Download Table of Contents Print this page

Makita 6932FD Instruction Manual

Hide thumbs Also See for 6932FD:

Advertisement

GB Cordless Impact Driver
F
Visseuse à chocs sans fil
D
Akku-Schlagschrauber
I
Avvitatore ad impulso a batteria
NL Accu-slagschroevendraaier
E
Atornillador de impacto a batería
P
Berbequim de impacto a bateria
DK Akku slagskruetrækker
S
Sladdlös hammarskruvdragare
N
Batteridrevet slagtrekker
FIN Iskevä akkuruuvinväännin
GR Ασύρματ κρουστικ βιδοτρύπανο
6932FD
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγίες χρήσεως

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 6932FD

 • Page 1 NL Accu-slagschroevendraaier Gebruiksaanwijzing Atornillador de impacto a batería Manual de instrucciones Berbequim de impacto a bateria Manual de instruções DK Akku slagskruetrækker Brugsanvisning Sladdlös hammarskruvdragare Bruksanvisning Batteridrevet slagtrekker Bruksanvisning FIN Iskevä akkuruuvinväännin Käyttöohje GR Ασύρματ κρουστικ βιδοτρύπανο Οδηγίες χρήσεως 6932FD...
 • Page 3 (kgf cm) (Kgf cm) (1224) (1224) (1020) (1020) (816) (816) (612) (612) (408) (408) (204) (204)
 • Page 4: Specifications

  WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence Model 6932FD to safety rules for the subject product. Machine screw 4 mm – 8 mm MISUSE or failure to follow the safety rules stated in...
 • Page 5: Functional Description

  This tool is equipped with an electric brake. If the tool ing the bit. consistently fails to quickly stop after switch trigger release, have tool serviced at a Makita service center. To install the bit, pull the sleeve in the direction of the Lighting up the front lamp (Fig. 3) arrow and insert the bit into the sleeve as far as it will go.
 • Page 6: Operation

  • These accessories or attachments are recommended tridge has discharged, allow the tool to rest for 15 min- for use with your Makita tool specified in this manual. utes before proceeding with a fresh battery. The use of any other accessories or attachments might The fastening torque is affected by a wide variety of fac- present a risk of injury to persons.
 • Page 7 ENH101-14 For European countries only EC Declaration of Conformity Makita Corporation responsible manufacturer declare that the following Makita machine(s): Designation of Machine: Cordless Impact Driver Model No./ Type: 6932FD are of series production and Conforms to the following European Directives:...
 • Page 8: Spécifications

  12 Boulon à haute résistance SPÉCIFICATIONS Portez un casque anti-bruit. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. Modèle 6932FD AVERTISSEMENT : Vis à machine 4 mm – 8 mm NE vous laissez PAS tromper (au fil d’une utilisation répétée) par un sentiment d’aisance et de familiarité...
 • Page 9: Protection De L'environnement

  A = 17 mm vez la procédure (1). que la gâchette fonctionne bien et revient en position B = 14 mm (Note) Les embouts Makita sont de ces d’arrêt lorsque relâchée. types. Pour mettre l’outil en marche, appuyez simplement sur la Pour installer ces types d’embouts, sui-...
 • Page 10: Entretien

  être effectués dans un centre de service Makita • Si vous serrez la vis plus longtemps que le temps indi- agréé ou un centre de service de l’usine Makita, exclusi- qué dans les figures, la vis ou la pointe de l’embout ris- vement avec des pièces de rechange Makita.
 • Page 11 : Incertitude (K) : 3 dB (A) Désignation de la machine : Visseuse à chocs sans fil Porter des protecteurs anti-bruit N° de modèle / Type : 6932FD ENG900-1 sont produites en série et Vibrations sont conformes aux Directives européennes suivan-...
 • Page 12: Technische Daten

  Einsatz 12 HV-Schraube TECHNISCHE DATEN Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit Gleichgewicht. Stellen Sie sicher, dass sich bei Einsatz der Modell 6932FD Maschine hochgelegenen Arbeitsplätzen Maschinenschraube 4 mm – 8 mm keine Personen darunter aufhalten. Halten Sie die Maschine fest.
 • Page 13 HINWEIS: brauchte Akku bei einer öffentlichen • Wischen Sie Schmutz auf der Lampenlinse mit einem Sammelstelle, bei Ihrem Makita Kunden- trockenen Tuch ab. Achten Sie sorgfältig darauf, dass dienst oder Ihrem Fachhändler zum Sie die Lampenlinse nicht verkratzen, weil sich sonst Recycling abgegeben werden.
 • Page 14: Montage

  A = 17 mm den Sie Verfahren (1) an. sen oder beschädigt werden. Führen Sie vor Arbeitsbe- B = 14 mm (Hinweis) Diese Makita-Einsatztypen ginn stets eine Probeverschraubung durch, um die sind erhältlich. geeignete Anzugszeit für die jeweilige Schraube zu Zur Montage dieser Einsatztypen wen- ermitteln.
 • Page 15: Wartung

  Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck. chen: 2006/42/EG Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zube- und gemäß den folgenden Standards oder standardisi- hörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita- erten Dokumenten hergestellt werden: Kundendienststelle. EN60745 • Schraubendrehereinsätze Die technische Dokumentation befindet sich im Bestand •...
 • Page 16 AVVERTIMENTO: NON lasciare che comodità o la familiarità d’utilizzo con il prodotto (acquisita con l’uso ripetuto) sostitui- Modello 6932FD sca la stretta osservanza delle norme di sicurezza. Vite comune 4 mm – 8 mm L’utilizzo SBAGLIATO o la mancata osservanza delle...
 • Page 17: Protezione Dell'ambiente

  A = 17 mm la procedura (1). sulla posizione “OFF” quando viene rilasciato. B = 14 mm (Nota) Le punte Makita sono di questi Per avviare l’utensile, schiacciare semplicemente l’inter- tipi. ruttore. La velocità dell’utensile si aumenta aumentando la pressione sull’interruttore. Rilasciare l’interruttore per Per installare questi tipi di punte, seguire fermarlo.
 • Page 18: Funzionamento

  • Punte avvitatore Quando la batteria è quasi completamente scarica, • Vari tipi di batterie e caricatori genuini Makita la tensione scende e la coppia di serraggio si riduce. • Valigetta di plastica...
 • Page 19 Il tipico livello di rumore pesato A determinato secondo Dichiarazione CE di conformità EN60745: Livello pressione sonora ( ): 92 dB (A) Noi della Makita Corporation, come produttori Livello potenza sonora ( ): 103 dB (A) responsabili, dichiariamo che le macchine Makita Incertezza (K): 3 dB (A)
 • Page 20: Technische Gegevens

  TECHNISCHE GEGEVENS Zorg ervoor dat u stevig staat op een vast onder- grond. Bij gebruik van het gereedschap op een hoge Model 6932FD plaats dient u ervoor te zorgen dat niemand Kolomschroef 4 mm – 8 mm beneden u aanwezig is.
 • Page 21: Beschrijving Van De Functies

  Makita servicecen- trum. Om de bit aan te brengen, trekt u de bus in de rich- ting van de pijl en dan steekt u de bit zo ver mogelijk in de bus.
 • Page 22 Makita Servicecen- len zodat de schroef niet beschadigd wordt. trum, en dat uitsluitend met gebruik van Makita vervan- • Houd het gereedschap altijd recht op de schroef. gingsonderdelen.
 • Page 23 Geluidsniveau Alleen voor Europese landen De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld vol- EU-Verklaring van Conformiteit gens EN60745: Geluidsdrukniveau ( ): 92 dB (A) Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke Geluidsenergie-niveau ( ): 103 dB (A) fabrikant, verklaren volgende Makita- Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
 • Page 24: Especificaciones

  Asegúrese siempre de que el punto de apoyo de sus pies sea firme. Por otro lado, asegúrese de que no haya nadie Modelo 6932FD debajo cuando esté utilizando la herramienta en Tornillo para lugares situados a una cierta altura del suelo.
 • Page 25: Descripción Del Funcionamiento

  El cartucho de batería puede explotar si se tira al camente después de soltar el gatillo interruptor, pida a fuego. un centro de servicio Makita que le hagan el manteni- Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear el car- miento.
 • Page 26: Operación

  Si el freno eléctrico no funciona bien, pida a perno que desee utilizar. su centro de servicio Makita local que se lo repare. • Cuando esté apretando un tornillo M8 o más pequeño, ajuste cuidadosamente la presión en el gatillo interrup- Para mantener la SEGURIDAD y la FIABILIDAD del pro- tor para no dañar el tornillo.
 • Page 27 PRECAUCIÓN: Declaración de conformidad CE • Estos accesorios o aditamentos están recomendados para su uso con la herramienta Makita especificada en Makita Corporation como fabricante responsable este manual. El uso de cualquier otro accesorio o adi- declara que la(s) siguiente(s) máquina(s) de Makita: tamento puede suponer un riesgo de lesiones persona- Designación de máquina: Atornillador de impacto a bat-...
 • Page 28 11 Tempo de aperto ESPECIFICAÇÕES Use protectores nos ouvidos. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. Modelo 6932FD AVISO: Parafuso de precisão 4 mm – 8 mm NÃO permita que conforto ou familiaridade com o produto (adquirido com o uso repetido) substitua a Perno normal 5 mm –...
 • Page 29: Descrição Funcional

  A = 17 mm cute o procedimento (1). • Antes de colocar a bateria na ferramenta, verifique que B = 14 mm (Nota) As brocas da Makita são destes o gatilho funciona correctamente e volta para a posição tipos. “OFF” quando libertado.
 • Page 30 • Brocas espirais • Mesmo que os diâmetros dos pernos sejam os • Vários tipos de baterias Makita e carregadores mesmos, o binário de aperto adequado será dife- • Caixa de plástico para transporte rente de acordo com o coeficiente do binário, o tipo e comprimento do perno.
 • Page 31 A característica do nível de ruído A determinado de Declaração de conformidade CE acordo com EN60745: Nível de pressão de som (L ): 92 dB (A) Nós, a Makita Corporation, fabricante responsável, Nível do som (L ): 103 dB (A) declaramos a(s)
 • Page 32 12 Højstyrkebolt SPECIFIKATIONER ADVARSEL: LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til pro- duktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at Model 6932FD sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overhol- Maskinskrue 4 mm – 8 mm des. MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne...
 • Page 33 A = 17 mm fremgangsmåde (1). FORSIGTIG: B = 14 mm (Bemærk) Makita bits tilhører disse • Inden akkuen sættes i maskinen, bør De altid kontrol- typer. lere, at afbryderknappen fungerer korrekt og returnerer til “OFF” positionen, når den slippes.
 • Page 34 For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE- LIGHED bør reparation, vedligeholdelse og justering kun Drejningsmomentet påvirkes af en lang række faktorer, udføres af et Makita Service Center med anvendelse af herunder de nedenfor nævnte. Kontrollér altid momentet original Makita udskiftningsdele.
 • Page 35 EU-konformitetserklæring overensstemmelse med EN60745: Lydtryksniveau (L ): 92 dB (A) Vi, Makita Corporation, erklærer, som den ansvarlige Lydeffektniveau (L ): 103 dB (A) fabrikant, at den (de) følgende Makita maskine(r): Usikkerhed (K): 3 dB (A) Maskinens betegnelse: Akku slagskruetrækker Bær høreværn...
 • Page 36: Tekniska Data

  12 Bult med hög draghållfasthet TEKNISKA DATA VARNING: LÅT INTE bekvämlighet eller vana vid produkten (från upprepad användning) ersätta strikt iaktta- Modell 6932FD gande av den berörda produktens säkerhetsföre- Maskinskruv 4 mm – 8 mm skrifter. OVARSAM hantering eller användning som inte följer Standardbult 5 mm –...
 • Page 37 Dra fästhylsan i pilens riktning för att montera verkty- brytaren har släppts bör du lämna in den på service vid get (skruv- eller hylsverktyget), och för in det så ett Makita servicecenter. långt det går i fästhylsan. Släpp sedan fästhylsan för att låsa fast verktyget.
 • Page 38 • Om maskinen används kontinuerligt tills batterikasset- sen inte fungerar tillfredsställande bör du lämna in ten är urladdad, bör du låta maskinen vila i 15 minuter maskinen till ditt lokala Makita servicecenter för översyn innan du fortsätter arbetet med en ny batterikassett. eller reparation.
 • Page 39 Den typiska A-vägda brusnivån är fastställd i enlighet Försäkran om överensstämmelse (CE) med EN60745: Ljudtrycksnivå (L ): 92 dB (A) Makita Corporation försäkrar i egenskap av ansvarig Ljudeffektnivå (L ): 103 dB (A) tillverkare att följande Makita-maskiner: Osäkerhet (K): 3 dB (A) Maskinbeteckning: Sladdlös hammarskruvdragare...
 • Page 40 12 Høystrekkbolt ADVARSEL: TEKNISKE DAT IKKE LA hensynet til hva som er “behagelig” eller Modell 6932FD det faktum at du kjenner produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på sik- Maskinskrue 4 mm – 8 mm kerhetsreglene for bruken av det aktuelle produktet.
 • Page 41 Installer bittet ved å trekke muffen i pilens retning og teren er sluppet, må det til service i et autorisert Makita- sette det inn i muffen så langt som mulig. Slipp så...
 • Page 42 • Skruebitt Måten verktøyet holdes på og materialets posisjon • Ulike typer originale batterier og ladere fra Makita påvirker momentet. • Verktøykoffert av plast Når verktøyet brukes ved lav hastighet, vil tiltrek-...
 • Page 43 Typisk A-vektet lydtrykknivå bestemt i samsvar med EF-samsvarserklæring EN60745: Lydtrykknivå (L ): 92 dB (A) Som ansvarlig produsent erklærer vi, Makita Corpo- Lydstyrkenivå (L ): 103 dB (A) ration, at følgende Makita-maskin(er): Usikkerhet (K): 3 dB (A) Maskinbetegnelse: Batteridrevet slagtrekker Bruk hørselvern...
 • Page 44 11 Kiinnitysaika Terä 12 Suurlujuuspultti TEKNISET TIEDOT VAROITUS: ÄLÄ anna (koneen jatkuvasta käytöstä saadun) mukavuuden tai tutunomaisuuden häiritä kyseisen Malli 6932FD tuotteen turvallisuussääntöjen tiukkaa noudatta- Koneruuvi 4 mm – 8 mm mista. VÄÄRINKÄYTTÖ tai tässä ohjekirjassa mainittujen Suorituskyky Vakiopultti 5 mm – 14 mm turvaohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheut-...
 • Page 45 Lataa nikkelimetallihydridiakku, jos sitä ei käy- KOKOAMINEN tetä yli puoleen vuoteen. VARO: • Varmista aina ennen koneelle tehtäviä toimenpiteitä, TOIMINTOKUVAUS että kone on sammutettu ja akku irrotettu. VARO: Talttaterän tai hylsyn kiinnittäminen ja • Varmista aine ennen koneelle tehtäviä säätöjä ja tarkis- irrottaminen (Kuva 5, 6 ja 7) tuksia, että...
 • Page 46 Tarkista sitten kone sen käydessä joutokäynnillä, liipaisuajan lisäksi). sekä jarrun toimivuus vapautettaessa liipaisinkytkin. Jos sähköjarru ei toimi kunnolla, pyydä Makita huoltopistettä korjaamaan vika. Koneen TURVALLISUUDEN ja KÄYTTÖVARMUUDEN vuoksi korjaukset ja muut kunnossapitotyöt ja säädöt saa suorittaa ainoastaan Makitan valtuuttama huolto käyttäen...
 • Page 47 ENH101-14 Vain Euroopan maat EC-yhdenmukaisuusjulistus Makita Corporation julistaa vastuullisen valmistajan ominaisuudessa, että seuraava/seuraavat Makita- kone/-koneet: Koneen nimi: Iskevä akkuruuvinväännin Mallinumero/tyyppi: 6932FD ovat sarjatuotteita ja Yhdenmukainen seuraavien eurooppalaisten direktii- vien kanssa: 2006/42/EC Ja ne on valmistettu seuraavien standardien tai standar- doitujen asiakirjojen mukaisesti: EN60745 Teknillisestä...
 • Page 48 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πάντοτε βεβαιώνεστε τι έχετε σταθερή βάση. Βεβαιώνεστε τι κανείς δεν είναι απ κάτω ταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε υψηλά μέρη. Μοντέλο 6932FD Κρατάτε το μηχάνημα σταθερά. Μηχανική βίδα 4 χιλ – 8 χιλ Φοράτε ωτασπίδες. ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
 • Page 49 Μην αποθηκεύετε το εργαλείο και την κασέτα Δράση διακ πτη (Εικ. 2) μπαταρίας σε τοποθεσίες που η θερμοκρασία ΠΡΟΣΟΧΗ: μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τους 50°C. • Πριν βάλετε την κασέτα μπαταρίας μέσα στο Μη καίτε την κασέτα μπαταρίας ακ μη και εάν εργαλείο, πάντοτε...
 • Page 50 Για τις χώρες της Ευρώπης, της Β ρειας Αμερικής ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: και της Ν τιας Αμερικής, Αυστραλία και Νέα • Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη αιχμή για την Ζηλανδία κεφαλή βίδας/μπουλονιού που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Χρησιμοποιείτε μ νο αυτ ν τον • Οταν στερεώνετε μιά Μ8 βίδα ή μικρ τερη, τύπο...
 • Page 51 φυλάσσεται απ τον ρωτήστε το τοπικ σας κέντρο εξυπηρέτησης της εξουσιοδοτημένο εκπρ σωπ μας στην Ευρώπη, Μάκιτα. δηλαδή τη: Makita International Europe Ltd. • Αιχμές βιδώματος Michigan Drive, Tongwell, • Διάφοροι τύποι αυθεντικών μπαταριών και Milton Keynes, MK15 8JD, England φορτιστών...
 • Page 52 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884503E997...

Table of Contents