NEC MultiSync LCD1560NX LCD1560NX LCD1560NX User Manual

Nec lcd hdtv user's manual
Hide thumbs Also See for NEC MultiSync LCD1560NX LCD1560NX LCD1560NX:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

MultiSync LCD1560NX
User's Manual
UÏivatelská pfiíruãka
Bedienerhandbuch
Manual del usuario
Manuel Utilisateur
Manuale utente
Gebruikershandleiding
Podr´cznik u˝ytkownika
Kullan∂c∂ Klavuzu
00Cover_all.p65
1
18/11/02, 11:35 am

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for NEC NEC MultiSync LCD1560NX LCD1560NX LCD1560NX

 • Page 1 MultiSync LCD1560NX User’s Manual UÏivatelská pfiíruãka Bedienerhandbuch Manual del usuario Manuel Utilisateur Manuale utente Gebruikershandleiding Podr´cznik u˝ytkownika Kullan∂c∂ Klavuzu 00Cover_all.p65 18/11/02, 11:35 am...
 • Page 2: Canadian Department Of Communications Compliance Statement

  For the Customer to use in U.S.A. or Canada Canadian Department of Communications Compliance Statement DOC: This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada. C-UL: Bears the C-UL Mark and is in compliance with Canadian Safety Regulations according to CSA C22.2 No.
 • Page 3 TCO’99 Congratulations! You have just purchased a TCO’99 approved and labeled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.
 • Page 4: Table Of Contents

  Index Warning, Caution ... English-1 Declaration ... English-1 Contents ... English-2 Quick Start ... English-2 Controls ... English-7 Recommended use ... English-9 Varování, Upozornûní ... âesky-1 Prohlá‰ení ... âesky-1 Obsah ... âesky-2 Rychl˘ start ... âesky-2 Ovládací prvky ... âesky-7 Provozní...
 • Page 5 English âesky Deutsch Español Français Italiano Nederlands Polski Türkçe 01b_XChapterOpener 18/11/02, 11:35 am...
 • Page 6 01b_XChapterOpener 18/11/02, 11:35 am...
 • Page 7: Declaration

  ErgoDesign is a registered trademark of NEC-Mitsubuishi Electric Visual Systems Corporation in Austria, Benelux, Denmark, France, Germany, Italy, Norway, Spain, Sweden, U.K. NaViSet is a trademark of NEC-Mitsubishi Eletronics Display Europe GmbH in the countries of the EU and Switzerland. All other trademarks or registered trademarks are property of their respective owners.
 • Page 8: Contents

  Contents Your new NEC MultiSync LCD monitor box* should contain the following: • MultiSync LCD1560NX monitor with tilt base • Power Cord • Video Signal Cable • User’s Manual • CD ROM (includes complete User’s Manual in PDF format). To see the User’s Manual, Acrobat Reader 4.0 must be installed on your PC.
 • Page 9 Macintosh Figure A.1 Figure A.2 Figure B.1 Cable Adapter (not included) Input1 (D-Sub) Input2 (DVI) Cable cover Figure C.1 Figure C.2 Input1 (D-Sub) Input2 (DVI) Figure C.3 English-3 01_English 18/11/02, 11:35 am...
 • Page 10: Raise And Lower Monitor Screen

  Vacation Switch Power Button Figure D.1 Raise and Lower Monitor Screen The monitor may be raised or lowered. To raise or lower screen, place hands on each side of the monitor and lift or lower to the desired height (Figure RL.1). Figure RL.1 Tilt Grasp both sides of the monitor screen with your hands and adjust the tilt as desired (Figure TS.1).
 • Page 11 4. Remove the hinge cover (Figure R.1 and Figure R.2). 5. Remove the 4 screws connecting the monitor to the stand and lift off the stand assembly (Figure R.3) the monitor is now ready for mounting in an alternate manner. 6.
 • Page 12 NOTE: This LCD monitor is designed for use with a flexible arm. Please use the attached screws (4pcs) when mounting. To meet the safety requirements the monitor must be mounted to an arm which guaranties the necessary stability under consideration of the weight of the monitor. The LCD monitor shall only be used with an approved arm (e.g. GS mark).
 • Page 13: Controls

  Controls OSM (On-Screen-Manager) Controls The OSM controls on the front of the monitor function as follows: To access OSM press any of the control buttons (<, >, -, +, EXIT). To change signal input, press the SELECT button. NOTE: OSM must be closed in order to change signal input. Control Menu EXIT...
 • Page 14: Hot Key

  FINE Improves focus, clarity and image stability by increasing or decreasing this setting. Should the “Auto Adjust function” and the “H.Size” function do not give you a satisfactory picture setting, a fine tuning can be performed using the “Fine” function. It improves focus, clearity and image stability by increasing or decreasing this setting.
 • Page 15: Recommended Use

  Information DISPLAY MODE Indicates the current display resolution and frequency setting of the monitor. MONITOR INFO. Indicates the model and serial numbers of your monitor. OSM Warning OSM Warning menus disappear with Exit button. NO SIGNAL: This function gives a warning when there is no signal present. After power is turned on or when there is a change of input signal or video is inactive, the No Signal window will appear.
 • Page 16 NOTE: As with all personal display devices, NEC-Mitsubishi Electronics Display-Europe recommends using a moving screen saver at regular intervals whenever the screen is idle or turning off the monitor when not in use.
 • Page 17: Prohlá‰Ení

