Download Print this page

Emerson CSU 3000 Installation Manual

Mainframe cooling systems, 60 hz

Advertisement

Quick Links

Precision Cooling
For Business-Critical Continuity
Liebert CSU 3000
Installation Manual - Mainframe Cooling Systems, 60 Hz

Advertisement

loading

Summary of Contents for Emerson CSU 3000

 • Page 1 Precision Cooling For Business-Critical Continuity Liebert CSU 3000 ™ Installation Manual - Mainframe Cooling Systems, 60 Hz...
 • Page 3 ý0 ý, 52'8&7 2'(/ 1)250$7,21 ìïí ý& 5(/,0,1$5< 216,'(5$7,216 &RPSXWHU#5RRP#3UHSDUDWLRQ 1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 6 (TXLSPHQW#,QVSHFWLRQ #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 6 ëïí ý ý, 167$//$7,21 1'225 /RFDWLRQ#&RQVLGHUDWLRQV1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 6 (OHFWULFDO#&RQQHFWLRQV#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 7 51514 /LQH#9ROWDJH#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 7 51515 /RZ#9ROWDJH #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 8 3LSLQJ#&RQVLGHUDWLRQV #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 9 &RRODQW#6XSSO\#3LSLQJ#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# : 51714 +DUG#3LSLQJ #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# : 51715 &RRODQW#&RQQHFWLRQ#2SWLRQV #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# : 51716...
 • Page 4 èïí ý& ý0 $7(5 22/(' 2'(/6 3LSLQJ #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 56 :DWHU#5HJXODWLQJ#9DOYHV #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 56 81514 7R#/RZHU#+HDG#3UHVVXUH#6HWWLQJ 1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#56 81515 7R#5DLVH#+HDG#3UHVVXUH#6HWWLQJ #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#56 $OWHUQDWH#:DWHU#6RXUFH#+:0425#²#45#7RQ#&DSDFLW\#0RGHOV#2QO\,#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 57 81614 2SHUDWLRQ #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 57 81615 $:6#6333#0RWRUL]HG#9DOYH #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#57 81616 0RWRU#2SHUDWLRQ#&KHFN #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#57 çïí & ý$ 20321(17 '-8670(17 3UHVVXUH#6ZLWFKHV #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 58 &RQWURO#$GMXVWPHQWV #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 58 $TXDVWDW#$GMXVWPHQW 1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 58 &DSDFLW\#6HOHFWLRQ#6ZLWFKHV #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 59 &\OLQGHU#8QORDGHU #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 59...
 • Page 5 )LJXUH#8 &RQQHFWRU#)#'HWDLOV#+VHH#, #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 9 )LJXUH#9 3LSLQJ#&RQQHFWLRQV 1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# ; )LJXUH#: 4/#5/#)#6#)DQ#'LUHFW#'ULYH#$LU#&RROHG#&RQGHQVHUV 1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 43 )LJXUH#; /HH²7HPS2)ORRG#%DFN#+HDG#3UHVVXUH#&RQWURO 1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 45 )LJXUH#< $LU#&RROHG#*HQHUDO#$UUDQJHPHQW#'UDZLQJ1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 48 )LJXUH#43 4/#5/#)#6#)DQ#'LUHFW#'ULYH#'U\FRROHUV 1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 4< )LJXUH#44 *O\FRO#*HQHUDO#$UUDQJHPHQW#'UDZLQJ#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 54 )LJXUH#45 *O\FRRO#*HQHUDO#$UUDQJHPHQW#'LDJUDP#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 55 )LJXUH#46 :DWHU#&RROHG#*HQHUDO#$UUDQJHPHQW#'UDZLQJ#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 56 )LJXUH#47 $OWHUQDWH#:DWHU#6RXUFH#0RGXOH#*HQHUDO#$UUDQJHPHQW#'UDZLQJ 1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 58 )LJXUH#48 &RQWURO#%R[#+ZLWK#2SWLRQDO#8QORDGHU#&RPSRQHQWV,1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 5: )LJXUH#49 7\SLFDO#9DOYH#&URVV#6HFWLRQ 1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 5; )LJXUH#4: +RW#*DV#%\SDVV1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1# 5<...
 • Page 6 éýýýýýýýýýý...
 • Page 7 ý0 ý, 52'8&7 2'(/ 1)250$7,21 7DEOHýì 0RGHOý1XPEHUý'HVLJQDWLRQ '6ý 6LQJOHý0RGXOH 1RPLQDO èý7RQ &DSDFLW\ ''ý 'XDOý0RGXOH 7KRXVDQG èý7RQ %78î+ &6ý 6LQJOHý0RGXOH æðìîëñýìíñýìëñýìèý7RQ &'ý 'XDOý0RGXOH æðìîëñýìíñýìëñýìèý7RQ $6ý $OWHUQDWHý:DWHU 6RXUFHý0RGXOH &7ý 7ULSOHý0RGXOH ëíñýêíñýêæý7RQ 7DEOHýë 6\VWHPV 7RQQDJH $LUý&RROHG è '6íçè$î''ìêí$ æðìîë &6íäì$î&'ìåë$ ìí &6ìíä$î&'ëìå$ ìë &6ìêè$î&'ëæí$ ìè...
 • Page 8 ëýýýýýýýýýý...
 • Page 9 ìïí ý& 5(/,0,1$5< 216,'(5$7,216 ìïì &RPSXWHUý5RRPý3UHSDUDWLRQ %HIRUH#SURFHHGLQJ#ZLWK#LQVWDOODWLRQ/#FKHFN#WKH#IROORZLQJ#LWHPV#WR#JXDUDQWHH#WKDW#WKH#XQLW#ZLOO#EH# LQVWDOOHG#WR#IDFWRU\#VSHFLILFDWLRQV1 41 7KH#VSHFLILHG#HOHFWULFDO#VHUYLFH#PXVW#EH#DYDLODEOH#DW#WKH#XQLW#ORFDWLRQ1 51 7KHUH#PXVW#EH#DPSOH#FOHDUDQFH#LQ#WKH#IURQW#DQG#RQ#WKH#VLGHV1 61 2Q#DLU#FRROHG#XQLWV/#DOO#UHIULJHUDQW#SLSLQJ#IURP#WKH#FKLOOHU#WR#WKH#FRQGHQVHU#PXVW#EH#FRQQHFWHG# ZLWK#SURSHU#YLEUDWLRQ#LVRODWLRQ1 7KH#UDLVHG#IORRU#LQ#PRGHUQ#FRPSXWHU#URRPV#LV#XVHG#WR#FRQFHDO#SLSLQJ#DQG#HOHFWULFDO#FDEOHV#DQG#DV# DQ#DLU#GLVWULEXWLRQ#SOHQXP#IRU#WKH#FRPSXWHU#DLU#FRQGLWLRQLQJ#V\VWHP1#,W#LV#LPSRUWDQW#QRW#WR#UHVWULFW# WKH#DLUIORZ1#:KHQHYHU#SRVVLEOH/#UXQ#FDEOHV#DQG#SLSLQJ#SDUDOOHO#ZLWK#WKH#DLUIORZ#DQG#QHYHU#VWDFN# SLSLQJ1 ìïë (TXLSPHQWý,QVSHFWLRQ $IWHU#WKH#FKLOOHU#XQLW#DQG#FRQGHQVHU2GU\FRROHU#KDYH#DUULYHG/#LQVSHFW#DOO#LWHPV#IRU#YLVLEOH#RU#FRQ0 FHDOHG#GDPDJH1#,PPHGLDWHO\#UHSRUW#DQ\#GDPDJH#WR#WKH#FDUULHU#DQG#ILOH#D#GDPDJH#FODLP1 ëïí ý ý, 167$//$7,21 1'225 ëïì /RFDWLRQý&RQVLGHUDWLRQV 41 ,I#WKH#UDLVHG#IORRU#KDV#DOUHDG\#EHHQ#LQVWDOOHG/#WKH#XQLW#VKRXOG#EH#PRYHG#RQ#UXEEHU#WLUH#GROOLHV# RU#RQ#D#PLQLPXP#RI#WKUHH#UROOHUV#SODFHG#XQGHU#WKH#XQLW#WR#VXSSRUW#LWV#ZHLJKW1#,I#WKH#UDLVHG#IORRU# KDV#QRW#EHHQ#LQVWDOOHG/#DQ#DFFHVVRU\#IORRU#VWDQG#FDQ#EH#SURYLGHG1 51 3ULRU#WR#PDNLQJ#SLSLQJ#FRQQHFWLRQV/#PDNH#VXUH#WKH#XQLW#LV#DGHTXDWHO\#VXSSRUWHG#DQG#ZLOO#QRW# KDYH#WR#EH#PRYHG#LQ#DQ\#GLUHFWLRQ#DIWHU#WKH#FRQQHFWLRQV#KDYH#EHHQ#PDGH1 61 3URYLGH#67%#+;97PP,#RQ#ERWK#VLGHV#DQG#IURQW#RI#:0425#0#6:#WRQ#XQLWV#WR#SHUPLW#URXWLQH#VHUYLFH1# 7KH#IURQW#DQG#OHIW#VLGH#RI#50425#0#8#WRQ#XQLWV#PXVW#KDYH#67%#+;97#PP,#RI#VHUYLFH#FOHDUDQFH1 )LJXUHýì...
 • Page 10 )LJXUHýë æðìîëý¤ýìèý7RQý&KLOOHUýZLWKý)ORRUVWDQG )LJXUHýê ëíý¤ýêæý7RQý&KLOOHUýZLWKý)ORRUVWDQG ëïë (OHFWULFDOý&RQQHFWLRQV ëïëïì /LQHý9ROWDJH 6HH#)LJXUH é#IRU#FRQQHFWLRQ#ORFDWLRQV1 éýýýýýýýýýý,QVWDOODWLRQýRIý,QGRRUý8QLW...
 • Page 11 7KHUH#LV#RQH#FRQQHFWLRQ#GHYLFH#IRU#HDFK#PRGXOH#+LI#DOO#PRGXOHV#DUH#SRZHUHG#IURP#RQH#SRZHU#VRXUFH# RQH#FRQQHFWLRQ#GHYLFH#VXSSOLHV#DOO#PRGXOHV,1 /LQH#YROWDJH#FRQQHFWLRQ#GHYLFHV#IRU#UHPRWH#DLU#FRROHG#FRQGHQVHU#RU#GU\FRROHU#DUH#DOVR#VXSSOLHG#IRU# HDFK#PRGXOH1#/LQH#YROWDJH#HOHFWULFDO#VHUYLFH#LV#VXSSOLHG#IURP#WKH#LQGRRU#XQLW1#7KH#GLVFRQQHFW# VZLWFK#LV#IDFWRU\#VXSSOLHG#DQG#PRXQWHG#LQ#WKH#HOHFWULF#SDQHO1 ëïëïë /RZý9ROWDJH 6HH#)LJXUH é#IRU#FRQQHFWLRQ#ORFDWLRQV1 7KH#FRQQHFWLRQV#IRU#DQ#DXWRPDWLF#VZLWFKRYHU#DODUP#DUH#58#DQG#591#7KH\#DUH#QRQ0SRZHUHG/#QRU0 PDOO\#RSHQ#FRQWDFWV#WKDW#FORVH#ZKHQHYHU#D#PRGXOH#VZLWFKRYHU#WDNHV#SODFH/#HQHUJL]LQJ#D#UHPRWH# DODUP1 7KH#HPHUJHQF\#UHPRWH#VKXWGRZQ#FRQQHFWLRQV#DUH#44#DQG#9/#54#DQG#:#IRU#PRGXOH#5/#DQG#64#DQG#;# IRU#PRGXOH#6#+53#WR#6:#WRQ#XQLWV,1#7KH#IDFWRU\#LQVWDOOHG#MXPSHU#ZLUH#PXVW#EH#UHPRYHG#LI#UHPRWH# VKXWGRZQ#HTXLSPHQW#LV#FRQQHFWHG#WR#WKH#PRGXOH1 &RQQHFWLRQV#IRU#D#FXVWRPHU#VSHFLILHG#VWDW#VXFK#DV#D#/LTXL07HFW2:DWHU#'HWHFWLRQ#VHQVRU#DUH#44#DQG# 97/#54#DQG#78#IRU#PRGXOH#5/#DQG#64#DQG#;6#IRU#PRGXOH#6#+53#WR#6:#WRQ#XQLWV, 127( 7KLVýRSWLRQýLVýQRWýDYDLODEOHýRQý*O\FRROýXQLWVï 1RQ0SRZHUHG/#QRUPDOO\#RSHQ#FRQWDFWV#WKDW#FORVH#LI#D#PDOIXQFWLRQ#DULVHV#DUH#4&$#DQG#5&$#+DQG# 6&$#RQ#53#WR#6:#WRQ#XQLWV,1#7KH\#PD\#EH#FRQQHFWHG#WR#D#UHPRWH#DODUP#V\VWHP1 7KH#DXWRPDWLF#VZLWFKRYHU#FRQQHFWLRQV#IRU#D#WKLUG#PRGXOH#DUH#4</#53/#DQG#56#DQG#DUH#ORFDWHG#RQ#WKH# 3&5#6333#VWDWXV#SDQHO1 7DEOHýê &RQQHFWRUý(ý'HWDLOVýõVHHý)LJXUH éô /LHEHUWý3DUWý1Rïì&ìäëìë3ì /RZý9ROWDJHý)LHOGý:LULQJý &RQQHFWLRQV $OOýZLULQJýWRýEHý1ï(ï&ïý &ODVVýëýIRUýëéýYROWVïý8VHý FRQWDFWVýZLWKýèíý9ï$ïý PLQLPXPýUDWLQJ ëí¤êæý7RQ )RUýRSWLRQDOýUHPRWHýFXVWRPHUýDODUPýLQGLFDWLRQýRIýQRýZDWHUýIORZñýKLJKý SUHVVXUHñýKLJKýZDWHUýWHPSHUDWXUHýRUýORZýZDWHUýWHPSHUDWXUH 7RýRSWLRQDOý/LHEHUWý6LWHPDVWHUýRUý6LWHVFDQýPRQLWRULQJýV\VWHPñýFRQVXOWý,*%ý ÷ý6LWHPDVWHUî6LWHVFDQýLQVWDOODWLRQýGDWDýIRUýDGGLWLRQDOýLQIRUPDWLRQï )RUýDGGLWLRQDOýPRGHýDOHUWýDODUPVñýDGGý1ï2ïýFRQWDFWýEHWZHHQýëéý÷ýèíýIRUý 6SHFLDOý$ODUPý2QHñýDQGýEHWZHHQýëéý÷ýèìýIRUý6SHFLDOý$ODUPý7ZRïýõ$YDLODEOHý ZLWKýRSWLRQDOý,*0ýRQO\ý÷ýGLVSOD\HGýDWý6LWHPDVWHUýDQGý6LWHVFDQýRQO\ïô...
 • Page 12 )LJXUHýé (OHFWULFDOý&RQQHFWLRQV $ý +LJKýYROWDJHñýWKUHHðSKDVHýVXSSO\ýWRýFKLOOHUýõ2QHýFRQQHFWLRQýLVýVWDQGDUGïý7KHýVHFRQGýFRQQHFWLRQýVKRZQýLVý RSWLRQDOï %ý *URXQGýOXJ &ý +LJKýYROWDJHñýIURPýUHPRWHýKHDWýUHMHFWLRQ 'ý /HHð7HPSñýVLQJOHðSKDVHýõDLUýFRROHGýRQO\ô (ý 5HPRWHýVKXWGRZQýõ0RGïýìî0RGïýëôñýUHPRWHý$ODUPý1ï2ïýFRQWDFWñýUHPRWHýDODUPý,QGLFDWLRQýõVHHý7DEOH êô )ý /RZý9ROWDJHýLQWHUORFNýWRýZDWHUýFLUFXLWýõZDWHUýFRROHGýRQO\ôý6HHý )LJXUHýè &RQQHFWRUý)ý'HWDLOVýõVHHý)LJXUH éô ëïê 3LSLQJý&RQVLGHUDWLRQV $OO#SLSLQJ#EHORZ#WKH#HOHYDWHG#IORRU#PXVW#EH#ORFDWHG#VR#WKDW#LW#RIIHUV#WKH#OHDVW#UHVLVWDQFH#WR#DLUIORZ1# &DUHIXO#SODQQLQJ#RI#WKH#SLSLQJ#OD\RXW#XQGHU#WKH#UDLVHG#IORRU#LV#UHTXLUHG#WR#SUHYHQW#WKH#DLUIORZ# IURP#EHLQJ#EORFNHG#LQ#DQ\#SRUWLRQ#RI#WKH#URRP1#:KHQ#LQVWDOOLQJ#SLSLQJ#LQ#WKH#VXEIORRU/#LW#LV#UHFRP0 çýýýýýýýýýý,QVWDOODWLRQýRIý,QGRRUý8QLW )LHOGý:LULQJý&RQQHFWLRQV ð/RDGVýFRQQHFWHGýDWýSLJWDLOVýPXVWýQRWýH[FHHGýêýDPSVñý ìëí9$&ñýZLUHýSHUýORFDOýFRGHVï ð6HHýV\VWHPýGLDJUDPýIRUýFRPSOHWHýFLUFXLWýGHWDLOV ð2QHýRUýPRUHýFRQWDFWýVHWVýPD\ýEHýSURYLFHGï...
 • Page 13 PHQGHG#WKDW#WKH#SLSHV#EH#PRXQWHG#KRUL]RQWDOO\#RQ#WKH#VDPH#SODQH/#UDWKHU#WKDQ#VWDFNHG#RQH#DERYH# WKH#RWKHU#RQ#VXSSRUW#EUDFNHWV1#7KLV#DIIRUGV#WKH#OHDVW#UHVLVWDQFH#WR#DLUIORZ#XQGHU#WKH#UDLVHG#IORRU1# :KHUHYHU#SRVVLEOH/#UXQ#WKH#SLSHV#SDUDOOHO#WR#WKH#DLUIORZ1 ëïé &RRODQWý6XSSO\ý3LSLQJ (DFK#PRGXOH#LV#HTXLSSHG#ZLWK#LVRODWLQJ#YDOYHV#RQ#WKH#VXSSO\#DQG#UHWXUQ#SLSLQJ#VR#WKDW#HDFK#FKLOOHU# PRGXOH#FDQ#EH#VKXW#RII#IRU#VHUYLFH#ZLWKRXW#DIIHFWLQJ#WKH#RSHUDWLRQ#RI#WKH#RWKHU#PRGXOH+V,1 7KH#8#WRQ#PRGHOV#KDYH#627%#)1113171#FRQQHFWLRQV1#(DFK#:0425#²#6:#WRQ#FDSDFLW\#FKLOOHU#FRQWDLQV#WZR# 5042;%#21'1#FRSSHU#FRQQHFWLRQV#+RQH#IRU#VXSSO\#DQG#RQH#IRU#UHWXUQ,#IRU#KDUG#SLSLQJ#RU#IRU#LQVWDOOLQJ# RSWLRQDO#KHDGHU#NLWV1#,QVXODWH#DOO#H[WHUQDO#SLSLQJ#ZLWK#$UPDIOH[#W\SH#)5#LQVXODWLRQ#RU#HTXDO1 ëïéïì +DUGý3LSLQJ 7R#PDNH#KDUG#SLSLQJ#FRQQHFWLRQV/#UHPRYH#WKH#LQVXODWLRQ#IURP#WKH#VXSSO\#DQG#UHWXUQ#KHDGHUV1#&XW# RII#WKH#HQG#RI#HDFK#KHDGHU1#6ROGHU#D#5042;%#FRXSOLQJ#RQ#WKH#FXW#HQG#RI#WKH#KHDGHU#DQG#PDNH#SLSLQJ# FRQQHFWLRQV#WR#WKH#&RRODQW#'LVWULEXWLRQ#8QLW#+&'8,1 ëïéïë &RRODQWý&RQQHFWLRQý2SWLRQV 6HYHUDO#RSWLRQDO#NLWV#DUH#DYDLODEOH#IRU#FRQQHFWLQJ#WKH#&686333#FKLOOHU#WR#WKH#FRPSXWHU#&'81# 7KHVH#RSWLRQV#LQFOXGH= ‡ +HDGHU#.LWV ‡ +RVH#.LWV ‡ &RXSOLQJ#.LWV 5HIHU#WR#åïí ðý$SSHQGL[ý%ý¥ý&RRODQWý&RQQHFWLRQý2SWLRQV#IRU#GHWDLOV#RI#WKH#RSWLRQDO#FRRODQW# FRQQHFWLRQ#NLWV1 ëïéïê 0DNHðXSý:DWHUý&RQQHFWLRQV 6RPH#V\VWHPV#LQFOXGH#D#IDFWRU\#VXSSOLHG#ZDWHU#PDNH0XS#YDOYH1#3LSLQJ#D#ZDWHU#OLQH#WR#WKH#ZDWHU# PDNH0XS#PDQLIROG#LV#D#FXVWRPHU#RSWLRQ#RQ#WKHVH#V\VWHPV1#5HIHU#WR#WKH#VXEPLWWDO#GUDZLQJV#IRU#\RXU# XQLWV1 ëïè )LOOLQJýWKHý&RRODQWý&LUFXLW 127( 0DNHýVXUHýWKDWýDOOýKRVHVýRUýSLSHVýIURPýWKHýFKLOOHUýWRýWKHý&'8ýDUHýLQýSODFHý DQGýFRQQHFWHGïý,WýLVýVWURQJO\ýUHFRPPHQGHGýWKDWýKRVHýELEVýõQRWýVXSSOLHGýE\ý /LHEHUWôñýEHýSODFHGýRQýVXSSO\ýDQGýUHWXUQýOLQHVýGXULQJýLQVWDOODWLRQï )ROORZ#WKH#FRPSXWHU#PDQXIDFWXUHU·V#UHFRPPHQGDWLRQV#DQG#LQVWUXFWLRQV#IRU#FRRODQW#ZDWHU#TXDQWL0 WLHV#DQG#ILOOLQJ#SURFHGXUHV1 127( 6RPHýV\VWHPVýLQFOXGHýDýIDFWRU\ýVXSSOLHGýZDWHUýPDNHðXSýYDOYHýRQýWKHý...
