Sony HAP-S1 Reference Manual
Sony HAP-S1 Reference Manual

Sony HAP-S1 Reference Manual

Hdd audio player system
Hide thumbs Also See for HAP-S1:
Table of Contents
 • SzerzőI Jogok
 • Műszaki Adatok
 • Autorská Práva
 • Bezpečnostní Opatření
 • Technické Údaje
 • Autorské Práva
 • Preventívne Opatrenia
 • Technické Parametre
 • Drepturi de Autor
 • Măsuri de Precauţie

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
HDD AUDIO PLAYER
SYSTEM
HAP-S1
Reference Guide
Referencia útmutató
Referenční příručka
Referenčná príručka
Ghid de referinţă
GB
HU
CZ
SK
RO

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Sony HAP-S1

 • Page 1 Reference Guide Referencia útmutató Referenční příručka HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Referenčná príručka Ghid de referinţă HAP-S1...
 • Page 2 EU directives. Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, built-in cabinet. 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to...
 • Page 3 Disposal of Old Electrical & Electronic For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable Equipment (Applicable in the European collection point for the recycling of waste batteries. Union and other European countries with For more detailed information about recycling of this product or battery, separate collection systems)
 • Page 4 Software, and the Gracenote Servers, including all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become liable for any payment to you for “ATRAC” and ATRAC Advanced Lossless are trademarks of Sony any information that you provide. You agree that Gracenote, Inc. may Corporation.
 • Page 5 GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE SOFTWARE OR ANY GRACENOTE SERVER.
 • Page 6 If you have any questions or problems concerning your unit, please consult have it checked by qualified personnel before operating it any further. your nearest Sony dealer. On power sources The HDD AUDIO PLAYER SYSTEM has a built-in antenna for wireless LAN.
 • Page 7: Specifications

  Disclaimer on compensation for lost recordings Wireless LAN Compatible standards Sony is not liable and will not compensate for any lost recordings or related IEEE 802.11 b/g/n losses, including when recordings are not made on the unit or external Frequency band/channel media/recording device due to reasons including unit failure, or when the 2.4 GHz band: channels 1-13...
 • Page 8 OPTICAL IN Supported playback format: LPCM 2ch LINE IN 1, 2 Input sensitivity: 500 mV Input impedance: 100 kilohms Output section Output jacks LINE OUT Output impedance: 2.2 kilohms 2 Hz - 80 kHz (–3 dB) PHONES (headphone jack) Stereo jack: 8 ohms or higher EXT port Type A USB, Hi-Speed USB, for connecting an external hard disk drive General and others...
 • Page 10 A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg a tápkábelt ki nem húzza a hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva. Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az 1999/5/EK direktíva alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó kitételeinek.
 • Page 11 Feleslegessé vált elektromos és Az elemeket a szakszerű kezelésük érdekében hasznos élettartamuk végén adja le a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. elektronikus készülékek hulladékként való Egyéb elemek esetében olvassa el az elemek biztonságos cseréjére eltávolítása (Az Európai Unióra és egyéb, vonatkozó...
 • Page 12: Szerzői Jogok

  Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye. ADATOKAT, A GRACENOTE-SZOFTVERT ÉS A GRACENOTE-KISZOLGÁLÓKAT KIZÁRÓLAG AZ ITT KIFEJEZETTEN ENGEDÉLYEZETT MÓDOKON HASZNÁLJA Az „ATRAC” és az ATRAC Advanced Lossless a Sony Corporation védjegye. VAGY HASZNOSÍTJA. Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és szabadalmait Ön beleegyezik, hogy az Ön nem kizárólagos licence, amely engedélyezi a Fraunhofer IIS és a Thomson vállalattól licenceljük.
 • Page 13 A licenc a Gracenote szoftver és minden Gracenote adat aktuális állapotban való használatát engedélyezi az Ön számára. A Gracenote nem vállal semmilyen kifejezett vagy ráutaló garanciát a Gracenote kiszolgálókról érkező Gracenote adatok pontosságával kapcsolatban. A Gracenote fenntartja a jogot, hogy a Gracenote által elegendőnek ítélt bármely okból törölhesse az adatokat a Gracenote-kiszolgálókról, illetve módosíthassa az adatkategóriákat.
 • Page 14 Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, húzza Ha az egységgel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül ki az egység hálózati tápkábelét, és a további használat előtt forduljon fel, forduljon a legközelebbi Sony márkaképviselethez. szakemberhez. A HDD AUDIOLEJÁTSZÓ RENDSZER a vezeték nélküli LAN használatához Áramforrások...
 • Page 15 érdekében. Mindazonáltal a az egységgel vagy külső hordozóval/rögzítőeszközzel készített felvételek Sony nem másolja le és nem menti el a fájlok nevét vagy bármely más esetét, egyebek közt az egység meghibásodása miatt, vagy ha a felvétel információt.
 • Page 16: Műszaki Adatok

  LINE IN 1, 2 Műszaki adatok Bemeneti érzékenység: 500 mV Bemeneti impedancia: 100 kΩ Kimeneti rész Erősítő Kimeneti aljzatok LINE OUT Kimenő referenciateljesítmény Kimeneti impedancia: 2,2 kΩ 40 W + 40 W (4 Ω, 1 kHz, THD 10%) 2 Hz – 80 kHz (–3 dB) Névleges kimenő...
 • Page 18 EU. Neinstalujte přístroj do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku vestavěná skříňka. Tokio, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jménem. S dotazy souvisejícími se shodou produktů...
 • Page 19 Likvidace použitých elektrických V případě všech dalších typů baterií si prosím přečtěte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z produktu. Předejte baterii na příslušném a elektronických zařízení (platí v rámci sběrném místě pro recyklaci použitých baterií. Evropské unie a v ostatních evropských Podrobné...
 • Page 20: Autorská Práva

  GRACENOTE ANI SERVERY GRACENOTE JINÝM ZPŮSOBEM, NEŽ JE „ATRAC“ a ATRAC Advanced Lossless jsou ochrannými známkami VÝSLOVNĚ POVOLENO V TÉTO LICENČNÍ SMLOUVĚ. společnosti Sony Corporation. Berete na vědomí, že vaše nevýhradní licence k používání dat Gracenote, Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou licencovány softwaru Gracenote a serverů...
 • Page 21 Licence na software Gracenote a veškeré položky dat Gracenote je vám poskytována „TAK, JAK JE“. Společnost Gracenote nenese žádnou zodpovědnost a neposkytuje žádnou výslovně uvedenou ani předpokládanou záruku ohledně pravdivosti jakýchkoli dat Gracenote na serverech Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu podle svého uvážení...
 • Page 22: Bezpečnostní Opatření

  Pokud se do krytu dostane jakýkoli předmět nebo tekutina, odpojte S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vaší jednotky, jednotku a nechte ji před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným se obraťte na nejbližšího prodejce Sony. pracovníkem. Systém audiopřehrávače s HDD je vybaven vestavěnou anténou pro Zdroje napájení...
 • Page 23: Technické Údaje

  Opravy nebo diagnostické kontroly si mohou vyžádat přístup k datům Zesilovač uloženým na pevném disku pro účely oprav a testů, aby bylo možné ověřit, jak k problému došlo, a určit možná řešení. Společnost Sony však Referenční výstupní výkon nebude kopírovat ani ukládat názvy souborů ani žádné jiné informace.
 • Page 24 OPTICAL IN Podporovaný formát přehrávání: LPCM 2ch LINE IN 1, 2 Vstupní citlivost: 500 mV Vstupní impedance: 100 kiloohmů Výstupy Výstupní konektory LINE OUT Výstupní impedance: 2,2 kiloohmů 2 Hz – 80 kHz (–3 dB) PHONES (sluchátka) Stereofonní konektor: 8 ohmů a vyšší Konektor EXT USB A, vysokorychlostní...
 • Page 26 úrazu elektrickým prúdom. Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená od elektrickej siete, kým je Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že toto vybavenie je v súlade so pripojená k sieťovej zásuvke. základnými požiadavkami a ďalšími dôležitými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
 • Page 27 Likvidácia starých elektrických Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom zbernom mieste a elektronických zariadení (predpisy určenom na recykláciu nepotrebných batérií. platné v Európskej únii a ostatných Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám európskych krajinách so zavedeným poskytne miestny mestský...
 • Page 28: Autorské Práva

  GRACENOTE BUDETE POUŽÍVAŤ VÝLUČNE SPÔSOBOM POVOLENÝM Slovné označenia ATRAC a ATRAC Advanced Lossless sú ochrannými V TOMTO DOKUMENTE. známkami spoločnosti Sony Corporation. Súhlasíte s tým, že v prípade porušenia týchto obmedzení bude vaša Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu nevýlučná...
 • Page 29 Na softvér Gracenote a každú položku údajov Gracenote sa vám poskytuje licencia „TAK, AKO JE“. Spoločnosť Gracenote neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia a záruky týkajúce sa presnosti údajov Gracenote v súvislosti so servermi Gracenote. Spoločnosť Gracenote si vyhradzuje právo na odstránenie údajov zo serverov Gracenote alebo zmenu kategórií údajov z akéhokoľvek dôvodu, ktorý...
 • Page 30: Preventívne Opatrenia

  ďalším používaním Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa jednotky, obráťte sa ju nechajte skontrolovať kvalifikovaným personálom. na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony. Zdroje napájania SYSTÉM PREHRÁVAČA ZVUKU S PEVNÝM DISKOM je vybavený vstavanou ...
 • Page 31: Technické Parametre

  údajom uloženým na jednotke pevného disku na účely opravy alebo testovania, aby sa overil vznik problému a určili možné riešenia. Referenčný výstupný výkon Spoločnosť Sony však neskopíruje ani neuloží názvy súborov ani žiadne 40 W + 40 W (4 ohmy, 1 kHz, THD 10 %) iné informácie.
 • Page 32 LINE IN 1, 2 Vstupná citlivosť: 500 mV Vstupná impedancia: 100 kiloohmov Výstup Výstupné konektory LINE OUT Výstupná impedancia: 2,2 kiloohmu 2 Hz – 80 kHz (–3 dB) PHONES (konektor pre slúchadlá) Stereofónny konektor: 8 ohmov alebo viac Port EXT Konektor USB typu A a Hi-Speed USB na pripojenie externej jednotky pevného disku Všeobecné...
 • Page 34 în cazul echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE. Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony Corporation, un dulap încorporat. 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la modul în care acest produs respectă...
 • Page 35 Casarea echipamentelor electrice şi Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant electronice uzate (valabil în ţările Uniunii pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Europene şi în alte ţări din Europa care Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul de au sisteme de colectare diferenţiată) eliminare în siguranţă...
 • Page 36: Drepturi De Autor

  GRACENOTE SAU SERVERELE GRACENOTE ALTFEL DECÂT VĂ ESTE PERMIS EXPLICIT ÎN ACEST DOCUMENT. „ATRAC” şi ATRAC Advanced Lossless sunt mărci comerciale ale Sony Corporation. Sunteţi de acord că licenţa dvs. neexclusivă pentru a utiliza Datele Gracenote, Software-ul Gracenote şi Serverele Gracenote se va încheia în Tehnologia şi brevetele de codificare audio MPEG Layer-3 sunt utilizate sub...
 • Page 37 Software-ul Gracenote şi fiecare element din Datele Gracenote vă sunt acordate sub licenţă „CA ATARE”. Gracenote nu pretinde sau garantează, explicit sau implicit, acurateţea Datelor Gracenote de pe Serverele Gracenote. Gracenote îşi rezervă dreptul de a şterge datele de pe Serverele Gracenote sau de a schimba categoriile de date din orice motiv pe care îl consideră...
 • Page 38: Măsuri De Precauţie

  Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la unitate, consultaţi cel mai priză şi dispuneţi verificarea acesteia de către personal calificat, înainte de apropiat distribuitor Sony. a o utiliza din nou. SISTEMUL PLAYER AUDIO HDD are o antenă încorporată pentru reţea Cu privire la sursele de alimentare LAN wireless.
 • Page 39 În ceea ce priveşte stocarea şi eliminarea unităţii hard disk înlocuite, Frecvenţă de răspuns Sony va aplica controale stricte în limite rezonabile şi îşi va asuma deplina 10 Hz - 100 kHz (+0 dB, –3 dB) (4 ohmi, LINE IN) răspundere pentru a se asigura că...
 • Page 40 OPTICAL IN Format de redare acceptat: LPCM 2ch LINE IN 1, 2 Sensibilitate de intrare: 500 mV Impedanţă de intrare: 100 kiloohmi Secţiune de ieşire Mufe de ieşire LINE OUT Impedanţă de ieşire: 2,2 kiloohmi 2 Hz - 80 kHz (–3 dB) PHONES (mufă...
 • Page 42 ©2013 Sony Corporation 4-472-849-21(2) (GB-HU-CZ-SK-RO)

Table of Contents