  ErgoDesign je registrovaná ochranná známka spoleãnosti NEC Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation v Rakousku, Beneluxu, Dánsku, Francii, Nûmecku, Itálii, Norsku, ·panûlsku, ·védsku a Spojeném království. NaViSet je ochranná a známka spoleãnosti NEC-Mitsubishi Electronics Display Europe GmbH v zemích Evropské Unie a ve ·v˘carsku.
 • Page 18: Obsah

  Obsah Dodávka nového monitoru LCD NEC MultiSync* by mûla obsahovat následující poloÏky: • monitor MultiSync LCD1560NX s otoãnou základnou, • napájecí ‰ÀÛra, • kabel pro video signál, • uÏivatelská pfiíruãka, • CD-ROM (zahrnuje kompletní uÏivatelskou pfiíruãku ve formátu PDF). Pro zobrazení...
 • Page 19 Obrázek A.1 Kryt kabelu Obrázek C.1 02_Czech Adaptér kabelu Obrázek A.2 Macintosh (není souãástí v˘bavy) Vstup1 (D-Sub) Vstup2 (DVI) Vstup1 (D-Sub) Obrázek C.3 âesky-3 18/11/02, 11:36 am Obrázek B.1 Obrázek C.2 Vstup2 (DVI)
 • Page 20 Hlavní vypínaã Tlaãítko napájení Obrázek D.1 Nastavení v˘‰ky monitoru Monitor lze zvednout nebo sníÏit. Chcete-li obrazovku posunout nahoru nebo dolÛ, uchopte monitor na obou stranách a zvednûte jej nebo spusÈte do poÏadované v˘‰ky (Obr. RL.1). Obrázek RL.1 Sklon monitoru Uchopte obû strany obrazovky monitoru a upravte sklon podle poÏadavkÛ (Obr. TS.1). Obrázek TS.1 Odebrání...
 • Page 21 4. Sundejte kryt závûsu (Obr. R.1 a Obr. R.2). 5. OdstraÀte 4 ‰roubky spojující monitor s podstavcem a sejmûte sestavu podstavce (Obr. R.3) Monitor je nyní pfiipraven pro alternativní uchycení. 6. Pfiipojte napájecí kabel, kabel signálu a kabel zvuku k zadní stranû monitorur (Obr. R.4). 7.
 • Page 22 POZNÁMKA: Tento displej je navrÏen k pouÏití spolu s pruÏn˘m ramenem. Pfii montáÏi pouÏijte pfiiloÏené ‰rouby (4 ks). Aby byly splnûny bezpeãnostní poÏadavky, musí b˘t monitor namontován na rameno, které zaruãuje nezbytnou stabilitu s ohledem na hmotnost monitoru. Ploch˘ monitor je moÏno pouÏívat pouze se schválen˘m ramenem (napfi.
 • Page 23: Ovládací Prvky

  Ovládací prvky Ovladaãe OSM (On-Screen Manager) Ovládací prvky OSM na pfiední stranû monitoru mají následující funkce: Chcete-li spustit ovládání OSM, stisknûte kterékoli z ovládacích tlaãítek (<, >, -, +, EXIT). Vstupní signál lze zmûnit tlaãítkem SELECT. POZNÁMKA: Chcete-li zmûnit vstup signálu, musíte nabídku OSM zavfiít. Ovládací...
 • Page 24 FINE (Jemné doladûní) Zlep‰í zaostfiení, jasnost a stabilitu obrazu zv˘‰ením nebo sníÏením hodnoty tohoto nastavení. Pokud funkce “Auto Adjust” a “H.Size” nezajistí uspokojivé nastavení obrazu, mÛÏete obraz doladit pomocí funkce “Fine”. Zlep‰í zaostfiení, jasnost a stabilitu obrazu zv˘‰ením nebo sníÏením hodnoty tohoto nastavení. K tomu lze pouÏít zkou‰ku na vzor moaré.
 • Page 25: Provozní Pokyny

  Informace DISPLAY MODE (ReÏim zobrazení) Indikuje aktuální rozli‰ení obrazu a nastavení kmitoãtu monitoru. MONITOR INFO. (Informace o monitoru) Zobrazí model monitoru a jeho sériové ãíslo. Upozornûní OSM Nabídky upozornûní OSM zmizí po stisknutí tlaãítka Exit. NO SIGNAL (Není signál): Tato funkce v pfiípadû nepfiítomnosti signálu zobrazí upozornûní. Po zapnutí monitoru nebo do‰lo-li ke zmûnû...
 • Page 26 POZNÁMKA: Stejnû jako u v‰ech osobních zobrazovacích zafiízení doporuãuje firma NEC-Mitsubishi Electronics Display pravidelné pouÏívání spofiiãÛ obrazovky pfii neãinnosti a vypnutí monitoru v dobû, kdy se nepouÏívá.
 • Page 27: Erklärung

  ErgoDesign ist eine eingetragene Marke der NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation in Österreich, Benelux, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Norwegen, Spanien, Schweden und Großbritannien. NaViSet ist eine eingetragene Marke der NEC-Mitsubishi Electronics Display Europe GmbH in den Ländern der EU und der Schweiz.
 • Page 28: Inhalt

  Inhalt Der Karton* mit Ihrem neuen NEC MultiSync LCD-Monitor sollte folgende Komponenten enthalten: • Monitor MultiSync LCD1560NX mit verstellbarem Fuß • Netzkabel • Signalkabel • Bedienungsanleitung • CD-ROM (enthält die vollständige Bedienungsanleitung im PDF-Format). Um die Bedienungsanleitung anzeigen und drucken zu können, muss auf dem Computer Acrobat Reader 4.0 installiert sein.
 • Page 29 Macintosh- Abbildung A.1 Abbildung A.2 Abbildung B.1 Kabeladapter (nicht mitgeliefert) Eingang 1 (D-Sub) Eingang 2 (DVI) Kabelabdeckung Abbildung C.1 Abbildung C.2 Eingang 1 (D-Sub) Eingang 2 (DVI) Abbildung C.3 Deutsch-3 03_German 18/11/02, 11:36 am...
 • Page 30 Vacation-Schalter Netzschalter Abbildung D.1 Heben und Senken des Bildschirms Der Monitor kann gehoben oder gesenkt werden. Fassen Sie den Monitor zu diesem Zweck auf beiden Seiten an, und heben oder senken Sie ihn auf die gewünschte Höhe (Abbildung RL.1). Abbildung RL.1 Neigen Fassen Sie den Monitor an beiden Seiten und neigen Sie ihn nach Bedarf (Abbildung TS.1).
 • Page 31 4. Nehmen Sie die Gelenkabdeckung ab (Abbildung R.1 und Abbildung R.2). 5. Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen der Fuß am Monitor befestigt ist, und heben Sie den Fuß ab (Abbildung R.3). Der Monitor kann jetzt auf andere Art montiert werden. 6.
 • Page 32 HINWEIS: Dieser LCD-Monitor kann mit einem Tragarm verwendet werden. Verwenden Sie die beigefügten Schrauben (4 Stück) für die Montage. Die Sicherheitsvorschriften verlangen, dass der Monitor an einem Tragarm montiert wird, der für das Gewicht des Monitors ausreichend stabil ist. Der LCD-Monitor darf nur auf einem zugelassenen Arm montiert werden, der beispielsweise mit einem GS-Zeichen versehen ist.
 • Page 33: Bedienelemente

  Bedienelemente OSM-Steuerungen (On-Screen-Manager) Die OSM-Steuerungen auf der Vorderseite des Monitors besitzen folgende Funktion: Sie können auf das OSM-Menü zugreifen, indem Sie eine der Steuerungstasten (<, >, -, +, EXIT) drücken. Drücken Sie die Taste SELECT, um den Signaleingang zu wechseln. HINWEIS: Das OSM-Menü...
 • Page 34 STABILITÄT Optimiert Schärfe, Deutlichkeit und Bildstabilität durch Erhöhen oder Verringern dieses Werts. Sollte das mit den Funktionen „Automatische Einstellung” und „Bildpunkte” erhaltene Bild nicht lhren Wünschen entsprechen, können Sie eine weitere Optimierung durchführen, indem Sie die Funktion „Stabilität” verwenden. Mit dieser Funktion optimieren Sie die Schärfe, Deutlichkeit und Bildstabilität durch Erhöhen oder Verringern des Wertes.
 • Page 35: Einsatzempfehlungen

  WERKSEINSTELLUNG Mit der OSM-Steuerung „Werkseinstellung“ werden alle OSM-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sie müssen die Taste RESET mehrere Sekunden halten, um die Rücksetzung durchzuführen. Einzelne Einstellungen können durch Markieren der betreffenden Steuerung und anschließendes Drücken der Taste RESET zurückgesetzt werden. Information GRAFIK MODUS Gibt die aktuellen Einstellungen für Auflösung und Bildwiederholfrequenz des Monitors an.
 • Page 36 Monitor mindestens eine Stunde ausgeschaltet werden, damit der Bildschatten verschwindet. HINWEIS: NEC-Mitsubishi Electronic Displays empfiehlt die Aktivierung eines Bildschirmschoners auf allen Anzeigegeräten, wenn sich das Bild längere Zeit nicht verändert. Schalten Sie den Monitor aus, wenn Sie ihn nicht verwenden.
 • Page 37 ® NERGY NERGY NERGY 04_Greek 18/11/02, 11:36 am...
 • Page 38 * Θυµηθείτε να φυλάξετε το αρχικ κουτί και τα υλικά συσκευασίας για να τα χρησιµοποιήσετε σε περίπτωση µεταφοράς ή αποστολής της οθ νης. 04_Greek 18/11/02, 11:36 am...
 • Page 39 04_Greek 18/11/02, 11:36 am...
 • Page 40 04_Greek 18/11/02, 11:36 am...
 • Page 41 04_Greek 18/11/02, 11:36 am...
 • Page 42 04_Greek 18/11/02, 11:36 am...
 • Page 43 04_Greek 18/11/02, 11:36 am...
 • Page 44 04_Greek 18/11/02, 11:36 am...
 • Page 45 04_Greek 18/11/02, 11:36 am...
 • Page 46 04_Greek 18/11/02, 11:37 am...
 • Page 47: Declaración

  ErgoDesign es una marca registrada de NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation en Austria, los países del Benelux, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, España, Suecia y el Reino Unido. NaviSet es una marca registrada de NEC-Mitsubishi Electronics Display Europe GMBH en los países de la Unión Europea y en Suiza.
 • Page 48: Contenido

  Contenido Su nueva caja* de monitor LCD NEC MultiSync debería contener: • Monitor MultiSync LCD1560NX con base inclinada • Cable de potencia • Cable de señal de vídeo • Manual del usuario • CD-ROM (incluye el manual del usuario completo en formato PDF).
 • Page 49 Figura A.1 Conducto para cables Figura C.1 05_Spain Adaptador Figura A.2 para Macintosh (no incluido) Input1 (D-Sub) Input2 (DVI) Input1 (D-Sub) Figura C.3 Español-3 18/11/02, 11:37 am Figura B.1 Figura C.2 Input2 (DVI)
 • Page 50 Cómo subir y bajar la pantalla del monitor La pantalla del monitor se puede subir y bajar. Para ello, coloque una mano a cada lado del monitor y súbala o bájela hasta conseguir la posición deseada (Figura RL.1). Inclinación Sujete el monitor por ambos lados con las manos y ajuste la inclinación que desee (Figura TS.1). Cómo retirar el soporte del monitor para el montaje Para montar el monitor de otra forma: 1.
 • Page 51 4. Retire la cubierta de los goznes (Figura R.1 y Figura R.2). 5. Retire los 4 tornillos que unen el monitor al soporte y levante el equipo del soporte (Figura R.3); el monitor ya se puede montar de otra forma. 6.
 • Page 52 NOTA: Este monitor LCD está diseñado para ser utilizado con un brazo flexible. para el montaje utilice los tornillos (4) que se suministran con el producto. Para cumplir las normas de seguridad, el monitor debe estar montado sobre un brazo que garantice la estabilidad necesaria teniendo en cuenta el peso del monitor. El monitor LCD sólo se podrá utilizar con un brazo homologado (por ejemplo, de la marca GS).
 • Page 53: Controles

  Controles Controles OSM (On-Screen-Manager: gestor de pantalla) Los controles OSM situados en la parte frontal del monitor funcionan del siguiente modo: Para acceder a OSM, pulse cualquiera de los botones de control (<, >, -, +, EXIT). Para modificar la entrada de señal, pulse el botón SELECT. NOTA: El menú...
 • Page 54 FINO Mejora el enfoque, la claridad y la estabilidad de la imagen aumentando o reduciendo esta configuración. Si no consigue una imagen satisfactoria con la función “Auto ajuste” y “Aproximado”, puede realizar un ajuste más preciso utilizando la función “Fino”. Mejora el enfoque, la claridad y la estabilidad de la imagen aumentando o reduciendo sus valores.
 • Page 55: Uso Recomendado

  Información MODO VISUALIZACIÓN Indica la configuración de la resolución y frecuencia de la visualización actual del monitor. INFORMACIÓN MONITOR Indica los números de modelo y de serie del monitor. Precaución OSM Los menús de Precaución OSM desaparecen con el botón Exit. NO HAY SEÑAL: Esta función avisa al usuario cuando no se recibe ninguna señal.
 • Page 56 NOTA: Como en todos los dispositivos de visualización personales, NEC-Mitsubishi Electronic Display-Europe recomienda utilizar con regularidad un salvapantallas con movimiento siempre que la pantalla esté inactiva o apagar el monitor si no se va a utilizar.
 • Page 57: Déclaration

  ErgoDesign est une marque déposée de NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation en Autriche, au Bénélux, au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, en Norvège, en Espagne, en Suède, et au Royaume-Uni. NaViSet est une marque de NEC-Mitsubishi Electronics Display Europe GmbH dans les pays de l’Union Européenne et en Suisse.
 • Page 58: Sommaire

  Sommaire L’emballage* de votre nouveau moniteur MultiSync LCD NEC doit contenir les éléments suivants : • Moniteur MultiSync LCD1560NX avec socle inclinable • Cordon d’alimentation • Câble de signal vidéo • Manuel de l’utilisateur • CD-ROM (comprenant le manuel utilisateur complet au format PDF).
 • Page 59 Adaptateur de câble Figure A.1 Figure A.2 Figure B.1 pour Macintosh (non inclus) Entrée1 (D-Sub) Entrée2 (DVI) Cache-câbles Figure C.1 Figure C.2 Entrée1 (D-Sub) Entrée2 (DVI) Figure C.3 Français-3 06_French 18/11/02, 11:37 am...
 • Page 60 Interrupteur de vacances Bouton d’alimentation Figure D.1 Élévation et abaissement de l’écran du moniteur Le moniteur peut être élevé ou abaissé. Pour élever ou abaisser l’écran, placez les mains de chaque côté du moniteur et situez-le à la hauteur de votre choix (Figure RL.1). Figure RL.1 Inclinaison Tenez les deux côtés de l’écran du moniteur et ajustez manuellement l’inclinaison souhaitée (Figure TS.1).
 • Page 61 4. Retirez le couvercle à charnières (Figure R.1 et Figure R.2). 5. Déposez les quatre vis connectant le moniteur au support et soulevez l’ensemble support (Figure R.3). Vous pouvez maintenant effectuer un montage alternatif pour le moniteur. 6. Branchez le cordon CA, le câble de signal et le câble audio à l’arrière du moniteur (Figure R.4). 7.
 • Page 62 REMARQUE : Ce moniteur LCD est conçu pour être utilisé avec un bras flexible. Veuillez utiliser les vis fournies (4) pour le montage. Afin de respecter les prescriptions relatives à la sécurité, le moniteur doit être monté sur un bras garantissant la stabilité...
 • Page 63: Commandes

  Commandes Commandes OSM (On-Screen-Manager - Gestionnaire à l’écran) Les commandes OSM à l’avant du moniteur fonctionnent comme suit : Pour accéder à l’OSM, pressez l’un de ces boutons de commande (<, >, -, +, EXIT). Pour changer le signa d’entrée, pressez le bouton the SELECT. REMARQUE : Le menu OSM doit être fermé...
 • Page 64 Améliore le point, la clarté et la stabilité de l’image en augmentant ou diminuant ce paramètre. Si les fonctions « Réglage auto » et « Largeur » ne vous donnent pas un réglage satisfaisant de l’image, vous pouvez la régler avec précision à l'aide de la fonction « Fin ». Vous pouvez améliorer la netteté, la clarté...
 • Page 65: Conseils D'utilisation

  PRÉRÉGLAGE USINE En choisissant Préréglage usine, vous pouvez rétablir les réglages d’usine pour tous les paramètres des commandes OSM. Pour ce faire, maintenez enfoncé le bouton RESET plusieurs secondes. Les réglages individuels peuvent être réinitialisés en mettant la commande concernée en surbrillance et en appuyant sur le bouton RESET.
 • Page 66 être mis hors tension pendant une heure pour effacer l’image. REMARQUE : Comme pour tous les équipements d’affichage personnels, NEC-Mitsubishi Electronics Display-Europe recommande l’utilisation d’un économiseur d’écran mobile à des intervalles réguliers, à chaque fois que l'écran est en veille, ou d'éteindre le moniteur lorsqu’il n’est pas utilisé.
 • Page 67: Dichiarazione

  ErgoDesign è un marchio registrato di NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation in Austria, Benelux, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito. NaViSet è marchio registrato di NEC-Mitsubishi Electronics Display Europe GmbH nei Paesi dell’Unione Europea e in Svizzera.
 • Page 68: Contenuto

  Contenuto La confezione del vostro nuovo monitor LCD NEC-Mitsubishi MultiSync* deve contenere quanto segue: • Monitor MultiSync LCD1560NX con base inclinabile • Cavo di alimentazione • Cavo segnali video • Manuale Utente • CD ROM (contiene il Manuale Utente completo in formato PDF).
 • Page 69 Adattatore Figura A.1 Figura A.2 Figura B.1 cavo Macintosh (non incluso) Input1 (D-Sub) Input2 (DVI) Coperchio cavi Figura C.1 Figura C.2 Input1 (D-Sub) Input2 (DVI) Figura C.3 Italiano-3 07_Italian 18/11/02, 11:37 am...
 • Page 70 Interruttore “Vacanza” Pulsante di alimentazione Figura D.1 Sollevare ed abbassare lo schermo del monitor Il monitor può essere sollevato o abbassato. Per sollevare o abbassare lo schermo, appoggiare le mani su entrambi i lati del monitor e sollevarlo o abbassarlo all’altezza desiderata (Figura RL.1).
 • Page 71 4. Rimuovere la copertura della cerniera (Figura R.1 e Figura R.2). 5. Togliere le 4 viti che fissano il monitor al supporto e sollevare il gruppo supporto (Figura R.3), il monitor ora è pronto per un diverso montaggio. 6. Collegare il cavo AC, il cavo segnali e il cavo audio al retro del monitor (Figura R.4). 7.
 • Page 72 NOTA: Il monitor LCD è progettato per essere utilizzato con il braccio flessibile. Per il montaggio utilizzare le viti fornite (4 pezzi). Per adempiere ai requisiti di sicurezza, il monitor deve essere montato su un braccio che garantisca la necessaria stabilità in considerazione del peso del monitor. Il monitor LCD deve essere utilizzato esclusivamente con un braccio di tipo approvato (per es.
 • Page 73: Controlli

  Controlli Controlli OSM (On-Screen Manager) I controlli OSM sul davanti del monitor operano come segue: Per accedere all’OSM premere uno dei pulsanti di comando (<, >, -, +, EXIT). Per cambiare l’ingresso segnali, premere il pulsante SELECT. NOTA: Per cambiare l’ingresso segnali, è necessario chiudere il menu OSM. Menu Controllo EXIT...
 • Page 74 FINE Aumentando o diminuendo questa impostazione, si migliorano messa a fuoco, nitidezza e stabilità dell’immagine. Nel caso in cui la funzione AUTO AGGIUST. e la funzione DIMENS. ORIZZ. non dovessero fornire un’impostazione soddisfacente dell’immagine, è possible eseguire una sintonizzazione di precisione usando la funzione “FINE”.
 • Page 75: Uso Consigliato

  CONFIG. DI FABBRICA Selezionando Config. di fabbrica è possibile resettare tutte le impostazioni dei comandi OSM riportandole alle configurazioni di fabbrica. Il pulsante RESET deve essere tenuto premuto per alcuni secondi per avere effetto. È possibile resettare impostazioni individuali selezionando il relativo comando e premendo il pulsante RESET.
 • Page 76 NOTA: Come per tutti i dispositivi di visualizzazione, NEC-Mitsubishi Electronic Display Europe raccomanda di utilizzare a intervalli regolari uno screen saver mobile quando lo schermo non è attivo o spegnere il monitor quando non viene utilizzato.
 • Page 77: Kennisgeving

  ErgoDesign is een geregistreerd handelsmerk van NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation in de Benelux, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. NaViSet is een handelsmerk van NEC-Mitsubishi Electronics Display Europe GmbH in de EU-landen en Zwitserland. Alle overige handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
 • Page 78: Inhoud

  Inhoud De doos* van uw nieuwe NEC MultiSync LCD-monitor bevat de volgende voorwerpen: • MultiSync LCD1560NX-monitor met kantelvoetstuk • Voedingskabel • Kabel voor beeldsignaal • Gebruikershandleiding • Cd-rom (met de volledige gebruikershandleiding in PDF-indeling). Als u de gebruikershandleiding wilt bekijken, moet Acrobat Reader 4.0 op de computer zijn geïnstalleerd.
 • Page 79 Illustratie A.1 Kabelbehuizing Illustratie C.1 08_Dutch Macintosh- Illustratie A.2 kabel-adapter (niet standaard meegeleverd) Ingang 1 (D-SUB) Ingang 2 (DVI) Ingang 1 (D-SUB) Illustratie C.3 Nederlands-3 18/11/02, 11:38 am Illustratie B.1 Illustratie C.2 Ingang 2 (DVI)
 • Page 80 Vacation-schakelaar Aan/uit-knop Illustratie D.1 Monitorscherm hoger en lager zetten U kunt het monitorscherm hoger en lager zetten. U zet het scherm hoger of lager door uw handen aan beide zijden van het beeldscherm te plaatsen en het naar de gewenste hoogte te schuiven (zie illustratie RL.1).
 • Page 81 4. Verwijder de scharnierkap (zie illustratie R.1 en illustratie R.2). 5. Verwijder de vier schroeven waarmee de monitor op de voet is bevestigd en til de hele voet omhoog (zie illustratie R.3). U kunt de monitor nu op een andere manier monteren. 6.
 • Page 82 OPMERKING: deze LCD-monitor is ontworpen voor gebruik met een zwenkarm. Gebruik de meegeleverde schroeven (4 stuks) voor de montage. Om te beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften, moet u de monitor monteren op een arm die de nodige stabiliteit garandeert in overeenstemming met het gewicht van de monitor. Gebruik de LCD-monitor alleen in combinatie met een goedgekeurde arm (bijvoorbeeld met GS-keurmerk).
 • Page 83: Besturingselementen

  Besturingselementen OSM-besturingselementen (On-Screen Manager) U gebruikt de OSM-besturingselementen aan de voorzijde van de monitor als volgt: U opent de OSM (On-Screen Manager) door te drukken op een van de besturingsknoppen (<, >, -, +, EXIT). Als u een ander ingangssignaal wilt, drukt u op de knop SELECT. OPMERKING: u kunt het ingangssignaal alleen wijzigen wanneer het menu met OSM-besturingselementen niet op het scherm wordt weergegeven.
 • Page 84 FINE (FIJNAFSTELLING) U verbetert de scherpte, zuiverheid en stabiliteit van het beeld door de waarde van deze instelling te verhogen of te verlagen. Als de beeldinstelling die u met de functie “Auto Adjust” (Automatische regeling) en de functie “H.Size” (Breedte) bereikt niet aan uw wensen beantwoordt, kunt u de beeldinstelling nog verfijnen met de functie “Fine”...
 • Page 85: Aanbevolen Gebruik

  FACTORY PRESET (FABRIEKSINSTELLING) Als u de optie Factory Preset kiest, worden voor alle OSM-besturingselementen opnieuw de fabrieksinstellingen geladen. Hiertoe dient u de knop RESET enkele seconden ingedrukt te houden. U kunt de instellingen afzonderlijk aanpassen door de gewenste functie te selecteren en op de knop RESET te drukken.
 • Page 86 één uur uit om het ingebrande beeld ongedaan te maken. OPMERKING: zoals bij alle andere persoonlijke weergaveapparaten raadt NEC-Mitsubishi Electronics Display-Europe u aan regelmatig gebruik te maken van een bewegende schermbeveiliging wanneer het scherm inactief is of de monitor uit te schakelen als u deze niet gebruikt.
 • Page 87: Uwagi Dotyczàce Zasilania Monitora

  Uwagi dotyczàce zasilania monitora • Od∏àczenie urzàdzenia od sieci zasilania nast´puje po wyciàgni´ciu wtyczki sznura sieciowego z gniazda, które powinno byç usytuowane w pobli˝u urzàdzenia i byç ∏atwo dost´pne. • Dla wype∏nienia warunków przepisów IEC 60950 (tzn. równie˝ PN-93/T-42107) w zakresie bezpieczeƒstwa u˝ytkownika zobowiàzuje si´...
 • Page 88: Deklaracja

  Danii, Francji, Niemczech, na Wloszech, w Norwegii, Hiszpanii, Szwecji oraz w Wielkiej Brytanii. NaViSet jest marka ochronna spólki NEC-Mitsubishi Electronics Display Europe GmbH w krajach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. Wszystkie inne znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe stanowià w∏asnoÊç ich w∏aÊcicieli.
 • Page 89: Zawartoêç Opakowania

  ZawartoÊç opakowania Wewnàtrz kartonu* z Twoim nowym monitorem NEC MultiSync LCD powinny znajdowaç si´ nast´pujàce elementy: • Monitor MultiSync LCD1560NX z ruchomà podstawà • Przewód zasilajàcy • Kabel sygna∏owy • Podr´cznik u˝ytkownika • CD ROM zawierajàcy kompletny Podr´cznik u˝ytkownika w formacie PDF.
 • Page 90 Rysunek A.1 Os∏ona kabli Rysunek C.1 09_Polish Adapter Macintosh Rysunek A.2 (wyposa˝enie dodatkowe) Input1 (D-Sub) Input2 (DVI) Input1 (D-Sub) Rysunek C.3 Polski-4 18/11/02, 11:38 am Rysunek B.1 Rysunek C.2 Input2 (DVI)
 • Page 91 Wy∏àcznik Przycisk zasilania Rysunek D.1 UnieÊ i obni˝ ekran monitora Ekran monitora mo˝na unosiç lub obni˝aç. Aby unieÊç lub obni˝yç ekran monitora, chwyç go obiema r´kami i ustaw w ˝àdanej pozycji (Rysunek RL.1). Rysunek RL.1 Pochylenie ekranu Uchwyç d∏oƒmi obie strony monitora i ustaw go w odpowiednim po∏o˝eniu (Rysunek TS.1). Rysunek TS.1 Demonta˝...
 • Page 92 4. Zdejmij pokryw´ przegubu (Rysunek R.1 i Rysunek R.2). 5. Od∏àcz podstaw´, wyjmujàc 4 Êrubki ∏àczàce jà z monitorem (Rysunek R.3). Monitor jest teraz przygotowany do zamontowania w inny sposób. 6. Pod∏àcz kabel AC, kabel sygna∏owy i kabel audio z ty∏u monitora (Rysunek R.4). 7.
 • Page 93 UWAGA: Ten monitor LCD jest przystosowany do monta˝u na ramieniu uchylnym. Podczas monta˝u nale˝y stosowaç za∏àczone Êrubki (4 sztuki). W celu spe∏nienia wymagaƒ bezpieczeƒstwa, monitor musi zostaç przymocowany do ramienia, które zapewnia niezb´dnà stabilnoÊç, uwzgl´dniajàc ci´˝ar monitora. Monitor LCD mo˝na stosowaç wy∏àcznie z zatwierdzonym ramieniem (np.
 • Page 94: Przyciski

  Przyciski Sterowanie OSM (On-Screen-Manager) Przyciski sterowania OSM znajdujàce si´ z przodu monitora majà nast´pujàce funkcje: Menu ekranowe OSM uruchamia si´ po naciÊni´ciu przycisków (<, >, -, +, EXIT). W celu zmiany êród∏a sygna∏u wejÊciowego nale˝y nacisnàç przycisk SELECT. UWAGA: Przed zmianà êród∏a sygna∏u wejÊciowego konieczne jest zamkni´cie menu OSM. Opcja Menu EXIT...
 • Page 95 FINE (DOK¸ADNIE) Polepsza zogniskowanie, czystoÊç oraz stabilnoÊç obrazu przez zwi´kszenie lub zmniejszenie tego ustawienia. JeÊli autoregulacja i funkcja “Rozmiar poziomy” nie gwarantuje odpowiedniej jakoÊci obrazu, mo˝na dok∏adniej skonfigurowaç ustawienia za pomocà funkcji “Dok∏adnoÊç”. Dzi´ki temu mo˝na polepszyç zogniskowanie, czystoÊç oraz stabilnoÊç obrazu przez zwi´kszenie lub zmniejszenie tego ustawienia. W tym celu mo˝na u˝yç...
 • Page 96 FACTORY PRESET (USTAWIENIA FABRYCZNE) Wybranie Ustawieƒ fabrycznych w menu OSM umo˝liwia zresetowanie wi´kszoÊci ustawieƒ do ustawieƒ fabrycznych. Nale˝y nacisnàç przycisk RESET na kilka sekund. Poszczególne parametry mogà byç przywracane do ustawieƒ fabrycznych poprzez wybranie ich (podÊwietlenie) i naciÊni´cie przycisku RESET. Informacje DISPLAY MODE (TRYB PRACY) Dzi´ki tej funkcji mo˝liwe jest otrzymanie informacji o aktualnej rozdzielczoÊci wyÊwietlanego obrazu oraz...
 • Page 97: Zalecenia Eksploatacyjne

  Je˝eli na przyk∏ad by∏ obraz na kineskopie zobrazowany godzin´ a zosta∏ na nim obraz resztkowy, powinieneÊ wy∏àczyç monitor tak˝e na godzin´, aby obraz zniknà∏. UWAGA: Tak samo jako w razie wszystkich osobistych urzàdzeƒ zobrazowujàcych poleca firma NEC-Mitsubishi Electronics Display systematyczne stosowanie Êciemniaczy kineskopu przy nieczynnoÊci oraz wy∏àczenie monitora w czasie, kiedy nie jest u˝ywany.
 • Page 98 PRAWID¸OWE USTAWIENIE MONITORA ORAZ ODPOWIEDNIA REGULACJA ZMNIEJSZAJÑ ZM¢CZENIE OCZU, RAMION i SZYI. ZALECA SI¢ STOSOWANIE • Po w∏àczeniu zaleca si´ pozostawiç monitor na 20 minut w celu nagrzania si´. • Nale˝y tak ustawiç wysokoÊç monitora, aby górna cz´Êç ekranu znajdowa∏a si´ troch´ poni˝ej linii wzroku.
 • Page 99 NERGY NERGY NERGY 10_Russian 18/11/02, 11:38 am...
 • Page 100 10_Russian 18/11/02, 11:38 am...
 • Page 101 10_Russian 18/11/02, 11:38 am...
 • Page 102 10_Russian 18/11/02, 11:38 am...
 • Page 103 10_Russian 18/11/02, 11:38 am...
 • Page 104 10_Russian 18/11/02, 11:38 am...
 • Page 105 10_Russian 18/11/02, 11:38 am...
 • Page 106 10_Russian 18/11/02, 11:38 am...
 • Page 107 10_Russian 18/11/02, 11:38 am...
 • Page 108 10_Russian 18/11/02, 11:38 am...
 • Page 109: Bildirim

  – EN 61000-3-3 – EN 55024 ® Ortaπ∂ olarak, NEC-Mitsubishi Electronics Display of America Inc. bu ürünün enerji verimliliπi için E NERGY kurallar∂na uygunluπunu belirlemiµtir. E IBM PC/XT/AT, PS/2, MCGA, VGA, 8514/A ve XGA International Business Machines Corporation’∂n kay∂tl∂ ticari markalar∂d∂r.
 • Page 110: Çindekiler

  ∑çindekiler Yeni NEC MultiSync LCD monitör kutusunuz* aµa©∂dakileri içermelidir: • MultiSync LCD1560NX monitör ve monitör aya©∂ • Güç Kablosu • Video Sinyal Kablosu • Kullan∂c∂ Klavuzu • CD ROM (PDF format∂ndaki Kullan∂c∂ K∂lavuzunun tamam∂n∂ içerir). Kullan∂c∂ Klavuzunu görmek için, bilgisayar∂n∂zda Acrobat Reader 4.0 yüklü olmal∂d∂r.
 • Page 111 Ωekil A.1 Kablo kapa©∂ Ωekil C.1 11_Turkish Macinotsh Ωekil A.2 Kablosu (dahil de©il) Input1 (D-Sub) Input2 (DVI) Input1 (D-Sub) Ωekil C.3 Türkçe-3 18/11/02, 11:38 am Ωekil B.1 Ωekil C.2 Input2 (DVI)
 • Page 112 Tatil Anahtar∂ Güç Dü©mesi Ωekil D.1 Monitör Ekran∂n∂ Yükselt ve Alçalt Monitör yükseltilip alçalt∂labilir. Ekran∂ yükseltmek veya alçaltmak için, ellerinizi monitörün her iki yan∂na koyun ve istedi©iniz yüksekli©e getirin (Ωekil RL.1). Ωekil RL.1 E©im Monitör ekran∂n∂ ellerinzle her iki yan∂ndan tutarak e©imi arzu etti©iniz µekilde ayarlay∂n. (Ωekil TS.1). Ωekil TS.1 Montaj için Monitör Deste©ini Ç∂kart∂n Monitörü...
 • Page 113 4. Menteµe kapa©∂n∂ ç∂kar∂n (Ωekil R.1 ve Ωekil R.2). 5. Monitörü deste©e ba©layan 4 viday∂ sökün ve destek tertibat∂n∂ ç∂kart∂n (Ωekil R.3) monitör art∂k alternatif montaj için haz∂rd∂r. 6. AC kablosunu, sinyal kablosunu ve ses kablosunu monitörün arkas∂na ba©lay∂n (Ωekil R.4). 7.
 • Page 114 NOT: Bu LCD monitör esnek bir kol ile kullan∂lmak üzere tasarlanm∂µt∂r. Monte ederken lütfen ekteki vidalar∂ (4 adet) kullan∂n. Güvenlik gerekliliklerini yerine getimek için monitör montitörün a©∂rl∂©∂ göz önünde bulunduruldu©unda gerekli dengeyi sa©layabilecek bir kola monte edilmelidir. LCD monitör sadece onaylanm∂µ bir kolla kullan∂lmal∂d∂r (örn.
 • Page 115: Kontroller

  Kontroller OSM (On-Screen Manager) Kontrolleri: Monitörün önündeki OSM kontrollerin iµlevleri aµa©∂daki µekildedir: OSM’ye eriµim için kontrol dü©meleri (<, >, -, +, EXIT) den birine bas∂n. Sinyal giriµini de©iµtirmek için, SELECT dü©mesine bas∂n. NOT: Sinyal giriµini de©iµtirmek için OSM kapal∂ olmal∂d∂r. Kontrol Menü...
 • Page 116 FINE (∑NCE) Bu ayar∂ artt∂rarak ya ada azaltarak odaklanmay∂, netli©i ve görüntü dengesini geliµtirir. E©er “Otomatik Ayar fonksiyonu” ve “Yatay Boyut” fonksiyonu tatmin edici bir görüntü ayar∂ sa©lamazsa, “Fine” (ince ayar) fonksiyonu ile ince ayar yap∂labilir. Ayar∂ artt∂rarak ya ada azaltarak odaklanmay∂, netli©i ve görüntü...
 • Page 117: Tavsiye Edilen Kullan∂M

  Bilgi DISPLAY MODE (GÖRÜNTÜ MODU) Monitörün mevcut ekran çözünürlü©ünü ve frekans ayar∂n∂ gösterir. MONITOR INFO. (MON∑TÖR B∑LG∑S∑) Monitörünüzün model ve seri numaras∂n∂ gösterir. OSM Warning (OSM Uyar∂s∂) OSM Warning (OSM Uyar∂s∂) meüleri Exit (Ç∂k∂µ) dü©mesine bas∂ld∂©∂nda belirir. NO SIGNAL (S∑NYAL YOK): Bu fonksiyon sinyal olmad∂©∂nda bir uyar∂ verir. Güç kapat∂ld∂©∂nda veya giriµ sinyalinde bir de©iµim oldu©unda ya da video aktif de©ilken, No Signal (Sinyal Yok) penceresi belirir.
 • Page 118 Bunu düzeltmek için, monitörü önceki görüntünün kald∂©∂ süre kadar kapal∂ tutun. Örne©in, e©er görüntü monitörde bir saat kald∂ysa ve görüntünün “hayaleti” hala duruyorsa, monitör görüntünün silinmesi için bir saat kapal∂ kalmal∂d∂r. NOT: Tüm kiµisel görüntüleme ayg∂tlar∂nda oldu©u gibi, NEC-Mitsubishi Electronics Display-Europe ekran boµ kald∂©∂nda düzenli aral∂klarla ekran koruyucular∂n kullan∂m∂n∂ veya kullan∂lmad∂©∂nda monitörün kapat∂lmas∂n∂ tavsiye eder.
 • Page 119 xx_Back 18/11/02, 11:39 am...
 • Page 120 Printed on recycled paper xx_Back 18/11/02, 11:39 am...

Table of Contents