 • Page 14 ëïç ([SDQVLRQý7DQN )RU#DQ\#V\VWHP#WKDW#LQFOXGHV#D#ULGH²WKUX#WKHUPDO#VWRUDJH#WDQN#RU#D#ORQJ#SLSLQJ#UXQ#+PRUH#WKDQ#55# JDOORQV,/#D#FXVWRPHU#VXSSOLHG/#ILHOG#LQVWDOOHG#H[SDQVLRQ#WDQN#LV#QHFHVVDU\1#5HIHU#WR#äïí ðý$SSHQGL[ý &ý¥ý([SDQVLRQý7DQN1 &$87,21 $QýH[SDQVLRQýWDQNýLVýUHTXLUHGýIRUýWKHVHýV\VWHPVýWRýSUHYHQWý H[FHVVLYHýSUHVVXUHýLQýWKHýFRRODQWýV\VWHPýGXULQJýWKHUPDOý H[SDQVLRQï )LJXUHýç 3LSLQJý&RQQHFWLRQV 7DEOHýé 3LSLQJý&RQQHFWLRQV &RQQHFWLRQ $LUý&RROHGýõ%ô ð+RWý*DVý/LQH ð/LTXLGý/LQH õ2QHýSDLUýSHUýPRGXOHô ì :DWHUýõ%ô ð6XSSO\î5HWXUQ ì *O\FROýõ%ô ð6XSSO\î5HWXUQ õ2QHýSDLUýSHUýPRGXOHô &RPSXWHUý&RRODQWýõ$ô ìñë 6XSSO\î5HWXUQ 'UDLQýõSDQýXQGHUýSXPSô 0DNHðXSý:DWHUý$XWRPDWLFý )LOOý9DOYH ìïý&RQQHFWLRQýVL]HVýRQO\ïý&XVWRPHUýSLSLQJýVL]HVýDUHýWRýEHýGHWHUPLQHGýEDVHGýRQýOHQJWKýRIýUXQñýKHLJKWýGLIIHUHQFHVñýDQGýRWKHUý FRQVLGHUDWLRQVï ëïý5HIHUýWRýåïí ðý$SSHQGL[ý%ý¤ý&RRODQWý&RQQHFWLRQý2SWLRQVýIRUýRSWLRQDOýFRQQHFWLRQýNLWVãýKHDWHUýNLWVñýKRVHýNLWVñýDQGýFRXSOLQJýNLWVï åýýýýýýýýýý,QVWDOODWLRQýRIý,QGRRUý8QLW èý7RQ æðìîëý¤ýìèý7RQ èîå§ý2ï'ïý&Xï ìðìîå§ý2ï'ïý&Xï...
 • Page 15 êïí ý& ý0 22/(' 2'(/6 êïì &RQGHQVRUý/RFDWLRQ 6LWXDWH#WKH#DLU0FRROHG#FRQGHQVHU+V,#IRU#PD[LPXP#VHFXULW\#DQG#PDLQWHQDQFH#DFFHVVLELOLW\1#$YRLG# JURXQG#OHYHO#VLWHV#ZLWK#SXEOLF#DFFHVV#RU#DUHDV#WKDW#FRQWULEXWH#WR#KHDY\#VQRZ#RU#LFH#DFFXPXODWLRQV1# 8WLOL]H#FHQWULIXJDO#FRQGHQVHUV#ZKHQHYHU#LQWHULRU#EXLOGLQJ#ORFDWLRQV#PXVW#EH#XVHG1#7R#HQVXUH#DQ# DGHTXDWH#DLU#VXSSO\/#LW#LV#UHFRPPHQGHG#WKDW#FRQGHQVHUV#EH#ORFDWHG#LQ#D#FOHDQ#DLU#DUHD/#DZD\#IURP# ORRVH#GLUW#DQG#IRUHLJQ#PDWWHU#WKDW#PD\#FORJ#WKH#FRLO1#,Q#DGGLWLRQ/#FRQGHQVHUV#VKRXOG#QRW#EH#ORFDWHG# LQ#WKH#YLFLQLW\#RI#VWHDP/#KRW#DLU#RU#IXPH#H[KDXVWV1#&RQGHQVHUV#VKRXOG#QRW#EH#ORFDWHG#FORVHU#WKDQ#6# IHHW#+4#PHWHU,#IURP#D#ZDOO/#REVWUXFWLRQ#RU#DGMDFHQW#XQLW1 ,QVWDOO#FRQGHQVHUV#LQ#D#OHYHO#SRVLWLRQ#WR#DVVXUH#SURSHU#UHIULJHUDQW#IORZ#DQG#RLO#UHWXUQ1#)RU#URRI# LQVWDOODWLRQ/#PRXQW#FRQGHQVHUV#RQ#VWHHO#VXSSRUWV#LQ#DFFRUGDQFH#ZLWK#ORFDO#FRGHV1#7R#PLQLPL]H# VRXQG#DQG#YLEUDWLRQ#WUDQVPLVVLRQ/#PRXQW#VWHHO#VXSSRUWV#DFURVV#ORDG#EHDULQJ#ZDOOV1#)RU#JURXQG# LQVWDOODWLRQ/#D#FRQFUHWH#SDG#LV#VXIILFLHQW#WR#SURYLGH#DGHTXDWH#VXSSRUW1#&RQGHQVHU#OHJV#KDYH#PRXQW0 LQJ#KROHV#IRU#VHFXULQJ#WKH#FRQGHQVHU#WR#WKH#VWHHO#VXSSRUWV#RU#FRQFUHWH#SDG1 êïë (OHFWULFDOý&RQQHFWLRQV êïëïì /LQHý9ROWDJH /LQH#YROWDJH#HOHFWULFDO#VHUYLFH#LV#VXSSOLHG#IURP#WKH#LQGRRU#XQLW1#7KH#RSWLRQDO#GLVFRQQHFW#VZLWFK#LV# IDFWRU\#VXSSOLHG#DQG#PRXQWHG#LQ#WKH#HOHFWULFDO#SDQHO1 êïëïë /HH¤7HPSî)ORRGý%DFNý+HDGý3UHVVXUHý&RQWUROý&RQGHQVHUV /HH²7HPS2)ORRG#%DFN#+HDG#3UHVVXUH#&RQWURO#FRQGHQVHUV#UHTXLUH#D#VHSDUDWH#SRZHU#VXSSO\#IRU#WKH# KHDWHG#UHFHLYHUV1#7KLV#SRZHU#VXSSO\#LV#FRQQHFWHG#WR#WKH#HOHFWULFDO#FRQQHFWLRQ#ER[#RQ#WKH#HQG#RI#WKH# UHFHLYHU1 êïê 5HIULJHUDQWý3LSLQJ ,QVWDOO#DOO#UHIULJHUDWLRQ#SLSLQJ#ZLWK#KLJK#WHPSHUDWXUH#EUD]HG#MRLQWV1#3UHYDLOLQJ#JRRG#UHIULJHUDWLRQ# SUDFWLFHV#VKRXOG#EH#HPSOR\HG#IRU#SLSLQJ#VXSSRUWV/#OHDN#WHVWLQJ/#GHK\GUDWLRQ#DQG#FKDUJLQJ#RI#WKH# UHIULJHUDWLRQ#FLUFXLWV1#,VRODWH#WKH#UHIULJHUDWLRQ#SLSLQJ#IURP#WKH#EXLOGLQJ#ZLWK#YLEUDWLRQ#LVRODWLQJ# VXSSRUWV1 3ODFH#WUDSV#LQ#WKH#KRW#JDV#OLQHV#RQ#YHUWLFDO#ULVHUV#HYHU\#73#IHHW#+4515#PHWHUV,#LQ#HOHYDWLRQ1#7KHVH# WUDSV#FROOHFW#FRQGHQVHG#UHIULJHUDQW#DQG#UHIULJHUDQW#RLO#GXULQJ#WKH#RII#F\FOH#RI#WKH#XQLW#DQG#SURWHFW# WKH#IORZ#RI#UHIULJHUDQW#RLO#GXULQJ#RSHUDWLRQ1 127( )RUýSLSLQJýUXQVýLQýDýFRQGLWLRQHGýDLUýVSDFHñýUHIULJHUDQWýFDQýFRQGHQVHýLQýWKHý...
 • Page 16 7DEOHýè 5HFRPPHQGHGý/LQHý6L]HVý¤ý2ï'ïý&RSSHU çè$ äì$ ìêí$ ìåë$ +RWý*DVý +RWý*DVý /LQH /LTïý/LQH /LQH /LTïý/LQH èíIWïý èîå ìîë æîåó èîå õìèPô ìííýIWïý æîå èîå ìðìîåó èîå õêíPô ìèíýIWïý æîå èîå ìðìîåó êîé õéèPô ó2QýXQORDGHUýHTXLSSHGýV\VWHPVñýXVHýRQHýWUDGHýVL]HýVPDOOHUïý5HFRPPHQGHGýOLQHýVL]HVýPXVWýEHýXVHGýIRUýSURSHUýRLOýUHWXUQï )LJXUHýæ ìñýëñý÷ýêý)DQý'LUHFWý'ULYHý$LUý&RROHGý&RQGHQVHUV 7DEOHýç &RQGHQVHUý6L]HVýDQGý3LSLQJý&RQQHFWLRQV 0RGHO 1XPEHUýRIý)DQV &6&íçè &6&íåê/ &6&íåç &6&íäæ...
 • Page 17 7DEOHýç &RQGHQVHUý6L]HVýDQGý3LSLQJý&RQQHFWLRQV 0RGHO 1XPEHUýRIý)DQV &6&ëìç &6&ëìæ& &6&ëèì/ &6&ëèå &6&ëäì &6&êíå/ &6&êêí/ &6&êçí &6&éìè/ &67éåí& êïé /HH¤7HPSî)ORRGý%DFNý+HDGý3UHVVXUHý&RQWURO 7KH#/HH07HPS2)ORRG#%DFN#+HDG#3UHVVXUH#&RQWURO#V\VWHP#FRQVLVWV#RI#D#PRGXODWLQJ#KHDG#SUHVVXUH# FRQWURO#YDOYH#DQG#LQVXODWHG#UHFHLYHUV#ZLWK#KHDWHU#SDGV#WKDW#VXVWDLQ#RSHUDWLRQ#DW#DPELHQW#WHPSHU0 DWXUHV#DV#ORZ#DV#²63ƒ)#+²6717ƒ&,1 êïéïì 3LSLQJ 0DNH#VXUH#WKDW#WKH#KHDG#SUHVVXUH#FRQWURO#YDOYH#LV#LQVWDOOHG#ZLWK#WKH#UHIULJHUDQW#IORZ#LQ#WKH#SURSHU# GLUHFWLRQ1#:KHQ#VROGHULQJ#RU#EUD]LQJ#WKH#YDOYHV/#LW#LV#YHU\#LPSRUWDQW#WKDW#WKH#LQWHUQDO#SDUWV#EH# SURWHFWHG#E\#ZUDSSLQJ#WKH#YDOYH#ZLWK#D#GDPS#FORWK#WR#NHHS#WKH#YDOYH#WHPSHUDWXUH#EHORZ#583ƒ)# +454ƒ&,1 êïéïë 'HK\GUDWLRQ 41 2SHQ#DOO#RI#WKH#GLVFRQQHFW#VZLWFKHV1 51 3XOO#DOO#IXVHV#H[FHSW#WKH#WUDQVIRUPHU#IXVHV1 61 -XPSHU#WKH#)ORZ#6ZLWFK1#7XUQ#WKH#GLVFRQQHFWV#211 71 8VH#WKH#WHPSHUDWXUH#FRQWURO#+DW#PLQLPXP#VHWWLQJ,#WR#HQHUJL]H#WKH#VROHQRLG#YDOYHV1 81 &RQQHFW#UHIULJHUDWLRQ#JDXJHV#WR#WKH#VXFWLRQ#DQG#GLVFKDUJH#VHUYLFH#YDOYHV#RI#WKH#FRPSUHVVRU+V,1 91 $WWDFK#D#%MXPSHU%#KRVH#IURP#WKH#URWR0ORFN#ILWWLQJ#RQ#WKH#RXWOHW#RI#WKH#UHFHLYHU#DQG#WKH#6FKUDGHU# ILWWLQJ#RQ#WKH#OLTXLG#KHDGHU#RI#WKH#FRQGHQVHU1#)URQW#VHDW#WKH#URWR0ORFN#YDOYH#DSSUR[LPDWHO\#5# WXUQV1 :1 2SHQ#DOO#VHUYLFH#YDOYHV1 ;1 &KDUJH#WKH#FLUFXLW#WR#483#36,*#+4367#N3D,#ZLWK#GU\#QLWURJHQ#FRQWDLQLQJ#D#WUDFHU#RI#)UHRQ1#...
 • Page 18 êïéïê &KDUJLQJ 41 0DNH#FHUWDLQ#WKDW#WKH#XQLW#LV#2))1#5HPRYH#WKH#MXPSHU#IURP#WKH#)ORZ#6ZLWFK1 51 &RQQHFW#D#VHW#RI#PDQLIROG#JDXJHV#WR#WKH#UHIULJHUDQW#GUXP#DQG#WR#WKH#UHFHLYHU#DW#WKH#URWR²ORFN# YDOYH1#3XUJH#WKH#KRVHV#RI#QRQFRQGHQVDEOHV1 61 2SHQ#WKH#URWR²ORFN#YDOYH#DQG#ILOO#WKH#UHFHLYHU#ZLWK#OLTXLG#UHIULJHUDQW1#5HIHU#WR#êïéïé ðý 5HIULJHUDQWý/HYHO1 71 &ORVH#WKH#URWR²ORFN#YDOYH#DQG#GLVFRQQHFW#JDXJHV1 81 6WDUW#WKH#FRPSUHVVRU#DQG#UHFKHFN#WKH#UHIULJHUDQW#OHYHO1#,I#WKH#OHYHO#KDV#GURSSHG/#UHFKDUJH#WKH# FLUFXLW#ZLWK#YDSRU#WKURXJK#WKH#VXFWLRQ#SRUW#RI#WKH#FRPSUHVVRU1 91 5HSODFH#DOO#IXVHV1 :1 &RQQHFW#WKH#UHIULJHUDQW#FKDUJLQJ#KRVH#WR#WKH#VXFWLRQ#SRUW#RI#WKH#FRPSUHVVRUV#DQG#SXUJH#ZLWK# )UHRQ1 ;1 7XUQ#WKH#7HPSHUDWXUH#&RQWURO#WR#WKH#PLQLPXP#VHWWLQJ#WR#FRQILUP#WKDW#WKH#VROHQRLG#YDOYH#DQG# FRPSUHVVRU#DUH#HQHUJL]HG1 <1 &KDUJH#ZLWK#YDSRU#LQ#DFFRUGDQFH#ZLWK êïéïé1 êïéïé 5HIULJHUDQWý/HYHO 2Q#HDFK#UHFHLYHU#DW#WKH#FRQGHQVHU#DUH#WZR#UHIULJHUDQW#OHYHO#VLJKW#JODVVHV1#5HIULJHUDQW#OHYHO#YDULHV# ZLWK#WKH#RXWVLGH#WHPSHUDWXUH1 &KHFN#UHIULJHUDQW#OHYHO#DIWHU#WKH#XQLW#KDV#EHHQ#RQ#IRU#DW#OHDVW#48#PLQXWHV1 éíƒ)ýõéïèƒ&ô DQGýEHORZ ýýýõéïèƒ&ýWRýìèïèƒ&ô %RWWRPýVLJKWýJODVV ý%RWWRPýVLJKWýJODVV LVýêîéýIXOO )LJXUHýå /HH¤7HPSî)ORRGý%DFNý+HDGý3UHVVXUHý&RQWURO 7DEOHýæ...
 • Page 19 7DEOHýæ 8QLWý5HIULJHUDQWý&KDUJH &KDUJH 0RGHO OEVï ''ìêí$ýõSHUýPRGXOHô éïí &6ìêè$ åïí &'ìåë$ýõSHUýPRGXOHô çïí &6ìåì$ ìíïí &'ëìå$ýõSHUýPRGXOHô çïí &'ëæí$ýõSHUýPRGXOHô åïí &7êëæ$ýõSHUýPRGXOHô çïí &'êçë$ýõSHUýPRGXOHô ìíïí &7èéê$ýõSHUýPRGXOHô ìíïí &7ççê$ýõSHUýPRGXOHô ìëïí 7DEOHýå /HH¤7HPSý&RQGHQVHUý5HIULJHUDQWý&KDUJHý õLQFOXGHVý5HFHLYHUô 0RGHO OEVï &6&íçè ëæ &6&íåê/ ëæ &6&íåç êä &6&íäæ èé &6&ìíé/ êä &6&ìíæ/ èè...
 • Page 20 êïéïè 0DWHULDOVý6XSSOLHG 41 %XLOW#LQ#SUH0ZLUHG#FRQGHQVHU#FRQWURO#ER[1 51 $LU#FRROHG#FRQGHQVHU1 61 3LSLQJ#DFFHVV#FRYHU#WR#EH#UHLQVWDOOHG#ZKHQ#SLSLQJ#LV#FRPSOHWH1 71 %ROWV#²#7#SHU#OHJ#62;%#[#82;% 81 &RQGHQVHU#OHJV#²#7#RQ#4#IDQ>#8#RQ#5#DQG#6#IDQ>#:#RQ#7#IDQ1 91 /HH07HPS2)ORRG#%DFN#+HDG#3UHVVXUH#&RQWURO= D1 ,QVXODWHG#VWRUDJH#UHFHLYHU1 E1 3LSLQJ#DVVHPEO\#LQFOXGLQJ#KHDG#SUHVVXUH#FRQWURO#YDOYH#ZLWK#LQWHJUDO#FKHFN#YDOYH#DQG#URWR0 ORFN#DGDSWHU1 5RWR0ORFN#RXWOHW#YDOYH1 G1 3UHVVXUH#UHOLHI#YDOYH1 H1 /LTXLG#OHYHO#VLJKW#JODVV#²#5#SHU#UHFHLYHU1 &KHFN#YDOYH1 :1 %ROWV#²#/HH07HPS2)ORRG#%DFN#+HDG#3UHVVXUH#&RQWURO#62;%#[#4%#+9#SHU#UHFHLYHU,1 127( /HHð7HPSî)ORRGý%DFNý+HDGý3UHVVXUHý&RQWUROýKHDWHUýSDGVýUHTXLUHýDý FRQWLQXRXVýHOHFWULFDOýVRXUFHýRIýëííîëíåîëêí9ýIURPýWKHý&68êíííýXQLWï ìéýýýýýýýýýý$LUý&RROHGý0RGHOV...
 • Page 21 )LJXUHýä $LUý&RROHGý*HQHUDOý$UUDQJHPHQWý'UDZLQJ $LUý&RROHGý0RGHOVýýýýýýýýýýìè...
 • Page 22 éïí ý& ý0 /<&2/ 22/(' éïì 'U\FRROHUý/RFDWLRQV /RFDWH#WKH#GU\FRROHU+V,#IRU#PD[LPXP#VHFXULW\#DQG#PDLQWHQDQFH#DFFHVVLELOLW\1#$YRLG#JURXQG0OHYHO# VLWHV#ZLWK#SXEOLF#DFFHVV#RU#DUHDV#ZKLFK#FRQWULEXWH#WR#KHDY\#VQRZ#RU#LFH#DFFXPXODWLRQV1#7R#DFKLHYH# DQ#DGHTXDWH#DLU#VXSSO\/#LW#LV#UHFRPPHQGHG#WKDW#GU\FRROHUV#EH#SODFHG#LQ#D#FOHDQ#DLU#DUHD/#DZD\#IURP# ORRVH#GLUW#DQG#IRUHLJQ#PDWWHU#WKDW#PD\#FORJ#WKH#FRLO1#,Q#DGGLWLRQ/#GU\FRROHUV#VKRXOG#QRW#EH#VLWXDWHG# LQ#WKH#YLFLQLW\#RI#VWHDP/#KRW#DLU#RU#IXPH#H[KDXVWV1#)LQDOO\/#GU\FRROHUV#VKRXOG#QRW#EH#ORFDWHG#FORVHU# WKDQ#6#IHHW#+4#PHWHU,#IURP#D#ZDOO/#REVWUXFWLRQ#RU#DGMDFHQW#XQLW1 éïë 'U\FRROHUý,QVWDOODWLRQ )RU#URRI#LQVWDOODWLRQ/#PRXQW#GU\FRROHUV#RQ#VWHHO#VXSSRUWV#LQ#DFFRUGDQFH#ZLWK#UHJLRQDO#DQG#QDWLRQDO# FRGHV1#7R#PLQLPL]H#VRXQG#DQG#YLEUDWLRQ#WUDQVPLVVLRQ/#SRVLWLRQ#VWHHO#VXSSRUWV#DFURVV#ORDG#EHDULQJ# ZDOOV#DQG#,0EHDPV1#)RU#JURXQG#LQVWDOODWLRQ/#D#FRQFUHWH#SDG#LV#DQ#DFFHSWDEOH#IRXQGDWLRQ1#'U\FRROHU# OHJV#SRVVHVV#PRXQWLQJ#KROHV#IRU#VHFXULQJ#WKH#GU\FRROHU#WR#VWHHO#VXSSRUWV#RU#D#FRQFUHWH#SDG1 éïê (OHFWULFDOý&RQQHFWLRQV éïêïì /LQHý9ROWDJH /LQH#YROWDJH#HOHFWULFDO#VHUYLFH#LV#VXSSOLHG#IURP#WKH#LQGRRU#XQLW1#7KH#GLVFRQQHFW#VZLWFK#LV#IDFWRU\# VXSSOLHG#DQG#PRXQWHG#LQ#WKH#HOHFWULF#SDQHO1 éïêïë 3XPSýDQGý'U\FRROHU $OO#ZLULQJ#WR#WKH#SXPS#DQG#GU\FRROHU#IURP#WKH#FRQWURO#ER[#VKRXOG#EH#FRPSOHWHG#LQ#DFFRUGDQFH#ZLWK# WKH#HOHFWULFDO#VFKHPDWLF#RQ#WKH#LQVLGH#OLG#RI#WKH#GU\FRROHU#FRQWURO#ER[#DQG#ZLWK#ORFDO#DQG#QDWLRQDO# FRGHV1 éïé *O\FROý3LSLQJ ,W#LV#UHFRPPHQGHG#WKDW#PDQXDO#VKXW0RII#YDOYHV#EH#LQVWDOOHG#DW#WKH#VXSSO\#DQG#UHWXUQ#OLQH#WR#HDFK# LQGRRU#XQLW#DQG#GU\FRROHU1#7KLV#SHUPLWV#URXWLQH#VHUYLFH#DQG#HPHUJHQF\#LVRODWLRQ#RI#WKH#XQLW1 )ORRU#GUDLQV#ZLWK#ZHW#WUDSV#DQG#VHQVRUV#IRU#D#ZDWHU#GHWHFWLRQ#V\VWHP#VKRXOG#EH#LQVWDOOHG#QHDU#WKH# EDVH#RI#WKH#XQLW#RU#EHORZ#WKH#HOHYDWHG#IORRU1# :KHQ#WKH#JO\FRO#UHWXUQV#IURP#WKH#GU\FRROHU#+RU#FRQGHQVHU,#LW#LV#FRROHU#WKDQ#WKH#URRP#WHPSHUDWXUH1# ,I#WKH#JO\FRO#WHPSHUDWXUH#LV#FRROHU#WKDQ#WKH#GHZ#SRLQW#IRU#WKH#URRP#WHPSHUDWXUH#DQG#KXPLGLW\/#FRQ0 GHQVDWLRQ#WDNHV#SODFH1#7KH#FKDUW#EHORZ#OLVWV#GHZ#SRLQWV#IRU#WKH#PRVW#SUREDEOH#DPELHQW#FRQGLWLRQV1# 7R#PLQLPL]H#WKH#SRVVLELOLW\#RI#FRQGHQVDWLRQ#RQ#WKH#UHWXUQ#DQG#VXSSO\#OLQHV/#GHWHUPLQH#WKH#PLQL0 PXP#JO\FRO#WHPSHUDWXUH#DQG#LI#LW#LV#OHVV#WKDQ#WKH#GHZ#SRLQW#WHPSHUDWXUH#IRU#WKH#PRVW#OLNHO\#DPEL0 HQW#FRQGLWLRQV/#LQVXODWH#WKH#VXSSO\#DQG#UHWXUQ#OLQHV1 127(...
