Download  Print this page

Asus EA-AC87 Quick Start Manual

Wireless-ac 1800 gigabit access point/media bridge
Hide thumbs

Advertisement

EA-AC87
Wireless-AC 1800 Gigabit
Access Point/Media Bridge

Quick Start Guide

U9417 / First Edition / August 2014

Advertisement

loading

  Related Manuals for Asus EA-AC87

  Summary of Contents for Asus EA-AC87

 • Page 1: Quick Start Guide

  EA-AC87 Wireless-AC 1800 Gigabit Access Point/Media Bridge Quick Start Guide U9417 / First Edition / August 2014...
 • Page 2 Română ..................................228 Русский ..................................240 Srpski ................................... 252 Slovensky..................................264 Slovenščina ................................276 Español ..................................288 Svenska ..................................300 Türkçe ..................................312 Українська ................................. 324...
 • Page 7 Prezentare succintă 1. Port intrare c.c. 2. Butonul de alimentare 3. Porturi Ethernet 4. LED alimentare 5. LED LAN 6. Indicator de semnal 7. Comutator pentru modul Punte media/AP (Punct de acces) 8. Buton WPS 9. Buton LED activat/dezactivat 10. Buton de resetare...
 • Page 8: Indicatori Led

  Indicatori LED Deplasaţi comutatorul glisant de pe partea laterală a dispozitivului EA-AC87 în modul de operare preferat (Punte media sau Punct de acces). Pentru a confirma starea modului, consultaţi tabelul următor. Mod Punte media Mod AP Aprins constant: Alimentare Aprins constant: Alimentare pornită...
 • Page 9 În următorul tabel este listată starea LED-urilor la finalizarea încărcării. Mod Punte media Mod AP Stare LED (aprins con- stant)
 • Page 10 Mod Punte media În mod implicit, dispozitivul EA-AC87 este setat pe modul punte media. În acest mod, puteţi conecta orice dispozitiv cu capabilitate Ethernet la reţeaua wireless de domiciliu printr-un ruter wireless. Acest mod este perfect pentru dispozitive tip home theater, precum smart TV, set-top box şi player media HD.
 • Page 11 Mod Punct de acces (AP) De asemenea, puteţi trece dispozitivul EA-AC87 în modul punct de acces (AP) utilizând comutatorul glisant. Dacă aveţi deja un ruter, puteţi să faceţi upgrade pentru ruter la cea mai recentă versiune Wi-Fi AC1800 la 5 Ghz 4x4.
 • Page 12 Mod Punte media Vă recomandăm să conectaţi dispozitivul EA-AC87 la un ruter wireless apăsând butonul WPS (Wi-Fi Protected Setup).
 • Page 13 Reglaţi comutatorul glisant pe modul punte media şi conectaţi adaptorul de alimentare la priză. b. Apăsaţi butonul WPS de la dispozitivul EA-AC87 timp de peste trei secunde, până când indicatoarele de semnal LED 1 – LED 5 clipesc secvenţial înapoi şi...
 • Page 14 HD sau alt dispozitiv cu capabilitate Ethernet la portul LAN al dispozitivului EA-AC87. NOTĂ: De asemenea, puteţi să conectaţi dispozitivul EA-AC87 la reţeaua wireless prin interfaţa grafică Web. Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea Configu- rarea prin interfaţa Web.
 • Page 15 Web a dispozitivului EA-AC87. d. Urmaţi instrucţiunile de pe cran pentru a finaliza configurarea conexiunii wireless. e. Verificaţi dacă indicatorul LED al dispozi- tivului EA-AC87 rămâne aprins, fapt care indică faptul că dispozitivul s-a conectat cu succes la reţeaua wireless.
 • Page 16 EA-AC87 puteţi asocia alte valori pentru SSID şi cheia de securitate. NOTĂ: • În modul AP, puteţi utiliza butonul WPS pentru conectare la alte dispozitive. • Aveţi grijă să conectaţi dispozitivul EA-AC87 la un port LAN al ruterului înainte de configurare.
 • Page 17 * Windows® XP nu acceptă findasus.local. Dacă utilizaţi sistemul de operare Win- dows® XP, descărcaţi utilitarul de descoperire a dispozitivelor de pe site-ul Web ASUS www.asus.com pentru a găsi IP-ul pentru dispozitivul EA-AC87. Î1: Nu pot accesa interfaţa grafică cu utilizatorul prin Web pentru configurarea setărilor ruterului fără...
 • Page 18 B. Configuraţi setările TCP/IP pentru obţinerea automată a unei adrese IP. 1. Faceţi clic pe Start > Control Panel (Panou de control) > Network and Internet (Reţea şi Internet) > Network and Sharing Center (Centru de reţea şi partajare) > Manage network connections (Gestionare conexiuni reţea).
 • Page 19 Быстрый обзор 1. Разъем питания 2. Кнопка питания 3. Порт Ethernet 4. Индикатор питания 5. Индикатор LAN 6. Индикатор сигнала 7. Переключатель режима Медиамост / точка доступа 8. Кнопка WPS 9. Кнопка включения/отключения индикации 10. Кнопка сброса...
 • Page 20 Индикаторы Используйте переключатель на боковой панели для выбора режима работы Состояние режима смотрите в следующей таблице Режим медиа-мост Режим AP Горит: Питание включено Горит: Питание включено Выключен: Нет питания Выключен: Нет питания Индикатор Быстро мигает: Сброс к Быстро мигает: Сброс к настройкам по питания...
 • Page 21 В следующей таблице приведено состояние индикатора при завершении загрузки. Режим медиа-мост Режим AP Состояние индикатора (горит)
 • Page 22: Режимы Работы

