Download Print this page

KENMORE SOFTENERS-275-280 Owner's Manual

With deluxe valve.
Hide thumbs

Advertisement

X
X
X
X
X
X
VH WKH SODVWLF EDJ DQG WLH SURYLGHG WR KDQJ PDQXDOV
QHDUE\ WKH VRIWHQHU IRU IXWXUH UHIHUHQFH
6HDUV 5RHEXFN DQG &R %HYHUO\ 5RDG +RIIPDQ (VWDWHV ,/ 86$
 5HY $ 
5,17(' ,1 86$

Advertisement

   Related Manuals for KENMORE SOFTENERS-275-280

   Summary of Contents for KENMORE SOFTENERS-275-280

 • Page 1

  VH WKH SODVWLF EDJ DQG WLH SURYLGHG WR KDQJ PDQXDOV QHDUE\ WKH VRIWHQHU IRU IXWXUH UHIHUHQFH 6HDUV 5RHEXFN DQG &R %HYHUO\ 5RDG +RIIPDQ (VWDWHV ,/ 86$ 5HY $ 5,17(' ,1 86$...

 • Page 2

  VDOW KROH FRYHU UDWLQJ GHFDO 7KH PRGHO QXPEHU LV RQ WKH UDWLQJ GHFDO ORFDWHG RQ WKH ULP XQGHU WKH VDOW KROH FRYHU...

 • Page 5

  ,QVWDOODWLRQ 0DQXDO $/ ( ,1/(7 ,QVWDOODWLRQ 0DQXDO 27( &RGHV LQ WKH VWDWH RI 0DVVDFKXVHWWV UHTXLUH LQVWDOODWLRQ E\ D OLFHQVHG SOXPEHU )RU LQVWDOODWLRQ XVH SOXPELQJ FRGH &05 RI WKH &RPPRQZHDOWK RI 0DVVDFKXVHWWV...

 • Page 6

  6(/(&7 ,*1$/ /(9(/ /(9(/ /(9(/ $'-8 7 ,*1$/ /,*+7 (/(&7 $'-8 7 XVWRPHU $VVLVWDQFH 5(66 )25 721,*+7    (&+$ *( +2/' )25 .HQPRUH:DWHUFRP ,00(',$7( 6$ 7 5(&+$5*( '2:1 35(6(17 7,0( 35(6(17 7,0( 35(6(17 7,0(...

 • Page 7

  5(& $5*( 7,0( $5'1(66...

 • Page 8

  VDOW KROH FRYHU EULQH HOO FRYHU UHPRYH DQG DGG DERXW R] EOHDFK EULQH HOO DWHU DERXW JDOORQV ZLWK RU ZLWKRXW HFRPPHQGHG E\ WKH :DWHU 4XDOLW\ $VVRFLDWLRQ 2Q VRPH ZDWHU VXSSOLHV WKH ZDWHU VRIWHQHU PD\ QHHG SHULRGLF GLVLQIHFWLQJ...

 • Page 9

  EULQHZHOO FRYHU EULQHZHOO WRUDJH WDQN h Xh‡r… Ch…qr†† T‚s‡rr… †r‡‡vt ur t…hv† ƒr… thyy‚ ˆ†vt F8y $ tƒt & tƒt tƒt " tƒt $ tƒt ( tƒt ! tƒt !$ tƒt !$ È 2 !$ È 2 !$ tƒt "! tƒt " tƒt...

 • Page 10

  6HUY )LOO (&+$ *( :$7(5 )/2: ,*1$/ /(9(/ /(9(/ EDUV VDOW /(9(/ OHYHO $'-8 7 EULQHZHOO /(9(/ ,*1$/ (&+$ *( 721,*+7 /,*+7 GHFDO $'-8 7 VDOW :$7(5 )/2: OHYHO 3 (66 )2 721,*+7 (&+$ *( +2/' )2 ,00(',$7( LQGLFDWRU OLJKW 6$ 7...

 • Page 11

  $< $< (&+$ *( (&+$ *( H[DPSOH VHW WR D\V PD[L HIDXOW LVSOD\ PXP EHWZHHQ UHJHQHUDWLRQV ' 0D[LPXP GD\V EHWZHHQ UHJHQHUDWLRQV ' 6$/7 ()),&,(1&< ' RU KRXU FORFN 7,0( ' &/($1 7,0( HIDXOW PLQXWHV H[DPSOH WLPH VHW WR PLQXWHV ' &/($1 IHDWXUH PLQXWHV )ORZ EDUV VFUROO ZKHQ VRIW ZDWHU LV LQ XVH...

 • Page 12

  DO H HFKD JH SRVLWLRQ WLPH LQGLFDWRUV HPDLQLQJ )LOO ULQH 5(&+$5*( %NZVK 7,0( 5(0$,1,1* 5LQVH OWUD FOHDQVLQJ VFUHHQ WRS GLVWULE WRU...

 • Page 13

  DUG ZDWHU VRIW ZDWHU VDOW VWRUDJH WDQN EULQH YDOYH VRIW ZDWHU DUG ZDWHU VDOW VWRUDJH WDQN VDOW ILOO ZDWHU QRW V RZQ EULQH YDOYH UHVLQ WDQN UHVLQ EHG...

 • Page 14

  h‡r… h…q h‡r… KDUG i’ƒh†† q…hv …r†v irq yvs‡rq hq r‘ƒhqrq h‡r… h…q h‡r… KDUG i’ƒh†† ‚““yr É ‰r‡ˆ…v q…hv h…q h‡r… †‚s‡ h‡r… q…hv i…vr ‰hy‰r i…vr...

 • Page 16

  SXVK WRRO LQWR VDOW ULGJH WR UHDN µ µ SHQFLO PDUN URRP KDQGOH VDOW VDOW ULGJH ZDWHU OHYHO...

 • Page 17

  8hƒ P …vt Trhy Tp…rr Tˆƒƒ‚…‡ Tp…rr Ay‚ Qyˆt I‚““yr É Wr‡ˆ…v Tp…rr Bh†xr‡ r †ˆ…r †€hyy 03257$17 u‚yr† v ‡ur th†xr‡ h…r FHQ ‡ur †€hyy WHUHG GLUHFWO\ RYHU u‚yr† v ‡ur ‚““yr É ‰r‡ˆ…v u‚ˆ†vt Ay‚ Qyˆt CW98 I‚““yr É...

 • Page 18

  IORRU GUDLQ RRG EORFN...

 • Page 19

  1R VRIW ZDWHU LQVWDOODWLRQ PDQXDO :DWHU KDUG VRPHWLPHV %ULQH WDQN IORRGHG LQVWDOODWLRQ PDQXDO...

 • Page 20

  QFKHV &0 ’ƒh†† Why‰r py‚†r i’ƒh†† ‰hy‰r Pˆ‡yr‡ ‚ƒr vyr‡ É ‚ˆ‡yr‡ ‰hy‰r† Dyr‡ Why‰r Why‰r ‚ƒr i’ƒh†† ‰hy‰r py‚†r vyr‡ É ‚ˆ‡yr‡ ‰hy‰r† :$7(5 6833/< 72 :$7(5 62)7(1(5 Hvv€ˆ€ h‡r… †’†‡r€ sy‚ tƒ€ " Hvv€ˆ€Hh‘ h‡r… ƒ…r††ˆ…r ƒ†v ! !$ Hvv€ˆ€Hh‘ h‡r…...

 • Page 21

  7+(5 63(&,),&$7, 16 \SH RI LRQ H[FKDQJH PDWHULDO UHVLQ KLJK FDSDFLW\ $PRXQW RI UHVLQ FX IW (IILFLHQF\ 5DWLQJ # OE VDOW 0D[ 'UDLQ )ORZ 5DWH JSP ...

 • Page 22

  %$&. 2) 7,0(5 3:$ & ,1387 326 785%,1( 02725 YDOYH PRWRU 9$& 7UDQVIRUPHU 7XUELQH 3RVLWLRQ 6HQVRU 6ZLWFK 1& ,*1$/ /(9(/ /(9(/ 6 /7 /(9(/ '-867 ,*1$/ 6(/(&7 /,*+7 $'-8 7 5(66 )25 XVWRPHU $VVLVWDQFH 721,*+7    5(&+ 5*( .HQPRUH:DWHUFRP +2/' )25...

 • Page 23

  WXUELQH FRXQW ZDWHU DO H SRVLWLRQ LQGLFDWRU IORZLQJ $7(5 )/2 $7(5 )/2 RVLWLRQ VZLWFK WXUELQH FRXQW QR LQGLFDWRU R HQ ZDWHU IORZLQJ ...

 • Page 24

  6HUY )LOO %ULQH            %NZVK           5LQVH            RVLWLRQ PDUNHUV...

 • Page 25

  5(&+$5*( )LOO &/($1 %NZVK 5LQVH 5,1( 9$/9( /2$7 6(77,1* IORDW VWRS IORDW µ...

 • Page 26

  /RRVHQ ‚‡‚… †v‡pu ‚‡‚… ƒyh‡r ph É trh… ‚…vt †rhy† ‚…vt h‰r h†ur… …‚‡‚… É qv†p ZHDU WULS …‚‡‚… †rhy q…hv †rhy ‚““yr É ‰r‡ˆ…v †rhy †rr I‚““yr h††r iy’ †r…‰vpr ƒhtr "!

 • Page 27

  IURP 9DOYH ,QOHW KDUG ZDWHU ‡‚ƒ qv†‡…v ˆ‡‚… R 9DOYH 2XWOHW VRIW ZDWHU …r†v ‡hx SRVLWLRQ HVLQ VZLWFK HVLQ ‚‡‡‚€ qv†‡…v ˆ‡‚… ƒ‚†v‡v‚ †v‡pu ‰hy‰r ph€ ‰r‡ˆ…v …‚‡‚… É qv†p ILOO IORZ IURP 9DOYH ,QOHW SOXJ KDUG ZDWHU ILOO ZDWHU VRIW ‡‚ƒ...

 • Page 28

  YHQWXUL UDLQ QR]]OH IURP 9DOYH ,QOHW ULQH KDUG ZDWHU URP VDOW VWRUDJH WDQN KDUG E\SDVV ZDWHU WR YDOYH RXWOHW SRVLWLRQ VZLWFK IORZ SOXJ UDLQ KDUG E\SDVV ZDWHU WR YDOYH RXW SRVLWLRQ VZLWFK...

 • Page 29

  UDLQ RIW ZDWHU R YDOYH RX OH SRVL LRQ VZL FK VHUYLFH...

 • Page 30

  DWLQJ 'HFDO /RFDWLRQ...

 • Page 33

  .(< 3$57 '(6&5,37,21 180%(5...

 • Page 34

  ZHDU VWULS VHDO URVV VH WLRQ YLHZ...

 • Page 35

    ...

 • Page 36

  (3$, 6( 9,&(6 (3$, 6( 9,&(6 PHULFD·V 5HSDLU 6SHFLDOLVWV 6HDUV 5RHEXFN DQG &R +RIIPDQ (VWDWHV ,/ 86$...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: