Download Print this page

Dell Latitude NH424 Quick Reference Manual

Dell laptop quick reference guide.
Hide thumbs

Advertisement

Dell™ Latitude™ D820
Quick Reference Guide
Model PP04X
w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Dell Latitude NH424

   Summary of Contents for Dell Latitude NH424

 • Page 1: Quick Reference Guide

  Dell™ Latitude™ D820 Quick Reference Guide Model PP04X w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

 • Page 2

  Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, Latitude, and ExpressCharge are trademarks of Dell Inc.; Intel is a registered trademark of Intel Corporation; Microsoft, Outlook, and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

 • Page 3: Table Of Contents

  Troubleshooting ....... . . Dell Technical Update Service Dell Diagnostics...

 • Page 4

  Contents...

 • Page 5: Finding Information

  NOTE: Drivers and documentation updates can be found at support.dell.com. Dell Latitude™ User’s Guide → Click Start Help and Support → Guides System Guides. Click the User’s Guide for your computer.

 • Page 6

  Select your region to view the appropriate support site. NOTE: Corporate, government, and education customers can also use the customized Dell Premier Support website at premier.support.dell.com. To download Notebook System Software: Go to support.dell.com Enter your Service Tag or product model.

 • Page 7: Setting Up Your Computer

  • How to work with programs and files • How to personalize my desktop • Information on network activity, the Power Management Wizard, hotkeys, and other items controlled by Dell QuickSet • How to reinstall my operating system Setting Up Your Computer...

 • Page 8

  3 Connect the AC adapter to the AC adapter connector on the computer and to the electrical outlet. 4 Open the computer display and press the power button to turn on the computer (see Front View). NOTE: Do not connect the computer to the docking device until the computer has been turned on and shut down at least once.

 • Page 9: About Your Computer

  About Your Computer Front View display latch display power button device status lights speakers (2) keyboard touch pad touch pad/track stick buttons track stick keyboard status lights volume control buttons mute button ambient light sensor Quick Reference Guide...

 • Page 10: Left Side View

  Left Side View Right Side View media bay Quick Reference Guide security cable slot infrared sensor air vents wireless switch 1394 connector wireless activity light audio connectors PC Card slot ExpressCard slot smart card slot USB connectors (2)

 • Page 11: Back View

  Back View CAUTION: Do not block, push objects into, or allow dust to accumulate in the air vents. Do not store your computer in a low-airflow environment, such as a closed briefcase, while it is running. Restricting the airflow can damage the computer or cause a fire. network connector (RJ-45) USB connector powered USB connector...

 • Page 12: Using A Battery

  Using an incompatible battery may increase the risk of fire or explosion. Replace the battery only with a compatible battery purchased from Dell. The lithium ion battery is designed to work with your Dell computer. Do not use a battery from other computers with your computer.

 • Page 13: Checking The Battery Charge

  You can check battery health in one of two ways: by using the charge gauge on the battery as described below and by using the Battery Meter in Dell QuickSet. For information about QuickSet, right-click the the taskbar, and click Help.

 • Page 14: Charging The Battery

  Using an incompatible battery may increase the risk of fire or explosion. Replace the battery only with a compatible battery purchased from Dell. The battery is designed to work with your Dell™ computer. Do not use a battery from other computers with your computer.

 • Page 15: Storing A Battery

  "Charging the Battery" on page 14). Troubleshooting Dell Technical Update Service The Dell Technical Update service provides proactive e-mail notification of software and hardware updates for your computer. The service is free and can be customized for content, format, and how frequently you receive notifications.

 • Page 16: Dell Diagnostics

  NOTE: The Drivers and Utilities CD is optional and may not ship with your computer. Start the Dell Diagnostics from either your hard drive or from the Drivers and Utilities CD (also known as the ResourceCD). Starting the Dell Diagnostics From Your Hard Drive The Dell Diagnostics is located on a hidden diagnostic utility partition on your hard drive.

 • Page 17

  Write down the error code and problem description and follow the instructions on the screen. NOTE: The Service Tag for your computer is located at the top of each test screen. If you contact Dell, technical support will ask for your Service Tag. Quick Reference Guide...

 • Page 18: Lockups And Software Problems

  4 When the tests are completed, if you are running the Dell Diagnostics from the Drivers and Utilities CD, remove the CD. When the tests are complete, close the test screen to return to the Main Menu screen. To exit the Dell Diagnostics and restart the computer, close the Main Menu screen.

