Download Print this page

Asus SLIM EXT.DVD-RW Quick Start Manual page 2

External slim optical disk drive
Hide thumbs

Advertisement

External Slim Optical Disk Drive
MAGYAR
POLSKI
PORTUGUÊS
A csomag a következőket
Opakowanie zawiera:
A embalagem inclui:
tartalmazza:
• Napęd DVD-RW ASUS
• Unidade de DVD-RW
• ASUS Slim DVD-RW
Slim (z kablem USB)
fina da ASUS (com
meghajtó (USB-
cabo USB)
• Dysk CD z programem
kábellel)
do nagrywania
• CD incluindo o
• ASUS Slim DVD-RW
CyberLink
CyberLink
meghajtó (USB-
• Instrukcja szybkiej
• Guia de instalação
kábellel)
instalacji
rápida
• Gyors üzembe
helyezési útmutató
Az ODD csatlakoztatása
Podłączanie napędu
Ligação da unidade
a PC-hez.
optycznego do
óptica ao PC.
komputera PC.
1. A mellékelt USB kábelt
1. Ligue o cabo
csatlakoztassa a
1. Podłącz dostarczony
fornecido USB Y ao seu
számítógéphez.
kabel USB Y do
computador.
komputera.
2. A mellékelt USB Y kábel
2. Ligue o conector
mini-USB csatlakozóját
2. Podłacz złącze mini-USB
mini-USB do cabo USB
csatlakoztassa az
dostarczonego kabla
Y fornecido à porta mini-
optikai meghajtó mini-
USB Y do portu mini-USB
USB da unidade óptica.
USB port-jához.
pionowego napędu.
NOTA: NÃO garantimos o
MEGJEGYZÉS: NEM
UWAGA: NIE gwarantujemy
desempenho da unidade
garantáljuk az optikai
wysokiej wydajności
óptica quando ligada a um
meghajtó teljesítményét,
napędu optycznego
concentrador USB.
ha USB hub-hoz
podłączonego z
csatlakoztatva használja.
wykorzystaniem huba USB.
Utilização da unidade
Az ODD használata.
Używanie napędu
óptica.
optycznego.
1. Nyomja meg a kiadás
1. Prima o botão de ejecção
gombot az ODD tálca
1. Naciśnij przycisk
para abrir o tabuleiro da
kinyitásához.
wysuwania, aby
unidade óptica.
otworzyć tacę napędu
MEGJEGYZÉS: A lemezkiadó
optycznego.
NOTA: Prima o botão de ejecção
gomb megnyomásával állítsa
para parar o disco no interior da
le az optikai meghajtóban lévő
UWAGA: Naciśnij przycisk
unidade óptica. Certifique-se que
wysuwania, aby zatrzymać
lemezt. Győződjön meg arról,
uruchomienie dysku w napędzie
encerrou todos os programas
hogy az összes olyan program
em execução que possam estar
le van állítva, amely az optikai
optycznym. Upewnij się, że
a ler ficheiros a partir do disco no
meghajtóban lévő lemezről
zatrzymane zostały wszystkie
interior da unidade óptica.
fájlokat olvashat.
programy, które mogłyby
odczytywać pliki z dysku w
2. Coloque um CD/DVD
2. Helyezzen egy CD- vagy
napędzie
optycznym.
no tabuleiro com a face
DVD-lemezt a tálcára
da etiqueta voltada para
oly módon, hogy a
2. Włóż dysk CD/DVD na
cima.
lemez címkéje felfelé
tacę, stroną z etykietą
skierowaną do góry.
nézzen.
3. Empurre o tabuleiro da
unidade óptica para o
3. A bezáráshoz tolja be
3. Pchnij tacę napędu
fechar.
optycznego, aby ją
az ODD tálcát.
zamknąć.
Remoção segura da
Bezpieczne odłączanie
Az ODD biztonságos
unidade óptica.
napędu optycznego.
leválasztása.
