Download Print this page

Advertisement

ENGLISH
ENGLISH
Before operating the unit, read these
Before operating the unit, read these
operating instructions thoroughly and
operating instructions thoroughly and
keep them for future reference.
keep them for future reference.
SUOMI
SUOMI
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti
ennen yksikön käyttämistä ja säilytä ne
ennen yksikön käyttämistä ja säilytä ne
tulevaisuutta varten.
tulevaisuutta varten.
QUICK GUIDE / SNABBGUIDE
QUICK GUIDE / SNABBGUIDE
HURTIGGUIDE / PIKAOPAS
HURTIGGUIDE / PIKAOPAS
KVIKVEJLEDNING
KVIKVEJLEDNING
2 ~ 7
2 ~ 7
SVENSKA
SVENSKA
Innan du använder enheten, läs noga igenom
Innan du använder enheten, läs noga igenom
denna bruksanvisning och spara den för
denna bruksanvisning och spara den för
framtida bruk.
framtida bruk.
20 ~ 25
20 ~ 25
DANSK
DANSK
Læs brugsanvisningen grundigt igennem før
Læs brugsanvisningen grundigt igennem før
du benytter anlægget og gem den til fremtidig
du benytter anlægget og gem den til fremtidig
brug.
brug.
Operating Instructions
Air Conditioner
Indoor Unit
CS-NE9JKE
CS-XE9JKE-5
CS-NE12JKE
CS-XE12JKE-5
8 ~ 13
8 ~ 13
NORSK
NORSK
Les bruksanvisningen nøye før du bruker
Les bruksanvisningen nøye før du bruker
denne enheten, og oppbevar den for
denne enheten, og oppbevar den for
fremtidig bruk.
fremtidig bruk.
26 ~ 31
26 ~ 31
© Panasonic HA Air Conditioning (M) Sdn. Bhd. 2009.
Unauthorized copying and distribution is a violation
of law.
F566887
Outdoor Unit
CU-NE9JKE
CU-NE9JKE
CU-NE12JKE
CU-NE12JKE
14 ~ 19
14 ~ 19

Advertisement

   Also See for Panasonic CS-NE9JKE

   Summary of Contents for Panasonic CS-NE9JKE

 • Page 1: Operating Instructions

  QUICK GUIDE / SNABBGUIDE QUICK GUIDE / SNABBGUIDE HURTIGGUIDE / PIKAOPAS HURTIGGUIDE / PIKAOPAS KVIKVEJLEDNING KVIKVEJLEDNING © Panasonic HA Air Conditioning (M) Sdn. Bhd. 2009. Unauthorized copying and distribution is a violation of law.

 • Page 2: Safety Precautions

  SAFETY PRECAUTIONS SAFETY PRECAUTIONS DEFINITION The instructions to be followed are classifi ed by the following symbols: This symbol denotes an action These symbols denote actions that is PROHIBITED. that are COMPULSORY. To prevent personal injury, injury to others, or property damage, please observe the following. Incorrect operation due to failure to follow instructions may cause harm or damage, the seriousness of which is classifi...

 • Page 3: Regulatory Information

  Thank you for purchasing REGULATORY INFORMATION REGULATORY INFORMATION Panasonic Air Conditioner This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been...

 • Page 4

  PRODUCT OVERVIEW & OPERATIONS PRODUCT OVERVIEW & OPERATIONS Auto OFF/ON button e-ion AIR PURIFYING SYSTEM • Used when remote control is misplaced or malfunction. Do not touch during operation Step Action Mode Press once. Automatic e-ion fi lters e-ion charging wire Active e-ion Generator Press and hold until you Force...

 • Page 5

  TO SET THE TIMER TO SET THE TIMER TO SELECT FAN SPEED (5 OPTIONS) • To turn ON or OFF the unit at a preset time. • For AUTO, the indoor fan speed is automatically adjusted according to the operation mode. TO ADJUST VERTICAL AIRFLOW DIRECTION (5 OPTIONS) Select ON or...

 • Page 6

  CARE & CLEANING CARE & CLEANING • Switch off the power supply before cleaning. • Do not touch the aluminium fi n, sharp parts may cause injury. CAUTION HINT HINT WASHING INSTRUCTIONS WASHING INSTRUCTIONS • To ensure optimal performance of the unit, cleaning •...

 • Page 7: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING TROUBLESHOOTING The following symptoms do not indicate malfunction. The following symptoms do not indicate malfunction. Symptom Symptom Cause Cause Mist emerges from indoor unit. • Condensation effect due to cooling process. Water fl owing sound during operation. • Refrigerant fl ow inside the unit. The room has a peculiar odour.

 • Page 8

  SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SÄKERHETSFÖRESKRIFTER DEFINITIONER Instruktioner klassifi ceras med följande symboler: Dessa symboler betecknar Denna symbol betecknar en handlingar som MÅSTE handling som är FÖRBJUDEN. FÖLJAS. För att förhindra skada på person eller egendom måste följande instruktioner följas. Felaktig användning orsakad av att skötselanvisningen inte följts kan leda till skador, nedan klassas deras allvar: Denna symbol varnar för Denna symbol varnar för dödsfara eller allvarliga...

 • Page 9

  Tack för att du har köpt LEGALA FÖRESKRIFTER LEGALA FÖRESKRIFTER Panasonic Värmepump Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller brist på erfarenhet och kunskap, ifall de inte övervakats eller instruerats om användandet av apparaten av en person som ansvarar för...

 • Page 10

  PRODUKTÖVERSIKT & FUNKTIONER PRODUKTÖVERSIKT & FUNKTIONER Auto-knapp OFF/ON e-ion LUFTRENINGSSYSTEM • Används då fjärrkontrollen tappats bort eller fungerar felaktigt. Vidrör ej under användning Steg Åtgärd Funktionssätt Tryck på knappen en Automatdrift e-ion-fi lter e-jon-laddningskabel Aktiv e-ion-generator gång. Tryck tills du hör ett Låst kyldrift bip-ljud.

 • Page 11

  STÄLLA IN TIMERN STÄLLA IN TIMERN VÄLJA FLÄKTHASTIGHET (5 VAL) • För att sätta på enheten till ON eller stänga av till OFF vid en förinställd tid. • För AUTO, justeras inomhusfl äkthastigheten automatiskt enligt användarläge. JUSTERA DET VERTIKALA LUFTFLÖDETS RIKTNING (5 VAL) Välj ON eller OFF Ställa in tiden.

 • Page 12

  UNDERHÅLL & RENGÖRING UNDERHÅLL & RENGÖRING • Slå ifrån strömmen innan rengöring. • Rör ej aluminiumfl änsen, den vassa delen kan orsaka skada. FÖRSIKTIGHET RÅD RÅD RENGÖRINGSINSTRUKTIONER RENGÖRINGSINSTRUKTIONER • För att säkra optimal prestanda hos enheten, måste • Använd inte bensol, thinner eller skurpulver. rengöringsunderhåll utföras med jämna mellanrum.

 • Page 13

  PROBLEMLÖSNING PROBLEMLÖSNING Följande yttringar är ej tecken på tekniska fel. Följande yttringar är ej tecken på tekniska fel. Yttring Yttring Orsak Orsak Dimma kommer ur inomhusdelen. • Kondensering på grund av kylprocessen. Låter som rinnande vatten under drift. • Flöde av kylmedel inuti enheten. Onormal lukt i rummet.

 • Page 14

  SIKKERHETSFORANSTALTNINGER SIKKERHETSFORANSTALTNINGER DEFINISJON Instruksjonene som må følges, klassifi seres av følgende symboler: Dette symbolet angir en Disse symbolene angir handling som er FORBUDT. handlinger som er PÅKREVD. For å forhindre personskade på egen person og andre, eller skade på eiendom må du observere følgende. Feil bruk på...

 • Page 15

  Takk for at du har kjøpt et INFORMASJON OM GJELDENDE FORSKRIFTER INFORMASJON OM GJELDENDE FORSKRIFTER klimaanlegg fra Panasonic Dette apparatet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med reduserte INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE fysiske, sanselige eller mentale evner. De med manglende erfaring eller kunnskap skal motta instruksjoner og overvåkes av en sikkerhetsansvarlig når de bruker...

 • Page 16

  PRODUKTOVERSIKT & OPERASJONER PRODUKTOVERSIKT & OPERASJONER Auto OFF/ON-knapp e-ion RENGJØRINGSSYSTEM • Brukes når fjernkontrollen er forlagt eller ikke fungerer. Ikke rør under drift Trinn Handling Modus Trykk en gang. Automatisk e-ion fi ltre e-ion ladekabel Aktiv e-ion-generator Trykk ned og hold til Tvungen du hører ett pip og kjøling...

 • Page 17

  STILLE INN TIDSUR STILLE INN TIDSUR JUSTERE VIFTEHASTIGHET (5 ALTERNATIVER) • Å slå enheten PÅ eller AV på et bestemt tidspunkt. • For AUTO, blir innendørsviften automatisk justert i henhold til operasjonsmodus. JUSTERE VERTIKAL LUFTSTRØMRETNING (5 ALTERNATIVER) Velg ON eller Still inn tiden.

 • Page 18

  VEDLIKEHOLD OG RENHOLD VEDLIKEHOLD OG RENHOLD • Slå av strømforsyningen før renhold. • Ikke berør aluminiumsribben, skarpe deler kan forårsake skade. FORSIKTIG TIPS TIPS VASKEINSTRUKSJONER VASKEINSTRUKSJONER • For å sikre optimal ytelse til enheten, må • Ikke bruk benzen, løsemidler eller skuremidler. rengjøringsvedlikehold utføres med jevne mellomrom.

 • Page 19

  FEILSØKING FEILSØKING Følgende symptomer indikerer ikke funksjonsfeil. Følgende symptomer indikerer ikke funksjonsfeil. Symptom Symptom Årsak Årsak Damp kommer fra den innvendige enheten. • Kondensasjonseffekt på grunn av kjøleprosessen. Lyd fra vannkretsen under drift. • Kjølevæske inne i enheten. Rommet har en spesiell lukt. •...

 • Page 20

  TURVATOIMET TURVATOIMET MÄÄRITELMÄ Ohjeet, joita tulee noudattaa, luokitellaan seuraavien symbolien avulla: Tämä symboli merkitsee Nämä symbolit merkitsevät KIELLETTYÄ toimintaa. PAKOLLISIA toimintoja. Noudata seuraavia ohjeita käyttäjän tai muiden henkilöiden loukkaantumisen ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden huomiotta jättäminen ja yksikön virheellinen käyttö voi johtaa vikoihin ja vaurioihin, joiden vakavuus luokitellaan alla olevalla tavalla: Tämä...

 • Page 21

  Kiitos, että valitsit Panasonic SÄÄNNÖSTIETOJA SÄÄNNÖSTIETOJA ilmastointilaitteen Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO joilla on fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo laitteen käyttöä tai opasta sen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta he TURVATOIMET eivät pääse leikkimään laitteella.

 • Page 22

  TUOTTEEN KUVAUS JA TOIMINTA TUOTTEEN KUVAUS JA TOIMINTA Auto OFF/ON -painike e-ion-ILMANPUHDISTUSJÄRJESTELMÄ • Käytetään, jos kaukosäädin ei toimi tai se on hukassa. Älä kosketa käytön aikana Vaihe Toiminto Tila Paina kerran. Automaattinen e-ion- Aktiivinen e-ion- e-ion-latausjohto Paina ja pidä painettuna, suodattimet generaattori kunnes kuulet yhden...

 • Page 23

  AJASTIMEN KÄYTTÄMINEN AJASTIMEN KÄYTTÄMINEN TUULETTIMEN NOPEUDEN SÄÄTÄMINEN (VIISI VAIHTOEHTOA) • Laitteen KÄYNNISTÄMINEN ja SAMMUTTAMINEN haluttuna aikana. • AUTO-asetuksen aikana sisätuulettimen nopeutta säädetään automaattisesti toimintatilan mukaan. PYSTYSUUNTAISEN ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN (VIISI VAIHTOEHTOA) Valitse ON Määritä aika. Vahvista. (päällä) tai OFF (pois) -ajastin. •...

 • Page 24

  HOITO JA PUHDISTUS HOITO JA PUHDISTUS • Irrota laite virtalähteestä ennen puhdistusta. • Älä koske alumiiniseen jäähdytysripaan, sen terävät reunat voivat aiheuttaa vammoja. VAROITUS VIHJE VIHJE PESUOHJEET PESUOHJEET • Varmista laitteen toiminta puhdistamalla ja huoltamalla • Älä käytä bentseeniä, ohennetta tai hankausjauhetta. se säännöllisesti.

 • Page 25

  VIANETSINTÄ VIANETSINTÄ Seuraavassa kuvatut ilmiöt eivät ole merkki toimintahäiriöstä. Seuraavassa kuvatut ilmiöt eivät ole merkki toimintahäiriöstä. Ilmiö Ilmiö Sisäyksiköstä tulee sumua. • Vesi tiivistyy jäähdytystoiminnan seurauksena. Veden virtauksen ääni toiminnan aikana. • Jäähdytysaine virtaa laitteen sisällä. Huoneessa on omituinen haju. •...

 • Page 26

  Kontakt din skurepulver. forhindre dem i at sluge aut. Panasonic-forhandler • Anlægget må ikke bruges til formål batterierne ved et uheld. eller en aut. elinstallatør vedr. som f.eks. afkøling af madvarer.

 • Page 27

  Tak for dit valg af Panasonic Air FORSKRIFTSMÆSSIGE OPLYSNINGER FORSKRIFTSMÆSSIGE OPLYSNINGER Conditioner Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn) med reducerede psykiske kompetencer, INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE sanseevner eller mentale kompetencer, manglende erfaring eller kendskab og viden, medmindre de har fået kyndig vejledning eller instruktioner vedrørende brug af apparatet af en person, der er SIKKERHEDSFORSKRIFTER ansvarlig for deres sikkerhed.

 • Page 28

  PRODUKTOVERSIGT OG BETJENING PRODUKTOVERSIGT OG BETJENING Knappen auto OFF/ON (auto-tænd/sluk) e-ion LUFTRENSNINGSSYSTEM • Bruges, når fjernbetjeningen er forlagt eller ikke fungerer. Må ikke berøres under driften Trin Handling Funktion Tryk en gang. Auto-funktion e-ion fi ltre e-ion opladningstråd Aktiv e-ion generator Tryk, og hold Tvunget nedtrykket, til du hører...

 • Page 29

  SÅDAN INDSTILLES TIMEREN SÅDAN INDSTILLES TIMEREN SÅDAN VÆLGES BLÆSERHASTIGHED (5 VALGMULIGHEDER) • Sådan slås anlægget TIL og FRA på et forudbestemt tidspunkt. • I AUTO indstilles indendørsventilatorens hastighed automatisk i overensstemmelse med driftstilstanden. SÅDAN JUSTERES DET LODRETTE LUFTFLOW (5 VALGMULIGHEDER) Slå...

 • Page 30

  PASNING & RENGØRING PASNING & RENGØRING • Afbryd strømmen, inden der foretages rengøring. • Rør ikke ved aluminiumsbladet, skarpe dele kan forårsage personskade. FORSIGTIG TIP! TIP! RENGØRINGSINSTRUKTIONER RENGØRINGSINSTRUKTIONER • Til sikring af enhedens optimale ydelse skal der udføres • Undlad at bruge rensebenzin, fortynder eller skurepulver. vedligeholdelse med jævne mellemrum.

 • Page 31

  FEJLFINDING FEJLFINDING De følgende symptomer er ikke udtryk for funktionsfejl. De følgende symptomer er ikke udtryk for funktionsfejl. Symptom Symptom Årsag Årsag Der kommer tåge ud af indendørsenheden. • Kondenseringsvirkning på grund af køleprocessen. Lyden af strømmende vand kan høres under •...

 • Page 32

  Velg ønsket temperatur. Valitse haluamasi lämpötila. Vælg den ønskede temperatur. Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, a division of Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany Panasonic Corporation Website: http://panasonic.net/...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: