Makita DGA454 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for DGA454:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Cordless Angle Grinder
GB
Batteridriven vinkelslipmaskin
S
Batteridrevet vinkelsliper
N
Akkukäyttöinen kulmahiomakone
FIN
Bezvada leņķa slīpmašīna
LV
Belaidis kampinis šlifuoklis
LT
Juhtmeta nurklihvija
EE
Аккумуляторная угловая шлифмашина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RUS
DGA404
DGA454
DGA504
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DGA454

 • Page 1 Cordless Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL Batteridriven vinkelslipmaskin BRUKSANVISNING Batteridrevet vinkelsliper BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE Bezvada leņķa slīpmašīna LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis kampinis šlifuoklis NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta nurklihvija KASUTUSJUHEND Аккумуляторная угловая шлифмашина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ DGA404 DGA454 DGA504...
 • Page 2 015079 015082 015659 015141 015142 015081 015083 015084 015085 015088 015089 015303...
 • Page 3 012773 010846 012772 010863 015091 015092 015097 015093 010855 015094 015086 015087...
 • Page 4: Specifications

  • Specifications and battery cartridge may differ from country to country. • Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003 ENE048-1 Intended use Model DGA454, DGA504 The tool is intended for grinding, sanding and cutting of Sound pressure level (L ) : 79 dB (A) metal and stone materials without the use of water.
 • Page 5 ENH101-18 Model DGA404 For European countries only EC Declaration of Conformity Work mode : surface grinding with normal side Makita declares that the following Machine(s): grip Designation of Machine: Vibration emission (a ) : 4.5 m/s h,AG Cordless Angle Grinder Uncertainty (K) : 1.5 m/s...
 • Page 6 The rated speed of the accessory must be at 12. Do not run the power tool while carrying it at least equal to the maximum speed marked on your side. Accidental contact with the spinning the power tool. Accessories running faster than accessory could snag your clothing, pulling the their rated speed can break and fly apart.
 • Page 7 b) The grinding surface of centre depressed f) Use extra caution when making a “pocket wheels must be mounted below the plane of cut” into existing walls or other blind areas. the guard lip. An improperly mounted wheel that The protruding wheel may cut gas or water pipes, projects through the plane of the guard lip cannot electrical wiring or objects that can cause kickback.
 • Page 8 28. Check that the workpiece is properly supported. Do not store the tool and battery cartridge in 29. Pay attention that the wheel continues to locations where the temperature may reach or exceed 50 ゚ C (122 ゚ F). rotate after the tool is switched off. 30.
 • Page 9: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Electronic torque control function The tool electronically detects situations where the wheel or accessory may be at risk to be bound. In the CAUTION: situation, the tool is automatically shut off to prevent Always be sure that the tool is switched off and the •...
 • Page 10 Releasing protection lock Battery indicator status When the protection system works repeatedly, the tool Remaining battery capacity Blinking is locked and the battery indicator shows the following state. 50% - 100% Battery indicator Blinking 20% - 50% Protection lock works 0% - 20% 015200 In this situation, the tool does not start even if turning...
 • Page 11: Operation

  • Mount inner flange, abrasive wheel and Ezynut onto the other sawblades. Such blades when used on a spindle so that Makita Logo on Ezynut faces outside. grinder frequently kick and cause loss of control Fig.14 leading to personal injury.
 • Page 12 Always wear safety goggles or a face shield during workpiece. Once the edge of the wheel has been • operation. rounded off by use, the wheel may be worked in both A After operation, always switch off the tool and wait and B direction.
 • Page 13: Maintenance

  If you need any assistance for more details regarding tool with no load, insuring that no one is in front of these accessories, ask your local Makita Service Center. or in line with the wire wheel brush. Makita genuine battery and charger •...
 • Page 14 100 mm (4") model 115 mm (4-1/2") model 125 mm (5") model Grip 36 Wheel Guard (for grinding wheel) Inner flange 42 Inner flange 42 Inner flange 30 Super flange 47 *1 Super flange 47 *1 Depressed center wheel/Flap disc Lock nut 14-45 Lock nut 14-45 Lock nut 10-30...
 • Page 15 • Specifikationer och batterikassett kan variera från land till land. • Vikt med batterikassett i enlighet med EPTA-procedur 01/2003 ENE048-1 Användningsområde Modell DGA454, DGA504 Maskinen är avsedd för slipning och kapning i trä och Ljudtrycksnivå (L ): 79 dB (A) stenmaterial utan användning av vatten.
 • Page 16 ): 2,5 m/s eller lägre h,DS tekniska dokumentationen enlighet Mättolerans (K): 1,5 m/s 2006/42/EG finns tillgänglig från: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Modell DGA454, DGA504 Arbetsläge: planslipning med normalt sidohandtag 13.3.2014 Vibrationsemission (a ): 6,5 m/s h,AG Mättolerans (K): 1,5 m/s Arbetsläge:...
 • Page 17 Tillbehörets märkvarvtal måste vara minst lika 12. Kör inte maskinen när du bär det vid din sida. med det maximala varvtalet som anges på Oavsiktlig kontakt med det roterande tillbehöret maskinen. Tillbehör används över kan fastna i dina kläder, och dra in tillbehöret mot märkvarvtalet kan gå...
 • Page 18 Säkerhetsvarningar för slipning abrasiv f) Var extra uppmärksam vid genomstick in i skärning: en vägg eller andra dolda utrymmen. Den Använd endast skivor utskjutande klingan kan såga av gas- eller rekommenderas för din maskin och det vattenledningar, elektriska ledningar eller föremål särskilda sprängskyddet för skivan.
 • Page 19 27. Kontrollera att gänglängden i rondellen är Förvara inte maskinen och batterikassetten på tillräckligt lång för spindellängden platser där temperaturen nå eller överstiga 50 ゚ C (122 ゚ F). rondellen är avsedd att gängas fast. 28. Kontrollera att arbetsstycket är ordentligt fastsatt. Bränn inte upp batterikassetten även om den 29.
 • Page 20 FUNKTIONSBESKRIVNING Funktion för elektronisk styrning av vridmoment Maskinen detekterar elektroniskt situationer där FÖRSIKTIGT! rondellen eller tillbehöret kan riskera att fastna. I sådana Se alltid till att maskinen är avstängd och • situationer stängs maskinen automatiskt av för att batterikassetten borttagen innan du justerar eller förhindra att spindeln fortsätter rotera (det förhindrar inte kontrollerar maskinens funktioner.
 • Page 21 Frigör skyddslåset Batteriindikator, status När skyddssystemet aktiveras flera gånger låses Återstående batterikapacitet Blinkar maskinen och batteriindikatorn visar följande status. 50 % - 100 % Batteriindikator Blinkar 20 % - 50 % Skyddslås är aktiverat 015200 I denna situation startar inte maskinen även om den 0 % - 20 % slås av och på.
 • Page 22 För maskin med sprängskydd och klämspak Fig.16 Fig.8 OBS! Lossa spaken på sprängskyddet efter att du lossat Ezynut kan lossas för hand så länge som pilen är • skruven. Montera sprängskyddet så att åsen på riktad mot skåran. Annars behövs det en tappnyckel sprängskyddets band passar in i urtaget på...
 • Page 23 När du är klar med arbetet ska du vänta tills rondellen Användning av kap-/diamantskiva • stannat helt innan du lägger maskinen åt sidan. (valfritt tillbehör) Slipning av trä och metall Fig.20 Ta bort batterikassetten från maskinen och placera den Fig.19 upp och ner för att lätt komma åt spindeln.
 • Page 24: Valfria Tillbehör

  är avsedda för. Kontrollera hur skivstålborsten fungerar genom att • Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver köra maskinen utan belastning och försäkra dig ytterligare information om dessa tillbehör. om att ingen finns framför eller i linje med Makitas originalbatteri och -laddare •...
 • Page 25 100 mm (4")-modell 115 mm (4/-1/2")-modell 125 mm (5")-modell Handtag 36 Sprängskydd (för sliprondell) Innerfläns 42 Innerfläns 42 Innerfläns 30 Superfläns 47 *1 Superfläns 47 *1 Rondell med försänkt centerhål/Lamellslipskiva Låsmutter 14 - 45 Låsmutter 14 - 45 Låsmutter 10 - 30 Ezy nut *2 Ezy nut *2 Plastplatta...
 • Page 26: Tekniske Data

  • Tekniske data og batteri kan variere fra land til land. • Vekt, med batteri, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003 ENE048-1 Riktig bruk Modell DGA454, DGA504 Maskinen er beregnet på sliping, pussing og kutting av Lydtrykknivå (L ): 79 dB (A) metall og steinmaterialer uten bruk av vann.
 • Page 27 Den tekniske filen i samsvar med 2006/42/EF er Genererte vibrasjoner (a ): 2,5 m/s eller mindre h,DS tilgjengelig fra: Usikkerhet (K): 1,5 m/s Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Modell DGA454, DGA504 13.3.2014 Arbeidsmåte: Overflatesliping normalt sidegrep Genererte vibrasjoner (a...
 • Page 28 Angitt hastighet for tilbehøret må være minst 12. Ikke kjør elektroverktøyet når du bærer det like høy som største angitte hastighet på langs siden. Utilsiktet kontakt med roterende elektroverktøyet. Tilbehør som kjøres med tilbehør kan føre til at det fester i klærne og større hastighet enn det som er angitt, kan gå...
 • Page 29 Spesifikke sikkerhetsadvarsler sliping f) Vær ekstra forsiktig når du foretar et innstikk kapping : i eksisterende vegger eller andre områder uten a) Bruk bare skiver som er anbefalt for innsyn. Den utstikkende skiven kan kutte gass- elektroverktøyet. Skiver som ikke er beregnet for eller vannrør, elektriske ledninger eller gjenstander verktøyet, kan ikke sikres godt nok og er utrygge.
 • Page 30 27. For maskiner som er beregnet på å bli utstyrt Ikke lagre batteriet i samme beholder som med gjengehullsskive, må du forvisse deg om andre metallgjenstander, at gjengen i hullet er lang nok til å passe til eksempel spiker, mynter osv. spindellengden.
 • Page 31 FUNKSJONSBESKRIVELSE Elektronisk momentkontrollfunksjon Verktøyet detekterer elektroniske situasjoner der skiven eller tilbehøret kan være i fare for å bindes. I denne FORSIKTIG: situasjonen slås verktøyet av for å forhindre ytterligere Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og • rotasjon av spindelen (det forhindrer ikke at verktøyet batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller slår tilbake mot deg).
 • Page 32 Koble ut beskyttelseslåsen Status for batteriindikatoren Gjenværende batterikapasitet Når beskyttelseslåsen kobles inn gjentatte ganger, låses Blinker verktøyet, og batteriindikatoren viser følgende tilstand. 50–100 % Batterianviser Blinker 20–50 % Beskyttelseslåsen er koblet inn 015200 Hvis dette skjer, vil ikke verktøyet starte selv om det 0–20 % slås av og på.
 • Page 33 Hvis slike blader brukes på en Monter den indre flensen, slipeskiven og Ezynut på slipemaskin, kan de ofte føre til slag fra maskinen, slik spindelen, og påse at Makita-logoen på Ezynut er vendt at operatøren mister kontrollen og blir skadet. utover.
 • Page 34 I innkjøringsperioden for en ny skive må slipemaskinen FORSIKTIG: ikke brukes i B-retning, da dette vil føre til at den Maskinen må aldri slås på mens den er i berøring med • skjærer inn i arbeidsstykket. Så snart kanten av skiven arbeidsstykket, da dette kan skade operatøren.
 • Page 35: Valgfritt Tilbehør

  Makitas autoriserte servicesentre, Ta ut batteriet fra verktøyet, og plasser verktøyet opp- og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. ned for å få enkel tilgang til spindelen. Fjern eventuelle tilbehør på spindelen. Skru den sirkulære stålbørsten på...
 • Page 36 Modell med 100 mm (4") Modell med 115 mm (4-1/2") Modell med 125 mm (5") Håndtak 36 Skivebeskyttelse (for slipeskive) Indre flens 42 Indre flens 42 Indre flens 30 Superflens 47 *1 Superflens 47 *1 Skive med nedsenket nav / klaffskive Låsemutter 14-45 Låsemutter 14-45 Låsemutter 10-30...
 • Page 37: Tekniset Tiedot

  • Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta. • Tekniset ominaisuudet ja akku saattavat vaihdella maakohtaisesti. • Paino akku mukaan lukien EPTA-Procedure 01/2003 mukaan ENE048-1 Käyttötarkoitus Malli DGA454, DGA504 Työkalu on tarkoitettu metallin ja kiven hiomiseen ja Äänenpainetaso (L ): 79 dB (A) leikkaamiseen ilman vettä.
 • Page 38 Työtila : pintahionta tavallista sivukahvaa käyttäen Direktiivin 2006/42/EY mukaiset tekniset tiedot ovat Tärinäpäästö (a ): 4,5 m/s h,AG saatavissa seuraavasta osoitteesta: Virhemarginaali (K): 1,5 m/s Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Työtila pintahionta tärinävarmennettua sivukahvaa käyttäen 13.3.2014 Tärinäpäästö (a ): 4,0 m/s...
 • Page 39 Lisävarusteesi ulkohalkaisijan ja paksuuden 12. Älä anna tehokoneen mennä sillä välin, kun on oltava tehokoneesi kapasiteettimittauksen kannat sitä sivullasi. Vahingossa aiheutuva kantaman sisällä. Väärin mitoitettuja lisävarusteen pyöriminen voi repiä vaatteesi, lisävarusteita ei voida sopivasti vartioita tai ohjata. vetäen lisävarusteen kehoosi. Lisävarusteiden kierteitetyn 13.
 • Page 40 Hiontaa ja katkaisua koskevat erityiset varoitukset: e) Vähennä laikan takertelu- ja takapotkuriskiä Käytä vain laitteeseen tarkoitettuja tukemalla paneelit ja ylisuuret työkappaleet laikkatyyppejä ja kyseiselle laikalle tarkoitettua huolellisesti. Isot työkappaleet pyrkivät erikoissuojaa. Muita kuin laitteeseen taipumaan omasta painostaan. Levy on tuettava nimenomaan tarkoitettua laikkoja ei voida suojata molemmilta puolilta sekä...
 • Page 41: Tärkeitä Turvaohjeita

  25. Älä käytä erillisiä supistusholkkeja Älä altista akkua vedelle tai sateelle. sovittimia isoaukkoisten hiomalaikkojen Akun oikosulku voi aiheuttaa voimakkaan kiinnitykseen. sähkövirran, palovammoja ja jopa laitteen 26. Käytä ainoastaan tälle työkalulle tarkoitettuja rikkoutumisen. laippoja. Älä säilytä työkalua ja akkua paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 ゚...
 • Page 42: Toimintojen Kuvaus

  TOIMINTOJEN KUVAUS Elektroninen momentinsäätötoiminto Työkalu havaitsee elektronisesti tilanteet, joissa laikka tai lisävaruste on vaarassa juuttua kiinni. Tällaisessa HUOMIO: tilanteessa työkalun virta katkeaa automaattisesti, mikä Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • estää karan pyörimisen (se ei estä takapotkua). työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. Kun haluat käynnistää...
 • Page 43 Suojalukituksen vapauttaminen Akun merkkivalon tila Kun suojajärjestelmä toimii toistuvasti, työkalu lukittuu ja Akussa jäljellä oleva varaus Vilkkuu akun merkkivalo ilmaisee tilan seuraavasti: 50 % – 100 % Akun ilmaisin Vilkkuu 20 % – 50 % Suojalukitus toiminnassa 015200 Tässä tilassa työkalu ei käynnisty, vaikka sen virta 0 % –...
 • Page 44 Kuva13 ÄLÄ KOSKAAN asenna koneeseen puun • Kiinnitä sisälaippa, hiomalaikka ja Ezynut karaan niin, leikkaamiseen tarkoitettuja teriä muita että Ezynutin Makita-logo näkyy ulospäin. sahanteriä. Kulmahiomakoneessa käytettynä Kuva14 nämä terät aiheuttavat lähes poikkeuksetta Paina karalukkoa tiukasti ja kiristä Ezynut kiertämällä takapotkun...
 • Page 45 Kun ajat sisään uuttaa laikkaa, älä käytä hiomakonetta HUOMIO: suuntaan B, koska tällöin laikka leikkaa työkappaleeseen. Älä koskaan käynnistä konetta, kun se koskettaa • Sitten kun laikan reuna on käytössä pyöristynyt, konetta työkappaleeseen, koska tämä aiheuttaa voidaan käyttää sekä suuntaan A että B. käyttäjälle vammoja.
 • Page 46 KUNNOSSAPITO Älä aloita leikkaamista työkalu kiinni • työstettävässä kappaleessa. Anna laikan saavuttaa täysi nopeus ja aseta se varovasti HUOMIO: leikattavaan kohtaan työntämällä työkalua Varmista aina ennen tarkastusta tai huoltoa, että • eteenpäin työstettävän kappaleen pinnan yli. työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. Laikka voi juuttua, nousta ylös tai potkaista Älä...
 • Page 47 100 mm:n (4") malli 115 mm:n (4-1/2") malli 125 mm:n (5") malli Kahva 36 Laikan suojus (hiomalaikka) Sisälaippa 42 Sisälaippa 42 Sisälaippa 30 Superlaippa 47 *1 Superlaippa 47 *1 Upotetulla navalla varustettu laikka/lamellilaikka Lukkomutteri 14-45 Lukkomutteri 14-45 Lukkomutteri 10-30 Ezynut *2 Ezynut *2 Muovityyny Muovityyny...
 • Page 48 • Specifikācijas un akumulatora kasetne dažādās valstīs var atšķirties. • Svars ar akumulatora kasetni atbilstošs EPTA procedūrai 01/2003 ENE048-1 Paredzētā lietošana Modelis DGA454, DGA504 Šis darbarīks ir paredzēts metāla un akmeņu slīpēšanai, Skaņas spiediena līmenis (L ): 79 dB (A) nolīdzināšanai un griešanai bez ūdens izmantošanas.
