Download Print this page

Zanussi ZHT530 User Manual page 5

Advertisement

TR - TAVSIYELER VE ÖNERILER -
Bu kullanma talimatι birden fazla cihaz modeli için geçerlidir. Cihazιnιza uymayan bazι donanιm özellikleri tarif edilmiş olabilir.
Yalnιş veya eksik montajdan doğan herhangi bir zararιn sorumluluğu üreticiye ait değildir. Davlumbaz ile pişirici cihazιn ocak kιsmι arasιndaki minimum güvenlik
mesafesi 650 mm.dir. Besleme voltajιnιn, davlumbaz içerisine yerleştirilen bilgi etiketinde belirtilenle aynι olup olmadιğιnι kontrol edin. Sιnιf I elektrikli aletleri için, güç
kaynağιnιn yeterli topraklamayι sağlayιp sağlamadιğιnι kontrol edin. Minimum 120 mm çapιnda bir boru yoluyla davlumbazι çιkιş bacasιna bağlayιn. Baca bağlantιsι
mümkün oldu- ğunca kιsa olmalιdιr. Davlumbaz borusunu yanιcι duman taşιyan baca deliğine (buhar ka-zanι, şömine, vb.) bağlamayιn. Davlumbazιn elektrikle
çalιşmayan aletlerle (örneğin; gazlι cihazlar) bağιntιlι olarak kullanιlmamasι halinde çιkιş gazιnιn geri tepmesini önlemek amacιyla odada yeterli bir havalandιrma
sağlanmalιdιr. Te-miz hava girişini temin etmek için mutfakta doğrudan dιşarιya açιlan bir açιklιk bulunmalιdιr. Davlumbaz mutfaktaki kokularιn emilmesi amacιyla
evlerde kullanιm için tasarlanmιştιr.Ticari ve endüstriyel amaçlar için kullanmayιnιz. Davlumbazι tasarlandιğι amaçlarιn dιşιnda kesinlikle kullanmayιnιz. Davlumbaz
çalιşιrken altιnda kesinlikle yüksek çιplak ateş bιrakmayιn. Alev yoğunluğunu doğrudan tencerenin altιnda kalacak şekilde ayarlayιn, kenarlarιnι sarmadιğιndan emin
olun. Yağda kιzartma tavalarιnι kullanιrken sürekli olarak takip edin: fazla ιsιnan yağ tutuşabilir. Kapağın altında kıvılcımdan kaçının, yangın riski Bu alet, güvenliklerin-
den sorumlu kişiler tarafından kontrol edilmedik-leri veya eğitilmedikleri sürece; fi ziksel, duyumsal ve zihinsel kapasi-tesinde kısıtlama olan (çocuklar dahil) veya aleti
kullanma tecrübesi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılamaz. Bebeklerin, aletle oynamadıklarından emin olmak için kontrol edilmeli gerekir. Herhangi bir bakιm
işlemini gerçekleştirmeden önce davlumbazι kapatιn veya fi şini çιkarιn. Filtreleri belirtilen zamanlarda temizleyin ve / veya değiştirin(Yangın riski), Yağ tutucu fi ltreler
Z Bu fi ltreler bulaşık makinasında da yıkanabilir ve normal kullanıldıklarında iki ayda bir, yoğun kullanım halinde ise daha sıkça yıkanmalarıı gereklidir / H Bu fi ltre
yıkanmaz, ortalama iki ayda bir değiştirilir - Aktif karbonlu koku giderici fi ltreler W Aktif karbonlu koku giderici fi ltre yıkanmaz ve rejenere edilmez, normal kullanımda
yaklaşık 4 ayda bir, yoğun kullanımda daha sıkça değiştirilmesi gerekir.. Cihazι nemli bir bez ve nötr bir sιvι deterjan kullanarak temizleyin. Ürün veya paketi üzerindeki
sembolü, bu ürünün normal bir evsel atık olarak görülmemesi ve bu tip elektrikli veya elektronik cihazların atıldığı dönüşümlü toplama noktalarına terkedilmesi
gerektiğine işaret eder. Bu ürünü gerektiği gibi elimine etme kurallarına uyarsanız çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmeye katkı sağlamış
olursunuz. Bu ürünün geri dönüşüm koşulları hakkında daha ayrıntılı bilgi için hudutları içinde bulunduğunuz belediyenin ilgili diaresine, atık yoketme servisine veya
ürünün satıcısına danışınız.
Davlumbazı şebeke cereyanına bağlarken aray temas aralığı en az 3 mm olan çift kutuplu bir elektrik anahtarı koyunuz.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION NV.
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES
BELGIUM
TEL: +32 2 716 26 00
FAX: +32 2 716 26 01
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı fi rmanın
cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.
5

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Zht 630