 • Page 19

  A program stops responding or crashes repeatedly NOTE: Software usually includes installation instructions in its documentation or on a floppy disk or CD. N D T H E P R O G R A M — 1 Press <Ctrl><Shift><Esc> simultaneously. 2 Click Task Manager.

 • Page 20

  Internet, your computer might be infected with spyware. Use an anti-virus program that includes anti-spyware protection (your program may require an upgrade) to scan the computer and remove spyware. For more information, go to support.dell.com and search for the keyword spyware.

 • Page 21: Index

  14 storing, 15 operating system, 7 computer crashes, 18-19 slow performance, 20 stops responding, 18 Dell support site, 6 Dell Diagnostics, 16 Dell Premier Support website, 5 diagnostics Dell, 16 documentation End User License Agreement, 5 ergonomics, 5 online, 6...

 • Page 22

  11 system view, 11 Service Tag, 6 software problems, 19 spyware, 20 Starting the Dell Diagnostics From the Drivers and Utilities CD, 17 Starting the Dell Diagnostics From Your Hard Drive, 16 support website, 6 system views...

 • Page 23

  Dell™ Latitude™ D820 Stručná referenční příručka Model PP04X w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

 • Page 24

  Ostatní obchodní značky a názvy mohou být v tomto dokumentu použity buď v souvislosti s organizacemi, které si na tyto značky a názvy činí nárok, nebo s jejich produkty. Společnost Dell Inc. si nečiní nárok na jiné obchodní značky a názvy, než své vlastní.

 • Page 25

  Dobíjení baterie Výměna baterie Skladování baterie Odstraňování problémů Technická aktualizační služba Dell Diagnostický nástroj Dell Diagnostics Zablokování a problémy se softwarem Rejstøík ........

 • Page 26

  Obsah...

 • Page 27: Kde Hledat Informace

  údaji pro techniky či zkušené uživatele. POZNÁMKA: Nejnovější ovladače a aktualizace dokumentace jsou k dispozici na webu support.dell.com. Uživatelská příručka k počítači Dell Latitude™ → ápověda a odborná Klepněte na tlačítko Start pomoc→ živatelské a systémové příručky Dell→...

 • Page 28

  NSS . NSS zajiš uje důležité aktualizace operačního systému, podporu disketových jednotek 3,5” USB Dell™, procesorů Intel®, optických jednotek a zařízení USB. NSS je nezbytný pro správnou funkci vašeho počítače Dell. Tento software automaticky rozpozná...

 • Page 29

  • Práce se systémem Windows XP • Jak pracovat s programy a soubory • Jak přizpůsobit pracovní plochu • Informace o sí ové aktivitě, Průvodce řízením spotřeby, klávesové zkratky a další položky ovládané sadou Dell QuickSet • Nová instalace operačního systému Kde je naleznete Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc Windows...

 • Page 30: Instalace Počítače

  Instalace počítače VAROVÁNÍ: Před prováděním některého z postupů uvedených v této části si přečtěte bezpečnostní pokyny v Informační příručce k produktu. 1 Rozbalte krabici s příslušenstvím. 2 Obsah krabice s příslušenstvím budete používat při instalaci počítače. V krabici s příslušenstvím je i dokumentace a objednaný software či doplňkový hardware (například karty PC Card, jednotky a baterie).

 • Page 31: Váš Počítač

  Váš počítač Čelní pohled západka displeje displej tlačítko napájení kontrolky zařízení reproduktory (2) klávesnice dotyková podložka tlačítka pro dotykovou podložku/tyčinku tyčinka kontrolky klávesnice tlačítka ovládání hlasitosti tlačítko vypnutí zvuku snímač okolního světla Rychlá referenční příručka...

 • Page 32: Pohled Zleva

  Pohled zleva Pravá strana pozice pro média Stručná referenční příručka bezpečnostní oko infračervený snímač větrací otvory přepínač bezdrátové komunikace konektor 1394 indikátor aktivity bezdrátové komunikace konektory zvuku pozice pro kartu PC Card slot pro kartu pozice pro kartu Smart ExpressCard konektory USB (2)

 • Page 33: Pohled Zezadu

  Pohled zezadu VAROVÁNÍ: Nezakrývejte větrací otvory, dejte pozor, aby se do nich nedostaly žádné předměty, a zabraňte shromaž ování prachu v nich. Spuštěný počítač neuchovávejte v prostředí se slabým větráním, například v uzavřeném kufříku. Při nedostatečném proudění vzduchu hrozí poškození počítače nebo požár. sí...