  Режимы работы ASUS EA-N66 может работать в двух режимах: Медиа-мост и Точка доступа (AP) ВАЖНО: • Для улучшения беспроводной связи разместите устройство на расстоянии не более 1,5 м от точки доступа (AP) • Выберите режим с помощью переключателя на боковой стороне устройства...
 • Page 23 Режим точки доступа (AP) Можно переключить устройство в режим точки доступа (AP) с помощью переключателя на боковой панели Если у Вас уже есть роутер, можно добавить ему 4x4 AC1800 5 ГГц Wi-Fi.
 • Page 24 Режим медиа-мост Рекомендуется подключить устройство к беспроводному роутеру, нажав кнопку WPS.
 • Page 25 Настройка с помощью WPS a. Переключите переключатель в режим Медиа-мост и подключите блок питания. b. Нажмите и удерживайте кнопку WPS на EA-AC87 более трех секунд, пока индикаторы сигнала 1-5 не замигают поочередно...
 • Page 26 Дождитесь пока хотя бы один из индикаторов сигнала не загорится, что означает успешное подключение к беспроводной сети. e. С помощью поставляемого сетевого кабеля подключите Ethernet-совместимое устройство к LAN порту EA-AC87 ПРИМЕЧАНИЕ: Также можете подключить EA-AC87 к беспроводной сети через веб-интерфейс. Подробную информацию смотрите в разделе Настройка через веб- интерфейс...
 • Page 27 Переключите переключатель в режим Медиа- мост b. Подключите блок питания и с помощью прилагаемого сетевого кабеля подключите компьютер к LAN-порту EA-AC87 c. В адресной строке браузера введите http://fin- dasus.local Для входа в веб-интерфейс введите admin в качестве имени пользователя и пароля...
 • Page 28 пользователя и пароля по умолчанию используйте admin e. Используйте веб-интерфейс для настройки различных параметров Можно назначить новый SSID и ключ безопасности для EA-AC87. ПРИМЕЧАНИЕ: • В режиме AP можно использовать кнопку WPS для подключения других устройств. • Подключить EA-AC87 к порту роутера до настройки.
 • Page 29 доступа * Windows XP браузер не поддерживает findasus.local. Для поиска IP при использовании Windows XP, загрузите утилиту обнаружения устройств с сайта ASUS www.asus.com В2: Невозможно получиться к веб-интерфейсу EA-AC87 • Перезапустите все работающие браузеры. • Выполните следующие инструкции для настройки компьютера на основе настройки...
 • Page 30 B. Установите TCP/IP для автоматического получения IP-адреса. 1. Нажмите Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Управление сетевыми подключениями. 2. Выберите Протокол Интернета версии 4(TCP/IPv4) и нажмите Свойства. 3. Выберите Получить IP-адрес автоматически. 4.
 • Page 31: Brzi Pregled

  Brzi pregled 1. Ulazni DC port 2. Taster za napajanje 3. Mrežni portovi 4. Lampica za napajanje 5. LAMPICA ZA LAN 6. Pokazatelj signala 7. Prebacite se za Media most/AP (tačka pristupa) režim 8. Taster za WPS (zaštićenu bežičnu mrežu) 9.
 • Page 32 Pokazatelji lampice Pomerite klizni prekidač sa strane vašeg EA-AC87 u željeni radni režim (Media most ili tačka pristupa). Pogledajte sledeću tabelu da potvrdite status režima. Režim Media mosta Režim tačke pristupa Trajno uključeno: Napajanje uključeno Trajno uključeno: Napajanje uključeno Isključeno: Napajanje Isključeno: Napajanje isključeno...
 • Page 33 Sledeća tabela navodi status lampice kada se pokretanje završi. Režim Media mosta Režim tačke pristupa Status lampice (Trajno uključeno)
 • Page 34 ASUS EA-AC87 nudi dva radna režima: Media Bridge (Media most) i Access Point (AP) (Tačka pristupa (AP)). VAŽNO: • Za najbolji rad na mreži, postavite EA-AC87 na udaljenost od više od 1.5 metara od nadređene tačke pristupa (AP). • Proverite klizni prekidač sa strane EA-AC87 da potvrdite status režima.
 • Page 35 Režim tačke pristupa (AP) Takođe možete da prebacite svoj EA-AC87 u režim tačke pristupa (AP) prebacivanjem kliznog prekidača. Ukoliko već imate ruter, možete da nadogradite svoj ruter na najnoviji 4x4 AC1800 5Ghz Wi-Fi.
 • Page 36 Režim Media mosta Preporučujemo da povežete svoj EA-AC87 za bežični ruter pritiskom na taster za WPS (podešavanje zaštićene bežične mreže).
 • Page 37 Podesite klizni prekidač na režim za media bridge (srednji most) i priključite adapter za napajanje. b. Pritisnite WPS taster na svom EA-AC87 u trajanju dužem od tri sekunde dok pokazatelj signala Lampica1 do Lampica5 ne počne da treperi sekvencijalno...
 • Page 38 Koristeći priloženi mrežni kabl, povežite svoj smart TV, risiver, HD media plejer ili drugi mrežni uređaj za LAN port svog EA-AC87. NAPOMENA: Takođe možete da povežete svoj EA-AC87 za svoju bežičnu mrežu preko internet GUI-ja. Za više detalja, pogledajte odeljak Setting up via web-...
 • Page 39 (Internet GUI) EA-AC87 uređaja na internetu. d. Pratite uputstva na ekranu da završite podešavanje bežičnog povezivanja e. Proverite da li pokazatelj lampice EA-AC87 uređaja svetli trajno, što ukazuje na to da se EA-AC87 uspešno povezao na bežičnu mrežu.
 • Page 40 Pratite internet GUI da konfigurišete razna podešavanja. Možete da dodelite nov SSID i bezbednosni ključ za svoj EA-AC87. NAPOMENA: • U režimu za tačku pristupa, možete da koristite WPS taster da povežete druge uređaje. • Proverite da ste povezali EA-AC87 za LAN port rutera, pre podešavanja.
 • Page 41 * Windows® XP ne podržava findasus.local. Ukoliko koristite Windows® XP operativni sistem, molimo vas da preuzmete pomoćni program za uređaj direktno sa ASUS internet prezentacije www.asus.com da pronađete IP za EA-AC87. P2: Ne mogu da pristupim internet GUI-ju da konfigurišem podešavanja za EA-AC87.
 • Page 42 B. Podesite TCP/IP podešavanja da automatski dobiju IP adresu. 1. Kliknite na Start > Control Panel (Kontrolna tabla) > Network and Internet (Mreža i internet) > Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje) > Manage network connections (Upravljajte mrežnim vezama). 2.
 • Page 43 Krátky prehľad 1. Vstupný port napájania jedno- smerným prúdom 2. Hlavný vypínač 3. Porty siete Ethernet 4. LED indikátor napájania 5. LED indikátor siete LAN 6. Indikátor signálu 7. Prepínanie režimu mediálny most/ AP (prístupový bod) 8. Tlačidlo WPS 9. Tlačidlo zapnutia/vypnutia LED 10.
 • Page 44: Led Indikátory