 • Page 49 Modelis DGA404 dokumentiem: EN60745 Darba režīms: virsmas slīpēšana ar parastu sānu Tehniskā lieta atbilstīgi 2006/42/EK ir pieejama: rokturi Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Beļģija Vibrācijas emisija (a ): 4,5 m/s h,AG Neskaidrība (K): 1,5 m/s 13.3.2014 Darba režīms: virsmas slīpēšana ar antivibrācijas sānu rokturi...
 • Page 50 Piederuma ārējam diametram un biezumam 13. Regulāri tīriet mehanizētā darbarīka gaisa jābūt mehanizētā darbarīka jaudas koeficienta ventiļus. Motora ventilators ievelk putekļus robežās. Nepareiza izmēra piederumus nav korpusā pārmērīga pulverveida metāla iespējams pietiekami uzmanīt vai kontrolēt. uzkrāšanās izraisīt elektrības sistēmas Piederumu stiprinājuma vītnei ir jāatbilst bojājumus.
 • Page 51 Drošības brīdinājumi, specifiski slīpēšanas un d) Neatsāciet griešanas darbību, darbarīkam abrazīvas atgriešanas darbībām: atrodoties apstrādājamajā virsmā. Ļaujiet ripai a) Izmantojiet tikai savam mehanizētajam sasniegt pilnu ātrumu uzmanīgi darbarīkam ieteiktos ripu veidus ievietojiet to griezumā no jauna. Ripa var specifiskos aizsargus, izstrādāti aizķerties, izvirzīties augšup vai veikt atsitienu, ja izvēlētajām ripām.
 • Page 52 ENC007-9 21. Lai veiktu slīpēšanu, izmantojiet paredzēto slīpripas virsmu. SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI 22. Neatstājiet ieslēgtu darbarīku. Darbiniet darbarīku vienīgi tad, ja turat to rokās. AKUMULATORA LIETOŠANAI 23. Neskarieties pie apstrādājamas detaļas tūlīt Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus pēc darba izpildes; tā var būt ārkārtīgi karsta norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz un var apdedzināt ādu.
 • Page 53 FUNKCIJU APRAKSTS Nejaušas atkārtotas iedarbināšanas novēršanas funkcija Pat, ja akumulatora kasetne ir ievietota darbarīkā, UZMANĪBU: slīdslēdzim esot stāvoklī "I (ON)" (ieslēgts), darbarīks Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības • nesāk darboties. pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir Lai iedarbinātu darbarīku, pārvietojiet slīdslēdzi "O izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.
 • Page 54 Aizsardzības bloķētāja izslēgšana Akumulatora indikatora statuss Kad aizsardzības sistēma atkārtoti iedarbojas, darbarīks Atlikusī akumulatora jauda Mirgo nobloķējas un akumulatora indikators ir tāds, kā (ieslēgts) (izslēgts) redzams attēlā. 50 % - 100 % Akumulatora Mirgo indikators (ieslēgts) (izslēgts) 20 % - 50 % Ieslēgts aizsardzības bloķētājs 0 % - 20 % 015200...
 • Page 55 Darbarīkam ar spīlējuma sviras tipa slīpripas Att.13 aizsargu Uzstādiet iekšējo atloku, abrazīvu ripu un Ezynut uz vārpstas tādā veidā, lai Makita logotips uz Ezynut atrodas ārpusē. Att.8 Att.14 Pēc skrūves atskrūvēšanas atskrūvējiet slīpripas aizsarga sviru. Uzstādiet slīpripas aizsargu tā, lai uz Cieši piespiediet vārpstas bloķētāju un pieskrūvējiet...
 • Page 56 Slīpēšana un nolīdzināšana VIENMĒR mainiet ripu, ja slīpēšanas laikā • darbarīks nokrita. Att.19 NEKAD nesitiet slīpripu pret apstrādājamo virsmu. • VIENMĒR stingri turiet darbarīku ar vienu roku aiz Izvairieties no ripas lēkāšanas un sadursmes ar • korpusa un ar otru aiz sānu roktura. Ieslēdziet darbarīku šķēršļiem, it īpaši stūru, asu malu utt.
 • Page 57: Papildu Piederumi

  • darbarīku bez slodzes un nodrošinot, lai stiepļu Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija sukas ripas priekšā vai sānos neviens neatrastos. par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita Neizmantojiet stiepļu sukas ripu, kas ir bojāta vai apkopes centrā. •...
 • Page 58 100 mm (4") modelis 115 mm (4-1/2") modelis 125 mm (5") modelis Rokturis 36 Slīpripas aizsargs (slīpēšanas diskam) Iekšējais atloks 42 Iekšējais atloks 42 Iekšējais atloks 30 Virsatloks 47 *1 Virsatloks 47 *1 Slīpripa ar ieliektu centru/ plākšņu disks Kontruzgrieznis 14-45 Kontruzgrieznis 14-45 Kontruzgrieznis 10-30 Ezynut *2...
 • Page 59 • Specifikacijos ir akumuliatorių kasetės įvairiose šalyse gali skirtis. • Svoris su akumuliatoriaus kasete pagal Europos elektrinių įrankių asociacijos metodiką „EPTA-Procedure 01/2003“ ENE048-1 Naudojimo paskirtis Modelis DGA454, DGA504 Įrankis yra skirtas šlifuoti, šlifuoti šlifavimo popieriumi, Garso slėgio lygis (L ): 79 dB (A) metalui ir akmeniui pjauti nenaudojant vandens.
 • Page 60 Vibracijos emisija (a ): 2,5 m/s arba mažiau h,DS Techninį dokumentą pagal 2006/42/EB galima gauti iš: Paklaida (K): 1,5 m/s Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium (Belgija) Modelis DGA454, DGA504 13.3.2014 Darbo režimas: paviršiaus šlifavimas su įprasta šonine rankena Vibracijos emisija (a...
 • Page 61 Nenaudokite priedų, kurie nėra specialiai Niekada nepadėkite šio elektrinio įrankio, kol sukurti ir rekomenduojami įrankio gamintojo. jo priedas nėra visiškai sustojęs. Greitai Vien dėl to, kad priedą įmanoma pritaisyti prie besisukantis priedas gali užkabinti paviršių ir jūs jūsų elektrinio įrankio, tai negali užtikrinti saugios galite nebesuvaldyti elektrinio įrankio.
 • Page 62 e) Nenaudokite pjūklo grandinės su medį d) Nepradėkite iš naujo pjauti, kai diskas raižančiais ašmenimis ar dantytos pjūklo ruošinyje. Leiskite, kad diskas pasiektų visą grandinės. Tokie ašmenys gali sukelti dažnas greitį ir tik tada atsargiai įleiskite jį į pjūvį. atatrankas ir valdymo praradimą. Diskas gali įstrigti, iššokti arba atšokti, jeigu Specialūs saugos įspėjimai atliekant šlifavimo ir elektrinis įrankis bus iš...
 • Page 63 22. Nepalikite veikiančio įrankio. Naudokite įrankį Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru tik laikydami rankomis. vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 23. Nelieskite ruošinio iškart po naudojimo; jis Yra regėjimo praradimo pavojus. gali būti itin karštas ir nudeginti odą. Neužtrumpinkite akumuliatoriaus kasetės: 24.
 • Page 64: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS Elektroninė sukimo valdymo funkcija Įrankis automatiškai nustato situacijas, kai diskas arba priedas gali užstrigti. Esant tokiai situacijai, įrankis DĖMESIO: automatiškai išsijungia, velenas daugiau Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • nebesisuktų (bet neapsaugo nuo atatrankos). veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, Norėdami vėl paleisti įrankį, pirmiausiai įrankį...
 • Page 65 Apsauginio stabdiklio išjungimas Akumuliatoriaus indikatoriaus būsena Kelis kartus suveikus apsaugos sistemai, įrankis Likusi akumuliatoriaus galia „OFF" „ON" Žybčioja užblokuojamas, o akumuliatoriaus indikatorius rodo šią (Išjungta) (Įjungta) būseną. 50% - 100% Akumuliatoriaus „ON" „OFF" Žybčioja (Išjungta) (Įjungta) indikatorius 20% - 50% Veikia apsauginis stabdiklis 0% - 20% 015200...
 • Page 66 VISUOMET pakeiskite diską, jei įrankis iškrito Pav.13 • šlifavimo metu. Uždėkite vidinę jungę, šlifavimo diską ir veržlę NIEKADA nedaužykite šlifavimo disko į ruošinį. „Ezynut“ ant veleno taip, kad ant „Ezynut“ esantis • logotipas „Makita“ būtų nukreiptas išorėn.
 • Page 67 Venkite disko atšokimų ir užkliuvimų, ypač kai apdirbkite ruošinį. • apdorojate kampus, aštrius kraštus ir .t. t. Dėl to Apskritai, laikykite disko kraštą apie 15 laipsnių kampu į galima nesuvaldyti įrankio ir jis gali atšokti. ruošinio paviršių. NIEKADA nenaudokite įrankio su medžio pjovimo Naujo disko apšilimo laikotarpiu nedirbkite šlifuotuvu •...
 • Page 68: Techninė Priežiūra

  Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, Pav.21 apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą Išimkite iš įrankio akumuliatoriaus kasetę ir padėkite ją į turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros šalį, kad galėtumėte pasiekti veleną. Nuimkite nuo centras; reikia...
 • Page 69 100 mm (4") modelis 115 mm (4–1/2") modelis 125 mm (5") modelis Rankena 36 Apsauginis gaubtas (šlifavimo diskui) Vidinė jungė 42 Vidinė jungė 42 Vidinė jungė 30 Papildoma jungė 47 *1 Papildoma jungė 47 *1 Diskas su įgaubtu centru / poliravimo diskas Antveržlė...
 • Page 70: Tehnilised Andmed

  • Spetsifikatsioonid ja aku korpus võivad riigiti erineda. • Kaal koos aku korpusega vastavalt EPTA-protseduurile 01/2003 ENE048-1 Kasutuse sihtotstarve Mudel DGA454, DGA504 Tööriist on ette nähtud metallide ja kivimaterjali veeta Mürarõhutase (L ): 79 dB (A) käiamiseks, lihvimiseks ja lõikamiseks.
 • Page 71 ): 2,5 m/s või vähem h,DS Tehniline fail, mis on kooskõlas direktiiviga 2006/42/EÜ, Määramatus (K): 1,5 m/s on saadaval ettevõttes: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Mudel DGA454, DGA504 Töörežiim: pinna lihvimine tavalise külgkäepideme 13.3.2014 kasutamisega Vibratsioonitase (a ): 6,5 m/s h,AG Määramatus (K): 1,5 m/s...
 • Page 72 Tarviku nimikiirus peab olema vähemalt 12. Lülitage elektritööriist välja, kui seda oma võrdne elektritööriistale märgitud küljel kannate. Juhuslik kokkupuude pöörleva maksimaalse kiirusega. Tarvikud, mis töötavad tarvikuga võib põhjustada riiete kinnijäämist ja nimikiirusest suuremal kiirusel, võivad katki minna tarviku teie kehasse tõmmata. ja laiali lennata.
 • Page 73 Spetsiaalsed turvahoiatused lihvimiseks e) Lõiketera kinnikiilumise ja tagasilöögi riski abrasiivseteks lõikeoperatsioonideks. minimeerimiseks toestage paneelid või Kasutage vaid kettatüüpe, mida teie suuremõõtmeline detail. Suured detailid elektritööriistale soovitatakse, ja valitud kettale hakkavad painduma omaenese raskuse all. Toed mõeldud spetsiaalset piiret. Kettaid, mille jaoks tuleb paigutada töödeldava detaili alla lõikejoone elektritööriist ei olnud mõeldud, ei saa piisavalt lähedale ja tooriku serva lähedale ketta mõlemal...
 • Page 74 24. Ketta õigeks paigaldamiseks ja kasutamiseks Ärge tekitage akukassetis lühist: järgige valmistajapoolseid juhendeid. Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega. Käsitsege ja ladustage kettaid hoolikalt. Ärge hoidke akukassetti tööriistakastis 25. Ärge kasutage suureauguliste lihvketaste koos metallesemetega, nagu naelad, kinnitamiseks sobituspukse või adaptereid. mündid jne. 26.
 • Page 75 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Juhusliku taaskäivitumise vältimise funktsioon Isegi kui akukassett paigaldatakse tööriistale sel ajal, HOIATUS: kui liugurlüliti on asendis „I" (sisse lülitatud), ei hakka Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • tööriist tööle. reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja Tööriista käivitamiseks lükake liugurlülitit kõigepealt akukassett eemaldatud.
 • Page 76 Kaitseluku vabastamine Aku indikaatori olek kaitsesüsteem toimib korduvalt, siis tööriist Aku jääkmahtuvus Sisse Välja Vilgub lukustatakse ja aku indikaator näitab järgmist olekut. lülitatud lülitatud 50%–100% Välja Sisse Aku indikaator Vilgub lülitatud lülitatud 20%–50% Kaitselukk toimib 015200 Sellises olukorras ei käivitu tööriist isegi siis, kui seda välja ja 0%–20% sisse lülitatakse.
 • Page 77 Vältige ketta kinikiilumist ja pôrkumist vastu töödeldavat • Joon.13 pinda, eriti siis, kui töötate nurkades ja teravate Paigaldage siseäärik, lihvketas ja Ezynut võllile nii, et servadega jne. See vôib pôhjustada ohtlike tagasilööke. Makita logo jääks Ezynutil väljapoole. ÄRGE KUNAGI kasutage tööriista puidu •...
 • Page 78 Kandke töö juures alati kaitseprille või näokatet. pinda. Kui ketta serv on töö käigus ümardunud, võib • Pärast tööd lülitage tööriist alati välja ja oodake ketast kasutada mõlemas, nii A kui ka B, suunas. • kuni ketas on täielikult seiskunud enne, kui Lihvketta/teemantketta tööriista käest panete.
 • Page 79 Vältige harja kasutamisel reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud liigse jõu rakendamist, sest see võib painutada harjaseid ja teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. põhjustada seeläbi enneaegset kulumist. VALIKULISED TARVIKUD Ketastraatharja (täiendav lisavarustus) käitamine HOIATUS: HOIATUS: Neid...
 • Page 80 100 mm (4") mudel 115 mm (4-1/2") mudel 125 mm (5") mudel Käepide 36 Kettakaitse (lihvkettale) Sisemine flanš 42 Sisemine flanš 42 Sisemine flanš 30 Superäärik 47 *1 Superäärik 47 *1 Lohkus keskosaga ketas/lamellketas Fiksaatormutter 14-45 Fiksaatormutter 14-45 Fiksaatormutter 10-30 Ezynut *2 Ezynut *2 Plastikust ketas...
 • Page 81: Технические Характеристики

  • Технические характеристики и аккумуляторный блок могут отличаться в зависимости от страны. • Масса (с аккумуляторным блоком) в соответствии с процедурой EPTA 01.2003 ENE048-1 Назначение Модель DGA454, DGA504 Инструмент предназначен для шлифовки, зачистки и Уровень звукового давления (L ): 79 дБ (A) резки...
 • Page 82 или h,DS Технический файл в соответствии с документом менее 2006/42/EC доступен по адресу: Погрешность (K): 1,5 м/с Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Модель DGA454, DGA504 13.3.2014 Рабочий режим: шлифование поверхности с использованием обычной боковой рукоятки Распространение вибрации (a ): 6,5 м/с...
 • Page 83 иллюстрациями и техническими Надевайте индивидуальные средства характеристиками, прилагаемыми к защиты. В зависимости от выполняемых данному инструменту. Несоблюдение всех операций используйте защитную маску, инструкций, указанных ниже, может привести к защитные очки различных типов. При поражению электрическим током, пожару необходимости надевайте респиратор, и/или...
 • Page 84 Отдача и соответствующие предупреждения Специальные предупреждения о безопасности Отдача – это мгновенная реакция на неожиданное для операций шлифования и абразивной резки: застопоривание вращающегося диска или другой Используйте диски только принадлежности. Застревание или застопоривание рекомендованных типов и специальные вызывает резкую остановку вращающейся...
 • Page 85 c) Если диск застрял или процесс резания Дополнительные предупреждения по прерывается по другой причине, выключите безопасности: электроинструмент и держите его 16. При использовании дисков с углубленным неподвижно до полной остановки диска. Не центром используйте только диски пытайтесь извлечь отрезной диск из...
 • Page 86 31. Не используйте инструмент на любых Не допускайте попадания на материалах, содержащих асбест. аккумуляторный блок воды или дождя. 32. При использовании отрезного диска, Замыкание контактов аккумуляторного всегда работайте с защитным кожухом блока между собой может привести к диска для сбора пыли, установка которого возникновению...
 • Page 87: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ Рис.2 Для включения инструмента переместите ползунковый ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ переключатель в положение "I (ВКЛ.)", нажав на заднюю часть переключателя. При продолжительном ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: использовании нажмите на переднюю часть Перед регулировкой или проверкой переключателя для его блокировки в нужном положении. • функционирования всегда отключайте...
 • Page 88 относящихся к инструменту или аккумулятору. В Примечание: некоторых ситуациях загораются индикаторы. В зависимости от условий эксплуатации и • Защита от перегрузки температуры окружающего воздуха индикация Если из-за способа эксплуатации инструмент может незначительно отличаться от потребляет очень большое количество тока, он фактического...
 • Page 89 Установите внутренний фланец, абразивный диск и установите кожух диска под таким углом, чтобы во гайку Ezynut на шпиндель таким образом, чтобы время работы он защищал оператора. логотип «Makita» на гайке Ezynut был направлен Рис.9 наружу. Затяните рычаг для фиксации кожуха диска. Если...
 • Page 90 Порядок установки или снятия гибкого ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: диска (поставляется отдельно) Никогда не включайте инструмент, если он • касается обрабатываемого изделия. Это может ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: стать причиной травмы оператора. При установке на инструмент гибкого диска • Во время выполнения операции всегда • обязательно используйте прилагаемый кожух. надевайте...
 • Page 91 Выполнение работ с абразивным отрезным диском/алмазным диском (дополнительная принадлежность) Рис.20 Извлеките блок аккумулятора и положите инструмент шпинделем вверх, чтобы обеспечить легкий доступ к шпинделю. Установите внутренний фланец и абразивный отрезной диск / алмазный диск на шпиндель. Надежно затяните контргайку с помощью прилагаемого ключа.
 • Page 92: Дополнительные Принадлежности

  Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или Выполнение работ с дисковой проволочной регулировку необходимо производить в уполномоченных щеткой (дополнительная принадлежность) сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверьте работу дисковой проволочной щетки, •...
 • Page 93 Модель 100 мм (4") Модель 115 мм (4-1/2") Модель 125 мм (5") Рукоятка 36 Защитный кожух (для шлифовального диска) Внутренний фланец 42 Внутренний фланец 42 Внутренний фланец 30 Быстрозажимной фланец 47 *1 Быстрозажимной фланец 47 *1 Диск с углубленным центром/откидной диск Контргайка...
 • Page 96 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885376C989...

This manual is also suitable for:

Dga404Dga504Dga405Dga455Dga505

Table of Contents