 • Page 34: Používání Baterie

  Výkon baterie POZNÁMKA: Informace o záruce společnosti Dell na tento počítač najdete v příručce s informacemi o produktu nebo v samostatném dokumentu se zněním záruky, který byl dodán s počítačem. Pro dosažení optimálního výkonu počítače a zachování nastavení systému BIOS používejte tento přenosný...

 • Page 35: Kontrola Nabití Baterie

  POZNÁMKA: Stav baterie lze zkontrolovat jedním z následujících způsobů: pomocí měřidla nabití na baterií, jak je uvedeno níže a pomocí Měřiče baterií v sadě Dell QuickSet. Chcete-li získat další informace o sadě QuickSet, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu na hlavním panelu a potom klepněte na položku Help (Nápověda).

 • Page 36: Dobíjení Baterie

  VAROVÁNÍ: V případě používání nevhodné baterie hrozí zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu. Baterii nahra te pouze kompatibilní baterií zakoupenou u prodejce Dell. Tato baterie je určena pro napájení tohoto počítače Dell™. V tomto počítači nepoužívejte baterie vyjmuté z jiných počítačů.

 • Page 37: Skladování Baterie

  36). Odstraňování problémů Technická aktualizační služba Dell Technická aktualizační služba Dell poskytuje aktivní upozorňování na aktualizace softwaru a hardwaru pro váš počítač. Tato služba je bezplatná a lze přizpůsobit její obsah, formát a frekvenci doručování upozornění. Chcete-li se přihlásit k Technické aktualizační službě Dell, navštivte webové stránky support.dell.com/technicalupdate.

 • Page 38

  POZNÁMKA: Disk CD s ovladači a nástroji je doplňkový a s tímto počítačem nemusel být dodán. Spus te program Dell Diagnostics bu z pevného disku nebo z Disku CD Ovladače a nástroje (dříve nazývaný Resource CD). Spuštění diagnostického nástroje Dell z pevného disku Diagnostický...

 • Page 39

  7 Když se zobrazí hlavní nabídka diagnostiky Dell, vyberte test, který chcete provést. Hlavní nabídka diagnostického programu Dell Diagnostics 1 Po spuštění programu Dell Diagnostics a zobrazení Hlavní nabídky klepněte na tlačítko požadované činnosti. Možnost Funkce Express Test (Expresní...

 • Page 40: Zablokování A Problémy Se Softwarem

  Parameters (Parametry) Umožňuje přizpůsobovat zkoušky změnou nastavení. 4 Po dokončení testů a v případě, že jste diagnostický program Dell Diagnostics spustili z Disk CD s ovladači a nástroji, vyjměte disk CD. Po dokončení testů zavřete obrazovku pro test a vra te se na obrazovku Hlavní nabídky. Diagnostický...

 • Page 41

  U KO N Č E T E V Š E C H N Y S P U Š T Ě N É P R O G R A M Y A V Y P N Ě T E T A R T — Pokud je výkon počítače nízký, často se zobrazují Viz „Diagnostický nástroj Dell Diagnostics“ na straně 37. — E L L ź...

 • Page 42

  Stručná referenční příručka...

 • Page 43

  37 vyjmutí, 36 výkon, 34 bezpečnostní pokyny, 27 Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc, 29 Dell stránka podpory, 28 diagnostický nástroj Dell Diagnostics, 37 diagnostika Dell, 37 Disk CD s operačním systémem, 29 disky CD operační systém, 29 documentation...

 • Page 44

  41 soubor nápovědy Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc Windows, 29 Rejstřík Spuštění diagnostického nástroje Dell z disku CD s ovladači a nástroji, 39 Spuštění diagnostického nástroje Dell z pevného disku, 38 spyware, 41 Š štítek Microsoft Windows, 28 Uživatelská...

 • Page 45

  Dell™ Latitude™ D820 Rövid ismertető PP04X típus w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

 • Page 46

  A Dell Inc. előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumot bármiféle módon sokszorosítani. A szövegben használt védjegyek: A Dell, a DELL logó, a Latitude és az ExpressCharge a Dell Inc. védjegyei; Az Intel az Intel Corporation bejegyzett védjegye; A Microsoft, az Outlook és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

 • Page 47

  ........Dell műszaki frissítés szolgáltatás Dell Diagnostics (Dell diagnosztika) Kiakadások és szoftverproblémák...

 • Page 48

  Tartalomjegyzék...

 • Page 49: Információ

  A legfrissebb illesztőprogramokat és dokumentációt megtalálja a support.dell.com weboldalon. Dell Latitude™ Felhasználói kézikönyv Kattintson a Start→ Help and Support (Súgó és támogatás)→ Dell User and System Guides (Dell felhasználói és rendszer kézikönyvek)→ System Guides (Rendszer útmutató) parancsra. Kattintson a számítógépének megfelelő Felhasználói kézikönyv.

 • Page 50

  • Megoldások — Hibaelhárítási javaslatok és tippek, szakemberek által írt cikkek és online tanfolyamok, gyakran feltett kérdések • Közösség — Online eszmecsere a Dell más ügyfeleivel • Bővítések — Az egyes részegységekkel, például a memóriával, a merevlemezzel és az operációs rendszerrel kapcsolatos, frissített információk...

 • Page 51

  Írjon be egy szót vagy kifejezést a probléma leírására, majd kattintson a nyíl ikonra. Kattintson a problémához legközelebb álló témakörre. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. Dell QuickSet súgó A Dell QuickSet súgó megtekintéséhez kattintson jobb e gérgombbal a ikonra a Microsoft Operációs rendszer CD MEGJEGYZÉS: Az Operációs rendszer CD opcionális lehet,...

 • Page 52: A Számítógép üzembe Helyezése

  A számítógép üzembe helyezése VIGYÁZAT! Az ebben a részben ismertetett műveletek elvégzése előtt tanulmányozza a Termékismertető biztonsági előírásait. Csomagolja ki a tartozékokat. Rakja ki egymás mellé a tartozékokat a dobozból, ezekre szüksége lesz a számítógép üzembe helyezéséhez. A tartozékok dobozában találja a dokumentációt és a számítógéphez megrendelt programokat vagy további hardvereszközöket (például PC-kártyákat, meghajtókat vagy akkumulátorokat) is.

 • Page 53: A Számítógép

  A számítógép Elölnézet képernyő retesz kijelző tápellátás gomb az eszközök állapotjelző-lámpái hangszóró (2) billentyűzet érintőpanel (touch pad) az érintőpanel és a joystick-bütyök gombjai joystick-bütyök a billentyűzet állapotjelző-lámpái hangerőszabályozó gombok némítás gomb külső fényérzékelő Rövid kezelési útmutató...

 • Page 54: Bal Oldalnézet

  Bal oldalnézet biztonsági kábel csatlakozóaljzat szellőzőnyílások 1394-es csatlakozó audio csatlakozók ExpressCard kártya csatlakozóaljzat Jobb oldalnézet meghajtó foglalat Rövid ismertető infravörös érzékelő vezeték nélküli kapcsoló vezeték nélküli kapcsolatot jelző lámpa PC-kártya csatlakozóaljzat smartcard kártya csatlakozóaljzat USB csatlakozók (2)

 • Page 55: Hátulnézet

  Hátulnézet VIGYÁZAT! A számítógép szellőző- és egyéb nyílásait soha ne zárja el, a nyílásokon semmit ne dugjon be, illetve ne hagyja, hogy a nyílásokban por rakódjon le. Működés közben ne tárolja a számítógépet rosszul-szellőző helyen, például lezárt aktatáskában. Megfelelő szellőzés hiányában károsodhat a számítógép, vagy tűz keletkezhet. hálózati csatlakozó...

 • Page 56: Akkumulátor Használata

  VIGYÁZAT! Nem megfelelő akkumulátor használata növeli a tűz- és robbanásveszélyt. Csak Dell-től vásárolt, a számítógéppel kompatibilis akkumulátorra cserélje a régit. Az lítium-ion akkumulátor együtt tud működni a Dell számítógéppel. Számítógépéhez ne használjon más számítógépekből kiszerelt akkumulátort. VIGYÁZAT! Az akkumulátort ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.

 • Page 57: Akkumulátor Feltöltöttségének Ellenőrzése

  és kondíció-mérő, valamint az akkumulátor lemerülésére figyelmeztető üzenet szolgáltat információt. Dell™ QuickSet akkumulátor-mérő Ha a Dell QuickSet telepítésre került, nyomja meg a <Fn><F3> gombot a QuickSet akkumulátor-mérő megjelenítéséhez. Az akkumulátor-mérő a számítógép akkumulátorának állapotát, kondícióját, feltöltöttségét és a feltöltés befejezéséhez szükséges időt mutatja.

