizvērts” (0). Lai novērstu bateriju tecēšanas radītos bojājumus: neglabājiet ierīci tiešos saules staros. neglabājiet ierīci temperatūrā, kas augstāka par 35°C. izņemiet bateriju, ja negrasāties izmantot ierīci mēnesi vai ilgāk. neatstājiet tukšu bateriju ierīcē. Ierīces lietošana Varat izmantot griešanas galviņu, lai apgrieztu deguna un ausu matiņus. Tikai NT3160: ja uz griešanas galviņas uzliekat vienu no uzacu ķemmēm, varat to izmantot arī...
 • Page 65 Ievietojiet griešanas maliņu ārējā auss kanālā. Neievietojiet griešanas galviņu auss kanālā dziļāk par 0,5cm, jo varat bojāt auss bungādiņu. Lēnām virziet griešanas galviņu pa apli, lai likvidētu visus nevēlamos matiņus no ārējā auss kanāla. Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet bateriju nodalījumu pret atzīmi “izslēgts” (0). Uzacu apgriešana ar uzacu ķemmēm (tikai NT5180, NT3160) Izķemmējiet uzacis to augšanas virzienā. Atkarībā no vēlamā matiņu garuma izvēlieties īso vai garo ķemmi. īsa ķemme:3mm/0,12collas garā ķemme: 5 mm/0,2 collas Padoms. Ieteicams sākt griezt ar garo ķemmi. Ja uzskatāt, ka uzacis joprojām ir pārāk garas, izmantojiet īso ķemmi.
 • Page 66 ūdeni uz dažām minūtēm un pēc tam ieslēgt ierīci. NT5180, NT3160: noskalojiet uzacu ķemmes remdenā ūdenī. Pirms atkārtotas lietošanas ļaujiet visām daļām pilnīgi nožūt. Nomaiņa Ja grieznis vai ķemmes (tikai NT5180, NT3160) ir bojātas vai nolietotas, vienmēr nomainiet tās ar oriģinālām Philips daļām. Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni www.shop.philips.com/service vai vērsieties pie sava Philips izplatītāja.
 • Page 67 Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet nodaļas “Sagatavošana lietošanai” sadaļu “Bateriju ievietošana”. Garantija un atbalsts Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai lasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu. Garantijas ierobežojumi Starptautiskās garantijas nosacījumi neattiecas uz asmeņu bloku, jo tas ir pakļauts nolietojumam.
 • Page 68 LATVIEŠU Traucējummeklēšana Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kādas var rasties, rīkojoties ar ierīci. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot turpmāko informāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/support un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī. Problēma Iespējamais iemesls...
 • Page 69: Polski

  10 Wskaźnik blokady 11 Wskaźnik odblokowania 12 Uszczelka 13 Długi grzebień do brwi (5 mm) (tylko modele NT5180 i NT3160) 14 Krótki grzebień do brwi (3 mm) (tylko modele NT5180 i NT3160) 15 Bateria alkaliczna AA 16 Etui (tylko NT3160) Ważne...
 • Page 70 POLSKI Zgodność z normami To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych. To urządzenie spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa IEC i może być myte pod wodą. Przygotowanie do użycia Wkładanie baterii Aby zdjąć osłonę komory baterii, obróć ją w prawo, aż wskaźnik...
 • Page 71 POLSKI Obróć osłonę komory baterii w lewo, aż wskaźnik ustawienia będzie wskazywał pozycję wyłączenia (0). Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia spowodowanego przez wyciek z baterii: nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych; nie wystawiaj urządzenia na działanie temperatury powyżej 35°C; wyjmij baterię, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez miesiąc lub dłużej; nie zostawiaj zużytej baterii w urządzeniu. Zasady używania urządzenia Za pomocą...
 • Page 72 Nie wsuwaj głowicy przycinającej do kanału ucha głębiej niż 0,5 cm, gdyż grozi to uszkodzeniem bębenka. Delikatnie obróć głowicę przycinającą, aby usunąć wszystkie niechciane włoski z kanału ucha. Aby wyłączyć urządzenie, obróć osłonę komory baterii do pozycji wyłączenia (0). Przycinanie brwi przy użyciu grzebieni do brwi (tylko NT5180 i NT3160) Przeczesz brwi w kierunku wzrostu włosków. Wybierz krótki lub długi grzebień w zależności od żądanej długości włosów. krótki grzebień: 3 mm długi grzebień: 5 mm Wskazówka: Zalecamy zacząć przycinanie brwi przy użyciu długiego grzebienia. Jeśli potem uznasz, że są one zbyt długie, możesz użyć krótszego grzebienia.
