Download  Print this page

Dell PowerConnect 3024 System Information Manual

Powerconnect 30 and 50 series switches
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Dell™ PowerConnect™ 30xx and 50xx Switches
System Information Guide
Příručka k zařízení
Guide d'information sur le système
Systeminformationshandbuch
Przewodnik – informacje o systemie
Guia de informações do sistema
Ðóêîâîäñòâî ïî ñèñòåìå
Guía de información del sistema
‫מדריך מידע למערכת‬
Models PowerConnect 3024, PowerConnect 3048, PowerConnect 5012
w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Dell PowerConnect 3024

  Related Manuals for Dell PowerConnect 3024

  Summary of Contents for Dell PowerConnect 3024

 • Page 1 Guía de información del sistema ‫מדריך מידע למערכת‬ Models PowerConnect 3024, PowerConnect 3048, PowerConnect 5012 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 3 Dell™ PowerConnect™ 30xx and 50xx Switches System Information Guide w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 4 Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer Corporation is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, and PowerConnect are trademarks of Dell Computer Corporation; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation;...
 • Page 5: Table Of Contents

  Contents Caution: Safety Instructions ..........General Rack Mounting of Systems .
 • Page 6 Contents...
 • Page 7: Caution: Safety Instructions

  Caution: Safety Instructions Use the following safety guidelines to ensure your own personal safety and to help protect your system from potential damage. General • Observe and follow service markings. Do not service any product except as explained in your system documentation. Opening or removing covers that are marked with the triangular symbol with a lightning bolt may expose you to electrical shock.
 • Page 8: Rack Mounting Of Systems

  Caution: Safety Instructions (continued) • Use only approved power cable(s). If you have not been provided with a power cable for your system or for any AC-powered option intended for your system, purchase a power cable that is approved for use in your country. The power cable must be rated for the product and for the voltage and current marked on the product's electrical ratings label.
 • Page 9 NOTE: Your system is safety-certified as a free-standing unit and as a component for use in a Dell rack cabinet using the customer rack kit. The installation of your system and rack kit in any other rack cabinet has not been approved by any safety agencies.
 • Page 10: Modems, Telecommunications, Or Local Area Network Options

  NOTICE: Only a certified service technician should perform repairs on your system. Damage due to servicing that is not authorized by Dell is not covered by your warranty. Static electricity can harm delicate components inside your system. To prevent static damage, discharge static electricity from your body before you touch any of the electronic components, such as the microprocessor.
 • Page 11: About This Guide

  About This Guide This document contains getting started/setup, safety, regulatory, and warranty information about your Dell PowerConnect™ network switch. ™ To obtain the latest versions of the documents on your hard drive, go to the Dell Support website at support.dell.com.
 • Page 12: Finding Information And Assistance

  • Access documentation about your system and devices. • Join online discussions with other Dell customers and Dell technical professionals. • Explore a list of online links to Dell's primary vendors. Dell Premier Support website Go to premiersupport.dell.com: • Service call status The Dell Premier Support website is customized for •...
 • Page 13: Before You Connect To The Network: Mounting Kit Instructions

  • Rackmount kit for rack installation • Dell PowerConnect CD Before You Connect to the Network: Mounting Kit Instructions NOTICE: Do not connect the switch to the network until you have established the correct Internet Protocol (IP) settings. Before you connect to the network, you must install the switch on a flat surface or in a rack, set up a terminal emulation program, and plug in the power cable.
 • Page 14: Connecting The Console Port

  Insert and tighten two screws appropriate for your rack through each of the mounting brackets. Connecting the Console Port The switch provides an RS-232 serial port that enables a connection to a desktop system or terminal for monitoring and configuring the switch. This port is a male DB-9 connector, implemented as a data terminal equipment (DTE) connection.
 • Page 15: Password Protection

  Once you have set up the terminal correctly, plug the power cable into the power receptacle on the back of the switch. The boot sequence appears in the terminal. Password Protection From the initial welcome screen, you must enter a password to proceed, NOTE: The first time you set up Password if password protection is enabled.
 • Page 16: Ip Address Assignment

  Type your password again to confirm it and press <Enter>. Press <Ctrl><w> to save your changes. NOTE: If you enable password protection without setting your own password, the default password is switch. IP Address Assignment Before you can assign an IP address to the switch, you must obtain the following information from your network administrator: •...
 • Page 17: Connecting Devices To The Switch

  Enter the network mask for this network. Press <Ctrl><w> to save your changes. After you make IP changes, restart the system. Press <Esc> twice to return to the Main Menu. Select System Manager and then select Reset to restart the switch. Confirm the reset.
 • Page 18 EMC classification for the intended environment. For parallel printers, a cable is available from Dell. If you prefer, you can order a cable from Dell on the World Wide Web at accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117. Po wer C on n e c t S y st e m In fo r m a t io n G u i d e...
 • Page 19: Ce Notice (European Union)

  A "Declaration of Conformity" in accordance with the preceding directives and standards has been made and is on file at Dell Computer Corporation Products Europe BV, Limerick, Ireland. Po werConnect System Infor m ation Guide...
 • Page 20: En 55022 Compliance (Czech Republic Only)

  EN 55022 Compliance (Czech Republic Only) This device belongs to Class B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters).
 • Page 21 Po werConnect System Infor m ation Guide...
 • Page 22 Po wer C on n e c t S y st e m In fo r m a t io n G u i d e...
 • Page 23 Přepínače Dell™ PowerConnect™ 30xx a 50xx Příručka k zařízení w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 24 Corporation. Jiné ochranné známky a obchodní názvy případně použité v tomto dokumentu mohou odkazovat na subjekty držící práva k těmto známkám a názvy jejich výrobků. Společnost Dell Computer Corporation odmítá vlastnické zájmy k ochranným známkám a obchodním názvům mimo svých vlastních.
 • Page 25 Obsah Pozor: Bezpečnostní pokyny ....Obecné ......Montáž...
 • Page 26 Obsah...
 • Page 27: Pozor: Bezpečnostní Pokyny

  Pozor: Bezpečnostní pokyny Následující bezpečnostní pokyny slouží k zajišt ní bezpečnosti osob a k ochran za ízení p ed možným poškozením. Obecné • Dodržujte servisní značky. Neprovád jte žádné servisní zásahy, které nejsou popsány v dokumentaci. Otev ení nebo odstran ní kryt označených bleskem v trojúhelníku m že vést k úrazu elektrickým proudem.
 • Page 28: Montáž Za Ízení Do Stojan

  Pozor: Bezpečnostní pokyny (pokračování) • Používejte pouze schválené kabely. Pokud jste neobdrželi napájecí kabel pro počítač nebo pro jiná za ízení určená pro systém, po i te si napájecí kabel schválený pro používání ve vaší zemi. Napájecí kabel musí mít nominální hodnoty odpovídající výrobku a nap tí...
 • Page 29 POZNÁMKA: Toto za ízení je z bezpečnostního hlediska certifikováno jako samostatná jednotka a jako součást pro montáž do stojan Dell (p i použití zákaznické instalační sady do stojanu). Instalace za ízení a instalační sady do jiných stojan není...
 • Page 30: Volitelné Prvky Pro Modemy, Telekomunikace A Sít

  Ochrana proti elektrostatickým výbojům UPOZORNĚNÍ: Za ízení smí opravovat pouze certifikovaný servisní technik. Poškození p i neoprávn né oprav není kryto žádnou zárukou společnosti Dell. Statická elekt ina m že ohrozit citlivé součástky uvnit za ízení. P ed dotykem elektronických součástí...
 • Page 31: Co Obsahuje Tato Příručka

  Dell PowerConnect™. ™ Chcete-li získat nejnov jší verzi dokument uložených na pevném disku, použijte webovou stránku Dell Support na adrese support.euro.dell.com. P í ru č ka k za í zen í Power Co n nect...
 • Page 32: Získání Informací A Podpory

  Dell. Webový server Dell Premier P ejd te na adresu premiersupport.dell.com: Support Webový server Dell Premier Support je p izp soben pro • Stav servisních volání zákazníky z komerční, státní a vzd lávací sféry. • Nejpodrobn jší technické Tento server nemusí být k dispozici ve všech oblastech.
 • Page 33: P Ed P Ipojením K Síti: Pokyny K Montážní Sad

  • sada pro montáž do stojanu, • disk CD Dell PowerConnect. Před připojením k síti: Pokyny k montážní sadě UPOZORNĚNÍ: P epínač nep ipojujte k síti, dokud nenastavíte správné hodnoty protokolu IP.
 • Page 34: P Ipojení Portu Pro Konzolu

  Umíst te p epínač do stojanu a otvory v konzolách umíst te k otvor m ve stojanu. Každou montážní konzolu utáhn te dv ma šrouby určenými pro daný stojan. Připojení portu pro konzolu Na p epínači je sériový port RS-232 umož ující p ipojení počítače nebo terminálu pro sledování...
 • Page 35: Ochrana Heslem

  UPOZORNĚNÍ: P i práci s programem HyperTerminal v operačním systému Microsoft Windows 2000 musíte mít nainstalovánu aktualizaci Windows 2000 Service Pack 2 nebo vyšší. Aktualizace Windows 2000 Service Pack 2 umož uje p i emulaci terminálu VT100 v programu HyperTerminal používat klávesy se šipkami.
 • Page 36: P Id Lování Adres Ip

  Vyberte možnost Security Admin. Napište heslo a stiskn te klávesu <Enter>. Napište heslo znovu pro potvrzení a stiskn te klávesu <Enter>. Stisknutím kláves <Ctrl><w> m žete provedené zm ny uložit. POZNÁMKA: Pokud ochranu heslem zapnete bez nastavení vlastního switch hesla, je nastaveno výchozí heslo Přidělování...
 • Page 37: P Ipojování Za Ízení K P Epínači

  Do prvního pole zadejte správnou adresu IP pro toto za ízení. Zadejte adresu IP výchozí brány sít , do které p epínač pat í. Zadejte správnou masku podsít . Stisknutím kláves <Ctrl><w> m žete provedené zm ny uložit. Po provedení zm n nastavení protokolu IP musíte za ízení restartovat. Dvojím stisknutím klávesy <Esc>...
 • Page 38 Poznámka ke stín ným signálovým kabel m: P i p ipojování periferií k jakémukoli za ízení Dell používejte pouze stín né kabely. Snížíte tak možnost rušení radiokomunikačních systém . Použitím stín ných kabel zajistíte zachování klasifikace EMC určené pro dané prost edí. Kabel pro paralelní...
 • Page 39: Upozorn Ní Ce (Evropská Unie)

  V tšina počítačových systém Dell je určena pro prost edí t ídy B. Používání n kterých volitelných prvk p íslušenství však m že zm nit za azení n kterých konfigurací na t ídu A. Elektromagnetickou klasifikaci svého počítače nebo za ízení naleznete v následujících oddílech pro jednotlivé orgány. Každý...
 • Page 40: Shoda S Normou En 55022 (Pouze Pro Českou Republiku)

  ípad m že být nutné, aby uživatel provedl odpovídající opat ení. Podle požadavk p edchozích direktiv a norem bylo p ipraveno „Prohlášení o shod “, které je uloženo v pobočce Dell Computer Corporation Products Europe BV, Limerick, Irsko. Shoda s normou EN 55022 (pouze pro Českou republiku)
 • Page 41 Commutateurs Dell™ PowerConnect™ 30xx et 50xx Guide d'information sur le système w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 42 D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou à leurs produits. Dell Computer Corporation dénie tout intérêt propriétaire aux marques et aux noms commerciaux autres que les siens.
 • Page 43 Sommaire Précaution : Instructions de sécurité ......... . Généralités Montage sur rack des systèmes .
 • Page 44 S o m m a i r e...
 • Page 45: Précaution : Instructions De Sécurité

  Précaution : Instructions de sécurité Pour votre sécurité et pour protéger votre système contre d'éventuels dommages, respectez les consignes ci-dessous. Généralités • Observez et respectez les symboles de service. Ne réparez aucun produit, sauf si cela vous est expliqué dans votre documentation système. Le fait d'ouvrir ou de retirer des couvercles marqués du symbole triangulaire avec un éclair peut vous exposer à...
 • Page 46 Précaution : Instructions de sécurité (suite) • Utilisez uniquement des câbles d'alimentation approuvés. S'il ne vous pas été livré de câble d'alimentation pour votre système ou pour toute option alimentée en courant alternatif conçue pour votre système, achetez un câble d'alimentation approuvé pour une utilisation locale.
 • Page 47: Montage Sur Rack Des Systèmes

  REMARQUE : Votre système possède les certifications de sécurité en tant qu'unité autonome et composant à utiliser dans une armoire de racks Dell utilisant le kit de racks du client. L'installation de votre système et du kit de racks dans toute autre armoire de racks n'a reçu l'approbation d'aucune agence de sécurité.
 • Page 48: Options De Modems, De Télécommunications Ou De Lan

  Précaution : Instructions de sécurité (suite) • Soyez minutieux lorsque vous appuyez sur les loquets de verrouillage du rail du composant et que vous faites glisser un composant dans ou en dehors d'un rack ; attention de ne pas vous pincer les doigts dans les glissières. •...
 • Page 49: Lorsque Vous Travaillez Dans Votre Système

  Protection contre les décharges électrostatiques AVIS : Seul un technicien agréé peut effectuer des réparations sur votre système. Les éventuels dommages dus à une réparation effectuée par une personne non agréée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.
 • Page 50: Recherche D'informations Et D'assistance

  Dell. Site Web Dell Premier Support Accédez au site premiersupport.dell.com : • État des appels aux services Le site Web Dell Premier Support est personnalisé par • Principaux problèmes type de clients : entreprises, administrations et domaine techniques par produit de l'éducation.
 • Page 51: Démarrage/Configuration

  • Kit de montage en rack pour une installation en rack • CD Dell PowerConnect Avant de vous connecter au réseau : Instructions du kit de montage AVIS : Ne reliez pas le commutateur au réseau tant que vous n'avez pas paramétré...
 • Page 52: Connexion Au Port De Console

  Pour installer le commutateur sur une surface plate, suivez les étapes ci-après : Placez le commutateur sur la surface plate et vérifiez que la ventilation est appropriée. Laissez au moins 5,1 cm (2 pouces) de chaque côté pour une ventilation correcte et 12,7 cm (5 pouces) à l'arrière pour le câble d'alimentation.
 • Page 53 Pour connecter un terminal au port de la console : Connectez le connecteur femelle du câble RS-232 directement au port de console du commutateur et serrez les vis imperdables de fixation. Connectez l'autre extrémité du câble à un terminal ou au connecteur série d'un système de bureau exécutant un logiciel d'émulation de terminal.
 • Page 54: Protection Par Mot De Passe

  Protection par mot de passe Dans l'écran d'accueil initial, vous devez entrer un mot de passe pour REMARQUE : La première fois que vous pouvoir continuer si la protection par mot de passe est activée. Si la configurez la protection protection par mot de passe est désactivée, le menu principal (Main Menu) par mot de passe, vous s'affiche et vous pouvez accéder immédiatement à...
 • Page 55: Affectation De L'adresse Ip

  REMARQUE : Si vous activez la protection par mot de passe sans définir votre propre mot de passe, le mot de passe par défaut est switch. Affectation de l'adresse IP Avant de pouvoir affecter une adresse IP au commutateur, vous devez obtenir les informations suivantes de votre administrateur réseau : •...
 • Page 56: Connexion De Périphériques Au Commutateur