 • Page 58: Az Akkumulátor Töltése

  Minden külső kábelt húzzon ki a számítógépből, hogy elkerülje a csatlakozók meghibásodását. VIGYÁZAT! Nem megfelelő akkumulátor használata növeli a tűz- és robbanásveszélyt. Csak Dell-től vásárolt, a jelenlegivel kompatibilis akkumulátorra cserélje ki régit. Az akkumulátor együtt tud működni a Dell™ számítógéppel. Számítógépéhez ne használjon más számítógépekből kiszerelt akkumulátort.

 • Page 59: Akkumulátor Tárolása

  (lásd „Az akkumulátor töltése“, 58. oldal). Hibaelhárítás Dell műszaki frissítés szolgáltatás A Dell műszaki frissítés szolgáltatás folyamatosan tájékoztatást küld e-mailben a számítógépéhez elérhető szoftver és hardver frissítésekről. A szolgáltatás ingyenes, és tartalmát, formáját, valamint az értesítések gyakoriságát tekintve testreszabható.

 • Page 60: Dell Diagnostics (dell Diagnosztika)

  MEGJEGYZÉS: Az Illesztő- és segédprogramok CD opcionális, ezért elképzelhető, hogy nem található meg a tartozékok között. Indítsa el a Dell Diagnosztikát a merevlemezről vagy az Illesztő- és segédprogramok CD-ről (más néven: Erőforrás CD-ről). Dell Diagnosztika indítása a merevlemezről A Dell diagnosztika a merevlemez egy rejtett diagnosztikai segédprogram partíciójában található.

 • Page 61

  A megjelenő menüből válassza a Boot from CD-ROM opciót és nyomja meg az <Enter> billentyűt. A menü elindításához gépelje be: 1 a, a folytatáshoz pedig nyomja meg az <Enter> billentyűt. A számozott listából válassza a Run the 32 Bit Dell Diagnostics parancsot. Ha több verziót is lát, válassza a számítógépének megfelelőt.

 • Page 62: Kiakadások és Szoftverproblémák

  CD-t. Amikor a tesztek befejeződtek, zárja be a teszt-képernyőt, hogy visszatérhessen a Main Menu (Főmenüje) képernyőhöz. Ha ki akar lépni a Dell Diagnosztikából, és újra akarja indítani a számítógépet, zárja be a Main Menu (Főmenüje) képernyőt.

 • Page 63

  A program nem válaszol vagy folyton lefagy MEGJEGYZÉS: A szoftver rendszerint tartalmaz telepítési utasításokat a dokumentációjában, floppy lemezen vagy CD-n. — Á R J A B E A P R O G R A M O T Nyomja meg egyszerre a <Ctrl><Shift><Esc> billentyűket. Kattintson a Task Manager (Feladatkezelőre).

 • Page 64

  (lehet, hogy ezt a programot frissítenie kell). További információkért látogasson el a support.dell.com webhelyre, és ott keressen rá a spyware kulcsszóra. — Lásd: „Dell Diagnostics (Dell diagnosztika)“, 60. oldal. Ha minden teszt...

 • Page 65: Tárgymutató

  49 CD-k operációs rendszer, 51 címkék Microsoft Windows, 50 Szervízcímke, 50 Dell támogatási hely, 50 Dell Diagnosztika, 60 Dell Diagnosztika indítása a merevlemezről, 60 Dell Diagnosztika indítása az Illesztő- és segédprogramok CD- ről, 61 Dell Premier Support terméktámogatási webhely, 49...

 • Page 66

  62 a számítógép nem válaszol, 62 a számítógép összeomlik, 62 alacsony számítógép teljesítmény, 64 Dell Diagnosztika, 60 kék képernyő, 63 kémprogramok, 64 kiakadások, 62 program lefagy, 63 program nem válaszol, 63 számítógép összeomlik, 63 szoftver, 62-63 QuickSet súgó, 51...

 • Page 67

  Dell™ Latitude™ D820 Szybki informator o systemie Model PP04X w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

 • Page 68

  Powielanie zawartości niniejszego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione. Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: Dell, logo DELL, Latitude i ExpressCharge są znakami towarowymi firmy Dell Inc.; Intel jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation; Microsoft, Outlook i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

 • Page 69

  Ładowanie baterii Wymiana akumulatora Przechowywanie akumulatora Rozwiązywanie problemów Usługa technicznej aktualizacji firmy Dell Program Dell Diagnostics Blokowanie się komputera i problemy z oprogramowaniem Indeks ........

 • Page 70

  Spis treści...