 • Page 23 7DEOHýìí 5RRPý'HZý3RLQWý7HPSHUDWXUH 'U\ý%XOE :HWý%XOE ƒ)ýõƒ&ô ƒ)ýõƒ&ô æíýõëìïìô èæïëýõìéïíô æíýõëìïìô èåïèýõìéïæô æëýõëëïëô èåïäýõìéïäô æëýõëëïëô çíïíýõìèïèô æèýõëêïåô çìïëýõìçïëô æèýõëêïåô çëïèýõìçïäô ó0LQLPXPýJO\FROýWHPSHUDWXUHýEHIRUHýFRQGHQVDWLRQýZLOOýRFFXUï éïè 3UHSDUDWLRQýRIý*O\FROý6ROXWLRQ 7\SLFDO#HWK\OHQH#JO\FRO#PDQXIDFWXUHUV#DQG#VXSSOLHUV#DUH#'X3RQW#+7HODU,/#8QLRQ#&DUELGH#+8FDU# 7KHUPRIOXLG#4:,#RU#'RZ#&KHPLFDO#&R1#7KHVH#JO\FROV#DUH#VXSSOLHG#ZLWK#DQ#LQKLELWRU#DQG#GR#QRW#FRQ0 WDLQ#DQ#DQWL0OHDN#IRUPXOD1 7DEOHýìì *O\FROý&RQFHQWUDWLRQ øý*O\FROýE\ý9ROXPH )UHH]LQJý3RLQWýƒ)ýƒ& $SSDUHQWý6SHFLILFý *UDYLW\ý#ýèíƒ)ýõìíƒ&ô 127( $XWRPRWLYHýDQWLðIUHH]HýLVýXQDFFHSWDEOHýDQGýPXVWýQRWýEHýXVHGýLQýWKHýXQLWï &RPPHUFLDO#HWK\OHQH#JO\FRO/#ZKHQ#SXUH/#LV#JHQHUDOO\#OHVV#FRUURVLYH#WR#WKH#FRPPRQ#PHWDOV#RI#FRQ0 VWUXFWLRQ#WKDQ#ZDWHU#LWVHOI1#$TXHRXV#VROXWLRQV#RI#WKHVH#JO\FROV#+PL[HG#ZLWK#ZDWHU,/#KRZHYHU/# DVVXPH#WKH#FRUURVLYLW\#RI#WKH#ZDWHU#IURP#ZKLFK#WKH\#DUH#SUHSDUHG#DQG#PD\#EHFRPH#LQFUHDVLQJO\# FRUURVLYH#ZLWK#XVH#LI#QRW#SURSHUO\#LQKLELWHG1 7KHUH#DUH#WZR#EDVLF#JURXSV#RI#FRUURVLRQ#FRQWURO#FKHPLFDOV1#7KH\#DUH#FODVVLILHG#DV#FRUURVLRQ#LQKLEL0 WRUV#RU#HQYLURQPHQWDO#VWDELOL]HUV1#7KH#FRUURVLRQ#LQKLELWRUV#IRUP#D#VXUIDFH#EDUULHU#WKDW#SURWHFWV#WKH# PHWDOV#IURP#DWWDFN1#(QYLURQPHQWDO#VWDELOL]HUV/#ZKLOH#QRW#FRUURVLRQ#LQKLELWRUV#LQ#WKH#VWULFW#VHQVH#RI# WKH#ZRUG/#GHFUHDVH#FRUURVLRQ#SUREDELOLW\#E\#VWDELOL]LQJ#WKH#RYHUDOO#HQYLURQPHQW1#$Q#DONDOLQH# EXIIHU/#VXFK#DV#ERUD[/#LV#D#VLPSOH#H[DPSOH/#VLQFH#LWV#SULPH#SXUSRVH#LV#WR#PDLQWDLQ#DQ#DONDOLQH#FRQ0 GLWLRQ#+S+#DERYH#:,#WKXV#PLQLPL]LQJ#WKH#FRUURVLYH#HIIHFW#RI#WKH#VROXWLRQ#RQ#PHWDOV1 7KH#ZDWHU#TXDOLW\#PXVW#EH#UHJDUGHG/#EHFDXVH#ZDWHU#IURP#VRPH#VRXUFHV#FRQWDLQV#FRUURVLYH#HOH0...
 • Page 24 VKRXOG#EH#XVHG1#,Q#DQ\#HYHQW/#PDNH#VXUH#WKDW#WKH#FOHDQLQJ#DJHQW#LV#FRPSOHWHO\#H[SHOOHG#EHIRUH# FKDUJLQJ#ZLWK#JO\FRO1 7DEOHýìë &KLOOHUý*O\FROý9ROXPHý$SSUR[LPDWHýJDOORQVý õOLWHUVôý0D[LPXP 0RGHO 1Rïý0RGXOHV èæ* ì ììé* ë åè* ì ìæí* ë ìíë* ì ëíé* ë ìëç* ì ëèë* ë ìçå* ì êêç* ë êíç* ê èíé* ê çëìý* ê ìïý'RHVýQRWýLQFOXGHýGU\FRROHUýõVHHý7DEOH ìéôýIRUýILHOGýSLSLQJýYROXPHVï ëïý,QFOXGHVýRQHýFRQGHQVHUýDQGýLQWHUQDOýSLSLQJ êïý,QFOXGHVýRQHýHYDSRUDWRUñýRQHýFRQGHQVHUýDQGýLQWHUQDOýSLSLQJï 7DEOHýìê 9ROXPHýLQý6WDQGDUGý7\SHý/ý&RSSHUý3LSLQJ 'LDPHWHUýõLQïô 2XWVLGH ,QVLGH ìîë...
 • Page 25 )LJXUHýìí ìñýëñý÷ýêý)DQý'LUHFWý'ULYHý'U\FRROHUV 1RWHVã ìïý6LQJOHýSXPSýSDFNDJHVýDUHýìæðìîé§ýõéêåïëýPPôýZLGHïý'XDOýSXPSýSDFNDJHVýDUHýêëðìîé§ýõåìäïëýPPôýZLGHï ëïý0RXQWLQJýKROHVýDUHýìèðêîå§ýõêäìïêýPPôýDSDUWýRQýVLQJOHýSXPSýSDFNDJHVýDQGýêíðêîå§ýõææëïêýPPôýDSDUWýRQýGXDOýSXPSý SDFNDJHVï êïý&RQQHFWLRQVýVL]HVýDSSO\ýWRýSULPDU\ýSXPSýVXSSOLHUï 7DEOHýìé 'U\FRROHUý'DWD 0RGHOý 1RïýRIý 1Rï )DQV OEVï ¤íçä ì éìí ¤íäë ì éêí 'U\FRROHUý :HLJKW &RQQïý6L]HVý 'LPHQVLRQ õ6XFWý÷ý õNJô 'LVFïôýLQï LQï õìåçô ìðìîé éë õìäèô ìðìîë éë $ý &RLOý,QWHUQDOý 9ROXPH õPPô JDOï õOô õìíçæô...
 • Page 26 7DEOHýìé 'U\FRROHUý'DWD 0RGHOý 1RïýRIý 1Rï )DQV OEVï ¤ìíä ì éèí ¤ììë ì éæí ¤ìêä ë èíè ¤ìæé ë çíè ¤ëëè ë çåè ¤ëçí ê åëç ¤êìí ê ååç ¤êèí ê äéç ¤éççó é ìëåí ó0RGHOýQRWýSLFWXUHG 7DEOHýìè *O\FROý3XPSý'DWDó 3XPS 3XPSý6XFWLRQý KïSï &RQQHFWLRQýLQï...
 • Page 27 )LJXUHýìì *O\FROý*HQHUDOý$UUDQJHPHQWý'UDZLQJ *O\FROý&RROHGý0RGHOVýýýýýýýýýýëì...
 • Page 28 )LJXUHýìë *O\FRROý*HQHUDOý$UUDQJHPHQWý'LDJUDP ëëýýýýýýýýýý*O\FROý&RROHGý0RGHOV...
 • Page 29 èïí ý& ý0 $7(5 22/(' èïì 3LSLQJ :KHQ#WKH#FRQGHQVHU#ZDWHU#VRXUFH#LV#RI#SRRU#TXDOLW\/#SURYLGH#FOHDQDEOH#ILOWHUV#LQ#WKH#VXSSO\#OLQH1# 7KHVH#ILOWHUV#WUDS#ZDWHU#SDUWLFOHV#DQG#H[WHQG#WKH#VHUYLFH#OLIH#RI#WKH#ZDWHU#FRROHG#FRQGHQVHU1#:KHQ# UHTXLUHG/#WKH#ZDWHU#FRROHG#FRQGHQVHU#PD\#EH#FOHDQHG#E\#LQVHUWLQJ#D#FOHDQLQJ#URG#LQ#WKH#WXEHV#RU# ZLWK#DQ#DFLG#FOHDQHU#+GHSHQGLQJ#RQ#PRGHO#RUGHUHG#RU#URRP#UHVWULFWLRQV,1 èïë :DWHUý5HJXODWLQJý9DOYHV 7KH#ZDWHU#UHJXODWLQJ#YDOYHV#DXWRPDWLFDOO\#UHJXODWH#WKH#DPRXQW#RI#IOXLG#QHFHVVDU\#WR#UHPRYH#WKH# KHDW#IURP#WKH#UHIULJHUDWLRQ#V\VWHP/#HQDEOLQJ#PRUH#IOXLG#WR#IORZ#ZKHQ#ORDG#FRQGLWLRQV#DUH#KLJK#DQG# OHVV#IOXLG#ZKHQ#ORDG#FRQGLWLRQV#DUH#ORZ1 7KH#YDOYH#FRQVLVWV#RI#D#EUDVV#ERG\/#EDODQFH#VSULQJ/#YDOYH#VHDW/#YDOYH#GLVF#KROGHUV/#FDSLOODU\#WXEH#WR# UHIULJHUDWLRQ#GLVFKDUJH#SUHVVXUH#DQG#DGMXVWLQJ#VFUHZ1 7KH#YDOYHV#PD\#EH#DGMXVWHG#ZLWK#D#VWDQGDUG#UHIULJHUDWLRQ#VHUYLFH#YDOYH#ZUHQFK#RU#VFUHZ#GULYHU1 èïëïì 7Rý/RZHUý+HDGý3UHVVXUHý6HWWLQJ 7XUQ#WKH#VTXDUH#DGMXVWLQJ#VFUHZ#FORFNZLVH#XQWLO#WKH#KLJK#SUHVVXUH#JDXJH#LQGLFDWHV#WKH#GHVLUHG#VHW0 WLQJ1 èïëïë 7Rý5DLVHý+HDGý3UHVVXUHý6HWWLQJ 7XUQ#DGMXVWLQJ#VFUHZ#FRXQWHU0FORFNZLVH#XQWLO#GHVLUHG#VHWWLQJ#LV#REWDLQHG1 )LJXUHýìê :DWHUý&RROHGý*HQHUDOý$UUDQJHPHQWý'UDZLQJ 2'(/6 :DWHUý&RROHGý0RGHOVýýýýýýýýýýëê...
 • Page 30 èïê $OWHUQDWHý:DWHUý6RXUFHýõæðìîëý¤ýìëý7RQý&DSDFLW\ý0RGHOVý2QO\ô 7KH#+RSWLRQDO,#$OWHUQDWH#:DWHU#6RXUFH#0RGXOH#UHSODFHV#RQH#RI#WKH#UHIULJHUDWLRQ#PRGXOHV#DQG#SHU0 PLWV#WKH#XWLOL]DWLRQ#RI#DQ#H[LVWLQJ#FKLOOHG#ZDWHU#V\VWHP1#7KH#WHPSHUDWXUH#FRQWURO#V\VWHP#DQG#WKH# FKLOOHU#FRQWLQXH#WR#PRQLWRU#OHDYLQJ#ZDWHU#WHPSHUDWXUH#DQG#ZDWHU#IORZ1#$XWRPDWLF#VZLWFKRYHU#WR# WKH#UHIULJHUDWLRQ#V\VWHP#LV#SURYLGHG1 ,W#LV#UHFRPPHQGHG#WKDW#PDQXDO#VHUYLFH#VKXW0RII#YDOYHV#EH#LQVWDOOHG#DW#WKH#VXSSO\#DQG#UHWXUQ#OLQH# WR#HDFK#XQLW1#7KLV#SHUPLWV#URXWLQH#VHUYLFH#DQG#HPHUJHQF\#LVRODWLRQ#RI#WKH#XQLW1 7R#SUHYHQW#FRQGHQVDWLRQ/#VXSSO\#DQG#UHWXUQ#OLQHV#WR#WKH#$:6#PRGXOH#PXVW#EH#LQVXODWHG1 èïêïì 2SHUDWLRQ 7KH#$:6#PRGXOH#FRQWURO#ER[#FRQWDLQV#WKUHH#DTXDVWDWV1#7KH#ILUVW#LV#WKH#ORZ#WHPS#VWDW1#,W#ZLOO#VKXW# WKH#DFWLYH#PRGXOH+V,#GRZQ#LI#WKHUH#LV#D#GURS#LQ#WKH#OHDYLQJ#ZDWHU#WHPSHUDWXUH1#7KH#VHFRQG#DTX0 DVWDW#LV#WKH#KLJK#WHPS#VWDW#ZKLFK#VKXWV#GRZQ#WKH#PRGXOH+V,#LI#WKH#WHPSHUDWXUH#ULVHV1#7KH#WKLUG# DTXDVWDW#LV#WKH#WHPSHUDWXUH#FRQWUROOHU1#,I#WKHUH#LV#D#ULVH#LQ#ZDWHU#WHPSHUDWXUH/#WKH#FRQWUROOHU#DFWL0 YDWHV#WKH#SURSRUWLRQLQJ#YDOYH#DFWXDWRU#PRWRU#DQG#SHUPLWV#WKH#EXLOGLQJ#FKLOOHG#ZDWHU#WR#IORZ# WKURXJK#WKH#KHDW#H[FKDQJHU1#$V#WKH#ZDWHU#WHPSHUDWXUH#GURSV#WKH#YDOYH#VWDUWV#FORVLQJ1 èïêïë $:6ýêíííý0RWRUL]HGý9DOYH 7KH#$:6#6333#XWLOL]HV#D#3URSRUWLRQLQJ#PRWRUL]HG#YDOYH#WR#DFWLYDWH#WKH#ZDWHU#YDOYH1#7KH#WHPSHUD0 WXUH#FRQWUROOHU#VHWV#WKH#ZDWHU#YDOYH#LQ#DFFRUGDQFH#ZLWK#WKH#FRROLQJ#QHHGV#RI#WKH#KHDW#H[FKDQJHU1 èïêïê 0RWRUý2SHUDWLRQý&KHFN 9ROWDJH#DW#WHUPLQDOV#<#DQG#44#LQ#WKH#$:6#PRGXOH#HOHFWULF#ER[#VKRXOG#UHDG#57#9$&1#7XUQ#WKH#WHP0 SHUDWXUH#FRQWUROOHU#FRXQWHU0FORFNZLVH#WR#RSHQ#WKH#YDOYH/#FORFNZLVH#WR#FORVH#LW1 7DEOHýìç 6WDQGDUGý'XDOý';î$OWHUQDWHý:DWHUý6RXUFHý0RGHOV 6WDQGDUGý'XDO ';ý0RGHOý $OWHUQDWHý:DWHU 6RXUFHý0RGHO )LJXUHýìé $OWHUQDWHý:DWHUý6RXUFHý0RGXOHý*HQHUDOý$UUDQJHPHQWý'UDZLQJ ëéýýýýýýýýýý:DWHUý&RROHGý0RGHOV :DWHU &'ýìåë$ &'ýëíë: &'ýëìå$ &'ýëéë: &'ýëæí$ &'ýêíë: $6ýìåì$ $6ýëíì:...
 • Page 31 çïí & ý$ 20321(17 '-8670(17 çïì 3UHVVXUHý6ZLWFKHV 7KH#ORZ#SUHVVXUH#VZLWFK#VHWV#WKH#PLQLPXP#UHIULJHUDQW#SUHVVXUH#UHTXLUHG#WR#VWDUW#WKH#FRPSUHVVRU# +FXW0#LQ,1#,W#ZLOO#DOVR#VWRS#WKH#FRPSUHVVRU#LI#UHIULJHUDQW#SUHVVXUH#GURSV#EHORZ#WKH#FXW0RXW#VHWWLQJ1# 7KHUHIRUH/#WKH#ORZ#SUHVVXUH#VZLWFK#UHTXLUHV#WZR#VHWWLQJV=#4,#FXW0LQ#DQG#5,#GLIIHUHQWLDO#+FXW0LQ# PLQXV#GLIIHUHQWLDO# #FXW0RXW,1#7KH\#VKRXOG#EH#VHW#LQ#DFFRUGDQFH#ZLWK#WKH#FKDUW#EHORZ1 7KH#KLJK#SUHVVXUH#VZLWFK#VHWV#WKH#PD[LPXP#GLVFKDUJH#SUHVVXUH#RI#WKH#FRPSUHVVRU1#,I#SUHVVXUH# VKRXOG#ULVH#WR#WKH#VHW#SRLQW/#LW#ZLOO#VLPXOWDQHRXVO\#VKXW#GRZQ#WKH#FRPSUHVVRU#DQG#DFWLYDWH#WKH#6HQ0 WLQHO#63332$ODUP#0RQLWRU#+VHH#6HQWLQHO#63332$ODUP#0RQLWRU#LQ#WKH#2SHUDWLRQ#DQG#0DLQWHQDQFH# 0DQXDO1,#7KH#KLJK#SUHVVXUH#VZLWFK#VKRXOG#EH#VHW#LQ#DFFRUGDQFH#ZLWK#WKH#FKDUW#EHORZ1 7DEOHýìæ 3UHVVXUHý6ZLWFKý6HWWLQJVý¤ýSïVïLïýõN3Dô 6ZLWFK /RZý3UHVVXUHýõ&6î&'î&7ô /RZý3UHVVXUHýõ'6î''ô +LJKý3UHVVXUHýõ$OOô çïë &RQWUROý$GMXVWPHQWV 7KH#IROORZLQJ#VHFWLRQV#GHVFULEH#WKH#ORFDWLRQV#DQG#LQGLYLGXDO#DGMXVWPHQWV#RI#HDFK#RI#WKH#FRQWURO#HOH0 PHQWV1#)RU#PRUH#LQIRUPDWLRQ/#FRQVXOW#WKH#2SHUDWLRQ#DQG#0DLQWHQDQFH#0DQXDO1 çïê $TXDVWDWý$GMXVWPHQW 7KH#FRQWURO#DTXDVWDWV#IRU#HDFK#PRGXOH#DUH#ORFDWHG#LQ#WKH#PRGXOH#FRQWURO#ER[1#(DFK#DTXDVWDW#FDQ# KDYH#WZR#VHWWLQJV=#4,#VHWSRLQW#DQG#5,#GLIIHUHQWLDO1#7KH#VHWSRLQW#LV#WKH#SRLQW#DW#ZKLFK#WKH#VZLWFK#ZLOO# FORVH1#7KH#GLIIHUHQWLDO#VHWV#WKH#WHPSHUDWXUH#GURS#UHTXLUHG#WR#RSHQ#WKH#VZLWFK1#7KH#VHWSRLQW#DGMXVW0 PHQW#NQRE#LV#YLVLEOH#WKURXJK#WKH#DTXDVWDW#FRYHU1#7KH#FRYHU#PXVW#EH#UHPRYHG/#KRZHYHU/#WR#VHW#WKH# GLIIHUHQWLDO1#:KHQ#SURYLGHG/#WKH#GLIIHUHQWLDO#DGMXVWPHQW#EDU#LV#ORFDWHG#RQ#WKH#ORZHU#ULJKW0KDQG# VLGH#RI#WKH#VZLWFK1#6HH#)LJXUH ìè1 7DEOHýìå 5HFRPPHQGHGóý$TXDVWDWý6HWWLQJVý¤ýƒ)ýõƒ&ô $TXDVWDW 7HPSý&RQWURO +LJKý:DWHUý7HPS ó6RPHýDSSOLFDWLRQVýPD\ýUHTXLUHýGLIIHUHQWýVHWSRLQWVýDQGý...
 • Page 32 )LJXUHýìè &RQWUROý%R[ýõZLWKý2SWLRQDOý8QORDGHUý&RPSRQHQWVô çïé &DSDFLW\ý6HOHFWLRQý6ZLWFKHV (DFK#PRGXOH#PD\#EH#HTXLSSHG#ZLWK#D#GXDO#RU#WULSOH#FDSDFLW\#WRJJOH#VZLWFK#WKDW#ZLOO#UHGXFH#WKH# FRROLQJ#FDSDFLW\#RI#WKH#XQLW#IURP#WKH#IXOO#UDWHG#FDSDFLW\1#)RU#H[DPSOH/#RQ#D#8#WRQ#XQLW#WKH#FDSDFLW\# FDQ#EH#FKDQJHG#WR#50425#WRQV#E\#FKDQJLQJ#WKH#FDSDFLW\#VHOHFWRU#VZLWFK1 &RQVXOW#\RXU#VXEPLWWDO#VSHFLILFDWLRQV#WR#GHWHUPLQH#LI#\RXU#XQLW#KDV#WKLV#IHDWXUH1#,W#LV#VWDQGDUG#RQ# 8#WRQ#XQLWV#DQG#PD\#EH#RSWLRQDO#RQ#RWKHUV1#7KH#IROORZLQJ#WDEOH#VKRZV#WKH#YDULRXV#RSWLRQV1 7DEOHýìä &DSDFLW\ý6HOHFWLRQý6ZLWFKý2SWLRQV 7RQQDJH è æðìîë ìíý¤ýêí êæ 2Q#8#WRQ#PRGHOV#WKH#VZLWFKHV#DUH#ORFDWHG#RQ#WKH#ULJKW#VLGH#RI#WKH#3&5#6333#PRQLWRU#SDQHO1#7KH\# DUH#PDUNHG#0RGXOH#4#DQG#0RGXOH#51#2Q#DOO#RWKHU#XQLWV#WKH#VZLWFKHV#DUH#ORFDWHG#LQ#WKH#PRGXOH#FRQ0 WURO#ER[1#2Q#XQLWV#WKDW#KDYH#RQH#F\OLQGHU#XQORDGHU#SHU#PRGXOH/#HDFK#WRJJOH#VZLWFK#SRVLWLRQ#LV# PDUNHG#+LJK#&DSDFLW\#DQG#/RZ#&DSDFLW\1#2Q#XQLWV#WKDW#KDYH#WZR#F\OLQGHU#XQORDGHUV#SHU#PRGXOH/# WKH#VZLWFK#SRVLWLRQV#DUH#PDUNHG#+LJK#&DSDFLW\/#0HGLXP#&DSDFLW\#DQG#/RZ#&DSDFLW\1#7KH#FDSDFLW\# RI#HDFK#PRGXOH#PD\#EH#VHOHFWHG#LQGHSHQGHQWO\#EXW#WR#SURYLGH#IRU#VZLWFKRYHU#LQ#WKH#HYHQW#RI#D#IDLO0 XUH#RI#WKH#OHDG#PRGXOH+V,/#LW#LV#QHFHVVDU\#WR#VHOHFW#WKH#VDPH#FDSDFLW\#IRU#HDFK#PRGXOH1 çïè &\OLQGHUý8QORDGHU 7KH#FDSDFLW\#LQFUHDVH#LV#DFFRPSOLVKHG#E\#GH0HQHUJL]LQJ#F\OLQGHU#XQORDGHU+V,#RQ#WKH#KHDGV#RI#HDFK# FRPSUHVVRU1#:KHQ#WKH#F\OLQGHU#XQORDGHU#LV#DFWLYDWHG/#WKH#HIIHFWLYH#FDSDFLW\#RI#WKH#FRPSUHVVRU#LV# UHGXFHG#WR#DSSUR[LPDWHO\#425/#426#RU#526#GHSHQGLQJ#RQ#PRGHO#DQG#VHOHFWRU#VZLWFK#VHWWLQJV1#'HDFWL0 YDWLQJ#WKH#XQORDGHU+V,#UHWXUQV#WKH#FRPSUHVVRU#WR#IXOO#FDSDFLW\1 ëçýýýýýýýýýý&RPSRQHQWý$GMXVWPHQW &DSDFLW\ý/HYHOV ë ìýRUýë ìñýëýRUýê ì...
 • Page 33 çïç 7KHUPRVWDWLFý([SDQVLRQý9DOYH çïçïì 2SHUDWLRQ 7KH#WKHUPRVWDWLF#H[SDQVLRQ#YDOYH#SHUIRUPV#RQH#IXQFWLRQ1#,W#NHHSV#WKH#HYDSRUDWRU#VXSSOLHG#ZLWK# HQRXJK#UHIULJHUDQW#WR#VDWLVI\#ORDG#FRQGLWLRQV1#,W#GRHV#QRW#HIIHFW#FRPSUHVVRU#RSHUDWLRQ1#3URSHU#YDOYH# RSHUDWLRQ#FDQ#EH#GHWHUPLQHG#E\#PHDVXULQJ#VXSHUKHDW1#,I#WRR#OLWWOH#UHIULJHUDQW#LV#EHLQJ#IHG#WR#WKH# HYDSRUDWRU/#WKH#VXSHUKHDW#ZLOO#EH#KLJK>#LI#WRR#PXFK#UHIULJHUDQW#LV#EHLQJ#VXSSOLHG/#WKH#VXSHUKHDW# ZLOO#EH#ORZ1#7KH#FRUUHFW#VXSHUKHDW#VHWWLQJ#LV#EHWZHHQ#43#DQG#46ƒ)#+819#WR#:15ƒ&,#GLIIHUHQWLDO1 çïçïë $GMXVWPHQW 7R#GHWHUPLQH#VXSHUKHDW= 41 0HDVXUH#WKH#WHPSHUDWXUH#RI#WKH#VXFWLRQ#OLQH#DW#WKH#SRLQW#WKH#EXOE#LV#FODPSHG1 51 2EWDLQ#WKH#JDXJH#SUHVVXUH#DW#WKH#FRPSUHVVRU#VXFWLRQ#YDOYH1 61 $GG#WKH#HVWLPDWHG#SUHVVXUH#GURS#EHWZHHQ#WKH#EXOE#ORFDWLRQ#DQG#WKH#VXFWLRQ#YDOYH1 71 &RQYHUW#WKH#VXP#RI#WKH#WZR#SUHVVXUHV#WR#WKH#HTXLYDOHQW#WHPSHUDWXUH1 81 6XEWUDFW#WKLV#WHPSHUDWXUH#IURP#WKH#DFWXDO#VXFWLRQ#OLQH#WHPSHUDWXUH1#7KH#GLIIHUHQFH#LV# VXSHUKHDW1 7R#DGMXVW#WKH#VXSHUKHDW#VHWWLQJ/#SURFHHG#DV#IROORZV= 41 5HPRYH#WKH#YDOYH#FDS#DW#WKH#ERWWRP#RI#WKH#YDOYH1 51 7XUQ#WKH#DGMXVWLQJ#VWHP#FRXQWHU0FORFNZLVH#WR#ORZHU#WKH#VXSHUKHDW1 61 7XUQ#WKH#DGMXVWLQJ#VWHP#FORFNZLVH#WR#LQFUHDVH#WKH#VXSHUKHDW1 127( 0DNHýQRýPRUHýWKDQýRQHýWXUQýRIýWKHýVWHPýDWýDýWLPHïý$VýORQJýDVýWKLUW\ýPLQXWHVý PD\ýEHýUHTXLUHGýIRUýWKHýQHZýEDODQFHýWRýWDNHýSODFHï )LJXUHýìç 7\SLFDOý9DOYHý&URVVý6HFWLRQ çïæ +RWý*DVý%\SDVVý9DOYH çïæïì 2SHUDWLRQ 7KH#KRW#JDV#E\SDVV#LV#LQVHUWHG#EHWZHHQ#WKH#FRPSUHVVRU#GLVFKDUJH#OLQH#DQG#WKH#RXWOHW#VLGH#RI#WKH# H[SDQVLRQ#YDOYH1 :KHQ#WKH#V\VWHP#LV#RSHUDWLQJ#DW#IXOO#FDSDFLW\/#WKH#YDOYH#UHPDLQV#FORVHG1#,I#WKH#ORDG#RQ#WKH#HYDSRUD0 WRU#GHFUHDVHV#DQG#HYDSRUDWRU#WHPSHUDWXUH#IDOOV#EHORZ#WKH#VHW#WHPSHUDWXUH/#WKH#LQWHUQDO#HYDSRUD0...
 • Page 34 SUHVVXUH#DQG#VRPH#KRW#JDV#ZLOO#PL[#ZLWK#WKH#OLTXLG#GLVFKDUJH#RI#WKH#H[SDQVLRQ#YDOYH/#LQFUHDVLQJ# HYDSRUDWRU#WHPSHUDWXUH#DQG#SUHVVXUH#DQG#FORVLQJ#WKH#KRW#JDV#E\SDVV#YDOYH1 7KH#OHDYLQJ#ZDWHU#WHPSHUDWXUH#UHTXLUHPHQW#ZLOO#GHWHUPLQH#WKH#KRW#JDV#E\SDVV#YDOYH#VHWWLQJ#DV# ZHOO#DV#WKH#FRPSUHVVRU#VXFWLRQ#JDXJH#SUHVVXUH1 çïæïë $GMXVWPHQW $IWHU#FDOFXODWLQJ#WKH#GHVLUHG#OHDYLQJ#ZDWHU#WHPSHUDWXUH/#WKH#IROORZLQJ#SURFHGXUH#VKRXOG#EH#XVHG# WR#DGMXVW#WKH#KRW#JDV#E\SDVV#YDOYH= 41 ,QVWDOO#VXFWLRQ#DQG#GLVFKDUJH#SUHVVXUH#JDXJHV#RQ#WKH#FRPSUHVVRU#WR#PRQLWRU#UHIULJHUDWLRQÃ 51 6HW#WKH#FDSDFLW\#VHOHFWRU#VZLWFK#LI#LW#LV#SURYLGHG1 61 6HW#WKH#FRQWURO#WKHUPRVWDW>#ODEHOHG#4&6#DQG#5&6#+DQG#6&6#RQ#53#DQG#63#WRQ#XQLWV,#RQ#WKH# VFKHPDWLF#DW#6ƒ)#+41:ƒ&,#EHORZ#UHTXLUHG#OHDYLQJ#ZDWHU#WHPSHUDWXUHÃ#0HDVXUH#WKH#OHDYLQJ# ZDWHU#WHPSHUDWXUH#E\#VWUDSSLQJ#D#WKHUPRPHWHU#WR#WKH#OHDYLQJ#ZDWHU#KHDGHU1 127( &RPSUHVVRUýDQGîRUýF\OLQGHUýXQORDGHUõVôýVKRXOGýQRWýF\FOHýRIIýDQGýRQýWRý PDWFKýWKHýFRQVWDQWýFRPSXWHUýORDGïý(DFKýFLUFXLWýVKRXOGýEHýDGMXVWHGý LQGHSHQGHQWO\ï 71 $GMXVW#WKH#KRW#JDV#VROHQRLG#YDOYH#WR#PDLQWDLQ#WKH#SURSHU#OHDYLQJ#ZDWHU#WHPSHUDWXUH1 D1 5HPRYH#WKH#723#DGMXVWLQJ#QXW#IURP#WKH#YDOYH1 E1 ,QVHUW#DQ#$OOHQ#ZUHQFK#LQ#WKH#EUDVV#KROH/#DW#WKH#WRS#RI#WKH#YDOYH#LQ#WKH#DGMXVWLQJ#SRUW#DQG# WXUQ#&/2&.:,6(#LI#D#+,*+(5#OHDYLQJ#ZDWHU#WHPSHUDWXUH#LV#UHTXLUHG#DQG# FRXQWHUFORFNZLVH#LI#D#ORZHU#OHDYLQJ#ZDWHU#WHPSHUDWXUH#LV#UHTXLUHG1 $IWHU#REWDLQLQJ#WKH#OHDYLQJ#ZDWHU#WHPSHUDWXUH#UHTXLUHG/#UHLQVWDOO#WKH#DGMXVWLQJ#QXW# WLJKWO\#RQ#WKH#YDOYH#PDNLQJ#VXUH#WKDW#WKHUH#DUH#QR#OHDNV1 G1 /HW#WKH#V\VWHP#RSHUDWH#IRU#DSSUR[LPDWHO\#43#WR#48#PLQXWHV#WR#PDNH#VXUH#WKDW#WKH#VXFWLRQ# SUHVVXUH#LV#ZLWKLQ#WKH#UDQJH#GHVLUHG#+ORQJHU#LI#ULGH0WKURXJK#VWRUDJH#WDQN#LV#XVHG,1 127( 7KHUHýLVýDýIOXFWXDWLRQýRIýêýWRýçýOEVïýRIýWKHýVXFWLRQýSUHVVXUHýGXHýWRýWKHý GLIIHUHQWLDOýRQýWKHýKRWýJDVýE\SDVVï 81 5H0DGMXVW#WKH#FRQWURO#WKHUPRVWDW#WR#WKH#UHTXLUHG#OHDYLQJ#ZDWHU#WHPSHUDWXUH/#W\SLFDOO\#85ƒ)# +4414ƒ&,1 )LJXUHýìæ +RWý*DVý%\SDVV ëåýýýýýýýýýý&RPSRQHQWý$GMXVWPHQW...
 • Page 35 æïí ý$ý¤ý5 33(1',; )LJXUHýìå 5LGHð7KURXJKý6WRUDJHý7DQNý'DWD 127( 5HIHUýWRýäïí ðý$SSHQGL[ý&ý¥ý([SDQVLRQý7DQNýIRUýH[SDQVLRQýWDQNý UHTXLUHPHQWV ð7 ý6 ý7 +528*+ 725$*( $SSHQGL[ý$ý¤ý5LGHð7KURXJKý6WRUDJHý7DQNý'DWDýýýýýýýýýýëä ý'...
 • Page 36 åïí ý%ý¤ý& 33(1',; 22/$17 åïì (6äíííý&RQQHFWLRQý.LWVýõIRUý,%0 åïìïì (6äíííý6LQJOHý8QLWý+HDGHUý.LW 7KLV#NLW#LV#UHTXLUHG#IRU#DOO#:0425#²#6:#WRQ#PRGHOV#XVLQJ#(6#VHULHV#+RVH#.LWV#RU#&RXSOLQJ#3DLU#.LW1# 7KH#(6<333#+HDGHU#.LW#FRQVLVWV#RI#5#XQGHUIORRU#KHDGHUV#+RQH#IRU#VXSSO\#DQG#RQH#IRU#UHWXUQ,#WKDW# VZHDW#FRQQHFW#WR#WKH#5042;%#21'1#FRSSHU#FRQQHFWLRQV#RQ#WKH#FKLOOHU1#&XW#HDFK#KHDGHU#WR#UHTXLUHG# OHQJWK1#(DFK#KHDGHU#SURYLGHV#WZR#5%#01113171#XQGHUIORRU#FRQQHFWLRQV#IRU#WKH#RSWLRQDO#(6#VHULHV# +RVH#.LWV#RU#(6<333#&RXSOLQJ#3DLU#.LW1 åïìïë (6ëêíîëçíýDQGý(6éêíîéçíý+RVHý.LWV $OO#KRVHV#DUH#40425%#,1'1#LQVXODWHG#KRVH#ZLWK#D#5%#01113171#FRQQHFWLRQ#RQ#RQH#HQG#RI#HDFK#KRVH#DQG# D#5%#)1113171#FRQQHFWLRQ#RQ#WKH#RWKHU#HQG1#7KH#(6563#+RVH#.LW#LQFOXGHV#5#KRVHV#63#IW1#+<P,#LQ# OHQJWK1#7KH#(6763#+RVH#.LW#LQFOXGHV#7#KRVHV#63#IW1#+<#P,#LQ#OHQJWK1#7KH#(6593#DQG#(6793#+RVH# .LWV#,QFOXGH#5#RU#7/#UHVSHFWLYHO\/#KRVHV#93#IW1#+4;#P,#LQ#OHQJWK1#&KHFN#ZLWK#WKH#FRPSXWHU#LQVWDOOD0 WLRQ#LQVWUXFWLRQV#IRU#WKH#QXPEHU#RI#KRVHV#UHTXLUHG1 7KH#5%#)1113171#FRXSOLQJ#RQ#RQH#HQG#RI#HDFK#KRVH#FRQQHFWV#WR#WKH#5%#01113171#ILWWLQJ#RQ#WKH#(6<333# 6LQJOH#8QLW#+HDGHU#.LW1#8VH#D#FRPPHUFLDO#JUDGH#W\SH#VHDODQW#RQ#DOO#WKUHDGHG#ILWWLQJV1 7KH#5%#01113171#ILWWLQJ#DW#WKH#RWKHU#HQG#RI#HDFK#KRVH#FRQQHFWV#WR#WKH#(6<333#&RXSOLQJ#3DLU#.LW# WKDW#SURYLGHV#VXLWDEOH#FRQQHFWLRQV#WR#WKH#,%0#(6<333#VHULHV#&RRODQW#'LVWULEXWLRQ#8QLW#+&'8,1 åïìïê (6äíííý&RXSOLQJý3DLUý.LW 7KH#(6<333#&RXSOLQJ#3DLU#.LW#LQFOXGHV#,%0#VSHFLILHG#5%#PDOH#DQG#IHPDOH#FRXSOLQJ#DVVHPEOLHV1# (DFK#FRXSOLQJ#DVVHPEO\#LQFOXGHV#D#5%#EDOO#YDOYH#DQG#D#427%#GUDLQ#YDOYH1#7KHVH#DVVHPEOLHV#WKUHDG# GLUHFWO\/#XVLQJ#5%#)1113171#FRQQHFWLRQV/#WR#WKH#(6#VHULHV#KRVH#NLWV/#WKH#(6<333#6LQJOH#8QLW#+HDGHU# .LW/#RU#ILHOG#VXSSOLHG#SLSLQJ1#7KH#,%0#VSHFLILHG#5%#FRXSOLQJV#TXLFN0FRQQHFW#WR#WKH#FRPSDQLRQ#ILW0 WLQJV#RQ#WKH#&RRODQW#'LVWULEXWLRQ#8QLW#+&'8,1 åïë 55ý&RQQHFWLRQý.LWVýõIRUý,%0ýêíäí åïëïì 55éïæèý6LQJOHý8QLWý+HDGHUý.LW 7KLV#NLW#+RU#55;63,#LV#UHTXLUHG#IRU#DOO#:0425#²#6:#WRQ#PRGHOV#XVLQJ#55#VHULHV#+RVH#.LWV1#7KH# 5571:8#6LQJOH#8QLW#+HDGHU#.LW#LQFOXGHV#WZR#XQGHUIORRU#KHDGHUV#+RQH#IRU#VXSSO\#DQG#RQH#IRU# UHWXUQ,#WKDW#VZHDW#FRQQHFW#WR#WKH#5042;%#21'1#FRSSHU#FRQQHFWLRQV#RQ#WKH#FKLOOHU1#&XW#HDFK#KHDGHU#WR# UHTXLUHG#OHQJWK1#(DFK#KHDGHU#SURYLGHV#IRXU#627%#)1113171#FRQQHFWLRQV#IRU#WKH#RSWLRQDO#55#VHULHV# +RVH#.LWV1 åïëïë...
 • Page 37 5HPRYH#WKH#IDFWRU\0LQVWDOOHG#SOXJV#IURP#HDFK#FRQQHFWLRQ#DQG#LQVWDOO#WKH#1372KRVH#ILWWLQJV#IURP# RQH#HQG#RI#HDFK#KRVH1 $W#WKH#RWKHU#HQG#RI#HDFK#KRVH#LV#D#TXLFN0FRQQHFW#ILWWLQJ#WKDW#FRQQHFWV#GLUHFWO\#WR#WKH#FRRODQW#GLVWUL0 EXWLRQ#XQLW#+&'8,1#7KH#KRVH#FDQ#EH#FXW#WR#OHQJWK#DQG#FODPSHG#RYHU#D#EDUEHG#KRVH#ILWWLQJ#LQVWDOOHG# LQ#WKH#FKLOOHU#VXSSO\#DQG#UHWXUQ#FRQQHFWLRQV#RU#KHDGHUV#+RSWLRQDO,1#0DNH#FHUWDLQ#WKDW#WKH#VXSSO\# KRVHV#WR#HDFK#&'8#DUH#FRQQHFWHG#WR#WKH#VXSSO\#KHDGHU#DQG#WKDW#WKH#UHWXUQ#KRVHV#WR#HDFK#&'8#DUH# FRQQHFWHG#WR#WKH#UHWXUQ#KHDGHU1 )LJXUHýìä 2SWLRQDOý(6ý6HULHVý&RQQHFWLRQý.LWV $SSHQGL[ý%ý¤ý&RRODQWý&RQQHFWLRQý2SWLRQVýýýýýýýýýýêì...
 • Page 38 )LJXUHýëí 2SWLRQDOý55éïæèý6LQJOHý8QLWý+HDGHUý.LW )LJXUHýëì 2SWLRQDOý55åêíý8QGHUIORRUý+HDGHUý.LW êëýýýýýýýýýý$SSHQGL[ý%ý¤ý&RRODQWý&RQQHFWLRQý2SWLRQV...
 • Page 39 )LJXUHý$ 2SWLRQDOý55ý6HULHVý+RVHý.LWV $SSHQGL[ý%ý¤ý&RRODQWý&RQQHFWLRQý2SWLRQVýýýýýýýýýýêê...
 • Page 40 äïí ý&ý¤ý( 33(1',; ;3$16,21 )RU#DQ\#V\VWHP#WKDW#LQFOXGHV#D#ULGH0WKUX#WKHUPDO#VWRUDJH#WDQN#RU#D#ORQJ#SLSLQJ#UXQ#+PRUH#WKDQ#55# JDOORQV,/#D#FXVWRPHU#VXSSOLHG/#ILHOG#LQVWDOOHG#H[SDQVLRQ#WDQN#LV#QHFHVVDU\1 &$87,21 $QýH[SDQVLRQýWDQNýLVýUHTXLUHGýIRUýWKHVHýV\VWHPVýWRýSUHYHQWý H[FHVVLYHýSUHVVXUHýLQýWKHýFRRODQWýV\VWHPýGXULQJýWKHUPDOý H[SDQVLRQï &XUUHQWO\#WZR#W\SHV#RI#H[SDQVLRQ#WDQNV#DUH#IDFWRU\#LQVWDOOHG#LQ#WKH#XQLW1#7KHVH#WDQNV#DUH#QRW#ODUJH# HQRXJK#WR#KDQGOH#WKH#ODUJH#SLSLQJ2WDQN#YROXPHV1#6RPH#FKLOOHUV#FXUUHQWO\#KDYH#D#SODLQ#FRSSHU#WDQN# LQVWDOOHG1#2Q#WKHVH#V\VWHPV#WKH#DGGLWLRQDO#H[SDQVLRQ#WDQN#PXVW#EH#ORFDWHG#WKH#KLJK#SRLQW#LQ#WKH# V\VWHP#WR#DOORZ#IRU#DLU#YHQWLQJ1 $#VHOHFWLRQ#WDEOH#LV#VKRZQ#EHORZ#IRU#YDULRXV#V\VWHP#YROXPHV1#7KH#WDQNV#ZHUH#VHOHFWHG#EDVHG#RQ#D# ZRUVW#FDVH#H[SDQVLRQ#RI#73ƒ)#ILOO/#DQG#D#PD[LPXP#FRRODQW#WHPSHUDWXUH#RI#433ƒ)1#7KHVH#WDQNV#KDYH# WKH#UHTXLUHG#WRWDO#YROXPH#DQG#UDLVHG#+EODGGHU,#YROXPH1#$PWURO#WDQN#PRGHOV#DUH#VKRZQ/#WKRXJK#D# FRPSDUDEOH#YHQGRU#PD\#EH#XVHG1#5HIHU#WR#PDQXIDFWXUHUV#LQVWUXFWLRQV#IRU#LQVWDOODWLRQ#DQG#PDLQWH0 QDQFH1 7DEOHýëí 9DULRXVý6\VWHPý9ROXPHV 7DQNýDQGý $PWUROý([SDQVLRQý7DQNý 3LSLQJý9ROXPH õ*DOORQVô :DWHU èí 67ðè ìíí 67ðìë ëíí 67ðëè9 èíí 67ðéë9 ìííí 67ðåí9 2Q#ODUJHU#FKLOOHUV/#D#VPDOO#EODGGHU0W\SH#WDQN#LV#IDFWRU\#LQVWDOOHG1#2Q#WKHVH#V\VWHPV/#WKH#DGGLWLRQDO# H[SDQVLRQ#WDQN#PXVW#EH#LQVWDOOHG#DW#WKH#&686333#ILOO#KHDGHU1# 3OHDVH#FDOO#\RXU#/LHEHUW#VXSSOLHU#LI#\RX#UHTXLUH#DVVLVWDQFH1 êéýýýýýýýýýý$SSHQGL[ý&ý¤ý([SDQVLRQý7DQN ý7 0RGHO éíøý*O\FRO...
 • Page 44 Connectivity Embedded Power DC Power Systems Integrated Cabinet Solutions Business-Critical Continuity, Emerson Network Power and the Emerson Network Power logo are trademarks and service marks of Emerson Electric Co. ©2006 Emerson Electric Co. Technical Support / Service monitoring@emersonnetworkpower.com Outside the US: 614-841-6755 upstech@emersonnetworkpower.com...