 • Page 73 NT5180, NT3160: Opłucz grzebienie do brwi w letniej wodzie. Przed ponownym użyciem urządzenia poczekaj, aż wszystkie jego części całkowicie wyschną. Wymiana Jeśli element tnący lub nasadki grzebieniowe (NT5180, NT3160) są uszkodzone lub zużyte, należy dokonać wymiany na oryginalne części firmy Philips. Aby kupić akcesoria lub części zamienne, odwiedź stronę www.shop.philips.com/service lub skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Philips. Możesz również skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta (informacje kontaktowe znajdują...
 • Page 74 Aby wyjąć baterie, zapoznaj się z rozdziałem „Przygotowanie do użycia”, część „Wkładanie baterii”. Gwarancja i pomoc techniczna Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną. Ograniczenia gwarancji Elementy tnące nie są objęte warunkami gwarancji międzynarodowej,...
 • Page 75 W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę www.philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
 • Page 76: Română

  ROMÂNĂ Introducere Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome. Descriere generală (fig. 1) Capac de protecţie Element tăietor Cap de tundere Mâner Indicator de poziţie Indicaţie „Pornit”...
 • Page 77 Asiguraţi-vă că polii + şi - ai bateriei sunt orientaţi în direcţiile corespunzătoare. Notă: Aparatul funcţionează cu o baterie R6 AA de 1,5 volţi (inclusă). Este preferabil să utilizaţi baterii alcaline Philips. O baterie alcalină AA nouă asigură o durată de funcţionare de până la 2 ore. Glisaţi capacul compartimentului pentru baterie înapoi pe mâner.
 • Page 78 ROMÂNĂ Rotiţi capacul compartimentului pentru baterie în sensul invers acelor de ceas până când indicatorul de setare este îndreptat spre indicaţia „oprit” (0). Pentru a evita deteriorarea cauzată de scurgerile din baterii: nu expuneţi aparatul la lumina directă a soarelui. nu expuneţi aparatul la temperaturi mai mari de 35°C. scoateţi bateria dacă nu veţi utiliza aparatul timp de o lună sau mai mult. nu lăsaţi o baterie descărcată...
 • Page 79 Rotiţi aparatul încet de jur împrejur pentru a îndepărta toate firele de păr nedorite din canalul extern al urechii. Pentru a opri aparatul, rotiţi capacul compartimentului pentru baterii la indicaţia „oprit” (0). Tunderea sprâncenelor cu pieptenii pentru sprâncene (numai pentru NT5180, NT3160) Pieptănaţi-vă sprâncenele în direcţia de creştere a părului. Alegeţi pieptenele scurt sau lung, în funcţie de lungimea de păr dorită. pieptene scurt 3 mm/0,12 in pieptene lung: 5 mm/0,2 in Sugestie: Vă sfătuim să începeţi să tundeţi cu pieptenele lung. Dacă, ulterior, consideraţi că...
 • Page 80 înlocuiţi-i întotdeauna-le cu piese Philips originale. Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitaţi www.shop.philips.com/service sau mergeţi la distribuitorul dvs. Philips. Puteţi, de asemenea, să contactaţi Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. (consultaţi broşura de garanţie internaţională pentru detalii de contact).
 • Page 81 „Pregătirea pentru utilizare”, secţiunea „Introducerea bateriilor”. Garanţie şi asistenţă Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi www.philips.com/support sau să consultaţi broşura de garanţie internaţională separată. Restricţii de garanţie Unităţile de tăiere nu sunt acoperite de termenii garanţiei internaţionale...
 • Page 82 Acest capitol prezintă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Dacă nu puteţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor de mai jos, accesaţi www.philips.com/support pentru o listă de întrebări frecvente sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. Problemă...
 • Page 83: Русский

  10 Индикатор блокировки 11 Индикатор разблокировки 12 Уплотнительное кольцо 13 Длинный гребень для бровей (5 мм) (только для NT5180, NT3160) 14 Короткий гребень для бровей (3 мм) (только для NT5180, NT3160) 15 Одноразовая щелочная батарея типа AA 16 Чехол для хранения (только для NT3160) Важная...
 • Page 84 положении “открыто”. Снимите крышку отсека для батареи с ручки. Установите батарею в отсек для батарей. Соблюдайте полярность установки батарейки (“+” и “-” ). Примечание: Прибор работает от одной батареи 1,5 В R6 типа AA (в комплекте). Предпочтительно использовать щелочные батареи Philips. Новая щелочная батарея типа AA имеет время работы до 2 часов.
 • Page 85 РУССКИЙ Установите крышку отсека для батареи обратно на ручку. Поверните крышку отсека для батареи против часовой стрелки так, чтобы указатель установки оказался в положении “выключено” (0). Во избежание повреждений из-за утечки электролита из батарей соблюдайте следующие требования. не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. не нагревайте прибор до температур выше чем 35C. если прибор не будет использоваться в течение месяца или дольше...
 • Page 86 РУССКИЙ Чтобы отключить прибор, установите крышку отсека для батарей в положение “выкл.” (0). Подравнивание волос в ушах Необходимо, чтобы наружные ушные каналы были чистые. Убедитесь в отсутствии серы. Для включения прибора поверните крышку отсека для батарей из положения “выкл.” (0) в положение “вкл.” (I). Медленно перемещайте насадку-триммер вдоль края ушной раковины, чтобы удалить лишние волоски. Вставьте насадку-триммер в наружный ушной канал. Не вводите насадку-триммер в ушной канал больше, чем на 0,5 см, чтобы не травмировать барабанную перепонку. Для удаления нежелательных волос в наружном ушном канале медленно поворачивайте насадку-триммер. Чтобы отключить прибор, установите крышку отсека для батарей в положение “выкл.” (0).
 • Page 87 РУССКИЙ Подравнивание бровей с помощью гребней для бровей (только для NT5180, NT3160) Причешите брови в направлении роста волос. Выберите длинный или короткий гребень в зависимости от желаемой длины волос. короткий гребень: 3 мм / 0,12” длинный гребень: 5 мм/0,2” Совет. Рекомендуется начинать подравнивание с длинного гребня. Если после подравнивания волосы все еще длинные, воспользуйтесь коротким...
 • Page 88 прибор. NT5180, NT3160: промойте гребни для бровей теплой водой. Перед повторным использованием тщательно просушите все детали. Замена Если на режущем блоке или гребнях (только для NT5180, NT3160) имеются следы повреждений или износа, замените их оригинальными запасными частями Philips. Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт www.shop.philips.com/service или обратитесь в местную торговую...
 • Page 89 блоки, так как они подвержены износу. Поиск и устранение неисправностей Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, возникающим при использовании прибора. Если описанные ниже действия не помогут решить проблему, см. список часто задаваемых вопросов на веб-сайте www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.
 • Page 90 РУССКИЙ Проблема Возможная причина Способы решения Прибор цепляет Вы перемещаете прибор слишком Не перемещайте триммер волоски. быстро. слишком быстро. Заряд одноразовой батареи закончился. Вставьте новую батарейку. Прибор не Заряд одноразовой батареи закончился, Замените батарею или установите работает. либо батарея установлена неправильно. ее правильно. Режущий...
 • Page 91: Slovensky

  Kryt priečinka na batériu 10 Indikátor uzamknutia 11 Indikátor „Odomknuté“ 12 Tesniaci krúžok 13 Dlhý hrebeňový nástavec na obočie (5 mm) (iba modely NT5180, NT3160) 14 Krátky hrebeňový nástavec na obočie (3 mm) (iba modely NT5180, NT3160) 15 Jednorazová alkalická batéria typu AA 16 Úložné...
 • Page 92 SLOVENSKY Súlad zariadenia s normami Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam. Toto zariadenie vyhovuje medzinárodne schváleným bezpečnostným smerniciam IEC a môžete ho bezpečne čistiť pod tečúcou vodou. Príprava na použitie Vloženie batérií...
