Download Print this page

Hitachi CR 10DL Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Batteridriven tigersåg
Batteridrevet stiksav m/pendul
Batteridrevet stikksag
Akkutoiminen pistosaha noukintaliikkellä
Cordless Reciprocating Saw
CR 10DL
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Hitachi CR 10DL

 • Page 1 Batteridrevet stiksav m/pendul Batteridrevet stikksag Akkutoiminen pistosaha noukintaliikkellä Cordless Reciprocating Saw CR 10DL Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 3 Svenska Dansk Norsk 10,8V uppladdningsbart batteri 10,8V genopladeligt batteri 10,8V oppladbart batteri Lås Smæklås Sperrehake Dra ut Træk ud Dra ut Passa in Ilæg Sett i Handtag Håndtag Håndtak Tryck Tryk Skyv Passa in Ilæg Sett i Signallampa Kontrollampe Pilot-lys Hål för iläggning av det Hul til tilslutning af det Hull for tilkopling av det...
 • Page 5 Svenska Dansk Norsk Spak Hendel Sågblad Klinge Blad Kolvskåra Plunger-åbning Plungersplitt Annat sågblad Ekstra klinge Annet blad Bladfäste Bladholder Sagbladsholder Maskinolja Maskinolie Maskinolje Gummikåpa Gummihætte Gummihette Sågbladshål Klingehul Bladhull Sexkantig stångskruvnyckel Sekskantjernnøgle Sekskantnøkkel Sågfot Base Maskinfot Insexskruv 4 mm Sekskantbolt 4 mm Innersekskant bolt 4 mm Spärreglage Låseknap...
 • Page 7 Svenska Dansk Norsk Sågdrag Slag Slag Suomi English Isku Stroke...
 • Page 8 Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser symboler, Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes for som anvendes for maskinen. som används för maskinen. maskinen. Sørg for å forstå Vær sikker på, at du forstår Se till att du förstår vad de betydningen av disse deres betydning, inden du betyder innan verktyget...
 • Page 9 Svenska b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ögonskydd. ELEKTRISKA VERKTYG Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för VARNING tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna står i läge av innan du ansluter det elektriska nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga...
 • Page 10 5. Se till att det uppladdningsbara batteriet inte f) Håll skärverktygen skarpa och rena. kortsluts. Det resulterar i hög elektrisk spänning och Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa överhettning, som kan skada batteriet. skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera. 6.
 • Page 11: Tekniska Data

  Svenska Innan förvaring av ett batteri avlägsna eventuellt 10. Använd inte på plats där stark statisk elektricitet spån och smuts som har fastnat på det och förvara skapas. det inte tillsammans med metallföremål (skruvar, 11. Om batteriet läcker, luktar illa, blir varmt, missfärgat spikar etc.).
 • Page 12: Före Användning

  Svenska Vi hänvisar till tabell 2, 3 och 4 angående val av lämpliga ANMÄRKNING sågblad. Kom ihåg att dra ut batteriet ur laddaren efter Rätt till ändringar av extra tillbehör förbehålles. användning och att spara batteriet. Hur batteriets brukstid förlängs ANVÄNDNINGSOMRÅDE (1) Ladda upp batteriet innan det laddats ur helt.
 • Page 13 Svenska OBSERVERA! TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Var noga med att strömmen är urkopplad och batteriet borttaget, för att förhindra en olycka. (2) Efter att spaken har förts i pilens riktning som visas i Hur batteriets brukstid förlängs Bild 7 och är fäst, vrid bladet så att det pekar nedåt. Bladet skall falla ut av sig självt.
 • Page 14 Svenska 3. Sågning i metall kommer att återgå till normalt tillstånd när batteriet OBSERVERA! blir uppvärmt. Pressa sågfoten stadigt mot arbetsstycket. 7. Varningslampa för batterinivå Utsätt aldrig sågbladet för orimlig påfrestning vid Batterinivån kan kontrolleras genom att dra i sågning, eftersom sågbladet då lätt kan gå av. avtryckaren när det elektriska verktyget inte är laddat.
 • Page 15 2,5 – 6 diameter på under 60 mm Reparationer, modifieringar och inspektioner av Nr. 132 För sågning och grovbearbetning av timmer Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. ANMÄRKNING Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in Sågbladen av bimetall, med numren 101 –...
 • Page 16 Dansk Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. b) Brug personligt sikkerhedsudstyr.
 • Page 17 Dansk Skil aldrig batteriet eller opladeapparatet ad. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt Kortslut aldrig det genopladelige batteri. elektriske værktøj. Kortslutning af batteriet vil forårsage en stor elektrisk f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. strømning og overophedning, hvilket igen vil føre Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt til, at batteriet beskadiges eller brænder sammen.
 • Page 18 Dansk ADVARSEL Undlad at anbringe eller udsætte batteriet for høje For at forhindre enhver form for batterilækage, temperaturer eller høje tryk som fx inde i en varmeudvikling, røgudvikling, eksplosion og antændelse, mikroovn, et tørreapparat eller en beholder med højt skal du sørge for på forhånd at være opmærksom på tryk.
 • Page 19: Før Ibrugtagning