  Après avoir modifié la configuration IP , redémarrez le système. Appuyez deux fois sur <Esc> pour revenir au menu principal. Sélectionnez System Manager puis Reset pour redémarrer le commutateur. Confirmez la réinitialisation. AVIS : Vous devez redémarrer le système à partir de la page System Manager/Reset pour que vos modifications soient prises en compte.
 • Page 57 Si nécessaire, consultez un représentant du support technique Dell ou un technicien radio/télévision expérimenté pour des suggestions supplémentaires. Les systèmes informatiques Dell sont conçus, testés et classés pour l'environnement électromagnétique dans lequel il est prévu de les utiliser. Ces classifications CEM font généralement référence aux définitions harmonisées suivantes :...
 • Page 58: Réglementation Ce (Union Européenne)

  Note relative aux câbles d'interconnexion blindés : Utilisez uniquement des câbles blindés pour la connexion de périphériques à tout périphérique Dell, et ce afin de réduire le risque d'interférences avec des services de communications radio. L'utilisation de câbles blindés permet de rester dans la classification EMC pour l'environnement prévu.
 • Page 59 Une « Déclaration de conformité », conformément aux directives et normes précédemment citées, a été établie et est conservée chez Dell Computer Corporation Products Europe BV, à Limerick, en Irlande. G u id e d'i n f or m a ti on s u r le s ys tè m e Po w e r C on n ec t...
 • Page 60 Gu i de d ' in for ma t io n s u r le s ys t è m e Pow e r C o nn ect...
 • Page 61 Dell™ PowerConnect™ 30xx- und 50xx-Switches Systeminformationshandbuch w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 62 Nachdrucke jeglicher Art ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Dell Computer Corporation sind strengstens untersagt. Marken in diesem Text: Dell, das DELL-Logo und PowerConnect sind Marken der Dell Computer Corporation; Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation; EMC ist eine eingetragene Marke der EMC Corporation.
 • Page 63 Inhalt Warnung: Sicherheitshinweise ..........Allgemein Montage von Systemen in Racks .
 • Page 64 Inhalt...
 • Page 65: Warnung: Sicherheitshinweise

  Warnung: Sicherheitshinweise Die folgenden Sicherheitshinweise schützen einerseits den Benutzer vor Verletzungen und andererseits das System vor möglichen Schäden. Allgemein • Beachten Sie die Serviceanweisungen. Führen Sie nur Wartungsarbeiten aus, die in der Systemdokumentation beschrieben werden. Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen, die mit einem Dreieckssymbol und einem Blitz markiert sind, kann zu Stromschlägen führen.
 • Page 66 Warnung: Sicherheitshinweise (Fortsetzung) • Verwenden Sie nur geprüfte Netzkabel. Wenn bei Ihrem System oder einer mit Wechsel- strom arbeitenden Systemerweiterung kein Netzkabel mitgeliefert wurde, erwerben Sie ein Netzkabel, das für die Verwendung in Ihrem Land zugelassen ist. Das Netzkabel muss für das Gerät zugelassen sein und die auf dem Produktlabel angegebenen elektrischen Spezifikationen für die Spannung und den Strom erfüllen.
 • Page 67: Montage Von Systemen In Racks

  Verletzungen führen. HINWEIS: Entsprechend dem Sicherheitszertifikat kann Ihr System als frei stehendes Gerät verwendet sowie als Komponente in ein Dell-Rack mit dem Rack-Kit eingebaut wer- den. Die Installation Ihres Systems und des Rack-Kits in einem anderen Rack-Schrank wird nicht von Sicherheitsagenturen genehmigt. Es liegt in Ihrem Verantwortungsbereich, dass die gewählte Kombination von System und Rack-Kit in einem Rack-Schrank durch...
 • Page 68: Optionen Für Modems, Telekommunikation Oder Lokale Netzwerke

  Warnung: Sicherheitshinweise (Fortsetzung) • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Ausstoßklinken der Komponentenschiene drücken und eine Komponente in ein Rack schieben oder herausziehen, damit Ihre Finger nicht in die Führungsschienen gelangen und eingeklemmt werden. • Nachdem eine Komponente in das Rack eingesetzt wurde, ziehen Sie die Schiene vorsichtig in eine verriegelte Position und schieben die Komponente in das Rack.
 • Page 69: Bei Arbeiten Mit Komponenten Im Inneren Des Systems

  Schutz vor elektrostatischen Entladungen VORSICHT: Reparaturen am System sollten nur von einem zertifizierten Service-Techniker durchgeführt werden. Für Schäden, die durch nicht von Dell autorisierte Wartung verursacht werden, ist die Garantie nicht gültig. Statische Elektrizität kann die empfindlichen Komponenten im System beschädigen. Um derartige Schäden zu vermeiden, muss die statische Elektrizität aus dem Körper abgeleitet...
 • Page 70: Informationen Zu Diesem Handbuch

  Dieses Dokument enthält Informationen zum ersten Einrichten des Systems, Sicherheitshinweise, Betriebsbestimmungen und Garantie- informationen für den Dell PowerConnect™ Netzwerk-Switch. ™ Um die aktuelle Version der auf Ihrer Festplatte gespeicherten Dokumente abzurufen, rufen Sie die Dell-Support-Website unter support.euro.dell.com auf. Informationen und Unterstützung Ressource Inhalt Verwenden der Ressource Dell-Support-Website Rufen Sie die Website support.euro.dell.com auf,...
 • Page 71: Erste Schritte/Setup

  • Selbstklebende Gummiunterlagen für die Desktopinstallation • Rack-Montage-Kit • Dell PowerConnect CD Vor der Verbindung mit dem Netzwerk: Anweisungen für das Montage-Kit VORSICHT: Verbinden Sie den Switch nicht mit dem Netzwerk, bevor Sie die richtigen IP-Einstellungen (Internet Protocol) vorgenommen haben.
 • Page 72: Verbinden Des Konsolenanschlusses

  So installieren Sie den Switch auf einer ebenen Fläche: Den Switch auf die ebene Fläche stellen und überprüfen, ob für ausreichend Belüftung gesorgt ist. Sicherstellen, dass auf jeder Seite mindestens 5 cm für ausreichende Lüftung und auf der Rückseite des Gerätes 13 cm für das Stromkabel zur Verfügung stehen.
 • Page 73 So verbinden Sie ein Terminal mit dem Konsolenanschluss: Den Stecker des RS-232-Kabels direkt mit dem Konsolenanschluss auf dem Switch verbinden und die Halterungsschrauben festziehen. Das andere Ende des Kabels mit einem Terminal oder dem seriellen Anschluss eines Desktop-Systems verbinden, auf dem eine Terminal- Emulationssoftware ausgeführt wird.
 • Page 74: Passwortschutz

  Passwortschutz Auf der ersten Begrüßungsseite müssen Sie bei aktiviertem Passwortschutz HINWEIS: Beim ersten Einrichten des Passwort- zum Fortfahren ein Passwort eingeben. Wenn der Passwortschutz deakti- schutzes müssen Sie ihn viert ist, wird das Hauptmenü angezeigt, und Sie haben sofort Zugriff auf vom Konsolenbildschirm die Switch-Verwaltungsschnittstelle.
 • Page 75: Zuweisen Von Ip-Adressen

  Zuweisen von IP-Adressen Bevor Sie dem Switch eine IP-Adresse zuweisen können, müssen Sie die folgenden Informationen von Ihrem Netzwerkadministrator erfragen: • IP-Adresse für den Switch • Standardgateway für das Netzwerk • Netzwerkmaske für das Netzwerk So weisen Sie dem Switch eine IP-Adresse zu: Im Hauptmenü...
 • Page 76: Anschließen Von Geräten An Den Switch

  Nach dem Ändern der IP-Adresse das System neu starten. Zweimal <Esc> drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren. System Manager und dann Reset auswählen, um den Switch neu zu starten. Zurücksetzen bestätigen. VORSICHT: Sie müssen das System von der Seite „System Manager/Reset” aus neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.
 • Page 77 Das System an eine andere Steckdose anschließen, so dass Computer und Empfänger über verschiedene Stromkreise versorgt werden. Bei Bedarf wenden Sie sich an den technischen Support von Dell oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker. Computersysteme von Dell werden für die elektromagnetische Umgebung, in der sie eingesetzt werden sollen, konzipiert, getestet und klassifiziert.
 • Page 78: Ce-Hinweis (Europäische Union)

  Die meisten Dell-Computer sind für Umgebungen der Klasse B klassifiziert. Durch den Einbau bestimmter Optionen kann sich die Klassifikation von einigen Konfigurationen allerdings in Klasse A ändern. Informationen über die elektromagnetische Klassifikation Ihres Systems oder Gerätes finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten zu den einzelnen Zulassungsbehörden.
 • Page 79 Przełączniki Dell™ PowerConnect™ 30xx i 50xx Przewodnik – informacje o systemie w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 80 Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Computer Corporation nie rości sobie praw do jakichkolwiek znaków towarowych i nazw towarowych, których nie jest prawnym właścicielem.
 • Page 81 Spis treści Ostrożnie: Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ..Ogólne ......Montowanie systemów w stojakach .
 • Page 82 Spi s t re ci...
 • Page 83: Ostrożnie: Instrukcje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Ostrożnie: Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Stosowanie siê do poni szych zalece dotyczécych bezpiecze stwa pozwoli uniknéć sytuacji zagra ajécych bezpiecze stwu u ytkownika lub gro écych uszkodzeniem komputera. Ogólne • Nale y zwrócić uwagê na oznaczenia dotyczéce obsługi i stosować siê do nich. Nie nale y dokonywać...
 • Page 84 Ostrożnie: Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (ciąg dalszy) • Urzédzenie mo na podłéczać tylko do zewnêtrznego ródła zasilania o typie zgodnym z oznaczeniami na etykiecie znamionowej. Je eli u ytkownik nie ma pewno ci co do wymaganego ródła zasilania, nale y skontaktować siê z usługodawcé...
 • Page 85: Montowanie Systemów W Stojakach

  Ostrożnie: Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (ciąg dalszy) • Je eli wraz z systemem oferowane sé zasilacze umo liwiajéce podłéczenie „na goréco” to przy podłéczaniu i odłéczaniu od nich zasilania nale y przestrzegać poni szych wskazówek: – Zasilacz nale y zainstalować przed podłéczeniem do niego kabla zasilania. –...
 • Page 86 UWAGA: Ten system uzyskał certyfikat bezpiecze stwa jako jednostka wolnostojéca i jako element do zainstalowania za pomocé zestawu do monta u stojakowego w szkielecie stojakowym firmy Dell. aden organ odpowiedzialny za bezpiecze stwo nie zezwala na monta tego systemu wraz z zestawem do monta u stojakowego w jakimkolwiek innym szkielecie stojakowym.
 • Page 87: Sieci Lokalnych

  Ostrożnie: Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (ciąg dalszy) • Przy naprawianiu lub serwisowaniu elementu w stojaku nie nale y opierać stopy ani stawać na adnych innych elementach. OSTROŻNIE: Wszelkie połączenia z zasilaniem prądu stałego i z uziemieniem musi wykonać wykwalifikowany elektryk. Każda instalacja elektryczna musi być...
 • Page 88: Podczas Pracy Wewnątrz Systemu

  Podczas pracy wewnątrz systemu Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi PRZYPOMNIENIE: Napraw systemu powinien dokonywać tylko certyfikowany pracownik serwisu. Uszkodzenia powstałe podczas naprawy nie autoryzowanej przez firmê Dell nie podlegajé gwarancji. Wyładowania elektrostatyczne mogé uszkodzić delikatne elementy znajdujéce siê wewnétrz systemu. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wyładowania elektrostatyczne, nale y usunéć...
 • Page 89: Informacje O Tym Przewodniku

  Dell PowerConnect™. ™ Aby uzyskać najnowsze wersje dokumentów znajdujécych siê na dysku twardym, nale y przej ć do witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support.euro.dell.com. Wyszukiwanie informacji i uzyskiwanie pomocy Zasób Zawartość...
 • Page 90: Rozpoczęcie Pracy/Konfiguracja

  Zasób Zawartość Używanie zasobu Witryna sieci Web Dell Premier Przejd do witryny premiersupport.dell.com: Support Witryna sieci Web Dell Premier Support jest • Stan zgłoszenia przystosowana dla klientów korporacyjnych, rzédowych serwisowego i edukacyjnych. • Główne zagadnienia Ta witryna mo e nie być dostêpna we wszystkich techniczne pogrupowane regionach.
 • Page 91 Przed podłéczeniem do sieci przełécznik nale y zamontować na płaskiej powierzchni lub na stela u, skonfigurować program emulujécy terminal i podłéczyć kabel zasilania. Nastêpnie nale y skonfigurować hasło i adres IP. Przełécznik dostarczany jest z gumowymi nó kami słu écymi do ustawienia przełécznika na płaskiej powierzchni oraz uchwytami monta owymi i rubami słu écymi do zamontowania przełécznika w stojaku.
 • Page 92: Podłéczanie Portu Konsoli

  Podłączanie portu konsoli Przełécznik wyposa ony jest w port szeregowy RS-232, który umo liwia podłéczenie komputera biurkowego lub terminala w celu monitorowania i konfigurowania przełécznika. Port ten jest mêskim złéczem DB-9, zaimplementowanym jako połéczenie DTE (data terminal equipment). Aby u ywać portu konsoli, nale y posiadać nastêpujécy sprzêt: •...
 • Page 93: Ochrona Hasłem

  PRZYPOMNIENIE: Podczas korzystania z programu HyperTerminal w systemie operacyjnym Microsoft Windows 2000 nale y upewnić siê, e zainstalowano dodatek Windows 2000 Service Pack 2 lub nowszy. Dziêki dodatkowi Windows 2000 Service Pack 2, klawisze strzałek działajé prawidłowo w trybie emulacji VT100 w programie HyperTerminal. Przejd do witryny www.microsoft.com, aby uzyskać...
 • Page 94: Przypisywanie Adresu Ip

  Ochronê hasłem nale y włéczyć, aby uniemo liwić nieautoryzowany dostêp do przełécznika: Wybierz pozycjê System Manager i naci nij klawisz <Enter>. Aby poruszać siê po menu, nale y u ywać klawisza <Tab>. Wybierz pozycjê Security Admin. Wpisz hasło i naci nij klawisz <Enter>. Wpisz ponownie hasło, aby je potwierdzić...
 • Page 95: Podłéczanie Urzédze Do Przełécznika

  Aby przypisać adres IP do przełécznika: W menu głównym wybierz pozycjê System Manager i naci nij klawisz <Enter>. Wybierz pozycjê IP Settings. W pierwszym polu wpisz poprawny adres IP systemu. Wpisz adres IP bramy domy lnej w sieci, do której nale y przełécznik. Wpisz maskê...
 • Page 96: Informacje Na Temat Zgodności Z Normami

  W razie konieczno ci mo na zasiêgnéć dodatkowej porady u pracownika pomocy technicznej firmy Dell lub u do wiadczonego technika radiowo- telewizyjnego. P r zewod n i k – i n formac je o system ie Power Co n nect...
 • Page 97: Normy Ce (Unia Europejska)

  Kabel dla drukarek podłéczanych do portu równoległego znajduje siê w ofercie firmy Dell. Kabel mo na zamówić w firmie Dell za po rednictwem sieci Web, pod adresem accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117. Wiêkszo ć systemów komputerowych firmy Dell jest przeznaczonych do u ytku w rodowiskach klasy B.
 • Page 98 Stosownie do wymogów powy szych norm sporzédzono dokument z deklaracjé zgodno ci („Declaration of Conformity”). Dokument ten dostêpny jest do wglédu w firmie Dell Products Europe BV w Limerick, Irlandia. P r zewod n i k – i n formac je o system ie Power Co n nect...
 • Page 99 P r zewo d n i k – i n formac je o systemie Power Co n nect...
 • Page 100 P r zewod n i k – i n formac je o system ie Power Co n nect...
 • Page 101 Comutadores Dell™ PowerConnect™ 30xx e 50xx Guia de informações do sistema w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Page 102 Outros nomes e marcas comerciais podem ser usados neste documento como uma referência às entidades que reivindicam marcas e nomes ou aos seus produtos. A Dell Computadores do Brasil Ltda renuncia ao direito de qualquer participação em nomes e marcas comerciais que não sejam de sua propriedade.
 • Page 103 Conteúdo Cuidado: Instruções de segurança ..........Geral Montagem de sistemas em rack .
 • Page 104 1 0 2 Conteúdo...
 • Page 105: Cuidado: Instruções De Segurança

  Cuidado: Instruções de segurança Use as diretrizes de segurança a seguir para garantir sua segurança pessoal e ajudar a proteger o sistema contra possíveis danos. Geral • Observe e siga as marcações de serviço. Não repare nenhum produto, exceto conforme explicado na documentação do sistema.
 • Page 106 Cuidado: Instruções de segurança (continuação) • Use somente cabo(s) de alimentação aprovado(s). Se um cabo de alimentação não tiver sido fornecido para o sistema ou para qualquer opcional alimentado por energia de CA (Corrente Alternada) destinado ao sistema, compre um cabo de alimentação aprovado para uso em seu país.
 • Page 107: Montagem De Sistemas Em Rack

  órgãos de segurança. É sua responsabilidade solicitar que um órgão de segurança certificado avalie a adequação da combinação final de sistema e kit de rack em um gabinete de rack. A Dell isenta-se de todas as responsabilidades e garantias relacionadas a essas combinações.
 • Page 108: Opções De Rede De Área Local, Telecomunicações Ou Modems

  Cuidado: Instruções de segurança (continuação) • Tenha cuidado ao pressionar as travas de liberação dos trilhos dos componentes e ao deslizar um componente para dentro ou para fora do rack; os trilhos deslizantes podem prender seus dedos. • Depois de inserir um componente no rack, estenda cuidadosamente o trilho para a posição de trava e deslize o componente para dentro do rack.
 • Page 109: Ao Trabalhar Na Parte Interna Do Sistema

  Proteção contra descarga eletrostática AVISO: Somente um técnico credenciado para isso deve executar reparos no sistema. Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos pela garantia. A eletricidade estática pode danificar os componentes delicados existentes dentro do sistema.
 • Page 110: Como Obter Informações E Assistência

  • Explore a lista de links on-line dos principais fornecedores da Dell. Site do Dell Premier Support Vá até o site premiersupport.dell.com (em Inglês): na Web O site do Dell Premier Support na Web é personalizado • Status do serviço de para clientes corporativos, governamentais e chamadas educacionais.
 • Page 111: Primeiros Passos/Configuração

  • Kit de montagem para instalação em rack • CD do Dell PowerConnect Antes de se conectar à rede: Instruções do kit de montagem AVISO: Só conecte o comutador à rede depois de estabelecer as configurações corretas de IP (Internet Protocol [protocolo Internet]).
 • Page 112: Como Conectar A Porta Do Console

  Para instalar o comutador em uma superfície plana: Coloque o comutador sobre a superfície plana e verifique se existe ventilação apropriada. Deixe pelo menos 5,1 cm (2 polegadas) de cada lado para ventilação adequada e 12,7 cm (5 polegadas) na parte de trás para o cabo de alimentação.
 • Page 113 Para conectar um terminal à porta do console: Acople o conector fêmea do cabo RS-232 diretamente à porta do console no comutador e aperte os parafusos de fixação prisioneiros. Acople a outra extremidade do cabo a um terminal ou ao conector serial de um sistema de mesa que execute o software de emulação de terminal.
 • Page 114: Proteção Por Senha

  Proteção por senha Na tela inicial de boas-vindas, digite uma senha para continuar se a proteção NOTA: Ao configurar pela primeira vez a por senha estiver ativada. Se a proteção por senha estiver desativada, o proteção por senha, use a Main Menu (Menu principal) será...
 • Page 115: Designação De Endereços Ip

  Designação de endereços IP Antes de designar um endereço IP ao comutador, você deve obter as seguintes informações do administrador da rede: • Endereço IP do comutador • Gateway padrão da rede • Máscara da rede Para designar um endereço IP ao comutador: No Main Menu (Menu principal), selecione System Manager (Gerenciador do sistema) e pressione <Enter>.
 • Page 116: Como Conectar Dispositivos Ao Comutador

  Pressione <Esc> duas vezes para retornar ao Main Menu (Menu principal). Selecione System Manager (Gerenciador do sistema) e, em seguida, selecione Reset (Reiniciar) para reiniciar o comutador. Confirme a reinicialização. AVISO: É necessário reiniciar o sistema na página System Manager/Reset (Gerenciador do sistema/Reiniciar) para que as atualizações entrem em vigor.
 • Page 117 Ligue o computador em outra tomada de modo que o comutador e o receptor fiquem em circuitos derivados diferentes. Se necessário, consulte o representante do Suporte técnico da Dell ou um técnico experiente de rádio/televisão para obter outras sugestões. Os computadores da Dell são projetados, testados e classificados para um ambiente eletromagnético específico.
 • Page 118 EMC seja mantida para o ambiente específico. Para impressoras paralelas, há um cabo da Dell disponível. Se preferir, solicite um cabo da Dell na World Wide Web em accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117. A maioria dos computadores da Dell está classificada para ambientes de Classe B.
 • Page 119 Êîììóòàòîðû Dell™ PowerConnect™ 30xx è 50xx Ðóêîâîäñòâî ïî ñèñòåìå w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 120 Остальные товарные знаки и названия продуктов могут использоваться в этом руководстве для обозначения фирм, заявляющих права на товарные знаки и названия, или продуктов этих фирм. Корпорация Dell Computer Corporation не заявляет прав ни на какие товарные знаки и названия, кроме собственных.
 • Page 121 Ñîäåðæàíèå Ïðåäóïðåæäåíèÿ – Èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ......Îáùèå ïîëîæåíèÿ ..... .
 • Page 122 12 0 Ñ î ä å ð æà í è å...
 • Page 123: Ïðåäóïðåæäåíèÿ - Èíñòðóêöèè Ïî Òåõíèêå Áåçîïàñíîñòè

  Ïðåäóïðåæäåíèÿ – Èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè Îáùèå ïîëîæåíèÿ Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å Po w e r C o n n e c t...
 • Page 124 Ïðåäóïðåæäåíèÿ – Èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè (ïðîäîëæåíèå) Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å Po w e r C o n n e c t...
 • Page 125: Ìîíòàæ Ñèñòåìû Â Ñòîéêå

  ïðèãîäíîñòè êîíå÷íîé êîìáèíàöèè ñèñòåìû è íàáîðà äëÿ ñòîéêè â øêàôó- ñòîéêå îò ñåðòèôèöèðîâàííîé îðãàíèçàöèè, îòâå÷àþùåé çà áåçîïàñíîñòü, âõîäèò â îáÿçàííîñòè ïîëüçîâàòåëÿ. Êîðïîðàöèÿ Dell íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè è íå äàåò ãàðàíòèé íà òàêèå êîìáèíàöèè. Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å Po w e r C o n n e c t...
 • Page 126 Ïðåäóïðåæäåíèÿ – Èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè (ïðîäîëæåíèå) ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ. Íå ïåðåìåùàéòå ñòîéêè â îäèíî÷êó. Ãàáàðèòû ñòîéêè òàêîâû, ÷òî äåëàòü ýòî äîëæíû êàê ìèíèìóì äâà ÷åëîâåêà. ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ. Âñå ïîäêëþ÷åíèÿ ê èñòî÷íèêó ïîñòîÿííîãî òîêà è ê çàùèòíîìó çàçåìëåíèþ äîëæåí âûïîëíÿòü êâàëèôèöèðîâàííûé ýëåêòðèê. Âñå ýëåêòðè÷åñêèå ïîäêëþ÷åíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ìåñòíûì...
 • Page 127: Ìîäåìû, Òåëåêîììóíèêàöèè È Ñåòåâîå Îáîðóäîâàíèå

  Ïðåäóïðåæäåíèÿ – Èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè (ïðîäîëæåíèå) ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ. Øàññè ñèñòåìû îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü çàçåìëåíî íà êîðïóñ øêàôà-ñòîéêè. Ïîêà íå ïîäñîåäèíåíû êàáåëè çàçåìëåíèÿ, íå ïîäêëþ÷àéòå ïèòàíèå ê ñèñòåìå. Çàçåìëåíèå ïèòàíèÿ è çàùèòíîå çàçåìëåíèå äîëæåí ïðîâåðèòü êâàëèôèöèðîâàííûé èíñïåêòîð ïî ýëåêòðè÷åñòâó. Åñëè êàáåëü çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ íå óñòàíîâëåí èëè îòêëþ÷åí, âîçíèêíåò...
 • Page 128: Îá Ýòîì Ðóêîâîäñòâå

  Èíôîðìàöèÿ î òàêèõ àêêóìóëÿòîðàõ ïðåäñòàâëåíà â äîêóìåíòàöèè ïî êîíêðåòíîé ïëàòå èëè êîìïîíåíòó. Îá ýòîì ðóêîâîäñòâå ™ support.euro.dell.com Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å Po w e r C o n n e c t...
 • Page 129: Êàê Ïîëó÷Èòü Èíôîðìàöèþ È Ïîìîùü

  обслуживанию. • Просматривать список ссылок на сайты основных фирм-партнеров Dell. Веб-сайт Dell Premier Support Посетите сайт premiersupport.dell.com. • Состояние заявки на Веб-узел Dell Premier Support настраивается для обслуживание корпоративных пользователей, государственных • Основные технические и образовательных учреждений. вопросы, по продуктам...
 • Page 130: Ïåðåä Ïîäêëþ÷Åíèåì Ê Ñåòè. Èíñòðóêöèè Ê Ìîíòàæíîìó Íàáîðó

  Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì ê ñåòè. Èíñòðóêöèè ê ìîíòàæíîìó íàáîðó ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ. Íå ïîäêëþ÷àéòå êîììóòàòîð ê ñåòè, ïîêà íå çàäàäèòå ïðàâèëüíûå íàñòðîéêè ïðîòîêîëà IP. Óñòàíîâêà íà ïëîñêîé ïîâåðõíîñòè Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å Po w e r C o n n e c t...
 • Page 131: Ïîäêëþ÷Åíèå Ê Ïîðòó Êîíñîëè

  Ìîíòàæ â ñòîéêå ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Äëÿ ñòîåê, â êîòîðûõ ðåçüáà íå ïðîðåçàíà çàðàíåå, ïðåäóñìîòðåí ñïåöèàëüíûé êðåïåæ. Ïîäêëþ÷åíèå ê ïîðòó êîíñîëè Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å Po w e r C o n n e c t...
 • Page 132: Çàùèòà Ñ Ïîìîùüþ Ïàðîëÿ

  Properties VT100 for Emulation Terminal keys Function , Arrow Ctrl Terminal keys Windows keys ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè òåðìèíàëà HyperTerminal ® ® ñ îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé Microsoft Windows 2000 îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí ïàêåò îáíîâëåíèÿ Windows 2000 Service Pack 2 èëè áîëåå ïîçäíåé âåðñèè. Ïàêåò îáíîâëåíèÿ Windows 2000 Service Pack 2 îáåñïå÷èâàåò...
 • Page 133 System Manager Security Admin ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Åñëè çàùèòà ñ ïîìîùüþ ïàðîëÿ âêëþ÷åíà, íî âàø ñîáñòâåííûé ïàðîëü íå çàäàí, ñòàíäàðòíûé ïàðîëü switch. Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å Po w e r C o n n e c t...
 • Page 134: Íàçíà÷Åíèå Ip-Àäðåñà

  Íàçíà÷åíèå IP-àäðåñà System Manager IP Settings Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å Po w e r C o n n e c t...
 • Page 135: Ïîäêëþ÷Åíèå Óñòðîéñòâ Ê Êîììóòàòîðó

  System Manager Reset ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ. ×òîáû èçìåíåíèÿ âñòóïèëè â ñèëó, íåîáõîäèìî ïåðåçàãðóçèòü ñèñòåìó ñî ñòðàíèöû System Manager/Reset. Ïîäêëþ÷åíèå óñòðîéñòâ ê êîììóòàòîðó Èíôîðìàöèÿ î çàêîíîäàòåëüñòâå è ñòàíäàðòàõ Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å Po w e r C o n n e c t...
 • Page 136 Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å Po w e r C o n n e c t...
 • Page 137 экранированных кабелей гарантирует соблюдение соответствующего стандарта электромагнитной совместимости для рабочей среды. Кабель для подключения принтера к параллельному порту можно приобрести у корпорации Dell. При желании можно заказать кабель на веб-сайте корпорации Dell по адресу: accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117. Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å Po w e r C o n n e c t...
 • Page 138 Ð ó êî â î ä ñ ò â î ï î ñ è ñ òå ì å Po w e r C o n n e c t...
 • Page 139 Conmutadores Dell™ PowerConnect™ 30xx y 50xx Guía de información del sistema w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 140 Queda estrictamente prohibida la reproducción de este documento por cualquier medio sin la autorización por escrito de Dell Computer Corporation. Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, el logotipo de DELL y PowerConnect son marcas comerciales de Dell Computer Corporation; Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation;...
 • Page 141 Contenido Precaución: instrucciones de seguridad ............General .
 • Page 142 1 4 0 Contenido...
 • Page 143: Precaución: Instrucciones De Seguridad

  Precaución: instrucciones de seguridad Aplique las siguientes pautas de seguridad para garantizar su propia seguridad personal y para ayudarle a proteger el equipo contra posibles daños. General • Observe y siga las marcas de servicio. No manipule ningún producto excepto como se explica en la documentación de su sistema.
 • Page 144 Precaución: instrucciones de seguridad (continuación) • Utilice el producto únicamente con el tipo de fuente de alimentación externa indicado en la etiqueta de voltaje eléctrico. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación que se necesita, consulte con su proveedor de servicio o con su compañía de electricidad.
 • Page 145: Montaje De Estantes Para Los Sistemas

  NOTA: Su sistema tiene certificado de seguridad como unidad independiente y como componente para usar en un mueble de estante Dell mediante el kit de estante del cliente. La instalación de su sistema y del kit de estante en cualquier otro mueble de estante no cuenta con la aprobación de las agencias de seguridad.
 • Page 146: Opciones De Módems, Telecomunicaciones O Redes De Área Local

  Precaución: instrucciones de seguridad (continuación) • Cargue siempre el estante partiendo de la zona inferior y coloque en el estante en primer lugar el elemento de más peso. • Asegúrese de que el estante está nivelado y tiene estabilidad antes de extender un componente del estante.
 • Page 147: Al Trabajar En El Interior Del Sistema

  Protección contra descargas electrostáticas AVISO: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en el sistema. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por Dell. La electricidad estática puede dañar los delicados componentes que hay en el interior del sistema.
 • Page 148: Acerca De Esta Guía

  PowerConnect™ de Dell ™ Para obtener la versión más actualizada de los documentos en la unidad de disco duro, vaya al sitio Web de asistencia técnica de Dell en support.euro.dell.com. Localización de información y ayuda Recurso Contenido Utilización del recurso...
 • Page 149: Introducción E Instalación

  • Kit de montaje en estante para la instalación en estante • CD Dell PowerConnect Antes de realizar conexiones a la red: Instrucciones del kit de montaje AVISO: No conecte el conmutador a la red hasta que haya establecido la configuración correcta de Protocolo Internet (IP , Internet Protocol).
 • Page 150: Conexión Del Puerto De La Consola

  Para instalar el conmutador en una superficie plana: Coloque el conmutador en la superficie plana y compruebe que cuenta con la ventilación adecuada. Deje libres como mínimo 5,1 cm (2 pulgadas) a cada lado para obtener una ventilación adecuada y 12,7 cm (5 pulgadas) en la parte trasera como espacio para el cable de alimentación.
 • Page 151 Para conectar un terminal al puerto de la consola: Conecte el conector hembra del cable RS-232 directamente al puerto de la consola en el conmutador y apriete los tornillos cautivos de retención. Conecte el otro extremo del cable a un terminal o al conector serie de un sistema de escritorio que ejecute software de emulación de terminal.
 • Page 152: Protección Mediante Contraseña

  Protección mediante contraseña En la pantalla de bienvenida inicial, debe escribir una contraseña para NOTA: La primera vez que configura la continuar si la protección mediante contraseña está activada. Si la protección mediante protección mediante contraseña está desactivada, aparecerá el contraseña, debe hacerlo menú...
 • Page 153: Asignación De Una Dirección Ip

  NOTA: Si activa la protección mediante contraseña sin establecer su propia contraseña, la predeterminada es switch. Asignación de una dirección IP Antes de que pueda asignar una dirección IP al conmutador, debe obtener la siguiente información del administrador de red: •...
 • Page 154: Conexión De Los Dispositivos Al Conmutador

  Presione <Ctrl><w> para guardar los cambios. Una vez realizados los cambios en IP , reinicie el sistema. Presione <Esc> dos veces para volver al menú principal. Seleccione System Manager (Administrador del sistema) y, a continuación, Reset (Reiniciar) para reiniciar el conmutador. Confirme esta opción.
 • Page 155 Si es necesario, consulte a un representante del Servicio de asistencia técnica de Dell o a un técnico experimentado de radio o televisión para obtener consejos adicionales. Los sistemas Dell están diseñados, probados y clasificados según sus diseñados entornos electromagnéticos.
 • Page 156: Aviso Ce (Unión Europea)

  Dell en el sitio Web accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117. La mayoría de los sistemas Dell están clasificados para entornos de Clase B. Sin embargo, la inclusión de determinadas opciones puede cambiar la clasificación de algunas configuraciones a Clase A. Para determinar la clasificación electromagnética del equipo o el dispositivo, consulte las...
 • Page 157: Información De La Nom (Sólo Para México)

  (RF), en cuyo caso el usuario debe tomar las medidas oportunas. Se ha realizado una “Declaración de conformidad” de acuerdo con las directivas y estándares anteriores y está archivada en Dell Computer Corporation Products Europe BV, Limerick, Irlanda. Información de la NOM (sólo para México) La información siguiente se proporciona en el dispositivo o dispositivos...
 • Page 158 Guía de infor mación del sistema Po werConnect...
 • Page 159 ÆËÏ˜Ó‰Ó ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˜Á¯‰ • ÌÈÏ‚ÚÓÏ Ìȯ ·ÂÁÓ ÂÈ‰È ËϘӉ ·˘ÁÓ‰˘ ÍÎ ¨¯Á‡ ÏÓ˘Á Ú˜˘Ï ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ¯ ·Á ÆÌÈ¢ Dell ‰ÒÂÓ ‰ÈÊÈÂÂÏËØÂÈ„¯ ȇÎË ÌÚ Â‡ Ï˘ ˙ÈÎË ‰ÎÈÓ˙ ‚Ȉ ÌÚ ıÚÈÈ˙‰ ¨Í¯Âˆ‰ ˙ „ÈÓ· Æ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï ·˜Ï Dell ‰¯Â...
 • Page 160 Reset/Manager System ∫·Ï ÌÈ˘ Û„‰Ó ˙ίÚÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÁ˙‡Ï ˘È ÆÛ˜Â˙Ï ÂÒÎÈÈ ÌÈÈÂÈ˘‰˘ È„Î ‚˙ÓÏ ÌÈ˜˙‰ ¯Â·ÈÁ RJ-45 Ï˘ ȯ ·ÁÓÏ ÌÈ ˜˙‰ ¯Â ·ÈÁÏ ÌÈÓȇ˙Ó ˙˘¯ ÈÏ ·Î· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÎÂÓ ‰˙‡ ‰Ê ·Ï˘· Æ‚˙Ó‰ GBIC ∫ ˙‡ÈˆÈÏ Ô˜˙‰ ¯Â ·ÈÁÏ...
 • Page 161 ˙·Â˙Î ˙‡ˆ˜‰ ˙˘¯‰ ωÓÓ ‡·‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ï ·˜Ï ˘È ¨‚˙ÓÏ ˙·Â˙Î ˙ˆ˜‰Ï Ô˙È˘ ÈÙÏ • ‚˙Ó‰ ¯Â ·Ú ˙·Â˙Î • ˙˘¯‰ ¯Â ·Ú Ï„ÁÓ ˙¯È¯ · ¯Ú˘ • ÂÊ ˙˘¯ ¯Â ·Ú ˙˘¯ ˙ÎÈÒÓ ∫‚˙ÓÏ ˙ÈËËÒ ˙·Â˙Î ˙‡ˆ˜‰Ï Manager System ˘˜‰Â...
 • Page 162 ‰ÓÒÈÒ ÌÚ ‰‚‰ ∫‰¯Ú‰ ‰¢‡¯‰ ÌÚÙ· ̇ ƉÓÒÈÒ ÌÚ ‰‚‰ ˙ÏÚÙÂÓ Ì‡ ¨ÍÈ˘Ó‰Ï È„Î ‰ÓÒÈÒ ÔÈÊ‰Ï ˘È ¨È¢‡¯‰ ‰ÒÈΉ ÍÒÓÓ Main Menu ÌÚ ‰‚‰ ÌȯȄ‚Ó˘ ˙È„ÈÈÓ ‰˘È ‚ ˙Ï ·˜˙Ó ® © È˘‡¯‰ ËȯÙ˙‰ ‚ˆÂÓ ¨‰ÓÒÈÒ ÌÚ ‰‚‰ ˙ÏÚÙÂÓ ‡Ï ˙‡Ê...
 • Page 163: Windows 2000

  ÛÂÒÓ‰ ˙‡ÈˆÈ ¯Â·ÈÁ RS-232 ˙¯˜· Ì˘Ï ÛÂÒÓÏ Â‡ ÈÁÏ¢ ·˘ÁÓÏ ¯Â ·ÈÁ ˙¯˘Ù‡Ó‰ ˙ȯÂË ‰‡ÈˆÈ ˘È ‚˙Ó· Data Terminal DB-9 © ¯Â ·ÈÁÎ ˘ÓÂÓÓ‰ ¨¯ÎÊ ¯ ·ÁÓ ‡È‰ ÂÊ ‰‡ÈˆÈ ÆÂ˙¯„ ‚‰Â ‚˙Ó‰ Equipment Æ® ‡·‰ „ÂȈ‰ ˘¯„ ¨ÛÂÒÓ‰ ˙‡ÈˆÈ ·...
 • Page 164 ‰·Î¯‰ ˙Î¯Ú ˙‡¯Â‰ ∫˙˘¯Ï ˙¯ ·Á˙‰ ÈÙÏ ∫·Ï ÌÈ˘ ϘÂ˯٠˙¯„‚‰ ˙ÚÈ·˜ ÈÙÏ ˙˘¯Ï ‚˙Ó‰ ˙‡ ¯·ÁÏ Ôȇ Æ ˙ÂÂÎ‰ ® © Ë¯Ëȇ ˙ÈÎÂ˙ ¯È„ ‚‰Ï ¨„ÓÚÓ· ‡ ¯˘È ÁË˘Ó ÏÚ ‚˙Ó‰ ˙‡ ÔȘ˙‰Ï ˘È ¨˙˘¯Ï ˙¯ ·Á˙‰‰ ÈÙÏ Æ ˙·Â˙ÎÂ...
 • Page 165 ·Î • ‰„ ·Ú ÔÁÏ¢ ÏÚ ‰ ˜˙‰Ï ˙Â˜È ·„ ÈÓ ‚ ˙„ÈÙ¯ • „ÓÚÓ· ‰ ˜˙‰ ¯Â ·Ú „ÓÚÓ ˙·Î¯‰Ï ‰Î¯Ú Dell PowerConnect • ¯ÂËÈϘ˙ PowerConnect ˙ Î Ú ¯ Ó „ Ú Ó È È Í „ ¯...
 • Page 166 ˙ÂÏÏÂÒ Æ˙ÂÏÏÂÒ ÌÈÏÈÎÓ‰ ÌȯÁ‡ ÌÈ·Èί ‡ ÌÈÏ‚ÚÓ ÈÒÈ˯Π̂ ÏÂÏÎÏ ‰ÈÂ˘Ú ˙ίÚÓ‰ ‡ ÒÈ˯Ή Ï˘ „ÂÚÈ˙· ÔÈÈÚ ¨Âχ ˙ÂÏÏÂÒ ˙„‡ Ú„ÈÓÏ Æ˙ÂÏÏÂÒ ˙ÎÏ˘‰ ¯˙‡· ÍÈÏ˘‰Ï ˘È Âχ ÆÌÈÂÒÓ‰ ·Èί‰ ‰Ê Íȯ„Ó ˙„‡ Dell ™ ˙˘¯‰ ‚˙Ó ˙„‡ ˙ÂȯÁ‡Â ‰Ș˙ ¨˙ÂÁÈË· ¨‰ ˜˙‰Ø‰„ ·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰Ï Ú‚Â‰ Ú„ÈÓ ÏÈÎÓ ‰Ê ÍÓÒÓ...
 • Page 167 Ú· ˙ÈËËÒ¯˘χ ‰˜È¯Ù ÈÙÓ ‰‚‰ ∫·Ï ÌÈ˘ ‰ÒÎÓ ‰ȇ ˙ÂȯÁ‡‰ Æ„·Ï· ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ȇÎË È„È≠ÏÚ ÂÚˆ·˙ÈÈ ˙ίÚÓ· ÌÈ˜È˙ Dell Æ ˙¯·Á È„È≠ÏÚ ‰˘¯ÂÓ Âȇ˘ ÏÂÙÈËÓ ‰‡ˆÂ˙Î ˜Ê ˙‡ ˜Â¯Ù ¨ÈËËÒ ÏÓ˘ÁÓ ‰‡ˆÂ˙Î ˜Ê ÚÂÓÏ È„Î Æ˙ίÚÓ‰ ÍÂ˙· ÌÈÈ„Ú ÌÈ ·Èί...
 • Page 168 ÆÂÏ˘ ˙ÂÏÈÒÓ‰ ÏÚ „ÓÚÓ‰Ó „Á‡ ·ÈÎ¯Ó Æ‰¯ÂÓÁ ‰ÚȈÙÏ Ì¯ ‚Ï ÏÂÏÚ ÍÙ‰˙‰Ï „ÓÚÓÏ Ì¯ ‚Ï Dell ∫‰¯Ú‰ Ï˘ „ÓÚÓ Ô¯‡· ˘ÂÓÈ˘Ï ·ÈίΠ˙È‡ÓˆÚ ‰„ÈÁÈÎ ˙ÂÁÈË· ¯Â˘È‡ ˘È ˙ίÚÓÏ ‡Ï ¯Á‡ „ÓÚÓ Ô¯‡· „ÓÚÓ‰ ˙ίÚ ˙ίÚÓ‰ ˙˜˙‰ ÆÁ˜ÏÏ „ÓÚÓ‰ ˙ίڷ ˘ÂÓÈ˘ ˙Ú·...
 • Page 169 ®Í˘Ó‰© ˙ÂÁÈË· ˙‡¯Â‰ ∫‰‡¯˙‰ • ˙¯˘Ù‡ ÏÎ ¯Â ·Ú ‡ ˙ίÚÓÏ ÏÓ˘Á Ï ·Î ˜ÙÂÒ ‡Ï ̇ Æ„ ·Ï · Ìȯ˘Â‡Ó ÏÓ˘Á ®È©Ï ·Î· ˘Ó˙˘‰ Ï ·Î ÏÚ Æ͈¯‡· ˘ÂÓÈ˘Ï Ìȇ˙Ó ÏÓ˘Á Ï ·Î ˘Âί ¨˙ίÚÓÏ ˙ „ÚÂÈÓ‰ ÔÈÙÂÏÈÁ Ì¯Ê ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÏÚÙÂÓ‰ Á˙Ó‰...
 • Page 170 ˙ÂÁÈË· ˙‡¯Â‰ ∫‰‡¯˙‰ ÈÙÓ ˙ίÚÓ‰ ÏÚ ‰‚‰· ÚÈÈÒÏ È„ÎÂ È˘È‡‰ ÍÂÁËÈ · ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡·‰ ˙ÂÁÈË·‰ ˙ÂÈÁ‰Ï ̇˙‰· ÏÚÙ Æȯ˘Ù‡ ˜Ê ÈÏÏÎ • Æ˙ίÚÓ‰ „ÂÚÈ˙· ¯ ·ÒÂÓ˘ ÈÙÎ ‡Ï‡ ¨Â‰˘ÏÎ ¯ˆÂÓ· ÏÙËÏ Ôȇ Æ˙Â¯È˘‰ ÈÂÓÈÒÏ Ì‡˙‰· ÏÚÙ ·Ï ÌÈ˘ Æ˙ÂÏÓ˘Á˙‰Ï...
 • Page 171 È Ì È È  Ú  Î Ô ˙ Â...
 • Page 172 ÌÈÈÈÚ ÔÎÂ˙ ±∂± ˙ÂÁÈË· ˙‡¯Â‰ ∫‰‡¯˙‰ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ±∂± ÈÏÏÎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○...
 • Page 173 „ˆÈÎ ¯È·ÒÓ ÌÈÂ˙ Ô„·Â‡ ‡ ‰¯ÓÂÁÏ È¯˘Ù‡ ˜Ê ÔÈÈˆÓ ‰Ú„‰ ÏÓÒ Æ‰ÈÚ·‰ ˙‡ ÚÂÓÏ ∫˙Â¯È‰Ê Æ˙ÂÂÓ Â‡ ˙ÈÙ‚ ‰ÚÈ ‚Ù ¨˘ÂÎ¯Ï ˜Ê Ï˘ ˙¯˘Ù‡ ˙ÈÈˆÓ ‰‡¯˙‰ Æ˘‡¯Ó ‰Ú„‰ ‡ÏÏ ÌÈÈÂÈ˘Ï ÔÂ˙ ‰Ê ÍÓÒÓ· Ú„ÈÓ © 2002 Dell Computer Corporation Æ˙¯ÂÓ˘ ˙ÂÈÂÎʉ ÏÎ Æ Æ Æ Æ Æ Dell Computer Corporation Æ...
 • Page 174 Dell™ 50 xx PowerConnect™ 30 xx Ï˘ ≠ ÌÈ ‚˙Ó‰ ˙ίÚÓ Ú„ÈÓ Íȯ„Ó w w w .d e l l . c o m s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 176 Printed in China. Vytištìno v Èínì. Imprimé en Chine. Gedruckt in China. Wydrukowano w Chinach. Impresso na China. Íàïå÷àòàíî â Êèòàå. Impreso en China. 03X685A00 P/N 3X685 Rev. A00 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

This manual is also suitable for:

Powerconnect 3048Powerconnect 5012