Download Table of Contents Print this page
Siemens DH 12400 Installation Instructions Manual

Siemens DH 12400 Installation Instructions Manual

Advertisement

Montageanweisung ➔ 2
DE
Installation Instructions ➔ 5
Manuel de montage ➔ 8
FR
Montagehandleiding ➔ 11
Instrukcja monta˝u ➔ 14
PL
Návod pro montáÏ ➔ 17
Инструкция по монтажу ➔ 20
RU
Uputstvo za postavljanje ➔ 23
Uputstvo za postavljanje ➔ 26
HR
Instrucciones de instalación ➔ 29
Manual de instalação ➔ 32
PT
§"Õ∏' ∫ "¬™' È · ®ß„π°"√ª√–°Õ∫µ' ¥ µ— È ß
HK
➔ 38
D H 1 2 4 0 0
D H 1 2 4 0 1
D H 1 8 4 0 0
D H 2 1 4 0 0
D H 2 4 4 0 0
D H 4 0 0 1 8
D H 4 0 0 2 1
D H 4 0 0 2 4
➔ 35
TH
GB
NL
CZ
YU
ES

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Siemens DH 12400

 • Page 1 D H 1 2 4 0 0 D H 1 2 4 0 1 D H 1 8 4 0 0 D H 2 1 4 0 0 D H 2 4 4 0 0 D H 4 0 0 1 8 D H 4 0 0 2 1 D H 4 0 0 2 4 Montageanweisung ➔...
 • Page 2 Montieren Sie den Durchlauferhitzer, wie im Bildteil M o n t ag e beschrieben. Beachten Sie die Hinweise im Text. Auspacken/Haube abnehmen Gerät auspacken und auf Transportschäden kontrollieren. S ic he r he it sh i n w e i s e Verpackung und gegebenenfalls Altgerät umweltgerecht entsorgen.
 • Page 3 T ec h nis c h e D a t e n Nennleistung [kW] 13,2 13,2 Nennspannung 220 V3~ 230 V3~ 380 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ Sparstellung e [kW] 1. Stufe – – – – 2.
 • Page 4: Eine Störung, Was Tun

  Eine Störung, was tun? Störung Ursache Behebung Zu geringer Durchfluss von Das Sieb im Wasserhahn oder Das Sieb entnehmen und Kunde Wasser. Das Gerät schaltet nicht im Duschkopf ist verstopft. reinigen oder entkalken. ein. Das Sieb im Eckregulierventil ist Das Sieb reinigen. Fachmann verstopft.
 • Page 5: Water Supply

  Assemble the continuous-flow heater as shown in the A s s em b l y illustrations. Observe the information in the text. Unpacking/removing the housing cover S a f et y inf o r m a t i on Unpack the appliance and check for transportation damage.
 • Page 6: Specifications

  Sp ec if ica ti o ns Rated power [kW] 13.2 13.2 Rated voltage 220 V3~ 230 V3~ 380 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ Economy setting e [kW] 1st stage – – – – 2nd stage Intensive setting II [kW] 1st stage –...
 • Page 7 A fault, what to do? Fault Cause Solution Water flow-rate is too low. The The filter in either the water tap Remove the filter and either Customer appliance does not switch on. or the showerhead is clogged. clean it or descale it. The filter in the corner regulating Clean the filter.
 • Page 8: Branchement Électrique

  Montez le chauffe-eau instantané en suivant les M o n t ag e indications portées sur les figures. Respectez les consignes du texte. Déballage/Enlèvement du capot Déballez l’appareil et vérifiez s’il n’a pas subi de dégâts C o n s ig n es d e s é c u r i t é pendant le transport.
 • Page 9: Accessoires En Option

  Do n né es te ch n i qu e s Puissance nominale [kW] 13,2 13,2 Tension nominale 220 V3~ 230 V3~ 380 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ Réglage Economie e [kW] 1ère position – – –...
 • Page 10: Incidents Et Dépannage

  Incidents et dépannage Incidents Cause Réparation Débit d’eau trop réduit. Le crible du robinet ou de la Retirer le crible, le nettoyer ou le Client L’appareil ne se met pas en poire de douche est bouché. détartrer. marche. Le crible du robinet régulateur à Nettoyer le crible.
 • Page 11: Aanvullende Informatie