  Dansk Advarselslampen slukkes for at angive at batteriet er EKSTRA TILBEHØR (sælges separat) fuldstændigt ladet op. FORSIGTIG 1. Batteri (BCL1015) Hvis batteriet er opvarmet på grund af direkte solstråler e.l., lige efter operationen, kan det ske at advarselslampen ikke tændes. Afkøl så først batteriet, og udfør derefter opladningen.
 • Page 20: Korrekt Anvendelse

  Dansk (3) Stik savklingen hele vejen ind i den lille åbning i Gummihætten kan sættes på, hvis den trykkes fast plungerspidsen med armen trykket ind. Denne klinge på armen. Sørg for, på dette tidspunkt, at der ikke er kan monteres, så den vender enten opad eller nedad noget mellemrum mellem savbladsholderen og (Fig.
 • Page 21 Dansk FORSIGTIG trækker eller slipper trykkeren. Klinge-plungerens Undgå stikskæring i materialer af metal. Dette kan slagintensitet kan justeres fra minimum til maksimum nemt øve skade på savklingen. som angivet på navnepladen via det tryk, der anvendes på trykkeren. Tryk kraftigere for at øge Træk aldrig i omskiftertrykkeren, mens spidsen af hastigheden, og tryk mindre for at mindske savklingen er presset mod materialet.
 • Page 22: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el- Under 3,5 en ydre diameter på mindre end 60 mm værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service- Nr. 109 Til skæring i stål og rør af rustfrit stål med center. 2,5 – 6 Denne liste over reservedele vil være nyttig, når...
 • Page 23 Dansk Information om luftbåren støj og vibration De målte værdier er fastsat i overensstemmelse med EN60745 og afgives i overensstemmelse med ISO 4871. Det afmålte A-vægtede lydniveau: 95 dB (A) Det afmålte lydtryksniveau: 83 dB (A) Usikkerhed KpA: 3 dB (A) Brug høreværn.
 • Page 24 Norsk Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til FOR ELEKTROVERKTØY alvorlige personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. sklisikre vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan redusere faren for personskade.
 • Page 25 Norsk 5. Aldri kortslutt det oppladingsbare batteriet. Korts f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. lutter en batteriet vil det resultere i stor elektrisk Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe strøm og overopphetning. Det vil føre til forbren ning kanter/blader vil redusere faren for at de låser seg, eller skade av batteriet.
 • Page 26 Norsk 11. Hvis batteriet lekker, vond lukt siver ut, Før lagring, fjern all spon og støv fra batteriet og overopphetes, er misfarget eller deformert, eller på ikke oppbevar det sammen med metall deler (skurer, noen som helst måte virker unormalt under bruk, spiker, etc).
 • Page 27 Norsk BRUK Slik får du batteriene til å vare lenger Skjæring i rør og vinkelstål. (1) Lad batteriene opp før de er helt utgått. Skjæring i ulike typer tre. Når du merker at effekten i verktøyet begynner å bli Skjæring i bløtt stål, aluminium og kopper plater. dårlig, stanser du verktøyet og lader batteriet opp.
 • Page 28: Bruk Av Maskinen

  Norsk Videre kan sagbladspissen i visse tilfeller berøre NÅR SAGBLADET BREKKER innsiden av røret slik at sagbladet ødelegges. Selv om sagbladet skulle brekke og er inni den lille Velg den sagbladlengden som egner seg best til plungeren, skal det falle ut hvis hendelen skyves i jobben.
 • Page 29 Norsk monteringsposisjonen for hvert blad. Velg egnet blad Matehastigheten settes ned når materialet skal ved å se Tabell 2 og 4 under. skjæres inn i små runde buer. For høy hastighet kan forårsake at bladet brekker. Tabell 2: Hardkarbonblad 6. Innstikkskjæring Sagblad Tykkelse Med dette verktøyet kan du utføre lommeskjæring i...
 • Page 30 40°C og hvor den er utilgjengelg for barn. 6. Liste over servicedeler Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet...
 • Page 31 Suomi b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA suojalaseja. KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän ja VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki henkilövahinkojen vaaraa. ohjeet. c) Estä koneen käynnistyminen vahingossa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa Varmista, että...
 • Page 32 Suomi 9. Kuluneen pariston käyttö vahingoittaa laturia. g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja työkalun teriä 10. Älä kiinnitä laturin tuuletusrakoihin mitään. Jos jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen samalla laturin tuuletusrakoihin kiinnitetään metalliesineitä huomioon työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ. tai jotakin tulenarkaa, on seurauksena sähköiskun Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin vaara tai laturivaurio.
 • Page 33: Tekniset Tiedot

  Suomi Älä käytä ilmiselvästi vahingoittunutta tai HUOMIO ulkonäöltään muuttunutta paristoa. Jos paristosta vuotavaa nestettä joutuu silmiin, älä Älä käytä paristoa vääränapaisesti. hankaa silmiä, vaan pese ne hyvin tuoreella Älä yhdistä paristoa suoraan sähköpistorasioihin tai puhtaalla vedellä kuten vesijohtovedellä ja ota auton savukkeensytyttimen pistokkeisiin.
 • Page 34 Suomi se ja lataa paristo. Mikäli jatkat tällöin käyttöä ja KÄYTTÖ kulutat sähkövirtaa, paristo vahingoittuu ja sen kestoikä lyhenee. Putken ja kulmateräksen sahaukseen. (2) Älä lataa korkeissa lämpötiloissa. Monenkaltaisen puutavaran katkaisuun. Ladattava paristo on kuuma heti käytön jälkeen. Jos Teräs-, alumiini- ja kuparilevyjen katkaisuun. paristo ladataan heti käytön jälkeen, sen sisäinen Muovien, kuten fenoolihartsin ja vinyylin sahaukseen.
 • Page 35 Suomi (1) Jos rikkoutuneen terän osa työntyy esiin männän vähentämisen jälkeen esiintyöntyvän pituuden tulisi pienestä lovesta, vedä esiintyöntyvä osa irti ja irrota olla suurempi kuin materiaali (katso Kuva 19 ja Kuva koko terä. 21). (2) Jos rikkoutunut sahanterä on näkymättömissä Jos leikkaat suurta putkea, suurta puupalaa tms., joka pienessä...
 • Page 36 Suomi asennettu käänteisesti kuten Kuva 26, 28 ja Kuva 30 Taulukko 2: HCS terät on näytetty. Käytä mahdollisimman lyhyttä ja paksua Paksuus sahanterää. Suosittelemme, että tähän tarkoitukseen Teränr. Käyttötapa (mm) käytetään KAKSOIMETALLITERÄÄ nr. 132, joka Nr. 2 Halkaisijaltaan alle 30 mm mainitaan Taulukossa 3.
 • Page 37 5. Säilytys Säilytä akkutoiminen pistosaha noukintaliikkeellä lasten ulottumattomissa, paikassa, jossa lämpötila ei ylitä 40°C. 6. Huolto-osalista HUOMAUTUS Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- huoltokeskuksessa. Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä työkalun kanssa valtuutettuun Hitachi- huoltokeskukseen korjausta tai huoltoa pyydettäessä.
 • Page 38: General Power Tool Safety Warnings

  English c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or WARNING carrying the tool. Read all safety warnings and all instructions. Carrying power tools with your finger on the Failure to follow the warnings and instructions may result switch or energising power tools that have the...
 • Page 39: Caution On Lithium-Ion Battery

  English 12. Wear earplugs to protect your ears during operation. A charger that is suitable for one type of battery 13. Do not touch the blade during or immediately pack may create a risk of fire when used with after operation. The blade becomes very hot during another battery pack.
 • Page 40: Specifications

  English Keep away from fire immediately when leakage If liquid leaks onto your skin or clothes, wash well or foul odor are detected. with clean water such as tap water immediately. 10. Do not use in a location where strong static There is a possibility that this can cause skin irritation.
 • Page 41: Battery Removal/Installation

  English NOTE APPLICATIONS Be sure to pull out the battery from the charger after use, and then keep it. Cutting pipe and angle steel. Cutting various lumbers. How to make the batteries perform longer Cutting mild steel plates, aluminum plates, and copper plates.
 • Page 42: How To Use

  English 2. Dismounting the blade bolt. Ensure that the base does not contact the (1) Turn on and off the switching trigger several times blade. so that the lever can jump out of the front cover 4. Confirm that the battery is mounted correctly completely.
 • Page 43: Selection Of Blades

  English 3. Cutting metallic materials of work. This, however, is a temporary phenomenon, CAUTION and returns to normal when the battery warms up. Press the base firmly against the workpiece. 7. Battery Level Warning Lamp Never apply any unreasonable force to the saw The battery level can be checked by pulling the blade when cutting.
 • Page 44 Repair, modification and inspection of Hitachi Power 2.5 – 6 less than 60 mm in outer diameter Tools must be carried out by an Hitachi Authorized Service Center. No. 132 For cutting and roughing lumber This Parts List will be helpful if presented with the...
 • Page 45 English WARNING The vibration emission value during actual use of the power tool can differ from the declared value depending on the ways in which the tool is used. To identify the safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running...
 • Page 48 EN55014 og EN61000 i samsvar med Rådsdirektiver 2004/108/EF, 2006/95/EF og 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH 31. 3. 2008 Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.