Download  Print this page

Husqvarna LC 146S Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
SE Bruksanvisning 2-16
DK Brugsanvisning 17-31
FI
Käyttöohje 32-46
NO Bruksanvisning 47-61
GB Operator's manual 62-76
FR Manuel d'utilisation 77-91
NL Gebruiksaanwijzing 92-106
IT
Istruzioni per l'uso 107-121
ES Manual de instrucciones 122-136
DE Bedienungsanweisung 137-151
PT Instruções para o uso 152-166
RU
ýêñïëóàòàöèè 167-181
HU Használati utasítás 182-196
PL Instrukcja obs∏ugi 197-211
EE Käsitsemisõpetus 212-226
LT
Naudojimosi instrukcijos 227-241
SK Návod na obsluhu 242-256
SI
Navodila za uporabo 257-271
CZ Návod k pouÏití 272-386
GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 387-301
LC 146S
LC 146SP
LC 146SPE
LC 351V

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Husqvarna LC 146S

 • Page 1 FR Manuel d’utilisation 77-91 CZ Návod k pouÏití 272-386 NL Gebruiksaanwijzing 92-106 GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 387-301 Istruzioni per l’uso 107-121 ES Manual de instrucciones 122-136 LC 146S DE Bedienungsanweisung 137-151 LC 146SP PT Instruções para o uso 152-166 LC 146SPE ýêñïëóàòàöèè 167-181...
 • Page 2: Symbolförklaring Symbolförklaring

  SYMBOLFÖRKLARING Koppling Symbolförklaring VARNING! Maskinen kan felaktigt eller Framdrivningsreglage - urkopplad slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du Framdrivningsreglage - inkopplad använder maskinen.
 • Page 3: Table Of Contents

  Bäste kund! Gratulerar till Ditt val att köpa en Husqvarna-produkt! SYMBOLFÖRKLARING Husqvarna har anor som går tillbaka till 1689 då kung Karl Symbolförklaring ..........2 XI lät uppföra en fabrik på stranden av Huskvarnaån för Förklaring av varningsnivåer ........ 2 tillverkning av musköter.
 • Page 4: Vad Är Vad På Gräsklipparen

  PRESENTATION LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Vad är vad på gräsklipparen? Motorbromsbygel 11 Klippkåpa Framdrivningsreglage 12 Vattenanslutning Starthandtag 13 Bränslepåfyllning Uppsamlare 14 Kniv Handtag, handtagshöjd 15 Fjäderbricka Klipphöjdsreglage 16 Knivbult Oljesticka/oljepåfyllning 17 Primer-blåsa (LC 146SP) Ljuddämpare 18 Startnyckel (LC 146SPE) Tändstift...
 • Page 5: Maskinens Säkerhetsutrustning

  MASKINENS SÄKERHETSUTRUSTNING Allmänt Ljuddämpare I detta avsnitt förklaras vilka maskinens säkerhetsdetaljer VARNING! Använd aldrig en maskin utan är, vilken funktion de har samt hur kontroll och underhåll eller med defekt ljuddämpare. En defekt skall utföras för att säkerställa att de är i funktion. ljuddämpare kan öka ljudnivån och brandrisken avsevärt.
 • Page 6: Montering Och Inställningar

  MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR Allmänt Klipphöjd OBS! Ställ inte klipphöjden för lågt då det finns risk för VIKTIGT! Förhindra ofrivillig start genom att knivarna tar i marken vid ojämnheter. att avlägsna tändkabeln från tändstiftet. För spaken bakåt för högre klipphöjd och framåt för lägre Handtag klipphöjd.
 • Page 7: Uppsamlare

  Se anvisningar under rubrik Underhåll. Motoroljan ska bytas första gången efter 5 timmars körtid. • Passa in uppsamlarbotten i utkasthålet. LC 146S Till LC 146S medföljer en textiluppsamlare. • Placera ramen i textiluppsamlaren. • Uppsamlarens handtag som sitter på ramen ska placeras över uppsamlarpåsen.
 • Page 8: Bränslehantering

  BRÄNSLEHANTERING Allmänt Tankning VARNING! Att köra en motor i ett instängt VARNING! Stanna motorn och låt den eller dåligt ventilerat utrymme kan svalna några minuter före tankning. orsaka dödsfall genom kvävning eller kolmonoxidförgiftning. Använd alltid bensindunk utrustad för att förhindra spill. Bränsle och bränsleångor är mycket brandfarliga och kan ge allvarliga skador Öppna tanklocket sakta vid...
 • Page 9: Batterihantering

  BATTERIHANTERING Batteri (LC 146SPE) Transport och förvaring • Särskilda krav på paketering och märkning måste Allmänt följas för kommersiella transporter med till exempel tredje parter eller speditörer. VARNING! Risk för elektrisk stöt och • En expert inom farligt gods måste tillfrågas inför kortslutning.
 • Page 10: Handhavande

  HANDHAVANDE Personlig skyddsutrustning VARNING! Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, Vid all användning av maskinen skall godkänd personlig som kan orsaka allvarliga skador eller skyddsutrustning användas. Personlig skyddsutrustning dödsfall för användaren eller andra. eliminerar inte skaderisken, men den reducerar effekten av en skada vid ett olyckstillbud.
 • Page 11: Grundläggande Arbetsteknik

  HANDHAVANDE • Motorn ska stängas av vid förflyttning över terräng Säkerhet i arbetsområdet som inte ska klippas. Exempelvis grusgång, sten, • Innan klippning påbörjas ska grenar, kvistar, stenar singel, asfalt etc. etc. avlägsnas från gräsmattan. • Spring aldrig med maskinen när den är igång. Man •...
 • Page 12: Start Och Stopp

  • Tryck framdrivningsreglaget mot handtaget för att starta drivningen. Start Manuell start (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) Modellen LC 146SP har manuell choke (primer-blåsa). Startas gräsklipparen för första gången tryck på bränslepumpen fem gånger. Därefter ska man trycka tre gånger på...
 • Page 13: Underhåll

  UNDERHÅLL Allmänt Allmän översyn • Kontrollera att skruvar och muttrar är åtdragna. VARNING! Användaren får endast utföra Utvändig rengöring sådana underhålls- och servicearbeten som beskrivs i denna bruksanvisning. • Borsta rent gräsklipparen från löv, gräs och dylikt. Mer omfattande ingrepp skall utföras av •...
 • Page 14 UNDERHÅLL Skärutrustning Montering • Kniven ska monteras med de vinklade knivändarna • Kontrollera skärutrustningen med avseende på riktade upp mot kåpan. skador och sprickbildning. En skadad skärutrustning ska alltid bytas ut. • Var noga med att alltid ha en välslipad och korrekt balanserad kniv.
 • Page 15: Tändstift

  UNDERHÅLL Tändstift Luftfilter • Demontera luftfilterkåpan och tag ut filtret. OBS! Använd alltid rekommenderad tändstiftstyp! • Ett länge använt luftfilter kan aldrig bli fullständigt rent. Felaktigt tändstift kan förstöra kolv/cylinder. Därför måste filtret med jämna mellanrum ersättas med ett nytt. Ett skadat luftfilter måste alltid bytas •...
 • Page 16: Tekniska Data Tekniska Data

  TEKNISKA DATA Tekniska data LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Motor Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Motortillverkare Stratton Stratton Stratton Stratton Cylindervolym, cm Varvtal, rpm 2900 2900 2900 2900 Nominell motoreffekt, kW (se anm. 1) Tändsystem...
 • Page 17: Symbolforklaring Symbolforklaring

  SYMBOLFORKLARING Kobling Symbolforklaring ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert Fremdriftsstang - frakoblet eller skødesløs brug være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Læs brugsanvisningen omhyggeligt Fremdriftsstang - indkoblet igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.
 • Page 18: Indhold

  Grundlæggende arbejdsteknik ......26 den nye ejer. Transport og opbevaring ........26 Tak, fordi du har valgt at bruge et produkt fra Husqvarna! Start og stop ............27 Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine VEDLIGEHOLDELSE produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af...
 • Page 19: Hvad Er Hvad På Plæneklipperen

  PRÆSENTATION LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Hvad er hvad på plæneklipperen? Motorbremsebøjle 11 Klippeskjold Fremdriftsstang 12 Vandtilslutning Starthåndtag 13 Påfyldning af brændstof Opsamler 14 Kniv Styr, styrets højde 15 Fjederskive Klippehøjdeindstilling 16 Knivbolt Oliepind/oliepåfyldning 17 Spædemembran (LC 146SP) Lyddæmper...
 • Page 20: Maskinens Sikkerhedsudstyr

  MASKINENS SIKKERHEDSUDSTYR Generelt Lyddæmper I dette afsnit forklares mere om maskinens ADVARSEL! Brug aldrig en maskine sikkerhedsdetaljer, hvilken funktion de har, samt hvordan uden lyddæmper eller med en defekt kontrol og vedligeholdelse skal udføres for at sikre, at de lyddæmper. En defekt lyddæmper kan fungerer.
 • Page 21: Samling Og Justeringer

  SAMLING OG JUSTERINGER Generelt Klippehøjde BEMÆRK! Indstil ikke klippehøjden for lavt, da der så er VIGTIGT! Undgå utilsigtet start ved at risiko for, at knivene går i jorden ved ujævnheder. fjerne tændkablet fra tændrøret. Flyt håndtaget bagud for at opnå større klippehøjde og Håndtag fremad for at opnå...
 • Page 22: Opsamler

  Se anvisningerne i afsnittet Vedligeholdelse. Motorolien skal skiftes første gang efter 5 timers drift. • Sæt bunden af opsamleren i udkaståbningen. LC 146S Der følger en opsamler med LC 146S. • Sæt rammen ind i opsamleren. • Opsamlerens håndtag på rammen skal placeres over opsamlingspose.
 • Page 23: Brændstofhåndtering

  BRÆNDSTOFHÅNDTERING Generelt Tankning ADVARSEL! At køre en motor i et lukket ADVARSEL! Stands motoren, og lad den eller dårligt udluftet rum kan medføre afkøle nogle minutter før tankning. døden som følge af kvælning eller kulilteforgiftning. Benyt altid en brændstofbeholder for at undgå...
 • Page 24: Håndtering Af Batteri

  HÅNDTERING AF BATTERI Batteri (LC 146SPE) Transport og opbevaring Generelt • For kommerciel transport, håndteret af f.eks. tredjeparter eller speditører, skal særlige krav ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød og vedrørende emballering og mærkning overholdes. kortslutning. Brug godkendte og intakte • Som forberedelse til, at artiklen afsendes, er det stikkontakter.
 • Page 25: Betjening

  BETJENING Personligt beskyttelsesudstyr ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug være et farligt Ved enhver anvendelse af maskinen skal der bruges redskab, som kan medføre alvorlige godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige skader eller dødsfald for brugeren eller beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, andre.
 • Page 26: Grundlæggende Arbejdsteknik

  BETJENING • Løft eller bær aldrig rundt med plæneklipperen, når Sikkerhed i arbejdsområdet motoren er startet. Hvis du bliver nødt til at løfte • Inden du begynder at slå græs, skal grene, kviste, plæneklipperen, skal du først standse motoren og sten osv.
 • Page 27: Start Og Stop

  Sørg for, at tændkablet sidder ordentligt på tændrøret. drevet. Start Manuel start (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) Model LC 146SP har manuel choker (spædemembran). Tryk fem gange på benzinpumpen, når du starter plæneklipperen første gang. Derefter skal man ved start af kold motor trykke tre gange på...
 • Page 28: Vedligeholdelse

  VEDLIGEHOLDELSE Generelt Generelt eftersyn • Kontrollér, at skruer og møtrikker er spændte. ADVARSEL! Brugeren må kun udføre den Udvendig rengøring form for vedligeholdelses- og servicearbejde, der beskrives i denne • Børst plæneklipperen ren for løv, græs og lignende. brugsanvisning. Mere omfattende •...
 • Page 29 VEDLIGEHOLDELSE Skæreudstyr Montering • Klingerne skal monteres, så de vinklede ender vender • Kontrollér skæreudstyret med hensyn til skader og mod dækslet. revnedannelse. Et beskadiget skæreudstyr skal altid udskiftes. • Sørg for, at kniven altid er velslebet og korrekt afbalanceret. BEMÆRK! Efter slibning af knivene bør disse afbalanceres.
 • Page 30: Tændrør

  VEDLIGEHOLDELSE Tændrør Luftfilter • Afmonter luftfilterdækslet, og fjern filteret. BEMÆRK! Brug altid anbefalet tændrørstype! Forkert • Et længe brugt luftfilter kan aldrig blive helt rent. tændrør kan ødelægge stempel/cylinder. Derfor skal filteret regelmæssigt udskiftes med et nyt. Et beskadiget luftfilter skal altid udskiftes. •...
 • Page 31: Tekniske Data Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Motor Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Motorproducent Stratton Stratton Stratton Stratton Cylindervolumen, cm Omdrejningstal, rpm 2900 2900 2900 2900 Nominel motoreffekt, kW (se anm. 1) Tændingssystem...
 • Page 32: Merkkien Selitykset Merkkien Selitykset

  MERKKIEN SELITYKSET Kytkin Merkkien selitykset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai Käyttövipu - vapautettu huolimattomasti käytettynä olla vaarallinen työväline, joka saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä Käyttövipu - kytketty sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.
 • Page 33: Sisältö

  KONEEN TURVALAITTEET polkupyöriin, moottoripyöriin jne. 1956 lanseerattiin Yleistä ..............35 ensimmäinen moottoriruohonleikkuri, jota seurasi vuonna 1959 moottorisaha, ja sillä alalla Husqvarna nykyisin ASENNUS JA SÄÄDÖT toimii. Yleistä ..............36 Husqvarna tänä päivänä yksi maailman johtavista metsä- Kahvan ..............36 ja puutarhatuotteiden valmistajista, jonka tärkeimpänä...
 • Page 34: Ruohonleikkurin Osat

  ESITTELY LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Ruohonleikkurin osat? Moottorijarrusanka 11 Leikkuukotelo Käyttövipu 12 Vesiliitäntä Käynnistyskahva 13 Polttonesteen täyttö Kerääjä 14 Terä Kahva, kahvan korkeus 15 Jousialuslevy Leikkuukorkeuden säädin 16 Teräpultti Mittatikku / öljy lisääminen 17 Kaasuttimen kalvo (LC 146SP) Äänenvaimennin...
 • Page 35: Koneen Turvalaitteet

  KONEEN TURVALAITTEET Yleistä Äänenvaimennin Tässä osassa selostetaan koneen turvalaitteet ja niiden VAROITUS! Älä koskaan käytä konetta toiminta ja annetaan tarkastus- ja kunnossapito-ohjeet, ilman äänenvaimenninta tai joilla varmistetaan niiden toimivuus. äänenvaimentimen ollessa rikki. Rikkoutunut äänenvaimennin voi nostaa VAROITUS! Älä koskaan käytä konetta, äänitasoa ja palonvaaraa merkittävästi.
 • Page 36: Asennus Ja Säädöt

  ASENNUS JA SÄÄDÖT Yleistä Leikkuukorkeus HUOMAUTUS! Älä säädä leikkuukorkeutta liian TÄRKEÄÄ! Estä tahaton käynnistys matalaksi, sillä silloin terät voivat osua maahan irrottamalla sytytyskaapeli epätasaisissa kohdissa. sytytystulpasta. Käännä vipua taakse suurentaaksesi leikkuukorkeutta ja Kahvan eteen pienentääksesi sitä. Asennus Yläkahva Aseta kahvaston putkirunko kahvaston alaosaa vastapäätä.
 • Page 37: Kerääjä

  Katso otsikon Kunnossapito alla annetut ohjeet. Moottoriöljy on vaihdettava ensimmäisen kerran 5 tunnin ajon jälkeen. • Kiinnitä kerääjän alaosa tyhjennysaukkoon. LC 146S Mallin LC 146S varustukseen kuuluu kankainen ruohonkerääjä. • Aseta runko kankaiseen ruohonkerääjään. • Rungossa oleva ruohonkerääjän kahva on asetettava keräyspussin yläpuolelle.
 • Page 38: Polttoaineen Käsittely

  POLTTOAINEEN KÄSITTELY Yleistä Tankkaus VAROITUS! Moottorin käyttäminen VAROITUS! Pysäytä moottori ja anna sen suljetussa tai huonosti ilmastoidussa jäähtyä muutamia minuutteja ennen tilassa voi aiheuttaa tukehtumisesta tai tankkausta. hiilimonoksidimyrkytyksestä johtuvan Vältä bensiinin roiskumista käyttämällä kuoleman. aina bensiinikannua. Polttoaine ja polttoainehöyryt ovat Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti erittäin tulenarkoja ja voivat hengitettynä...
 • Page 39: Akun Käsittely

  AKUN KÄSITTELY Akku (LC 146SPE) Kuljetus ja säilytys • Esimerkiksi kolmansien osapuolten tai huolitsijoiden Yleistä järjestämässä tavarakuljetuksessa on noudatettava pakkausta ja merkintöjä koskevia erityismääräyksiä. VAROITUS! Sähköiskun ja oikosulun • Tuotteen kuljetuksen valmisteluun on kysyttävä vaara. Käytä hyväksyttyjä ja ehjiä neuvoa vaarallisten aineiden asiantuntijalta. Myös seinäpistorasioita.
 • Page 40: Käyttö

  KÄYTTÖ Henkilökohtainen suojavarustus VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti käytettynä olla Konetta käytettäessä on aina pidettävä hyväksyttyjä vaarallinen työväline, joka saattaa henkilökohtaisia suojavarusteita. Henkilökohtaiset aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille suojavarusteet eivät poista tapaturmien vaaraa, mutta vakavia vammoja tai kuoleman. lieventävät vaurioita onnettomuustilanteessa. Pyydä jälleenmyyjältä...
 • Page 41: Trimmauksen Perustekniikka

  KÄYTTÖ • Älä koskaan nosta ruohonleikkuria tai kanna sitä, kun Työalueen turvallisuus moottori on käynnissä. Jos sinun on nostettava • Ennen leikkaamisen aloittamista on ruohikolta ruohonleikkuria, sammuta ensin moottori ja irrota poistettava oksat, risut, kivet jne. sytytyskaapeli sytytystulpasta. • Terälaitteeseen osuvat esineet voivat lentää sivuun ja •...
 • Page 42: Käynnistys Ja Pysäytys

  • Käynnistä veto painamalla käyttövipua sisään kahvaa sytytystulpassa. kohti. Käynnistys Manuaalinen käynnistys (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) Mallissa LC 146SP on manuaalinen rikastin (kaasuttimen kalvo). Kun ruohonleikkuri käynnistetään ensimmäisen kerran, paina polttoainepumppua viisi kertaa. Sen jälkeen polttoainepumppua tulee painaa kolme kertaa kylmän koneen käynnistyksessä.
 • Page 43: Kunnossapito

  KUNNOSSAPITO Yleistä Yleinen tarkastus • Tarkasta, että ruuvit ja mutterit ovat kireällä. VAROITUS! Käyttäjän on huolehdittava Ulkoinen puhdistus ainoastaan tässä käyttöohjekirjassa kuvatuista korjaus- ja huoltotoimista. • Harjaa ruohonleikkuri puhtaaksi lehdistä, ruohosta ja Laajemmat toimet on jätettävä vastaavista. valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. •...
 • Page 44 KUNNOSSAPITO Terälaite Asennus • Terä on kiinnitettävä siten, että taitetut päät osoittavat • Tarkasta terälaite vaurioiden ja halkeamien varalta. ylös suojusta kohti. Vaurioitunut terälaite on aina vaihdettava. • Huolehdi, että terä ovat aina hyvin hiottu ja oikein tasapainotettu. HUOM! Terät on tasapainotettava teroittamisen jälkeen. Terien tasapainotus, vaihto tai teroitus on jätettävä...
 • Page 45: Sytytystulppa

  KUNNOSSAPITO Sytytystulppa Ilmansuodatin • Irrota ilmansuodattimen kotelo ja poista suodatin. HUOMAUTUS! Käytä aina suositeltua sytytystulppaa! • Pitkään käytössä ollutta ilmansuodatinta ei saa Väärä sytytystulppa voi tuhota männän/sylinterin. koskaan täysin puhtaaksi. Siksi ilmansuodatin on vaihdettava säännöllisin väliajoin. Vaurioitunut • Jos koneen teho on heikko, jos sitä on vaikea ilmansuodatin on aina vaihdettava.
 • Page 46: Tekniset Tiedot Tekniset Tiedot

  TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Moottori Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Moottorivalmistaja Stratton Stratton Stratton Stratton Sylinteritilavuus, cm Kierrrosluku, rpm 2900 2900 2900 2900 Moottorin nimellisteho, kW (ks. huom. 1) Sytytysjärjestelmä...
 • Page 47: Symbolforklaring Symbolforklaring

  SYMBOLFORKLARING Kopling Symbolforklaring ADVARSEL! Hvis maskinen brukes Kjørehåndtak - deaktivert uforsiktig eller feilaktig, kan den være et farlig redskap som kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre. Les nøye gjennom bruksanvisningen Kjørehåndtak - aktivert og forstå innholdet før du bruker maskinen.
 • Page 48: Innhold

  Kjære kunde Gratulerer med ditt valg om å kjøpe et Husqvarna- SYMBOLFORKLARING produkt! Husqvarna har aner som går tilbake til 1689, da Symbolforklaring ........... 47 kong Karl XI fikk oppført en fabrikk ved kanten av Forklaring av advarselsmerker ......47 Huskvarnaelven for produksjon av musketter.
 • Page 49: Hva Er Hva På Gressklipperen

  PRESENTASJON LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Hva er hva på gressklipperen? Motorbremsebøyle 11 Klippedeksel Kjørehåndtak 12 Vanntilkopling Starthåndtak 13 Brenselpåfylling Oppsamler 14 Kniv Håndtak, håndtakets høyde 15 Fjærskive Klippehøydehendel 16 Knivbolt Peilepinne/oljepåfylling 17 Primermembran (LC 146SP) Lyddemper 18 Tenningsnøkkel (LC 146SPE)
 • Page 50: Maskinens Sikkerhetsutstyr

  MASKINENS SIKKERHETSUTSTYR Generelt Lyddemper I dette avsnittet forklares hvilket sikkerhetsutstyr ADVARSEL! Bruk aldri en maskin uten maskinen er utstyrt med, hvilken funksjon det har og lyddemper eller med defekt lyddemper. hvordan man utfører kontroll og vedlikehold for å være En defekt lyddemper kan øke lydnivået sikker på...
 • Page 51: Montering Og Justeringer

  MONTERING OG JUSTERINGER Generelt Klippehøyde MERKNAD! Ikke still klippehøyden for lavt, da det er VIGTIG! Hindre utilsiktet oppstart ved å risiko for at knivene tar i bakken ved ujevnheter. fjerne tenningskabelen fra tennpluggen. Flytt spaken bakover for høy klippehøyde, og forover for Håndtak lavere klippehøyde.
 • Page 52: Oppsamler

  Motoroljen skal skiftes første gang etter 5 timers kjøretid. • Monter bunnen av oppsamleren i utkaståpningen. LC 146S En stoffoppsamler er inkludert i LC 146S. • Sett rammen inn i stoffoppsamleren. • Oppsamlerens håndtak på rammen må plasseres over oppsamlingsposen.
 • Page 53: Brennstoffhåndtering

  BRENNSTOFFHÅNDTERING Generelt Fylling av brennstoff ADVARSEL! Å kjøre en motor i et ADVARSEL! Stans motoren og la den innestengt eller dårlig ventilert rom kan avkjöles noen minutter för brennstoff forårsake dødsfall ved kveling eller fylles på. karbonmonoksidforgiftning. Bruk alltid en bensinkanne for å unngå Bensin og bensindamp er svært søl.
 • Page 54: Batterihåndtering

  BATTERIHÅNDTERING Batteri (LC 146SPE) Transport og oppbevaring • Spesifikke krav for innpakking og merking må Generelt overholdes for kommersiell transport av f.eks. tredjeparter, fraktleverandører. ADVARSEL! Fare for elektrisk støt og • Ved klargjøring av produktet som skal sendes, må kortslutning. Bruk en godkjent og intakt man rådføre seg med en ekspert på...
 • Page 55: Betjening Personlig Verneutstyr

  BETJENING Personlig verneutstyr ADVARSEL! Hvis maskinen brukes uforsiktig eller feilaktig, kan den være et Ved all bruk av maskinen skal det brukes godkjent farlig redskap som kan forårsake personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr eliminerer alvorlige skader eller dødsfall for ikke skaderisikoen, men det reduserer virkningen av en brukeren eller andre.
 • Page 56: Grunnleggende Arbeidsteknikk

  BETJENING stans først motoren og fjern tenningskabelen fra Sikkerhet i arbeidsområdet tennpluggen. • Før klipping påbegynnes skal greiner, kvister, steiner • Unngå å gå bakover mens du klipper plenen. osv. fjernes fra gressplenen. • Motoren skal slås av ved forflytting over terreng som •...
 • Page 57: Start Og Stopp

  Påse at tenningskabelen sitter ordentlig på kjøringen. tennpluggen. Start Manuell start (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) Modellen LC 146SP har manuell choke (primerblære). Trykk fem ganger på bensinpumpen dersom gressklipperen startes for første gang. Deretter skal man trykke tre ganger på bensinpumpen ved start av kald motor.
 • Page 58: Vedlikehold

  VEDLIKEHOLD Generelt Generell inspeksjon • Kontroller at skruer og mutre er trukket til. ADVARSEL! Brukeren må kun utføre det Utvendig rengjøring vedlikeholds- og servicearbeidet som beskrives i denne bruksanvisningen. Mer • Børst gressklipperen ren for løv, gress og liknende. omfattende inngrep skal utføres av et •...
 • Page 59 VEDLIKEHOLD Skjæreutstyr Montering • Bladet må være montert med de vinklede endene • Kontroller skjæreutstyret med henblikk på skader og vendt opp mot dekselet. sprekkdannelse. Skadet skjæreutstyr må alltid skiftes. • Vær nøye med alltid å ha en godt slipt og korrekt balansert kniv.
 • Page 60: Tennplugg

  VEDLIKEHOLD Tennplugg Luftfilter • Demonter luftfilterdekselet og ta ut filteret. MERKNAD! Bruk alltid anbefalt type tennplugg! Feil • Et filter som har vært mye brukt kan aldri bli fullstendig tennplugg kan ødelegge stempel/sylinder. rent. Derfor må det skiftes med jevne mellomrom. Et skadet luftfilter må...
 • Page 61: Tekniske Data Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Motor Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Motorprodusent Stratton Stratton Stratton Stratton Sylindervolum, cm Turtall, rpm 2900 2900 2900 2900 Nominell motoreffekt kW (se merknad 1)
 • Page 62: Key To Symbols

  KEY TO SYMBOLS Clutch Key to symbols WARNING! The machine can be a Propulsion bar - disengaged dangerous tool if used incorrectly or carelessly, which can cause serious or fatal injury to the operator or others. Please read the operator’s manual carefully and make sure you Propulsion bar - engaged understand the instructions before...
 • Page 63: Presentation Contents

  Key to symbols ............. 62 back to 1689, when the Swedish King Karl XI ordered the Explanation of warning levels ....... 62 construction of a factory on the banks of the Husqvarna PRESENTATION River, for production of muskets. The location was logical, Contents ...............
 • Page 64: What Is What On The Lawn Mower

  PRESENTATION LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP What is what on the lawn mower? Engine brake handle 11 Cutting cover Propulsion bar 12 Water connector Starter handle 13 Refuelling Catcher 14 Cutter Handle, handle height 15 Spring washer...
 • Page 65: Machine´s Safety Equipment

  MACHINE´S SAFETY EQUIPMENT General Muffler This section describes the machine´s safety equipment, WARNING! Never use a machine without its purpose, and how checks and maintenance should be a muffler, or with a faulty muffler. A carried out to ensure that it operates correctly. damaged muffler may substantially increase the noise level and the fire WARNING! Never use a machine that has...
 • Page 66: Assembling And Adjustments

  ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS General Cutting height NOTICE! Do not set the cutting height too low as there IMPORTANT! Prevent unintentional is a risk that the cutters might hit ground with starting by removing the ignition cable unevenness. from the spark plug. Move the lever to the back for higher cutting height and to Handle the front for lower cutting height.
 • Page 67: Catcher

  • Fit the bagger bottom in the discharge hole. LC 146S A fabric collector is included with the LC 146S. • Place the frame into the fabric collector. • The collector’s handle situated on the frame must be placed over the collector bag.
 • Page 68: Fuel Handling

  FUEL HANDLING General Fueling WARNING! Running an engine in a WARNING! Always stop the engine and confined or badly ventilated area can let it cool for a few minutes before result in death due to asphyxiation or refuelling. carbon monoxide poisoning. Use a petrol can at all times to avoid Fuel and fuel fumes are highly spillage.
 • Page 69: Battery Handling

  BATTERY HANDLING Battery (LC 146SPE) Transport and storage • For commercial transports e.g. by third parties, General forwarding agents, special requirement on packing and labeling must be observed. WARNING! Risk of electric shock and • For preparation of the item being shipped, consulting short circuiting.
 • Page 70: Operating

  OPERATING Personal protective equipment WARNING! The machine can be a dangerous tool if used incorrectly or You must use approved personal protective equipment carelessly, which can cause serious or whenever you use the machine. Personal protective fatal injury to the operator or others. equipment cannot eliminate the risk of injury but it will reduce the degree of injury if an accident does happen.
 • Page 71: Work Area Safety

  OPERATING • Do not mow the lawn while walking backwards. Work area safety • The engine should be switched off when moving over • Branches, twigs, stones, etc. should be removed from ground that is not to be mowed. For example, gravel the lawn before you start to mow.
 • Page 72: Starting And Stopping

  Ensure the ignition lead sits correctly on the spark plug. Starting Manual Start (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) Model LC 146SP has manual choke (primer diaphragm). If the lawn mower is being started for the first time press on the fuel pump five times. After that you should press on the fuel pump three times when starting a cold engine.
 • Page 73: Maintenance

  MAINTENANCE General General inspection • Check that nuts and screws are tight. WARNING! The user must only carry out External cleaning the maintenance and service work described in this Operator’s Manual. • Brush leaves, grass and the like off of the lawn mower. More extensive work must be carried out •...
 • Page 74: Cutting Equipment

  MAINTENANCE Cutting equipment Assembly • The blade must be mounted with the angled ends • Check the cutting attachment for damage or cracks. A pointing up towards the cover. damaged cutting attachment should always be replaced. • Always ensure the cutter is well ground and balanced correctly.
 • Page 75: Spark Plug

  MAINTENANCE Spark plug Air filter • Remove the air filter cover and take out the filter. NOTICE! Always use the recommended spark plug • An air filter that has been in use for a long time cannot type! Use of the wrong spark plug can damage the be cleaned completely.
 • Page 76: Technical Data Technical Data

  TECHNICAL DATA Technical data LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Engine Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Engine manufacturer Stratton Stratton Stratton Stratton Cylinder displacement, cm Speed, rpm 2900 2900 2900 2900 Nominal engine output, kW (see note 1)
 • Page 77: Explication Des Symboles Explication Des Symboles

  EXPLICATION DES SYMBOLES Embrayage Explication des symboles AVERTISSEMENT! La machine utilisée de manière imprudente ou Barre de propulsion - position inadéquate peut devenir un outil désengagée dangereux, pouvant causer des blessures graves voire mortelles à l’utilisateur et aux autres personnes présentes.
 • Page 78: Cher Client

  Cher client, Félicitations pour ce choix d’un produit Husqvarna. EXPLICATION DES SYMBOLES Husqvarna a vu le jour en 1689 lorsque le roi Karl XI Explication des symboles ........77 décida de construire un arsenal pour la fabrication des Explication des niveaux d'avertissement ....77 mousquets au bord de la rivière Huskvarna.
 • Page 79: Présentation

  PRÉSENTATION LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Quels sont les composants de la tondeuse ? Étrier du frein moteur 11 Carter de coupe Barre de propulsion 12 Raccord de l’eau Poignée de lanceur 13 Remplissage d’essence Collecteur 14 Couteau Poignée, hauteur de la poignée...
 • Page 80: Équipement De Sécurité De La Machine

  ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ DE LA MACHINE Généralités Silencieux Ce chapitre présente les équipements de sécurité de la AVERTISSEMENT! N'utilisez jamais une machine, leur fonction, comment les utiliser et les machine sans silencieux ou avec un maintenir en bon état. silencieux défectueux. Si le silencieux est défectueux, le niveau sonore et le AVERTISSEMENT! Ne jamais utiliser une risque d’incendie augmentent...
 • Page 81: Montage Et Réglages

  MONTAGE ET RÉGLAGES Généralités Hauteur de coupe IMPORTANT! Évitez un démarrage ATTENTION ! Ne pas régler la hauteur de coupe trop accidentel en retirant le câble d'allumage bas afin que la machine ne se cogne contre le sol en cas de la bougie.
 • Page 82: Collecteur

  • Placez le bas de l'ensacheur dans la porte de vidange. LC 146S Un collecteur en tissu est fourni avec le modèle LC 146S. • Placez le châssis dans le collecteur en tissu. • La poignée du collecteur située sur le châssis doit être placée au-dessus du sac de ramassage.
 • Page 83: Manipulation Du Carburant

  MANIPULATION DU CARBURANT Généralités Remplissage de carburant AVERTISSEMENT! Faire tourner un AVERTISSEMENT! Arrêter le moteur et le moteur dans un local fermé ou mal aéré laisser refroidir pendant quelques peut causer la mort par asphyxie ou minutes avant de faire le plein. empoisonnement au monoxyde de Toujours utiliser un bidon d'essence carbone.
 • Page 84: Manipulation De La Batterie

  MANIPULATION DE LA BATTERIE Batterie (LC 146SPE) Transport et rangement • Lors du transport commercial (par exemple par un Généralités transporteur tiers), des exigences spéciales doivent être respectées sur les emballages et étiquettes. AVERTISSEMENT! Risque de choc électrique et de court-circuit. Utilisez des •...
 • Page 85: Commande

  COMMANDE Équipement de protection AVERTISSEMENT! La machine utilisée personnelle de manière imprudente ou inadéquate peut devenir un outil dangereux, pouvant Un équipement de protection personnelle homologué doit causer des blessures graves voire impérativement être utilisé lors de tout travail avec la mortelles à...
 • Page 86: Techniques De Travail De Base

  COMMANDE • Placez-vous toujours derrière la machine. Laissez Sécurité dans l'espace de travail toutes les roues en contact avec le sol et gardez les • Avant de commencer le travail, éliminer du gazon les deux mains sur la poignée de commande lors de la branches, cailloux, etc..
 • Page 87: Démarrage Et Arrêt

  à la bougie. démarrer l'entraînement. Démarrage Démarrage manuel (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) Le modèle LC 146SP est doté d’un starter manuel (membrane de pompe à carburant). Lors du tout premier démarrage de la tondeuse, appuyer cinq fois sur la pompe à...
 • Page 88: Entretien

  ENTRETIEN Généralités Inspection générale • S’assurer que toutes les vis et tous les écrous sont AVERTISSEMENT! L’utilisateur ne peut bien serrés. effectuer que les travaux d’entretien et Nettoyage extérieur de révision décrits dans ce manuel d’utilisation. Les mesures plus • Brosser la tondeuse pour retirer feuilles, herbe, etc.
 • Page 89 ENTRETIEN Équipement de coupe Montage • La lame doit être montée en orientant les extrémités • Inspecter l’équipement de coupe afin de détecter en biseau vers le capot. d’éventuels dommages ou fissures. Toujours remplacer un équipement de coupe endommagé. • Veiller à...
 • Page 90: Bougie

  ENTRETIEN Bougie Filtre à air • Déposer le capot de filtre et retirer le filtre. ATTENTION ! Toujours utiliser le type de bougie • Un filtre ayant servi longtemps ne peut plus être recommandé! Une bougie incorrecte peut endommager complètement nettoyé. Le filtre à air doit donc être le piston/le cylindre.
 • Page 91: Caractéristiques Techniques Caractéristiques Techniques

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Caractéristiques techniques LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Moteur Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Fabricant du moteur Stratton Stratton Stratton Stratton Cylindrée, cm Régime, rpm 2900 2900 2900 2900 Puissance nominale moteur, en kW (voir remarque 1) Système d’allumage...
 • Page 92: Verklaring Van De Symbolen Verklaring Van De Symbolen

  VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Koppeling Verklaring van de symbolen WAARSCHUWING! Wanneer de Voortdrijvingsstang - ontkoppeld machine onjuist of slordig wordt gebruikt, kan het een gevaarlijk gereedschap zijn, dat ernstig letsel of overlijden van de gebruiker of anderen kan veroorzaken. Neem de gebruiksaanwijzing grondig Voortdrijvingsstang - ingeschakeld door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.
 • Page 93: Inhoud

  Mulcher-inzetstuk ..........97 bos- en tuinbouw en de bouw- en constructie-industrie. Olie bijvullen ............97 Het doel van Husqvarna is ook voorop te lopen met BRANDSTOFHANTERING betrekking tot ergonomie, gebruikersvriendelijkheid, Algemeen ............. 98 veiligheid en milieubewustzijn.
 • Page 94: Wat Is Wat Op De Grasmaaier

  PRESENTATIE LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Wat is wat op de grasmaaier? Motorrembeugel 11 Maaikap Voortdrijvingsstang 12 Wateraansluiting Starthendel 13 Brandstof bijvullen Opvangbak 14 Mes Hendel, hoogte handgreep 15 Veerring Maaihoogtehendel 16 Mesbout Peilstok/olie bijvullen 17 Primerbalg (LC 146SP)
 • Page 95: Veiligheidsuitrusting Voor De Machine

  VEILIGHEIDSUITRUSTING VOOR DE MACHINE Algemeen Geluiddemper In dit hoofdstuk wordt verklaard wat de WAARSCHUWING! Gebruik de machine veiligheidsonderdelen van de machine zijn, welke functie nooit zonder geluiddemper of met een ze hebben en hoe de controle en het onderhoud moeten defecte geluiddemper.
 • Page 96: Montage En Afstellingen

  MONTAGE EN AFSTELLINGEN Algemeen Maaihoogte LET OP! Stel de maaihoogte niet te laag af, omdat dan BELANGRIJK! Voorkom onbedoeld het risico bestaat dat de messen bij onregelmatigheden starten door de ontstekingskabel uit de in de aarde lopen. bougie te verwijderen. Zet de hendel naar achteren voor een hogere maaihoogte Handvat en naar voren voor een lagere maaihoogte.
 • Page 97: Opvangbak

  • Steek de onderkant van de opvangzak in de uitwerpopening. LC 146S De LC 146S wordt geleverd met een stoffen grasopvang. • Plaats het frame in de stoffen grasopvang. • De hendel van de grasopvang op het frame moet over de opvangzak worden geplaatst.
 • Page 98: Brandstofhantering

  BRANDSTOFHANTERING Algemeen Tanken WAARSCHUWING! Een motor laten WAARSCHUWING! Stop de motor en laat lopen in een afgesloten of slecht hem voor het tanken enkele minuten geventileerde ruimte kan dodelijke afkoelen. ongelukken veroorzaken door Gebruik altijd een benzinekan om verstikking of koolmonoxidevergiftiging. morsen te voorkomen.
 • Page 99: De Accu Gebruiken

  DE ACCU GEBRUIKEN Accu (LC 146SPE) Transport en opbergen Algemeen • Voor commercieel transport door derden of expediteurs moeten de bijzondere voorschriften voor WAARSCHUWING! Gevaar voor de verpakking en etiketten worden opgevolgd. elektrische schokken en kortsluiting. • Voor de voorbereiding van het te verzenden item moet Gebruik goedgekeurde en een expert op het gebied van gevaarlijke stoffen onbeschadigde stopcontacten.
 • Page 100: Bediening

  BEDIENING Persoonlijke veiligheidsuitrusting WAARSCHUWING! Wanneer de machine onjuist of slordig wordt gebruikt, kan het Bij al het gebruik van de machine moet goedgekeurde een gevaarlijk gereedschap zijn, dat persoonlijke beschermingsuitrusting gebruikt worden. ernstig letsel of overlijden van de Persoonlijke beschermingsuitrusting elimineert de risico’s gebruiker of anderen kan veroorzaken.
 • Page 101: Basistechniek

  BEDIENING • Kantel de machine niet terwijl de motor draait. Veiligheid op de werkplek • Let vooral ook op wanneer u de machine tijdens de • Voordat u begint met maaien moeten takken, stenen werkzaamheden naar u toe trekt. enz. van het gazon worden verwijderd. •...
 • Page 102: Starten En Stoppen

  Zorg ervoor dat de ontstekingskabel goed op de bougie zit. Starten Handmatige start (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) De modellen LC 146SP zijn voorzien van een handmatige choke (primerbalg). Wordt de grasmaaier voor de eerste keer gestart, drukt u vijf keer op de brandstofpomp.
 • Page 103: Onderhoud

  ONDERHOUD Algemeen Algemene inspectie • Controleer of de bouten en moeren en vastgedraaid WAARSCHUWING! De gebruiker mag zijn. alleen die onderhouds- en Reiniging buitenzijde servicewerkzaamheden uitvoeren die in deze gebruiksaanwijzing worden • Borstel de grasmaaier schoon en verwijder bald, gras beschreven.
 • Page 104 ONDERHOUD Snijuitrusting Monteren • Het blad moet zodanig worden gemonteerd dat de • Controleer de snijuitrusting op beschadigingen en schuine uiteinden omhoog wijzen in de richting van de barsten. Een beschadigde snijuitrusting moet altijd kap. vervangen worden. • Let goed op dat u altijd een goed geslepen en correct gebalanceerd mes hebt.
 • Page 105: Bougie

  ONDERHOUD Bougie Luchtfilter • Demonteer het cilinderdeksel en verwijder het filter. LET OP! Gebruik steeds het correcte bougietype! • Na een lange gebruiksperiode kan het luchtfilter niet Andere types kunnen de zuiger/cilinder beschadigen. meer worden gereinigd. Daarom moet het filter regelmatig vervangen worden.
 • Page 106: Technische Gegevens Technische Gegevens

  TECHNISCHE GEGEVENS Technische gegevens LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Motor Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Motorfabrikant Stratton Stratton Stratton Stratton Cilinderinhoud, cm Toerental, rpm 2900 2900 2900 2900 Nominaal uitgangsvermogen motor, kW (zie opmerking 1)
 • Page 107: Simbologia Simbologia

  SIMBOLOGIA Frizione Simbologia AVVERTENZA! Se utilizzata in modo Barra di trazione - Innesto improprio o non corretto, la macchina può essere un attrezzo pericoloso in grado di provocare gravi lesioni o morte dell’operatore , o di altre persone. Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l’uso e Barra di trazione - Disinnesto accertarsi di averne compreso il...
 • Page 108: Indice

  MONTAGGIO E REGOLAZIONI Husqvarna. Generalità ............. 111 La Husqvarna è oggi uno dei leader mondiali nella Impugnatura ............111 produzione di articoli per giardinaggio e silvicultura, con Altezza di taglio ............. 111 qualità...
 • Page 109: Che Cosa C'è Nel Rasaerba

  PRESENTAZIONE LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Che cosa c'è nel rasaerba? Manopola del freno del motore 11 Carter del gruppo di taglio Barra di trazione 12 Raccordo dell’acqua Maniglia di avviamento 13 Rifornimento carburante Collettore 14 Coltello...
 • Page 110: Dispositivi Di Sicurezza Della Macchina

  DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA MACCHINA Generalità Marmitta In questo capitolo vengono presentati i dispositivi di AVVERTENZA! Non utilizzare mai la sicurezza della macchina, la loro funzione, il controllo e la macchina senza marmitta o con marmitta manutenzione necessari per assicurarne una funzione in cattive condizioni.
 • Page 111: Montaggio E Regolazioni

  MONTAGGIO E REGOLAZIONI Generalità Altezza di taglio IMPORTANTE! Prevenire la messa in NOTA! Non impostare l'altezza di taglio ad un livello funzione accidentale rimuovendo il cavo troppo basso poiché esiste il rischio che i coltelli di accensione dalla candela. colpiscano il terreno in caso di irregolarità. Impugnatura Spostare la leva indietro per una maggiore altezza di taglio e in avanti per un'altezza di taglio minore.
 • Page 112: Collettore

  • Montare la parte inferiore del raccoglierba nel foro di scarico. LC 146S Un raccoglitore in tessuto è in dotazione con l’LC 146S. • Posizionare il telaio nel raccoglitore in tessuto. • La maniglia del raccoglitore che si trova sul telaio deve essere posizionata sopra il sacco di raccolta.
 • Page 113: Operazioni Con Il Carburante

  OPERAZIONI CON IL CARBURANTE Generalità Rifornimento AVVERTENZA! Un motore acceso in un AVVERTENZA! Spegnere il motore e ambiente chiuso o mal ventilato può lasciarlo raffreddare alcuni minuti prima essere causa di morte per soffocamento del rifornimento. o avvelenamento da monossido di Utilizzare sempre una latta di benzina per carbonio.
 • Page 114: Manipolazione Della Batteria

  MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA Batteria (LC 146SPE) Trasporto e rimessaggio Generalità • Per il trasporto commerciale, ad esempio ad opera di terzi, spedizionieri, occorre soddisfare speciali AVVERTENZA! Rischio di scosse requisiti di imballaggio e di etichettatura. elettriche e cortocircuito. Utilizzare prese •...
 • Page 115: Funzionamento

  FUNZIONAMENTO Abbigliamento protettivo AVVERTENZA! Se utilizzata in modo improprio o non corretto, la macchina Lavorando con la macchina usare sempre abbigliamento può essere un attrezzo pericoloso in protettivo omologato. L’uso di abbigliamento protettivo grado di provocare gravi lesioni o morte non elimina i rischi di lesioni, ma riduce gli effetti del dell’operatore , o di altre persone.
 • Page 116: Tecnica Fondamentale Di Lavoro

  FUNZIONAMENTO • Prestare la massima attenzione nel tirare la macchina Sicurezza dell’area di lavoro verso di sé durante l’operazione. • Prima di iniziare le operazioni, ripulire il prato da rami, • Non sollevare o trasportare mai un rasaerba con il ramoscelli, sassi ecc.
 • Page 117: Avviamento E Arresto

  Accertarsi che il cavo di accensione sia ben collegato avviare lo spostamento. alla candela. Avviamento Avviamento manuale (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) Il modello LC 146SP è dotato di comando dell’ aria manuale (diaframma adescamento). Alla prima messa in moto del rasaerba premere cinque volte la pompa carburante.
 • Page 118: Manutenzione

  MANUTENZIONE Generalità Ispezione generale • Controllare che dadi e viti siano ben serrati. AVVERTENZA! L’utilizzatore può Pulitura esterna eseguire solo le operazioni di manutenzione e assistenza descritte in • Ripulire il rasaerba da foglie, erba e simili usando una questo manuale delle istruzioni. Per spazzola.
 • Page 119 MANUTENZIONE Attrezzatura di taglio Montaggio • La lama deve essere montata con le estremità ad • Controllare il gruppo di taglio per individuare danni o angolo rivolte verso il coperchio. incrinature. Un gruppo di taglio danneggiato dev’essere sostituito. • Accertarsi che il coltello sia sempre ben affilato e ben equilibrato.
 • Page 120: Candela

  MANUTENZIONE Candela Filtro dell’aria • Smontare il coperchio del filtro dell’aria ed estrarre il NOTA! Usare candele originali o di tipo raccomandato! filtro. Altre candele possono danneggiare cilindro e pistone. • Il filtro non ritorna mai completamente pulito. Pertanto va sostituito periodicamente con uno nuovo. Un filtro •...
 • Page 121: Caratteristiche Tecniche

  CARATTERISTICHE TECNICHE Caratteristiche tecniche LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Motore Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Produttore del motore Stratton Stratton Stratton Stratton Cilindrata, cm Regime, rpm 2900 2900 2900 2900 Potenza nominale motore, kW (vedi nota 1)
 • Page 122: Aclaración De Los Símbolos Aclaración De Los Símbolos

  ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Embrague Aclaración de los símbolos ¡ATENCIÓN! La máquina, si se utiliza Espada de propulsión - desacoplado de forma errónea o descuidada, puede ser una herramienta peligrosa que puede causar daños graves e incluso la muerte al usuario y a otras personas. Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender Espada de propulsión - acoplado...
 • Page 123: Índice

  Apreciado cliente: ¡Felicidades por haber adquirido un producto Husqvarna! ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS La historia de Husqvarna data del año 1689, cuando el Aclaración de los símbolos ........122 Rey Karl XI encargó la construcción de una fábrica en la Explicación de los niveles de advertencia ....
 • Page 124: Componentes Del Cortacésped

  PRESENTACIÓN LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Componentes del cortacésped? Horquilla del freno de motor 11 Cubierta de corte Espada de propulsión 12 Conexión de agua Empuñadura de arranque 13 Repostaje de combustible Recogedor 14 Cuchilla Empuñadura, altura de la empuñadura 15 Arandela elástica.
 • Page 125: Equipo De Seguridad De La Máquina

  EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA Generalidades Silenciador En este capítulo se describen los componentes de ¡ATENCIÓN! No utilice nunca una seguridad de la máquina, su función y el modo de máquina que no tenga silenciador o que efectuar el control y el mantenimiento para garantizar un lo tenga defectuoso.
 • Page 126: Montaje Y Ajustes

  MONTAJE Y AJUSTES Generalidades Altura de corte AVISO No emplee una altura de corte demasiado baja ¡IMPORTANTE! Evite el arranque debido al riesgo de que las cuchillas toquen en el suelo accidental retirando el cable de en las irregularidades. encendido de la bujía. Mueva la palanca hacia atrás para aumentar la altura de Mango corte y hacia delante para reducirla.
 • Page 127: Recogedor

  • Coloque la parte inferior del recogedor en el orificio de descarga. LC 146S Con el LC 146S, se incluye un recogedor de tela. • Coloque el bastidor en el recogedor de tela • El mango del recogedor situado en el bastidor debe instalarse sobre la bolsa del recogedor.
 • Page 128: Manipulacion Del Combustible

  MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE Generalidades Repostaje ¡ATENCIÓN! Si se hace funcionar el ¡ATENCIÓN! Apague el motor y deje que motor en un local cerrado o mal se enfríe unos minutos antes de ventilado, se corre riesgo de muerte por repostar. asfixia o intoxicación con monóxido de Utilice siempre una lata de gasolina para carbono.
 • Page 129: Manejo De La Batería

  MANEJO DE LA BATERÍA Batería (LC 146SPE) Transporte y almacenamiento Generalidades • Deben cumplirse los requisitos de embalaje y etiquetado a la hora de realizar transportes ¡ATENCIÓN! Riesgo de descarga comerciales por parte de terceros o agentes de eléctrica y cortocircuito. Utilice tomas de transporte.
 • Page 130: Funcionamiento

  FUNCIONAMIENTO Equipo de protección personal ¡ATENCIÓN! La máquina, si se utiliza de forma errónea o descuidada, puede ser Para trabajar con la máquina debe utilizarse un equipo de una herramienta peligrosa que puede protección personal homologado. El equipo de protección causar daños graves e incluso la muerte personal no elimina el riesgo de lesiones, pero reduce su al usuario y a otras personas.
 • Page 131: Técnica Básica De Trabajo

  FUNCIONAMIENTO • No incline la máquina con el motor en marcha. Seguridad en el área de trabajo • Debe prestarse especial atención al tirar de la • Antes de iniciar el corte, limpie el césped de ramas máquina cuando esté en funcionamiento. grandes y pequeñas, piedras, etc.
 • Page 132: Arranque Y Parada

  Asegúrese de que el cable está bien colocado en la para arrancar la tracción. bujía. Arranque Arranque manual (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) El modelo LC 146SP tiene un estrangulador manual (diafragma de cebado). Para la primera puesta en marcha del cortacésped, presione cinco veces en la bomba de combustible.
 • Page 133: Mantenimiento

  MANTENIMIENTO Generalidades Inspección general • Compruebe que los tornillos y las tuercas estén ¡ATENCIÓN! El usuario sólo puede apretados. efectuar los trabajos de mantenimiento y Limpieza externa servicio descritos en este manual. Los trabajos de mayor envergadura debe • Limpie el cortacésped de hojas, hierba y similar, con efectuarlos un taller de servicio.
 • Page 134 MANTENIMIENTO Equipo de corte Montaje • La cuchilla debe montarse con los extremos en • Revise el equipo de corte para ver si está dañado o ángulo mirando hacia la tapa. agrietado. Un equipo de corte dañado debe ser siempre reemplazado. •...
 • Page 135: Bujía

  MANTENIMIENTO Bujía Filtro de aire • Desmonte la cubierta del filtro de aire y retire el filtro. AVISO ¡Utilice siempre el tipo de bujía recomendado! • Un filtro utilizado durante mucho tiempo no puede Una bujía incorrecta puede arruinar el pistón y el limpiarse del todo.
 • Page 136: Datos Tecnicos Datos Técnicos

  DATOS TECNICOS Datos técnicos LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Motor Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Fabricante del motor Stratton Stratton Stratton Stratton Cilindrada, cm Velocidad, r/min 2900 2900 2900 2900 Potencia nominal del motor, kW (véase la...
 • Page 137: Symbolerklärung Symbolerklärung