  Monteer het doorstroom heetwaterapparaat volgens de M o n ta g e afbeeldingen. Volg de instructies in de tekst op. Uitpakken/kap verwijderen Het apparaat uitpakken en controleren op transport- schade. V eilig h e ids v o or s c h r i f ten De verpakking en eventueel het oude apparaat op milieuvriendelijke wijze afvoeren.
 • Page 12: Speciaal Toebehoren

  Te ch nis c h e g eg e v e n s Nominaal vermogen [kW] 13,2 13,2 Nominale spanning 220 V3~ 230 V3~ 380 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ Spaarstand e [kW] 1e stand – –...
 • Page 13 Een storing, wat te doen? Storing Oorzaak Remedie Te geringe waterdoorstroom. De zeef in de waterkraan of in de De zeef verwijderen en reinigen Klant Het toestel schakelt niet in. douchekop is verstopt. of ontkalken. De zeef in het hoekregelventiel is De zeef reinigen.
 • Page 14: Informacje Dodatkowe

  Podgrzewacz przep∏ywowy zamontowaç tak, jak to M o n t a ˝ opisano w cz´Êci z rysunkami. Przestrzegaç wskazówek podanych w tekÊcie. Rozpakowanie/zdejmowanie pokrywy Urzàdzenie rozpakowaç i sprawdziç, czy nie posiada Wskazówki bezpieczeƒstwa uszkodzeƒ powsta∏ych w czasie transportu. Opakowanie i stare urzàdzenie usunàç w sposób zgodny Przy∏àczenia i pierwszego uruchomienia z przepisami o ochronie Êrodowiska.
 • Page 15: Dane Techniczne

  Dane t echn i cz ne Moc znamionowa [kW] 13,2 13,2 Napi´cie znamionowe 220 V3~ 230 V3~ 380 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ Nastawienie oszcz´dne e [kW] 1. stopieƒ – – – – 2. stopieƒ Mocne grzanie II [kW] 1.
 • Page 16 Awaria, co robiç? Awaria Przyczyna Usuwanie Przep∏yw wody jest zbyt ma∏y. Sitko w zaworze wodnym lub w Sitko wykr´ciç i wyczyÊciç lub Klient Urzàdzenie nie w∏àcza si´. prysznicu jest zatkane. usunàç nagromadzony kamieƒ. Sitko w kàtowym zaworze Sitko wyczyÊciç. Fachowiec regulacyjnym jest zatkane.
 • Page 17: Uvedení Do Provozu

  PrÛtokov˘ ohfiívaã namontujte podle popisu v obrazové M o n t á Ï ãásti. Dbejte na poznámky v textu. Vybalení/sejmutí krytu Pfiístroj vybalte a pfiekontrolujte, zda nemá ‰kody, zpÛsobené pfiepravou. B ez peãn o s t ní u st a no ve ní Obaly a popfi.
 • Page 18 Techn i cké ú d aj e Jmenovit˘ v˘kon [kW] 13,2 13,2 Jmenovité napûtí 220 V3~ 230 V3~ 380 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ Úsporná poloha e [kW] 1.stupeÀ – – – – 2.stupeÀ Siln˘ ohfiev II [kW] 1.stupeÀ...
 • Page 19 Porucha, co dûlat? Porucha Pfiíãina Odstranûní Pfiíli‰ mal˘ prÛtok vody. Pfiístroj Sítko v kohoutku nebo sprchové Vyjmûte sítko a vyãistûte ho, UÏivatel nezapíná. hlavici je ucpané. pfiíp. ho odvápnûte. Sítko v rohovém regulaãním Vyãistûte sítko. Odborník ventilu je ucpané. Voda se neohfiívá. Zareagovala pojistka v elektrické...
 • Page 20 V V V V y y y y p p p p o o o o l l l l n n n n ä ä ä ä j j j j t t t t e e e e m m m m o o o o n n n n t t t t a a a a ø ø ø ø p p p p r r r r o o o o t t t t o o o o h h h h n n n n o o o o g g g g o o o o n n n n a a a a g g g g r r r r e e e e v v v v a a a a t t t t e e e e l l l l ä ä ä ä t t t t a a a a k k k k , , , , M M M M o o o o n n n n t t t t a a a a ø...
 • Page 21 T T T T e e e e x x x x n n n n i i i i h h h h e e e e s s s s k k k k i i i i e e e e d d d d a a a a n n n n n n n n y y y y e e e e 13,2 13,2 N N N N o o o o m m m m i i i i n n n n a a a a l l l l æ...
 • Page 22 Неисправность – что делать? Неисправность Причина Устранение Кто Слишком слабый проток Засорена сетка в Снять сетку и очистить или Заказчик воды. Устройство не водопроводном кране или удалить известковый налет. включается. душевой головке. Засорилась сетка в угловом Очистить сетку. Специалист регулировочном клапане. Вода...
 • Page 23: Elektriãni Prikljuãak

  Montirajte protoãni bojler prema prikazima. P o s ta v lja n je Obratite paÏnju na uputstva u tekstu. Otpakivanje/Otvaranje poklopca N ap o men e o s i g ur n os t i Otpakujte ure∂aj i proverite, da li je do‰lo do o‰teçenja u transportu.
 • Page 24: Poseban Pribor

  Tehn i ãki p o d ac i Nominalna snaga [kW] 13,2 13,2 Nominalan napon 220 V3~ 230 V3~ 380 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ ·tedno zagrevanje e [kW] 1. stepen – – – – 2. stepen Jako zagrevanje II [kW] 1.
 • Page 25 ·ta treba raditi u sluãaju smetnje? Smetnja Uzrok Otklanjanje Prenizak protok vode. Ure∂aj se MreÏica u slavini za vodu ili glavi Izvadite mreÏicu pa je oãistite ili Klijent ne ukljuãuje. tu‰a je zaãepljena. odstranite kamenac. MreÏica u ugaonom regulacio- Oãistite mreÏicu. Struãnjak nom ventilu je zaãepljena.
 • Page 26: Dodatne Informacije

  Postavite protoãni bojler kao ‰to je opisano na P o s ta v lja n je slikovnom prikazu. Obratite paÏnju na tekstovne upute. Raspakiravanje/skidanje poklopca Si g u r n o sn e up ut e Aparat raspakirajte te provjerite da nema ‰teta nastalih prilikom transporta.
 • Page 27 Teh n iãki p o d a c i Dozvoljena snaga [kW] 13,2 13,2 Dozvoljeni napon 220 V3~ 230 V3~ 380 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ Pozicija za ‰tedljivo e [kW] 1.stupanj – – – – 2.stupanj Jako zagrijavanje II [kW] 1.stupanj...
 • Page 28 ·to ãiniti u sluãaju smetnje? Smetnja Uzrok Otklanjanje Prenizak protok vode. Ure∂aj se MreÏica u pipi za vodu ili glavi Izvadite mreÏicu te je oãistite ili Klijent ne ukljuãuje. tu‰a je zaãepljena. odstranite kamenac. MreÏica u kutnom regulacijskom Oãistite mreÏicu. Struãnjak ventilu je zaãepljena.
 • Page 29 Monte el calentador de paso continuo tal como se M o n ta je describe en las imágenes. Observe las indicaciones que se dan en el texto. Desembalar/Quitar recubrimiento Desembalar el aparato y controlar que no haya daños I n d ica ci o n e s d e producidos por el transporte.
 • Page 30: Accesorios Especiales

  Da tos t éc nic o s Potencia nominal [kW] 13,2 13,2 Tensión nominal 220 V3~ 230 V3~ 380 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ Régimen económico e [kW] Nivel 1 – – – – Nivel 2 Régimen intensivo II [kW] Nivel 1 –...
 • Page 31: Qué Hacer En Caso De Avería

  ¿Qué hacer en caso de avería? Avería Causa Eliminación Quién Caudal de agua demasiado El filtro del grifo de agua o de la Desenroscar el filtro y limpiarlo o Cliente reducido. El aparato no se ducha está atascado. descalcificarlo. conecta. El filtro en la válvula reguladora Limpiar el filtro.
 • Page 32: Ligação Eléctrica

  Realize a montagem do esquentador tal como ilustrado M o n t ag em nas imagens. Observe as indicações no texto. Desembalagem/remoção do invólucro In d ica çõ es de s e g ur a n ç a Desembalar o aparelho e verificar se existem danos de transporte.
 • Page 33: Acessórios Especiais

  Espe ci fic açõ e s té c n i c a s Potência nominal [kW] 13,2 13,2 Tensão nominal 220 V3~ 230 V3~ 380 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ Posição de poupança e [kW] Nível 1 –...
 • Page 34 Ocorreu uma avaria, o que devo fazer? Avaria Causa Solução Quem Caudal de água demasiado O crivo da torneira ou do Retirar o crivo e lavá-lo ou Cliente baixo. O aparelho não é ligado. chuveiro está entupido. remover o calcário. O crivo da torneira de esquadria Limpar o crivo.
 • Page 35 ‚ª√¥ª√–°Õ∫‡§√◊ Ë Õ ß∑”πÌ È “ √â Õ π™π‘ ¥ „™â ‰ ¥â ∑ — π ∑’ ¥— ß ∑’ Ë ‰ ¥â ∫ √√¬“¬‰«â „ π à « π °“√ª√–°Õ∫µ‘ ¥ µ— È ß ∑’ Ë ‡ ªì π √Ÿ ª ¿“æ °√ÿ ≥ “§”π÷ ß ∂÷ ß ‡π◊ È Õ §«“¡∑’ Ë Õ ∏‘ ∫ “¬™’ È · ®ß¥â « ¬ π”ÕÕ°®“°À’...
 • Page 36 ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ∑“ߥ⠓ π‡∑§π‘ § 13,2 13,2 °”≈— ß ∑’ Ë ° ”Àπ¥ [kW] 220 V3~ 230 V3~ 380 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ ·√ߥ— π ∑’ Ë ° ”Àπ¥ µ— È ß ∑’ Ë √ –¥— ∫ ª√–À¬— ¥ e [kW] –...
 • Page 37 ‡°‘ ¥ ‡Àµÿ ¢ — ¥ ¢â Õ ß ®–∑”Õ¬à “ ߉√ ‡Àµÿ ¢ — ¥ ¢â Õ ß  “‡Àµÿ «‘ ∏ ’ · °â ‰ ¢ „§√ ª√‘ ¡ “≥πÌ È “ ‰À≈ºà “ ππâ Õ ¬‡°‘ 𠉪 µ–·°√ß„πÀ—...
 • Page 38 III. DVGW 40 mm...
 • Page 39 13,2 13,2 220 V3~ 230 V3~ 380 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~ – – – – – – – – 10,5 13,2 13,2 – – – – 38 °C 11,6 13,2 50 °C 12 °C [MPa 0,03 (0,3) 0,03 (0,3) 0,03 (0,3) 0,03 (0,3) 0,07 (0,7) 0,08 (0,8) 0,09 (0,9) 0,02 (0,2) 0,02 (0,2) 0,02 (0,2) 0,02 (0,2) 0,04 (0,4) 0,05 (0,5) 0,06 (0,6) 15 °C...
 • Page 44 Family Line 01805-2223 Siemens-Hausgeräte Besuchen Sie uns im Internet: http://www.siemens.de/hausgeraete Siemens-Electrogeräte GmbH 5650038523 Carl-Wery-Str. 34/81739 München//Germany Printed in Germany 04/05...
 • Page 47 III. max. 17 mm ca. 2 mm max. 31 mm ca. 16 mm...
 • Page 48 1 Minute entlüften! Odvzdu‰nit 1 minutu! Vent for one minute! Обезвоздушивать 1 минуту! Aérer pendant 1 minute ! 1 minut uklanjati 1 minuut ontluchten! warm warm teplá toplo vazduh! caliente тепло πÌ È “ √Ñ Õ π chaud ciep∏y toplo ¡Purgar durante 1 minutu odzraãavati 1 minuto!
 • Page 49 L3 PE L1 L2 R E S E T L1 L2 L3 PE 0 mm...

Table of Contents