A. A partir da barra
A. Na pasku zadań
A. A számítógép Windows
de tarefas do seu
komputera, kliknij ikonę
tálcáján kattintson a
computador, clique
Bezpieczne usuwanie
hardver biztonságos
no ícone Remover
sprzętu (
).
eltávolítása ikonra
o hardware com
(
).
B. Po wyświetleniu
segurança (
komunikatu
B. Amikor megjelenik a
Bezpiecznie usuń
B. Quando for exibida a
Hardver biztonságos
sprzęt i wysuń nośnik,
mensagem Remover
eltávolítása és
o hardware com
kliknij komunikat.
adathordozó kivétele
segurança e Ejectar
felirat, kattintson az
C. Po wyświetleniu
o suporte de dados,
üzenetre.
komunikatu Teraz
clique na mensagem.
można bezpiecznie
C. Amikor megjelenik a A
C. Quando for exibida a
usunąć sprzęt,
hardver eltávolítása
mensagem É seguro
odłącz kabel USB Y od
biztonságos üzenet,
remover o hardware,
komputera.
húzza ki az USB Y kábelt
desligue o cabo USB Y
a számítógépből.
do seu computador.
ROMÂNĂ
SLOVENSKY
Pachetul dvs include:
Vaše balenie obsahuje:
Vaš paket vsebuje:
• Drive DVD-RW Asus
• Tenkú DVD-RW
• Tanek ASUS Slim DVD-
subţire (cu cablu USB)
mechaniku značky
ASUS (s USB káblom)
• Inscripţionare CD
CyberLink
• CD so softvérom na
• CD za zapisovanje
vypaľovanie CyberLink
• Ghid rapid de instalare
Burning
• Hitri namestitveni
• Stručný návod na
inštaláciu
Conectarea ODD la PC-
Pripojenie optickej
Povezovanje pogona
ul dvs.
mechaniky k PC.
optičnega diska (ODD)
na vaš PC.
1. Conectaţi legătura
1. Pripojte dodávaný USB Y
cablului USB Y la
1. Povežite priložen
kábel k počítaču.
computerul dvs.
2. Mini USB konektor
2. Conectaţi conectorul
dodávaného USB Y kábla
mini-USB a legăturii
2. Priključite mini USB
pripojte k mini USB portu
cablului USB Y la portul
optickej mechaniky.
mini-USB a drive-lui
POZNÁMKA:
optic.
NEGARANTUJEME vám
NOTĂ: NU garantăm
výkon optickej mechaniky
OPOMBA: Kvaliteta
performanţa în funcţionarea
pripojenej pomocou USB
drive-lui optic conectat
delovanja optičnih
rozbočovača
.
folosind un hub USB.
gonilnikov, ki so priključeni
preko USB razdelilnikov, NI
ZAJAMČENA.
Folosirea ODD.
Používanie optickej
Uporaba pogona
mechaniky.
optičnega diska (ODD).
1. Apăsaţi butonul de
1. Stlačením tlačidla
1. Če želite odpreti pladenj
ejectare pentru a
vysunutia dôjde k
deschide sertarul ODD.
vysunutiu nosiča optickej
NOTĂ: Apăsaţi pe butonul
mechaniky.
OPOMBA: Za zaustavitev
de scoatere pentru a
POZNÁMKA: Stlačte
medija v optičnem pogonu
opri discul din ODD din
tlačidlo vysunutia a zastavte
pritisnite gumb za izmet.
execuţie. Asiguraţi-vă că
činnosť disku v optickej
Zagotovite, da so vsi
aţi oprit toate programele
mechanike. Presvedčte
programi, ki bi utegnili
în execuţie care puteau citi
sa, že ste zastavili všetky
brati z medija v optičnem
fişiere de pe disc în ODD.
bežiace programy, ktoré by
pogonu, zaprti.
2. Introduceţi un CD/DVD
mohli načítavať súbory z
2. CD/DVD medij v pogon
în tăviţă cu eticheta în
disku v optickej mechanike.
sus.
2. Disk CD/DVD položte
3. Apăsaţi sertarul ODD
na nosič tak, aby potlač
3. Potisnite pladenj ODD,
pentru a-l închide.
smerovala nahor.
3. Zatvoríte ho zatlačením
na nosič optickej
mechaniky.
Îndepărtarea în
Bezpečné odstránenie
Varno odstranjevanje
optickej mechaniky.
siguranţă a ODD.
pogona optičnega diska
A. V rámci panela
(ODD).
A. Din bara dvs de
nástrojov svojho
A. Od opravilne vrstice
sarcină a computerului
počítača kliknite na
dvs, click pe icoana
ikonu Bezpečné
Îndepărtează în
odstránenie hardvéru
siguranţă hardware-
).
(
).
ul (
).
B. Po zobrazení hlásenia
B. Atunci când mesajul
B. Ko se prikaže sporočilo
Bezpečne odstrániť
Eliminare în siguranţă
hardvér a vysunúť
a unui dispozitiv
médium kliknite na
hardware şi Scoatere
toto hlásenie.
fişier media apare,
click pe mesaj.
C. Po zobrazení hlásenia
C. Ko se prikaže sporočilo
Bezpečne odstrániť
C. Atunci când mesajul
hardvér Bezpečne
Hardware-ul se poate
odstrániť hardvér,
elimina în siguranţă
odpojte USB Y kábel
apare, deconectaţi
od počítača.
cablul USB Y de la
computerul dvs.
ไทย
SLOVENŠČINA
ESPAÑOL
แพคเกจของคุ ณ ประกอบด้ ว ย:
El paquete incluye:
ASUS สลิ ม DVD-RW
• Unidad DVD-RW plana
ไดรฟ์ (พร้ อ มสายเคเบิ ล
RW pogon (s kablom
de ASUS (con cable
USB)
USB)
USB)
แผ่ น CD CyberLink
• CyberLink para grabar
Burning
CyberLink
CD
คู ่ ม ื อ การติ ด ตั ้ ง ฉบั บ ย่ อ
• Guía de instalación
vodič
rápida
การเชื ่ อ มต่ อ ODD
Conectar la unidad de
ไปยั ง PC ของคุ ณ
disco óptico a su PC.
1. เชื ่ อ มต่ อ สายเคเบิ ล Y USB
1. Conecte el cable USB
เข้ า กั บ คอมพิ ว เตอร์ ข องคุ ณ
en Y suministrado a su
USB Y kabel z vašim
equipo.
2. เชื ่ อ มต่ อ ขั ้ ว ต่ อ มิ น ิ USB
računalnikom.
ของสายเคเบิ ล Y USB
2. Conecte el conector
เข้ า กั บ พอร์ ต มิ น ิ USB
mini-USB del cable USB
priključek dostavljenega
en Y suministrado al
ของออปติ ค ั ล ไดรฟ์ ข องคุ ณ
USB Y kabla v mini
puerto mini-USB de la
หมายเหตุ : เราไม่ ร ั บ ประกั น ถึ ง
USB vrata na optičnem
unidad óptica.
สมรรถนะของออปติ
gonilniku.
NOTA: NO garantizamos el
คั ล ไดรฟ์ ท ี ่ เ ชื ่ อ มต่ อ โดย ใช้ ฮ ั บ
USB
rendimiento de la unidad
óptica conectada a través
de un concentrador USB.
การใช้ ODD
Utilizar la unidad de
disco óptico.
1. กดปุ ่ ม นำแผ่ น ออก
เพื ่ อ เปิ ด ถาด ODD
1. Presione el botón de
ODD, pritisnite gumb za
expulsión para abrir la
หมายเหตุ : ผลั ก ปุ ่ ม ดี ด ออก
izmet.
bandeja de unidad de
เพื ่ อ หยุ ด การหมุ น แผ่ น ดิ ส ก์ ใ น
disco óptico.
ODD
ให้ แ น่ ใ จว่ า คุ ณ หยุ ด โปรแกรมที ่
NOTA: Presione el botón de
expulsión para detener el
รั น อยู ่ ท ั ้ ง หมดที ่ อ าจกำลั ง
อ่ า นไฟล์ จ ากแผ่ น ดิ ส ก์ ใ น ODD
disco en uso en la unidad ODD.
แล้ ว
Asegúrese de haber detenido
todos los programas en ejecución
2. ใส่ แ ผ่ น CD/DVD
que pudieran encontrarse
ลงในถาดโดยหงายด้ า น
leyendo los archivos del disco
ที ่ ม ี ฉ ลากขึ ้ น
insertado en la unidad ODD.
položite tako, da stran z
2. Coloque un disco
3. ผลั ก ถาด ODD เพื ่ อ ปิ ด
napisom gleda navzgor.
CD/DVD en la bandeja
con la etiqueta orientada
da se zapre.
hacia arriba.
3. Empuje la bandeja de
la unidad e disco óptico
para cerrarla.
การถอด ODD
Quitar de forma segura la
อย่ า งปลอดภั ย
unidad de disco óptico.
A. Desde la barra de
A. จากทาสก์ บ าร์ ข อง
tareas de su equipo,
คอมพิ ว เตอร์ ข องคุ ณ
คลิ ก ไอคอน
na vašem računalniku
haga clic en el icono
ถอดฮาร์ ด แวร์ อ ย่ า งปลอดภั ย
kliknite ikono Varno
Quitar hardware de
(
)
odstranite napravo
forma segura (
).
(
).
B. เมื ่ อ ข้ อ ความ
B. Cuando aparezca
ถอดฮาร์ ด แวร์ อ ย่ า ง
el mensaje Quitar
Varno odstrani
hardware de forma
ปลอดภั ย และนำสื ่ อ ออก
strojno opremo in
segura y Expulsar los
ปรากฏขึ ้ น , คลิ ก ที ่ ข ้ อ ความ
izvrzi medij kliknite na
medios, haga clic en él.
C. เมื ่ อ ข้ อ ความ
sporočilo.
C. Si aparece el mensaje
ปลอดภั ย ที ่ จ ะถอดฮาร์ ด แวร์
Es seguro quitar el
ปรากฏขึ ้ น ,
Odstranitev strojne
hardware, desconecte
ให้ ต ั ด การเชื ่ อ มต่ อ สายเคเบิ ล
opreme je varna
USB จาก คอมพิ ว เตอร์ ข องคุ ณ
el cable USB en Y del
izklučite USB Y kabel iz
equipo.
vašega računalnika.
TÜRKÇE
Українська
Notices
Paketinizde bulunanlar:
До Вашого комплекту
входять:
• ASUS Slim DVD-RW
Sürücüsü (USB kablosu
• Надтонкий диск
CE Mark Warning
ile)
ASUS Slim DVD-RW (з
кабелем USB)
This is a Class B product, in a domestic
• CyberLink Yazdırma
environment, this product may cause radio
CD'si
• CD запису CyberLink
interference, in which case the user may be
required to take adequate measures.
• Hızlı Kurulum Kılavuzu
• Стисле керівництво з
інсталяції
Operation Channels: Ch1~11 for N. America,
Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe (ETSI).
REACH
Complying with the REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation, and Restriction of
Chemicals) regulatory framework, we published
ODD'nizi PC'nize
Підключення
the chemical substances in our products at ASUS
bağlıyor.
оптичного дисководу
REACH website at http://green.asus.com/english/
до ПК.
REACH.htm
1. Birlikte verilen
USB Y kablosunu
1. Підключіть
bilgisayarınıza bağlayın.
багатожильний кабель
USB Y до комп'ютера.
CAUTION! DO NOT throw the external
2. Birlikte verilen USB Y
hard drive in municipal waste. This product
kablosunun mini USB
2. Підключіть міні-
has been designed to enable proper reuse
konektörünü optik
USB сполучувач
of parts and recycling. This symbol of the
sürücünün mini-USB
багатожильного
crossed out wheeled bin indicates that
bağlantı noktasına
кабелю USB Y до порту
the product (electrical and electronic
bağlayın.
міні-USB оптичного
equipment) should not be placed in
дисководу.
NOT: Bir USB hub
municipal waste. Check local regulations for
ПРИМІТКА: Ми НЕ
disposal of electronic products.
kullanarak bağlanan optik
sürücünün performansına
ГАРАНТУЄМО робочі
yönelik garanti
характеристики
VERMEMEKTEYİZ.
оптичного дисководу,
підключеного за
CLASS 1 LASER PRODUCT
допомогою USB-хабу.
ODD kullanıyor.
Користування
оптичним дисководом.
1. Çıkarma düğmesine
basarak ODD tepsisini
1. Натисніть на кнопку
açın.
вивільнення, щоб
відкрити лоток
NOT: ODD içindeki diskin
оптичного дисководу.
çalışmasını durdurmak için
FCC Compliance
çıkartma düğmesine basın.
ПРИМІТКА: Натисніть кнопку
ODD içindeki diskte yer
викидання, щоб зупинити
alan dosyaları okuyabilen
диск в оптичному дисководі.
tüm programları
Переконайтеся, що Ви
kapattığınızdan emin olun.
C-Tick Mark
зупинили всі програми, які
працюють і можуть читати
2. Tepsiye, etiketli tarafı
файли з диску в оптичному
yukarı gelecek şekilde
дисководі.
bir CD/DVD yerleştirin.
Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
2. Вставте компакт-диск/
3. ODD tepsisini iterek
DVD до лотка ярликом
kapatın.
вгору.
3. Натисніть на лоток
оптичного дисководу,
щоб закрити його.
Authorised
ODD'yi güvenle
Безпечне вивільнення
representative
çıkartıyor.
оптичного дисководу.
in Europe:
A. Bilgisayarınızın
A. На панелі задач на
görev çubuğundan,
комп' ютері клацніть по
Donanımı Güvenle
піктограмі Безпечно
Authorised
Kaldır simgesini (
).
зняти апаратне
distributors
забезпечення (
).
in Turkey:
B. Donanımı Güvenle
B. Коли вискакує
Kaldır ve Ortamı
повідомлення
Çıkart iletisi ekrana
Безпечно
geldiğinde, iletiye
відключити апаратне
tıklayın.
забезпечення і
C. Donanımı Kaldırmak
видалити носій,
Güvenli iletisi
клацніть по ньому.
ekrana geldiğinde,
C. Коли вискакує
USB Y kablosunu
повідомлення Тепер
bilgisayardan çıkarın.
можна безпечно
відключити апаратне
забезпечення,
від'єднайте кабель USB
Y від комп'ютера.
CD-ROM Drive Safety Warning
BSMI Certification
China RoHS EFUP
Labelling - 10 Years
Tel:
+886-2-2894-3447
Address:
No. 150, LI-DE RD.,
PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN
ASUS Computer GmbH
Address:
HARKORT STR. 21-23,
40880 RATINGEN,
GERMANY
BOGAZICI BIL GISAYAR SAN.
VE TIC. A.S.
Tel:
+90 212 3311000
Address:
AYAZAGA MAH.
KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/
ISTANBUL
INDEX BILGISAYAR
SISTEMLERI MUHENDISLIK
SAN. VE TIC. A.S.
Tel:
+90 212 3312121
Address:
AYAZAGA MAH:
CENDERE YOLU NO:9
AYAZAGA/ISTANBUL

Advertisement

loading

  Related Manuals for Asus SLIM EXT.DVD-RW