  SYMBOLERKLÄRUNG Kupplung Symbolerklärung WARNUNG! Das Gerät kann falsch oder nachlässig angewendet Antriebsbügel - ausgekuppelt gefährlich sein und zu schweren oder gar lebensgefährlichen Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen. Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich Antriebsbügel - eingekuppelt mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen.
 • Page 138: Sehr Geehrter Kunde

  Ihre Maschine verkaufen, händigen Sie dem neuen WARTUNG Besitzer bitte auch die Bedienungsanleitung aus. Allgemeines ............148 Vielen Dank, dass Sie sich für ein Husqvarna-Produkt Wartungsschema ..........148 entschieden haben. Generalinspektion ..........148 Die Husqvarna AB arbeitet ständig an der Zündkerze .............
 • Page 139: Vorstellung

  VORSTELLUNG LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Was ist was am Rasenmäher? Motorbremsbügel 11 Mähdeck Antriebsbügel 12 Wasseranschluss Starthandgriff 13 Kraftstoff auffüllen Grasfangbox 14 Messer Griff, Griffhöhe 15 Federscheibe Schnitthöhenhebel 16 Messerbolzen Messstab/Ölbefüllung 17 Primermembran (LC 146SP) Schalldämpfer 18 Zündschlüssel (LC 146SPE)
 • Page 140: Sicherheitsausrüstung Des Gerätes

  SICHERHEITSAUSRÜSTUNG DES GERÄTES Allgemeines Schalldämpfer In diesem Abschnitt werden einzelnen Teile der WARNUNG! Geräte ohne bzw. mit Sicherheitsausrüstung des Gerätes beschrieben, welche defekten Schalldämpfern sollen niemals Funktion sie haben und wie ihre Kontrolle und Wartung eingesetzt werden. Ein defekter ausgeführt werden sollen, um sicherzustellen, dass sie Schalldämpfer kann Geräuschpegel und funktionsfähig sind.
 • Page 141: Montage Und Einstellungen

  MONTAGE UND EINSTELLUNGEN Allgemeines Schnitthöhe HINWEIS! Die Schnitthöhe nicht zu niedrig einstellen, WICHTIG! Durch Trennen des da sonst die Messer bei unebenem Gelände auf den Zündkabels von der Zündkerze Boden treffen können. versehentliches Starten vermeiden. Hebel zur Erhöhung der Schnitthöhe nach hinten und zur Handgriff Verringerung der Schnitthöhe nach vorn bewegen.
 • Page 142: Grasfangbox

  Betriebsstunden zu wechseln. • Unterteil des Grasfängers in der Auswurföffnung montieren. LC 146S Im Lieferumfang des LC 146S ist auch ein Auffangbehälter enthalten. • Setzen Sie den Rahmen in den Behälter. • Der Griff des Behälters auf dem Rahmen muss sich über dem Auffangsack befinden.
 • Page 143: Umgang Mit Kraftstoff

  UMGANG MIT KRAFTSTOFF Allgemeines Tanken WARNUNG! Einen Motor in einem WARNUNG! Den Motor abstellen und vor geschlossenen oder schlecht belüfteten dem Tanken einige Minuten abkühlen Raum laufen zu lassen, kann zum Tod lassen. durch Ersticken oder Verwenden Sie jederzeit einen Kohlenmonoxidvergiftung führen.
 • Page 144: Handhabung Der Batterie

  HANDHABUNG DER BATTERIE Batterie (LC 146SPE) Transport und Aufbewahrung Allgemeines • Für gewerbliche Transporte z. B. durch Dritte oder Spediteure, müssen besondere Anforderungen bei WARNUNG! Stromschlag- und Verpackung und Kennzeichnung eingehalten werden. Kurzschlussgefahr. Zugelassene und • Für die Vorbereitung zum Versand des Produkts muss intakte Steckdosen verwenden.
 • Page 145: Betrieb

  BETRIEB Persönliche Schutzausrüstung WARNUNG! Das Gerät kann falsch oder Bei der Benutzung des Gerätes muss die nachlässig angewendet gefährlich sein vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung und zu schweren oder gar angewendet werden. Die persönliche Schutzausrüstung lebensgefährlichen Verletzungen des beseitigt nicht die Unfallgefahr, begrenzt aber den Benutzers oder anderer Personen Umfang der Verletzungen und Schäden.
 • Page 146: Grundlegende Arbeitstechnik

  BETRIEB bleiben und Sie den Griff stets mit beiden Händen Sicherheit im Arbeitsbereich halten. Halten Sie Hände und Füße von den • Vor dem Mähen sind Äste, Zweige, Steine usw. vom rotierenden Rasenmäherklingen fern. Rasen zu entfernen. • Kippen Sie die Maschine nicht, wenn der Motor läuft. •...
 • Page 147: Starten Und Stoppen

  • Beachten, dass das Zündkabel korrekt an der Zündkerze sitzt. Starten Manueller Start (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) Das Modell LC 146SP verfügt über einen manuellen Choke (Primer-Membran). Wird der Rasenmäher zum ersten Mal gestartet, fünfmal auf die Kraftstoffpumpe drücken.
 • Page 148: Wartung

  WARTUNG Allgemeines Generalinspektion • Schrauben und Muttern nachziehen. WARNUNG! Der Bediener darf nur die Außenreinigung Wartungs- und Servicearbeiten ausführen, die in dieser • Rasenmäher sauber bürsten und Laub, Gras usw. Bedienungsanleitung beschrieben entfernen. sind.Größere Eingriffe sind von einer • Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Servicewerkstatt auszuführen.
 • Page 149 WARTUNG Schneidausrüstung Montage • Die Klinge ist mit den abgewinkelten Enden nach • Die Schneidausrüstung auf Beschädigung und Risse oben in Richtung Abdeckung anzubringen. kontrollieren. Beschädigte Schneidausrüstungen sind grundsätzlich auszutauschen. • Sicherstellen, dass stets ein gut geschliffenes und korrekt ausgewuchtetes Messer verwendet wird. ACHTUNG! Nach dem Schleifen sind die Messer auszuwuchten.
 • Page 150: Zündkerze

  WARTUNG Zündkerze Luftfilter • Das Luftfiltergehäuse demontieren und den Filter HINWEIS! Stets den vom Hersteller empfohlenen herausnehmen. Zündkerzentyp verwenden! Eine ungeeignete • Ein Luftfilter, der längere Zeit verwendet wurde, wird Zündkerze kann Kolben und Zylinder zerstören. nie vollkommen sauber. Der Luftfilter ist daher in regelmäßigen Abständen auszuwechseln.
 • Page 151: Technische Daten Technische Daten

  TECHNISCHE DATEN Technische Daten LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Motor Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Maschinenbauer Stratton Stratton Stratton Stratton Hubraum, cm Drehzahl, rpm 2900 2900 2900 2900 Nennleistung des Motors, kW (siehe Anmerkung 1) Zündanlage...
 • Page 152: Explicação Dos Símbolos Explicação Dos Símbolos

  EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Embraiagem Explicação dos símbolos ATENÇÃO! A máquina, se for usada de Barra propulsora - desengatada forma indevida ou incorrecta, pode ser perigosa, causandosérios ferimentos ou mesmo a morte do utente ou outras pessoas. Leia as instruções para o uso com toda a atenção e compreenda o seu Barra propulsora - engatada conteúdo antes de fazer uso da...
 • Page 153: Apresentação Índice

  Abastecimento de óleo ......... 157 bem como para a indústria da construção e a indústria MANEJO DE COMBUSTÍVEL fabril. A meta da Husqvarna é também ser ponta de lança Noções gerais ............158 no que diz respeito a ergonomia, facilidade de utilização, segurança e consciência ambiental, razão pela qual...
 • Page 154: Como Se Chama No Cortador De Relva

  APRESENTAÇÃO LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Como se chama no cortador de relva? Manípulo de travão do motor 11 Cobertura de corte Barra propulsora 12 Ligação da água Pega do arranque 13 Enchimento de combustível Colector 14 Faca Punho, altura do punho 15 Anilha de pressão...
 • Page 155: Equipamento De Segurança Da Máquina

  EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA MÁQUINA Noções gerais Silenciador Nesta secção esclarecem-se quais são as peças de ATENÇÃO! Nunca use a máquina sem segurança da máquina, que função desempenham e silenciador ou com um silenciador ainda como efectuar o controlo e a manutenção para se defeituoso.
 • Page 156: Montagem E Ajustamentos

  MONTAGEM E AJUSTAMENTOS Noções gerais Altura de corte ATENÇÃO! Não regule a altura de corte para IMPORTANTE! Evite que o motor seja demasiado baixo, devido ao risco de a lâmina poder ligado acidentalmente retirando o cabo embater em irregularidades no terreno. de ignição da vela de ignição.
 • Page 157: Colector

  • Encaixe o fundo do ensacador na abertura de descarga. LC 146S É fornecido um apanhador de tecido com o LC 146S. • Coloque a estrutura no apanhador de tecido. • Coloque a pega do coletor situada na estrutura por cima do saco do coletor.
 • Page 158: Manejo De Combustível

  MANEJO DE COMBUSTÍVEL Noções gerais Abastecimento ATENÇÃO! A utilização dum motor em ATENÇÃO! Pare o motor e deixe ambiente fechado ou mal ventilado pode arrefecer alguns minutos antes de causar a morte por asfixia ou abastecer. envenenamento por gás carbónico. Utilize sempre um recipiente para a O combustível e os vapores do gasolina para evitar derrames.
 • Page 159: Manuseio Das Baterias

  MANUSEIO DAS BATERIAS Bateria (LC 146SPE) Transporte e armazenagem Noções gerais • No âmbito do transporte comercial, por exemplo, realizado por terceiros ou agentes aduaneiros, têm de ATENÇÃO! Risco de choque eléctrico e ser respeitados os requisitos especiais relativos à curto-circuitos.
 • Page 160: Equipamento De Protecção Pessoal

  OPERAÇÃO Equipamento de protecção ATENÇÃO! A máquina, se for usada de pessoal forma indevida ou incorrecta, pode ser perigosa, causandosérios ferimentos ou Em quaisquer circunstâncias de utilização da máquina mesmo a morte do utente ou outras deve ser utilizado equipamento de protecção pessoal pessoas.
 • Page 161: Técnicas Básicas De Trabalho

  OPERAÇÃO Mantenha as mãos e os pés afastados das lâminas Segurança no local de trabalho rotativas. • Ramos, pedras, etc., devem ser retirados do relvado • Não incline a máquina com o motor em antes de se iniciar o corte da relva. funcionamento.
 • Page 162: Arranque E Paragem

  Arranque Arranque manual (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) O modelo LC 146SP tem estrangulador manual (membrana do accionador). Da primeira vez que utilizar o corta-relvas, pressione a bomba de combustível cinco vezes.
 • Page 163: Noções Gerais

  MANUTENÇÃO Noções gerais Inspecção geral • Verifique se os parafusos e porcas estão apertados. ATENÇÃO! O utente só pode efectuar Limpeza do exterior trabalhos de manutenção e assistência do tipo descrito nestas instruções. • Retire folhas, relva e materiais semelhantes da Intervenções maiores devem ser cortador de relva.
 • Page 164 MANUTENÇÃO Equipamento de corte Montagem • A lâmina tem de estar instalada com as extremidades • Verifique se o equipamento de corte está danificado angulares apontadas para cima, para a cobertura. ou com rachaduras. Um equipamento de corte danificado deve sempre ser substituído. •...
 • Page 165: Vela De Ignição

  MANUTENÇÃO Vela de ignição Filtro de ar • Desmonte a cobertura do filtro de ar e remova o filtro. ATENÇÃO! Use sempre o tipo de vela de ignição • Um filtro de ar usado por longo tempo nunca pode recomendado! Uma vela de ignição incorrecta pode ficar completamente limpo.
 • Page 166: Especificações Técnicas Especificações Técnicas

  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Especificações técnicas LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Motor Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & Fabricante do motor Stratton Stratton Stratton Stratton Cilindrada, cm Velocidade de rotação, rpm 2900 2900 2900 2900 Potência nominal do motor, kW (ver nota 1) Sistema de ignição...
 • Page 167: X8F;ŽŸ

  ŽŸ‘…ˆ… ‘ˆŒ‚Ž‹Ž‚ “ñëîâíûå îáîçíà÷åíèß ‘öåïëåíèå …„“…†„…ˆ…! ðè íåïðàâèëüíîì èëè íåáðåæíîì ‘êîáà ïðèâîäà - îòêëþ÷åíèå èñïîëüçîâàíèè ìàøèíà ìîæåò áûòü îïàñíûì èíñòðóìåíòîì, êîòîðûé ìîæåò ïðè÷èíèòü ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèß èëè òðàâìó ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì äëß ïîëüçîâàòåëß èëè äëß äðóãèõ. ‘êîáà ïðèâîäà - âêëþ÷åíèå ðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå ñ...
 • Page 168: Âàæàåìûé Ïîêóïàòåëü

  ‘îäåðæàíèå “âàæàåìûé ïîêóïàòåëü! ŽŸ‘…ˆ… ‘ˆŒ‚Ž‹Ž‚ Œû ïîçäðàâëßåì ‚àñ ñ âûáîðîì èíñòðóìåíòà Husqvarna! ”èðìà Husqvarna áåðåò ñâîå íà÷àëî â “ñëîâíûå îáîçíà÷åíèß ........167 1689 ãîäó, êîãäà êîðîëü Šàðë XI ïîñòàíîâèë îßñíåíèå ê óðîâíßì ïðåäóïðåæäåíèé ..167 ñîçäàòü ôàáðèêó ïî èçãîòîâëåíèþ ìóøêåòîâ íà...
 • Page 169: Òî Åñòü ÷Òî Íà Ãàçîíîêîñèëêå

  …‡…’€–ˆŸ LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP —òî åñòü ÷òî íà ãàçîíîêîñèëêå? óêîßòêà òîðìîçà äâèãàòåëß 11 åæóùàß äåêà 2 ‘êîáà ïðèâîäà 12 ˜òóöåð ïîäêëþ÷åíèß øëàíãà ñ âîäîé 3 ó÷êà ñòàðòåðà 13 ‡àëèâàíèß òîïëèâà 4 ‘áîðíèê 14 îæ 5 óêîßòêà, âûñîòà ðóêîßòêè...
 • Page 170: X8E;Áùèå Ñâåäåíèß

  ‘…„‘’‚€ ‡€™ˆ’› Œ€˜ˆ› Žáùèå ñâåäåíèß ƒëóøèòåëü ‚ äàííîì ðàçäåëå ðàññìàòðèâàþòñß ðàçëè÷íûå …„“…†„…ˆ…! èêîãäà íå çàùèòíûå ïðèñïîñîáëåíèß ìàøèíû, èõ ðàáîòà, è èñïîëüçóéòå ìàøèíó áåç ãëóøèòåëß ïðèâåäåíû îñíîâíûå ïðèíöèïû è ïðàâèëà, èëè ñ äåôåêòíûì ãëóøèòåëåì. êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü äëß îâðåæäåííûé ãëóøèòåëü îáåñïå÷åíèß áåçîïàñíîé ðàáîòû. çíà÷èòåëüíî...
 • Page 171: X81;ŽŠ€ ˆ €''Ž‰Šˆ

  ‘ŽŠ€ ˆ €‘’Ž‰Šˆ Žáùèå ñâåäåíèß ‚ûñîòà ñòðèæêè ‚€†Ž! ðåäîòâðàòèòå ‡€Œ…—€ˆ…! å óñòàíàâëèâàéòå ñëèøêîì íåïðåäíàìåðåííûé çàïóñê, íèçêèé óðîâåíü, ò.ê. ãàçîíîêîñèëêà ìîæåò îòñîåäèíèâ êàáåëü îò ñâå÷è ñîïðèêàñàòüñß ñ íåðîâíûìè ïîâåðõíîñòßìè. çàæèãàíèß. åðåäâèíóòü ðû÷àã íàçàä, ÷òîáû ïîäíßòü íîæè, óêîßòêà è âïåðåä Ñ ÷òîáû îïóñòèòü. ‘áîðêà...
 • Page 172: Áîðíèê

  ñëåäóåò çàìåíèòü â ïåðâûé ðàç ïîñëå 8 ÷àñîâ ðàáîòû. • îìåñòèòü íèæíþþ ÷àñòü òðàâîñáîðíèêà â ðàçãðóçî÷íîå îòâåðñòèå. LC 146S ’êàíåâûé ñáîðíèê âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè ìîäåëè LC 146S. • “ñòàíîâèòå ðàìó â òêàíåâûé ñáîðíèê. • óêîßòêà ñáîðíèêà íà ðàìå äîëæíà áûòü ðàñïîëîæåíà íàä ìåøêîì ñáîðíèêà. •...
 • Page 173: X8F;€'ˆ‹€ Ž€

  €‚ˆ‹€ Ž€™…ˆŸ ‘ ’Ž‹ˆ‚ŽŒ Žáùèå ñâåäåíèß ‡àïðàâêà …„“…†„…ˆ…! àáîòà …„“…†„…ˆ…! åðåä çàïðàâêîé äâèãàòåëß â çàêðûòîì èëè â ïëîõî ñëåäóåò îáßçàòåëüíî âûêëþ÷èòü ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè ìîæåò äâèãàòåëü è äàòü åìó îõëàäèòüñß â ïðèâåñòè ê ñìåðòåëüíîìó èñõîäó â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò. ðåçóëüòàòå óäóøåíèß èëè çàðàæåíèß óãàðíûì...
 • Page 174: X8E;„ ‡€ €Šš"Œ"‹Ÿ'Ž Ž‰ €'€

  “•Ž„ ‡€ €ŠŠ“Œ“‹Ÿ’ŽŽ‰ €’€……‰ €êêóìóëßòîð (LC 146SPE) ’ðàíñïîðòèðîâêà è õðàíåíèå • Žáùèå ñâåäåíèß ‚ ñëó÷àå êîììåð÷åñêîé òðàíñïîðòèðîâêè, íàïðèìåð, òðåòüåé ñòîðîíîé èëè ýêñïåäèòîðñêîé êîìïàíèåé íåîáõîäèìî …„“…†„…ˆ…! èñê ïîðàæåíèß ñîáëþäàòü îñîáûå òðåáîâàíèß â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì è êîðîòêîãî óïàêîâêè è ìàðêèðîâêè. çàìûêàíèß. îäêëþ÷àéòå •...
 • Page 175: X9D;Š'‹"€'€-ˆŸ

  Š‘‹“€’€–ˆŸ ‘ðåäñòâà çàùèòû îïåðàòîðà …„“…†„…ˆ…! ðè ‚î âðåìß ðàáîòû ñ ìàøèíîé âû äîëæíû íåïðàâèëüíîì èëè íåáðåæíîì èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûå îäîáðåííûå èñïîëüçîâàíèè ìàøèíà ìîæåò áûòü ñðåäñòâà çàùèòû. ‘ðåäñòâà ëè÷íîé çàùèòû íå îïàñíûì èíñòðóìåíòîì, êîòîðûé ìîãóò ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü ðèñê ïîëó÷åíèß ìîæåò ïðè÷èíèòü ñåðüåçíûå òðàâìû, íî...
 • Page 176: X8E;Ñíîâíûå Ïðèíöèïû Ðàáîòû

  Š‘‹“€’€–ˆŸ • åçîïàñíîñòü ðàáî÷åãî ìåñòà ðè ðàáîòå ñ ìàøèíîé ñëåäóåò âñåãäà íàõîäèòüñß ñçàäè. ðè âûïîëíåíèè ðàáîò âñå • åðåä íà÷àëîì ðàáîòû íåîáõîäèìî óäàëèòü êîëåñà äîëæíû íàõîäèòüñß íà çåìëå. ñ ó÷àñòêà âåòêè, êàìíè è ò.ä. óêîßòêó ñëåäóåò äåðæàòü îáåèìè ðóêàìè. • Œàøèíà...
 • Page 177: Àïóñê È Îñòàíîâêà

  ðóêîßòêè, ÷òîáû íà÷àòü äâèæåíèå. • “áåäèòåñü â êîððåêòíîñòè ïîäêëþ÷åíèß êàáåëß ê ñâå÷å çàæèãàíèß. ‡àïóñê ó÷íîé çàïóñê (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) Œîäåëü LC 146SP îáîðóäîâàíà ðó÷íûì ðåãóëßòîðîì âîçäóøíîé çàñëîíêè (ìåìáðàíîé). ðè ïåðâîì çàïóñêå ãàçîíîêîñèëêè ïßòü ðàç íàæìèòå íà òîïëèâíûé íàñîñ. îñëå ýòîãî...
 • Page 178: X8E;Áùèå Ñâåäåíèß

  ’…•ˆ—…‘ŠŽ… Ž‘‹“†ˆ‚€ˆ… Žáùèå ñâåäåíèß Žáùàß ïðîâåðêà • ðîâåðüòå çàòßæêó ãàåê è áîëòîâ è …„“…†„…ˆ…! îëüçîâàòåëü ïîäòßíèòå â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè. ìîæåò âûïîëíßòü òîëüêî òàêèå ðàáîòû ïî îáñëóæèâàíèþ è ñåðâèñó, ‚íåøíßß î÷èñòêà êîòîðûå îïèñàíû â äàííîì ðóêîâîäñòâå ïî ðàáîòå. ‚ñå ïðî÷èå • Ž÷èñòèòå...
 • Page 179 ’…•ˆ—…‘ŠŽ… Ž‘‹“†ˆ‚€ˆ… åæóùåå îáîðóäîâàíèå ‘áîðêà • îæ íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü òàêèì • ðîâåðüòå ðåæóùåå îáîðóäîâàíèå íà îáðàçîì, ÷òîáû íàõîäßùèåñß ïîä óãëîì êðàß íàëè÷èå ïîâðåæäåíèé èëè òðåùèí. áûëè îáðàùåíû ââåðõ ïî îòíîøåíèþ ê îâðåæäåííîå ðåæóùåå îáîðóäîâàíèå êðûøêå. ñëåäóåò îáßçàòåëüíî çàìåíèòü. • “áåäèòü, ÷òî íîæè íàäåæíî óñòàíîâëåíû è ñáàëàíñèðîâàíû.
 • Page 180: Âå÷À Çàæèãàíèß

  ’…•ˆ—…‘ŠŽ… Ž‘‹“†ˆ‚€ˆ… ‘âå÷à çàæèãàíèß ‚îçäóøíûé ôèëüòð • ‘íèìèòå âîçäóøíûé ôèëüòð, ñíßâ êðûøêó ‡€Œ…—€ˆ…! ‚ñåãäà èñïîëüçóéòå òîëüêî âîçäóøíîãî ôèëüòðà. óêàçàííûé òèï ñâå÷è! ðèìåíåíèå • ‚îçäóøíûé ôèëüòð ïîñëå ýêñïëóàòàöèè â íåñîîòâåòñòâóþùåé ìîäåëè ìîæåò ïðèâåñòè ê òå÷åíèå íåêîòîðîãî âðåìåíè íåâîçìîæíî ñåðüåçíûì ïîâðåæäåíèßì ïîðøíß/öèëèíäðà. ïîëíîñòüþ...
 • Page 181: Åõíè÷Åñêèå Õàðàêòåðèñòèêè

  ’…•ˆ—…‘Šˆ… •€€Š’…ˆ‘’ˆŠˆ ’åõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V „âèãàòåëü Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & ðîèçâîäèòåëü äâèãàòåëß Stratton Stratton Stratton Stratton Žáúåì öèëèíäðà, ñì —àñòîòà âðàùåíèß, îá/ìèí 2900 2900 2900 2900 îìèíàëüíàß ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëß, ê‚ò...
 • Page 182: A Szimbólumok Magyarázataa Szimbólumok Magyarázata

  A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A szimbólumok magyarázata Tengelykapcsoló VIGYÁZAT! A gép veszélyes eszköz lehet Hajtókar - kikapcsolva szabálytalan vagy gondatlan használat esetén, és súlyos vagy végzetes sérüléseket okozhat a felhasználónak vagy másoknak. Olvassa el figyelmesen a használati Hajtókar - bekapcsolva utasítást, és gyŒzŒdjön meg róla, hogy megértette azt, mielŒtt a gépet használatba veszi.
 • Page 183: Tisztelt Vásárlónk

  Általános tudnivalók ............ 185 Husqvarna ma ezen a területen mıködik. ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK A Husqvarna ma a világ egyik vezetŒ, a minŒséget és a teljesítményt elŒtérbe helyezŒ gyártója az erdészeti és kerti Általános tudnivalók ............ 186 termékek területén. A vállalat üzleti célkitızése motor Fogantyú...
 • Page 184: Ismerkedés A Géppel

  ISMERKEDÉS A GÉPPEL LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Mi micsoda a fınyírón? Motorfékfogantyú 11 Vágóburkolat Hajtókar 12 Vízcsatlakozás Indítófogantyú 13 Üzemanyagfeltöltés A fıgyıjtŒ felszerelése 14 Vágórész Fogantyú, fogantyúmagasság 15 Rugóalátét Vágásimagasság-szabályozó 16 KésrögzítŒ csavar Nívópálca/olajbetöltŒ nyílás 17 Primer membrán (LC 146SP) Kipufogódob...
 • Page 185: A Gép Biztonsági Felszerelése

  A GÉP BIZTONSÁGI FELSZERELÉSE Általános tudnivalók Kipufogódob Ez a fejezet elmagyarázza a gép különbözŒ biztonsági VIGYÁZAT! Semmiképpen ne használjon felszereléseit, azok mıködését, valamint azt az ellenŒrzést és olyan gépet, amelyiken nincs vagy sérült karbantartást, amelyrŒl a biztonságos használat érdekében a hangfogó. A hibás hangfogó jelentŒs gondoskodnia kell.
 • Page 186: Összeszerelés És Beállítások

  ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK Általános tudnivalók Vágási magasság FONTOS! Akadályozza meg a véletlen FONTOS! Ne állítson be túlságosan kis vágási magasságot, indítást a gyújtáskábel eltávolításával a nehogy a kés beleütközzön az egyenetlenségekbe. gyújtógyertyáról. Nagyobb vágási magassághoz húzza a kart hátra, alacsonyabb Fogantyú...
 • Page 187: A Fıgyıjtœ Felszerelése

  Lásd a Karbantartás cím alatt szereplŒ utasításokat. A motorolajat elŒször 5 órás üzemidŒ után cserélje le. • Illessze a fıgyıjtŒ alját a kilépŒnyíláshoz. LC 146S Az LC 146S textilgyıjtŒ tasakkal kapható. • Helyezze a vázkeretet a textilgyıjtŒ tasakba. • A gyıjtŒtasak vázkereten található karját a gyıjtŒzsák fölé...
 • Page 188: Általános Tudnivalók

  ÜZEMANYAGKEZELÉS Általános tudnivalók Tankolás VIGYÁZAT! A motort nem szabad zárt VIGYÁZAT! Feltöltés elŒtt kapcsolja ki a vagy rosszul szellŒzŒ helyen járatni, mert motort, és hagyja hılni néhány percig. a kipufogógázok fulladást vagy szén- monoxid-mérgezést okozhatnak. A kiömlés elkerülése érdekében mindig benzines kannát használjon.
 • Page 189: Az Akkumulátor Kezelése

  AZ AKKUMULÁTOR KEZELÉSE Akkumulátor (LC 146SPE) Szállitás és tárolás • Kereskedelmi szállításnál, pl. harmadik fél, vagy Általános tudnivalók szállítmányozó cég esetén a csomagolásra és címkézésre vonatkozó speciális elŒírásokat be kell tartani. VIGYÁZAT! Áramütés és rövidzárlat • A áru szállítását megelŒzŒen szükséges veszélyesanyag- veszélye.
 • Page 190: Üzemeltetés Személyi Védœfelszerelés

  ÜZEMELTETÉS Személyi védŒfelszerelés VIGYÁZAT! A gép veszélyes eszköz lehet szabálytalan vagy gondatlan használat Amikor a gépet használja, viseljen mindig jóváhagyott esetén, és súlyos vagy végzetes személyi biztonsági felszerelést. A személyi biztonsági sérüléseket okozhat a felhasználónak felszerelés nem küszöböli ki a sérülések kockázatát, de vagy másoknak.
 • Page 191: Alapvetœ Szabály

  ÜZEMELTETÉS A munkaterület biztonsága a motort, és válassza le a gyújtásvezetéket a gyújtógyertyáról. • A nyírás elŒtt el kell távolítani a fıbŒl az ágakat, gallyakat, • Ne nyírjon füvet hátrafelé haladva. köveket stb. • Amikor a fınyíróval nyírást nem igénylŒ területen halad •...
 • Page 192: Beindítás És Leállítás

  Gondoskodjon róla, hogy a gyújtásvezeték jól illeszkedjen a gyújtógyertyára. Beindítás Manuális indítás (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) Az LC 146SP modell kézi szívatóval rendelkezik (primer membrán). A fınyíró elsŒ indítása elŒtt nyomja be az üzemanyag-szivattyút ötször egymás után. A következŒ...
 • Page 193: Általános Tudnivalók

  KARBANTARTÁS Általános tudnivalók Általános ellenŒrzés • EllenŒrizze, hogy a csavarok és csavaranyák megfelelŒen VIGYÁZAT! A felhasználó kizárólag olyan meg vannak-e húzva. karbantartási és szervizmunkákat KülsŒ tisztítás végezhet, amelyek ebben a használati utasításban szerepelnek. Komolyabb • Kefe segítségével távolítsa el a fınyíróról a leveleket, beavatkozásokat csak szakszerviz fıszálakat stb.
 • Page 194 KARBANTARTÁS Vágószerkezet Összeszerelés • A vágópengét úgy kell rögzíteni, hogy a ferde vége felfelé, • EllenŒrizze, hogy a vágófelszerelés nem sérült-e, nincs-e a burkolat felé nézzen. rajta repedés. A sérült vágófelszerelést mindig ki kell cserélni. • Gondoskodjon róla, hogy a kés mindig meg legyen élezve, és jól ki legyen egyensúlyozva.
 • Page 195: Gyújtógyertya

  KARBANTARTÁS Gyújtógyertya LevegŒszırŒ • A hengerfedelet levéve emelje ki a levegŒszırŒt. FONTOS! Használja mindig az elŒírt típusú gyújtógyertyát! • Egy bizonyos idŒn túl használt levegŒszırŒt nem lehet Nem megfelelŒ gyújtógyertya komolyan károsíthatja a teljesen megtisztítani. Ezért rendszeres idŒközönként új hengert és a dugattyút. levegŒszırŒre kell azt kicserélni.
 • Page 196: Mùszaki Adatok

  MÙSZAKI ADATOK Mıszaki adatok LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Motor Motor gyártója Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Hengerırtartalom, cm Fordulatszám, ford./perc 2900 2900 2900 2900 Névleges motorteljesítmény, kW (lásd 1.
 • Page 197: Znaczenie Symboli Znaczenie Symboli

  ZNACZENIE SYMBOLI Znaczenie symboli Sprz´g∏o OSTRZE˚ENIE! W razie nieuwa˝nego lub Dêwignia nap´du – wy∏àczono nieprawid∏owego pos∏ugiwania si´ maszynà mo˝e ona staç si´ niebezpiecznym narz´dziem, mogàcym spowodowaç obra˝enia lub Êmierç u˝ytkownika lub innych osób. Przed przystàpieniem do pracy maszynà Dêwignia nap´du – w∏àczono prosimy dok∏adnie i ze zrozumieniem zapoznaç...
 • Page 198: Spis Treêci

  Spis treÊci Szanowny Kliencie! ZNACZENIE SYMBOLI Gratulujemy wyboru produktu Husqvarna! Tradycje firmy Husqvarna si´gajà roku 1689, kiedy to król Karl XI nakaza∏ Znaczenie symboli ............. 197 wybudowaç fabryk´ muszkietów na brzegu rzeki Huskvarna. WyjaÊnienie poziomów ostrze˝eƒ ......197 Lokalizacja fabryki by∏a trafna, gdy˝ umo˝liwia∏a OPIS wykorzystywanie energii wodnej.
 • Page 199: Budowa Kosiarki

  OPIS LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Budowa kosiarki Dêwignia hamulca silnika 11 Obudowa zespo∏u koszàcego Dêwignia nap´du 12 Po∏àczenie wodne Uchwyt rozrusznika 13 Uzupe∏nianie paliwa Kolektor 14 Nó˝ Uchwyt, wysokoÊç uchwytu 15 Podk∏adka spr´˝ysta Dêwignia regulacji wysokoÊci koszenia 16 Âruba mocujàca no˝a...
 • Page 200: Zabezpieczenia W Maszynie

  ZABEZPIECZENIA W MASZYNIE Uwagi ogólne T∏umik W niniejszym rozdziale przedstawiono poszczególne zespo∏y OSTRZE˚ENIE! Nigdy nie u˝ywaj zabezpieczajàce maszyny, omówiono ich funkcj´ oraz maszyny z uszkodzonym t∏umikiem lub sposoby ich kontrolowania i konserwacji w celu zapewnienia bez niego. Uszkodzony t∏umik znacznie prawid∏owego dzia∏ania.
 • Page 201: Monta˚ I Regulacje

  MONTA˚ I REGULACJE Uwagi ogólne WysokoÊç koszenia WA˚NE! Aby zapobiec przypadkowemu UWAGA! Nie ustawiaj zbyt ma∏ej wysokoÊci koszenia, gdy˝ uruchomieniu urzàdzenia, nale˝y zdjàç w razie nierównoÊci terenu no˝e mogà zawadzaç o pod∏o˝e. przewód zap∏onowy ze Êwiecy. Przesunàç dêwigni´ do ty∏u, do pozycji wy˝szej wysokoÊci Uchwyt ci´cia lub do przodu, aby zmniejszyç...
 • Page 202: Kolektor

  Olej silnikowy nale˝y wymieniç po raz pierwszy po 5 godzinach pracy. • UmieÊciç spód pojemnika na traw´ w otworze wyrzutowym. LC 146S Model LC 146S jest dostarczany z kolektorem wykonanym z tkaniny. • UmieÊç ram´ w kolektorze. • Uchwyt kolektora na ramie musi znajdowaç si´ nad workiem kolektora.
 • Page 203: Obchodzenie Si¢ Z Paliwem

  OBCHODZENIE SI¢ Z PALIWEM Uwagi ogólne Tankowanie OSTRZE˚ENIE! W∏àczanie silnika w OSTRZE˚ENIE! Przed przystàpieniem do zamkni´tych lub êle wentylowanych tankowania, wy∏àcz silnik i odczekaj kilka pomieszczeniach mo˝e byç przyczynà minut a˝ ostygnie. Êmierci wskutek uduszenia lub zatrucia Zawsze u˝ywaj kanistra na benzyn´, aby tlenkiem w´gla.
 • Page 204: Obs¸uga Akumulatora

  OBS¸UGA AKUMULATORA Akumulator (LC 146SPE) Transport i przechowywanie • W przypadku transportu w celach handlowych, na Uwagi ogólne przyk∏ad poprzez osoby trzecie czy firmy spedycyjne nale˝y spe∏niç specjalne wymagania dotyczàce OSTRZE˚ENIE! Istnieje ryzyko pora˝enie opakowania i oznakowania. pràdem i zwarcia. Nale˝y u˝ywaç •...
 • Page 205: Dzia¸anie

  DZIA¸ANIE Ârodki ochrony osobistej OSTRZE˚ENIE! W razie nieuwa˝nego lub nieprawid∏owego pos∏ugiwania si´ Podczas u˝ywania maszyny nale˝y zawsze mieç na sobie maszynà mo˝e ona staç si´ zatwierdzone przez odpowiednie w∏adze Êrodki ochrony niebezpiecznym narz´dziem, mogàcym osobistej. Srodki ochrony osobistej nie eliminujà ryzyka spowodowaç...
 • Page 206: G∏Ówne Techniki Pracy

  DZIA¸ANIE • Bezpieczeƒstwo miejsca pracy Nigdy nie unoÊ ani nie przenoÊ kosiarki, gdy silnik jest uruchomiony. Je˝eli potrzebujesz unieÊç kosiark´, wy∏àcz • Przed przystàpieniem do koszenia usuƒ z trawnika najpierw silnik i zdejmij przewód ze Êwiecy zap∏onowej. ga∏´zie, kamienie itp. •...
 • Page 207: Uruchamianie I Wy∏Àczanie

  Dopilnuj, aby przewód by∏ dobrze za∏o˝ony na Êwiecy uruchomiç nap´d. zap∏onowej. Uruchamianie Uruchamianie r´czne (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) Model LC 146SP jest wyposa˝ony w ssanie r´czne (membran´ pompy paliwowej). PrzyciÊnij pompk´ paliwowà pi´ç razy, gdy kosiarka uruchamiana jest po raz pierwszy. Za ka˝dym nast´pnym razem, podczas uruchamiania zimnego...
 • Page 208: Uwagi Ogólne

  KONSERWACJA Uwagi ogólne Kontrola ogólna • Sprawdê, czy Êruby i nakr´tki sà dokr´cone. OSTRZE˚ENIE! U˝ytkownikowi wolno Czyszczenie zewn´trzne wykonywaç tylko te czynnoÊci konserwacyjne i serwisowe, które sà • Za pomocà szczotki oczyÊç kosiark´ z liÊci, trawy itp. opisane w niniejszej instrukcji obs∏ugi. •...
 • Page 209 KONSERWACJA Osprz´t tnàcy Monta˝ • Ostrze nale˝y montowaç tak, aby zakrzywione koƒce • Skontroluj, czy narz´dzia tnàce nie sà uszkodzone bàdê skierowane by∏y w stron´ pokrywy. p´kni´te. Uszkodzone narz´dzia tnàce nale˝y wymieniç na nowe. • Skrupulatnie przestrzegaj, aby nó˝ zawsze by∏ dobrze naostrzony i prawid∏owo wywa˝ony.
 • Page 210: Âwieca Zap∏Onowa

  KONSERWACJA Âwieca zap∏onowa Filtr powietrza • Zdejmij pokryw´ filtra powietrza, a nast´pnie wyjmij filtr. UWAGA! Stosuj wy∏àcznie Êwiece zalecane przez • Ca∏kowite oczyszczenie filtra po pewnym okresie producenta. Niew∏aÊciwa Êwieca mo˝e byç przyczynà u˝ytkowania nie jest mo˝liwe. Dlatego te˝ filtr nale˝y zatarcia t∏oka/cylindra.
 • Page 211: Dane Techniczne

  DANE TECHNICZNE Dane techniczne LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Silnik Producent silnika Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton PojemnoÊç cylindra, cm Obroty, rpm 2900 2900 2900 2900 Nominalna moc silnika, kW (patrz uwaga 1) Uk∏ad zap∏onowy...
 • Page 212: Sümbolite Tähendus Sumbolite Tähendus

  SÜMBOLITE TÄHENDUS Sumbolite tähendus Sidur ETTEVAATUST! Vääral või hooletul Edasiveohoob - rakendamata kasutamisel võib seade olla ohtlik, põhjustada raskeid vigastusi või kasutaja ja teiste inimeste surma. Loe käsitsemisõpetus põhjalikult läbi, et kõik eeskirjad oleksid täiesti arusaadavad, Edasiveohoob - rakendatud enne kui seadet kasutama hakkad. Vaata, et tööpiirkonnas poleks võõraid isikuid.
 • Page 213: Esitlus Sisukord

  Niitmiskõrgus .............. 216 aianduse, metsanduse ja ehituse ning tööstuse jaoks. Koguja ................ 217 Husqvarna eesmärk on luua seadmeid, mis on esirinnas ja sellepärast ongi meie seadmetele iseloomulikud mitmed Peenestaja kinnitamine ..........217 kasulikud lahendused, mis tagavad seadmete Õli lisamine ..............
 • Page 214: Mis On Mis Muruniidukil

  ESITLUS LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Mis on mis muruniidukil? Mootoripiduri hoob 11 Lõiketerakate Edasiveohoob 12 Veeliitmik Käiviti käepide 13 Kütuse lisamine Koguja 14 Tera Käepide, käepideme kõrguse reguleerimine 15 Vedruseib Niitmiskõrguse regulaator 16 Lõiketera polt Õlivarras/õlipaak 17 Etteandpumba kummipõis (LC 146SP)
 • Page 215: Seadme Ohutusvarustus

  SEADME OHUTUSVARUSTUS Üldised näpunäited Summuti Käesolevas käsitletakse seadme ohutusvarustust, selle ETTEVAATUST! Ärge kunagi kasutage toimimist, kontrollimist ning põhihooldust, mis tagab ohutu ilma summutita või viga saanud töö. summutiga seadet. Vigane summuti võib suurendada mürataset ja tuleohtu. Hoidke ETTEVAATUST! Ära kunagi kasuta seadet, tulekustutusvahendid käepärast.
 • Page 216: Kokkupanek Ja Reguleerimine

  KOKKUPANEK JA REGULEERIMINE Üldised näpunäited Niitmiskõrgus TÄHTIS! Vältimaks soovimatut MÄRKUS! Ära seadista niitmiskõrgust liiga madalaks, kuna käivitumist, eemaldage süütejuhe ebatasasuste korral võivad lõiketerad käia küngaste vastu. süüteküünlalt. Kõrgema lõikekõrguse valimiseks liigutage hooba taha, Käepide madalama valimiseks ette. Koostamine Ülapide Pange käepideme torukonstruktsioon täpselt käepideme alumise osa vastassuunda.
 • Page 217: Koguja

  Vaadake juhiseid osast Hooldus. Mootoriõli vahetatakse esimest korda pärast 5 töötundi. • Kinnitage kogumiskoti põhi väljalaskeava külge. LC 146S Seadmega LC 146S on kaasas riidest koguja. • Asetage raam riidest kogujasse. • Raamil asuv koguja käepide tuleb asetada kogumiskoti peale.
 • Page 218: Kütuse Käsitsemine

  KÜTUSE KÄSITSEMINE Üldised näpunäited Tankimine ETTEVAATUST! Kui mootor töötab suletud ETTEVAATUST! Seiska mootor ning lase või halva õhutusega ruumis, võib seade sel enne tankimist mõni minut jahtuda. põhjustada lämbumissurma või vingugaasimürgistuse. Bensiini mahaloksumise vältimiseks kasutage kütuse lisamisel alati Kütus ja kütuseaurud on väga tuleohtlikud bensiinikanistrit.
 • Page 219: Aku Käsitsemine

  AKU KÄSITSEMINE Aku (LC 146SPE) Transport ja hoiustamine • Ärilisel transportimisel, nt kui seda teevad kolmandad Üldised näpunäited osapooled või ekspediitorid, tuleb järgida pakendamise ja märgistamise erinõudeid. ETTEVAATUST! Elektrilöögi ja lühise oht. • Transporditava eseme ettevalmistamisel tuleb Kasutage heakskiidetud ja töökorras konsulteerida ohtlike materjalide asjatundjaga.
 • Page 220: Isiklik Ohutusvarustus

  KÄITAMINE Isiklik ohutusvarustus ETTEVAATUST! Vääral või hooletul kasutamisel võib seade olla ohtlik, Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isiklikku põhjustada raskeid vigastusi või kasutaja kaitsevarustust. Isiklik kaitsevarustus ei välista õnnetusi, kuid ja teiste inimeste surma. vähendab vigastuse astet. Palu seadme müüjalt abi sobiva varustuse valimisel.
 • Page 221: Põhiline Lõikamistehnika

  KÄITAMINE • Tööplatsi ohutus Ära kunagi jookse töötava masinaga. Muruniidukiga tuleb alati töötada käies. • Enne niitmise alustamist tuleb murult eemaldada oksad, • Enne niitmiskõrguse muutmist seiska mootor. Ärge raod, kivid jne. seadistage, kui mootor töötab. • Lõikeosaga kokku puutuvad objektid võivad õhku paiskuda •...
 • Page 222: Käivitamine Ja Seiskamine

  • Jälgi, kas süütekaabel on korralikult süüteküünlal. poole. Käivitamine Käsitsi käivitamine (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) Mudelil LC 146SP on käsi-õhuklapp (eeltäitepumba kummipõis). Enne muruniiduki esmakordset käivitamist vajutage viis korda kütusepumpa. Järgmistel kordadel, kui masinat külma mootoriga käivitate, vajutage kütusepumpa kolm korda.
 • Page 223: Üldised Näpunäited

  HOOLDUS Üldised näpunäited Üldkontroll • Kontrolli, et kruvid ja mutrid oleksid korralikult kinnitatud. ETTEVAATUST! Seadme kasutaja võib Välispidine puhastus teha ainult selliseid hooldamis- ja korrastustöid, mida on kirjeldatud • Harja muruniiduk lehtedest, murust ja muust sarnasest käesolevas kasutusjuhendis. puhtaks. Keerukamate tööde tegemiseks tuleb •...
 • Page 224 HOOLDUS Lõikeseade Koostamine • Tera tuleb paigaldada nii, et nurga all olevad otsad on • Kontrolli lõikeosa seisukorda, et seal poleks vigastusi või suunatud üles katte poole. pragusid. Vigastatud või pragudega lõikeosad tuleb välja vahetada. • Jälgi, et Sul oleks alati hästi teritatud ja õigesti tasakaalustatud lõiketera.
 • Page 225: Süüteküünlad

  HOOLDUS Süüteküünlad Õhufilter • Eemalda õhufiltri kaitse ja demonteeri õhufilter. MÄRKUS! Kasuta alati soovitatud süüteküünla tüüpi! Vale • Pikemat aega kasutatud õhufiltrit ei saa enam täiesti süüteküünal võib vigastada kolbi või silindrit. puhtaks. Sellepärast tuleb see korrapäraselt uuega asendada. Vigastatud õhufilter tuleb kohe välja •...
 • Page 226: Tehnilised Andmed

  TEHNILISED ANDMED Tehnilised andmed LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Mootor Mootori tootja Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Silindri maht, cm Kiirus, rpm 2900 2900 2900 2900 Mootori nimivõimsus, kW (vt märkus 1) Süütesüsteem...
 • Page 227: Sutartiniai Îenklai Sutartiniai Ïenklai

  SUTARTINIAI ÎENKLAI Sutartiniai Ïenklai Sankaba PERSPñJIMAS! Netinkamai ar neatsargiai Varanãioji juosta – i‰jungta naudojant ∞rengin∞, jis gali sunkiai ar mirtinai suÏaloti operatori˜ ar kitus asmenis. Prie‰ naudodami ∞rengin∞, atidÏiai perskaitykite operatoriaus vadovà ir Varanãioji juosta – ∞jungta ∞sitikinkite, ar viskà gerai supratote. Îiròkite, kad darbo zonoje nesimai‰yt˜...
 • Page 228: Pristatymas Turinys

  1959 m. motorinis pjklas - veiklos Bendra informacija ............. 230 sritys, kuriose Husqvarna specializuojasi ‰iandien. MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS Husqvarna - viena i‰ pasaulyje pirmaujanãi˜ mi‰ko ir sodo produkt˜ gamintoj˜ ‰iuo metu, kur didÏiausias prioritetas Bendra informacija ............. 231 teikiamas kokybei ir darbinòms charakteristikoms. Verslo idòja Rankena ..............
 • Page 229: Îoliapjovòs Detalòs

  PRISTATYMAS LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Îoliapjovòs detalòs: StabdÏi˜ svirtis 11 Pjovimo gaubtas Varanãioji juosta 12 Vandens prijungimas Starterio rankenòlò 13 Degal˜ papildymas Surinktuvas 14 Peilis Rankena, rankenos auk‰tis 15 Spyruoklinò poverÏlò Pjovimo auk‰ãio reguliatorius 16 Peili˜ varÏtas Alyvos lygio matuoklis / alyvos ∞pylimo anga...
 • Page 230: Ørenginio Saugos Øranga

  ØRENGINIO SAUGOS ØRANGA Bendra informacija Duslintuvas ·iame skyriuje apra‰oma ∞renginio saugos ∞ranga ir jos PERSPñJIMAS! Niekada nenaudokite paskirtis, o taip pat kaip jà tikrinti bei techni‰kai priÏiròti, kad ∞renginio be duslintuvo ar su netvarkingu ji tinkamai veikt˜. duslintuvu. Sugadintas duslintuvas gali labai padidinti triuk‰mo lyg∞...
 • Page 231: Montavimas Ir Reguliavimas

  MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS Bendra informacija Pjovimo auk‰tis SVARBU! Nuo netyãinio variklio paleidimo DñMESIO! Pjaudami nenuleiskite per Ïemai, nes peiliai gali apsisaugokite nuo uÏdegimo Ïvakòs kliudyti nelyg˜ pavir‰i˜. nuimdami uÏdegimo kabel∞. Noròdami padidinti pjovimo auk‰t∞, svirt∞ atitraukite atgal, o Rankena noròdami sumaÏinti – pastumkite pirmyn. Surinkimas Vir‰utinò...
 • Page 232: Surinktuvas

  5 valandu darbo. • Rinktuvo apatin´ dal∞ pritaisykite prie i‰metimo angos. LC 146S Audini˜ rinktuvas pateikiamas su LC 146S. • Ødòkite ròmà ∞ audini˜ rinktuvà. • Ant ròmo esanãià rinktuvo rankenà reikia uÏdòti vir‰...
 • Page 233: Bendra Informacija

  DEGALAI Bendra informacija Degal˜ pripylimas PERSPñJIMAS! Kai ∞renginio variklis dirba PERSPñJIMAS! Prie‰ pildami degalus uÏdaroje patalpoje ar prastai vòdinamoje visuomet sustabdykite varikl∞ ir leiskite vietoje, galima uÏdusti arba mirtinai jam keletà minuãi˜ atvòsti. apsinuodyti anglies monoksidu. Visuomet naudokite benzino kanistrà, kad Degalai ir degal˜...
 • Page 234: Akumuliatoriaus Perne·imas

  AKUMULIATORIAUS PERNE·IMAS Akumuliatorius (LC 146SPE) Gabenimas ir laikymas • Jeigu krovinys gabenamas komercine treãiosios ‰alies ar Bendra informacija tarpininko transporto priemone, btina laikytis speciali˜ reikalavim˜ dòl pakavimo ir Ïymòjimo. PERSPñJIMAS! Elektros smgio ir • Prie‰ i‰siunãiant krovin∞ reikia pasitarti su specialistu trumpojo jungimo pavojus.
 • Page 235: Asmens Saugos Priemonòs

  DARBAS Asmens saugos priemonòs PERSPñJIMAS! Netinkamai ar neatsargiai naudojant ∞rengin∞, jis gali sunkiai ar Naudodami ∞rengin∞, visada dòvòkite patvirtintas asmens mirtinai suÏaloti operatori˜ ar kitus saugos priemones. Asmens saugos priemonòs nepa‰alina asmenis. suÏeidimo rizikos, taãiau nelaimingo atsitikimo atveju maÏiau nukentòsite. Papra‰ykite pardavòjo i‰rinkti Jums tinkamiausias Niekada neleiskite vaikams ar kitiems priemones.
 • Page 236: Pagrindiniai Darbo Principai

  DARBAS • Sauga darbo vietoje Nebòkite su veikianãia Ïoliapjove. Galima stumti tik einant. • Prie‰ keisdami pjovimo auk‰t∞ i‰junkite varikl∞. Prie? • Prie‰ pradòdami pjauti, nurinkite nuo vejos ‰akas, ‰akeles, reguliuodami, visada i?junkite varikli. akmenis ir pan. • Niekuomet dirbant varikliui nepalikite ∞renginio be •...
 • Page 237: Øjungimas Ir I‰Jungimas

  Pastumkite varanãiàjà juostà rankenos link, kad UÏvedimas pradòtumòte vaÏiuoti. Rankinis ∞jungimas (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) Modelis LC 146SP turi rankin´ oro sklend´ (kuro membranà). Jei vejapjove dirbate pirmà kartà, penkis kartus paspauskite degal˜ siurbl∞. Po to turite paspausti degal˜ siurbl∞ tris kartus, uÏved´...
 • Page 238: Techninñ Prieîiìra

  TECHNINñ PRIEÎIÌRA Bendra informacija Bendroji patikra • Patikrinkite, ar priverÏti varÏtai ir verÏlòs. PERSPñJIMAS! Naudotojas gali atlikti tik I‰orinis valymas tokius prieÏiros ir techninio aptarnavimo darbus, kurie apra‰yti ‰iose naudojimo • ·variai nuvalykite Ïoliapjov´, kad nelikt˜ lap˜, Ïolòs ir pan. instrukcijose.
 • Page 239 TECHNINñ PRIEÎIÌRA Pjovimo ∞ranga Surinkimas • Peil∞ reikia pritvirtinti taip, kad kampuoti galai bt˜ nukreipti • Tikrinkite, ar pjovimo ∞ranga nepaÏeista ir ne∞skilusi. ∞ vir‰˜ link dangãio. PaÏeista pjovimo ∞ranga turi bti nedelsiant pakeista. • Pasirpinkite, kad peilis visada bt˜ gerai pagalàstas ir tinkamai subalansuotas.
 • Page 240: Uïdegimo Ïvakò

  TECHNINñ PRIEÎIÌRA UÏdegimo Ïvakò Oro filtras • Atsukite oro filtro dangtel∞ ir i‰imkite filtrà. DñMESIO! Visada naudokite rekomenduojamo tipo • Ilgiau naudotas oro filtras pilnai nebei‰sivalo. Todòl j∞ reikia uÏdegimo Ïvakes! Naudojant netinkamà uÏdegimo Ïvak´, reguliariai pakeisti nauju. PaÏeistas oro filtras turi bti galite sugadinti stmokl∞...
 • Page 241: Techniniai Duomenys Techniniai Duomenys

  TECHNINIAI DUOMENYS Techniniai duomenys LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Variklis Variklio gamintojas Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Cilindro tris, cm Greitis, rpm 2900 2900 2900 2900 Nominali variklio galia, kW (Ïr. 1 pastabà) UÏdegimo sistema...
 • Page 242: Kªúâ K Symbolom Kºúã K Symbolom

  KªÚâ K SYMBOLOM Kºúã k symbolom Spojka VAROVANIE! Stroj môÏe byÈ nebezpeãn˘, Pohonná li‰ta – odpojené ak sa pouÏíva nesprávne alebo neopatrne a môÏe spôsobiÈ váÏne alebo smrteºné zranenia operátorovi alebo ostatn˘m osobám. Prosím, preãítajte si pozorne tento návod Pohonná li‰ta – zapojené na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouÏívaním stroja rozumiete.
 • Page 243: Prezentácia Obsah

  Základné pracovné techniky ........251 ëakujeme, Ïe pouÏívate produkt Husqvarna. Preprava a uchovávanie ..........251 Firma Husqvarna neustále vyvíja svoje v˘robky a preto si ·tart a stop ..............252 vyhradzuje právo modifikovaÈ dizajn a vzhºad v˘robkov bez ÚDRÎBA predchádzajúceho upozornenia.
 • Page 244: Popis Ãastí Kosaãky

  PREZENTÁCIA LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Popis ãastí kosaãky: RukoväÈ motorovej brzdy 11 Kryt rezacej ãasti Pohonná li‰ta 12 Vodná prípojka ·tartovacia rukoväÈ 13 Doplnenie nádrÏe Zberaã 14 Rezaãka RukoväÈ, v˘‰ka rukoväti 15 Perová podloÏka Ovládaã v˘‰ky rezu 16 Skrutka rezacieho zuba Olejová...
 • Page 245: Bezpeânostné Vybavenie Stroja

  BEZPEâNOSTNÉ VYBAVENIE STROJA V‰eobecné Tlmiã v˘fuku Táto ãasÈ vysvetºuje rôzne bezpeãnostné funkcie stroja, ako VAROVANIE! Nikdy nepouÏívajte stroj fungujú a základnú in‰pekciu a údrÏbu, ktoré by ste mali bez tlmiãa v˘fuku alebo s chybn˘m vykonávaÈ na zabezpeãenie bezpeãnej prevádzky. tlmiãom v˘fuku. Chybn˘ tlmiã v˘fuku môÏe v˘razne zv˘‰iÈ...
 • Page 246: Montáî A Nastavenia

  MONTÁÎ A NASTAVENIA V‰eobecné V˘‰ka rezu DÔLEÎITÉ! ZabráÀte neúmyselnému POZOR! Nenastavujte v˘‰ku rezu príli‰ nízko, pretoÏe hrozí na‰tartovaniu vytiahnutím kábla riziko, Ïe rezacie zuby by mohli nepravidelne naráÏaÈ na zapaºovania zo zapaºovacej svieãky. svah. DrÏadlo Pre vy‰‰iu v˘‰ku kosenia posuÀte páãku dozadu, pre niωiu v˘‰ku kosenia dopredu.
 • Page 247: Zberaã

  • Napasujte spodnú ãasÈ zberného ko‰a do v˘stupného otvoru. LC 146S Textiln˘ zbern˘ kô‰ je súãasÈou modelu LC 146S. • VloÏte rám do textilného zberného ko‰a. • RukoväÈ zberného ko‰a na ráme sa musí nachádzaÈ nad vakom zberného ko‰a.
 • Page 248: Narábanie S Palivom

  NARÁBANIE S PALIVOM V‰eobecné DopæÀanie paliva VAROVANIE! PouÏívanie motora v zle VAROVANIE! Pred doplnením paliva motor vetran˘ch alebo uzavret˘ch priestoroch vÏdy zastavte a nechajte ho na niekoºko môÏe spôsobiÈ smrÈ v dôsledku zadusenia minút vychladnúÈ. alebo otravou CO. Aby ste predi‰li rozliatiu, vÏdy pouÏívajte Palivo a v˘pary z neho sú...
 • Page 249: Manipulácia S Batériou

  MANIPULÁCIA S BATÉRIOU Batérie (LC 146SPE) Preprava a uchovávanie • Pri komerãnej doprave, napr. tretími stranami alebo V‰eobecné ‰peditérmi, musia byÈ dodrÏané ‰peciálne poÏiadavky na balenie a oznaãenie. VAROVANIE! Riziko zasiahnutia • Pri príprave dodávanej poloÏky sa vyÏaduje konzultácia so elektrick˘m prúdom a skratu.
 • Page 250: Osobné Ochranné Prostriedky

  PREVÁDZKA Osobné ochranné prostriedky VAROVANIE! Stroj môÏe byÈ nebezpeãn˘, ak sa pouÏíva nesprávne alebo neopatrne Pri akomkoºvek pouÏívaní stroja musíte pouÏívaÈ schválené a môÏe spôsobiÈ váÏne alebo smrteºné osobné ochranné prostriedky. Osobné ochranné prostriedky zranenia operátorovi alebo ostatn˘m nevyluãujú riziko nehôd, ale môÏe zníÏiÈ úãinky zranenia v osobám.
 • Page 251: Základné Pracovné Techniky

  PREVÁDZKA • BezpeãnosÈ na pracovisku Kosaãku na trávu nikdy nezdvíhajte ani neprená‰ajte, ak je motor na‰tartovan˘. Ak musíte kosaãku zdvihnúÈ, najprv • Pred zaãatím kosenia by ste mali odstrániÈ konáre, vypnite motor a odpojte vodiã zapaºovania od zapaºovacej vetviãky, kamene atì. svieãky.
 • Page 252: Tart A Stop

  Ubezpeãte sa, Ïe vodiã zapaºovania je správne nasaden˘ pohon. na zapaºovacej svieãke. ·tartovanie Manuálne ‰tartovanie (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) Model LC 146SP má manuálny tlmiã (membrána primeru). Ak kosaãku na trávu ‰tartujete po prv˘krát, zatlaãte päÈkrát na palivové ãerpadlo. Neskôr pri ‰tartovaní studeného motora zatlaãte na palivové...
 • Page 253: Eobecné

  ÚDRÎBA V‰eobecné Celková kontrola • Skontrolujte, ãi sú matice a skrutky dotiahnuté. VAROVANIE! PouÏívateº môÏe vykonávaÈ Vonkaj‰ie ãistenie iba údrÏbu a servis popísané v návode na obsluhu. Nároãnej‰ie práce sa musia • Kefkou odstráÀte z kosaãky listy, trávu a podobné vykonávaÈ...
 • Page 254 ÚDRÎBA Rezacia ãasÈ MontáÏ • âepeº musí byÈ namontovaná ‰ikm˘mi ukonãeniami • Skontrolujte rezací kotúã, ãi na Àom nie sú viditeºné smerom ku krytu. známky po‰kodenia alebo trhliny. Po‰koden˘ rezací nástroj treba vÏdy vymeniÈ. • VÏdy sa ubezpeãte, ãi je rezací zub dobre nabrúsen˘ a správne vyváÏen˘.
 • Page 255: Zapaºovacia Svieãka

  ÚDRÎBA Vzduchov˘ filter Zapaºovacia svieãka • OdstráÀte kryt vzduchového filtra a vytiahnite filter. • Vzduchov˘ filter, ktor˘ sa pouÏíva nejakú dobu, nemoÏno POZOR! VÏdy pouÏívajte odporúãan˘ typ zapaºovacej celkom oãistiÈ. Preto sa musí v pravideln˘ch intervaloch svieãky! Nesprávna zapaºovacia svieãka môÏe váÏne nahrádzaÈ...
 • Page 256: Technické Údaje

  TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Motor V˘robca motora Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Objem valca, cm R˘chlosÈ, rpm 2900 2900 2900 2900 Menovit˘ v˘kon motora, kW (pozri poznámku Zapaºovací...
 • Page 257: Kaj Pomenijo Simboli Kaj Pomenijo Simboli

  KAJ POMENIJO SIMBOLI Kaj pomenijo simboli Sklopka OPOZORILO! Naprava je lahko nevarna, Roãica pogona - izklopljen ãe se uporablja nepravilno ali povr‰no, in lahko upravljavcu ali drugim povzroãi resne oziroma celo smrtne po‰kodbe. Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno Roãica pogona - vklopljen zaãnete z uporabo stroja.
 • Page 258: Predstavitev Vsebina

  ‰ivalnih strojev, koles, motornih koles itd. Leta 1956 je Kaj je kaj na vrtni kosilnici? ......... 259 bila lansirana prva motorna kosilnica, ki ji je leta 1959 sledila ZA·âITNA OPREMA STROJA prva motorna Ïaga in na tem podroãju deluje Husqvarna ‰e Splo‰no ............... 260 danes. MONTAÎA IN REGULIRANJE Husqvarna je danes eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev izdelkov za delo v gozdu in na vrtu, kakovost in uãinkovitost...
 • Page 259: Kaj Je Kaj Na Vrtni Kosilnici

  PREDSTAVITEV LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Kaj je kaj na vrtni kosilnici? Roãica motorne zavore 11 Pokrov rezila Roãica pogona 12 Vodni prikljuãek Startna roãica 13 Odprtina za dolivanje goriva Zbiralnik 14 Rezalo Roãica, vi‰ina roãice 15 PodloÏka vzmeti Regulator vi‰ine reza...
 • Page 260: Za·âitna Oprema Stroja

  ZA·âITNA OPREMA STROJA Splo‰no Du‰ilec To poglavje opisuje varnostne detajle stroja, naãin njihovega OPOZORILO! Stroja nikdar ne uporabljajte delovanja ter kako jih pregledujemo in vzdrÏujemo, tako da brez du‰ilca ali s po‰kodovanim du‰ilcem. bodo v stanju, ki zagotavlja varnost pri delu. Po‰kodovan du‰ilec lahko zelo poveãa nivo hrupa in nevarnost poÏara.
 • Page 261: Montaîa In Reguliranje

  MONTAÎA IN REGULIRANJE Splo‰no Vi‰ina reza POMEMBNO! Prepreãite nenamerne PREVIDNO! Ne nastavite prenizke vi‰ine reza, ker obstaja zagone tako, da odstranite vÏigalni kabel tveganje, da rezila udarijo ob neenakomerna poboãja. iz sveãke. Za veãjo vi‰ino reza premaknite roãico nazaj, za manj‰o pa DrÏalo naprej.
 • Page 262: Zbiralnik

  Glej navodila pod naslovom VzdrÏevanje. Motorno olje je treba prviã zamenjati po 5 urah delovanja. • Namestite dno ko‰are v luknjo za odlaganje. LC 146S LC 146S je priloÏen tekstilni zbiralnik. • Ogrodje vstavite v tekstilni zbiralnik. • Roãaj zbiralnika, ki je name‰ãen na ogrodju, je treba povleãi prek vreãke zbiralnika.
 • Page 263: Ravnanje Z Gorivom

  RAVNANJE Z GORIVOM Splo‰no Toãenje goriva OPOZORILO! Delujoãi stroj v zaprtem ali OPOZORILO! Ugasnite motor in ga pustite slabo prezraãevanem prostoru lahko nekaj minut hladiti, predno zaãnete z povzroãi smrt zaradi zadu‰itve ali natakanjem. zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Obvezno uporabljajte posodo za gorivo in Gorivo in hlapi goriva so izredno lahko tako prepreãite razlitje.
 • Page 264: Ravnanje Z Akumulatorjem

  RAVNANJE Z AKUMULATORJEM Baterija (LC 146SPE) Prevoz in shranjevanje • Pri transportu, ki ga na primer opravi tretja stran ali Splo‰no posredniki, je treba upo‰tevati posebna navodila na embalaÏi in nalepkah. OPOZORILO! Nevarnost elektriãnega • Med pripravo na po‰iljanje izdelka se je treba posvetovati s udara in kratkega stika.
 • Page 265: Osebna Za‰Ãitna Oprema

  DELOVANJE Osebna za‰ãitna oprema OPOZORILO! Naprava je lahko nevarna, ãe se uporablja nepravilno ali povr‰no, in Ob vsaki uporabi stroja uporabljajte vedno atestirano osebno lahko upravljavcu ali drugim povzroãi za‰ãitno opremo. Osebna za‰ãitna oprema ne izkljuãuje resne oziroma celo smrtne po‰kodbe. nevarnosti po‰kodb, vendar pa v primeru nesreãe omili posledice.
 • Page 266: Osnovna Tehnika Ko ‰Enja In Ãi ‰Ãenja Podrasti

  DELOVANJE • Varnost delovnega podroãja Pri pomikanju ãez zemlji‰ãe, ki ga ne boste kosili, morate izkljuãiti motor. Na primer, gramozne poti, kamenje, prod, • Veje, vejice, kamne itd. morate odstraniti iz trave, preden asfalt itd. jo zaãnete kositi. • Nikoli ne tecite s strojem med njegovim delovanjem. Z •...
 • Page 267: Vïig In Izklop

  Preverite ali je vÏigalna Ïica pravilno name‰ãena na sveãki. proti roãaju. VÏig Roãni zagon (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) Model LC 146SP je opremljen z roãnim du‰ilnim ventilom (membrana za polnjenje goriva). Ob prvem zagonu vrtne kosilnice morate ãrpalko za gorivo pritisniti petkrat. Ob vseh naslednjih zagonih hladnega motorja morate ãrpalko za gorivo...
 • Page 268: Splo‰No

  VZDRÎEVANJE Splo‰no Splo‰en pregled • Kontrolirajte, ãe so vse matice in vijaki temeljito priviti. OPOZORILO! Uporabnik sme sam izvajati Zunanje ãi‰ãenje le tista vzdrÏevalna in servisna dela, ki so navedena v teh navodilih za uporabo. • S krtaãko oãistite listje, travo ipd. z vrtne kosilnice. Zahtevnej‰i posegi morajo biti opravljeni •...
 • Page 269 VZDRÎEVANJE Rezila MontaÏa • Rezilo mora biti name‰ãeno tako, da so nagnjene strani • Redno preverjajte, ãe imajo rezilni prikljuãki po‰kodbe ali rezila obrnjene navzgor, proti pokrovu. razpoke. Po‰kodovan rezilni prikljuãek morate vedno zamenjati. • Vedno pazite, da je rezilo dobro nabru‰eno in pravilno uravnoteÏeno.
 • Page 270: Sveãka

  VZDRÎEVANJE Sveãka Zraãni filter • Razstavite ohi‰je filtra in odstranite filter. PREVIDNO! Vedno uporabljajte samo tip sveãke, ki ga • Zraãnega filtra, ki ste ga uporabljali dalj ãasa, ni mogoãe priporoãamo! Uporaba napaãne sveãke lahko uniãi bat in valj. dobro oãistiti. Zaradi tega je potrebno filter redno nadome‰ãati z novim.
 • Page 271: Tehniâni Podatki

  TEHNIâNI PODATKI Tehniãni podatki LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Motor Proizvajalec stroja Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Gibna prostornina valja, cm Hitrost, rpm 2900 2900 2900 2900 Nazivna izhodna moã motorja, kW (glejte 1.
 • Page 272: Vysvùtlení Symbolò Vysvûtlení Symbolû

  VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolÛ Spojka V¯STRAHA! Pfii nesprávném nebo Páka pojezdu – odpojeno neopatrném pouÏití se zafiízení mÛÏe stát nebezpeãn˘m nástrojem, coÏ mÛÏe obsluze nebo dal‰ím osobám zpÛsobit závaÏná nebo smrtelná zranûní. NeÏ zaãnete stroj pouÏívat, prostudujte si, Páka pojezdu – pfiipojeno prosím, peãlivû...
 • Page 273: Váïen˘ Zákazníku

  VáÏen˘ zákazníku, VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Gratulujeme k va‰í koupi v˘robku firmy Husqvarna! Minulost firmy Husqvarna zasahuje aÏ do roku 1689, kdy král Karl XI Vysvûtlení symbolÛ ............. 272 nechal na bfiehu potoka Husqvarna postavit továrnu na v˘robu Popis úrovní v˘strahy ..........272 mu‰ket.
 • Page 274: Seznámení Se Strojem

  SEZNÁMENÍ SE STROJEM LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP Co je co na sekaãce trávy? RukojeÈ brzdy motoru 11 Kryt Ïacího ústrojí Páka pojezdu 12 Pfiipojení vody Startovací madlo 13 Otvor pro doplnûní paliva Sbûraã 14 Stfiihaã RukojeÈ, v˘‰ka rukojeti 15 PruÏná...
 • Page 275: Bezpeânostní V¯bava Za¤Ízení

  BEZPEâNOSTNÍ V¯BAVA ZA¤ÍZENÍ V‰eobecnû Tlumiã v˘fuku Tato ãást popisuje bezpeãnostní vybavení stroje, jeho úãel a V¯STRAHA! Nikdy nepouÏívejte zafiízení, zpÛsob, kter˘m by se mûla provádût kontrola a údrÏba, aby které má po‰kozen˘ nebo demontovan˘ byla zaji‰tûna jeho správná funkce. tlumiã v˘fuku. Vadn˘ tlumiã mÛÏe znaãnû zv˘‰it hladinu hluku a nebezpeãí...
 • Page 276: Kompletace A Se¤Ízení

  KOMPLETACE A SE¤ÍZENÍ V‰eobecnû V˘‰ka seãení UPOZORNùNÍ! ZabraÀte moÏnému UPOZORNùNÍ! Nenastavujte pfiíli‰ nízkou v˘‰ku seãení, náhodnému spu‰tûní odpojením protoÏe by Ïací nÛÏ mohl na nerovném terénu narazit do zapalovacího kabelu od zapalovací svíãky. svahu. RukojeÈ Chcete-li zv˘‰it v˘‰ku seãení, pohnûte páãkou dozadu; chcete-li ji sníÏit, pohnûte páãkou dopfiedu.
 • Page 277: Sbûraã

  8 hodinách provozu. • Nasaìte sbûrací vak zdola na vyhazovací otvor. LC 146S Model LC 146S je dodáván s textilním sbûrn˘m ko‰em. • Do textilního sbûrného ko‰e umístûte rám. • RukojeÈ sbûrného ko‰e se nachází na rámu a je tfieba ji umístit nad sbûrn˘...
 • Page 278: Manipulace S Palivem

  MANIPULACE S PALIVEM V‰eobecnû Plnûní paliva V¯STRAHA! Spou‰tûní motoru v V¯STRAHA! Pfied doplnûním paliva motor uzavfieném nebo ‰patnû vûtraném vypnûte a nechte jej po nûkolik minut prostoru mÛÏe zpÛsobit smrt udu‰ením zchladnout. nebo otravou oxidem uhelnat˘m. VÏdy pouÏívejte kanystr na benzín, aby Palivo a v˘pary paliva jsou velmi hofilavé...
 • Page 279: Manipulace S Baterií

  MANIPULACE S BATERIÍ Baterie (LC 146SPE) Pfieprava a pfiechovávání • Pfii komerãní pfiepravû, napfi. tfietími stranami nebo V‰eobecnû dopravci, musí b˘t dodrÏeny speciální poÏadavky na balení a oznaãení. V¯STRAHA! Hrozí nebezpeãí úrazu el. • Pfii pfiípravû produktu na odeslání je vyÏadována proudem a zkratu.
 • Page 280: Osobní Ochranné Pomûcky

  OBSLUHA Osobní ochranné pomÛcky V¯STRAHA! Pfii nesprávném nebo neopatrném pouÏití se zafiízení mÛÏe stát Pfii kaÏdém pouÏití stroje je nutné pouÏívat schválené osobní nebezpeãn˘m nástrojem, coÏ mÛÏe ochranné pomÛcky. Osobní ochranné pomÛcky nemohou obsluze nebo dal‰ím osobám zpÛsobit vylouãit nebezpeãí úrazu, ale sníÏí míru poranûní v pfiípadû, Ïe závaÏná...
 • Page 281: Hlavní Principy Ãinnosti

  OBSLUHA • Bezpeãnost pracovního prostoru Pfii pfiená‰ení sekaãky pfies prostor, kter˘ nebude sekán, musí b˘t motor vypnut˘. Napfi. v pfiípadû ‰tûrkov˘ch cest, • Pfied zahájením sekání odstraÀte z trávníku vûtve, kamenÛ, ‰indelÛ, asfaltu a podobnû. vûtviãky, kameny a podobnû. • Se spu‰tûnou sekaãkou nikdy nebûhejte.
 • Page 282: Startování A Vypínání

  Zkontrolujte, zda je zapalovací kabel fiádnû nasazen na zapalovací svíãce. Startování Ruãní start (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) Model LC 146SP je vybaven ruãním sytiãem (membránov˘ nastfiikovaã paliva). Pokud startujete sekaãku poprvé, pûtkrát stisknûte klobouãek palivového ãerpadla. Poté staãí pfii startování...
 • Page 283: Eobecnû

  ÚDRÎBA V‰eobecnû V‰eobecná kontrola • Pfiesvûdãte se, zda jsou matice a ‰rouby utaÏené. V¯STRAHA! UÏivatel smí provádût pouze âi‰tûní vnûj‰ích ãástí takové údrÏbáfiské a servisní úkoly, které jsou popsány v tomto návodu k pouÏití. • OdstraÀte ze sekaãky kartáãkem listy, trávu a podobné Rozsáhlej‰í...
 • Page 284 ÚDRÎBA ¤ezn˘ mechanismus MontáÏ • Kotouã musí b˘t namontován se ‰ikm˘mi konci • Kontrolujte fiezné vybavení co do po‰kození a vzniku smûfiujícími vzhÛru ke krytu. trhlinek. Po‰kozené fiezné vybavení je nutné vÏdy vymûnit. • Îací nÛÏ musí b˘t vÏdy dostateãnû u zemû a správnû vyváÏen.
 • Page 285: Zapalovací Svíãka

  ÚDRÎBA Zapalovací svíãka Vzduchov˘ filtr • Odmontujte kryt vzduchového filtru a filtr vyjmûte. UPOZORNùNÍ! VÏdy pouÏívejte doporuãen˘ typ • Vzduchov˘ filtr, kter˘ byl pouÏíván po del‰í dobu, jiÏ nelze zapalovacích svíãek! PouÏití jiného typu zapalovacích svíãek dokonale vyãistit. Filtr se proto musí v pravideln˘ch by mohlo po‰kodit píst ãi válec.
 • Page 286: Technické Údaje

  TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V Motor V˘robce motoru Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Obsah válce, cm Otáãky, rpm 2900 2900 2900 2900 Jmenovit˘ v˘kon motoru, kW (viz poznámka 1) 2,1 Systém zapalování...
 • Page 287: Ëí‹Áëûë Û˘ìßfiïˆó

  ∏¶∏•∏°∏™∏ ™ÀMμ√§ø¡ ∏ËÍ‹ÁËÛË Û˘ÌßfiÏˆÓ ™˘ÌϤÎÙ˘ ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚË› Ó· Á›ÓËÈ ËÈΛӉ˘ÓÔ. ∏ §·‚‹ ÒıËÛËÛ - Û ۇÌÏÂÍË ·ÚfiÛ˯ÙË ‹ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ÌÔÚË› Ó· ¤¯ËÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏËÛÌ· ÛÔß·Úfi ‹ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ËÈÚÈÛÙ‹ ‹ ¿ÏÏˆÓ ·ÙfïÓ. ¢È·ß¿ÛÙË ÚÔÛËÎÙÈο ÙȘ √‰ËÁ›Ë˜ ¯Ú‹Ûˈ˜...
 • Page 288: Âúèâ¯fiìâó

  ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∞Á·ËÙ¤ ËÏ¿ÙË! ∏¶∏•∏°∏™∏ ™ÀMμ√§ø¡ ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ËÈÏÔÁ‹ Û·˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛËÙË ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ù˘ Husqvarna! √È Ú›˙˘ Ù˘ ∏usqvarna ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ∏ËÍ‹ÁËÛË Û˘ÌßfiÏˆÓ ......... 287 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1689, ÙfiÙË Ô˘ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ Ô 11Ô˜ ∏ËÍ‹ÁËÛË ËÈ¤‰ˆÓ ÚÔËȉÔÔ›ËÛ˘ ....287 ¤ÛÙËÛË...
 • Page 289: Δè ˛ӷè Ùè Ûùëó ¯ÏôôîôÙèî‹ Ì믷ó

  ¶∞ƒ√À™π∞™∏ LC 351V LC 146SPE LC 146S LC 146SP ΔÈ Ë›Ó·È ÙÈ ÛÙËÓ ¯ÏÔÔÎÔÙÈ΋ Ì˯·Ó‹; §·‚‹ ÊÚ¤ÓÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· 11 ∫¿Ï˘ÌÌ· ËÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÎÔ‹˜ §·‚‹ ÒıËÛËÛ 12 ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÓÂÚÔ‡ §·ß‹ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ ËÎΛÓËÛ˘ 13 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛË Î·˘Û›ÌˆÓ ™Ù‹ÚÈÁÌ· 14 ª·¯·›ÚÈ §·‚‹, ‡„Ô˜ Ï·‚‹˜ 15 Ô‰¤Ï· ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘...
 • Page 290: Ëóèî

  ∏•√¶§π™ª√™ ∞™º∞§∏π∞™ Δ√À ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ√™ °ËÓÈο ™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ ™ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ËÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÛÊ¿ÏËÈ·˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË›ÙË ¤Ó· Ì˯¿ÓËÌ· ¯ˆÚ›˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ËϤÁ¯Ô˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÛÈÏ·ÓÛȤ ‹ ÌË ËÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ÛÈÏ·ÓÛȤ. ∏ ÏËÈÙÔ˘ÚÁ›·...
 • Page 291: À¡∞Ƒª√§√°∏™∏ ∫∞Π Ƒ࣪π™∏Π

  ™À¡∞ƒª√§√°∏™∏ ∫∞π ƒÀ£ªπ™∏π™ • °ËÓÈο ƒ˘ıÌ›ÛÙË ÙÔ ‡„Ô˜. ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙÔ˘Û ÙÚÔ¯›ÛÎÔ˘Û. ⁄„Ô˜ ÎÔ‹˜ ™∏M∞¡Δπ∫√! ∞ÔÎÏË›ÛÙË ÙËÓ ËÚ›ÙˆÛË ·ÎÔ‡ÛÈ·˜ ËÎΛÓËÛ˘ ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ™∏ª∏πø™∏! ªËÓ Ú˘ıÌ›˙ËÙË ÙÔ ‡„Ô˜ ÎÔ‹˜ Ôχ ηÏÒ‰ÈÔ ËÏËÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·Ó¿ÊÏË͢ ·fi ÙÔ ¯·ÌËÏ¿, ËËȉ‹ ˘¿Ú¯ËÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù· ÎÔÙÈο ÌÔ˘˙›.
 • Page 292: Ù‹Úèáì

  ÎÈÓËÙ‹Ú· Ú¤ËÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıË› ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌËÙ¿ ·fi 5 ÒÚ˘ ÏËÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. • ΔÔÔıËÙ‹ÛÙË ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÙËÓ Ô‹ ËÍ·ÁˆÁ‹˜. LC 146S ™ÙÔ LC 146S ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓÔ˜ Û˘ÏϤÎÙ˘. • ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔÓ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓÔ Û˘ÏϤÎÙË. •...
 • Page 293: ºƒ√¡Δπ¢∞ ∫∞À™Πmø

  ºƒ√¡Δπ¢∞ ∫∞À™πMø¡ °ËÓÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛËÙË. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË›ÙË ÔÙ¤ Ï¿‰È ÚÔÔÚÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ‰›¯ÚÔÓÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˘ °¤ÌÈÛÌ· ÚË˙ËÚßÔ˘¿Ú ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! ΔÔ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÙ Â ¤Ó· ÎÈÓËÙ‹Ú· ̤۷ Û ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ‹ ·ÓÂ·ÚÎÒ˜ ·ÂÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ÌÔÚ› Ó· ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! ¡· Ûß‹ÓËÙË ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÚÔηϤÛÂÈ ı¿Ó·ÙÔ ÏfiÁˆ ·ÛÊ˘Í›·˜ ‹ ÎÈÓËÙ‹Ú·...
 • Page 294: Ã∏Πƒπ™ª√™ ª¶∞Δ∞Ƒπ

  Ã∏πƒπ™ª√™ ª¶∞Δ∞ƒπ∞™ ª·Ù·Ú›·˜ (LC 146SPE) ªËÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ·Ôı‹ÎˢÛË • °È· ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, .¯. ·fi ÙÚ›Ù· ̤ÚË ‹ °ËÓÈο Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÚÔÒıËÛ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Û΢·Û›· Î·È ÙË Û‹Ì·ÓÛË. ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ • ËÏËÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. °È· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ˜ ÃÚËÛÈÌÔÔÈË›ÙË...
 • Page 295: Πδ√Àƒ°Π

  §∏πΔ√Àƒ°π∞ ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ÚÔÛÙ·ÙˢÙÈÎfi˜ ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚË› ËÍÔÏÈÛÌfi˜ Ó· Á›ÓËÈ ËÈΛӉ˘ÓÔ. ∏ ·ÚfiÛ˯ÙË ‹ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ÌÔÚË› Ó· ¤¯ËÈ ˆ˜ ™Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ú¤ËÈ Ó· ·ÔÙ¤ÏËÛÌ· ÛÔß·Úfi ‹ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË›ÙË ËÁÎËÎÚÈ̤ÓÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÚÔÛÙ·ÙˢÙÈÎfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ËÈÚÈÛÙ‹ ‹ ¿ÏÏˆÓ ËÍÔÏÈÛÌfi.
 • Page 296: Μ·ûè Ùë¯óè Ëúá·û

  §∏πΔ√Àƒ°π∞ ∞ÛÊ¿ÏËÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ËÚÁ·Û›·˜ ÎÔ˘ÚˇËÙË. ¡· ¤¯ËÙË Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È Ù· fi‰È· Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ËÚÈÛÙÚËÊfiÌËÓ˘ Ï¿Ì˘. • Δ· ÎÏ·‰È¿, Ù· ÎÏ·ÚÈ¿, ÔÈ ¤ÙÚ˘, Î.Ï. Ú¤ËÈ Ó· • ªË ‰›ÓËÙË ÎÏ›ÛË ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· fiÙ·Ó ÏËÈÙÔ˘ÚÁË› Ô ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÁÚ·Û›‰È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÎÈÓËÙ‹Ú·˜.
 • Page 297: Ëî›Óëì· Î·è Ûù·ì¿Ùëì

  μË‚·ÈˆıË›ÙË fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·Ó¿ÊÏË͢ ¤¯ËÈ ÛˆÛÙ‹ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË. ¤‰Ú·ÛË ÛÙÔ ÌÔ˘˙›. ∏ÎΛÓËÛË ÃÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÎΛÓËÛË (LC 146S, LC 146SP, LC 351V) ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ LC 146SP ‰È·ı¤ÙËÈ ¯ËÈÚÔΛÓËÙÔ ÙÛÔÎ. ∏¿Ó ÙÔ ¯ÏÔÔÎÔÙÈÎfi Áη˙fiÓ Ù›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ȤÛÙ ÙËÓ ·ÓÙÏ›· η˘Û›ÌÔ˘ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤Û. ªÂÙ¿...
 • Page 298: Ëóèî

  ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ °ËÓÈο °ËÓÈÎfi˜ ¤ÏËÁ¯Ô˜ • μË߷ȈıË›ÙË fiÙÈ Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· Î·È Ù· ·ÍÈÌ¿‰È· Ë›Ó·È ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! √ ¯Ú‹ÛÙËÛ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÊÈÁ̤ӷ. ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÌfiÓÔ ÙÈÛ ÂÚÁ·Û›ÂÛ Û˘ÓÙ‹ÚËÛËÛ Î·È Û¤Ú‚ÈÛ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ∏͈ÙËÚÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ∏Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹ÛËÛ. ¶ÈÔ Û‡ÓıÂÙÂÛ ÂÚÁ·Û›ÂÛ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi •...
 • Page 299 ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ∫ÔÙÈÎfi˜ ËÍÔÏÈÛÌfi˜ ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË • ∏ ÏÂ›‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Ì ٷ • ∏ϤÁ¯ËÙË ÙÔ ËÍ¿ÚÙËÌ· ÎÔ‹˜ ÁÈ· ˙Ë̛˘ ‹ ËÌÊ¿ÓÈÛË ÏÔÍÔÙÔÌË̤ӷ ¿ÎÚ· ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ÚÔ˜ Ú·ÁÈÛÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Î·ÙËÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ËÍ¿ÚÙËÌ· ÎÔ‹˜ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ·. Ú¤ËÈ ¿ÓÙ· Ó· ·ÓÙÈηı›ÛٷٷÈ. • ¡·...
 • Page 300: MÔ

  ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ MÔ˘˙› º›ÏÙÚÔ ·¤Ú· • ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙË ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ·¤Ú· Î·È ™∏ª∏πø™∏! ÃÚËÛÈÌÔÔÈË›ÙË ¿ÓÙÔÙË ÙÔÓ Ù‡Ô ßÁ¿ÏÙË ¤Íˆ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ. ÌÔ˘˙ÈÔ‡ Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓËÙ·È! §¿ıÔ˜ Ù‡Ô˜ ÌÔÚË› Ó· • º›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎË ÁÈ· ·ÚÎËÙfi ÚÔηϤÛËÈ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ ¤ÌßÔÏÔ/·ÏÈÓ‰ÚÔ. ηÈÚfi, ‰ËÓ ÌÔÚË› Ó· ηı·ÚÈÛÙË› ËÓÙËÏÒ˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ...
 • Page 301: Δ∏áΠ∫∞ ™Δ√Πã∏Π∞ Δë¯óèî¿ Ûùôè¯ë

  Δ∏áπ∫∞ ™Δ√πÃ∏π∞ Δ˯ÓÈο ÛÙÔȯ˛· LC 146S LC 146SP LC 146SPE LC 351V ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ Briggs & Briggs & Briggs & Briggs & ∫·Ù·ÛÎˢ·ÛÙ‹˜ ÎÈÓËÙ‹Ú· Stratton Stratton Stratton Stratton ∫˘‚ÈÛÌfi˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘, cm ™ÙÚÔʤ˜, rpm 2900 2900 2900 2900 √ÓÔÌ·ÛÙÈÔ΋ ·fi‰ÔÛË ÎÈÓËÙ‹Ú·, kW (‚Ï.
 • Page 304 SE - Bruksanvisning i original, DK - Originale instruktioner, FI - Alkuperäiset ohjeet, NO - Originale instruksjoner, ES - Instrucciones originales, DE - Originalanweisungen, PT - Instruções originais, RU, GB - Original instructions, FR - Instructions d'origine, NL - Originele instructies, IT - Istruzioni originali, HU - Eredeti útmutatás, PL -Instrukcja oryginalna , EE - Originaaljuhend, LT - Originalios instrukcijos LT - Originalios instrukcijos, SK - Pôvodné...

This manual is also suitable for:

Lc 146speLc 146spLc 351v