Download Print this page

Advertisement

OBJ_BUCH-868-001.book Page 1 Monday, November 3, 2008 12:44 PM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 460 (2008.11) T / 49 WEU
PKP 18 E
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it
Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi
Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat

Advertisement

   Summary of Contents for Bosch PKP 18 E

 • Page 1

  OBJ_BUCH-868-001.book Page 1 Monday, November 3, 2008 12:44 PM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen PKP 18 E Germany www.bosch-pt.com 1 609 929 460 (2008.11) T / 49 WEU de Originalbetriebsanleitung da Original brugsanvisning en Original instructions sv Bruksanvisning i original...

 • Page 2: Table Of Contents

  Türkçe ......Sayfa 45 1 609 929 460 | (3.11.08) Bosch Power Tools...

 • Page 3

  OBJ_BUCH-868-001.book Page 3 Monday, November 3, 2008 12:44 PM Bosch Power Tools 1 609 929 460 | (3.11.08)

 • Page 4: Deutsch

  Kinder können sich verletzen. Wenn der Betrieb der Klebepistole in feuch- ter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwen- den Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschal- ters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages. 1 609 929 460 | (3.11.08) Bosch Power Tools...

 • Page 5

  Ein-/Ausschalten (siehe Bild A) Technische Daten Zum Einschalten der Klebepistole stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Klebepistole PKP 18 E Lassen Sie die Klebepistole vor Arbeitsbeginn Sachnummer 0 603 264 5.. ca. 7 min aufheizen. Stellen Sie die Klebepistole Nennaufnahmeleistung dazu wie im Bild dargestellt auf dem Stütz-...

 • Page 6

  Ersatzteilen finden Sie auch unter: Tragen Sie den Klebstoff punktförmig auf, beim www.bosch-pt.com Kleben flexibler Materialien (z.B. Textilien) als Das Bosch-Kundenberater-Team hilft Ihnen gerne Zickzacklinie. bei Fragen zu Kauf, Anwendung und Einstellung Drücken Sie die zu verklebenden Materialien von Produkten und Zubehören.

 • Page 7

  Gemäß der Europäischen Richt- linie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektro- werkzeuge getrennt gesammelt und einer um- weltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Änderungen vorbehalten. Bosch Power Tools 1 609 929 460 | (3.11.08)

 • Page 8: English

  Technical Data of the socket outlet. Keep the cable away from heat or oil. Damaged or entangled Glue Gun PKP 18 E cables increase the risk of an electric shock. Article number 0 603 264 5.. Before each use of the unit, check the glue Rated power input gun, cable and plug.

 • Page 9

  Hand-tighten the new nozzle 1. time after switching off. When the glue that emerges starts to become thick, plug the mains plug into the socket outlet again. Bosch Power Tools 1 609 929 460 | (3.11.08)

 • Page 10

  Tel. Service: +353 (01) 4 66 67 00 Fax: +353 (01) 4 66 68 88 Australia, New Zealand and Pacific Islands Robert Bosch Australia Pty. Ltd. Do not connect the blue or brown wire to the Power Tools earth terminal of the plug.

 • Page 11: Français | 11

  Si l’usage du pistolet à colle dans un empla- cement humide est inévitable, utiliser une ali- mentation protégée par un dispositif à cou- rant différentiel réduit (RCD). L’usage d’un RCD réduit le risque d’un choc électrique. Bosch Power Tools 1 609 929 460 | (3.11.08)

 • Page 12

  12 | Français Mise en marche Caractéristiques techniques Mise en service Pistolet à colle PKP 18 E N° d’article 0 603 264 5.. Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la source de courant doit coïn-...

 • Page 13

  Pressez les matériaux à coller immédiatement confiée qu’à une station de service après-vente après avoir appliqué la colle pendant 30 s envi- agréée pour outillage Bosch. ron. L’endroit collé peut être chargé au bout Pour toute demande de renseignement ou com- d’un délai de refroidissement de 5 min.

 • Page 14

  : péenne 2002/96/CE relative aux www.bosch-pt.com déchets d’équipements électri- Les conseillers techniques Bosch sont à votre ques et électroniques et sa réali- disposition pour répondre à vos questions con- sation dans les lois nationales, les outils électro- cernant l’achat, l’utilisation et le réglage de vos portatifs dont on ne peut plus se servir doivent produits et leurs accessoires.

 • Page 15: Español | 15

  La aplicación de un fusible diferen- cial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica. Bosch Power Tools 1 609 929 460 | (3.11.08)

 • Page 16

  OBJ_BUCH-868-001.book Page 16 Monday, November 3, 2008 12:17 PM 16 | Español Operación Datos técnicos Puesta en marcha Pistola para pegar PKP 18 E ¡Observe la tensión de red! La tensión de Nº de artículo 0 603 264 5.. alimentación deberá coincidir con las indi- Potencia absorbida caciones en la placa de características de la...

 • Page 17

  Las áreas de unión pueden pintarse. España Robert Bosch España, S.A. Cambio de boquilla Departamento de ventas La boquilla 1 solamente puede cambiarse si está Herramientas Eléctricas caliente.

