Download Print this page

Advertisement

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Instructions d'emploi
Instrucciones de servicio
Manual de instruções
Istruzioni d'uso
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
PKP 18 E
Bruksanvisning
Brukerveiledningen
Käyttöohje
Οδηγία χειρισµού
Kullan∂m k∂lavuzu
Deutsch
English
Français
Español
Português
Italiano
Nederlands
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Eλληvικά
Türkçe

Advertisement

   Summary of Contents for Bosch PKP 18 E

 • Page 1

  Bedienungsanleitung Operating instructions Instructions d’emploi Instrucciones de servicio Manual de instruções Istruzioni d’uso Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning PKP 18 E Bruksanvisning Brukerveiledningen Käyttöohje Οδηγία χειρισµού Kullan∂m k∂lavuzu Deutsch English Français Español Português Italiano Nederlands Dansk Svenska Norsk Suomi Eλληvικά Türkçe...

 • Page 2

  2 607 001 176 1 609 201 396 1 609 201 396 2 607 001 177 2 607 001 177 2 607 001 178 1 609 201 241 1 609 202 428 1 609 202 555...

 • Page 4

  Klebetemperatur [°C] 200 Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht Erwach- sener benutzen. Klebeleistung [g/min] 20 Bosch kann nur dann eine einwandfreie Funktion Ø Schmelzkleber [mm] 11 des Gerätes zusichern, wenn das für dieses Gerät Gewicht ca. [kg] 0,35 vorgesehene Original-Zubehör verwendet wird.

 • Page 5

  Gerät, Zubehör und Verpackung soll- ten einer umweltgerechten Wiederver- wertung zugeführt werden. Diese Anleitung ist aus chlorfrei gefer- tigtem Recycling-Papier hergestellt. Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge Zum sortenreinen Recycling sind Kunststoffteile gekennzeichnet. Änderungen vorbehalten Deutsch–2 1 609 929 460 • (02.03) T...

 • Page 6

  Children may only use the unit under the supervi- sion of adults. Gluing capacity [g/min] 20 Bosch is able to ensure flawless functioning of the Glue stick dia. [mm] 11 unit only if the original accessories intended for it Weight approx.

 • Page 7: Maintenance And Cleaning

  (see Fig. facture and testing, repair should be carried out by an After applying the glue, press the surfaces to be glued authorised customer services agent for Bosch power together immediately. tools. Press the glued surfaces together for approx. 30 s. A For all correspondence and spare parts orders, always load can be applied to the glued junction after approx.

 • Page 8

  Advice line... . .+44 (0) 18 95/83 87 91 Fax ....+44 (0) 18 95/83 87 89 Ireland Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge Beaver Distribution Ltd. Greenhills Road...

 • Page 9: Avant La Mise En Service

  Les enfants ne doivent utiliser l’appareil que sous la surveillance d’un adulte. Bosch ne peut garantir un fonctionnement impec- Eléments de l’appareil cable que si les accessoires Bosch d’origine pré- 1 Buse vus pour cet appareil sont utilisés. 2 Bâtonnet de colle 3 Gâchette d’avance mécanique du bâtonnet...

 • Page 10

  être confiée qu’à une station de ser- La température ambiante ainsi que celle des éléments vice après-vente pour outillage Bosch agréée. à coller doivent être comprises entre +5 °C et +50 °C. Réchauffer les matériaux ayant une tendance à se re- Pour toute demande de renseignement ou commande froidir rapidement (les métaux, par exemple), pour...

 • Page 11

  ✆ Service conseil client : Numéro Vert ....0800 05 50 51 Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge Belgique Robert Bosch S.A. Sous réserve de modifications...

 • Page 12: Antes De La Puesta En Marcha

  Características técnicas en un ambiente húmedo. Los aparatos utilizados al aire libre deben conec- Pistola para pegar en caliente PKP 18 E tarse intercalando un fusible diferencial con una corriente de disparo máxima de 30 mA. Utilizar so- Número de pedido 0 603 264 5..