 • Page 93 SLOVENSKY Otáčajte krytom priečinka na batériu proti smeru pohybu hodinových ručičiek, až kým sa ukazovateľ nastavenia nedostane na označenie „Vypnuté“ (0). Aby ste predišli poškodeniu zariadenia tým, že vytečie batéria: zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. zariadenie nevystavujte teplotám vyšším než 35 °C. ak zariadenie nebudete mesiac alebo dlhšie používať, vyberte batériu. v zariadení nenechávajte vybitú batériu. Používanie zariadenia Zastrihávaciu hlavu môžete používať...
 • Page 94 Zastrihávaciu hlavu nezasúvajte hlbšie než 0,5 cm do vonkajšieho zvukového kanálika, pretože by ste si mohli poškodiť ušný bubienok. Pomaly otáčajte zastrihávacou hlavou vo vonkajšom zvukovom kanáliku, aby ste z neho odstránili všetky neželané chĺpky. Ak chcete zariadenie vypnúť, otočte kryt priečinka na batériu do polohy „Vypnuté“ (0). Zastrihávanie obočia hrebeňovým nástavcom na obočie (iba modely NT5180, NT3160) Obočie začešte v smere jeho rastu. Zvoľte krátky alebo dlhý hrebeňový nástavec podľa požadovanej dĺžky strihu. krátky hrebeňový nástavec: 3 mm/0,12” dlhý hrebeňový nástavec: 5 mm/0,2” Tip: Odporúčame začať zastrihávať dlhým hrebeňovým nástavcom. Ak si myslíte, že vaše obočie je aj naďalej príliš dlhé, použite krátky hrebeňový...
 • Page 95 Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón. Neklepkajte po strihacom nástavci. Na čistenie strihacieho nástavca nepoužívajte žiadne ostré predmety. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Strihací nástavec zastrihávacej hlavice na strihanie chĺpkov v nose, ušiach a na obočí opláchnite teplotu vodou. Zapnite zariadenie a strihaciu časť opláchnite ešte raz, aby ste odstránili prípadné zvyšky chĺpkov. Potom zariadenie znova vypnite. Tip: Najlepším spôsobom na čistenie strihacieho nástavca je ponoriť ho na niekoľko minút do pohára s teplou vodou a potom zariadenie zapnúť. Iba modely NT5180, NT3160: Hrebeňové nástavce na obočie opláchnite vlažnou vodou. Pred opätovným použitím zariadenia nechajte všetky časti dôkladne vysušiť.
 • Page 96 SLOVENSKY Výmena Ak sú strihací nástavec alebo hrebeňové nástavce (iba modely NT5180, NT3160) poškodené alebo opotrebované, vždy ich vymeňte za originálne diely značky Philips. Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, navštívte webovú stránku www.shop.philips.com/service, prípadne sa obráťte na predajcu výrobkov značky Philips.
 • Page 97 SLOVENSKY Záruka a podpora Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/support alebo si prečítajte informácie v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste. Obmedzenia záruky Na holiacu jednotku/strihaciu jednotku sa nevzťahujú podmienky medzinárodnej záruky, pretože sa používaním opotrebováva. Riešenie problémov Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, ktoré...
 • Page 98: Slovenščina

  10 Indikator zaklepa 11 Indikator ‘odklenjeno’ 12 Tesnilni obroček 13 Glavniček za dolge obrvi (5 mm) (samo NT5180, NT3160) 14 Glavniček za kratke obrvi (3 mm) (samo NT5180, NT3160) 15 Alkalna baterija AA za enkratno uporabo 16 Torbica za shranjevanje (samo NT3160) Pomembno Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga...
 • Page 99 Pokrov predala za baterijo povlecite z ročaja. Baterijo vstavite v predal za baterijo. Prepričajte se, da sta pola baterije + in -pravilno usmerjena. Opomba: Aparat deluje na 1,5 V baterijo R6 AA (priložena). Če je mogoče, uporabljajte alkalne baterije Philips. Nova alkalna baterija AA zagotavlja do 2 uri uporabe aparata. Pokrov predala za baterije namestite nazaj na ročaj.
 • Page 100 SLOVENŠČINA Pokrov predala za baterijo obračajte v levo, da indikator nastavitve usmerite proti oznaki za izklopljeno (0). Da bi preprečili škodo zaradi izlitja baterij: Aparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. aparata ne izpostavljajte temperaturam nad 35 °C. Če aparata ne boste uporabljali več kot mesec dni, odstranite baterijo. Prazne baterije ne puščajte v aparatu. Uporaba aparata Prirezovalno glavo lahko uporabljate za prirezovanje nosnih in ušesnih dlak.
 • Page 101 Prirezovalne glave ne vstavljajte v ušesni kanal za več kot 0,5 cm, da ne poškodujete bobniča. Počasi premikajte prirezovalno glavo, da iz ušesnega kanala odstranite vse neželene dlake. Če želite aparat izklopiti, pokrov predala za baterijo obrnite na “izklopljeni” položaj (0). Prirezovanje obrvi z glavničkoma za obrvi (samo NT5180, NT3160) Obrvi počešite v smeri rasti. Glede na želeno dolžino dlak izberite glavniček za kratke ali dolge obrvi. kratke obrvi: 3 mm dolge obrvi: 5 mm Namig: Priporočamo vam, da začnete z glavničkom za dolge obrvi. Če se vam obrvi še vedno zdijo predolge, uporabite glavniček za kratke obrvi.
 • Page 102 NT5180, NT3160: Glavnička za obrvi sperite z mlačno vodo. Pred ponovno uporabo aparata počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo. Zamenjava Če so rezilo ali glavniki (samo NT5180, NT3160) poškodovani ali obrabljeni, jih vedno zamenjajte z originalnimi deli Philips. Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne dele, obiščite spletno stran www.shop.philips.com/service ali Philipsovega prodajalca. Obrnete se lahko tudi na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji...
 • Page 103 Navodila za odstranjevanje baterij za enkratno uporabo si oglejte v poglavju “Priprava za uporabo”, razdelku “Vstavljanje baterij”. Garancija in podpora Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/ support ali preberite ločeni mednarodni garancijski list. Garancijske omejitve Mednarodna garancija ne velja za strižne enote, ker se ti deli obrabijo.
 • Page 104 To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, na strani www.philips.com/support poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v vaši državi. Težava Možni vzrok...
 • Page 105: Srpski

  SRPSKI Uvod Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte proizvod na www.philips.com/welcome. Opšti opis (Sl. 1) Zaštitni poklopac Element za šišanje Glava za podrezivanje Drška Indikator postavke Indikator za „Uključeno“...
 • Page 106 SRPSKI Usklađenost sa standardima Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima. Ovaj aparat je usklađen sa internacionalno priznatim IEC pravilnikom o bezbednosti i može bezbedno da se čisti pod mlazom vode.
 • Page 107 SRPSKI Okrećite poklopac odeljka za bateriju u pravcu suprotnom od kazaljki na satu dok indikator postavke ne bude okrenut ka simbolu za „Isključeno“ (0). Da biste izbegli kvar zbog curenja baterije: nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti. nemojte izlagati uređaj temperaturama višim od 35°C. izvadite bateriju ako nećete koristiti aparat mesec dana ili duže. ne ostavljajte praznu bateriju u uređaju. Upotreba aparata Glavu za podrezivanje možete da koristite za podrezivanje dlačica u nosu i ušima.
 • Page 108 Glava za podrezivanje ne sme da bude umetnuta u ušni kanal više od 0,5 cm jer tako možete da oštetite bubnu opnu. Polako okrećite glavu za podrezivanje da biste uklonili sve neželjene dlačice iz spoljnog ušnog kanala. Da biste isključili aparat, okrenite odeljak za bateriju ka indikatoru za „Isključeno“ (0). Podrezivanje obrva pomoću češljeva za obrve (samo NT5180 i NT3160) Očešljajte obrve u smeru rasta dlačica. Odaberite kratki ili dugački češalj, u zavisnosti od željene dužine dlačica. kratki češalj: 3 mm/0,12 inča dugački češalj: 5 mm/0,2 inča Savet: Preporučujemo vam da podrezivanje započnete pomoću dugačkog češlja. Ako nakon toga želite da vam obrve budu još kraće, upotrebite kratki češalj.
 • Page 109 Ostavite sve delove da se potpuno osuše pre ponovne upotrebe aparata. Zamena Ako su element za rezanje ili češljevi (samo NT5180 i NT3160) oštećeni ili pohabani, uvek ih zamenite originalnim Philips delovima. Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite www.shop.philips.com/service ili se obratite svom prodavcu Philips proizvoda. Takođe možete da se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (podatke za...
 • Page 110 Da biste uklonili nepunjive baterije, pogledajte odeljak „Postavljanje baterija“ u poglavlju „Pre upotrebe“. Garancija i podrška Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/ support ili pročitajte međunarodni garantni list. Ograničenja garancije Uslovi međunarodne garancije ne pokrivaju aparate za šišanje zato što su...
 • Page 111 Ovo poglavlje sumira najčešće probleme sa kojima se možete sresti prilikom upotrebe aparata. Ako ne možete da rešite problem pomoću informacija navedenih u nastavku, posetite www.philips.com/support da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.
 • Page 112: Українська

  УКРАЇНСЬКА Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Загальний опис (Мал. 1) Захисний ковпачок Ріжучий елемент Головка тримера Ручка Індикатор налаштування...
 • Page 113 УКРАЇНСЬКА Відповідність стандартам Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів. Цей пристрій відповідає міжнародним нормативним актам із безпеки IEC, і його можна безпечно мити під краном. Підготовка до використання Встановлення батарей Щоб зняти кришку батарейного відсіку, поверніть її за...
 • Page 114 УКРАЇНСЬКА Поверніть кришку батарейного відсіку проти годинникової стрілки, поки індикатор налаштування не буде вказувати на індикацію “вимк.” (0). Щоб запобігти пошкодженню внаслідок витікання батареї: оберігайте пристрій від дії прямих сонячних променів; не піддавайте пристрій дії температури вище 35°C; вийміть батарею, якщо Ви не маєте наміру використовувати пристрій протягом місяця чи довше; не залишайте розряджену батарею в пристрої. Застосування...
 • Page 115 Не вставляйте головку тримера у вушний канал більше, ніж на 0,5 см, оскільки так можна пошкодити барабанну перетинку. Повільно повертайте головкою тримера, щоб видалити усе небажане волосся з зовнішнього каналу вуха. Щоб вимкнути пристрій, поверніть кришку батарейного відсіку до індикації “вимк.” (0). Підстригання брів із використанням гребінців для брів (лише NT5180, NT3160) Розчешіть брови у напрямку росту волосся. Виберіть короткий або довгий гребінець, залежно від бажаної довжини волосся. короткий гребінець: 3 мм довгий гребінець: 5 мм Порада: Рекомендуємо почати підстригати волосся, використовуючи довгий гребінець. Якщо після цього Ваші брови здаватимуться задовгими, використовуйте...
 • Page 116 ріжучому елементі накопичилося багато волосся чи бруду. Не використовуйте для чищення пристрою стиснене повітря, жорсткі губки, абразивні засоби чи рідини для чищення, такі як бензин чи ацетон. Не простукуйте ріжучим елементом. Не використовуйте для чищення ріжучого елемента гострі предмети. Пристрій має бути вимкнено. Сполосніть ріжучий елемент головки тримера для носа/вух/брів гарячою водою. Увімкніть пристрій і сполосніть ріжучий елемент ще раз, щоб видалити залишки волосся. Потім вимкніть пристрій. Порада: Найкращий спосіб почистити ріжучий елемент – це занурити його в склянку з водою на кілька хвилин, а потім увімкнути пристрій. NT5180, NT3160: сполосніть гребінці для брів теплою водою. Перед повторним використанням пристрою дайте всім частинам повністю висохнути.
 • Page 117 УКРАЇНСЬКА Заміна Якщо ріжучий елемент чи гребінці (лише NT5180, NT3160) пошкоджені або зношені, завжди заміняйте їх оригінальними частинами Philips.Щоб придбати приладдя чи запасні частини, відвідайте веб-сайт |www.shop.philips.com/service або зверніться до дилера Philips. Можна також звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (контактну інформацію шукайте в...
 • Page 118 У цьому розділі зведено основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support для перегляду списку частих запитань або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Проблема...
 • Page 120 8222.333.1215.1...

This manual is also suitable for:

Nt3160Nt1150