Sony CCD TR 502 E Manuals

Manuals and User Guides for Sony CCD TR 502 E. We have 1 Sony CCD TR 502 E manual available for free PDF download: Operating Instructions Manual

Sony CCD TR 502 E Operating Instructions Manual

Sony CCD TR 502 E Operating Instructions Manual (88 pages)

Sony CCD TR 502 E Camcorder User Manual  
Brand: Sony | Category: Camcorder | Size: 1.66 MB
Table of contents
Operating Instructions1................................................................................................................................................................
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Using This Manual4................................................................................................................................................................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ4................................................................................................................................................................
Precautions On Camcorder Care5................................................................................................................................................................
Checking Supplied Accessories6................................................................................................................................................................
è ӂ ͇ Ô Ë·„‡ÂÏ˚ı Ô Ë̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ6................................................................................................................................................................
Charging And Installing The Battery Pack7................................................................................................................................................................
Battery Life8................................................................................................................................................................
To Remove The Battery Pack9................................................................................................................................................................
Installing The Battery Pack10................................................................................................................................................................
Inserting A Cassette11................................................................................................................................................................
ÇÒÚ‡‚͇ ͇ÒÒÂÚ11................................................................................................................................................................
Camera Recording12................................................................................................................................................................
éÒÌÓ‚Ì˚ ÓÔ ‡ˆËË á‡ÔËÒ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚ˉÂÓ͇ÏÂ12................................................................................................................................................................
To Focus The Viewfinder Lens14................................................................................................................................................................
Using The Zoom Feature15................................................................................................................................................................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË Ì‡ÂÁ ˉÂÓ͇ÏÂ15................................................................................................................................................................
Hints For Better Shooting16................................................................................................................................................................
ëÓ‚ÂÚ˚ ‰Îfl ÎÛ˜¯ÂÈ Ò˙ÂÏÍË16................................................................................................................................................................
Checking The Recorded Picture18................................................................................................................................................................
è ӂ ͇ Á‡ÔËÒ‡ÌÌÓ„Ó ËÁÓ· ‡ÊÂÌËfl18................................................................................................................................................................
Connections For Playback19................................................................................................................................................................
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl ‚ÓÒÔ ÓËÁ‚‰ÂÌËfl19................................................................................................................................................................
Playing Back A Tape20................................................................................................................................................................
ÇÓÒÔ ÓËÁ‚‰ÂÌË ÎÂÌÚ20................................................................................................................................................................
Various Playback Modes21................................................................................................................................................................
Using Alternative Power Sources22................................................................................................................................................................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‡Î¸Ú ̇ÚË‚Ì˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ ÔËÚ‡ÌËfl22................................................................................................................................................................
Using The Mains23................................................................................................................................................................
Using Alkaline Batteries24................................................................................................................................................................
Using A Car Battery25................................................................................................................................................................
Changing The Mode Settings26................................................................................................................................................................
Selecting The Mode Setting Of Each Item27................................................................................................................................................................
Recording With The Date Or Time29................................................................................................................................................................
á‡ÔËÒ¸ Ò ‰‡ÚÓÈ ËÎË ‚ ÂÏÂÌÂÏ29................................................................................................................................................................
Selecting The Start/stop Mode30................................................................................................................................................................
Ç˚·Ó ÂÊËχ Start/stop30................................................................................................................................................................
Shooting With Backlighting31................................................................................................................................................................
ë˙ÂÏ͇ Ò Á‡‰ÌÂÈ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍÓÈ31................................................................................................................................................................
Fade-in And Fade-out32................................................................................................................................................................
ǂ‰ÂÌËÂ Ë ‚˚‚‰ÂÌË ËÁÓ· ‡ÊÂÌËfl32................................................................................................................................................................
Enjoying Picture Effect34................................................................................................................................................................
ç‡Ò·ʉÂÌË ˝ÙÙÂÍÚ‡ÏË ËÁÓ· ‡ÊÂÌËfl34................................................................................................................................................................
Using Picture Effect Function35................................................................................................................................................................
Using The Wide Mode Function (ccd-tr502e Tr620e Only)36................................................................................................................................................................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË ¯Ë ÓÍÓÙÓ Ï‡ÚÌÓ„Ó ÂÊËχ (íÓθÍÓ Ccd-tr502e/tr620e)36................................................................................................................................................................
Using The Wide Mode Function37................................................................................................................................................................
Focusing Manually38................................................................................................................................................................
îÓÍÛÒË Ó‚Í‡ ‚ Û˜ÌÛ38................................................................................................................................................................
Using The Program Ae Function40................................................................................................................................................................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË Program Ae40................................................................................................................................................................
Releasing The Steady Shot Function42................................................................................................................................................................
Superimposing A Title43................................................................................................................................................................
ç‡ÎÓÊÂÌË ̇‰ÔËÒË43................................................................................................................................................................
Using Titles44................................................................................................................................................................
Making Your Own Titles46................................................................................................................................................................
ëÓÁ‰‡ÌË LJ¯Ëı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ̇‰ÔËÒÂÈ46................................................................................................................................................................
Editing Onto Another Tape48................................................................................................................................................................
åÓÌÚ‡Ê Ì‡ ‰ Û„Û˛ ÎÂÌÚÛ48................................................................................................................................................................
In The Camcorder49................................................................................................................................................................
á‡ÏÂ̇ ÎËÚË‚ÓÈ ·‡Ú‡ ÂÈÍË Ë‰ÂÓ͇Ï Â49................................................................................................................................................................
Changing The Lithium Battery In The Camcorder50................................................................................................................................................................
Resetting The Date And Time51................................................................................................................................................................
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‰‡Ú˚ Ë ‚ ÂÏÂÌË51................................................................................................................................................................
Playback Modes52................................................................................................................................................................
êÂÊËÏ˚ ‚ÓÒÔ ÓËÁ‚‰ÂÌËfl52................................................................................................................................................................
Tips For Using The Battery Pack53................................................................................................................................................................
ëÓ‚ÂÚ˚ ÔÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ·‡Ú‡ ÂÈÌÓ„Ó ÎÓÍ53................................................................................................................................................................
Maintenance Information And Precautions58................................................................................................................................................................
àÌÙÓ Ï‡ˆËfl ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ ‡ÔÔ‡ ‡ÚÓÏ Ë Ô Â‰ÓÒÚÓ ÓÊÌÓÒÚË58................................................................................................................................................................
Video Head Cleaning59................................................................................................................................................................
Using Your Camcorder Abroad64................................................................................................................................................................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË LJ¯ÂÈ ‚ˉÂÓ͇Ï ˚ Á Û·ÂÊÓÏ64................................................................................................................................................................
Trouble Check65................................................................................................................................................................
When The Charge Lamp Flashes68................................................................................................................................................................
è ӂ ͇ ÌÂËÒÔ ‡‚ÌÓÒÚÂÈ69................................................................................................................................................................
Specifications73................................................................................................................................................................
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡ ‡ÍÚ ËÒÚËÍË74................................................................................................................................................................
Identifying The Parts75................................................................................................................................................................
éÔÓÁ̇‚‡ÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ75................................................................................................................................................................
Remote Commander79................................................................................................................................................................
Attaching The Shoulder Strap81................................................................................................................................................................
Warning Indicators84................................................................................................................................................................
è ‰ÛÔ Âʉ‡˛˘Ë Ë̉Ë͇ÚÓ84................................................................................................................................................................
Index85................................................................................................................................................................
ì͇Á‡ÚÂÎ86................................................................................................................................................................

Advertising

Share and save

Advertising