 • Page 71: Wyszukiwanie Informacji

  Podręcznik użytkownika komputera Dell Latitude™ Kliknij Start → Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna) → Dell User and System Guides (Podręczniki użytkownika i systemowe firmy Dell)→ System Guides (Podręczniki systemowe). Kliknij Podręcznik użytkownika dla danego komputera.

 • Page 72

  • Znacznik usługi i kod ekspresowej obsługi • Etykieta licencji Microsoft Windows Szybki informator o systemie Znajdziesz tutaj Przewodnik z informacjami o produkcie firmy Dell™ Numer seryjny i licencja systemu Microsoft Etykiety te znajdują się na spodniej części obudowy komputera.

 • Page 73

  • Jak korzystać z systemu Windows XP • Jak pracować z programami i plikami • Jak spersonalizować pulpit Znajdziesz tutaj Witryna internetowa pomocy technicznej firmy Dell — support.dell.com UWAGA: Wybierz swój region, aby zobaczyć odpowiednią witrynę pomocy technicznej. UWAGA: Klienci korporacyjni, rządowi i związani z edukacją...

 • Page 74

  Dell QuickSet • Jak ponownie zainstalować system operacyjny Szybki informator o systemie Znajdziesz tutaj Pomoc programu Dell QuickSet Aby przejrzeć pomoc programu Dell QuickSet, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ® ® systemu Microsoft Windows...

 • Page 75: Przygotowywanie Komputera Do Pracy

  Przygotowywanie komputera do pracy OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, zamieszczonymi w Przewodniku z informacjami o produkcie. Rozpakuj pojemnik z akcesoriami. Zawartość pojemnika z akcesoriami należy na razie odłożyć; elementy te będą potrzebne, aby zakończyć...

 • Page 76: Informacje O Komputerze

  Informacje o komputerze Widok od przodu zatrzask wyświetlacza wyświetlacz przycisk zasilania lampki stanu urządzenia głośniki (2) klawiatura panel dotykowy Szybki informator o systemie przyciski wodzika i panelu dotykowego wodzik lampki stanu klawiatury przyciski sterowania głośnością przycisk wyciszania czujnik oświetlenia otoczenia...

 • Page 77: Widok Z Lewej Strony

  Widok z lewej strony gniazdo kabla zabezpieczającego otwory wentylacyjne złącze 1394 złącza audio gniazdo karty ExpressCard Widok od prawej wnęka mediów czujnik podczerwieni przełącznik łączności bezprzewodowej lampka aktywności sieci bezprzewodowej gniazdo karty PC gniazdo kart inteligentnych złącza USB (2) Skrócony podręcznik...

 • Page 78: Widok Od Tyłu

  Widok od tyłu OSTRZEŻENIE: Otworów wentylacyjnych nie wolno zasłaniać, zatykać ich ani dopuszczać, aby gromadził się w nich kurz. Gdy komputer jest uruchomiony, nie należy go przechowywać w miejscach o słabej wentylacji, np. w zamkniętej aktówce. Ograniczony przepływ powietrza grozi uszkodzeniem komputera lub pożarem. złącze sieciowe (RJ-45) złącze USB zasilane złącze USB...

 • Page 79: Korzystanie Z Akumulatora

  • Praca na komputerze w trybie maksymalnej wydajności. UWAGA: Firma Dell zaleca, aby przed wykonaniem zapisu na dysk CD lub DVD podłączyć komputer do gniazda elektrycznego. Przed włożeniem akumulatora do komputera należy sprawdzić poziom jego naładowania (patrz „Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora“ na str. 80). Można również tak ustawić opcje zarządzania energią, aby użytkownik był...

 • Page 80: Sprawdzanie Stanu Naładowania Akumulatora

  UWAGA: Pojemność akumulatora można sprawdzić na następujące dwa sposoby: korzystając z miernika naładowania w opisany poniżej sposób oraz z miernika akumulatora w programie Dell QuickSet. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji QuickSet, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę (Pomoc).

 • Page 81: Ładowanie Baterii

  OSTRZEŻENIE: Użycie nieodpowiedniego akumulatora może zwiększyć zagrożenie pożarem lub wybuchem. Należy stosować tylko zgodne akumulatory zakupione w firmie Dell. Akumulator jest zaprojektowany do pracy z komputerem firmy Dell™. W opisywanym urządzeniu nie należy stosować akumulatorów z innych komputerów. Skrócony podręcznik...

 • Page 82: Przechowywanie Akumulatora

  Usługa technicznej aktualizacji firmy Dell zapewnia aktywne powiadamianie pocztą elektroniczną o aktualizacjach oprogramowania i sprzętu dla danego komputera. Usługa jest bezpłatna i można ją dostosować pod względem treści, formatu i częstotliwości przesyłania powiadomień. Aby skorzystać z usługi aktualizacji technicznej firmy Dell, przejdź do witryny support.dell.com/technicalupdate. Szybki informator o systemie uchwyt akumulatora zatrzask zwalniający wnęki akumulatora...

 • Page 83: Program Dell Diagnostics

  UWAGA: Dysk CD Drivers and Utilities jest opcjonalny i może nie być wysyłany ze wszystkimi komputerami. Program Dell Diagnostics można uruchomić albo z dysku twardego, albo z dysku CD Drivers and Utilities (nazywanego także dyskiem ResourceCD). Uruchamianie programu Dell Diagnostics z dysku twardego Program Dell Diagnostics znajduje się...

 • Page 84

  Uruchamianie programu Dell Diagnostics z dysku CD ze sterownikami i programami narzędziowymi (Drivers and Utilities CD) Włóż dysk CD Drivers and Utilities. Wyłącz i ponownie uruchom komputer. Po wyświetleniu logo firmy Dell™ natychmiast naciśnij klawisz <F12>. Jeśli nie zdążysz nacisnąć klawisza i zostanie wyświetlone logo systemu Windows, musisz poczekać do wyświetlenia pulpitu Windows.

 • Page 85: Blokowanie Się Komputera I Problemy Z Oprogramowaniem

  Help (Pomoc) Configuration (Konfiguracja) Parameters (Parametry) Po zakończeniu testów, jeśli program Dell Diagnostics został uruchomiony z dysku CD Drivers and Utilities, wyjmij dysk CD. Po zakończeniu testów zamknij ekran testów i powróć do ekranu Main Menu (Menu główne). Aby zakończyć działanie programu Dell Diagnostics i uruchomić ponownie komputer, zamknij ekran Main Menu (Menu główne).

 • Page 86

  A N A S T Ę P N I E W Y ŁĄ C Z K O M P U T E R Z A P O M O C Ą M E N U — Jeżeli komputer zwalnia, najczęściej jest — Patrz „Program Dell Diagnostics“ na str. 83. Jeżeli wszystkie testy ®...

 • Page 87

  79 wymiana, 81 bateria ładowanie, 81 Centrum pomocy i obsługi technicznej, 73 Dell witryna pomocy technicznej, 73 diagnostyka Dell, 83 dokumentacja bezpieczeństwo, 72 ergonoma, 72 gwarancja, 72 Podręcznik użytkownika, 71 prawo, 72 Przewodnik z informacjami o produkcie, 72 Umowa licencyjna użytkownika...

 • Page 88

  85 komputer przestał reagować, 85 niebieski ekran, 86 oprogramowanie, 85-86 program Dell Diagnostics, 83 program przestał reagować, 85 program się zawiesza, 85 spyware, 86 wolna praca komputera, 86 zgodność z systemem Windows, 86 Program Dell Diagnostics, 83...

 • Page 89

  Dell™ Latitude™ D820 Краткий справочник Модель PP04X w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...

 • Page 90

  Остальные товарные знаки и торговые марки могут использоваться в этом руководстве для обозначения фирм, заявляющих свои права на товарные знаки и названия, или продуктов этих фирм. Dell Inc. заявляет об отказе от всех прав собственности на любые товарные знаки и названия, кроме своих собственных.

 • Page 91

  Содержание ..............

 • Page 93

  • • • • (NSS) • • • • • • • • • • ПРИМЕЧАНИЕ. Drivers and Utilities ПРИМЕЧАНИЕ. → Start ( → Dell User and System Guides → Dell) System Guides ( Руководство пользователя Readme, Help and Support...

 • Page 94

  ПРИМЕЧАНИЕ. ПРИМЕЧАНИЕ. ) – ) – ) – Dell™ 3,5- ® Intel System and Configuration Utilities ( Dell. Dell Notebook System Software (NSS) System Software ® support.dell.com → support.dell.com Downloads Download Category All ( Submit ( Select a Device ( Dell Notebook System).

 • Page 95

  • • Dell QuickSet • QuickSet), щелкните правой кнопкой мыши значок на панели задач Microsoft ПРИМЕЧАНИЕ. ПРИМЕЧАНИЕ. → Start ( Help and Support Dell QuickSet Help ( Dell ® ® Windows Operating System Operating System Drivers and Utilities (ResourceCD (...