 • Page 18

  México Conforme a la Directriz Europea 2002/96/CE sobre aparatos eléc- Robert Bosch S.A. de C.V. tricos y electrónicos inservibles, Tel. Interior: +52 (01) 800 627 1286 tras su transposición en ley na- Tel. D.F.: +52 (01) 52 84 30 62 cional, deberán acumularse por separado las...

 • Page 19: Português | 19

  áreas húmidas, deve- rá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A utilização de um disjuntor de cor- rente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico. Bosch Power Tools 1 609 929 460 | (3.11.08)

 • Page 20

  Dados técnicos Introduzir a ficha na tomada para ligar a pistola de colar. Pistola de colar PKP 18 E Permitir que a pistola de colar se aqueça duran- N° do produto 0 603 264 5.. te aprox. 7 min antes de iniciar o trabalho. Para Potência nominal...

 • Page 21

  5 durante as pausas de trabalho. www.bosch-pt.com Remover os restos de cola com uma lâmina afia- A nossa equipa de consultores Bosch esclarece da assim que a pistola arrefecer. Os locais cola- com prazer todas as suas dúvidas a respeito da compra, aplicação e ajuste dos produtos e aces-...

 • Page 22: Italiano

  L’uso di un interrut- tore di sicurezza per correnti di guasto riduce il rischio di una scossa elettrica. 1 609 929 460 | (3.11.08) Bosch Power Tools...

 • Page 23

  OBJ_BUCH-868-001.book Page 23 Monday, November 3, 2008 12:17 PM Italiano | 23 Dati tecnici Messa in funzione Pistola incollatrice PKP 18 E Osservare la tensione di rete! La tensione del- Codice prodotto 0 603 264 5.. la rete deve corrispondere alle indicazioni sul- Potenza assorbita la targhetta della pistola incollatrice.

 • Page 24

  Dopo il raffreddamento rimuovere i resti di colla trice. con un coltello affilato. In caso di necessità i punti di incollaggio possono essere di nuovo staccati tramite riscaldamento degli stessi. I punti di incollaggio sono verniciabili. 1 609 929 460 | (3.11.08) Bosch Power Tools...

 • Page 25

  2002/96/CE sui rifiuti di www.bosch-pt.com apparecchiature elettriche ed Il team assistenza clienti Bosch è a Vostra di- elettroniche ed all’attuazione del sposizione per rispondere alle domande relative recepimento nel diritto nazionale, gli elettrou- all’acquisto, impiego e regolazione di appa- tensili diventati inservibili devono essere raccol- recchi ed accessori.

 • Page 26: Nederlands

  Gebruik het lijmpistool Technische gegevens niet als u een beschadiging heeft vastge- steld. Open het lijmpistool niet zelf en laat Lijmpistool PKP 18 E het alleen door gekwalificeerd personeel en Zaaknummer 0 603 264 5.. alleen met originele vervangingsonderdelen Opgenomen vermogen repareren.

 • Page 27

  Als de naar buiten komende lijm stro- periger wordt, steekt u de netstekker weer in Draai het nieuwe mondstuk 1 handvast aan. het stopcontact. Bosch Power Tools 1 609 929 460 | (3.11.08)

 • Page 28

  Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd. Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan- Wijzigingen voorbehouden.

 • Page 29: Dansk | 29

  Indtrængning af vand i en limpistol Tekniske data øger risikoen for elektrisk stød. Brug ikke ledningen til at trække stikket ud Limpistol PKP 18 E af stikdåsen med. Hold ledningen væk fra varme eller olie. Beskadigede eller indviklede Typenummer 0 603 264 5..

 • Page 30

  Opløsningsmid- delrester kan antændes af den varme lim el- reparationen udføres af et autoriseret service- værksted for Bosch-elektroværktøj. ler udvikle skadelige dampe. Det 10-cifrede typenummer på limpistolens Omgivelsestemperaturen og de emner, der skal typeskilt skal altid angives ved forespørgsler og...

 • Page 31

  Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig Iht. det europæiske direktiv med at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendelse 2002/96/EF om affald af elektrisk og indstilling af produkter og tilbehør.

 • Page 32: Svenska

  Skydda limpistolen mot regn och väta. Tekniska data Tränger vatten in i limpistolen ökar risken för elstöt. Limpistol PKP 18 E Dra inte med nätsladden ut stickproppen ur Produktnummer 0 603 264 5.. vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från hetta och olja. Skadade eller tilltrasslade Upptagen märkeffekt...

 • Page 33

  Grip tag i munstycket endast vid värmeskyd- När limmet blir trögflytande ska stickproppen åter kopplas till vägguttaget. det 2. Munstyckets topp är het och kan leda till brännskada. Dra för hand fast munstycket 1. Bosch Power Tools 1 609 929 460 | (3.11.08)

 • Page 34

  Sprängskissar och informationer om re- servdelar lämnas även på adressen: www.bosch-pt.com Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när det gäller frågor beträffande köp, användning och inställning av produkter och tillbehör. Svenska Bosch Service Center...

 • Page 35: Norsk | 35

  Tekniske data Du må ikke bruke ledningen til å trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold lednin- Limpistol PKP 18 E gen unna varme og olje. Med skadede eller Produktnummer 0 603 264 5.. opphopede ledninger øker risikoen for elek- triske støt.

 • Page 36

  Løsningsmiddelrester svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert kan antennes av det varme limet eller utvikle serviceverksted for Bosch-elektroverktøy. skadelige damper. Omgivelsestemperaturen og arbeidsstykker Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som skal limes må...

 • Page 37

  Ikke kast limpistoler i vanlig om reservedeler finner du også under: søppel! www.bosch-pt.com Jf. det europeiske direktivet Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørs- 2002/96/EF vedr. gamle elektriske mål om kjøp, bruk og innstilling av produkter og og elektroniske apparater og til- tilbehør.

 • Page 38: Suomi

  Pidä liimapistooli poissa sateesta ja kosteu- desta. Veden tunkeutuminen liimapistoolin Tekniset tiedot sisään kasvattaa sähköiskun riskiä. Älä käytä verkkojohtoa väärin, pistotulpan Liimapistooli PKP 18 E irrottamiseen pistorasiasta. Varjele verkko- Tuotenumero 0 603 264 5.. johtoa kuumuudelta ja öljyltä. Vahingoittu- neet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat säh- Nimellinen ottoteho köiskun vaaraa.

 • Page 39

  Käytä suojakäsineitä suuttimen vaihtoa var- tää. Kun ulospursuva liima tulee sitkeäjuoksui- seksi, liität liimapistoolin taas pistorasiaan. ten. Tartu kuumaan suuttimeen ainoastaan lämpösuojasta 2. Suuttimen kuuma kärki muodostaa polttamisvaaran. Kiristä uusi suutin 1 sormivoimalla. Bosch Power Tools 1 609 929 460 | (3.11.08)

 • Page 40

  Jos liimapistoolissa, huolellisesta valmistukses- erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu- ta ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vi- siokäyttöön. kaa, tulee korjaus antaa Bosch sopimushuollon tehtäväksi. Ilmoita ehdottomasti kaikissa kyselyissä ja vara- Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. osatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, jo- ka löytyy liimapistoolin tyyppikilvestä.

 • Page 41: Ελληνικά

  Όταν η χρήση του θερμοσυγκολλητικού πιστολιού σε υγρό περιβάλλον είναι αναπό- φευκτη, τότε να χρησιμοποιήσετε έναν προ- στατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτη FI). Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρ- ροής ελαττώνει των κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Bosch Power Tools 1 609 929 460 | (3.11.08)

 • Page 42

  OBJ_BUCH-868-001.book Page 42 Monday, November 3, 2008 12:17 PM 42 | Eλληνικά Λειτουργία Τεχνικά χαρακτηριστικά Εκκίνηση Θερμοσυγκολλητικό PKP 18 E πιστόλι Να δίνετε προσοχή στην τάση δικτύου! Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται Αριθμός ευρετηρίου 0 603 264 5..

 • Page 43

  λειτουργεί, τότε η επισκευή του πρέπει να περίπου. Η θέση συγκόλλησης είναι έτοιμη μετά ανατεθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα από 5 min περίπου. Service για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch. Ανάμεσα στις συγκολλήσεις να αποθέτετε το Όταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες καθώς θερμοσυγκολλητικό πιστόλι επάνω στο έλασμα...

 • Page 44

  προϊόντων και ανταλλακτικών. συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό τα Ελλάδα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία να συλλέγονται Robert Bosch A.E. ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό Kηφισσού 162 προς το περιβάλλον. 12131 Περιστέρι-Aθήvα...

 • Page 45: Türkçe | 45

  S cak yap şt rma tabancas n n nemli ortam- da çal şt r lmas zorunlu ise, ar za ak m ko- ruma şalteri kullan n. Ar za ak m koruma şal- terinin kullan m elektrik çarpma tehlikesini azalt r. Bosch Power Tools 1 609 929 460 | (3.11.08)

 • Page 46

  S cak yap şt rma tabancas n açmak için şebeke fişini prize tak n. S cak yap şt rma PKP 18 E tabancas Çal şmaya başlamadan önce s cak yap şt rma tabancas n n yaklaş k 7 dakika s nmas n bekle- Ürün kodu...

 • Page 47

  Yap şkan kal nt lar n soğuduktan sonra keskin Bosch müşteri servisi timi sat n alacağ n z ürü- bir b çakla ç kar n. Yap şt r lan yerler gerekti- nün özellikleri, bu ürünün kullan m ve ayar ğinde s tma yoluyla tekrar aç...

 • Page 48

  OBJ_BUCH-868-001.book Page 48 Monday, November 3, 2008 12:17 PM 48 | 2 607 001 176 1 609 201 396 2 607 001 177 2 607 001 178 1 609 201 241 1 609 202 428 1 609 202 555 1 609 929 460 | (3.11.08) Bosch Power Tools...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: