Download Print this page

Zanussi ZHT530 User Manual page 4

Advertisement

HR - SAVJETI I PREPORUKE -
Ovaj priručnik s uputama za korištenje predviđen je za više verzija uređaja. Moguće je da su opisani pojedini detalji dodatne
opreme koji se ne tiču vašeg uređaja. Proizvođač odbacuje svaku odgovornost za štete prouzročene nepravilnom instalacijom ili instalacijom koja nije u skladu s
pravilima zanata. Minimalna sigurnosna udaljenost od površine za kuhanje i sklopa mora biti 650 mm. Provjerite odgovara li napon mreže onom naznačenom na
pločici smještenoj unutar nape. Kod uređaja klase Ia provjerite osigurava li kućni električni priključak pravilno uzemljenje. Spojite napu na izlaz usisanog zraka pomoću
cijevi promjera koji je jednak ili veći od 120 mm. Dužina cijevi mora biti najkraća moguća. Ne spajajte napu na ispuste dima proizvedenog izgaranjem (kotlovi, kamini,
itd.). U slučaju da se u prostoriji koristi sklop ili aparati koje ne pokreće električna energija (na primjer aparati koji koriste plin), mora se osigurati dovoljna prozračenost
prostora. U slučaju da ga kuhinja nema, napravite otvor prema vani, kako biste osigurali dotok čistog zraka. Napa je osmišljena isključivo za kućnu uporabu, za upijanje
mirisa od kuhanja. Nikad ne koristite napu za namjene za koje nije predviđena. Ne ostavljajte otvoreni plamen jačeg intenziteta pod napom koja je u funkciji. Uvijek
regulirajte plamen tako da izbjegnete jače bočno izlaženje istog u odnosu na dno lonaca. Provjeravajte friteze tijekom korištenja: pregrijano ulje moglo bi se zapaliti.
Ne fl ambirajte jela ispod nape: opasnost od požara. Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih psihičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti, ili
osobe bez iskustva i znanja, osim u slučaju da su pod nadzorom osoba odgovornih za njihovu sigurnost ili su poučene o korištenju uređaja od strane istih. Djeca moraju
biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. Prije započinjanja bilo kakvih radnji održavanja, isključite napu tako da izvučete kabel napajanja i
isključite glavni prekidač. Obavljajte pažljivo i pravodobno održavanje fi ltara u skladu s preporučenim intervalima (Opasnost od požara). Filtri protiv masnoće Z mogu
se prati i u perilici posuđa, a potrebno ih je prati otprilike svaka dva mjeseca ili češće, kod posebno intenzivne uporabe/ H Ne može se prati i nije obnovljiv, potrebno
ga je zamijeniti otprilike svaka 2 mjeseca korištenja ili češće, kod posebno intenzivne uporabe. Filtri protiv mirisa s aktivnim ugljenom W Filtar protiv mirisa s aktivnim
ugljenom ne može se prati i nije obnovljiv, zamjenjuje se otprilike svaka 4 mjeseca korištenja ili češće, kod posebno intenzivne uporabe. Za čišćenje površina nape
dovoljno je koristiti vlažnu krpu i neutralni tekući deterdžent. Simbol
na proizvodu ili ambalaži pokazuje da se proizvod ne smije tretirati kao običan kućni otpad, već
se treba odlagati na posebnim sabirnim mjestima za reciklažu električnih i elektroničkih uređaja. Pravilnim odlaganjem proizvoda pridonosi se izbjegavanju potenci-
jalnih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje koje bi mogle proizići uslijed neprikladnog odlaganja proizvoda. Za podrobnije informacije o reciklaži ovog proizvoda,
kontaktirajte komunalni ured, lokalnu službu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Spojite napu na mrežno napajanje stavljanjem između dvopolnog prekidača s otvorom kontakata od najmanje 3 mm.
RU - СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ -
Настоящее руководство по эксплуатации составлено для разных моделей при-бора. Возможно, вы встретите в нем
описание отдельных комплектующих, не от-носящихся к модели Вашего прибора. Производитель отклоняет всякую ответственность за повреждения, вызванные
неправильной и несоответствующей правилам установкой. Минимальное безопасное расстояние между плитой и вытяжкой должно быть 650 мм. Проверить
соответствие напряжения сети указанному на табличке, закрепленной внутри вытяжки. Для приборов класса I проверить, чтобы электрическая проводка в доме обеспе-
чивала правильное заземление. Соединить вытяжку с дымоходом трубкой диаметром, равным или больше 120 мм. Длина трубки должна быть как можно меньше. Не
соединять вытяжку с выпускными трубами дымов от процессов горения (кот-лы, камины и проч.). В случае если в помещении используются как вытяжка, так и приборы,
не рабо-тающие на электроэнергии (например, газовые приборы), необходимо должным образом проветривать помещение. Если на кухне нет окна, сделать отверстие
наружу из помещения, чтобы через него поступал свежий воздух. Вытяжка спроектирована исключительно для бытового применения для уничто-жения запахов от
готовки. Никогда не допускать несоответствующего пользования вытяжкой. Не оставлять открытое и сильное пламя под находящейся в работе вытяжкой. Обязательно
регулировать пламя, чтобы оно не выходило за дно кастрюль. Следить за работой фритюрниц: сильно нагретое масло может воспламениться. Не готовьте блюда
фламбе под кухонной вытяжкой; опасность возникновения пожара. Запрещается пользоваться прибором людям (и детям) с ограниченными психи-ческими, сенсорными
и умственными способностями, а также лицам, не обла-дающим опытом и необходимыми знаниями, без контроля и предварительного обучения пользованием
прибора со стороны ответственных за их безопасность лиц. Дети должны находиться под надзором взрослых и не играть с прибором. Прежде чем приступать к любой
операции по уходу, отсоединить вытяжку от сети, вынув электрическую вилку или выключив главный выключатель. Производить тщательный и своевременный уход
за фильтрами в рекомендуе-мые интервалы времени (Опасность пожара), Противожировые фильтры Z Такой фильтр можно также мыть в посудомоечной машине.
/ H Этот фильтр не следует мыть, должно быть изменено в
Мыть фильтр необходимо не реже одного раза в 2 месяца или чаще в случае его активного применения.
среднем раз в два месяца
- Фильтр от запахов W Такой фильтр нельзя мыть и восстанавливать, его следует менять в среднем раз в 4 месяца или даже чаще в случае
особо интенсивного использования вытяжки. Для уборки поверхностей вытяжки пользоваться влажной тряпкой и жидким ней-тральным мылом. Символ
на изделии
или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в каче-стве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки
элек-тронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей
среде и здоровью людей потен-циального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обраще-ния с подобными отходами. За более
подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором
Вы приобрели изделие.
Соединить вытяжку с сетевым напряжением, установив двухполюсный выключатель с разведением контактов не менее 3 мм.
4

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Zht 630