Download Table of Contents Print this page

Dell PowerVault MD3600f Getting Started

Storage arrays
Hide thumbs Also See for PowerVault MD3600f:
Table of Contents

Advertisement

Dell PowerVault
MD3600f and MD3620f
Storage Arrays
Getting Started
With Your System
Začínáme se systémem
Guide de mise en route
Handbuch zum Einstieg mit dem System
Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας
Rozpoczęcie pracy z systemem
Начало работы с системой
Introducción al sistema
Sisteminizi Kullanmaya Baţlarken
Table of Contents
loading

Summary of Contents for Dell PowerVault MD3600f

 • Page 1 Dell PowerVault MD3600f and MD3620f Storage Arrays Getting Started With Your System Začínáme se systémem Guide de mise en route Handbuch zum Einstieg mit dem System Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας Rozpoczęcie pracy z systemem Начало работы с системой...
 • Page 3: Storage Arrays

  Dell PowerVault MD3600f and MD3620f Storage Arrays Getting Started With Your System Regulatory Model Series E03J and E04J...
 • Page 4: Notes, Cautions, And Warnings

  © 2011 Dell Inc. All rights reserved. Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell™, the DELL logo, and PowerVault™ are trademarks of Dell Inc. ® ®...
 • Page 5: Before You Begin

  Before You Begin NOTE: Throughout the document, Dell PowerVault MD3600f series storage array refers to both Dell PowerVault MD3600f and Dell PowerVault MD3620f. Dell PowerVault MD1200 series expansion enclosure refers to both Dell PowerVault MD1200 and Dell PowerVault MD1220. Before setting up your PowerVault MD3600f series storage array, you must consider certain best practices to ensure that your storage array operates at maximum efficiency and offers full redundancy (if required).
 • Page 6 FC devices. Before installing SFP modules and fiber optic cables, read the following information: • Use only Dell supported SFPs with the PowerVault MD3600f series storage arrays. Other generic SFPs are not supported and may not work with the storage arrays.
 • Page 7: Other Documentation And Media You May Need

  See the safety and regulatory information that shipped with your system. Warranty information may be included within this document or as a separate document. NOTE: All PowerVault MD3600f series documents are available at support.dell.com/manuals. • The rack documentation included with your rack solution describes how to install your system into a rack.
 • Page 8: Common Configurations

  Common Configurations Cabling Your Direct-Attached Hosts Server 1 Server 2 Server 3 Server 4 PowerVault MD3600f series storage array Corporate, public, or private network Getting Started With Your System...
 • Page 9: Cabling Your San-Attached Hosts

  The illustration below represents a redundant system. For example, a system used in a remote replication environment. Up to 64 hosts Switch 1 Switch 2 PowerVault MD3600f series storage array Corporate, public, or private network Getting Started With Your System...
 • Page 10: Installation And Configuration

  NOTE: To balance the weight load, it is recommended that you install the PowerVault MD3600f series storage array at the bottom of the rack and the PowerVault MD1200 series expansion enclosures above it. Getting Started With Your System...
 • Page 11 Connecting the Power Cable(s) Ensure that the power switch is in the OFF position before connecting the power cables. Connect the system’s power cable(s) to the system. Securing the Power Cable(s) Secure the cable(s) firmly to the bracket using the provided strap. Plug the other end of the power cables into a grounded electrical outlet or a separate power source such as an uninterrupted power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU).
 • Page 12: Installing And Removing Sfp Modules

  Installing and Removing SFP Modules To install SFP modules: 1 If all the FC IN ports have an SFP module installed, go to step 5. 2 Remove the SFP module from the static protective package. 3 Remove the protective cap from the SFP module and SFP port. Store the protective caps for future use.
 • Page 13 3 Insert the cable into an SFP module that is installed in the storage array. The cable connector is keyed for correct installation. Holding the connector, push in the cable until it clicks into place. 4 Remove the two protective caps from the other end of the cable and store them future use.
 • Page 14: Cabling Your Expansion Enclosure

  2 (optional) PowerVault MD1200 series expansion enclosure 1 (optional) PowerVault MD3600f series storage array Turning On the Storage Array Turn on the components in the following order: 1 FC switches (if used) 2 MD1200 series expansion enclosures (if used)
 • Page 15 Installing HBAs and Drivers NOTE: Ensure that you read the Configuring Fibre Channel With the Dell MD3600f Series Storage Array document before continuing with this procedure. For detailed instructions about installing the MD storage software, setting up the enclosure, and the post-installation tasks, see the Deployment Guide.
 • Page 16 Installing the MD Storage Software NOTE: For detailed instructions about installing the MD storage software, setting up the enclosure, and the post-installation tasks, see the Deployment Guide. The MD Storage Manager application configures, manages, and monitors the storage array. To install the MD storage software: 1 Insert the MD series resource media.
 • Page 17: Locating Your Service Tag

  The Express Service Code and Service Tag are found on the front of the system and at the back of the system next to the RAID controller modules. This information is used by Dell to route support calls to the appropriate personnel.
 • Page 18: Nom Information (Mexico Only)

  50/60 Hz Current consumption: 8.6 A Technical Specifications Drives PowerVault MD3600f Up to twelve 3.5" SAS hot-swappable hard drives (3.0 Gbps and 6.0 Gbps) PowerVault MD3620f Up to twenty four 2.5" SAS hot-swappable hard drives (3.0 Gbps and 6.0 Gbps)
 • Page 19 Back-Panel Connectors (Per RAID Controller Module) (continued) Management Ethernet One 100/1000 Base-T port Ethernet for out-of-band connector management of the enclosure NOTE: The default management port IP addresses for the primary and secondary RAID controller modules are 192.168.128.101 and 192.168.128.102, respectively. By default, the management ports are set to DHCP.
 • Page 20 Enclosure mode switch Located on the front of the system. This switch is not applicable to the PowerVault MD3600f series storage array. Password reset switch Located on the back-panel of the RAID controller module.
 • Page 21 55 A per power supply for 10 ms or less. Available Hard Drive Power (Per Slot) PowerVault MD3600f 25 W PowerVault MD3620f 12 W RAID Controller Module Power (Per Slot)
 • Page 22 Environmental NOTE: For additional information about environmental measurements for specific system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets. Temperature Operating 10 °C to 35 °C (50 °F to 95 °F) with a maximum temperature gradation of 10 °C per hour NOTE: For altitudes above 2950 feet, the maximum operating temperature is derated 1ºF/550 ft.
 • Page 23 Disková pole Dell PowerVault MD3600f a MD3620f Začínáme se systémem Číslo modelu série: E03J a E04J...
 • Page 24 Ostatní ochranné známky a obchodní názvy mohou být v této publikaci použity v souvislosti s právními subjekty, které si na tyto ochranné známky a názvy svých produktů činí nárok. Společnost Dell Inc. se zříká všech vlastnických nároků na ochranné známky a obchodní názvy jiné než vlastní. Číslo modelu série: E03J a E04J 2011 - 08 Č.
 • Page 25: Než Začnete

  V tomto dokumentu označuje název diskové pole série Dell PowerVault MD3600f jak Dell PowerVault MD3600f, tak i Dell PowerVault MD3620f. Název rozšiřující skříň série Dell PowerVault MD1200 se vztahuje jak k Dell PowerVault MD1200, tak k Dell PowerVault MD1220. Než začnete s instalací diskového pole Dell PowerVault MD3600f, vezměte v úvahu osvědčené...
 • Page 26 FC. Před instalací modulů SFP a optických kabelů si přečtěte následující informace: • S diskovými poli série PowerVault MD3600f používejte pouze SFP podporované společností Dell. Jiné generické SFP nejsou podporovány a nemusí s diskovými poli fungovat. •...
 • Page 27 Prostudujte si informace o bezpečnosti a předpisech, které byly dodány se systémem. Informace o záruce jsou součástí tohoto dokumentu nebo jsou přiloženy samostatně. POZNÁMKA: Veškeré dokumenty pro systém PowerVault MD3600f lze získat na adrese support.dell.com/manuals. • Pokyny k instalaci do stojanu dodané se stojanovým řešením popisují...
 • Page 28 Obvyklé konfigurace Připojení hostitelských systémů v DAS Server 1 Server 2 Server 3 Server 4 Disková pole série PowerVault MD3600f Firemní, veřejná nebo soukromá sít’ Začínáme se systémem...
 • Page 29 Připojení hostitelských systémů v SAN Níže uvedený obrázek představuje redundantní systém. Například systém používaný ve vzdáleném replikačním prostředí. Až 64 hostitelských systémů Přepínač 1 Přepínač 2 Disková pole série MD3600f Firemní, veřejná nebo soukromá sít’ Začínáme se systémem...
 • Page 30 Sestavte kolejničky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpečnostních pokynů a pokynů k instalaci do stojanu dodaných se systémem. POZNÁMKA: Chcete-li správně vyvážit stojan, doporučujeme namontovat diskové pole série PowerVault MD3600f do spodní části stojanu a rozšiřující skříně série PowerVault MD1200 nad ně. Začínáme se systémem...
 • Page 31 Připojení napájecích kabelů Předtím, než připojíte napájecí kabely, se prosím ujistěte, že se vypínač nachází v poloze VYPNUTÝ. Připojte napájecí kabely k systému. Zajištění napájecích kabelů Pomocí řemínku pevně připevněte kabely k držáku. Poté zasuňte druhý konec napájecích kabelů do uzemněné elektrické zásuvky nebo je připojte k samostatnému zdroji napájení, například ke zdroji nepřerušitelného napájení...
 • Page 32 Instalace a vyjmutí modulů SFP Chcete-li nainstalovat moduly SFP: Pokud je na všech vstupních portech FC nainstalován modul SFP, přejděte na krok 5. Vyjměte modul SFP z antistatického ochranného obalu. Sejměte z modulu SFP a portu SFP ochranný kryt. Ochranné kryty uchovávejte pro budoucí...
 • Page 33 Vložte kabel do modulu SFP, který je nainstalován v diskovém poli. Konektor kabelu je nastaven ke správné instalaci. Podržte konektor a zatlačte na kabel, dokud nezapadne na místo. Vyjměte dva ochranné kryty z opačného konce kabelu a uložte je pro budoucí...
 • Page 34 Připojení rozšiřující skříně Rozšiřující skříň PowerVault MD1200 2 (volitelné) Rozšiřující skříň PowerVault MD1200 1 (volitelné) Disková pole série MD3600f Zapnutí diskového pole Zapněte komponenty v následujícím pořadí: Přepínače FC (pokud se používají) Rozšiřující skříně série PowerVault MD1200 (pokud se používají) POZNÁMKA: Než...
 • Page 35 POZNÁMKA: Nezapomeňte si předtím, než budete pokračovat v dalším postupu, přečíst příručku o konfiguraci Fibre Channel s diskovým polem série Dell MD3600f. Podrobné pokyny k instalaci softwaru pro úložiště MD storage, nastavení skříně a úkolech, které je třeba vykonat po instalaci, viz Instalační příručka.
 • Page 36 Instalace softwaru pro úložiště MD Storage POZNÁMKA: Podrobné pokyny k instalaci softwaru pro úložiště MD storage, nastavení skříně a úkolech, které je třeba vykonat po instalaci, viz Instalační příručka. Aplikace MD Storage Manager slouží ke konfiguraci, správě a sledování diskového pole. Chcete-li nainstalovat software pro úložiště MD Storage: Vložte zdrojové...
 • Page 37 Instalátor programu MD Storage Manager automaticky nainstaluje ovladače, firmware a opravy/hotfixy operačního systému potřebné pro práci s diskovým polem. Tyto ovladače a firmware lze též získat na adrese support.dell.com. Další informace o nastavení a/nebo softwaru potřebném pro konkrétní diskové pole naleznete v matici odborné...
 • Page 38: Technické Specifikace

  50/60 Hz Spotřeba proudu: 8,6 A Technické specifikace Jednotky PowerVault MD3600f Až dvanáct 3,5palcových pevných disků SAS, které lze vyměňovat za chodu (3,0 Gb/s a 6,0 Gb/s) PowerVault MD3620f Až dvacet čtyři 2,5palcových pevných disků SAS, které lze vyměňovat za chodu (3,0 Gb/s a 6,0 Gb/s) Moduly řadičů...
 • Page 39 Čelní panel • Jeden dvoubarevný indikátor LED pro stav systému • Dva jednobarevné indikátory LED pro napájení a režim pro použití ve skříni POZNÁMKA: Indikátor LED pro režim ve skříni se nenachází na diskových polích PowerVault MD3600f. Začínáme se systémem...
 • Page 40 Přepínač režimu pro použití ve Umístěný na přední straně systému. Tento přepínač skříni se nenachází v diskovém poli PowerVault MD3600f. Tlačítko pro vymazání hesla Umístěno na zadní straně modulu řadiče RAID. Toto tlačítko se používá k resetování hesla diskových polí.
 • Page 41 V typických podmínkách napájení a v celém provozním rozsahu systému může nárazový proud dosáhnout 55 A na jeden napájecí zdroj po dobu 10 ms nebo méně. Dostupné napájení pevných disků (na zdířku) PowerVault MD3600f 25 W PowerVault MD3620f 12 W Napájení modulu řadiče RAID (na zdířku) Maximální...
 • Page 42 Prostředí POZNÁMKA: Další informace o měřených údajích prostředí najdete pro jednotlivé systémové konfigurace na adrese www.dell.com/environmental_datasheets. Teplota Provozní 10 až 35 °C s maximálním nárůstem teploty o 10 °C za hodinu POZNÁMKA: V nadmořských výškách nad 900 metrů je maximální provozní teplota snížena o 1 °C na každých 300 metrů.
 • Page 43: Guide De Mise En Route

  Matrices de stockage Dell PowerVault MD3600f et MD3620f Guide de mise en route Séries de modèle réglementaire E03J et E04J...
 • Page 44: Remarques, Précautions Et Avertissements

  D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités revendiquant la propriété de ces marques ou de ces noms de produits. Dell Inc. rejette tout intérêt exclusif dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.
 • Page 45: Avant De Commencer

  Dell PowerVault série MD3600f concernent les matrices de stockage Dell PowerVault MD3600f et Dell PowerVault MD3620f. « Boîtier d'extension Dell PowerVault série MD1200 » désigne à la fois le Dell PowerVault MD1200 et le Dell PowerVault MD1220. Avant d'installer votre matrice de stockage Dell PowerVault MD3600f, vous devez considérer certaines pratiques d'excellence pour assurer le...
 • Page 46 à fibre optique, lisez les informations suivantes : • Utilisez uniquement les modules SFP pris en charge par Dell avec les matrices de stockage PowerVault série MD3600f. Les autres modules SFP génériques ne sont pas pris en charge et peuvent ne pas fonctionner avec les matrices de stockage.
 • Page 47: Autre Documentation Et Support Dont Vous Pourriez Avoir Besoin

  REMARQUE : vérifiez toujours si des mises à jour sont disponibles sur le site support.dell.com/manuals et lisez-les en premier, car elles remplacent souvent les informations que contiennent les autres documents. Systèmes d'exploitation pris en charge •...
 • Page 48: Configurations Courantes

  Configurations courantes Câblage des hôtes reliés directement Serveur 1 Serveur 2 Serveur 3 Serveur 4 Matrice de stockage PowerVault série MD3600f Réseau d'entreprise, public ou privé Guide de mise en route...
 • Page 49 Câblage des hôtes reliés au réseau SAN L'illustration ci-dessous représente un système redondant. Par exemple, un système utilisé dans un environnement de réplication à distance. Jusqu'à 64 hôtes Commutateur 1 Commutateur 2 Matrice de stockage PowerVault série MD3600f Réseau d'entreprise, public ou privé...
 • Page 50: Installation Et Configuration

  Installation et configuration AVERTISSEMENT : avant d'exécuter la procédure ci-dessous, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système. Déballage du système Déballez votre système et identifiez chaque élément en consultant la liste de composants livrée avec votre système. Installation des rails et du système dans un rack Assemblez les rails et installez le système dans le rack en suivant les consignes de sécurité...
 • Page 51 Branchement du ou des câbles d'alimentation Avant de connecter les câbles d'alimentation, assurez-vous que le commutateur d'alimentation est en position OFF (ÉTEINT). Branchez le ou les câbles d'alimentation sur le système. Fixation du ou des câbles d'alimentation Fixez fermement les câbles au support de fixation à l'aide de la lanière fournie. Branchez ensuite l'autre extrémité...
 • Page 52: Installation Et Retrait Des Modules Sfp

  Installation et retrait des modules SFP Pour installer des modules SFP : 1 Si tous les ports d'entrée FC disposent d'un module SFP, passez à l'étape 5. 2 Retirez le module SFP de son emballage antistatique protecteur. 3 Retirez le cache de protection du module SFP et du port SFP. Rangez les caches de protection pour un usage ultérieur.
 • Page 53 3 Introduisez le câble dans un module SFP installé dans la matrice de stockage. Le connecteur de câble est muni d'un détrompeur pour une installation correcte. Tout en maintenant le connecteur, enfoncez-y le câble jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 4 Retirez les deux caches protecteurs de l'autre extrémité du câble et rangez- les pour un usage ultérieur.
 • Page 54: Câblage De Votre Boîtier D'extension

  Câblage de votre boîtier d'extension Boîtier d'extension PowerVault série MD1200 2 (en option) Boîtier d'extension PowerVault série MD1200 1 (en option) Matrice de stockage PowerVault série MD3600f Mise sous tension de la matrice Mettez les composants sous tension dans l'ordre suivant : 1 Commutateurs FC (le cas échéant) 2 Boîtiers d'extension série MD1200 (si utilisés) REMARQUE :...
 • Page 55 REMARQUE : consultez le document Configuring Fibre Channel With the Dell MD3600f Series Storage Array (Configuration Fibre Channel avec la matrice de stockage Dell série MD3600f) avant de continuer. Pour des instructions détaillées sur l'installation du logiciel MD Storage, la configuration du boîtier, et les tâches de post-installation, voir le Guide de déploiement.
 • Page 56: Installation Du Logiciel Md Storage

  Installation du logiciel MD Storage REMARQUE : pour des instructions détaillées sur l'installation du logiciel MD Storage, la configuration du boîtier, et les tâches de post-installation, voir le Guide de déploiement. L'application MD Storage Manager configure, gère, et contrôle la matrice de stockage.
 • Page 57: Identification Du Numéro De Service

  Le code de service express et le numéro de service se situent à l'avant et à l'arrière du système à côté des modules de contrôleur RAID. Dell utilise ces informations pour acheminer les appels de support au technicien qui convient.
 • Page 58: Informations Nom (Mexique Uniquement)

  50/60 Hz Consommation électrique : 8,6 A Caractéristiques techniques Lecteurs PowerVault MD3600f Jusqu'à 12 disques durs SAS remplaçables à chaud 3,5 pouces (3,0 Gb/s et 6,0 Gb/s) PowerVault MD3620f Jusqu'à 24 disques durs SAS remplaçables à chaud 2,5 pouces (3,0 Gb/s et 6,0 Gb/s) Modules de contrôleur RAID...
 • Page 59 Connecteurs du panneau arrière (par module de contrôleur RAID) (suite) Connecteur Ethernet Un port Ethernet 100/1000 Base-T pour une gestion de gestion hors bande du boîtier REMARQUE : les adresses IP de port de gestion par défaut des modules de contrôleur RAID primaire et secondaire sont respectivement 192.168.128.101 et 192.168.128.102.
 • Page 60 • Deux voyants monochromes (alimentation et mode boîtier) REMARQUE : le voyant du mode boîtier ne concerne pas la matrice de stockage PowerVault MD3600f. Support de disque dur • Un voyant d'activité monochrome • Un voyant d'état bichrome par lecteur Bloc d'alimentation/ventilateur Trois voyants d'état (état du bloc d'alimentation,...
 • Page 61 55 A par bloc d'alimentation pendant un maximum de 10 ms. Alimentation disponible pour les disques durs (par logement) PowerVault MD3600f 25 W PowerVault MD3620f 12 W Alimentation du module de contrôleur RAID (par emplacement)
 • Page 62 Environnement (suite) Température En fonctionnement De 10 à 35 °C (50 à 95 °F) avec un gradient thermique maximal de 10 °C par heure REMARQUE : Pour les altitudes supérieures à 900 mètres (2 950 pieds), la température maximale de fonctionnement est réduite de 0,55 °C (1 °F) tous les 168 mètres (550 pieds).
 • Page 63 Dell PowerVault MD3600f und MD3620f Speicher-Arrays Handbuch zum Einstieg mit dem System Vorschriftenmodell Serie E03J und E04J...
 • Page 64 Marke von VMware, Inc. in den USA und/oder anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen in dieser Publikation möglicherweise verwendeten Marken und Handelsbezeichnungen beziehen sich entweder auf die entsprechenden Hersteller und Firmen oder auf deren Produkte. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.
 • Page 65: Bevor Sie Beginnen

  „Dell PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3600f“ auf sowohl Dell PowerVault MD3600f als auch auf Dell PowerVault MD3620f. Das Erweiterungsgehäuse für Dell PowerVault der Reihe MD1200 bezieht sich sowohl auf Dell PowerVault MD1200 als auch auf Dell PowerVault MD1220. Bevor Sie Ihr PowerVault MD3600f Speicher-Array einrichten, sollten Sie einige bewährte Verfahren beachten, um sicherzustellen, dass Ihr Speicher-...
 • Page 66 Lesen Sie vor der Installation von SFP-Modulen und Glasfaser- kabeln die folgenden Informationen: • Verwenden Sie nur von Dell unterstützte SFP-Module mit den PowerVault Speicher-Arrays der Reihe MD3600f. Andere allgemeine SFP-Module werden nicht unterstützt und funktionieren gegebenenfalls mit den Speicher-Arrays nicht.
 • Page 67 Beachten Sie die Sicherheits- und Betriebsbestimmungen, die mit dem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen können möglicherweise als separates Dokument beigelegt sein. ANMERKUNG: Sämtliche PowerVault MD3600f-Dokumente sind unter support.dell.com/manuals verfügbar. • In der zusammen mit der Rack-Lösung gelieferten Rack-Dokumentation ist beschrieben, wie das System in einem Rack installiert wird.
 • Page 68: Unterstützte Betriebssysteme

  Hilfsmitteln zur Konfiguration und Verwaltung des Systems, insbesondere in Bezug auf Betriebssystem, Systemverwaltungssoftware, System-Updates und mit dem System erworbene Komponenten. ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com/manuals aktu- alisierte Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst, denn frühere Informationen werden damit gegebenenfalls ungültig. Unterstützte Betriebssysteme •...
 • Page 69 Allgemeine Konfigurationen Verkabeln der direkt angeschlossenen Hosts Server 1 Server 2 Server 3 Server 4 PowerVault Speicher-Array der Firmen-, öffentliches Reihe MD3600f oder privates Netzwerk Handbuch zum Einstieg mit dem System...
 • Page 70 Verkabeln der über ein SAN-Netzwerk angeschlossenen Hosts Die folgende Abbildung stellt ein redundantes System dar. Zum Beispiel, ein in einer Remote-Replikationsumgebung verwendetes System. Bis zu 64 Hosts Schalter 1 Switch 2 PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3600f Firmen-, öffentliches oder privates Netzwerk Handbuch zum Einstieg mit dem System...
 • Page 71: Installation Und Konfiguration

  Installation und Konfiguration WARNUNG: Lesen Sie vor dem Ausführen der folgenden Schritte die Sicher- heitshinweise für das System. Auspacken des Systems Nehmen Sie das System aus der Verpackung heraus, und vergleichen Sie die einzelnen Teile mit der mitgelieferten Packliste. Installation der Schienen und des Systems in einem Rack Lesen Sie vor der Montage der Schienen und dem Einbau des Systems im Rack zunächst die mit dem System gelieferten Sicherheitshinweise und die Installationsanleitung für das Rack.
 • Page 72 Anschließen des/der Netzstromkabel(s) Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf der OFF (AUS)-Einstellung ist, bevor Sie die Stromversorgungskabel verbinden. Verbinden Sie das bzw. die Stromversorgungskabel mit dem System. Befestigen des/der Netzstromkabel(s) Befestigen Sie die Kabel fest mit der Halterung, und verwenden Sie dazu das mitgelieferte Band.
 • Page 73 Installieren und Entfernen von SFP-Modulen So installieren Sie SFP-Module: 1 Falls alle FC EIN-Ports über ein installiertes SFP-Modul verfügen, gehen Sie zu Schritt 5. 2 Nehmen Sie das SFP-Modul aus der antistatischen Verpackung heraus. 3 Entfernen Sie die Schutzkappe vom SFP-Modul und SFP-Port. Bewahren Sie die Schutzklappen für die künftige Verwendung auf.
 • Page 74 2 Entfernen Sie die zwei Schutzklappen von einem Kabelende und be- wahren Sie sie für die spätere Verwendung auf. 3 Stecken Sie das Kabel in ein SFP-Modul ein, das im Speicher-Array instal- liert ist. Der Kabelstecker ist kodiert, um eine korrekte Installation sicher- zustellen.
 • Page 75 4 Bringen Sie die Schutzkappen auf die Kabelenden an. 5 Bringen Sie die Schutzkappe auf das SFP-Modul an. Verkabeln des Erweiterungsgehäuses PowerVault Erweiterungsgehäuse 2 der Reihe MD1200 (optional) PowerVault Erweiterungsgehäuse 1 der Reihe MD1200 (optional) PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3600f Einschalten des Speicher-Arrays Schalten Sie die Komponenten in der folgenden Reihenfolge ein: 1 FC-Switches (falls verwendet)
 • Page 76 ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie das Dokument Konfigurieren des Fibre Channel mit dem Dell Speicher-Array der Reihe MD3600f gelesen haben, bevor Sie fortfahren. Ausführliche Anweisungen zum Installieren der MD-Storage-Software, zum Einrichten des Gehäuses und zum Durchführen von Schritten im Anschluss an die Installation finden Sie im Bereitstellungshandbuch.
 • Page 77 Installieren der MD-Storage-Software ANMERKUNG: Ausführliche Anweisungen zum Installieren der MD-Storage- Software, zum Einrichten des Gehäuses und zum Durchführen von Schritten im Anschluss an die Installation finden Sie im Bereitstellungshandbuch. Die MD-Storage-Manager-Anwendung konfiguriert, verwaltet und überwacht das Speicher-Array. So installieren Sie die MD Storage-Software: 1 Legen Sie das Resource-Medium der MD-Reihe ein.
 • Page 78 Betrieb Ihres Speicher-Arrays erforderlichen Treiber, die Firmware und die Betriebssystem-Patches/-Hotfixes automatisch. Sie können diese Treiber und die Firmware auch von der Website support.dell.com herunterladen. Weitere für Ihren speziellen Speicher-Array verfügbare Einstellungen und/oder Software finden Sie außerdem in der Support-Matrix unter support.dell.com/manuals.
 • Page 79: Nom-Informationen (Nur Mexiko)

  Ihr System wird durch einen eindeutigen Express-Servicecode und eine eindeutige Service-Tag-Nummer identifiziert. Der Express-Servicecode und die Service-Tag-Nummer befinden sich an der Rückseite des Systems, neben den RAID-Controller-Modulen. Mithilfe dieser Informationen kann Dell Support-Anrufe an den richtigen Mitarbeiter weiterleiten. NOM-Informationen (nur Mexiko) Die folgenden Informationen beziehen sich auf die in diesem Dokument beschriebenen Geräte und gründen auf der mexikanischen Norm NOM:...
 • Page 80: Technische Daten

  Technische Daten Laufwerke PowerVault MD3600f Bis zu 12 Hot-Swap-fähige 3,5-Zoll-SAS-Festplatten (3,0 Gbit/s und 6,0 Gbit/s) PowerVault MD3620f Bis zu 24 Hot-Swap-fähige 2,5-Zoll-SAS-Festplatten (3,0 Gbit/s und 6,0 Gbit/s) RAID-Controller-Module RAID-Controller-Module • Ein oder zwei Hot-Swap-fähige Module mit Temperatursensoren • 2-GB-Cache pro Controller Rückseitige Anschlüsse (pro RAID-Controller-Modul)
 • Page 81 Erweiterung PowerVault der Reihe MD1200 Unterstützt bis zu 192 Festplatten mit einer belie- bigen Kombination aus PowerVault MD1200- und PowerVault MD1220-Erweiterungsgehäusen. Die Unterstützung von 192 Festplatten ist eine Erwei- terungsfunktion und muss daher aktiviert werden. Ohne Erweiterungsfunktion werden maximal 120 Festplatten unterstützt.
 • Page 82 LED-Anzeigen (fortgesetzt) RAID-Controller-Modul 14 einfarbige LEDs: • Eine Akkufehler-LED • Eine Cache-Aktivitäts-LED • Eine Controller-Fehler-LED • Eine Controller-Stromversorgungs-LED • Eine Systemidentifizierungs-LED • Eine Ethernet-Verwaltungsaktivitäts-LED • Acht FC-Link oder Fehler 2 zweifarbige LEDs: • Eine SAS-OUT-Verbindungs- oder Fehler-LED • Eine Ethernet-Verwaltungs- Verbindungsgeschwindigkeits-LED Schalter Systemidentifikationstaste...
 • Page 83 Unter typischen Leitungsbedingungen und über den gesamten Umgebungsbetriebsbereich des Systems kann der Einschaltstrom 55 A pro Netzteil über einen Zeitraum von 10 ms oder kürzer erreichen. Verfügbare Leistung für Festplatten (pro Schacht) PowerVault MD3600f 25 W PowerVault MD3620f 12 W Stromverbrauch RAID-Controller-Modul (pro Steckplatz)
 • Page 84 Umgebungsbedingungen ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen bei verschiedenen Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets. Temperatur Betrieb 10 °C bis 35 °C mit einem maximalen Temperatur- anstieg von 10 °C pro Stunde ANMERKUNG: Bei Höhen über 900 Meter verringert sich die maximale Betriebstemperatur um 1 ºC/300 m.
 • Page 85 Συστοιχίες αποθήκευσης Dell PowerVault MD3600f και MD3620f Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας Μοντέλο κατά τους κανονισμούς: Σειρά E03J και E04J...
 • Page 86 Απαγορεύεται αυστηρώς η αναπαραγωγή αυτών των υλικών με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Dell Inc. Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο: Η ονομασία Dell™, το λογότυπο DELL και η ονομασία PowerVault™ είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Οι ονομασίες Microsoft ®...
 • Page 87: Πριν Ξεκινήσετε

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο έγγραφο αυτό, η συστοιχία αποθήκευσης Dell PowerVault σειρά MD3600f αναφέρεται τόσο στο Dell PowerVault MD3600f όσο και στο Dell PowerVault MD3620f. Το κουτί επέκτασης Dell PowerVault σειρά MD1200 αναφέρεται τόσο στο Dell PowerVault MD1200 όσο και στο Dell PowerVault MD1220.
 • Page 88 καλώδια οπτικών ινών χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της συστοιχίας αποθήκευσης με άλλες συσκευές FC. Ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες προτού εγκαταστήσετε μονάδες SFP και καλώδια οπτικών ινών: Χρησιμοποιείτε μόνο υποστηριζόμενες από την Dell μονάδες SFP στη • συστοιχία αποθήκευσης PowerVault σειρά MD3600f. Μονάδες SFP τρίτων...
 • Page 89 έγγραφο ή να αποτελούν ξεχωριστό έγγραφο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα έγγραφα για τη συστοιχία αποθήκευσης PowerVault σειρά MD3600f είναι διαθέσιμα στην τοποθεσία support.dell.com/manuals. Η τεκμηρίωση για τοποθέτηση σε rack που συνοδεύει τη δική σας λύση για • τοποθέτηση σε rack περιγράφει τον τρόπο τοποθέτησης του συστήματός σας...
 • Page 90 συστήματος και τα εξαρτήματα που αγοράσατε μαζί με το σύστημά σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγχετε πάντοτε για ενημερωμένες εκδόσεις στην τοποθεσία support.dell.com/manuals και να διαβάζετε πρώτα τις ενημερωμένες εκδόσεις επειδή πολύ συχνά αντικαθιστούν τις πληροφορίες άλλων εγγράφων. Λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται •...
 • Page 91 Συνηθισμένες διαμορφώσεις Καλωδίωση των άμεσα συνδεδεμένων διακομιστών ∆ιακομιστής 1 ∆ιακομιστής 2 ∆ιακομιστής 3 ∆ιακομιστής 4 Σειρά συστοιχιών αποθήκευσης Εταιρικό, δημόσιο ή PowerVault MD3600f ιδιωτικό δίκτυο Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Page 92 Η παρακάτω εικόνα αναπαριστά ένα πλεονάζον σύστημα. Για παράδειγμα, ένα σύστημα που χρησιμοποιείται σε περιβάλλον απομακρυσμένης αναπαραγωγής (remote replication). Έως και 64 κεντρικοί υπολογιστές Μεταγωγέας 1 Μεταγωγέας 2 Σειρά συστοιχιών αποθήκευσης Εταιρικό, δημόσιο ή PowerVault MD3600f ιδιωτικό δίκτυο Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Page 93 Εγκατάσταση και διαμόρφωση ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού εκτελέσετε την παρακάτω διαδικασία, συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφάλειας που συνοδεύουν το σύστημά σας. Άνοιγμα της συσκευασίας του συστήματος Ανοίξτε τη συσκευασία του συστήματος σας και αναγνωρίστε κάθε στοιχείο βάσει της λίστας περιεχομένων που στάλθηκε μαζί με το σύστημά σας. Τοποθέτηση...
 • Page 94 Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι στη θέση OFF πριν συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στο σύστημα. Ασφάλιση των καλωδίων τροφοδοσίας Ασφαλίστε τα καλώδια τροφοδοσίας σταθερά στο στήριγμα χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη ταινία. Τα...
 • Page 95 Βάλτε το φις των καλωδίων ρεύματος σε γειωμένη πρίζα ή ξεχωριστή πηγή ρεύματος όπως π.χ. συσκευή αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) ή μονάδα διανομής ρεύματος (PDU). Κάθε τροφοδοτικό θα πρέπει να συνδέεται σε ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα. Εγκατάσταση και αφαίρεση μονάδων SFP Για...
 • Page 96 Εγκατάσταση και αφαίρεση καλωδίων οπτικών ινών ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Τα περιβάλλοντα επεξεργασίας δεδομένων ενδέχεται να περιέχουν εξοπλισμό που μεταδίδει στους συνδέσμους του συστήματος χρησιμοποιώντας μονάδες λέιζερ, οι οποίες λειτουργούν σε μεγαλύτερα από της Κλάσης 1 επίπεδα ενέργειας. Μην κοιτάτε ποτέ στην άκρη ενός καλωδίου οπτικών...
 • Page 97 Για την αφαίρεση καλωδίου FC: 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο τον μοχλό για να απελευθερώσετε τις ασφάλειες προτού αφαιρέσετε το καλώδιο από τη μονάδα SFP. Βεβαιωθείτε ότι οι μοχλοί βρίσκονται στη θέση απελευθέρωσης κατά την αφαίρεση του καλωδίου. Μην κρατάτε την πλαστική γλωττίδα της μονάδας SFP ενόσω αφαιρείτε...
 • Page 98 Ενεργοποίηση της συστοιχίας αποθήκευσης Ενεργοποιήστε τα εξαρτήματα με την εξής σειρά: 1 Μεταγωγείς FC (εάν χρησιμοποιούνται) 2 Κουτιά επέκτασης σειράς MD1200 (αν χρησιμοποιούνται) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν την ενεργοποίηση της συστοιχίας αποθήκευσης, βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED κατάστασης του κουτιού επέκτασης είναι μπλε. 3 Συστοιχία...
 • Page 99 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στο έγγραφο Ρύθμιση οπτικής ίνας με τη συστοιχία αποθήκευσης Dell σειρά MD3600f προτού συνεχίσετε με τη διαδικασία αυτή. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση λογισμικού αποθήκευσης MD, τη ρύθμιση του κουτιού και τις εργασίες μετά την εγκατάσταση, ανατρέξτε στον Οδηγό...
 • Page 100 Εγκατάσταση του λογισμικού αποθήκευσης MD ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση λογισμικού αποθήκευσης MD, τη ρύθμιση του κουτιού και τις εργασίες μετά την εγκατάσταση, ανατρέξτε στον Οδηγό ανάπτυξης. Η εφαρμογή MD Storage Manager ρυθμίζει, διαχειρίζεται και παρακολουθεί τη συστοιχία...
 • Page 101 κώδικα/άμεσες επιδιορθώσεις λειτουργικού συστήματος για τη λειτουργία της συστοιχίας αποθήκευσής σας. Αυτά τα προγράμματα οδήγησης και το υλικολογισμικό είναι επίσης διαθέσιμα στη διεύθυνση support.dell.com. Επιπλέον, ανατρέξτε στο Support Matrix στη διεύθυνση support.dell.com/manuals για πρόσθετες ρυθμίσεις ή/και λογισμικό που απαιτείται για τη συγκεκριμένη συστοιχία...
 • Page 102 εξυπηρέτησης και η ετικέτα εξυπηρέτησης βρίσκονται στην μπροστινή αλλά και στην πίσω πλευρά του συστήματος δίπλα στις μονάδες ελεγκτή RAID. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από την Dell για την προώθηση κλήσεων υποστήριξης στο κατάλληλο προσωπικό. Πληροφορίες NOM (Μόνο για Μεξικό) Οι...
 • Page 103: Τεχνικές Προδιαγραφές

  Τεχνικές προδιαγραφές Μονάδες δίσκων Έως και δώδεκα σκληροί δίσκοι άμεσης σύνδεσης PowerVault MD3600f SAS 3,5" (3,0 Gbps και 6,0 Gbps) Έως και εικοσιτέσσερις σκληροί δίσκοι άμεσης PowerVault MD3620f σύνδεσης SAS 2,5" (3,0 Gbps και 6,0 Gbps) Μονάδες ελεγκτή RAID Μονάδες ελεγκτή RAID •...
 • Page 104 Επέκταση PowerVault σειρά MD1200 Υποστηρίζει το πολύ 192 σκληρούς δίσκους με οποιοδήποτε συνδυασμό κουτιών επέκτασης PowerVault MD1200 ή PowerVault MD1220. Η υποστήριξη για 192 σκληρούς δίσκους είναι premium δυνατότητα και απαιτεί ενεργοποίηση. Ο μέγιστος αριθμός σκληρών δίσκων που υποστηρίζεται χωρίς τη χρήση...
 • Page 105 Λυχνίες LED ( συνέχεια ) Μονάδα ελεγκτή RAID 14 μονόχρωμες λυχνίες LED: • Μία για σφάλμα μπαταρίας • Μία για ενεργή μνήμη cache • Μία για σφάλμα ελεγκτή • Μία για τροφοδοσία ελεγκτή • Μία για αναγνώριση συστήματος • Μία για δραστηριότητα διαχείρισης Ethernet •...
 • Page 106 ∆ιαθέσιμη τροφοδοσία σκληρού δίσκου (ανά υποδοχή) PowerVault MD3600f 25 W PowerVault MD3620f 12 W Ισχύς μονάδας ελεγκτή RAID (ανά υποδοχή) Μέγιστη κατανάλωση ισχύος 100 W Φυσικά χαρακτηριστικά PowerVault MD3600f Ύψος 8,68 cm Πλάτος 44,63 cm Βάθος 60,20 cm Βάρος (μέγιστη διαμόρφωση) 29,30 kg Βάρος...
 • Page 107 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος ( συνέχεια ) Κατά την αποθήκευση από -40° έως 65°C, με μέγιστο ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας τούς 20°C ανά ώρα Σχετική υγρασία Κατά τη λειτουργία 20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση) με μέγιστο ρυθμό μεταβολής της υγρασίας 10% ανά ώρα Κατά...
 • Page 108 Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Page 109 Macierze pamięci masowej Dell PowerVault MD3600f i MD3620f Rozpoczęcie pracy z systemem Dotyczy modeli E03J i E04J...
 • Page 110 W niniejszym dokumencie mogą zostać także użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe w odniesieniu do podmiotów posiadających prawa do znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych innych niż jej własne. Dotyczy modeli E03J i E04J...
 • Page 111: Zanim Zaczniesz

  UWAGA: Termin macierz pamięci masowej Dell PowerVault MD3600f, używany w niniejszej dokumentacji, odnosi się zarówno do modelu Dell PowerVault MD3600f, jak i Dell PowerVault MD3620f. Podobnie termin Dell PowerVault MD1200 odnosi się zarówno do modelu Dell PowerVault MD1200, jak i Dell PowerVault MD1220.
 • Page 112 FC wykorzystywane są kable światłowodowe. Przed instalacją modułów SFP i kabli światłowodowych należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami: • Do pracy z macierzą pamięci masowej PowerVault MD3600f można używać tylko modułów SFP zalecanych przez firmę Dell. Moduły SFP innych producentów są nieobsługiwane i mogą nie współpracować z macierzami pamięci masowej.
 • Page 113 Informacje dotyczące gwarancji mogą zostać zamieszczone w tym dokumencie lub dostarczone jako oddzielny dokument. UWAGA: Dokumentację dotyczącą macierzy pamięci masowej PowerVault MD3600f można znaleźć na stronie support.dell.com/manuals. • Dokumentacja dołączona do stojaka przedstawia sposób montowania w nim systemu.
 • Page 114 UWAGA: Należy zawsze sprawdzać, czy na stronie support.dell.com/manuals pojawiły się aktualizacje, i zapoznawać się z nimi w pierwszej kolejności, ponieważ informacje w nich zawarte zastępują informacje z innych dokumentów. Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows Server •...
 • Page 115 Typowe konfiguracje Podłączanie hostów dołączanych bezpośrednio Serwer 1 Serwer 2 Serwer 3 Serwer 4 Macierz pamięci masowej PowerVault MD3600f Sieć firmowa, publiczna lub prywatna Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Page 116 Podłączanie hostów dołączanych przez sieć SAN Poniższy rysunek przedstawia system nadmiarowy. Na przykład system wykorzystywany w środowisku replikacji zdalnej. Do 64 hostów Przełącznik 1 Przełącznik 2 Macierz pamięci masowej PowerVault MD3600f Sieć firmowa, publiczna lub prywatna Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Page 117: Rozpakowanie Systemu

  UWAGA: Aby zrównoważyć obciążenie stojaka, zaleca się instalowanie macierzy pamięci masowej PowerVault MD3600f w dolnej części stojaka, a obudowy rozszerzenia PowerVault MD1200 w górnej części. Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Page 118 Podłączanie kabli zasilania Upewnij się, że przycisk zasilania znajduje się w położeniu wyłączony przed przystąpieniem do podłączania kabli zasilania. Podłącz kable zasilania do systemu. Mocowanie kabli zasilania Zamocuj kable na wsporniku, używając załączonej opaski. Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Page 119 Następnie podłącz drugą końcówkę kabli zasilania do uziemionego gniazdka elektrycznego lub oddzielnego źródła zasilania, np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdziału zasilania (PDU). Każdy zasilacz należy podłączyć do oddzielnego obwodu zasilania. Wkładanie i wyjmowanie modułów SFP Aby włożyć moduł SFP do portu: 1 Jeśli we wszystkich portach FC IN znajdują...
 • Page 120 Podłączanie i odłączanie kabli światłowodowych OSTRZEŻENIE: W środowiskach przetwarzania danych może być wykorzystywany sprzęt przesyłający dane po łączach systemowych przy użyciu modułów laserowych, które pracują z mocą większą niż określona dla sprzętu laserowego klasy 1. Nigdy nie należy zaglądać w końcówki kabla światłowodowego lub otwartego odbiornika.
 • Page 121 Aby odłączyć kabel światłowodowy: 1 Przed odłączeniem kabla światłowodowego od modułu SFP naciśnij i przytrzymaj dźwignię, aby zwolnić zatrzaski. Upewnij się, że podczas wyjmowania kabla światłowodowego dźwignie znajdują się w położeniu otwarte. Podczas wyjmowania kabla nie chwytaj za zatrzask plastikowy modułu SFP.
 • Page 122 PowerVault MD1200 2 (opcjonalna) Obudowa rozszerzenia PowerVault MD1200 1 (opcjonalna) Macierz pamięci masowej PowerVault MD3600f Włączanie macierzy pamięci masowej Elementy należy włączać w następującej kolejności: 1 Przełączniki FC (jeśli są używane) 2 Obudowy rozszerzenia MD1200 (jeśli są używane) UWAGA: Przed włączeniem macierzy pamięci masowej, upewnij się, że wskaźnik LED obudowy rozszerzenia świeci na niebiesko.
 • Page 123 Przed przystąpieniem do tej procedury należy zapoznać się z dokumentem Configuring Fibre Channel With the Dell MD3600f Series Storage Array (Konfigurowanie kart Fibre Channel z macierzą pamięci masowej Dell MD3600f). Więcej informacji o instalacji oprogramowania MD Storage, konfiguracji obudowy i czynnościach wykonywanych po instalacji można znaleźć...
 • Page 124 Instalowanie oprogramowania MD Storage UWAGA: Więcej informacji o instalacji oprogramowania MD Storage, konfiguracji obudowy i czynnościach wykonywanych po instalacji można znaleźć w podręczniku Podręcznik wdrożeniowy. Aplikacja MD Storage Manager pozwala na konfigurację, zarządzanie i monitorowanie macierzy pamięci masowej. Aby zainstalować oprogramowanie MD Storage: 1 Włóż...
 • Page 125 łatek systemu operacyjnego wymaganych do obsługi macierzy pamięci masowej. Sterowniki i oprogramowanie układowe są również dostępne na stronie support.dell.com. Więcej informacji o dodatkowych ustawieniach i oprogramowaniu wymaganym do prawidłowej pracy macierzy pamięci masowej można znaleźć w tabeli Support Matrix na stronie support.dell.com/manuals.
 • Page 126 Service Tag. Kody Express Service Code i Service Tag znajdują się na panelu przednim systemu oraz obok modułów kontrolera RAID z tyłu systemu. Informacje są używane przez firmę Dell do kierowania rozmowy telefonicznej bezpośrednio do właściwego działu pomocy technicznej. Informacja NOM (tylko Meksyk) Informacje przedstawione poniżej dotyczą...
 • Page 127: Dane Techniczne

  Dane techniczne Napędy PowerVault MD3600f Obsługa do dwunastu 3,5-calowych, wymienianych podczas pracy dysków twardych SAS (3,0 Gb/s i 6,0 Gb/s) PowerVault MD3620f Obsługa do dwudziestu czterech 2,5-calowych, wymienianych podczas pracy dysków twardych SAS (3,0 Gb/s i 6,0 Gb/s) Moduły kontrolera RAID Moduły kontrolera RAID...
 • Page 128 Złącza na panelu tylnym (dla każdego modułu kontrolera RAID) (ciąg dalszy) Złącza sieci Ethernet do Jeden port 100/1000 Base-T sieci Ethernet do zarządzania pozapasmowego zarządzania obudową UWAGA: Adresy IP portów do zarządzania dla podstawowego i pomocniczego modułu kontrolera RAID są domyślnie ustawione na odpowiednio 192.168.128.101 i 192.168.128.102.
 • Page 129 Wskaźniki LED Panel przedni • Jeden dwukolorowy wskaźnik LED informujący o stanie systemu • Dwa jednokolorowe wskaźniki LED informujące o zasilaniu i trybie pracy obudowy UWAGA: Wskaźnik LED trybu pracy obudowy nie jest używany w macierzy pamięci masowej PowerVault MD3600f. Nośnik dysku twardego •...
 • Page 130 Przycisk trybu pracy obudowy Umieszczony na panelu przednim systemu. Przełącznika nie można stosować w macierzy pamięci masowej PowerVault MD3600f. Przycisk resetowania hasła Umieszczony na panelu tylnym modułu kontrolera RAID. Ten przycisk jest używany do resetowania hasła macierzy pamięci masowej.
 • Page 131 8,61 kg (19 funtów) Warunki otoczenia UWAGA: Dodatkowe informacje o warunkach otoczenia przewidzianych dla poszczególnych konfiguracji systemu można znaleźć na stronie www.dell.com/environmental_datasheets. Temperatura: W trakcie pracy Od 10°C do 35°C (od 50°F do 95°F) przy maksymalnym gradiencie temperaturowym 10°C na godzinę...
 • Page 132 Warunki otoczenia (ciąg dalszy) Przechowywanie 0,5 G przy częstotliwości 3 - 200 Hz przez 15 min Maksymalny wstrząs W trakcie pracy Jeden impuls wstrząsowy na dodatniej osi Z (jeden wstrząs po każdej stronie systemu) o sile 31 G, trwający przez 2,6 ms w kierunkach działania Przechowywanie Sześć...
 • Page 133 Массивы хранения данных Dell PowerVault MD3600f и MD3620f Начало работы с системой Нормативная модель серии E03J и E04J...
 • Page 134 © 2011 Dell Inc. Все права защищены. Воспроизведение материалов данного руководства в любой форме без письменного разрешения корпорации Dell Inc. строго запрещено. Используемые в данном тексте товарные знаки: Dell™, логотип DELL и PowerVault™ являются товарными знаками корпорации Dell Inc. Microsoft ®...
 • Page 135 ПРИМЕЧАНИЕ: В этом документе под массивом хранения данных Dell PowerVault серии MD3600f подразумевается как модель Dell PowerVault MD3600f, так и Dell PowerVault MD3620f. Под корпусом расширения Dell PowerVault серии MD1200 подразумевается как Dell PowerVault MD1200, так и Dell PowerVault MD1220.
 • Page 136 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Среды обработки данных могут включать оборудование, передающее данные через системные каналы с лазерными модулями, которые используют уровни питания, более высокие, чем Класс 1. Никогда не направляйте конец оптоволоконного кабеля или удлинителя в глаза. Рекомендации по использованию оптоволоконных кабелей Не прокладывайте кабель вдоль складного манипулятора для •...
 • Page 137 Используйте с массивами хранения данных PowerVault MD3600f только • поддерживаемые Dell подключаемые модули малого форм-фактора. Прочие подключаемые модули малого форм-фактора не поддерживаются и могут не работать с массивами хранения данных. Корпус подключаемого модуля малого форм-фактора включает • интегральный направляющей ключ, который предотвращает...
 • Page 138 системе, ПО для управления системой и обновления системы, а также компоненты, приобретенные вместе с системой. ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно проверяйте страницу support.dell.com/manuals на наличие обновлений. Обновленные документы часто заменяют собой другие материалы – читайте их в первую очередь. Поддерживаемые операционные системы •...
 • Page 139 Стандартные конфигурации Монтаж кабельной проводки хостов прямого подключения Сервер 1 Сервер 2 Сервер 3 Сервер 4 Массив хранения данных PowerVault Корпоративная, открытая серии MD3600f или частная сеть Начало работы с системой...
 • Page 140 Монтаж кабельной проводки хостов в сети типа SAN На рисунке ниже представлена избыточная система. В качестве примера можно привести систему, используемую в среде удаленной репликации данных. До 64 хостов Коммутатор 1 Коммутатор 2 Массив хранения данных PowerVault серии MD3600f Корпоративная, открытая или...
 • Page 141 Смонтируйте направляющие кронштейны и установите систему в стойку согласно прилагаемым инструкциям по технике безопасности и инструкциям по установке стойки. ПРИМЕЧАНИЕ: Для балансировки весовой нагрузки рекомендуется установить массив хранения данных PowerVault MD3600f на дно стойки, а корпуса расширения PowerVault MD1200 – расположить сверху. Начало работы с системой...
 • Page 142: Подключение Кабелей Питания

  Подключение кабелей питания Перед подключением кабелей питания убедитесь, что переключатель питания находится в положении ВЫКЛ. Подсоедините кабель(и) питания к системе. Фиксация кабелей питания Надежно прикрепите кабель(я) к кронштейну с помощью ремешка, входящего в комплект поставки. Начало работы с системой...
 • Page 143 Подключите другой конец кабеля(ей) питания к заземленной розетке или отдельному источнику питания, например, источнику бесперебойного питания или блоку распределения питания. Каждый источник питания должен быть подключен к отдельной цепи питания. Установка и извлечение подключаемых модулей малого форм фактора Установка подключаемых модулей малого форм-фактора: 1 Если...
 • Page 144 4 Установите на место заглушки подключаемого модуля малого форм- фактора и порта хоста. 5 Поместите модуль в упаковку для защиты от статического электричества. Установка и извлечение оптоволоконных кабелей ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Среды обработки данных могут включать оборудование, передающее данные через системные каналы с лазерными модулями, которые...
 • Page 145 Извлечение кабеля FC: 1 Перед тем как извлекать кабель из подключаемого модуля малого форм- фактора, нажмите и удерживайте рычаг для разблокирования защелок. Извлекая кабель, убедитесь, что рычаги находятся в разблокированном положении. При извлечении кабеля не беритесь за пластмассовое ушко подключаемого модуля малого форм-фактора. 2 На...
 • Page 146 Монтаж кабельной проводки корпуса расширения Корпус расширения 2 серии PowerVault MD1200 (опция) Корпус расширения 1 серии PowerVault MD1200 (опция) Массив хранения данных PowerVault серии MD3600f Включение массива хранения данных Включите компоненты в следующем порядке: 1 Коммутаторы FC (если используются) 2 Корпуса расширения серии MD1200 (при наличии) ПРИМЕЧАНИЕ: Перед...
 • Page 147 Перед тем как выполнять данную процедуру, обязательно ознакомьтесь с информацией в документе Настройка Fibre Channel для использования с массивом хранения данных серии Dell MD3600f. Подробные инструкции по установке программного обеспечения MD Storage, установке корпуса и задачах, выполняемых после установки, приведены в документе...
 • Page 148 Установка программного обеспечения MD Storage ПРИМЕЧАНИЕ: Подробные инструкции по установке программного обеспечения MD Storage, установке корпуса и задачах, выполняемых после установки, приведены в документе Deployment Guide (Руководство по развертыванию). Приложение MD Storage Manager осуществляет настройку, администрирование и мониторинг массива хранения данных. Чтобы установить...
 • Page 149 для операционной системы, необходимые для использования вашего массива хранения данных. Данные драйвера и прошивка доступны по адресу support.dell.com. Для получения дополнительной информации по любым настройкам и/или программному обеспечению, требуемому для вашего конкретного массива для хранения данных см. раздел Таблица техподдержки...
 • Page 150 рядом с модулями контроллеров RAID. Эта информация необходима для того, чтобы ваши звонки могли быть соответствующим образом перенаправлены сотрудникам службы технического обслуживания корпорации Dell. Информация NOM (только для Мексики) В соответствии с требованиями официальных стандартов Мексики (NOM) на устройстве, описанном в данном документе, указывается следующая...
 • Page 151: Технические Характеристики

  Технические характеристики Накопители До двенадцати жестких дисков SAS 3,5 дюйма, PowerVault MD3600f допускающих оперативную замену (3,0 и 6,0 Гбит/с) До двадцати четырех жестких дисков SAS PowerVault MD3620f 2,5 дюйма, допускающих оперативную замену (3,0 и 6,0 Гбит/с) Модули RAID котроллеров Модули RAID-котроллеров...
 • Page 152 Разъемы задней панели (на модуль RAID контроллера) Разъем управления Ethernet Один порт 100/1000 Base-T Ethernet для управления корпусом вне диапазона. ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию IP адресами управляющего порта для первичного и вторичного модулей RAID контроллера являются 192.168.128.101 и 192.168.128.102 соответственно. По умолчанию управляющие порты настроены на использование...
 • Page 153 Светодиодные индикаторы Передняя панель • Один двухцветный светодиодный индикатор состояния системы • Два одноцветных светодиодных индикатора питания и режима корпуса ПРИМЕЧАНИЕ: Светодиод режима корпуса не применим к массиву хранения данных PowerVault MD3600f. Салазки для жесткого диска • Один одноцветный светодиодный индикатор активности...
 • Page 154 местонахождения системы в стойке. Переключатель режима Расположен на лицевой панели системы. Этот корпуса переключатель не применяется к массиву хранения данных PowerVault MD3600f. Переключатель сброса пароля Расположен на задней панели модуля RAID- контроллера. Этот переключатель используется для сброса пароля массива хранения данных. Источники питания...
 • Page 155 Условия эксплуатации и хранения ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию о параметрах окружающей среды для установки определенной конфигурации системы см. на веб странице www.dell.com/environmental_datasheets. Температура В процессе работы От 10 до 35 °C (от 50 °F до 95 °F) с максимальной скоростью изменения температуры 10 °C в час...
 • Page 156 Условия эксплуатации и хранения В процессе работы 0,25 G при частоте от 3 до 200 Гц в течение 15 минут Хранение 0,5 G при частоте от 3 до 200 Гц в течение 15 минут Максимальная ударная нагрузка В процессе работы Один...
 • Page 157: Introducción Al Sistema

  Matrices de almacenamiento Dell PowerVault MD3600f y MD3620f Introducción al sistema Modelo reglamentario, series E03J y E04J...
 • Page 158: Notas, Precauciones Y Avisos

  Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en esta publicación para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.
 • Page 159: Antes De Comenzar

  Antes de comenzar NOTA: a lo largo del documento, la matriz de almacenamiento de la serie Dell PowerVault MD3600f hace referencia a Dell PowerVault MD3600f y a Dell PowerVault MD3620f. El gabinete de expansión de la serie Dell PowerVault MD1200 se refiere a Dell PowerVault MD1200 y Dell PowerVault MD1220.
 • Page 160 SFP y los cables de fibra óptica, lea la siguiente información: • Utilice solamente módulos SFP compatibles con Dell con las matrices de almacenamiento de la serie PowerVault MD3600f. No son compatibles otros módulos SFP genéricos y puede que no funcione con la matriz de almacenamiento.
 • Page 161: Documentación Y Soportes Adicionales Útiles

  La información sobre la garantía puede estar incluida en este documento o en un documento aparte. NOTA: todos los documentos de la serie PowerVault MD3600f están disponibles en support.dell.com/manuals. • En la documentación del bastidor incluida con la solución de bastidor se describe cómo instalar el sistema en un bastidor.
 • Page 162: Sistemas Operativos Admitidos

  NOTA: compruebe si hay actualizaciones en support.dell.com/manuals y, si las hay, léalas antes de proceder a la instalación, puesto que a menudo sustituyen la información contenida en otros documentos.
 • Page 163: Configuraciones Comúnes

  Configuraciones comúnes Cableado de los host de conexión directa Servidor 1 Servidor 2 Servidor 3 Servidor 4 Matriz de almacenamiento Red corporativa, serie PowerVault pública o privada MD3600f Introducción al sistema...
 • Page 164 La ilustración que se muestra a continuación representa un sistema redundante. Por ejemplo, un sistema utilizado en un entorno de replicación remoto. Hasta 64 hosts Conmutador 1 Conmutador 2 Matriz de almacenamiento serie PowerVault MD3600f Red corporativa, pública o privada Introducción al sistema...
 • Page 165: Instalación Y Configuración

  NOTA: para equilibrar la carga del peso, se recomienda instalar la matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3600f en la parte inferior del bastidor y los gabinetes de expansión PowerVault MD1200 encima de este. Introducción al sistema...
 • Page 166 Conexión de los cables de alimentación Asegúrese de que el conmutador de alimentación esté en la posición de APAGADO antes de conectar los cables de alimentación. Conecte los cables de alimentación al sistema. Fijación de los cables de alimentación Fije los cables al soporte con firmeza con la cinta proporcionada. Introducción al sistema...
 • Page 167: Instalación Y Extracción De Módulos Sfp

  Conecte el otro extremo de los cables de alimentación a una toma eléctrica con conexión a tierra o a otra fuente de alimentación, como por ejemplo un Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o una Unidad de distribución de alimentación (PDU). Cada suministro de energía debe estar conectado a un circuito de alimentación diferente.
 • Page 168: Instalación Y Extracción De Cables Fibre Channel

  Instalación y extracción de cables Fibre Channel AVISO: los entornos de procesamiento de datos pueden contener equipos que transmiten en enlaces de sistema con módulos láser que operan a niveles de alimentación superiores a los de la Clase 1. Nunca mire el extremo de un cable de fibra óptica o receptáculo abierto.
 • Page 169: Cableado Del Gabinete De Expansión

  5 Vuelva a colocar la tapa protectora en el módulo SFP. Cableado del gabinete de expansión Gabinete 2 de expansión de la serie PowerVault MD1200 (opcional) Gabinete 1 de expansión de la serie PowerVault MD1200 (opcional) Matriz de almacenamiento serie PowerVault MD3600f Introducción al sistema...
 • Page 170: Encendido De La Matriz De Almacenamiento

  Encendido de la matriz de almacenamiento Encienda los componentes en el orden siguiente: 1 Conmutadores FC (si se utilizan) 2 Los gabinetes de expansión de la serie MD1200 (si se utilizan) NOTA: antes de encender la matriz de almacenamiento, asegúrese de que el LED de estado del gabinete de expansión está...
 • Page 171: Instalación Del Bisel

  Instalación de adaptadores HBA y controladores NOTA: asegúrese de leer el documento Configuring Fibre Channel With the Dell MD3600f Series Storage Array (Configuración de Fibre Channel con la matriz de almacenamiento de la serie Dell MD3600f) antes de continuar con este procedimiento.
 • Page 172: Instalación Del Software Md Storage

  Instalación del software MD Storage NOTA: para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación del software MD Storage, la configuración del gabinete y las tareas posteriores a la instalación, consulte la Guía de implementación. La aplicación MD Storage Manager configura, administra y supervisa la matriz de almacenamiento.
 • Page 173 Estos controladores y el firmware se encuentran disponibles en support.dell.com. Además, consulte la Matriz de compatibilidad en support.dell.com/manuals para obtener configuraciones adicionales o software necesarios para la matriz de almacenamiento específica.
 • Page 174: Localización De La Etiqueta De Servicio

  Etiqueta de servicio únicos. El código de servicio rápido y la etiqueta de servicio se encuentran en la parte anterior del sistema y también en la parte posterior, junto a los módulos de la controladora RAID. Dell utiliza esta información para dirigir las llamadas de asistencia al personal correspondiente.
 • Page 175: Especificaciones Técnicas

  Especificaciones técnicas Unidades PowerVault MD3600f Hasta doce unidades de disco duro de intercambio directo SAS de 3,5 pulgadas (3,0 Gbps y 6,0 Gbps) PowerVault MD3620f Hasta veinticuatro unidades de disco duro de intercambio directo SAS de 2,5 pulgadas (3,0 Gbps y 6,0 Gbps) Módulos de la controladora RAID...
 • Page 176 Expansión Serie PowerVault MD1200 Admite un máximo de 192 unidades de disco duro con cualquier combinación de gabinetes de expansión PowerVault MD1200 o PowerVault MD1220. El soporte para 192 unidades de disco duro es una función Premium y requiere activación. La cantidad máxima de discos duros admitidos sin utilizar la función Premium es 120.
 • Page 177 Conmutador de modo gabinete Situado en la parte anterior del sistema. Este conmutador no se aplica a la matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3600f. Conmutador de Situado en el panel posterior del módulo de restablecimiento de contraseña...
 • Page 178 55 A por cada suministro de energía durante 10 ms o menos. Alimentación de la unidad de disco duro disponible (por ranura) PowerVault MD3600f 25 W PowerVault MD3620f 12 W Alimentación del módulo de la controladora RAID (por ranura) Consumo de energía máximo...
 • Page 179 Especificaciones medioambientales NOTA: Para obtener información adicional acerca de medidas ambientales relativas a configuraciones del sistema específicas, vaya a www.dell.com/environmental_datasheets. Temperatura En funcionamiento De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) con una gradación de temperatura máxima de 10 °C por hora...
 • Page 180 Introducción al sistema...
 • Page 181 Dell PowerVault MD3600f ve MD3620f Depolama Dizinleri Sisteminizi Kullanmaya Başlarken Resmi Model Serisi E03J ve E04J...
 • Page 182 ABD ve/veya diğer hükümetlerdeki tescilli ticari markasıdır. Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.
 • Page 183: Başlamadan Önce

  Başlamadan Önce NOT: Bu belgenin tamamında Dell PowerVault MD3600f serisi depolama dizisi, hem Dell PowerVault MD3600f hem de Dell PowerVault MD3620f ürününü ifade etmektedir. Dell PowerVault MD1200 serisi genişletme kasası hem Dell PowerVault MD1200 hem de Dell PowerVault MD1220 ürününü ifade etmektedir.
 • Page 184 FC aygıtlarına bağlamak için fiber optik kablolar kullanılır. SFP modüllerini ve fiber optik kabloları takmadan önce şu bilgileri okuyun: • PowerVault MD3600f serisi depolama dizileriyle yalnızca Dell destekli SFP'ler kullanın. Diğer marka SFP'ler desteklenmez ve depolama dizileriyle çalışmaz. SFP modülü yuvası, SFP modülünü hatalı şekilde yerleştirmenizi önlemek •...
 • Page 185 Sisteminizle birlikte verilen güvenlik bilgilerine ve düzenleyici bilgilere bakın. Garanti bilgileri bu belgeye dahil edilmiş veya ayrı bir belge olarak eklenmiş olabilir. NOT: Tüm PowerVault MD3600f serisi belgelerini support.dell.com/manuals adresinde bulabilirsiniz. • Raf çözümünüze eklenen raf belgeleri sisteminizin rafa nasıl monte edileceğini açıklamaktadır.
 • Page 186 Genel Yapılandırmalar Doğrudan Bağlanan Ana Sunucularınızı Kablolama Sunucu 1 Sunucu 2 Sunucu 3 Sunucu 4 PowerVault MD3600f serisi depolama dizisi Kurumsal, kamu veya özel ağ Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Page 187 SAN Ortamına Bağlanan Ana Sunucularınızı Kablolama Aşağıdaki sistem yedekli bir sistemi temsil eder. Örneğin, uzak bir replikasyon ortamında kullanılan bir sistem. En fazla 64 ana makine Anahtar 1 Anahtar 2 PowerVault MD3600f serisi depolama dizisi Kurumsal, kamu veya özel ağ Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Page 188 Rayların ve sistemin rafa montajını sistemle birlikte sağlanan güvenlik yönergelerini ve raf montaj yönergelerini izleyerek gerçekleştirin. NOT: Ağırlık yükünü dengelemek için PowerVault MD3600f serisi depolama dizisini rafın alt kısmına ve PowerVault MD1200 genişletme kasalarını bunun üzerine monte etmeniz önerilir. Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Page 189 Güç Kablolarının Bağlanması Güç kablolarını bağlamadan önce güç anahtarının KAPALI konumda olduğundan emin olun. Sistemin güç kablolarını sisteme bağlayın. Güç Kablolarının Sabitlenmesi Sağlanan şeridi kullanarak kabloları desteğe sıkıca sabitleyin. Güç kablolarının diğer uçlarını topraklı bir elektrik prizine ya da kesintisiz güç kaynağı...
 • Page 190 SFP Modüllerini Takma ve Çıkarma SFP modüllerini takmak için: Tüm FC IN bağlantı noktalarına bir SFP modülü takılmışsa, şuraya gidin: adım 5. SFP modülünü statik enerjiden koruyan ambalajından çıkarın. Koruyucu başlığı SFP modülünden ve SFP bağlantı noktasından çıkarın. Koruyucu başlıkları daha sonra kullanılmak üzere saklayın. SFP modülünü...
 • Page 191 FC kablosunu takmak için: Varsa, koruyucu başlığı SFP modülünden çıkarın ve daha sonra kullanılmak üzere saklayın. İki koruyucu başlığı da kablonun bir ucundan çıkarın ve daha sonra kullanılmak üzere saklayın. Kabloyu, depolama dizisine takılan SFP modülüne yerleştirin. Kablo konektörü doğru kurulum için kodlanmıştır. Bir yandan konektörü tutarken, diğer yandan kabloyu yerine oturuncaya kadar içeri itin.
 • Page 192 Genişletme Kasanızı Kablolama PowerVault MD1200 serisi genişletme kasası 2 (isteğe bağlı) PowerVault MD1200 serisi genişletme kasası 1 (isteğe bağlı) PowerVault MD3600f serisi depolama dizisi Depolama Dizisini Açma Bileşenleri aşağıdaki sırayla açın: FC anahtarları (kullanılıyorsa) MD1200 serisi genişletme kasaları (kullanılıyorsa) NOT: Depolama dizisini açmadan önce, genişletme kasası...
 • Page 193 Çerçeveyi takın (isteğe bağlı). HBA'ları ve Sürücüleri Takma NOT: Bu yordama devam etmeden önce Fiber Kanalı Dell MD3600f Serisi Depolama Dizisiyle Yapılandırma belgesini okuduğunuzdan emin olun. MD depolama yazılımını kurma, kasayı kurma ve kurulum sonrası görevlerle ilgili ayrıntılı yönergeler için, bkz. Uygulama Kılavuzu .
 • Page 194 MD Depolama Yazılımını Kurma NOT: MD depolama yazılımını kurma, kasayı kurma ve kurulum sonrası görevlerle ilgili ayrıntılı yönergeler için, bkz. Uygulama Kılavuzu . MD Depolama Yöneticisi uygulaması, depolama dizisini yapılandırır, yönetir ve izler. MD depolama yazılımını kurmak için: MD serisi kaynak ortamını takın. İşletim sisteminize bağlı...
 • Page 195 Sisteminiz benzersiz bir Hızlı Hizmet Kodu ve Hizmet Etiketi numarası aracılığıyla tanınır. Hızlı Hizmet Kodu ve Hizmet Etiketi sistemin ön tarafında ve arka tarafında RAID denetleyici modüllerinin yanında bulunur. Bu bilgiler, Dell tarafından destek aramalarının uygun personele yönlendirilmesinde kullanılır. Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Page 196: Teknik Özellikler

  50/60 Hz Akım tüketimi: 8,6 A Teknik Özellikler Sürücüler PowerVault MD3600f Maksimum on iki adet 3,5 inç SAS çalışırken takılabilir sabit sürücü (3.0 Gbps ve 6.0 Gbps) PowerVault MD3620f Maksimum yirmi dört tane 2,5 inç SAS çalışırken takılabilir sabit sürücü (3.0 Gbps ve 6.0 Gbps) RAID Denetleyici Modülleri...
 • Page 197 Arka Panel Konektörleri (RAID Denetleyici Modülü Başına) (devamı) Yönetim Ethernet konektörü Kasanın bant dışı yönetimi için bir adet 100/1000 Base-T port Ethernet NOT: Birincil ve ikincil RAID denetleyici modülleri için varsayılan yönetim bağlantı noktası IP adresleri sırasıyla: 192.168.128.101 ve 192.168.128.102 Varsayılan olarak yönetim bağlantı...
 • Page 198 • Güç ve kasa modu için iki adet tek renkli LED göstergesi NOT: PowerVault MD3600f serisi depolama dizisinde, kasa modu LED'i bulunmamaktadır. • Bir adet tek renkli etkinlik LED'i Sabit sürücü taşıyıcısı • Sürücü başına bir adet iki renkli LED durum göstergesi...
 • Page 199 çalışma aralığının tamamı boyunca, ani akım 10 ms veya daha kısa bir süre için güç kaynağı başına maksimum 55 A'ya ulaşabilir Kullanılabilir Sabit Sürücü Gücü (Yuva Başına) PowerVault MD3600f 25 V PowerVault MD3620f 12 V RAID Denetleyici Modülü Gücü (Yuva Başına) Maksimum güç...
 • Page 200 Çevre Özellikleri NOT: Belirli sistem yapılandırmalarına ilişkin çevresel ölçümlerle ilgili ek bilgi için bkz. www.dell.com/environmental_datasheets. Sıcaklık Çalışma Saatte maksimum 10°C'lik sıcaklık değişimli 10° - 35°C (50° - 95°F) NOT: 2950 fitten fazla yükseklikler için, maksimum çalışma sıcaklığı 1ºF/550 ft. düşer.
 • Page 201 ‫סביבתי‬ :‫הערה‬ ‫לקבלת מידע נוסף אודות מדידות סביבתיות עבור תצורות מערכת‬ . www.dell.com/environmental_datasheets ‫מסוימות, ראה‬ ‫טמפרטורה‬ ‫°01 עד °53 צלזיוס (°05 עד °59 פרנהייט) עם שינוי‬ ‫הפעלה‬ ‫הדרגתי מרבי בטמפרטורה של °01 צלזיוס בשעה‬ :‫הערה‬ ‫בגבהים שמעל 009 מטר, טמפרטורת‬...
 • Page 202 ‫) עשוי להגיע ל- 55 אמפר לכל‬inrush( ‫כולה, זרם הנהירה‬ .‫היותר לכל ספק זרם למשך 01 מ"ש או פחות‬ )‫אספקת חשמל זמינה לכונן קשיח (לחריץ‬ ‫52 וואט‬ PowerVault MD3600f ‫21 וואט‬ PowerVault MD3620f )‫ (לחריץ‬RAID ‫אספקת חשמל למודול בקר‬ ‫001 וואט‬...
 • Page 203 ‫ שתי נוריות חיווי בעלות צבע אחד למצב אספקת חשמל‬ ‫וזיווד‬ :‫הערה‬ ‫נורית מצב זיווד אינה ישימה למערך‬ . PowerVault MD3600f Series ‫האחסון‬ ‫ נורית פעילות אחת בעלת צבע אחד‬ ‫מפרץ כונן קשיח‬ ‫ נורית חיווי מצב אחת בעלת שני צבעים לכל כונן‬...
 • Page 204 )‫ ) (המשך‬RAID ‫מחברי לוח אחורי (לכל מודול בקר‬ ‫ 0001/001 אחד עבור ניהול‬Base-T port Ethernet Ethernet ‫מחבר ניהול‬ ‫ של הזיווד‬out-of-band :‫הערה‬ ‫ של יציאות הניהול‬IP -‫כתובות ה‬ ‫ הראשי והמשני הן‬RAID -‫עבור מודולי בקר ה‬ ,192.168.128.102 -‫101.821.861.291 ו‬ ‫בהתאמה.
 • Page 205 ‫6.8 אמפר‬ :‫צריכת זרם‬ ‫מפרט טכני‬ ‫כוננים‬ ‫ בגודל‬SAS ‫עד שניים עשר כוננים קשיחים מסוג‬ PowerVault MD3600f -‫ 0.3 ו‬Gbps( ‫5.3 אינץ' עם אפשרות להחלפה חמה‬ ) 6.0 Gbps ‫ בגודל‬SAS ‫עד עשרים וארבעה כוננים קשיחים מסוג‬ PowerVault MD3620f -‫ 0.3 ו‬Gbps( ‫5.2 אינץ' עם אפשרות להחלפה חמה‬...
 • Page 206 ‫מנהלי ההתקנים הדרושים, קושחה וטלאים/תיקונים חמים של מערכת ההפעלה‬ ‫שמיועדים להפעלת מערך האחסון. מנהלי התקנים וקושחה אלו זמינים גם‬ ‫ (מטריצת‬Support Matrix -‫ . נוסף על כך, עיין ב‬support.dell.com ‫באתר‬ ‫ לקבלת הגדרות ו/או תוכנות‬support.dell.com/manuals ‫תמיכה) באתר‬ .‫נוספות הדרושות למערך האחסון שברשותך‬...
 • Page 207 MD ‫התקנת תוכנת האחסון‬ :‫הערה‬ ,MD ‫לקבלת הוראות מפורטות לגבי ההתקנה של תוכנת האחסון‬ . ‫הגדרת הזיווד והמשימות שלאחר ההתקנה, עיין ב מדריך הפריסה‬ ‫ קובע את התצורה, מנהל ומבצע ניטור של מערך‬MD Storage Manager ‫היישום‬ : MD ‫האחסון. כדי להתקין את תוכנת האחסון‬ MD Series ‫הכנס...
 • Page 208 ‫ ומנהלי ההתקנים‬HBA ‫התקנת מתאמי‬ :‫הערה‬ ‫ עם‬Fibre Channel ‫הקפד לקרוא את המסמך קביעת תצורה של‬ ‫ לפני שתמשיך בהליך זה. לקבלת‬Dell MD3600f Series ‫מערך האחסון‬ ‫, הגדרת הזיווד‬MD ‫הוראות מפורטות לגבי ההתקנה של תוכנת האחסון‬ . ‫והמשימות שלאחר ההתקנה, עיין ב מדריך הפריסה‬...
 • Page 209 ‫חיווט זיווד ההרחבה‬ ‫זיווד הרחבה‬ PowerVault MD1200 )‫ 2 (אופציונלי‬Series ‫זיווד הרחבה‬ PowerVault MD1200 )‫ 1 (אופציונלי‬Series ‫מערך אחסון‬ PowerVault MD3600f Series ‫הפעלת מערך האחסון‬ :‫הפעל את הרכיבים בסדר הבא‬ )‫(אם בשימוש‬ FC ‫מתגי‬ )‫(אם בשימוש‬ MD1200 Series ‫זיווד הרחבה‬...
 • Page 210 ‫שמותקן במערך האחסון. מחבר הכבל מסומן כדי‬ SFP ‫הכנס את הכבל לתוך מודול‬ ‫להבטיח התקנה נכונה. החזק את המחבר ודחף פנימה את הכבל עד שייכנס למקומו‬ .‫בנקישה‬ .‫הסר את שני מכסי ההגנה מהקצה השני של הכבל ואחסן אותם לשימוש בעתיד‬ :‫חבר...
 • Page 211 SFP ‫התקנה והסרה של מודולי‬ : SFP ‫כדי להתקין מודולי‬ 5 ‫, עבור אל שלב‬SFP ‫ מותקן מודול‬FC IN -‫אם בכל יציאות ה‬ .‫מאריזת המגן האנטיסטטית‬ SFP -‫הוצא את מודול ה‬ ‫. אחסן את מכסי ההגנה‬ SFP -‫ ומיציאת ה‬SFP -‫הסר את מכסה ההגנה ממודול ה‬ .‫לשימוש...
 • Page 212 ‫חיבור כבלי החשמל‬ ‫), לפני שתחבר את כבלי החשמל. חבר אל‬OFF( ‫ודא שמתג ההפעלה נמצא במצב כבוי‬ .‫המערכת את כבל(י) החשמל של המערכת‬ ‫אבטחת כבלי החשמל‬ .‫אבטח את הכבלים היטב לכן באמצעות הרצועה המצורפת‬ ‫חבר את הקצה השני של כבלי החשמל לשקע חשמל מוארק או למקור חשמל נפרד, כגון‬ ‫).
 • Page 213 ‫הרכב את המסילות והתקן את המערכת במעמד, תוך ביצוע הוראות הבטיחות והוראות‬ .‫התקנת המעמד המצורפות למערכת‬ :‫הערה‬ ‫כדי לאזן את עומס המשקל, מומלץ להתקין את מערך האחסון‬ ‫ בחלק התחתון של המעמד ואת זיוודי‬PowerVault MD3600f Series .‫ מעליו‬PowerVault MD1200 Series ‫ההרחבה‬ ‫תחילת עבודה עם המערכת‬...
 • Page 214 SAN ‫חיווט המארחים המחוברים דרך‬ .‫האיור להלן מייצג מערכת יתירה. לדוגמה, מערכת המשמשת בסביבת שכפול מרחוק‬ ‫עד 46 מארחים‬ 2 ‫מתג‬ 1 ‫מתג‬ PowerVault ‫מערך אחסון‬ MD3600f Series ,‫רשת ארגונית‬ ‫ציבורית או פרטית‬ ‫תחילת עבודה עם המערכת‬...
 • Page 215 ‫תצורות נפוצות‬ ‫חיווט המארחים המחוברים ישירות‬ 1 ‫שרת‬ 2 ‫שרת‬ 3 ‫שרת‬ 4 ‫שרת‬ ‫מערך אחסון‬ PowerVault MD3600f ,‫רשת ארגונית‬ Series ‫ציבורית או פרטית‬ ‫תחילת עבודה עם המערכת‬...
 • Page 216 ‫: עיין במידע הבטיחות והתקינה המצורף למערכת שברשותך. מידע‬ .‫בנוגע לאחריות עשוי להיות כלול במסמך זה או כמסמך נפרד‬ :‫הערה‬ ‫ זמינים בכתובת‬PowerVault MD3600f Series ‫כל מסמכי‬ . support.dell.com/manuals ‫ תיעוד המעמד המצורף לפתרון המעמד שברשותך מתאר את אופן התקנת המערכת‬...
 • Page 217 :‫ וכבלי סיבים אופטיים, קרא את המידע הבא‬SFP ‫התקנה של מודולי‬ ‫עם מערכי האחסון‬ Dell ‫ שנתמכים על-ידי‬SFP ‫השתמש רק במודולי‬ ‫ גנריים אחרים אינם נתמכים‬SFP ‫ . מודולי‬PowerVault MD3600f Series .‫ועלולים שלא לעבוד עם מערכי האחסון‬ ‫כולל תבנית הנחיה אינטגרלית שמיועדת למנוע הכנסה של‬...
 • Page 218 ‫לפני שתתחיל‬ :‫הערה‬ Dell PowerVault MD3600f Series ‫לאורך המסמך, מערך האחסון‬ . Dell PowerVault MD3620f -‫ והן ל‬Dell PowerVault MD3600f -‫מתייחס הן ל‬ -‫ מתייחס הן ל‬Dell PowerVault MD1200 Series ‫זיווד ההרחבה‬ . Dell PowerVault MD1220 -‫ והן ל‬Dell PowerVault MD1200 ‫, עליך...
 • Page 219 .‫המידע בפרסום זה עשוי להשתנות ללא הודעה‬ .‫ 1102 © . כל הזכויות שמורות‬Dell Inc . Dell Inc -‫חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג של חומרים אלה ללא הרשאה בכתב מ‬ ‫ הם סימנים מסחריים של‬PowerVault -‫ ו‬DELL ‫, הלוגו‬Dell :‫סימנים...
 • Page 220 ‫מערכי אחסון‬ Dell PowerVault -‫ ו‬MD3600f MD3620f ‫תחילת עבודה עם‬ ‫המערכת‬ E04J -‫ ו‬E03J ‫סדרת דגם תקינה‬...
 • Page 222 Printed in Poland. Vytištěno v Polsku. Imprimé en Pologne. Gedruckt in Polen. Εκτύπωση στην Πολωνία. Wydrukowano w Polsce. Напечатано в Польше. Impreso en Polonia. Polonya’da basýlmýþtýr. w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

This manual is also suitable for:

Powervault md3620f

Table of Contents