  LED indikátory Posuňte posuvný prepínač na boku zariadenia EA-AC87 do polohy preferovaného prevádzkového režimu (Media Bridge (Mediálny most) alebo Access Point (Prístu- pový bod)). Stav režimu môžete skontrolovať podľa nasledujúcej tabuľky. Režim mediálneho mosta Režim prístupového bodu Trvalo svieti: zariadenie je Trvalo svieti: zariadenie je zapnuté...
 • Page 45 Nasledujúca tabuľka uvádza stav LED indikátora po dokončení zavedenia operač- ného softvéru. Režim mediálneho mosta Režim prístupového bodu Stav LED indikátora (trvalo svieti)
 • Page 46 Access Point (AP) (Prístupový bod (AP)). DÔLEŽITÉ: • Aby sa dosiahol najlepší výkon bezdrôtovej siete, zariadenie EA-AC87 je potreb- né umiestniť viac než 1,5 metra od nadradeného prístupového bodu (AP). • Ak chcete potvrdiť stav režimu, skontrolujte posuvný prepínač na boku zariade- nia EA-AC87.
 • Page 47 Režim prístupového bodu (AP) Prepnutím posuvného prepínača môžete vo svojom zariadení EA-AC87 zapnúť režim prístupového bodu. Ak už máte smerovač, môžete ho inovovať na najnovšiu verziu 4x4 AC1800 5Ghz Wi-Fi.
 • Page 48 Režim mediálneho mosta Odporúčame vám pripojiť zariadenie EA-AC87 k smerovaču bezdrôtovej siete stlačením tlačidla WPS (Nastavenie ochrany Wi-Fi siete).
 • Page 49 Nastavte posuvný prepínač na režim media bridge (mediány most) a zapojte sieťový adaptér. b. Na dlhšie než tri sekundy stlačte tlačidlo WPS na zariadení EA-AC87, až kým nebude indikátor signálu LED1 až LED5 blikať v postupnosti naspäť a dopredu.
 • Page 50 HD médií alebo iné zariadenie s podporou siete Ethernet k portu LAN na zariadení EA-AC87. POZNÁMKA: Svoje zariadenie EA-AC87 môžete k bezdrôtovej sieti pripojiť aj po- mocou webového grafického používateľského rozhrania. Viac informácií nájdete v časti Nastavenie pomocou webového rozhrania.
 • Page 51 EA-AC87. d. Proces nastavenia bezdrôtového pripojenia vykonajte podľa pokynov na obrazovke. e. Skontrolujte, či LED indikátor zariadenia EA-AC87 svieti neprerušovane, čo znamená, že zariadenie EA-AC87 sa úspešne pripojilo k bezdrôtovej sieti.
 • Page 52 Pre svoje zariadenie EA-AC87 môžete priradiť nový identifikátor SSID a kľúč zabezpečenia. POZNÁMKA: • V režime AP môžete na pripojenie k iným zariadeniam používať tlačidlo WPS. • Pred vykonaním nastavení pripojte zariadenie EA-AC87 k portu LAN na smerovači.
 • Page 53: Riešenie Problémov

  * Systém Windows® XP nepodporuje lokalitu findasus.local. Ak používate operačný systém Windows® XP, z webovej lokality ASUS na adrese www.asus.com si prevezmite nástroj na zistenie zariadenia a nájdite IP adresu zariadenia EA-AC87. Otázka 1: Na konfiguráciu nastavení smerovača bezdrôtovej komunikácie nedokážem získať...
 • Page 54 B. Nastavte nastavenia protokolu TCP/IP pre automatické získanie IP adresy. 1. Kliknite na Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > Network and Internet (Sieť a internet) > Network and Sharing Center (Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie) > Manage network connections (Spravovať sieťové...
 • Page 55: Hitri Pregled

  Hitri pregled 1. Napajalni priključek (DC In) 2. Gumb za vklop/izklop 3. Vrata Ethernet 4. LED za napajanje 5. LED za LAN 6. Indikatorji signala 7. Stikalo za način Media bridge/AP (predstavnostni most/dostopna točka) 8. Gumb WPS 9. Gumb za vklop/izklop LED 10.
 • Page 56 Indikatorji LED Pomaknite drsno stikalo na stranskem delu naprave EA-AC87 v želeni način delovanja (predstavnostni most oz. dostopna točka). Stanje načina lahko preverite s pomočjo naslednje tabele. Način predstavnostnega mosta Način AP Sveti: vklopljeno Sveti: vklopljeno Ne sveti: izklopljeno Ne sveti: izklopljeno...
 • Page 57 V naslednji tabeli so navedena stanja LED ob končanem zagonu. Način predstavnostnega mosta Način AP Stanje LED (sveti)
 • Page 58 Access Point (AP) (dostopna točka (AP)). POMEMBNO: • najučinkovitejše delovanje dosežete tako, da napravo EA-AC87 postavite več kot 1,5 metra proč od nadrejene dostopne točke (AP). • izbrani način preverite tako, da pogledate drsno stikalo na stranskem delu naprave EA-AC87.
 • Page 59 Način dostopne točke (AP) Napravo EA-AC87 lahko pretvorite tudi v način dostopne točke (AP), tako da preklopite stransko stikalo. Če že imate usmerjevalnik, ga lahko nadgradite na najnovejše omrežje 4x4 AC1800 5 GHz Wi-Fi.
 • Page 60 Način predstavnostnega mosta Priporočamo, da napravo EA-AC87 povežete z brezžičnim usmerjevalnikom tako, da pritisnete gumb WPS (Wi-Fi Protected Setup).
 • Page 61 Premaknite drsno stikalo v način media bridge (predstavnostni most) in vključite napajalni adapter. b. Pritisnite in držite gumb WPS na napravi EA-AC87 več kot tri sekunde, dokler indikatorji signala LED1 do LED5 ne začnejo zaporedno utripati naprej in nazaj.
 • Page 62 Počakajte, da vsaj eden izmed LED-indikatorjev signala začne svetiti, kar pomeni, da je naprava uspešno vzpostavila povezavo z brezžičnim omrežjem. e. S priloženim omrežnim kablom v vrata LAN naprave EA-AC87 priključite pametni TV, digitalni sprejemnik, predvajalnik HD-vsebin ali drugo napravo, ki podpira Ethernet.
 • Page 63 (Web GUI) naprave EA-AC87. d. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavitev brezžične povezave e. Preverite, ali indikator LED naprave EA-AC87 začne svetiti, kar pomeni, da je naprava EA-AC87 uspešno vzpostavila povezavo z brezžičnim omrežjem.
 • Page 64 S pomočjo spletnega grafičnega vmesnika konfigurirajte različne nastavitve. Napravi EA-AC87 lahko dodelite tudi nov SSID in varnostni ključ. OPOMBA: • v načinu AP lahko za vzpostavitev povezave z drugimi napravami uporabite gumb WPS. • pred nastavitvijo zagotovite povezavo med napravo EA-AC87 in vrati LAN usmerjevalnika.
 • Page 65 * Windows® XP ne podpira findasus.local. Če uporabljate operacijski sistem Windows® XP, prenesite orodje za odkrivanje naprav s spletne strani ASUS www.asus.com, da ugotovite naslov IP naprave EA-AC87. V2: Nimam dostopa do spletnega grafičnega vmesnika, da bi lahko urejal nastavitve naprave EA-AC87.
 • Page 66 B. Nastavitve protokola TCP/IP konfigurirajte tako, da samodejno pridobijo naslov IP. 1. Kliknite Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Network and Internet (Omrežje in internet) > Network and Sharing Center (Središče za omrežje in skupno rabo) > Manage network connections (Upravljaj omrežne povezave).
 • Page 67: Contenido Del Paquete

  Contenido del paquete 1. Puerto de entrada de CC 2. Botón de alimentación 3. Puertos Ethernet 4. LED de alimentación 5. LED LAN 6. Indicador de señal 7. Conmutador para el modo Puente multimedia /PA (Punto de acceso) 8. Botón WPS 9.
 • Page 68: Indicadores Led

  Indicadores LED Coloque el conmutador situado en el lateral de su EA-AC87 en el modo de funcio- namiento que prefiera (Puente multimedia o Punto de acceso). Consulte la tabla siguiente para confirmar el estado del modo. Modo Puente multimedia Modo PA...
 • Page 69 En la siguiente tabla se muestra el estado del LED cuando se completa el ar- ranque. Modo Puente multimedia Modo PA Estado del LED (Perman- entemente encendido)
 • Page 70: Modos De Funcionamiento

  • Para obtener el mejor rendimiento inalámbrico, coloque el dispositivo EA-AC87 a una distancia superior a 1,5 m del punto de acceso (PA) principal. • Compruebe el conmutador situado en el lateral de su EA-AC87 para confirmar el estado del modo.
 • Page 71 Modo Punto de acceso (PA) También puede activar el modo Punto de acceso (PA) en su EA-AC87 cambiando el conmutador lateral. Si ya tiene un enrutador, puede actualizarlo a la versión más reciente Wi-Fi 5 Ghz AC1800 4x4.
 • Page 72 Modo Puente multimedia Le recomendamos que conecte su EA-AC87 a un enrutador inalámbrico presion- ando el botón de configuración protegida Wi-Fi (WPS, Wi-Fi Protected Setup).
 • Page 73 Coloque el conmutador en el modo puente multimedia y enchufe el adapta- dor de alimentación. b. Presione el botón WPS de su EA-AC87 durante más de tres segundos hasta que los indicadores de señal LED1 a LED5 parpadeen secuencialmente hacia...
 • Page 74 HD u otro dispositivo Ethernet al puerto LAN de su EA-AC87. NOTA: También puede conectar su EA-AC87 a la red inalámbrica a través de la interfaz gráfica del usuario Web. Para obtener más detalles, consulte la sección...
 • Page 75 Enchufe el adaptador de alimentación y, me- diante el cable de red suministrado, conecte el equipo al puerto LAN de su EA-AC87. c. En el explorador Web, escriba http://findasus.local un 192.168.1.1 en la barra de direcciones del explorador. Escriba admin como el nombre de usuario y la con- traseña predeterminados para iniciar sesión...
 • Page 76 Escriba el nombre de usuario y la contraseña predeterminados: admin. e. Siga la interfaz gráfica del usuario Web para definir las distintas configuracio- nes. Puede asignar un SSID y una clave de seguridad nuevos para su EA-AC87. NOTA: • En el modo PA, puede utilizar el botón WPS para conectar otros dispositivos.
 • Page 77: Frequently Asked Questions

  * Windows® XP no admite findasus.local. Si utiliza el sistema operativo Windows® XP, desc- argue la utilidad de detección de dispositivos del sitio Web de ASUS www.asus.com para buscar la dirección IP de su EA-AC87. Q2: No puedo acceder a la interfaz GUI web para configurar los parámetros del router inalámbrico...
 • Page 78 B. Establezca la configuración TCP/IP del equipo para que reciba una dirección IP automáticamente. 1. Haga clic en Start (Inicio) > Control Panel (Panel de control) > Network and Internet (Red e Internet) > Network and Sharing Center (Centro de redes y de recursos compartidos) > Manage network connections (Administrar conexiones de red).
 • Page 79 En snabbtitt 1. DC-ingång 2. Strömbrytare 3. Ethernetportar 4. Strömlysdiod 5. LAN-lysdiod 6. Signalindikator 7. Omkopplare för mediabrygga/AP- läge (Åtkomstpunkt) 8. WPS-knapp 9. Knapp för LED on/off (LED på/av) 10. Återställningsknapp...
 • Page 80: Led-Indikatorer

  LED-indikatorer Flytta skjutreglaget på sidan av din EA-AC87 till ett önskat läge [Media Bridge (Mediabrygga) eller Access Point (Åtkomstpunkt)]. Se följande tabell för att bekräfta lägets status. Mediabryggläge AP-läge Fast På: Påslagen Fast På: Påslagen Av: Frånslagen Av: Frånslagen Strömlysdiod Blinkar snabbt: Återställ till...
 • Page 81 Följande tabell anger LED-statusen när starten är klar. Mediabryggläge AP-läge LED-status (Fast på)
 • Page 82 ASUS EA-AC87 erbjuder två driftslägen: Media Bridge (Mediabrygga) och Ac- cess Point (AP) (Åtkomstpunkt). VIKTIGT: • För bästa trådlösa prestanda, placera EA-AC87 högst 1,5 meter från den över- ordnade åtkomstpunkten [Access Point (AP)]. • Kontrollera skjutreglaget på sidan av EA-AC87 för att bekräfta lägesstatusen.
 • Page 83 Åtkomstpunktläge (AP) Du kan även ställa din EA-AC87 på åtkomstpunktläge (AP) genom att ändra sid- reglaget. Om du redan har en router, kan du uppgradera routern till den senaste 4x4 AC1800 5Ghz Wi-Fi.
 • Page 84 Mediabryggläge Vi rekommenderar att du ansluter din EA-AC87 till en trådlös router genom att trycka på WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup).
 • Page 85 Installera med WPS a. Ställ skjutreglaget på läget Media Bridge (Mediabrygga) och anslut strömada- ptern. b. Tryck på WPS-knappen på EA-AC87 i minst tre sekunder tills signalindikatorns LED1 till LED5 blinkar sekventiellt till och från.
 • Page 86 Använd den medföljande nätverkskabeln för att ansluta din Smart-TV, digi- talbox, HD-mediaspelare eller annan Ethernet-aktiverad enhet till EA-AC87- enhetens LAN-port. OBS! Du kan även ansluta din EA-AC87 till ditt trådlösa nätverk via webbgräns- snittet. För mer information, se avsnittet Installation via webbaserat gränssnitt.
 • Page 87 Ställ skjutreglaget på Media Bridge (Med- iabrygga). b. Anslut strömadaptern och använd den medföljande nätverkskabeln för att ansluta till EA-AC87-enhetens LAN-port. c. Skriv in http://findasus.local i adressfältet på webb- läsaren. Skriv in admin som standardanvän- darnamn och -lösenord för att logga in på...
 • Page 88 Följ webbgränssnittet för att konfigurera olika inställningar. Du kan tilldela ett nytt SSID och säkerhetsnyckel för din EA-AC87. OBS! • I AP-läge kan du använda WPS-knappen för att ansluta andra enheter. • Se till att du ansluter EA-AC87 till en routers LAN-port före installationen.
 • Page 89: Vanliga Frågor

  Vanliga frågor F1: Vad har EA-AC87 för standard IP, SSID, inloggningsnamn och lösenord? Användarnamn IP före in- IP efter in- URL för Standard och lösenord för ställning ställningar installation SSID inloggningg Media- Tilldelad av an- http:// Ej tillämp- bryggläge 192.168.1.1 sluten router findasus.local...
 • Page 90 B. Ställ in TCP/IP inställningarna till erhåll en IP-adress automatiskt. 1. Klicka på Start >Control Panel (Kontrollpanel) > Net- work and Internet (Nätverk och internet) > Network and Sharing Center (Nätverk och delningscenter) > Manage network connections (Hantera nätverksanslutningar). 2. Välj Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) klicka sedan på...
 • Page 91 Hızlı bakış 1. DC Giriş bağlantı noktası 2. Güç düğmesi 3. Ethernet bağlantı noktaları 4. Güç LED'i 5. LAN LED'i 6. Sinyal Göstergesi 7. Ortam köprüsü/AP (Erişim Nokta- sı) modu için kaydırın 8. WPS düğmesi 9. LED açık/kapalı düğmesi 10. Sıfırla düğmesi...
 • Page 92 LED göstergeler EA-AC87'nin yanındaki kayar anahtarı tercih ettiğiniz çalışma moduna (Ortam Köprüsü ya da Erişim Noktası) getirin. Mod durumunu onaylamak için aşağıdaki tabloya başvurun. Ortam köprüsü modu AP modu Sabit yanıyor: Güç açık Sabit yanıyor: Güç açık Kapalı: Güç kapalı...
 • Page 93 Aşağıdaki tablo, önyükleme tamamlandığındaki LED durumunu listeler. Ortam köprüsü modu AP modu LED Durumu (Sabit yanıyor)
 • Page 94: Çalışma Modları

  ASUS EA-AC87 iki çalışma modu sağlar: Media Bridge (Ortam Köprüsü) ve Access Point (AP) (Erişim Noktası (AP)). ÖNEMLİ: • En iyi kablosuz performansı için, EA-AC87'yi ana Erişim Noktasına (AP) 1,5 metreden daha uzak bir mesafeye yerleştirin. • Mod durumunu onaylamak için, EA-AC87'nin yanındaki kayar anahtarı kontrol edin.
 • Page 95 Erişim Noktası (AP) modu Kayar anahtarı değiştirerek, EA-AC87'yi erişim noktası (AP) moduna da alabilirsiniz. Zaten bir yönlendiriciniz varsa, yönlendiricinizi en son 4x4 AC1800 5Ghz Wi-Fi olarak yükseltebilirsiniz.
 • Page 96 Ortam Köprüsü modu EA-AC87'yi, WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) düğmesine basarak bir kablosuz yön- lendiriciye bağlamanızı öneririz.
 • Page 97 WPS ile ayarlama a. Kayar anahtarı media bridge (ortam köprüsü) moduna ayarlayıp güç adaptö- rünü takın. b. LED1 ila LED5 sinyal göstergeleri sırayla ileri geri yanıp sönene kadar, EA- AC87'deki WPS düğmesine üç saniyeden daha uzun süre basın.
 • Page 98 Sağlanan ağ kablosunu kullanarak, akıllı televizyonunuzu, set üstü cihazınızı, HD ortam yürütücünüzü veya Ethernet destekli diğer aygıtları EA-AC87’nin LAN bağlantı noktasına bağlayın. NOT: EA-AC87'yi, web grafik kullanıcı arayüzü aracılığıyla da kablosuz ağınıza bağlayabilirsiniz.
 • Page 99 şifre olarak admin girin. d. Kablosuz bağlantı kurulumunu tamamla- mak için ekrandaki yönergeleri izleyin. e. EA-AC87’nın LED göstergesinin sürekli yanan ışığa dönüşüp dönüşmediğini kontrol edin, bu EA-AC87’nın kablosuz ağa başarılı bir şekilde bağlandığını gösterir.
 • Page 100 Aygıtınızı, EA-AC87’nin varsayılan ağ adına (SSID) (ASUS) bağlayın. d. Web tarayıcınızın adres çubuğuna http://findasus.local yazın. Varsayılan kullanı- cı adını ve şifreyi girin: admin. e. Çeşitli ayarları yapılandırmak için web grafik arayüzünü izleyin. EA-AC87 için yeni bir SSID ve güvenlik anahtarı atayabilirsiniz. NOT: •...
 • Page 101: Sorun Giderme

  Sorun Giderme S1: EA-AC87 için varsayılan IP, SSID ve oturum açma adı şifresi nedir? Ayardan Ayarlardan Kurulum Varsayı- Oturum açma kulla- önce IP sonra IP için URL* lan SSID nıcı adı ve şifresi Ortam Bağlı yönlen- http:// Uygulana- köprüsü 192.168.1.1 dirici tarafın-...
 • Page 102 B. Otomatik olarak bir IP adresi almak için TCP/IP ayarlarını yapın. 1. Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Network and Internet (Ağ ve Internet) > Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi) > Manage network connections (Ağ bağlantılarını yönet)'e tıklayın. 2.
 • Page 103 Швидкий огляд 1. Порт «DC In» (Порт для під- ключення зовнішнього блоку живлення) 2. Кнопка «Power» (Живлення) 3. Порти «Ethernet» 4. Світлодіодний індикатор «Power» (Живлення) 5. Світлодіодний індикатор «LAN» (ЛОМ) 6. Індикатор «Signal» (Сигнал) 7. Перейдіть в режим Media bridge/AP (Access Point) (Меді- а-міст...
 • Page 104 Світлодіодні індикатори Поверніть перемикач з боку пристрою EA-AC87 в бажаний режим роботи («Media Bridge» (Медіа-міст) або «Access Point» (Точка доступу)). Див. таблицю нижче, щоб підтвердити стан режиму. Режим «Media bridge» (Медіа-міст) Режим «AP» (Точка доступу) Постійно ввімкнений: живлення Постійно ввімкнений: живлення ввімкнено...
 • Page 105 У таблиці нижче наведений стан світлодіодного індикатора після завантажен- ня. Режим «Media bridge» (Медіа-міст) Режим «AP» (Точка доступу) Стан світлодіод- ного індикатора (Постійно ввімкнений)
 • Page 106 Режими роботи ASUS EA-AC87 має два режими роботи: Media Bridge (Медіа-міст) і Access Point (AP) (Точка доступу). ВАЖЛИВО! • Для покращення роботи бездротової мережі встановіть пристрій EA-AC87 на відстані не менше 1,5 метрів від первинної точки доступу (AP). • Перевірте, чи перемикач на пристрої EA-AC87 встановлений правильно для...
 • Page 107 Режим «Access Point» (AP) (Точка доступу) Також на пристрої EA-AC87 можна ввімкнути режим «Access Point» (AP) (Точка доступу), повернувши перемикач. Якщо в вас вже є маршрутизатор, ви може- те оновити його до останньої версії 4x4 AC1800 5 Ггц Wi-Fi.
 • Page 108 Режим «Media Bridge» (Медіа-міст) Рекомендуємо підключати пристрій EA-AC87 до бездротового маршрутизато- ра, натискаючи кнопку WPS (захищене настроювання Wi-Fi).
 • Page 109 Налаштування за допомогою WPS a. Переведіть перемикач у режим Media Bridge (Медіа-міст) та підключіть адаптер живлення. б. Натискайте кнопку WPS на пристрої EA-AC87 довше ніж 3 с, доки світлодіод- ні індикатори сигналу 1-5 не почнуть блимати по черзі.
 • Page 110 д. За допомогою мережного кабелю з комплекту підключіть smart TV, ТВ-приставку, медіа-програвач HD чи інший пристрій Ethernet до порта LAN пристрою EA-AC87. ПРИМІТКА. Також можна підключити пристрій EA-AC87 до бездротової ме- режі за допомогою Web GUI. Подробиці див. у розділі Налаштування через веб-інтерфейс.
 • Page 111 та пароль за промовчанням, щоб ввійти в графічний веб-інтерфейс користувача (Web GUI) пристрою EA-AC87. г. Виконуйте подані на екрані інструкції, щоб завершити налаштування бездротового підключення. д. Переконайтеся, що світлодіодний індикатор EA-AC87 горить неперервно: це означає, що EA-AC87 успішно підключено до бездротової мережі.
 • Page 112 б. Вставте адаптер живлення та підключіться до порта LAN маршрутизатора за допомогою мережного кабелю з комплекту. в. Підключіть пристрій до мережі з назвою ASUS за промовчанням (ідентифі- катор SSID) на пристрої EA-AC87. г. Введіть http://findasus.local в рядку адреси веб-переглядача. Введіть ім'я...
 • Page 113: Усунення Несправностей

  тором тором * ОС Windows® XP не підтримує findasus.local. Якщо ви використовуєте ОС Windows® XP, завантажте програму для розпізнавання пристроїв з веб-сторінки ASUS www.asus.com, щоб знайти IP-адресу пристрою EA-AC87. П1: Не можу увійти до графічного інтерфейсу он-лайн, щоб конфігурувати налаштування бездротового маршрутизатора.
 • Page 114 B. Встановіть налаштування TCP/IP, щоб автоматично отримати ІР-адресу. 1. Клацніть по Start (Пуск) > Control Panel (Панель керування) > Network and Internet (Мережа й Інтернет) > Network and Sharing Center (Центр мережних підключень і спільного доступу) > Manage network connections (Керування мережними...
 • Page 115 ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised representative in Europe ASUS Computer GmbH Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors in Turkey BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH.
 • Page 116: Asus Recycling/Takeback Services

  ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the high- est standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other compo- nents, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information...
 • Page 117 WARNING: • Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. Prohibition of Co-locationThis device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. •...
 • Page 118: Ce Mark Warning

  Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC Essential requirements – Article 3 Protection requirements for health and safety – Article 3.1a Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient. Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted.
 • Page 119: Ic Radiation Exposure Statement

  The device for the band 5150-5250 MHz is only for indoor usage to reduce poten- tial for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;...
 • Page 120: Safety Warning

  NCC 警語 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅 自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象 時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備 之干擾。 Safety Warning SAFE TEMP: This wireless router should be only used in environments with ambi- ent temperatures between 5 C (41 F) and 40 C (104 DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use during electrical storms.