 • Page 96

  Настройка компьютера ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. . .). ПРИМЕЧАНИЕ. Информационном руководстве по продуктам PC Card,...

 • Page 97

  О компьютере Вид спереди...

 • Page 98

  Вид слева 1394 PC Card ExpressCard Вид справа USB (2)

 • Page 99

  Вид сзади ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Вид снизу RJ-45 RJ -11...

 • Page 100

  Использование аккумулятора Работа аккумулятора ПРИМЕЧАНИЕ. руководстве по продуктам Чтобы достичь оптимальной производительности и сохранить настройки BIOS, в портативном компьютере Dell™ всегда должен быть установлен основной аккумулятор. Один аккумулятор в качестве стандартного компонента установлен в аккумуляторный отсек. ПРИМЕЧАНИЕ. → ПРИМЕЧАНИЕ. Срок службы аккумулятора зависит от условий эксплуатации. В отсек для внешних накопителей...

 • Page 101

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Проверка заряда аккумулятора Информацию о заряде аккумулятора можно узнать в программе Dell QuickSet Battery Meter, в окне Power Meter (Индикатор расхода питания) Microsoft Windows, на значке заряда аккумулятора, шкале работоспособности аккумулятора и с помощью предупреждения о недостаточном заряде аккумулятора.

 • Page 102

  Проверка работоспособности аккумулятора ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы проверить работоспособность аккумулятора с помощью индикатора заряда, нажмите и удерживайте нажатой не менее 3 секунд кнопку состояния на индикаторе заряда аккумулятора. Если ни один индикатор не горит, аккумулятор в хорошем состоянии, и осталось более 80% начальной емкости...

 • Page 103

  Замена аккумулятора ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВНИМАНИЕ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для извлечения аккумулятора. Чтобы установить аккумулятор, поместите его в отсек и нажмите на него до щелчка защелки. Хранение аккумулятора Если компьютер не используется в течение длительного времени, извлеките аккумулятор. При длительном хранении аккумулятор разряжается. Прежде чем использовать аккумулятор после длительного...

 • Page 104

  Перед началом работы рекомендуется распечатать процедуры из этого раздела. ВНИМАНИЕ. ПРИМЕЧАНИЕ. Запустите программу Dell Diagnostics либо с жесткого диска, либо с компакт-диска Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты) (иначе называемый ResourceCD (Ресурсы)). Запуск программы Dell Diagnostics с жесткого диска Программа Dell Diagnostics находится в скрытом разделе Diagnostic Utility жесткого диска.

 • Page 105

  • • • Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue ( Dell Diagnostic Utility. Запуск программы Dell Diagnostics с компакт диска компакт диска Drivers and Utilities Drivers and Utilities ( DELL™ ПРИМЕЧАНИЕ. CD/DVD/CD-RW) <Enter>. Dell Diagnostics). Main Menu ( Главное...

 • Page 106

  Test ( Extended Test Custom Test Symptom Tree ( ПРИМЕЧАНИЕ. Results ( Errors ( Help ( Configuration Parameters Utilities ( Custom Test ( Dell Diagnostics Dell Diagnostics Dell Diagnostics 10-20 Express Symptom Tree Drivers and Main Menu ( Main Menu...

 • Page 107

  Блокировки и неполадки программного обеспечения ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Компьютер не запускается Компьютер не отвечает ВНИМАНИЕ. Программа не отвечает, или постоянно возникают сбои ПРИМЕЧАНИЕ. Task Manager ( Applications ( End Task ( Программа, разработанная для более ранних версий операционной системы Microsoft Start ( Program Compatibility Wizard ( Появляется...

 • Page 108

  Другие неполадки программ • • • • • spyware. « support.dell.com Dell Diagnostics» . 104.

 • Page 109

  эргономика, 93 электронная, 94 безопасность, 93 гарантия, 93 информационное руководство по продуктам, 93 лицензионное соглашение конечного пользователя, 93 Запуск программы Dell Diagnostics с жесткого диска, 104 Запуск программы Dell Diagnostics с компакт- диска Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты), 105 И...

 • Page 110

  неполадки Dell Diagnostics, 104 блокировки, 107 компьютер не запускается, 107 компьютер не отвечает, 107 компьютер сбой, 107 программа, 107 программа не отвечает, 107 программное обеспечение, 107-108 программное обеспечение и совместимость с Windows, 107 сбой компьютера, 107 сбои в программе, 107 синий...

This manual also for:

Latitude d820

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: