Download  Print this page

TP-Link M5360 Quick Installation Manual

3g mobile wi-fi
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered
trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product
names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
No part of the specifications may be reproduced in any form or by any
means or used to make any derivative such as translation, transformation, or
adaptation without permission from TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
Copyright © 2014 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.
www.tp-link.com
3G Mobile Wi-Fi
English
български
Čeština
Eesti
Hrvatski
Latviešu
Lietuvių
Magyar
Polski
Română
Slovenčina
Slovenski
Srpski jezik/Српски језик

Advertisement

loading

  Also See for TP-Link M5360

  Related Manuals for TP-Link M5360

  Summary of Contents for TP-Link M5360

 • Page 1 Hrvatski TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Latviešu Lietuvių Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered Magyar trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Polski No part of the specifications may be reproduced in any form or by any Română...
 • Page 2 CONTENTS English ............1 български ........... 7 Čeština ............13 Eesti............19 Hrvatski ............25 Latviešu ............. 31 Lietuvių ............37 Magyar............43 Polski ............49 Română ............. 55 Slovenčina ..........61 Slovenski ........... 67 Srpski jezik/Српски језик ......73...
 • Page 4: Connecting To The Internet

  Quick Installation Guide Note: The product model shown in this QIG is “M5360”,as an example. Information for technical support can be found in the last page. Connecting to the Internet Insert a SIM Card Open the card slot cover as shown, then slide the SIM card into the slot until you hear a clicking sound.
 • Page 5 Connecting to the Internet When turned on, the M5360 will boot for 1 minute. You will then see one of the following messages. Please follow the corresponding instructions. Refer to Section A to establish Refer to Section B to enter the a wireless connection.
 • Page 6: Advanced Configuration

  FAQ1.What should I do if I cannot log into the web-management page? Verify that your device is connecting to the M5360. Verify that you entered the correct IP address http://192.168.0.1. Verify that your device is obtaining an IP address automatically.
 • Page 7 Tip2. Log into the web-management page, and go to “Advanced->Tools ->Restore Factory”. Note: Once the M5360 is restored, all the current configurations will be lost and you may need to reconfigure it. If your questions are not included here, please refer to our official website for technical support.
 • Page 8: Charging Your Device

  *Double-tapping the power button can switch between the two modes. Simultaneous 3G Sharing and Charging * In this mode, M5360 will become hot as a result of high-load usage. When the M5360 overheats, it will automatically turn off to protect itself from damage.
 • Page 9: Power Saving Mode

  The WiFi connection will turn off automatically if no WiFi devices connect to the M5360 for 15 minutes. When the M5360 is in manual connection mode, the 3G connection will disconnect automatically if internet activity idles for 5 minutes. How do I recover from power saving mode? In 1 and 2, you can simply tap the power button to recover.
 • Page 10 Отворете капака на слота за картата, както е показано, след това плъзнете SIM картата в слота, докато чуете щракване. *SIM картата не се предоставя от TP-LINK. *SIM карти от тип Micro или Nano трябва да се преобразуват с помощта на...
 • Page 11 Раздел А: Установяване на безжична връзка Потърсете името на безжична мрежа (SSID) и напишете паролата за нея, която се намира на задния капак на M5360. *Ние предлагаме да промените името на безжичната мрежа и паролата за нея на страницата за управление на уеб за вашата собствена сигурност.
 • Page 12 Раздел Б:Въвеждане на PIN кода Направете справка с Раздел A за установяване на безжична връзка. Отворете уеб браузъра и напишете http://192.168.0.1 в лентата за адреси, след което въведете паролата, която е admin по подразбиране. Изберете " Advanced->Dial-up->PIN Management" ("Разширени ->Набиране->Управление на PIN"), след което въведете правилния PIN код, даден...
 • Page 13 ->Инструменти->Възстановяване на фабрични настройки"). Забележка: след възстановяване на фабричните настройки на М5360, всички сегашни конфигурации ще се загубят и вие трябва да ги конфигурирате отново. Ако вашите въпроси не са включени тук, направете справка на официалния ни уеб сайт www.tp-link.com за техническа поддръжка.
 • Page 14 Зареждане на устройството *Двукратно натискане на бутона на захранването може да превключва между двата режима. Едновременно споделяне на 3G и зареждане * В този режим М5360 ще загрее в резултат на голямото натоварване. Когато М5360 прегрее, ще се изключи автоматично, за да се предпази от повреда. След...
 • Page 15: Важна Информация За Безопасност

  Режим на пестене на енергия За пестене на енергия може да срещнете трите ситуации по-долу: Екранът ще се изключи автоматично след 60 секунди. WiFi връзката ще се изключи автоматично, ако в продължение на 15 минути към М5360 не се свържат никакви WiFi устройства. Когато...
 • Page 16: Příručka Pro Rychlou Instalaci

  Příručka pro rychlou instalaci Poznámka: Model produktu zobrazený v této příručce je „M5360“ a slouží jako příklad. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení k internetu Vložení SIM karty Otevřete kryt slotu pro SIM kartu dle obrázku, pak zasuňte SIM kartu do slotu, dokud neuslyšíte cvaknutí.
 • Page 17: Připojení K Internetu

  Připojení k internetu Je-li M5360 zapnutý, restartuje se za 1 minutu. Poté se objeví jedna z následujících zpráv. Postupujte podle příslušných pokynů. Jak navázat bezdrátové Jak zadat PIN najdete v Části B1 připojení najdete v Části A1 Dokončit: Nyní jste připojen(a) k Dokončit:...
 • Page 18 FAQ (Nejčastěji kladené otázky) FAQ1. Jak mám postupovat, když se nemohu přihlásit na stránku webové správy? Ověřte, zda je vaše zařízení připojeno k M5360. Ověřte, zda jste zadali správnou IP adresu http://192.168.0.1. Ověřte, zda zařízení získává IP adresu automaticky. FAQ2. Jak mám postupovat, když se nemůžu připojit k internetu? Tip1.
 • Page 19 Je-li síť odpojena, připojte se kliknutím na tlačítko Connect (Připojit) . Poznámka: V režimu manuálního připojení se M5360 v případě nečinnosti po 5 minutách automaticky odpojí z 3G sítě. V tomto případě postupujte podle Tipu3, abyste připojení obnovili.
 • Page 20 Pouze nabíjení (doporučeno z důvodu úspory energie) Nabíjení M5360 1. způsob: 2. způsob: Přes napájecí adaptér Přes USB kabel z počítače *Pokud ikona baterie na displeji M5360 svítí a již nebliká, znamená to, že je plně nabitý. *Doporučujeme použít dodávaný napájecí adaptér.
 • Page 21: Úsporný Režim

  Pokud k směrovači M5360 není připojeno žádné bezdrátové zařízení, Wi-Fi připojení se po 15 minutách automaticky vypne. V režimu manuálního připojení se směrovač M5360 v případě nečinnosti po 5 minutách automaticky odpojí z 3G sítě. Jak obnovím připojení ztracené v důsledku aktivace úsporného režimu?
 • Page 22 *SIM-kaart ei kuulu TP-LINKi poolt pakutava toote komplekti1 *Micro või Nano SIM-kaartide paigaldamiseks kasutage komplekti kuuluvaid SIM- kaardi raami1 Lülitage M5360 sisse Hoidke toitenuppu all seni, kuni ekraan on selline, nagu järgneval joonisel1 (M5360 välja lülitamiseks võite samuti hoida toitenuppu all1)
 • Page 23 Internetiga ühendamine Kui toide on sees, käivitub M5360 alglaadimine, mis kestab 1 minut1 Seejärel kuvatakse ekraanile üks järgnevatest teadetest1 Järgige vastavaid juhiseid1 Juhtmeta ühenduse loomiseks PIN-koodi sisestamiseks vt vt Osa A 1 Valmis: nüüd saate kasutada Valmis: nüüd saate kasutada...
 • Page 24 Osa B:PIN-koodi sisestamine Juhtmeta ühenduse loomiseks vt Osa A 1 Avage veebisirvija ja sisestage http://192.168.0.1 aadressiribale, seejärel sisestage vaikimisi salasõna admin 1 Valige " Advanced->Dial-up->PIN Management" (Üksikasjalikum ->Helistamine->PIN-haldus), siis sisestage õige PIN-kood vastavalt teie internetiteenuse pakkujale ja seadistuste aktiveerimiseks klõpsake Unlock (Ava) 1 *Üksikasjalikum konfigureerimine Üksikasjalikumaks konfigureerimiseks sisenege veebihalduse lehele:...
 • Page 25 Soovitus 2. Logige veebihalduse lehele ja valige “Advanced->Tools ->Restore Factory” (Üksikasjalikum->Süsteemi tööriistad ->Taasta tehaseseaded). Märkus: Jakmile se nastavení M5360 resetuje, všechna současná nastavení budou ztracena a budete jej muset nakonfigurovat znovu. Kui te ei saanud oma küsimustele siit vastust, vaadake meie ametlikule veebilehele , kust saate tehnilist abi1 www.tp-link.com...
 • Page 26 Ainult laadimine (soovitav energia säästmiseks) M5360 laadimine 1. viis: 2. viis: Toiteadapteri abil Läbi arvuti USB *Kui patarei ikoon M5360 ekraanil on täis ja ei vilgu enam, siis on M5360 täis laetud1 *Soovitame kasutada komplekti kuuluvat toiteadapterit1...
 • Page 27: Oluline Ohutusteave

  Ekraan lülitub automaatselt välja 60 sekundi möödumisel1 Wi-Fi ühendus katkeb automaatselt, kui 15 minuti jooksul ei ole seadmega M5360 ühendatud ühtegi Wi-Fi seadet1 Kui M5360 on manuaalse ühendamise režiimis, katkeb 3G ühendus automaatselt, kui internetti ei ole 5 minutit kasutatud1 Kuidas väljuda energia säästmise režiimist? Olukorra 1 ja 2 puhul vajutage lihtsalt toitenupule1 •...
 • Page 28 čujete klik. *TP-LINK ne isporučuje SIM-karticu. *Micro-SIM ili Nano-SIM-karticu potrebno je pretvoriti priloženim adapterom u SIM-karticu. Uključivanje uređaja M5360 Držite gumb za uključivanje dok se ne prikaže sljedeći zaslon. (Možete držati gumb za uključivanje i da biste isključili M5360).
 • Page 29: Spajanje Na Internet

  Spajanje na internet Kada je M5360 uključen, pokretat će se 1 minutu. Zatim će se prikazati jedna od sljedećih poruka. Slijedite odgovarajuće upute. Detalje za spajanje na bežičnu Detalje za unos PIN-a potražite mrežu potražite pod Odjeljak A1 pod Odjeljak B1 Završetak:...
 • Page 30: Često Postavljena Pitanja

  Često postavljena pitanja Pitanje 1. Što da učinim ako se ne mogu spojiti na mrežnu stranicu za upravljanje? Provjerite je li vaš uređaj spojen s uređajem M5360. Provjerite jeste li unijeli ispravu IP-adresu http://192.168.0.1. Provjerite pribavlja li vaš uređaj automatski IP-adresu.
 • Page 31 (Spoji) da biste se ponovno spojili. Napomena: U ručnom načinu mrežne veze M5360 automatski gubi 3G vezu ako 5 minuta nema nikakve aktivnosti na internetu, u tom slučaju možete oporaviti vezu ponavljanjem savjeta 3.
 • Page 32 *Dvostrukim dodirom gumba za uključivanje možete birati između dvaju načina. Istovremeno 3G dijeljenje i punjenje *U ovom će se načinuM5360 zagrijati zbog visokog opterećenja. Kada se M5360 pregrije, automatski će se isključiti da bi se zaštitio od oštećenja. Nakon što se ohladio, možete ga ponovno uključiti i koristiti normalno.
 • Page 33: Važne Sigurnosne Napomene

  Bežična će se mreža isključiti automatski ako 15 minuta nisu spojeni bežični uređaji na M5360. Kada je M5360 u ručnom načinu, 3G mreža će se automatski isključiti ako 5 minuta nema nikakve aktivnosti na internetu1 Kako vratim uređaja iz načina uštede energije? U slučajevima 1 i 2 jednostavni pritisnite gumb za uključivanje da uređaj vratite...
 • Page 34 *SIM karte nav piegādāta kopā ar maršrutētāju TP-LINK. *Mikro vai nano SIM karti var uzstādīt, izmantojot attiecīgās SIM kartes tekni. Maršrutētāja M5360 ieslēgšana Nospiediet barošanas pogu, kamēr ekrānā parādās turpmāk redzamie rādījumi. (Jūs varat arī nospiest barošanas pogu, lai maršrutētāju M5360 izslēgtu.)
 • Page 35 Savienojums ar tīklu Internet Pēc ieslēgšanas maršrutētājs M5360 tiks palaists vienas minūtes laikā. Ekrānā parādīsies viens no turpmāk redzamajiem ziņojumiem. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar attiecīgajām instrukcijām. Lai izveidotu bezvadu Lai ievadītu PIN kodu, skatiet savienojumu skatiet Sadaļa A1 Sadaļa B1...
 • Page 36 BUJ (bieži uzdoti jautājumi) BUJ1. Ko darīt, ja nevaru pieteikties tīmekļa pārvaldības lapā? Pārbaudiet, vai ierīcei ir savienojums ar maršrutētāju M5360. Pārbaudiet, vai ir ievadīta pareiza IP adrese http://192.168.0.1. Pārbaudiet, vai IP adrese ierīcei tiek piešķirta automātiski.
 • Page 37 2. padoms. Piesakieties tīmekļa pārvaldības lapā un dodieties uz “Advanced->Tools->Restore Factory (Papildu->Rīki->Atjaunot ražotnes iestatījumus)”. Piezīme: kad maršrutētājs M5360 ir atiestatīts, visi pašreizējie konfigurācijas iestatījumi tiks zaudēti un konfigurēšanu vajadzēs atkārtot. Ja jūsu jautājums šeit nav minēts, lūdzu, tehniskajam atbalstam apmeklējiet mūsu oficiālo tīmekļa vietni www.tp-link.com.
 • Page 38 Tikai uzlādēšana (ieteicama enerģijas taupīšanai) Maršrutētāja 5360 uzlādēšana 1. metode: 2. metode: Izmantojot strāvas adapteri Izmantojot datora USB ligzdu *Ja maršrutētāja M5360 ekrānā akumulatora ikona ir pilna un tāda arī saglabājas, maršrutētāja M5360 akumulators ir pilnībā uzlādēts. *Ieteicams izmantot komplektā iekļauto strāvas adapteri.
 • Page 39 Wi-Fi savienojums automātiski izslēgsies, ja maršrutētājam M5360 ilgāk par 15 minūtēm nav pieslēgta neviena Wi-Fi ierīce. Kad maršrutētājs M5360 ir manuālā savienojuma režīmā, 3G savienojums tiks automātiski atvienots, ja tīkls Internet piecas minūtes būs dīkstāvē. Kā izslēgt enerģijas taupības režīmu? 1.
 • Page 40 Greitojox diegimo vadovas Pastaba: šiame trumpajame diegimo vadove nurodytas gaminio modelis „M5360“ yra naudojamas kaip pavyzdys1 Informaciją apie techninę pagalbą rasite paskutiniame puslapyje1 Prisijungimas prie interneto Įstatykite SIM kortelę Atidarykite kortelės lizdą, kaip parodyta, įstatykite SIM kortelę į lizdą, kol išgirsite spragtelėjimą.
 • Page 41 Prisijungimas prie interneto Įjungus M5360 per 1 minutę užsikraus. Tuomet bus parodytas vienas iš šių pranešimų. Sekite atitinkamus nurodymus. Apie tai, kaip sukurti belaidį ryšį Kaip įvesti PIN kodą skaitykite skaitykite Skyriuje A. Skyriuje B1 Pabaiga: Dabar galite naršyti Pabaiga: Dabar galite naršyti...
 • Page 42 DUK (dažniausiai užduodami klausimai) DUK1.Ką daryti, jei negaliu prisijungti prie tinklo valdymo lapo? Patikrinkite, ar jūsų įrenginys prisijungęs prie M5360. Patikrinkite, ar įvedėte teisingą IP adresą http://192.168.0.1. Patikrinkite, ar jūsų įrenginys IP adresą gauna automatiškai. DUK2.Ką daryti, jeigu negaliu prisijungti prie interneto? 1 patarimas.
 • Page 43 Connect (prisijungti), kad prisijungtumėte pakartotinai. Pastaba: Rankinio prisijungimo režime M5360 automatiškai praras 3G ryšį po 5 minučių nieko neveikimo, tokiu atveju turėsite kartoti 3 patarime nurodytus veiksmus1 4 patarimas. Patikrinkite SIM kortelės būseną...
 • Page 44 *Dukart spustelėjus maitinimo mygtuką galima persijungti tarp dviejų režimų. Lygiagretus 3G dalijimasis ir krovimas *Šiame režime M5360 dėl didelės apkrovos įkais. Kai M5360 perkaista, jis automatiškai išsijungs, kad apsisaugotų nuo pažeidimų. Šilumai išsisklaidžius, galite įrenginį vėl įjungti ir naudoti įprastai.
 • Page 45 Energijos taupymo režimas Su energijos taupymu galite susidurti trijose situacijose: Po 60 sekundžių ekranas automatiškai išsijungs. WiFi ryšys automatiškai išsijungs, jei WiFi įrenginiai prie M5360 neprisijungs per 15 minučių. Kai M5360 yra rankinio prisijungimo režime, 3G ryšys atsijungs automatiškai, jei interneto veiklos nebus 5 minutes.
 • Page 46 * A m i k r o - é s n a n o - S I M - k á r t y á k h o z h a s z n á l n i k e l l a m e l l é k e l t S I M - kártyaadaptereket1 Az M5360 bekapcsolása Tartsa lenyomva a főkapcsolót mindaddig, amíg a kijelzőkép az alábbi ábra szerint nem alakul. (Az M5360 kikapcsolásához szintén a főkapcsolót kell nyomva tartani1)
 • Page 47 – lépéseket1 „A” fejezet: Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Keresse meg a vezeték nélküli hálózat nevét (SSID), és írja be az M5360 hátlapján olvasható vezeték nélküli jelszót. *Javasoljuk, hogy biztonsága érdekében a webes kezelőfelületen változtassa meg a vezeték nélküli hálózat nevét és a jelszót.
 • Page 48 GYIK (Gyakran ismételt kérdések) GYIK1. Mi a teendő, ha nem tudok belépni a webes kezelőfelületre? Ellenőrizze, hogy készüléke kapcsolódik-e az M5360-hoz. Ellenőrizze, hogy a helyes IP-címet írta-e be (http://192.168.0.1). Ellenőrizze, hogy készüléke automatikusan kéri-e az IP-címet. GYIK2. Mi a teendő, ha nem érem el az internetet? 1.
 • Page 49 2. tipp Jelentkezzen be a webes kezelőfelületre, és lépjen az „Advanced ->Tools->Restore Factory” (Haladó->Eszközök->Gyári beállítások visszaállítása) pontra. Megjegyzés: Az M5360 pillanatnyi konfigurációja a gyári beállítások visszaállításakor elvész, így szükség esetén újra kell programozni1 Ha olyan kérdése van, amelyre a válasz itt nem szerepel, akkor technikai segítségért kérjük, látogasson el hivatalos honlapunkra a...
 • Page 50 átkapcsolni1 Egyidejű 3G megosztás és töltés *Ebben az üzemmódban az M5360 felmelegszik, mivel magas a terhelése. Ha az M5360 túlhevül, akkor automatikusan kikapcsol, így védve magát a károsodástól. A túlmelegedés megszűntével a készülék ismét bekapcsolható és normálisan használható1 Csak töltés (Energiatakarékossági okokból erősen ajánlott) Az M5360 feltöltése...
 • Page 51: Energiatakarékos Üzemmód

  A WiFi csatlakozás automatikusan kikapcsol, ha 15 percig nem kapcsolódik semmilyen WiFi készülék az M5360-hoz. Kézi csatlakoztatási módban az M5360 automatikusan megszünteti a 3G kapcsolatot, amennyiben az internetes aktivitás 5 percre abbamarad1 Hogyan állíthatom vissza a normál üzemet az energiatakarékos üzemmódbol?
 • Page 52: Instrukcja Szybkiej Instalacji

  Nawiązanie połączenia z Internetem Instalacja karty SIM Otwórz pokrywę urządzenia a następnie wsuń kartę SIM do gniazda tak, by usłyszeć kliknięcie. *Firma TP-LINK nie dostarcza kart SIM. *Kartę Micro-SIM lub Nano-SIM należy dopasować do gniazda wykorzystując odpowiedni adapter Włączenie urządzenia Przytrzymaj przycisk włącznika do momentu gdy diody urządzenia...
 • Page 53 Nawiązanie połączenia z Internetem Urządzenie M5360 będzie gotowe do pracy około minutę od momentu włączenia. Zależnie od stanu diody Internet należy przejść do odpowiedniej części instrukcji: Przejdź do Sekcji A aby nawiązać Przejdź do Sekcji B aby połączenie bezprzewodowe. wprowadzić PIN.
 • Page 54 FAQ1.Co mogę zrobić, jeżeli nie mogę zalogować się na stronę konfiguracyjną urządzenia? Upewnij się, że twoje urządzenie jest bezprzewodowo połączone z urządzeniem M5360. Sprawdź, czy adres 192.168.0.1 został wprowazdony poprawnie. Upewnij się, że twoje urządzenie automatycznie pobiera adres IP. FAQ2.Co mogę zrobić jeśli nie mam dostępu do Internetu? Wskazówka 1.
 • Page 55 Wskazówka 2. Zaloguj się na stronę konfiguracyjną urządzenia i przejdź do zakładki Advanced->System Tools->Restore Factory. Uwaga: Po przywróceniu urządzenia do ustawień fabrycznych aktualna konfiguracja urządzenia zostanie utracona i może wystąpić konieczność jego ponownego skonfigurowania. Więcej zagadnień dotyczących pomocy w rozwiązywaniu problemów znajduje się na stronie www.tp-link.com.pl...
 • Page 56: Ładowanie Baterii

  Jednoczesne udostępnianie połączenia 3G i ładowanie urządzenia *W tym trybie, przy jednoczesnym korzystaniu z połączenia 3G i ładowaniu urządzenia, urządzenie M5360 może się grzać. Po przekroczeniu prawidłowej temperatury pracy urządzenie wyłączy się aby zapobiec uszkodzeniom. Po ochłodzeniu urządzenie może zostać ponownie włączone.
 • Page 57: Tryb Oszczędzania Energii

  Tryb oszczędzania energii Ponieważ urządzenie wykorzystuje funkcje pozwalające na oszczędzanie energii możesz spotkać się z jedną z trzech sytuacji: Ekran zostanie automatycznie wyłączony po 60 sekundach Nadajnik WiFi wyłączy się automatycznie gdy przez 15 minut nie zostanie nawiązane z routerem żadne połączenie Gdy router jest w trybie manualnego nawiązywania połączenia 3G, urządzenie automatycznie rozłączy połączenie 3G po 5 minutach nieaktywności.
 • Page 58: Conectarea La Internet

  Deschideţi fanta cardului aşa cum este indicat şi apoi introduceţi cardul SIM în fantă până când auziţi o confirmare sonoră. *Cardul SIM nu este furnizat de TP-LINK. *Cardurile SIM Micro sau Nano trebuie convertite folosind adaptoarele de carduri SIM furnizate.
 • Page 59 Conectarea la Internet La pornire, M5360 se va iniţia timp de 1 minut. Veţi vedea apoi unul dintre următoarele mesaje. Urmaţi instrucţiunile corespunzătoare. Consultaţi Secţiunea A pentru a Consultaţi Secţiunea B pentru a seta o conexiune wireless1 introduce codul PIN.
 • Page 60 ÎF 1. Ce ar trebui să fac dacă nu mă pot conecta la pagina web de gestionare? Verificaţi că dispozitivul dumneavoastră se conectează la M5360. Verificaţi că aţi introdus adresa IP corectă http://192.168.0.1. Verificaţi că dispozitivul dumneavoastră obţine automat o adresă IP.
 • Page 61 în cazul în care reţeaua este deconectată, apăsaţi butonul Connect (Conectare) pentru reconectare1 Notă: În modul de conexiune manuală, M5360 va deconecta automat conexiunea 3G în cazul în care nu mai exista activitate pe Internet timp de 5 minute. În acest caz, dumneavoastră putând repeta Sfatul 3 pentru restabilirea conexiunii.
 • Page 62 Partajare 3G şi încărcare simultan *În acest mod, M5360 se va încălzi ca rezultat a utilizării excesive. Când M5360 se supraîncălzeşte, acesta se va opri automat pentru a se proteja împotriva deteriorării. După ce se disipă căldura, îl puteţi porni şi utiliza în mod normal.
 • Page 63 Conexiunea WiFi se va închide automat dacă nu se conectează niciun dispozitiv WiFi la echipamentul M5360 timp de 15 minute. Atunci când M5360 este în modul de conectare manual, conexiunea 3G se va deconecta automat dacă nu există activitate pe Internet timp de 5 minute.
 • Page 64 * Micro alebo Nano SIM karty je nutné konvertovať pomocou adaptéra. Zapnite modem M5360 Podržte stlačené tlačidlo zapnutia až pokiaľ sa nezapne displej tak ako je to zobrazené na obrázku nižšie. (Ak chcete modem M5360 vypnúť, môžete tiež podržať stlačené tlačidlo zapnutia.)
 • Page 65 Pripojenie k Internetu Po zapnutí sa modem M5360 spustí za 1 minútu. Potom uvidíte jednu z nasledujúcich správ. Postupujte podľa príslušných pokynov. Pozrite si Časť A, aby ste Pozrite si Časť B, ak chcete vytvorili bezdrôtové pripojenie. zadať PIN kód.
 • Page 66: Často Kladené Otázky

  Otázka č. 1: Čo mám robiť, keď sa nemôžem prihlásiť na stránku Správcu bezdrôtového zariadenia? Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k modemu M5360. Skontrolujte, či ste zadali správnu IP adresu http://192.168.0.1. Skontrolujte, či vaše zariadenie získava IP adresu automaticky.
 • Page 67 „Advanced->Tools->Restore Factory (Pokročilé nastavenia->Nástroje->Obnoviť predvolené)“. Poznámka: Po resetovaní zariadenia M5360 budú všetky aktuálne konfigurácie stratené a zariadenie budete musieť opätovne nakonfigurovať. Ak odpovede na vaše otázky nenájdete na tomto mieste, navštívte našu oficiálnu stránku na adrese www.tp-link.com, kde nájdete technickú...
 • Page 68 * Klepnutím dvakrát na tlačidlo zapnutia sa prepínate medzi dvomi režimami. Súčasné zdieľanie a nabíjanie v 3G sieti * V tomto režime sa modem M5360 zahrieva z dôvodu vysokej záťaže. Ak sa modem M5360 začne prehrievať, automaticky sa vypne, aby sa ochránil pred poškodením.
 • Page 69: Dôležité Bezpečnostné Informácie

  Bezdrôtové pripojenie sa automaticky vypne, ak sa žiadne bezdrôtové zariadenie k modemu M5360 nepripojí po dobu 15 minút. Ak je modem M5360 v režime manuálneho pripájania, 3G pripojenie sa odpojí automaticky v prípade neaktivity na internete po dobu 5 minút.
 • Page 70 *TP-LINK ne zagotovi kartice SIM1 *Mikro ali nano kartice SIM je treba preoblikovati z uporabo vstavka za kartice SIM1 Vključite M5360 Držite gumb za napajanje, dokler zaslon ni takšen kot na sliki spodaj. (Gumb za napajanje lahko prav tako držite za izklop M5360.)
 • Page 71: Povezovanje Z Internetom

  Povezovanje z internetom Ko je naprava vklopljena, se bo M5360 zagnal v 1 minuti. Potem boste videli eno od naslednjih sporočil. Upoštevajte priložena navodila. P r e b e r i t e s i R a z d e l e k A...
 • Page 72: Pogosta Vprašanja

  Pogosta vprašanja 1. Kaj naj storim, če se ne morem prijaviti na stran za upravljanje internetnih nastavitev? Preverite, da je vaša naprava povezana z M5360. Preverite, da ste vnesli pravilen naslov IP http://192116810111 Preverite, da vaša naprava samodejno pridobi naslov IP.
 • Page 73 »Advanced->Tools->Restore Factory (Napredno ->Orodja->Ponastavi na tovarniške nastavitve)«. Opomba: Ko se M5360 obnovi, bodo izgubljene vse trenutne nastavitve in morda boste morali napravo ponovno nastaviti1 Če ni odgovora na vaše vprašanje, prosimo stopite v stik z našo tehnično podporo preko naše uradne spletne strani...
 • Page 74 Sočasno polnjenje in deljenje 3G * V tem načinu se bo naprava M5360 segrela zaradi visoke obremenitve. Če se naprava M5360 pregreje, se bo samodejno izklopila, da ne pride do poškodbe. Ko se je naprava ohladila, jo lahko vklopite in normalno uporabljate.
 • Page 75 Brezžična povezava se bo samodejno izklopila, če se na napravo M5360 15 minut ne bo priključila nobena brezžična naprava. Ko je M5360 v ročnem načinu povezave, se bo povezava 3G samodejno izklopila, če je internetna povezava neaktivno 5 minut. Kako izključim način za varčevanje z energijo? V primeru 1 in 2 lahko enostavno na rahlo pritisnite gumb za napajanje.
 • Page 76 Uputstvo za kratko podešavanje Napomena: Za primere u ovom uputstvu je korišćen model M5360. Informacije o tehničkoj podršci možete naći na zadnjoj strani. Povezivanje na internet Ubacite SIM karticu u uređaj Otvorite poklopac kao na slici i položite karticu u prorez. Lagano gurnite karticu u prorez dok se ne začuje klik i kartica fiksira u poziciji.
 • Page 77 Povezivanje na internet Uređaju M5360 je potreban oko 1 minut da nakon uključenja dostigne radni režim. Kada ga dostigne, postupite po niže navedenom uputsvu. Za uspostavljanje bežične veze Za uspostavljanje bežične veze pogledajte Poglavlje A. pogledajte Poglavlje B. Kraj: Internet vam je sada...
 • Page 78: Često Postavljana Pitanja

  M5360. Proverite da li ste uneli ispravnu adresu stranice za podešavanja (http://192.168.0.1). Proverite da li se uređaju kojim se kačite, M5360 automatski dodeljuje adresu. P2: Kako postupiti u slučaju da internet nije dostupan? Savet #1: Proverite vezu sa lokalnom mrežom.
 • Page 79 ‘Connect’ (Uspostavi vezu) za pokretanje biranja. Napomena: M5360 će u ručnom režimu uspostavljanja veze automatski prekinuti 3G vezu ukoliko nema internet aktivnosti u trajanju od 5 minuta. U tom slučaju postupite po savetu #3 radi ponovnog uspostavljanja veze.
 • Page 80 Istovremeno punjenje i distribucija veze preko 3G mreže * U ovom režimu dolazi do znatnog zagrevanja M5360 pri velikom protoku mrežnog saobraćaja. U slučaju pregrevanja, M5360 je konstruisan da se radi zaštite sam isključi. Nakon hlađenja ga ponovo uključite i nastavite sa radom.
 • Page 81 U režimu štedljive potrošnje vam se mogu javiti sledeće situacije: Ekran M5360 će se automatksi isključiti nakon 60 s. WiFi stepen će se automatski isključiti ukoliko se na M5360 u periodu 15 minuta ne poveže ni jedan WiFi klijent. Ukoliko je M5360 u režimu ručnog biranja, 3G veza će se automatski prekinuti nakon 5 minuta neaktivnosti.
 • Page 82: Technical Support

  • For more troubleshooting help, go to: www.tp-link.com/support/faq.asp • To download the latest Firmware, Driver, Utility and User Guide, go to: www.tp-link.com/support/download.asp • For all other technical support, please contact us by using the following details: Global Tel: +86 755 26504400 E-mail: support@tp-link.com...