Nokia HDE-2 - Headset - Ear-bud User Manual

User guide
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Hæåï n g dáù n Sæí duû n g Âiãû n
thoaû i Nokia 1112
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Nokia HDE-2 - Headset - Ear-bud

  Summary of Contents for Nokia HDE-2 - Headset - Ear-bud

 • Page 1 Hæåï n g dáù n Sæí duû n g Âiãû n thoaû i Nokia 1112 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 2 âæåü c Nokia cho pheï p træåï c bàò n g vàn baí n .
 • Page 3 âêch cuû thãø , liãn quan âãú n tênh chênh xaï c , âäü tin cáû y hoàû c näü i dung cuí a taì i liãû u naì y . Nokia coï...
 • Page 4 Viãú t tiãú n g Viãû t trãn âiãû n thoaû i di âäü n g Nokia Âiãû n thoaû i di âäü n g Nokia häù tråü 2 kiãø u viãú t tiãú n g Viãû t khaï c nhau: 1.
 • Page 5 Baû n coï thãø báú m vaì giæî phêm * trong 2 giáy âãø måí menu choü n caï c biãø u tæåü n g/kyï tæû âàû c biãû t nhæ trong caï c ngän ngæî khaï c . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 6 . Tæì âiãø n seî tiãn âoaï n tæì thêch håü p våï i táû p håü p caï c phêm âæåü c báú m . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 7 Tæì âiãø n bàò n g caï c h choü n menu Thãm vaì sau âoï duì n g kiãø u viãú t truyãö n thäú n g âãø ghi tæì måï i vaì o Tæì âiãø n . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 8: Table Of Contents

  ......10 Thäng tin liãn hãû vaì Tin nhàõ n ...... 10 häù tråü cuí a Nokia ..xviii Danh baû ....... 14 Nháû t kyï ÂT ....16 1. Bàõ t âáö u sæí duû n g ..1 Caì...
 • Page 9 (AC-2) ......35 Ám thanh ....35 7. Giæî gçn vaì Baí o trç.. 36 8. Thäng tin bäø sung vãö sæû an toaì n ..... 38 Tæì muû c ....... 46 viii Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 10: An Toaì N Cho Ngæåì I Sæí Duû N G

  Táú t caí caï c âiãû n thoaû i vä tuyãú n âãö u coï thãø gáy nhiãù u soï n g laì m aí n h hæåí n g âãú n hoaû t âäü n g cuí a maï y . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 11 âæåü c hæåï n g dáù n trong taì i liãû u hæåï n g dáù n sæí duû n g âiãû n thoaû i . Khäng nãn chaû m vaì o àng- ten khi khäng cáö n thiãú t . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 12 Luän nhåï læu dæû phoì n g hoàû c giæî laû i baí n viãú t tay táú t caí thäng tin quan troü n g âæåü c læu trong âiãû n thoaû i . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 13 âaì m thoaû i . Cho biãú t nåi baû n âang åí . Khäng nãn cuï p âiãû n thoaû i træì khi âæåü c yãu cáö u . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 14 , ngoaû i træì chæï c nàng baï o thæï c . Khäng nãn báû t âiãû n thoaû i nãú u coï thãø gáy nhiãù u soï n g hoàû c nguy hiãø m . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. xiii...
 • Page 15 âàû c biãû t . Cáú u hçnh naì y coï thãø laì m thay âäø i tãn menu, thæï tæû menu vaì caï c biãø u tæåü n g. Liãn hãû våï i nhaì cung cáú p dëch vuû âãø biãú t thãm thäng tin. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 16 Caí n h baï o : Chè sæí duû n g pin, bäü saû c vaì phuû kiãû n caí i tiãú n âæåü c Nokia phã chuáø n cho riãng kiãø u âiãû n thoaû i naì y . Viãû c sæí duû n g báú t kyì loaû i naì o khaï c seî...
 • Page 17: Thäng Tin Täø N G Quaï T

  Caì i âàû t baí o vãû âãø caì i caï c h âiãû n thoaû i sæí duû n g caï c maî truy cáû p vaì caï c caì i âàû t baí o máû t . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 18: Bäü Nhåï Duì N G Chung

  âënh daì n h riãng cho chuï n g âãø chia seí bäü nhåï våï i caï c tênh nàng khaï c . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. xvii...
 • Page 19: Thäng Tin Liãn Hãû Vaì Häù Tråü Cuí A Nokia

  Nokia taû i âëa phæång. Baû n cuî n g coï thãø taí i xuäú n g miãù n phê caï c caì i âàû t cáú u hçnh nhæ laì MMS, GPRS, e-mail, vaì caï c dëch vuû...
 • Page 20: Bàõ T Âáö U Sæí Duû N G

  Caï c phêm choü n (4) • Caï c phêm di chuyãø n (5) • Phêm âaì m thoaû i (6) • Phêm kãú t thuï c vaì phêm nguäö n (7) • Baì n phêm (8) Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 21: Làõ P Theí Sim Vaì Pin

  (6). Âoï n g ngàn chæï a theí Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 22: Saû C Pin

  3. Khi pin âaî âæåü c saû c âáö y , thanh chè baï o seî ngæng di chuyãø n . Ngàõ t bäü saû c ra khoí i äø càõ m âiãû n vaì âiãû n thoaû i . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 23: Báû T Hoàû C Tàõ T Âiãû N Thoaû I

  Læu yï : Traï n h chaû m vaì o âáö u näú i naì y vç âáö u näú i ráú t nhaû y caí m våï i ténh âiãû n . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 24: Chãú Âäü Demo

  âaî goü i . Di chuyãø n âãú n tãn hoàû c säú âiãû n thoaû i baû n muäú n , vaì âãø goü i säú âiãû n thoaû i âoï , báú m phêm âaì m thoaû i . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 25: Khoï A Baì N Phêm

  Nháû p säú âiãû n thoaû i kháø n cáú p räö i báú m phêm âaì m thoaû i . Säú âiãû n thoaû i kháø n cáú p baû n âaî nháû p coï thãø khäng âæåü c hiãø n thë trãn maì n hçnh. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 26: Caï C Chæï C Nàng Goü I Âiãû N

  Caí n h baï o : Khäng âãø âiãû n thoaû i gáö n tai khi sæí duû n g loa vç ám læåü n g loa coï thãø ráú t låï n . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 27: Viãú T Vàn Baí N

  2. Nãú u tæì hiãø n thë laì tæì baû n cáö n , báú m 0, vaì bàõ t âáö u viãú t tæì kãú tiãú p . Âãø thay âäø i tæì , báú m * liãn tuû c cho tåï i khi tæì baû n muäú n hiãø n thë. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 28 Âãø vaì o danh saï c h caï c kyï tæû âàû c biãû t khi sæí duû n g kiãø u nháû p truyãö n thäú n g, báú m phêm *; khi sæí duû n g kiãø u nháû p tiãn âoaï n , báú m vaì giæî phêm *. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 29: Caï C Chæï C Nàng Menu

  (dëch vuû maû n g) âãø caì i chãú âäü maî hoï a sæí duû n g khi gæí i tin nhàõ n vàn baí n laì Âáö y âuí hoàû c Giaí m båï t Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 30 3. Âãø gæí i tin nhàõ n , choü n T.choü n > Gæí i , nháû p säú âiãû n thoaû i cuí a ngæåì i gæí i , vaì choü n OK. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 31 âaî læu bàò n g menu Læu tin nhàõ n . Trong menu Caï c tin âaî gæí i , baû n coï thãø xem baí n sao caï c tin nhàõ n âaî gæí i . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 32 , choü n Menu > Tin nhàõ n > Xoï a tin nhàõ n > Caï c tin âaî âoü c hoàû c choü n thæ muû c baû n muäú n . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 33: Danh Baû

  —Âãø sao cheï p toaì n bäü hoàû c tæì n g tãn vaì säú âiãû n thoaû i tæì danh baû trong âiãû n thoaû i sang theí SIM, hoàû c ngæåü c laû i Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 34 — Âãø xem coï bao nhiãu tãn vaì säú âiãû n thoaû i hiãû n âang âæåü c læu vaì coì n coï thãø læu âæåü c bao nhiãu trong danh baû âaî choü n . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 35: Nháû T Kyï Ât

  âäø i tuì y thuäü c caï c tênh nàng maû n g, hoaì n thaì n h viãû c láû p hoï a âån, thuãú , v.v… Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 36: Caì I Âàû T

  âæåü c mäü t tin nhàõ n vàn baí n Ám baï o —Âãø caì i âiãû n thoaû i phaï t ám baï o khi hãú t pin chàó n g haû n Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 37 âënh daû n g thåì i gian. Nãú u âaî thaï o pin ra khoí i âiãû n thoaû i , baû n cáö n phaí i caì i laû i ngaì y vaì giåì . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 38 Tæû goü i laû i âãø caì i âiãû n thoaû i cäú kãú t näú i cuäü c goü i 10 láö n sau láö n goü i khäng âæåü c . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 39 , baû n chè coï thãø goü i âãú n säú âiãû n thoaû i kháø n cáú p âæåü c láû p trçnh trong âiãû n thoaû i . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 40 ; di chuyãø n âãú n Sàõ p xãú p âãø sàõ p xãú p thæï tæû caï c chæï c nàng naì y trong danh saï c h phêm tàõ t . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 41: Âäö N G Häö

  Khi thåì i gian nhàõ c nhåí tåï i , choü n Thoaï t âãø ngæng ám baï o hoàû c Hoaî n laû i âãø âiãû n thoaû i phaï t laû i ám baï o thæï c sau 10 phuï t . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 42: Måí Räü N G

  5 láö n âäø i cuäú i . Baû n cuî n g coï thãø choü n tæì saï u loaû i âån vë âæåü c caì i âàû t sàô n . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 43 Viãû c âãø caï c æï n g duû n g chaû y áø n seî tiãu thuû pin nhiãö u hån vaì âäö n g thåì i laì m giaí m tuäø i thoü cuí a pin. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 44: Dëch Vuû Sim

  âæåü c theí SIM häù tråü . Tãn vaì näü i dung cuí a menu naì y tuì y thuäü c vaì o theí SIM. Âãø biãú t thãm thäng tin, xin liãn hãû våï i nhaì cung cáú p dëch vuû . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 45: Thäng Tin Vãö Pin

  âoï laì luï c baû n cáö n thay pin måï i . Chè sæí duû n g pin vaì bäü saû c âæåü c Nokia phã chuáø n vaì âæåü c thiãú t kãú cho riãng kiãø u âiãû n thoaû i naì y .
 • Page 46 Boí pin theo quy âënh cuí a âëa phæång. Taï i chãú laû i pin nãú u coï thãø . Khäng âæåü c boí pin nhæ raï c sinh hoaû t . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 47: Hæåï N G Dáù N Xaï C Nháû N

  ■ Hæåï n g dáù n xaï c nháû n pin Nokia Haî y luän sæí duû n g caï c loaû i pin chênh haî n g Nokia âãø âaí m baí o an toaì n cho baû n . Âãø chàõ c chàõ n laì baû n âang sæí duû n g pin chênh haî...
 • Page 48 , baû n phaí i tháú y âæåü c biãø u tæåü n g hai baì n tay kãú t näú i cuí a Nokia tæì mäü t goï c âäü nháú t âënh vaì logo Phuû kiãû n Chênh haî...
 • Page 49 Cæåï c phê gæí i tin trong næåï c vaì quäú c tãú seî âæåü c aï p duû n g. Baû n seî nháû n âæåü c mäü t tin nhàõ n thäng baï o tênh håü p lãû cuí a maî pin. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 50 . Haî y mang pin âãú n dëch vuû hoàû c âaû i lyï âæåü c uí y quyãö n gáö n nháú t cuí a Nokia âãø âæåü c giuï...
 • Page 51: Caï C Phuû Kiãû N Chênh Haî N G

  Viãû c làõ p báú t kyì phuû kiãû n phæï c taû p naì o trãn xe âãö u phaí i âæåü c nhán viãn coï khaí nàng chuyãn män thæû c hiãû n . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 52: Pin

  Sæí duû n g âaì i FM vaì bäü tai nghe têch håü p seî aí n h hæåí n g âãú n thåì i gian thoaû i vaì thåì i gian chåì . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 53: Bäü Saû C Chuáø N

  (100 – 240V). Giuï p baû n saû c âiãû n thoaû i dãù daì n g vaì tiãû n låü i . Læu yï : Caï c loaû i phêch càú m thay âäø i theo thë træåì n g. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 54: Bäü Saû C Du Lëch Nokia (Ac-2)

  Caï c phuû kiãû n chênh haî n g ■ Bäü saû c du lëch Nokia (AC-2) Bäü saû c du lëch nhoí goü n coï phêch càõ m saû c nhoí âãø saû c pin âiãû n thoaû i cuí a baû n .
 • Page 55: Giæî Gçn Vaì Baí O Trç

  Khäng tçm caï c h måí âiãû n thoaû i khaï c våï i nhæî n g âiãö u chè dáù n trong saï c h hæåï n g dáù n naì y . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 56 âäü n g, âem maï y âãú n dëch vuû âæåü c uí y quyãö n gáö n nháú t âãø âæåü c sæí a chæî a . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 57: Thäng Tin Bäø Sung Vãö Sæû An Toaì N

  âiãû n thoaû i vç thäng tin âæåü c læu træî coï thãø bë xoï a . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 58 Âàû t âiãû n thoaû i caï c h maï y âiãö u hoì a nhëp tim êt nháú t 15,3 cm (6 inch); • Khäng âãø âiãû n thoaû i trong tuï i aï o ngæû c Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 59 . Thæåì n g xuyãn kiãø m tra moü i thiãú t bë âiãû n thoaû i di âäü n g Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 60 Tàõ t âiãû n thoaû i taû i caï c traû m tiãú p nhiãn liãû u , vê duû nhæ Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 61 Baû n khäng nãn chè dæû a vaì o âiãû n thoaû i vä tuyãú n cho caï c cuäü c liãn laû c kháø n cáú p nhæ cáú p cæï u y tãú chàó n g haû n . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 62 . Khäng nãn cuï p âiãû n thoaû i træì khi âæåü c yãu cáö u . Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 63 . Màû c duì SAR âæåü c kiãø m tra åí mæï c nàng læåü n g cao nháú t , nhæng mæï c SAR thæû c sæû cuí a âiãû n Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 64 Âãø biãú t thãm thäng tin vãö SAR åí nhæî n g khu væû c khaï c , vui loì n g xem muû c thäng tin saí n pháø m taû i âëa chè web: www.nokia.com. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 65: Tæì Muû C

  Caì i âàû t tin nhàõ n 10 Giåï i thiãû u âiãû n thoaû i xiii Caì i âàû t thåì i gian 18 Giæî gçn vaì Baí o trç 36 Caï c chæï c nàng menu 10 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 66 Thäng tin vãö chæï n g nháû n Nhaï p vaì Caï c tin âaî gæí i 12 (SAR) 44 Nhàõ c nhåí 22 Thäng tin vãö pin 26 Nháû t kyï âiãû n thoaû i 16 loaû i 33 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
 • Page 67 Tçm tãn vaì säú âiãû n thoaû i 14 Viãú t vàn baí n 8 Xe cäü 40 Xoï a tin nhàõ n 13 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

This manual is also suitable for:

1112