Philips HF3505 User Manual
Hide thumbs Also See for HF3505:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HF3505
HF3500
User manual

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips HF3505

 • Page 1 Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HF3505 HF3500 User manual...
 • Page 3: Table Of Contents

  EnglisH 4 Dansk 11 DEutscH 18 Español 25 suomi 32 Français 39 italiano 46 nEDErlanDs 53 norsk 60 português 67 Русский 74 svEnska 81...
 • Page 4: English

  The light gently prepares your body for waking up at the set time. To make waking up an even more pleasant experience, you can use natural wake-up sounds or the FM radio (HF3505 only). the effects of the Wake-up light The Philips Wake-up Light gently prepares your body for waking up during the last half hour of sleep.
 • Page 5 Below you can find a list of all functions that can be set in this appliance: Clock time Time format Alarm time Alarm sounds (HF3505 only) FM (HF3505 only) Light level Display brightness You can set these functions in the following way:...
 • Page 6: Setting The Alarm

  When you set the alarm, you choose an alarm time and (only in case of HF3505) the type of sound you want to wake up to. The alarm is activated when the alarm symbol is visible on the display. The light intensity slowly increases to the selected level during the last 30 minutes before the set alarm time.
 • Page 7 EnglisH Press the alarm button to switch on the alarm. The time indication of the alarm time flashes. Alarm icon appears on display. Press the + or - buttons to select the time. Note: You can only do this when the time indication flashes. If this is not the case, press the alarm button again to enter the alarm time mode.
 • Page 8 EnglisH setting the alarm sound (HF3505 only) You can choose one of the following sounds by switching the function from: Sound I Sound II Radio Note: When switching to a new alarm sound or radio, a preview of that sound/ radio will be played for 5 seconds.
 • Page 9 EnglisH To select the desired radio frequency, press the « and » buttons. Tip: To scan radio frequencies automatically, press and hold the « or » button for approx. 2 seconds. Tip: To make sure you get a good radio signal, fully unwind the antenna and move it around until you have found a position at which reception is best.
 • Page 10 EnglisH cleaning and maintenance Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance. Regularly remove dust from the outside of the appliance with a dry cloth. Unplug the appliance before you clean it. Clean the outside of the appliance with a dry cloth.
 • Page 11: Dansk

  Dansk introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Med Philips Wake-up Light får du en mere behagelig opvågning. Lampens lysintensitet stiger gradvist til det indstillede niveau i løbet af 30 minutter før det indstillede vækketidspunkt.
 • Page 12 Funktioner Nedenfor kan du finde en liste over alle de funktioner, der kan indstilles i dette apparat: Klokkeslæt Tidsformat Vækketidspunkt Alarmlyde (kun HF3505) FM (kun HF3505) Lysniveau Skærmlysstyrke Du kan indstille disse funktioner på følgende måde:...
 • Page 13 Når du indstiller alarmen, skal du vælge et vækketidspunkt og (kun ved HF3505) den type lyd, du vil vågne op til. Alarmen er aktiveret, når alarmsymbolet kan ses på displayet. Lysintensiteten stiger langsomt til det valgte niveau i løbet af de sidste 30 minutter før det indstillede vækketidspunkt.
 • Page 14 Dansk Alarmen slås til ved at trykke på Alarm-knappen. Tidsangivelsen for vækketidspunktet blinker. Alarmikonet vises i displayet. Tryk på menuknapperne + eller - for at vælge tidspunktet. Bemærk: Du kan kun foretage denne indstilling, når tidsangivelsen blinker. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du trykke på Alarm-knappen igen for at åbne indstillingen for vækketidspunkt.
 • Page 15 Dansk indstilling af alarmlyden (kun HF3505) Du kan vælge én af følgende lyde ved at ændre indstillingen fra: Lyd I Lyd II Radio Bemærk: Når der skiftes til en ny alarmlyd eller radio, afspilles der en prøve af lyden/radioen i 5 sekunder.
 • Page 16 Dansk For at vælge den ønskede radiofrekvens skal du trykke på menuknapperne « og ». Tip: Hvis du vil søge efter radiofrekvenser automatisk, skal du holde menuknappen « eller » nede i ca. 2 sekunder. Tip: Hvis du vil være sikker på at få et godt radiosignal, skal du rulle antennen helt ud og flytte den rundt, indtil du finder den position, hvor modtagelsen er bedst.
 • Page 17 Dansk rengøring og vedligeholdelse Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet. Fjern jævnligt støv fra apparatets ydersider med en tør klud. Tag stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres. Rengør apparatets yderside med en tør klud. Sørg for, at der ikke trænger vand ind i apparatet, og at der ikke spildes vand på...
 • Page 18: Deutsch

  Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Das Philips Wake-up Light macht das Aufwachen viel angenehmer. In den letzten 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit steigt die Lichtintensität der Lampe allmählich auf die gewählte Helligkeit an und bereitet den Körper ganz natürlich auf das Aufwachen zur eingestellten Zeit vor.
 • Page 19 DEutscH Für den gebrauch vorbereiten Die uhrzeit einstellen Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Beim Anschließen beginnt die Uhr automatisch zu blinken. Wenn die Uhr nicht zu blinken beginnt, drücken Sie die Uhrzeittaste an der Seite des Geräts. Das Uhrsymbol wird auf dem Display angezeigt. Stellen Sie mit den Menütasten “+”...
 • Page 20 Funktionen Unterstehend finden Sie eine Liste aller Funktionen, die bei diesem Gerät eingestellt werden können: Uhrzeit Zeitformat Weckzeit Wecktöne (nur HF3505) UKW (nur HF3505) Lichtintensität Anzeigehelligkeit Sie können diese Funktionen folgendermaßen einstellen: Das licht verwenden Sie können das Gerät als Nachttischlampe benutzen.
 • Page 21 Den Wecker einstellen Wenn Sie den Wecker einstellen, wählen Sie eine Weckzeit und (nur bei Modell HF3505) den gewünschten Weckton aus. Die Weckfunktion ist aktiv, wenn das Wecksymbol auf dem Display angezeigt wird. In den 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit steigert sich die Lichtintensität langsam auf das gewählte Niveau.
 • Page 22 Hinweis: Die Lampe bleibt als Beleuchtungsquelle eingeschaltet. Sie können sie mit dem Ein-/Ausschalter für das Licht ausschalten. Hinweis: Der Wecker (Ton und/oder Licht) schaltet sich automatisch nach 90 Minuten ab. Den Weckton einstellen (nur HF3505) Sie können durch Umschalten einen der folgenden Wecktöne einstellen: Weckton I Weckton II...
 • Page 23 DEutscH radio/lautstärke (nur HF3505) Tipp: Wickeln Sie die Antenne vollständig ab, um die Radiofunktion zu verwenden. Betätigen Sie zum Einschalten des Radios den Ein-/Ausschalter für das Radio. Das Radiosymbol wird auf dem Display angezeigt. Um die gewünschte Radiofrequenz auszuwählen, drücken Sie die Tasten “«“...
 • Page 24 DEutscH Demomodus Wenn Sie eine kurze Demonstration (90 Sekunden) der sich langsam steigernden Lichtintensität und Lautstärke wünschen, aktivieren Sie die Testfunktion des Geräts. Halten Sie die Alarm-Taste mindestens drei Sekunden lang gedrückt. Das Gerät startet die Demo der Weckfunktion. Um die Demonstration zu deaktivieren, halten Sie die zuvor gedrückte Alarm-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
 • Page 25: Español

  Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. La Wake-up Light de Philips le ayuda a despertarse de forma más agradable.
 • Page 26 Hora del reloj Formato de hora Hora de la alarma Sonidos de la alarma (solo modelo HF3505) FM (solo modelo HF3505) Nivel de luz Brillo de la pantalla Puede ajustar estas funciones de la siguiente forma:...
 • Page 27 Al configurar la alarma, deberá seleccionar una hora para la misma y el tipo de sonido con el que desea despertarse (solo en el modelo HF3505). Si el símbolo de alarma aparece en la pantalla, la alarma está activada. La intensidad de luz aumenta lentamente hasta el nivel seleccionado durante los últimos 30 minutos antes de la hora establecida para la alarma.
 • Page 28 Español Pulse el botón de la alarma para activar la alarma. La indicación de hora de la alarma comienza a parpadear. El icono de la alarma aparece en la pantalla. Pulse los botones + o - para seleccionar la hora. Nota: Podrá...
 • Page 29 Español ajuste del sonido de la alarma (solo modelo HF3505) Puede elegir uno de los siguientes sonidos cambiando la función entre: Sonido I Sonido II Radio Nota: Al cambiar a un nuevo sonido de la alarma o la radio, se reproducirá una muestra del sonido o la radio durante 5 segundos.
 • Page 30 Español Para seleccionar la frecuencia de radio deseada, pulse los botones « y ». Consejo: Para buscar las frecuencias de radio automáticamente, mantenga pulsado el botón « o » durante unos 2 segundos. Consejo: Para asegurarse de que obtiene una buena señal de radio, desenrolle completamente la antena y muévala hasta que encuentre la posición en la que la recepción sea óptima.
 • Page 31 Español limpieza y mantenimiento No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato. Limpie regularmente el polvo del exterior del aparato con un paño seco. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo. Limpie el exterior del aparato con un paño seco. No deje que entre agua en el aparato o que se derrame agua sobre el mismo.
 • Page 32: Suomi

  30 minuutin aikana ennen määritettyä herätysaikaa. Valo valmistelee hellävaraisesti elimistöä heräämiseen haluttuna aikana. Herääminen on entistäkin miellyttävämpää, kun käytät herätysäänenä luonnon ääniä tai FM-radiota (vain mallissa HF3505). Wake-up light -herätysvalon vaikutukset Philipsin herätysvalo valmistaa elimistöä heräämistä varten unen viimeisen puolen tunnin ajan.
 • Page 33 Voit myös odottaa 5 sekuntia, jonka jälkeen kellonaika näkyy näytössä. Huomautus: Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, kellonaika-asetus häviää. käyttö toiminnot Alla on kuvattu kaikki laitteen toiminnot: Kellonaika Kellonajan muoto Herätysaika Herätysäänet (vain HF3505) FM-radio (vain HF3505) Valotaso Näytön kirkkaus Nämä toiminnot asetetaan seuraavasti:...
 • Page 34 2 sekuntia. Herätyksen asettaminen Herätystä asetettaessa valitaan herätysaika ja herätysääni (vain mallissa HF3505). Herätys on asetettu, kun herätyskuvake näkyy näytössä. Valoteho lisääntyy hitaasti valitulle tasolle saakka viimeisen 30 minuutin aikana ennen herätysaikaa. Äänenvoimakkuus lisääntyy hitaasti valitulle tasolle saakka herätysajan jälkeen.
 • Page 35 suomi Ota herätys käyttöön painamalla herätyspainiketta. Herätysajan ilmaisin alkaa vilkkua. Herätyskuvake ilmestyy näyttöön. Valitse aika (+)- ja (-)-painikkeilla. Huomautus: Voit tehdä näin vain ajan ilmaisimen vilkkuessa. Voit siirtyä herätysajan asetustilaan painamalla herätyspainiketta uudelleen. Vinkki: Voit nopeuttaa ajan vaihtamista pitämällä (+)- tai (-)-painiketta painettuna.
 • Page 36 Herätysäänen valitseminen (vain HF3505) Voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista: Ääni I Ääni II Radio Huomautus: Kun valitset uuden herätysäänen tai valitset ääneksi radion, laite toistaa herätysääntä 5 sekunnin ajan. torkkutoiminto Voit siirtää herätystä 9 minuuttia eteenpäin napauttamalla laitteen yläosaa.
 • Page 37 suomi Valitse haluamasi radiotaajuus «- ja »-painikkeilla. Vinkki: Voit selata radiotaajuuksia automaattisesti painamalla (-)- tai (+) -painiketta vähintään 2 sekuntia. Vinkki: Voit varmistaa radiosignaalin laadun suoristamalla antennin kunnolla ja etsimällä sille paikka, jossa vastaanotto on paras mahdollinen. Huomautus: Nykyinen radiotaajuus näkyy näytössä 5 sekunnin ajan. Tämän jälkeen kellonaika näkyy uudelleen.
 • Page 38 suomi puhdistus ja hoito Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia). Puhdista laitteen pinnat pölystä säännöllisesti kuivalla liinalla. Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Puhdista laitteen ulkopuoli kuivalla liinalla. Älä valuta tai läikytä vettä laitteen päälle. varaosat Laitteen sisällä...
 • Page 39: Français

  (HF3505 uniquement). Effets de l’Éveil lumière L’Éveil lumière de Philips permet de préparer tout en douceur votre corps au réveil pendant la dernière demi-heure de sommeil. Tôt le matin, nos yeux sont plus sensibles à la lumière que pendant la journée. Au cours de cette période, une lumière relativement faible et simulant un lever de soleil...
 • Page 40 Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les fonctions qui peuvent être définies sur cet appareil : Heure (horloge) Format heure Heure (alarme) Sonneries d’alarme (HF3505 uniquement) FM (HF3505 uniquement) Luminosité Luminosité de l’affichage Vous pouvez définir ces fonctions comme suit :...
 • Page 41 Lors du réglage de l’alarme, vous choisissez l’heure de l’alarme et (HF3505 uniquement) le type de sonnerie qui sera diffusé à votre réveil. L’alarme est activée lorsque le symbole alarme apparaît sur l’afficheur. L’intensité lumineuse augmente progressivement jusqu’au niveau sélectionné...
 • Page 42 Français Appuyez sur le bouton d’alarme pour activer l’alarme. L’indication de l’heure de l’alarme clignote. L’icône d’alarme apparaît sur l’affichage. Appuyez sur le bouton + ou - pour régler l’heure. Remarque : Ceci n’est possible que lorsque l’indication de l’heure clignote. Si ce n’est pas le cas, appuyez de nouveau sur le bouton d’alarme pour accéder au mode de réglage de l’heure de l’alarme.
 • Page 43 Français réglage du son de l’alarme (HF3505 uniquement) Vous pouvez basculer entre les deux sons suivant : Son I Son II Radio Remarque : Lorsque vous choisissez une nouvelle sonnerie ou radio, vous entendez un aperçu de l’alarme pendant 5 secondes.
 • Page 44 Français Pour sélectionner la fréquence radio souhaitée, appuyez sur les boutons « et ». Conseil : Pour effectuer une recherche automatique des fréquences radio, maintenez le bouton « ou » appuyé pendant environ 2 secondes. Conseil : Pour assurer un bon signal radio, déroulez entièrement l’antenne et déplacez-la jusqu’à...
 • Page 45 Français nettoyage et entretien N’utilisez jamais d’éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l’essence ou l’acétone pour nettoyer l’appareil. Ôtez régulièrement la poussière pouvant s’accumuler à l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon sec. Débranchez l’appareil avant de le nettoyer. Nettoyez l’extérieur de l’appareil à...
 • Page 46: Italiano

  Per fare in modo che alzarsi risulti un’esperienza ancora più piacevole, è possibile utilizzare i suoni della natura o la radio FM (solo per il modello HF3505). gli effetti della Wake-up light La Wake-up Light di Philips prepara gradualmente il vostro corpo al risveglio nella mezz’ora che precede l’orario della sveglia.
 • Page 47 Sotto potete trovare un elenco di tutte le funzioni che possono essere impostate su questo apparecchio: Formato ora Ora della sveglia Suoni della sveglia (solo HF3505) FM (solo HF3505) Livello di illuminazione Luminosità display Potete impostare queste funzioni come indicato di seguito:...
 • Page 48: Impostazione Della Sveglia

  Quando impostate la sveglia, è necessario scegliere l’orario e (solo per il modello HF3505) il tipo di suono per il risveglio. La sveglia è attiva quando il simbolo relativo è visibile sul display. L’intensità luminosa aumenta lentamente fino al livello desiderato per i 30 minuti che precedono l’ora impostata per la sveglia.
 • Page 49 italiano Premete il pulsante della sveglia per accendere la sveglia stessa. L’orario della sveglia lampeggia. L’icona della sveglia compare sul display. Premete i pulsanti + o - per selezionare l’ora. Nota: potete fare questo solo quando lampeggia l’indicazione dell’ora. Se questo non accade, premete nuovamente il pulsante della sveglia per entrare nella modalità...
 • Page 50 (solo HF3505) Potete scegliere uno dei suoni seguenti impostando la funzione su: Suono I Suono II Radio Nota: quando si passa a un suono della sveglia nuovo o alla radio, viene riprodotta un’anteprima del suono o della radio per 5 secondi.
 • Page 51 italiano Per selezionate la frequenza radio prescelta, premete i pulsanti « e ». Consiglio: per eseguire la scansione automatica delle frequenze radio, tenete premuto il pulsante « o » per circa 2 secondi. Consiglio: Per ottenere un segnale radio ottimale, estendete completamente l’antenna e spostatela fino a che non avete raggiunto una buona ricezione.
 • Page 52 italiano pulizia e manutenzione non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l’apparecchio. Rimuovete regolarmente la polvere che si accumula sull’apparecchio con un panno asciutto. Togliete sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulire l’apparecchio.
 • Page 53: Nederlands

  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. De Philips Wake-up Light helpt u aangenamer wakker te worden. De lichtintensiteit van de lamp neemt in de 30 minuten voor de ingestelde wektijd geleidelijk toe tot het ingestelde niveau.
 • Page 54 Het apparaat gebruiken Functies Hieronder vindt u een lijst met alle functies die in dit apparaat kunnen worden ingesteld: Kloktijd Tijdsformaat Wektijd Wekgeluiden (alleen HF3505) FM (alleen HF3505) Lichtniveau Displayhelderheid U kunt deze functies op de volgende manier instellen:...
 • Page 55 2 seconden ingedrukt. De wekfunctie instellen Als u de wekfunctie instelt, kiest u een wektijd en (alleen bij HF3505) het type geluid waarmee u wilt worden gewekt. De wekfunctie is geactiveerd wanneer het weksymbool zichtbaar is op het display.
 • Page 56 nEDErlanDs Druk op de alarmknop om het alarm in te schakelen. De tijdaanduiding van de wektijd begint te knipperen. Het alarmpictogram verschijnt op het display. Druk op de knop + of - om de tijd te selecteren. Opmerking: U kunt dit alleen doen wanneer de tijdaanduiding knippert. Als dit niet het geval is, druk dan nogmaals op de alarmknop om de wektijdmodus te openen.
 • Page 57 Het wekgeluid instellen (alleen HF3505) U kunt een van de volgende geluiden kiezen door de functie te schakelen tussen: Geluid I Geluid II Radio Opmerking: Wanneer u naar een nieuw wekgeluid of de radio overschakelt, wordt er 5 seconden een voorbeeld van dat geluid of de radio afgespeeld.
 • Page 58 nEDErlanDs Om de gewenste radiofrequentie te kiezen, drukt u op de knoppen « en ». Tip: Om automatisch naar radiofrequenties te zoeken, houdt u de knop « of » ongeveer 2 seconden ingedrukt. Tip: Om zeker te zijn van een goed radiosignaal, wikkelt u de antenne helemaal af en brengt u deze in verschillende posities tot u de positie met de beste ontvangst hebt gevonden.
 • Page 59 nEDErlanDs schoonmaken en onderhoud Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken. Verwijder regelmatig stof van de buitenkant van het apparaat met een droge doek. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
 • Page 60: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Det er mer behagelig å våkne til Philips Wake-up Light. Lysintensiteten til lampen øker gradvis til det angitte nivået i løpet av 30 minutter før angitt vekketid.
 • Page 61 Merk: Hver gang du tar støpselet ut av stikkontakten, tilbakestilles klokken. Bruke apparatet Funksjoner Nedenfor finner du en liste over alle funksjonene som kan angis i dette apparatet: Klokkeslett Klokkeslettformat Alarmtid Alarmlyder (kun HF3505) FM (kun HF3505) Lysnivå Visningslysstyrke Du kan angi disse funksjonene på følgende måte:...
 • Page 62 Når du skal stille inn alarmen, velger du en alarmtid og en lydtype som du ønsker å våkne til (bare når det gjelder HF3505). Alarmen er aktivert når alarmsymbolet vises på skjermen. Lysintensiteten øker gradvis til det valgte nivået i løpet av de siste 30 minuttene før den angitte alarmtiden.
 • Page 63 norsk Trykk på alarmknappen for å slå på alarmen. Tidsindikatoren for alarmtid blinker. Alarmikonet vises på skjermen. Trykk på knappene + eller - for å velge tid. Merk: Du kan bare gjøre dette når tidsindikatoren blinker. Hvis dette ikke er tilfellet, trykker du på alarmknappen en gang til for å gå inn modus for alarmtid.
 • Page 64 (kun HF3505) Du kan velge én av følgende lyder ved å slå funksjonen fra: Lyd I Lyd II Radio Merk: Når du bytter til en ny alarmlyd eller radioen, spilles det av en forhåndsvisning av lyd/radio i 5 sekunder.
 • Page 65 norsk For å velge en radiofrekvens trykker du på knappene « og ». Tips: Hvis radiofrekvensene skal søkes automatisk, trykker du på og holder inne knappen « eller » i ca. 2 sekunder. Tips: For å være sikker på at du får et godt radiosignal, drar du antennen helt ut og flytter rundt på...
 • Page 66 norsk rengjøring og vedlikehold Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton til å rengjøre apparatet. Støv på utsiden av apparatet må fjernes regelmessig med en tørr klut. Trekk ut støpselet før du rengjør apparatet. Rengjør utsiden av apparatet med en tørr klut. Ikke la det komme vann inn i apparatet eller søl vann på...
 • Page 67: Português

  Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. O Wake-up Light da Philips ajuda-o a acordar de forma mais agradável. A intensidade da luz aumenta gradualmente até atingir o nível definido nos 30 minutos que antecedem a hora definida para o despertar.
 • Page 68 Abaixo pode encontrar uma lista de todas as funções que podem ser definidas neste aparelho: Hora do relógio Formato da hora Hora do alarme Sons do alarme (apenas HF3505) FM (apenas HF3505) Nível da luz Brilho do visor Pode definir estas funções da seguinte forma:...
 • Page 69 Quando programa o alarme, selecciona a hora a que este é activado e (apenas no caso do HF3505) o tipo de som com que quer despertar. O alarme está activado quando o símbolo do alarme é apresentado no visor.
 • Page 70 português Prima o botão do alarme para o ligar. A indicação da hora do alarme fica intermitente. O ícone do alarme é apresentado no visor. Prima os botões + ou - para seleccionar a hora. Nota: Só pode fazer isto quando a indicação da hora está intermitente. Caso contrário, prima o botão do alarme novamente para entrar no modo da hora de alarme.
 • Page 71 Definir o som de alarme (apenas HF3505) Pode escolher um dos seguintes sons alternando entras as funções: Som I Som II Rádio Nota: Ao mudar para um novo som do alarme ou rádio, é reproduzida uma pequena amostra do som/da rádio durante 5 segundos.
 • Page 72 português Para seleccionar a frequência de rádio desejada, prima os botões « e ». Sugestão: Para procurar frequências de rádio automaticamente, prima e mantenha premido o botão « ou » durante cerca de 2 segundos. Sugestão: Para garantir que obtém um bom sinal de rádio, estique a antena e mova-a até...
 • Page 73 português limpeza e manutenção Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho. Limpe regularmente o pó do exterior do aparelho com um pano seco. Desligue sempre o aparelho da corrente antes de o limpar. Limpe o exterior do aparelho com um pano seco.
 • Page 74: Русский

  Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome. Световой будильник Philips Wake-up Light поможет вам начать день с хорошим настроением. За 30 минут до установленного времени пробуждения лампа будильника включается, и интенсивность света...
 • Page 75 Русский Подготовка прибора к работе установка часов Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети. После подключения устройства к электросети индикация времени автоматически начнет мигать. Если индикация времени не начинает мигать, нажмите кнопку часов на боковой панели прибора. На дисплее отобразится значок часов. Для настройки значений часа и минут нажимайте кнопку “+” или “-”. Примечание Выполнение настройки возможно только в меню установки часов, когда мигает индикация времени. Если прибор находится в другом режиме, снова нажмите кнопку часов, чтобы войти в...
 • Page 76 Ниже приведен список функций, которые можно установить на устройстве. Время на часах Формат времени Время будильника Сигнал будильника (только для модели HF3505) FM-радио (только для модели HF3505) Уровень яркости света Яркость дисплея Эти функции можно установить следующим образом. Включение светильника.
 • Page 77 Русский установка будильника При настройке будильника необходимо установить время и (только для модели HF3505) тип сигнала. Если будильник включен, на экране отобразится значок будильника. За 30 минут до установленного времени пробуждения яркость лампы постепенно увеличивается до установленного уровня. После срабатывания...
 • Page 78 Примечание Лампа продолжает гореть. Лампу можно отключить, нажав кнопку включения/выключения света. Примечание Будильник (звук и/или свет) автоматически отключается через 90 минут. Настройка сигнала будильника (только для модели HF3505) Вы можете изменить сигнал будильника, выбрав одно из следующих значений. Звуковой сигнал I Звуковой...
 • Page 79 Русский Радио/громкость (только для модели HF3505) Совет. Перед включением функции радио полностью расправьте антенну. Чтобы включить радио, нажмите кнопку включения/выключения радио. На дисплее появиться значок радио. Для выбора нужной радиочастоты нажмите кнопку « и ». Совет. Для выполнения автоматического сканирования радиочастот нажмите и удерживайте кнопку « или » в течение примерно 2 секунд. Совет. Чтобы улучшить прием сигнала, полностью расправьте антенну...
 • Page 80 Русский Деморежим Для краткой демонстрации функций постепенного увеличения яркости света и звука в течение 90 секунд включите функцию деморежима на устройстве. Нажмите и удерживайте кнопку будильника в течение не менее 3 секунд. На устройстве будет включен демонстрационный режим будильника. Чтобы выключить деморежим, снова нажмите и удерживайте кнопку будильника в течение 3 секунд. Очистка и уход Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона. Регулярно удаляйте пыль с внешней поверхности прибора при помощи сухой ткани. Перед очисткой прибора отсоединяйте его от электросети. Протрите наружную поверхность прибора сухой тканью. Избегайте попадания воды в прибор. Не допускайте проливания на прибор воды. Замена Данное...
 • Page 81: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Philips Wake-up Light hjälper dig att vakna på ett trivsammare sätt. Lampans ljusintensitet ökar gradvis till den inställda nivån under 30-minutersperioden före den inställda väckningstiden.
 • Page 82 Funktioner Nedan hittar du en lista över alla funktioner som kan ställas in på den här apparaten: Klocktid Tidsformat Larmtid Larmljud (endast HF3505) FM (endast HF3505) Ljusnivå Teckenfönstrets ljusstyrka Du kan ställa in dessa funktioner på följande sätt:...
 • Page 83 >2 sekunder. ställa in larmet När du ställer in larmet väljer du en larmtid och (endast för HF3505) den ljudtyp du vill vakna till. Larmet är inställt när larmsymbolen visas i teckenfönstret. Ljusintensiteten ökar långsamt till den valda nivån under de sista 30 minuterna före den inställda larmtiden.
 • Page 84 svEnska Tryck på larmknappen när du vill sätta på larmet. Tidsangivelsen för larmtiden blinkar. Väckarklocksikonen visas i teckenfönstret. Ställ in tiden genom att trycka på knapparna + och -. Obs! Du kan bara göra detta när tidsangivelsen blinkar. Om så inte är fallet trycker du på...
 • Page 85 (endast HF3505) Du kan välja något av följande ljud genom att växla funktion från: Ljud I Ljud II Radio Obs! När du växlar till ett nytt larmljud eller radio spelas ett exempel på ljud/radio upp i 5 sekunder.
 • Page 86 svEnska För att välja den önskade radiofrekvensen trycker du på knapparna « och ». Tips: Sök efter radiofrekvenser automatiskt genom att trycka på knapparna « och » i ca 2 sekunder. Tips: För att få en bra radiosignal bör du veckla ut antennen helt och prova olika positioner tills du hittat den position som har den bästa mottagningen.
 • Page 87 svEnska rengöring och underhåll Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att rengöra enheten. Torka regelbundet bort damm från apparatens utsida med en torr trasa. Dra ur nätsladden innan du rengör apparaten. Rengör apparatens utsida med en torr trasa. Låt inte vatten komma in i apparaten och spill inte vatten på...
 • Page 88 4222.002.7613.1...

This manual is also suitable for:

Hf3500

Table of Contents