 • Page 13

  Después de cada operación de pegado depositar el aparato sobre el estribo de apoyo 4 . México Robert Bosch S.A. de C.V. Una vez que se haya enfriado el adhesivo, desprender ✆ Interior: ....+52 (0)1/800 250 3648 los restos con una cuchilla afilada.

 • Page 14

  Potência de colagem [g/min] 20 vigilância de adultos. Ø da cola de fundição [mm] 11 A Bosch só pode assegurar um funcionamento perfeito do aparelho, se para este aparelho foram Peso aprox. [kg] 0,35 utilizados acessórios originais previstos para tal.

 • Page 15

  Dr. Gerhard Felten Dr. Eckerhard Strötgen autorizado para aparelhos eléctricos Bosch. No caso de informações e encomendas de acessórios indique por favor sem falta o número de encomenda de 10 algarismos do aparelho.

 • Page 16

  [°C] 200 in presenza e sotto la guida di maggiorenni. Prestazioni di incollatura [g/min] 20 La Bosch può garantire un perfetto funzionamento Ø adesivo fondente [mm] 11 della macchina soltanto se vengono utilizzati ac- cessori originali specificatamente previsti per que- Peso ca.

 • Page 17

  Fax ..... . . +39 02/3 69 66 62 Le superfici di adesione possono essere verniciate. ✆ Filo diretto con Bosch: ..+39 02/3 69 63 14 www.Bosch.it Sostituzione dei beccucci...

 • Page 18

  [g/min] 20 Kinderen mogen het apparaat alleen onder toe- zicht van volwassenen gebruiken. Ø smeltlijm [mm] 11 Bosch kan een juiste werking van het apparaat uit- Gewicht ca. [kg] 0,35 sluitend waarborgen wanneer voor dit apparaat bedoeld origineel toebehoren wordt gebruikt.

 • Page 19

  Dr. Gerhard Felten Dr. Eckerhard Strötgen ratie door een erkende servicewerkplaats voor Bosch elektrisch gereedschap te worden uitgevoerd. Vermeld bij al uw vragen en bij bestellingen van ver- vangingsonderdelen het bestelnummer van 10 cijfers Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge...

 • Page 20

  [min] 7 Børn må kun benytte maskinen under opsyn af Limtemperatur [°C] 200 voksne. Limydelse [g/min] 20 Bosch kan kun sikre en korrekt funktion, hvis der benyttes originalt tilbehør. Ø limstift [mm] 11 Vægt ca. [kg] 0,35 Beskyttelsesklasse / II Før ibrugtagning...

 • Page 21

  EN 60 335 i henhold til bestemmelserne i EF-direkti- Skulle maskinen trods omhyggelig fabrikation og kon- verne 73/23/EØF, 89/336/EØF. trol engang holde op at fungere, skal reparationen ud- føres af et autoriseret serviceværksted for Bosch elek- troværktøj. Dr. Gerhard Felten Dr. Eckerhard Strötgen Det 10-cifrede bestillingsnummer for maskinen skal al- tid angives ved forespørgsler og bestilling af reserve-...

 • Page 22

  [min] 7 Barn får använda verktyget endast under uppsikt Limningstemperatur [°C] 200 av fullvuxna personer. Limkapacitet [g/min] 20 Bosch kan endast garantera att verktyget fungerar felfritt om för verktyget avsedda originaltillbehör an- Smältlim Ø [mm] 11 vänds. Vikt ca. [kg] 0,35...

 • Page 23

  Om i produkt trots exakt tillverkning och sträng kontroll serna i direktiven 73/23/EEG, 89/336/EEG. störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auk- toriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg. Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels- Dr. Gerhard Felten Dr. Eckerhard Strötgen beställningar produktens artikelnummer som består av...

 • Page 24

  [min] 7 Barn må kun bruke denne maskinen under oppsyn Limetemperatur [°C] 200 av voksne. Limeytelse [g/min] 20 Bosch kan kun garantere en feilfri funksjon av mas- kinen når det brukes original-tilbehør. Ø smeltelim [mm] 11 Vekt ca. [kg] 0,35 Beskyttelsesklasse / II Før igangsettingen...

 • Page 25

  73/23/EØF, 89/336/EØF. Skulle maskinen en gang svikte til tross for omhygge- lige produksjons- og kontrollmetoder, må reparasjo- nen utføres av en autorisert kundeservice for Bosch- Dr. Gerhard Felten Dr. Eckerhard Strötgen elektroverktøy. Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du absolutt oppgi maskinens 10-sifrede bestillings- nummer.

 • Page 26: Tekniset Tiedot

  [min] 7 kauemmin. Liimauslämpötila [°C] 200 Lapset saavat käyttää laitetta ainoastaan aikuisten valvonnassa. Liimausteho [g/min] 20 Bosch takaa laitteen moitteettoman toiminnan ai- Liimapuikon Ø [mm] 11 noastaan, jos käytetään tälle laitteelle tarkoitettuja Paino n. [kg] 0,35 alkuperäisiä varaosia. Suojausluokka / II Ota huomioon koneesi tilausnumero.

 • Page 27

  Tämä laite on suunniteltu, valmistettu ja testattu erittäin 73/23/ETY, 89/336/ETY. huolellisesti. Mikäli siinä siitä huolimatta ilmenee jokin vika, anna vain Bosch-huoltoliikkeen suorittaa tarvitta- vat korjaukset. Dr. Gerhard Felten Dr. Eckerhard Strötgen Ilmoita ehdottomasti laitteen 10-numeroinen tilaus- numero kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa.

 • Page 28

  Τα παιδιά επιτρέπεται να χρησιµοποιήσουν το συγκ λλησης [°C] 200 µηχάνηµα µ νο υπ την επίβλεψη ενηλίκων. Η Bosch εγγυάται την άψογη λειτουργία του Ικαν τητα συγκ λλησης [g/min] 20 µηχανήµατος µ νο ταν για το µηχάνηµα αυτ Ø Θερµοσυγκολλητικού...

 • Page 29

  Αν παρ λες τις επιµεληµένες µεθ δους κατασκευής και ελέγχου σταµατήσει κάποτε το µηχάνηµα, τ τε η επισκευή του πρέπει να Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge ανατεθεί σε αναγνωρισµένο συνεργείο ηλεκτρικών συσκευών/µηχανηµάτων της Bosch. Επιφυλασσ µεθα για τυχ ν αλλαγές...

 • Page 30

  Is∂nma süresi [dak] 7 Çocuklar bu aleti ancak yetiµkinlerin gözetiminde kullanabilir. Yap∂µt∂rma s∂cakl∂π∂ [°C] 200 Bosch ancak, bu alet için öngörülen orijinal Yap∂µt∂rma kapasitesi [g/dak] 20 aksesuar kullan∂ld∂π∂ takdirde aletin kusursuz Eriyici yap∂µkan çap∂ [mm] 11 iµlev göreceπini garanti eder.

 • Page 31

  EN (Avrupa standartlar∂) 60 335. Titiz üretim ve test yöntemlerine raπmen alet ar∂za yapacak olursa, onar∂m, Bosch elektrikli el aletleri için yetkili bir servise yapt∂r∂lmal∂d∂r. Dr. Gerhard Felten Dr. Eckerhard Strötgen Bütün baµvuru ve yedek parça sipariµlerinizde lütfen aletin 10 haneli sipariµ...

 • Page 32

  Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge D-70745 Leinfelden-Echterdingen www.bosch-pt.com 1 609 929 460 (02.03) T/32 Printed in Germany – Imprimé en Allemagne...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: