Download Print this page
Philips BT3500 Short User Manual
Hide thumbs Also See for BT3500:

Advertisement

Quick Links

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support
BT3500
BT3550
EN
Before using your product, read all accompanying safety information.
CS
Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.
EN
FR
Short User Manual
Bref mode d'emploi
DA
Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
CS
Krátká uživatelská příručka
HU
Rövid használati útmutató
DE
Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden
DA
Kort brugervejledning
IT
Manuale dell'utente breve
Sicherheitsinformationen.
EL
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες
DE
KK
Kurzanleitung
Қысқаша пайдаланушы
ασφαλείας.
EL
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
нұсқаулығы
ES
Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta.
ES
ES-AR
FI
Lue kaikki mukana toimitetut turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä
Manual de usuario corto
Manual rápido del usuario
FR
Avant d'utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.
FI
Lyhyt käyttöopas
HU
A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót.
IT
Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.
KK
Өнімді пайдаланбастан бұрын, барлық қосымша қауіпсіздік ақпаратын оқыңыз.
ES-AR
Para descargar el manual del usuario completo, visite www.philips.com/support.
EN
Connect a device through NFC
1
Slide the source selector to .
2
Enable the NFC feature on your Bluetooth enabled device.
3
Touch the NFC tag on the speaker with the NFC area of your Bluetooth device.
4
On your Bluetooth device, accept the pairing request with "BT3500/BT3550". If
necessary, input "0000" as the pairing password.
5
Follow the on-screen instructions to complete the pairing and connection.
6
Play audio on the device.
CS
Připojení zařízení prostřednictvím funkce NFC
1
Posuňte volič zdroje do polohy .
2
Aktivujte funkci NFC v zařízení podporujícím Bluetooth.
Specifications are subject to change without notice.
3
Dotkněte se oblastí NFC na zařízení Bluetooth značky NFC na reproduktoru.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
4
Na zařízení Bluetooth přijměte požadavek s názvem „BT3500/BT3550". V případě
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
potřeby zadejte párovací heslo „0000".
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by
5
Podle pokynů na obrazovce dokončete párování a připojení.
WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke
6
Přehrávejte na zařízení hudbu.
Philips N.V.
BT3500_BT3550_00_Short User Manual_V4.0
BT3500
BT3550
3
EN
Výběrem položky [BT3500]/[BT3550] na zařízení Bluetooth spustíte párování a připojení.
V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000".
Connect a Bluetooth device manually
»
Po úspěšném spárování a připojení reproduktor dvakrát pípne a kontrolka Bluetooth se
1
Slide the source selector to .
rozsvítí modře.
2
4
On your device, enable Bluetooth and search for Bluetooth devices.
Přehrávejte na zařízení hudbu.
3
Select [BT3500]/[BT3550] on your device to start pairing and connection. If necessary,
Chcete-li ukončit připojení Bluetooth nebo přejít do párovacího režimu Bluetooth,
stiskněte a podržte tlačítko
enter default password "0000".
Poznámka:
» After successful pairing and connection, the speaker beeps twice, and the
Společnost WOOX Innovations nezaručuje kompatibilitu se všemi zařízeními Bluetooth.
Bluetooth indicator turns solid blue.
Reproduktor si dokáže zapamatovat maximálně 4 spárovaná zařízení.
4
Play audio on the device.
Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.
To disconnect Bluetooth connection and enter Bluetooth pairing mode, press and hold
DA
for 3 seconds.
Tilslut en Bluetooth-enhedmanuelt
Note:
1
WOOX Innovations does not guarantee the compatibility with all Bluetooth devices.
Skub kildevælgeren til .
2
The speaker can memorize a maximum of 4 paired devices.
På din enhed skal du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder.
3
Keep away from any other electronic device that may cause interference.
Vælg [BT3500]/[BT3550] på din enhed for at starte parring og oprette forbindelse. Hvis det
er nødvendigt, skal du indtaste standardadgangskoden "0000".
CS
Når der er oprettet parring og forbindelse, bipper højttaleren to gange, og Bluetooth-
»
Ručnípřipojení zařízení Bluetooth
indikatoren lyser konstant blåt.
1
Posuňte volič zdroje do polohy .
4
Afspil lyd på enheden.
2
Na zařízení zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth.
Du kan afbryde Bluetooth-tilslutning eller starte Bluetooth-parringstilstand ved at holde
nede i 3 sekunder.
BT3500_BT3550_00_SUM_V4.0.indd 1
Always there to help you
100%
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BT3500
Question?
Contact
Philips
Short User Manual
EN
LED indicator
Battery status
Solid red
Under charging
Off
Fully charged
Flashing red
Low power
Note: Before use, fully charge the built-in battery.
Wireless & networks
NFC
DA
Tilslut en enhed via NFC
1
Skub kildevælgeren til .
2
Aktiver NFC-funktionen på din Bluetooth-aktiverede enhed.
3
Berør NFC-mærket på højttaleren med NFC-området på din Bluetooth-enhed.
4
På din Bluetooth-enhed skal du acceptere anmodning om parring med "BT3500/BT3550".
Om nødvendigt indtastes "0000" som adgangskode til parring.
5
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre parringen og forbindelse.
6
Afspil lyd på enheden.
DE
Verbinden eines Geräts über NFC
1
Schieben Sie den Schieberegler zur Quellenauswahl auf .
2
Aktivieren Sie die NFC-Funktion auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät.
3
Bringen Sie den NFC-Bereich Ihres Bluetooth-Geräts in die Nähe des NFC-Tags am
Lautsprecher.
4
Akzeptieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät die Kopplungsanfrage mit „BT3500/BT3550". Falls
notwendig, geben Sie „0000" als Passwort für die Kopplung ein.
5
Folgen Sie Anweisungen auf dem Display, um die Kopplung und Verbindung abzuschließen.
6
Geben Sie Audioinhalte auf dem Gerät wieder.
Bemærk:
WOOX Innovations kan ikke garantere kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.
Højttaleren kan højst huske 4 parrede enheder.
Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.
DE
Manuelles Verbinden eines Bluetooth-Geräts
1
Schieben Sie den Schieberegler zur Quellenauswahl auf .
2
Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät die Bluetooth-Funktion, und suchen Sie nach Bluetooth-
Geräten.
3
Wählen Sie [BT3500]/[BT3550] auf Ihrem Gerät aus, um die Kopplung und Verbindung zu
starten. Geben Sie, falls nötig, das Standardpasswort „0000" ein.
»
Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung gibt der Lautsprecher zwei Signaltöne aus,
und die Bluetooth-Anzeige leuchtet dauerhaft blau.
4
Geben Sie Audioinhalte auf dem Gerät wieder.
Um die Bluetooth-Verbindung zu trennen oder in den Bluetooth-Kopplung zu wechseln,
halten Sie die Taste
3 Sekunden lang gedrückt.
Hinweis:
WOOX Innovations kann eine vollständige Kompatibilität mit allen Bluetooth-Geräten nicht
garantieren.
Der Lautsprecher kann höchstens 4 gekoppelte Geräte speichern.
Halten Sie es fern von anderen elektronischen Geräten, die Störungen verursachen könnten.
EL
Μη αυτόματησύνδεση συσκευής Bluetooth
na 3 sekundy.
1
Σύρετε τον επιλογέα πηγής στο .
2
Στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και αναζητήστε συσκευές
Bluetooth.
3
Επιλέξτε [BT3500]/[BT3550] στη συσκευή σας για να αρχίσει η σύζευξη και η σύνδεση.
Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης «0000».
Μετά την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, το ηχείο παράγει δύο ηχητικά σήματα και
»
η ενδεικτική λυχνία Bluetooth ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.
4
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή.
Για να αποσυνδέσετε το Bluetooth ή για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης
Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το
για 3 δευτερόλεπτα.
Σημείωση:
Η WOOX Innovations δεν εγγυάται συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth.
Το ηχείο μπορεί να απομνημονεύσει έως και 4 συζευγμένες συσκευές.
Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί
να προκαλέσει παρεμβολές.
EL
Ένδειξη LED
Κατάσταση
μπαταρίας
Σταθερά αναμμένη
Σε φόρτιση
με κόκκινο χρώμα
DC IN
Ανενεργή
Πλήρης φόρτιση
Αναβοσβήνει με
Χαμηλή ισχύς
κόκκινο χρώμα
Σημείωση: Πριν από τη χρήση, φορτίστε πλήρως την
ενσωματωμένη μπαταρία.
ES
Indicador LED
Estado de la batería
CS
Kontrolka LED
Stav baterie
Rojo permanente
Cargando
Červená
Probíhá nabíjení
Desactivado
Totalmente cargada
Zhasnutá
Plně nabitá baterie
Rojo
Modo de bajo
parpadeante
consumo
Blikající červená
Baterie je téměř vybitá
Nota: Antes de utilizarlo, cargue completamente la batería
Poznámka: Před použitím přístroje plně nabijte vestavěnou baterii.
integrada.
DA
LED-indikator
Batteristatus
FI
LED-merkkivalo
Virtatila
Konstant rødt
Under opladning
Palaa punaisena
Lataus käynnissä
Fra
Fuldt opladet
Pois
Täynnä
Blinker rødt
Strømbesparende
Vilkkuu
Virta vähissä
punaisena
Bemærk: Før brug skal du oplade det indbyggede batteri helt.
Huomautus: Lataa sisäinen akku täyteen ennen käytön aloittamista.
DE
LED-Anzeige
Akku-Ladezustand
FR
LED
État de la batterie
Rot leuchtend
Wird aufgeladen
Rouge continu
En charge
Aus
Vollständig aufgeladen
Éteint
Complètement
chargée
Rot blinkend
Akku fast leer
Rouge clignotant
Niveau faible
Hinweis: Laden Sie vor der Verwendung den integrierten Akku
vollständig auf.
Remarque : avant utilisation, chargez entièrement la batterie
intégrée.
FI
Laitteen liittäminen NFC:n avulla
1
2
3
ON
PIN
No
Yes
4
0000
5
6
FR
Connexion d'un périphérique par NFC
1
2
3
4
EL
Σύνδεση συσκευής μέσω NFC
5
1
Σύρετε τον επιλογέα πηγής στο .
6
2
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στη συσκευή σας με δυνατότητα Bluetooth.
3
Ακουμπήστε την περιοχή NFC της συσκευής Bluetooth στην ετικέτα NFC στο ηχείο.
HU
4
Στη συσκευή Bluetooth που διαθέτετε, αποδεχτείτε το αίτημα σύζευξης με «BT3500/
Eszköz csatlakoztatása NFC-n keresztül
BT3550». Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό σύζευξης «0000».
5
1
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη
2
σύζευξη και τη σύνδεση.
6
3
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή.
4
ES
Conexión de un dispositivo a través de NFC
5
1
Deslice el selector de fuente a .
6
2
Active la función NFC en el dispositivo Bluetooth.
3
Toque la etiqueta NFC del altavoz con la parte del dispositivo Bluetooth donde aparece la
etiqueta NFC.
4
En el dispositivo Bluetooth, acepte la solicitud de emparejamiento con el "BT3500/BT3550". Si
es necesario, introduzca "0000" como contraseña de emparejamiento.
5
Siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento y la conexión.
6
Reproduzca audio en el dispositivo.
4
ES
Conexión manual a un dispositivo Bluetooth
1
Deslice el selector de fuente a .
Remarque :
2
En el dispositivo, active la función Bluetooth y busque dispositivos Bluetooth.
3
Seleccione [BT3500]/[BT3550] en el dispositivo para iniciar el emparejamiento y la conexión.
Si es necesario, introduzca la contraseña predeterminada "0000".
»
Después de que el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el altavoz
emite dos pitidos y el indicador de Bluetooth se ilumina en azul de forma permanente.
HU
4
Reproduzca audio en el dispositivo.
Manuális csatlakoztatásBluetooth-eszközhöz
Para desconectar la conexión Bluetooth o acceder al modo de emparejamiento de
1
Bluetooth, mantenga pulsado
durante 3 segundos.
2
Nota:
WOOX Innovations no garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
3
El altavoz puede memorizar un máximo de 4 dispositivos emparejados.
Mantenga el sistema alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar
interferencias.
FI
4
Bluetooth-laitteen yhdistäminenmanuaalisesti
1
Aseta lähteen valitsin asentoon .
2
Megjegyzés:
Ota laitteesi Bluetooth-ominaisuus käyttöön ja etsi laitteita.
3
Aloita pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen valitsemalla laitteessasi [BT3500]/[BT3550]
Kirjoita tarvittaessa oletusarvoinen salasana "0000".
»
Jos pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen onnistuu, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä ja
Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä.
IT
4
Toista ääntä yhdistetyllä laitteella.
Collegare un dispositivo Bluetoothmanualmente
Katkaise Bluetooth-yhteys tai käynnistä Bluetooth-pariliitostila painamalla
-painiketta
1
3 sekunnin ajan.
2
Huomautus:
3
WOOX Innovations ei takaa yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa.
Kaiutin muistaa enintään 4 pariliitettyä laitetta.
Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
FR
4
Connexion à un périphérique Bluetoothmanuellement
1
Réglez le sélecteur de source sur .
2
Sur votre appareil, activez Bluetooth et lancez une recherche de périphériques Bluetooth.
Nota:
3
Sélectionnez [BT3500]/[BT3550] sur votre appareil pour démarrer le couplage et établir la
connexion. Si nécessaire, saisissez le mot de passe par défaut « 0000 ».
»
Une fois le couplage et la connexion terminés, l'enceinte émet deux signaux sonores et
le voyant Bluetooth reste allumé en bleu.
HU
LED-jelzőfény
Akkumulátor állapota
Folyamatos piros
Töltés alatt
Ki
Teljesen feltöltve
Villogó vörös
Alacsony feszültség
Megjegyzés: Használat előtt töltse fel teljesen a beépített
akkumulátort.
IT
Spia a LED
Stato batteria
Rossa fissa
In carica
Off
Completamente
carica
EN
Note: The speaker switches to standby mode automatically when being idle for 15 minutes.
Lampeggia in rosso
Basso consumo
CS
Poznámka: Po 15 minutách nečinnosti se reproduktor automaticky přepne do
Nota: prima dell'uso, caricare completamente la batteria integrata.
pohotovostního režimu.
DA
Bemærk: Højttaleren skifter automatisk til standby-tilstand, når der ikke trykkes på en
KK
ЖШД көрсеткіші
Батарея күйі
knap i 15 minutter.
Қып-қызыл
Зарядталып жатыр
DE
Hinweis: Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn
15 Minuten lang keine Aktivität erfolgt.
Өшіру
Толық зарядталған
EL
Σημείωση: Το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής όταν
Қызыл
Қуаты төмен
παραμένει σε αδράνεια για 15 λεπτά.
түсті болып
ES
Nota: El altavoz cambia al modo de espera automáticamente cuando está inactivo
жыпылықтау
durante 15 minutos.
Ескертпе: Пайдаланбастан бұрын кірістірілген батареяны толық
FI
Huomautus: Kaiutin siirtyy valmiustilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä
зарядтаңыз.
15 minuuttia.
FR
Remarque : l'enceinte bascule automatiquement en mode veille lorsqu'elle est inactive
ES-AR
Indicador LED
Estado de la batería
depuis 15 minutes.
Rojo fijo
Cargando
HU
Megjegyzés: A hangsugárzó automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha nem
Apagado
Totalmente cargado
észlel tevékenységet több mint 15 percig.
IT
Nota: l'altoparlante passa automaticamente alla modalità standby se inattivo per 15
Rojo parpadeante
Baja energía
minuti.
Nota: Antes de usar, cargue completamente la batería integrada.
KK
Ескертпе: Динамик 15 минут бойы әрекетсіз болғанда күту режиміне автоматты
түрде ауысады.
ES-AR
Nota: El parlante cambia al modo de espera automáticamente cuando está inactivo
durante 15 minutos.
IT
Collegamento di un dispositivo tramite NFC
1
Aseta lähteen valitsin asentoon .
Spostare il selettore della sorgente su .
2
Ota NFC-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessasi.
Attivare la funzione NFC sul dispositivo Bluetooth.
3
Kosketa kaiuttimen NFC-tunnistetta Bluetooth-laitteesi NFC-alueella.
Toccare l'area NFC dell'altoparlante con quella corrispondente del dispositivo
Hyväksy Bluetooth-laitteessasi pariliitoksen muodostaminen laitteeseen "BT3500/BT3550".
Bluetooth.
4
Anna tarvittaessa pariliitoksen salasana "0000".
Sul dispositivo Bluetooth, accettare la richiesta di associazione con "BT3500/BT3550".
Viimeistele pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen seuraamalla ruudun ohjeita.
Se necessario, inserire "0000" come password di associazione.
5
Toista ääntä yhdistetyllä laitteella.
Seguire le istruzioni a video per completare l'associazione e il collegamento.
6
Riprodurre l'audio sul dispositivo.
KK
Құрылғыны NFC арқылы қосу
Réglez le sélecteur de source sur .
1
Activez la fonctionnalité NFC sur votre périphérique compatible Bluetooth.
Ресурс қосқышын
2
Touchez l'étiquette NFC située au dos de votre périphérique Bluetooth.
Bluetooth қосылған құрылғыда NFC мүмкіндігін қосыңыз.
3
Sur votre périphérique Bluetooth, acceptez la demande de couplage avec « BT3500/
Динамиктегі NFC тегін Bluetooth құрылғысының артқы жағындағы NFC аумағына
BT3550 ». Si nécessaire, saisissez « 0000 » comme mot de passe de couplage.
тигізіңіз.
4
Suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage et établir la connexion.
Bluetooth құрылғысында «BT3500/BT3550» құрылғысымен жұптау сұрауын
Lancez la lecture audio sur le périphérique.
қабылдаңыз. Қажет болса, жұптау құпия сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз.
5
Жұптау және қосу әрекетін аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
6
Құрылғыда дыбысты ойнатыңыз.
ES-AR
Állítsa a forrásválasztót
állásba.
Conexión de un dispositivo a través de NFC
Kapcsolja be az NFC funkciót a Bluetooth-kompatibilis eszközön
1
Érintse a hangsugárzón található NFC-címkét a Bluetooth-eszköz NFC-területéhez.
Deslice el selector de fuente a .
2
A Bluetooth-eszközön fogadja el a „BT3500/BT3550" eszközzel való párosításra vonatkozó
Active la función NFC en el dispositivo Bluetooth.
3
kérést. Ha szükséges, adja meg a „0000" párosítási jelszót.
Toque la etiqueta NFC en la parte superior del parlante con el área NFC del
A párosítás és csatlakoztatás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
dispositivo Bluetooth.
4
Audiotartalom lejátszása az eszközön.
En el dispositivo Bluetooth, acepte la solicitud de emparejamiento con "BT3500" o
"BT3550". Si es necesario, introduzca "0000" como contraseña de emparejamiento.
5
Siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento y la conexión.
6
Reproduzca audio en el dispositivo.
Lancez la lecture audio sur le périphérique.
KK
Pour désactiver la connexion Bluetooth ou pour accéder au mode de couplage
Bluetooth құрылғысынақолмен қосылу
Bluetooth, maintenez
enfoncé pendant 3 secondes.
1
Ресурс қосқышын
2
WOOX Innovations ne garantit pas la compatibilité avec tous les appareils Bluetooth.
Құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз және Bluetooth құрылғыларын іздеңіз.
L'enceinte peut mémoriser jusqu'à 4 appareils couplés.
3
Жұптауды және қосуды бастау үшін құрылғыда [BT3500]/[BT3550] тармағын
Tenez le système à distance de tout autre dispositif électronique susceptible de provoquer
таңдаңыз. Қажет болса, «0000» әдепкі құпия сөзін енгізіңіз.
des interférences.
»
Сәтті жұптап, қосқаннан кейін, динамик екі рет сигнал шығарады және
Bluetooth көрсеткіші тұтас көк түске айналады.
4
Құрылғыда дыбысты ойнатыңыз.
Állítsa a forrásválasztót
állásba.
Bluetooth қосылымын ажырату немесе Bluetooth жұптау режиміне өту үшін
түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.
Az eszközön aktiválja a Bluetooth-funkciót és keressen Bluetooth-eszközöket.
Ескертпе:
A párosítás és csatlakoztatás megkezdéséhez válassza ki az eszközön a [BT3500]/[BT3550]
WOOX Innovations компаниясы барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке
elemet. Szükség esetén adja meg az alapértelmezett „0000" jelszót.
кепілдік бермейді.
»
A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a hangsugárzó kétszer csipogó hangot
Динамик ең көбі 4 жұпталған құрылғыны есте сақтай алады.
ad, és a Bluetooth-jelzőfény elkezd folyamatosan kéken világítani.
Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаңыз.
Audiotartalom lejátszása az eszközön.
A Bluetooth-csatlakozás megszakításához vagy Bluetooth párosítási módba lépéshez
ES-AR
nyomja le és 3 másodpercig tartsa nyomva a
gombot.
Conexión de un dispositivo Bluetoothmanualmente
1
Deslice el selector de fuente a .
A WOOX Innovations nem garantálja az összes Bluetooth eszközzel való kompatibilitást.
2
En el dispositivo, active Bluetooth y busque dispositivos Bluetooth.
A hangsugárzó maximum 4 párosított eszközt tud megjegyezni.
3
Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.
Seleccione [BT3500] o [BT3550] en su dispositivo para iniciar el emparejamiento y la
conexión. Si es necesario, introduzca la contraseña predeterminada "0000".
Después de que el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el
»
parlante emite un pitido dos veces y el indicador de Bluetooth se ilumina en azul
Spostare il selettore della sorgente su .
de forma permanente.
4
Abilitare la funzione Bluetooth sul dispositivo e cercarne altri.
Reproduzca audio en el dispositivo.
Para desconectar la conexión Bluetooth e ingresar al modo de emparejamiento de
Selezionare [BT3500]/[BT3550] sul dispositivo per avviare l'associazione e il collegamento. Se
necessario, inserire la password predefinita "0000".
Bluetooth, mantenga presionado
»
Dopo aver effettuato correttamente l'associazione e il collegamento, l'altoparlante
Nota:
emette due volte un segnale acustico e la spia del Bluetooth diventa blu fissa.
WOOX Innovations no garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
Riprodurre l'audio sul dispositivo.
El parlante puede memorizar un máximo de 4 dispositivos emparejados.
Mantenga el sistema alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar
Per scollegare la connessione Bluetooth o inserire la modalità di associazione Bluetooth,
tenere premuto
per circa 3 secondi.
interferencias.
WOOX Innovations non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
L'altoparlante è in grado di memorizzare massimo 4 dispositivi associati.
Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.
күйіне жылжытыңыз.
күйіне жылжытыңыз.
durante 3 segundos;
7/28/2014 4:56:53 PM

Advertisement

loading

Summary of Contents for Philips BT3500

  • Page 1 Για να αποσυνδέσετε το Bluetooth ή για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης • Keep away from any other electronic device that may cause interference. Vælg [BT3500]/[BT3550] på din enhed for at starte parring og oprette forbindelse. Hvis det • •...
  • Page 2 Peso: unidad principal 0,5 kg Peso: unidad principal 0,5 kg Per scaricare il manuale dell’utente completo, visitare il sito Web www.philips.com/ support. Толық пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алу үшін www.philips.com/support торабына кіріңіз. ES-AR Para descargar el manual del usuario completo, visite www.philips.com/support.
  • Page 3 протягом 3 секунд. เลื อ ก [BT3500]/[BT3550] บนอุ ป กรณ ข องคุ ณ เพื ่ อ เริ ่ ม การจั บ ค  แ ละเชื ่ อ มต อ หากจำ า เป น ให ป  อ นรหั ส электронных устройств, которые могут являться источниками помех.
  • Page 4 0,5 kg Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H) 201 x 101 x 35 mm ในการดาวน โ หลดค  ม ื อ การใช ง านฉบั บ เต็ ม โปรดเยี ่ ย มชม www.philips.com/support Hmotnosť – hlavná jednotka 0,5 kg Kullanım kılavuzunun tamamını...

This manual is also suitable for:

Bt3550