Download Print this page

Dell INSPIRON Inspiron 1100 System Information Manual

Dell laptop user manual.
Hide thumbs

Advertisement

Dell™ Inspiron™ 1100/5100/5150
System Information Guide
Příručka k zařízení
Οδηγός Πληροφοριών Συστήµατος
Rendszerinformációs kézikönyv
Model PP07L and PP08L
w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m

Advertisement

Chapters

   Also See for Dell INSPIRON Inspiron 1100

   Related Manuals for Dell INSPIRON Inspiron 1100

   Summary of Contents for Dell INSPIRON Inspiron 1100

 • Page 1

  Dell™ Inspiron™ 1100/5100/5150 System Information Guide Příručka k zařízení Οδηγός Πληροφοριών Συστήµατος Rendszerinformációs kézikönyv Model PP07L and PP08L w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...

 • Page 3

  Dell™ Inspiron™ 1100/5100/5150 System Information Guide Model PP07L and PP08L w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...

 • Page 4

  Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer Corporation is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, Inspiron, TrueMobile, and AccessDirect are trademarks of Dell Computer Corporation; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

 • Page 5: Table Of Contents

  Contents CAUTION: Safety Instructions General ......Power ......Battery .

 • Page 6

  Contents...

 • Page 7: Caution: Safety Instructions

  CAUTION: Safety Instructions Use the following safety guidelines to help ensure your own personal safety and to help protect your computer and working environment from potential damage. General • Do not attempt to service the computer yourself unless you are a trained service technician.

 • Page 8: Power

  Power • Use only the Dell-provided AC adapter approved for use with this computer. Use of another AC adapter may cause a fire or explosion. • Before you connect the computer to an electrical outlet, check the AC adapter voltage rating to ensure that the required voltage and frequency match the available power source.

 • Page 9: Battery

  Battery • Use only Dell™ battery modules that are approved for use with this computer. Use of other types may increase the risk of fire or explosion. •...

 • Page 10: Air Travel

  • Certain Federal Aviation Administration regulations and/or airline-specific restrictions may apply to the operation of your Dell computer while you are on board an aircraft. For example, such regulations/restrictions may prohibit the use of any personal electronic device (PED) that has the capacity for intentional transmission of radio frequency or other electromagnetic signals while on an aircraft.

 • Page 11: When Using Your Computer

  When Using Your Computer Observe the following safe-handling guidelines to prevent damage to your computer: • When setting up the computer for work, place it on a level surface. • When traveling, do not check the computer as baggage. You can put your computer through an X-ray security machine, but never put your computer through a metal detector.

 • Page 12: Ergonomic Computing Habits

  • If your computer gets wet or is damaged, follow the procedures described in your Dell Owner’s Manual. If, after following these procedures, you confirm that your computer is not operating properly, contact Dell (see your Dell Owner’s Manual for the appropriate contact information).

 • Page 13: Protecting Against Electrostatic Discharge

  Dell computer documentation. The reserve battery is a long-life battery, and it is very possible that you will never need to replace it. However, should you need to replace it, the procedure must be performed by an authorized service technician.

 • Page 14: Finding Information And Assistance

  Finding Information and Assistance The following table lists the resources that Dell provides as support tools. Additional resources may be shipped with your computer. Contents Drivers and Utilities CD • Dell Diagnostics • Drivers • Utilities • Computer and device...

 • Page 15: Setting Up Your Computer

  • Get the latest versions of the drivers for your computer (Downloads for Your Dell) • Join online discussions with other Dell customers and Dell technical professionals (Community Forum) • Explore a list of online links to Dell's primary vendors System Infor m ation Guide...

 • Page 16

  Connect the AC adapter to the AC adapter connector on the computer and to the electrical outlet. AC adapter Open the computer display and press the power button to turn on the computer. S y s t e m I n fo r ma t i o n Gu i d e AC adapter connector...

 • Page 17: Computer Components

  Computer Components Front View CAUTION: Do not block, push objects into, or allow dust to accumulate in the air vents. Doing so can damage the computer or cause a fire. Dell™ AccessDirect™ button power button touch pad touch pad buttons...

 • Page 18: Left Side View

  Left Side View PC Card slot module bay audio connectors (2) Right Side View security cable slot air vents battery bay modem connector S y s t e m I n fo r ma t i o n Gu i d e...

 • Page 19: Back View

  Back View CAUTION: Do not block, push objects into, or allow dust to accumulate in the air vents. Doing so can damage the computer or cause a fire. NOTICE: To avoid damaging the computer, wait 5 seconds after turning off the computer before you disconnect an external device.

 • Page 20: Installing A Battery

  Remove the battery. battery battery latch Installing a Battery Slide the battery into the battery bay until the latch clicks. System and Battery Performance Optimization System Performance Overview System performance may be reduced under specific conditions to prevent automatic system shutdown and potential data loss.

 • Page 21: Optimizing Power Consumption And Battery Charge Time

  A C A D A P T E R T H R O U G H P U T — Performance is reduced when the computer is running on AC power and power consumption exceeds the established parameters of the AC Adapter. This performance reduction ensures that the system does not try to consume more power than the AC adapter can provide.

 • Page 22: Regulatory Notices

  Plug the computer into a different outlet so that the computer and the receiver are on different branch circuits. If necessary, consult a Dell Technical Support representative or an experienced radio/television technician for additional suggestions. For additional regulatory information, see the Tell Me How help file that accompanied your computer.

 • Page 23

  Dell™ Inspiron™ 1100 Příručka k zařízení Model PP07L a PP08L w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...

 • Page 24

  Jiné ochranné známky a obchodní názvy případně použité v tomto dokumentu mohou odkazovat na subjekty držící práva k těmto známkám a názvy jejich výrobků. Společnost Dell Computer Corporation odmítá vlastnické zájmy k ochranným známkám a obchodním názvům mimo svých vlastních.

 • Page 25

  Obsah POZOR: Bezpečnostní pokyny Obecné ......Napájení Baterie ......Letecká...

 • Page 26

  Obsah...

 • Page 27: Pozor: Bezpečnostní Pokyny

  POZOR: Bezpečnostní pokyny Následující bezpečnostní pokyny slouží k zajišt ní bezpečnosti osob a k ochran počítače a pracovišt p ed možným poškozením. Obecné • Nejste-li školeným servisním technikem, nepokoušejte se počítač opravovat vlastními silami. Vždy postupujte d sledn podle pokyn pro instalaci. •...

 • Page 28: Napájení

  Nepoužívejte tekuté čisticí prost edky ani spreje. Ty mohou obsahovat ho lavé látky. Napájení • Používejte pouze adaptér dodávaný společností Dell, schválený pro použití s tímto počítačem. Použití jiného adaptéru m že zp sobit požár nebo výbuch. • P ed p ipojením počítače do zásuvky zkontrolujte, zda nap tí a frekvence zdroje souhlasí...

 • Page 29: Baterie

  Baterie • Používejte pouze baterie Dell schválené pro použití s tímto počítačem. Používání jiných typ m že zvýšit riziko požáru či výbuchu. • Baterie nep enášejte v kapse, kabelce ani na jiném míst , kde by kovové p edm ty (nap íklad klíče nebo sponky) mohly zkratovat svorky baterie.

 • Page 30: Letecká Doprava

  Letecká doprava • Provoz počítač Dell na palubách letadel mohou usm r ovat n které p edpisy letecké organizace FAA a omezení p epravc . Takové p edpisy mohou na palub letadel nap íklad zakazovat používání osobních elektronických za ízení, která jsou schopna ízen p enášet radiové...

 • Page 31: Práce S Počítačem

  Práce s počítačem Dodržováním následujících bezpečnostních pokyn chra te počítač p ed poškozením: • Počítač p ed zahájením práce umíst te na rovný povrch. • P i cestách neodbavujte počítač jako zavazadlo. Počítač m žete poslat rentgenovým bezpečnostním za ízením, ale nikdy ho nepronášejte detektorem kov . Pokud počítač odbavujete jako p íruční...

 • Page 32: Ergonomické Zásady P I Práci S Počítačem

  P i namočení nebo poškození počítače postupujte podle pokyn uvedených v majitele počítače Dell. Pokud provedete tyto postupy a zjistíte, že počítač nefunguje správn , obrat'te se na společnost Dell (p íslušné kontaktní informace naleznete v majitele počítače Dell). Ergonomické zásady při práci s počítačem POZOR: Nesprávné...

 • Page 33: Ochrana P Ed Elektrostatickými Výboji

  Váš počítač používá lithium iontovou a záložní baterii. Pokyny k vým n lithium iontové baterie v počítači naleznete v dokumentaci k počítači Dell v části v nované vým n baterií. Záložní baterie má velmi dlouhou životnost a je velmi pravd podobné, že ji nikdy nebudete muset vym ovat.

 • Page 34: Získání Informací A Podpory

  Získání informací a podpory V následující tabulce jsou uvedeny zdroje podpory společnosti Dell. Další zdroje informací mohou být dodány s počítačem. Obsah Disk CD Drivers and Utilities s ovladači a pomocným programovým vybavením • Diagnostika počítač Dell • Ovladače • Pomocné programy •...

 • Page 35

  • Dokumentace k za ízení (nap íklad k modemu) Webový server Dell | Support P ejd te na server support.dell.com a vypl te jednorázovou registraci. Získáte: • Často kladené otázky • obecnou nápov du k práci s počítačem, instalaci a ešení...

 • Page 36: Instalace Počítače

  Instalace počítače Vybalte počítač a p íslušenství. Odložte si p íslušenství, které budete pot ebovat pro dokončení instalace. V balení počítače je i dokumentace a objednaný software či dopl kový hardware (nap íklad karty PC Card, jednotky a baterie). POZOR: Při napájení počítače nebo nabíjení baterie umístěte napájecí adaptér na místo s pohybem vzduchu, například na stůl nebo na podlahu.

 • Page 37

  Otev ením displeje a stisknutím tlačítka napájení zapn te počítač. P í ručka k za ízení...

 • Page 38: Součásti Počítače

  Součásti počítače Pohled zepředu POZOR: Větrací otvory počítače nezakrývejte, dejte pozor, aby se do nich nedostaly žádné předměty, a zabraňte shromažďování prachu v nich. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, hrozí poškození počítače nebo požár. tlačítko Dell™ AccessDirect™ vypínač dotyková podložka tlačítka dotykové...

 • Page 39: Pohled Zleva

  Pohled zleva pozice pro kartu PC Card konektory pro zvuk (2) Pohled zprava zásuvka pro baterii Pohled zezadu POZOR: Větrací otvory počítače nezakrývejte, dejte pozor, aby se do nich nedostaly žádné předměty, a zabraňte shromažďování prachu v nich. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, hrozí poškození počítače nebo požár. UPOZORNĚNÍ: P i odpojování...

 • Page 40: Vyjímání Baterií

  konektor napájení v trací otvory POZNÁMKA: Konektor IEEE 1394 je dodáván pouze s modely Inspiron™ 5100 a Inspiron 5150, nikoli s modelem Inspiron 1100. Vyjímání baterií POZOR: Před zahájením těchto postupů vypněte počítač, odpojte ho ze zásuvky a odpojte modem ze zásuvky. UPOZORNĚNÍ: Chcete-li vym ovat baterie v počítači v úsporném režimu, máte na vým nu baterie nejvýše 4 minuty.

 • Page 41: Instalace Baterií

  Instalace baterií Novou baterii zatlačte do zásuvky, až uslyšíte zacvaknutí západky. Optimalizace systému a výdrže baterií Přehled výkonu systému Za určitých podmínek se m že výkon systému snížit, aby nemuselo dojít k automatickému vypnutí systému a možné ztrát dat. K takovým situacím pat í: V Ý...

 • Page 42: Ventilátor S Prom Nlivou Rychlostí

  Zapojte počítač do jiné zásuvky, aby počítač a p ijímač byly p ipojeny k r zným okruh m. V p ípad pot eby se pora te s pracovníky technické podpory společnosti Dell nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem. Další informace o právních p edpisech naleznete v nápov d s počítačem.

 • Page 43

  Dell™ Inspiron™ 1100 Οδηγός Πληροφοριών Συστήµατος Μοντέλο PP07L και PP08L...

 • Page 44

  «Σηµείωση», «Ειδοποίηση» και «Προσοχή» « » Συντοµεύσεις και ακρωνύµια Μοντέλο PP07L και PP08L Mάιος 2003 P/N P1521 Rev. A00...

 • Page 45

  Περιεχόµενα...

 • Page 47

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Γενικά...

 • Page 48

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια ) Ισχύς...

 • Page 49

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια ) Μπαταρία...

 • Page 50

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια ) Ταξίδι µε αεροπλάνο Οδηγίες EMC (Ηλεκτροµαγνητικά) Κάτοικοι της πολιτείας Καλιφόρνια να πλένετε τα χέρια σας Μετά το χειρισµό του καλωδίου ,...

 • Page 51

  Κατά τη χρήση του υπολογιστή...

 • Page 52

  Κατά τη χρήση του υπολογιστή ( συνέχεια ) Συνήθειες εργονοµικής εργασίας Κατά την εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή...

 • Page 53

  Κατά τη χρήση του υπολογιστή ( συνέχεια ) Προστασία από ηλεκτροστατική αποφόρτιση...

 • Page 54

  Κατά τη χρήση του υπολογιστή ( συνέχεια ) Απόρριψη µπαταρίας Πληροφορίες και βοήθεια...

 • Page 57

  Εγκατάσταση του υπολογιστή...

 • Page 59

  Εξαρτήµατα υπολογιστή Μπροστινή όψη...

 • Page 60

  Αριστερή όψη ∆εξιά όψη...

 • Page 61

  Πίσω όψη Αφαίρεση µπαταρίας...

 • Page 62

  Εγκατάσταση µπαταρίας Βελτιστοποίηση απόδοσης συστήµατος και µπαταρίας Σύνοψη απόδοσης συστήµατος —...

 • Page 63

  Βελτιστοποίηση κατανάλωσης ισχύος και χρόνου φόρτισης µπαταρίας Ανεµιστήρας µεταβλητής ταχύτητας AC — —...

 • Page 64

  Σηµείωσεις κανονισµών...

 • Page 65

  Dell™ Inspiron™ 1100 Rendszerinformációs kézikönyv Modell: PP07L és PP08L w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...

 • Page 66

  A Dell Computer Corporation előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumot bármiféle módon sokszorosítani. A szövegben használt védjegyek: A Dell, a DELL embléma, az Inspiron, a TrueMobile és az AccessDirect a Dell Computer Corporation védjegyei. A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

 • Page 67

  Tartalom ÓVINTÉZKEDÉS: Biztonsági óvintézkedések Általános ......Tápellátás Akkumulátor Légi közlekedés Elektromágneses kompatibilitási óvintézkedések Az egyesült államokbeli Kalifornia állam lakosai számára A számítógép használata során Ergonómiai szokások a számítógép el tt A számítógép szerelése közben...

 • Page 68

  Tar tal o m...

 • Page 69: ÓvintÉzkedÉs: Biztonsági óvintézkedések

  ÓVINTÉZKEDÉS: Biztonsági óvintézkedések A számítógép és a munkakörnyezet esetleges károsodásának, illetve a személyi sérülés elkerülése végett tartsa be az alábbi biztonsági irányelveket. Általános • Ne próbálja a számítógépet önállóan javítani, hacsak nem szakképzett szerviztechnikus. Mindig tartsa be a telepítési utasításokat. •...

 • Page 70: Tápellátás

  összetev ket is tartalmazhatnak. Tápellátás • Ezzel a számítógéppel kizárólag a Dell saját váltakozó áramú átalakítóját használja. Más átalakító használatával tüzet vagy robbanást okozhat. • Miel tt csatlakoztatná a számítógépet a táphálózati aljzatba, gy z djön meg arról, hogy a váltakozó...

 • Page 71: Akkumulátor

  áramütést és/vagy tüzet is okozhat. Figyeljen arra, hogy a földel érintkez a megfelel helyre kerüljön. Akkumulátor • Ezzel a számítógéppel kizárólag az el írt Dell™ akkumulátorokat használja. Más típusú akkumulátor használatával t z- és robbanásveszélyt idézhet el . • Ne tartsa az akkumulátort zsebében, pénztárcájában vagy bármely olyan helyen, ahol fémtárgyakhoz (például kulcsokhoz vagy iratkapcsokhoz) érhet, mert azok rövidre...

 • Page 72: Légi Közlekedés

  Párhuzamos nyomtató használata esetén a kábelt a Dell vállalattól is beszerezheti. Amennyiben kényelmesebbnek tartja, rendelhet kábelt a Dell Computer Corporation vállalattól a weben keresztül is a www.dell.com címen. A sztatikus elektromosság károsíthatja a számítógép elektronikus összetev it. A sztatikus károsodás elkerülése érdekében el kell vezetnie testéb l a sztatikus elektromos töltést, miel tt bármihez, például...

 • Page 73: A Számítógép Használata Során

  A számítógép használata során A számítógép sérülésének elkerülése érdekében mindig tartsa szem el tt az alábbi, biztonságos kezelést biztosító irányelveket: • A számítógépet a használat el tt helyezze sima, vízszintes felületre. • Utazáskor ne adja fel csomagként a számítógépet. A hatóságoknak nyugodtan megengedheti, hogy megröntgenezzék a számítógépet, de soha nem szabad fémérzékel készülékkel megvizsgálni.

 • Page 74: Ergonómiai Szokások A Számítógép El Tt

  Amennyiben a számítógépet víz éri, illetve megsérül, kövesse a Dell kézikönyvben található utasításokat. Amennyiben a m veletek végrehajtása után is úgy találja, hogy számítógépe nem m ködik megfelel en, akkor vegye fel a kapcsolatot a Dell céggel (a szükséges információkat megtalálja a Dell Ergonómiai szokások a számítógép előtt FIGYELEM: A billentyűzet helytelen vagy hosszan tartó...

 • Page 75: Védelem Elektrosztatikus Kisülés Ellen

  A számítógép használata során (folytatva) FIGYELMEZTETÉS: A számítógép kikapcsolása után várjon 5 másodpercet, miel tt leválasztja a csatlakoztatott eszközöket vagy eltávolít egy memóriamodult, mini PCI-kártyát vagy modemet, hogy elkerülje az alaplap esetleges sérülését. Kapcsolja ki a számítógépet és minden csatlakoztatott eszközt. Az esetleges áramütés elkerülése érdekében húzza ki a számítógép és a csatlakoztatott eszközök tápkábelét a hálózati aljzatból.

 • Page 76: A Használt Akkumulátorok Elhelyezése

  A dokumentáció és az illeszt programok már telepítve vannak a számítógépre, amikor azt megkapja a Dell cégt l. A CD a dokumentáció megtekintésére és szükség esetén az illeszt programok újratelepítésére szolgál. A merevlemez hibája vagy elérhetetlensége esetén a szükséges diagnosztikai...

 • Page 77

  • Online tanácsadás a számítógéppel kapcsolatban • Tudástár, amelyben kereshet A forrás használata Az Express Service Code és Service Tag a Dell™ számítógépet egyedien azonosító kódok. A termékszám (Product Key vagy Product ID) az operációs rendszer telepítéséhez szükséges. Az operációs rendszer újratelepítéséhez az számítógéppel kapott CD-jét kell használnia.

 • Page 78: A Számítógép üzembe Helyezése

  A számítógép üzembe helyezése Csomagolja ki a számítógépet és a tartozékokat. Rakja ki a tartozékokat a számítógép mellé. Ezekre szüksége lesz a számítógép üzembe helyezésekor. A számítógép mellett találja a dokumentációt és a számítógéphez megrendelt programokat vagy további hardvereszközöket (például PC-kártyákat, meghajtókat vagy akkumulátorokat) is.

 • Page 79

  Nyissa fel a számítógép képerny jét, és a bekapcsoláshoz nyomja meg a tápellátás gombot. Rendszeri n form á ció s k éz ik önyv...

 • Page 80: A Számítógép Részei

  FIGYELEM: A számítógép szellőző- és egyéb nyílásait soha ne zárja el, a nyílásokon semmit ne dugjon be, illetve ne hagyja, hogy a nyílásokban por rakódjon le. Ellenkező esetben károsodhat a számítógép vagy tűz keletkezhet. Dell™ AccessDirect™ gomb tápellátás gomb érint panel (touch pad) az érint panel...

 • Page 81: Bal Oldali Nézet

  Bal oldali nézet PC-kártya foglalat audio csatlakozók (2) Jobb oldali nézet akkumulátorrekesz modulrekesz a biztonsági kábel rögzítésére szolgáló nyílás szell z nyílások modem csatlakozója Rendszeri n form á ció s k éz ik önyv...

 • Page 82: Hátulnézet

  Hátulnézet FIGYELEM: A számítógép szellőző- és egyéb nyílásait soha ne zárja el, a nyílásokon semmit ne dugjon be, illetve ne hagyja, hogy a nyílásokban por rakódjon le. Ellenkező esetben károsodhat a számítógép vagy tűz keletkezhet. FIGYELMEZTETÉS: A számítógép károsodásának elkerüléséhez a számítógép kikapcsolása után várjon 5 másodpercet, miel tt leválaszt egy küls eszközt.

 • Page 83: Az Akkumulátor Behelyezése

  Vegye ki az akkumulátort. akkumulátor Az akkumulátor behelyezése Csúsztassa az akkumulátort a rekeszbe addig a pontig, amíg a zár a helyére nem kattan. A rendszer- és az akkumulátorteljesítmény optimalizálása Rendszer teljesítménye — Áttekintés A rendszer teljesítménye bizonyos körülmények között csökkenhet, hogy a rendszer megel zze az automatikus leállítást és a lehetséges adatvesztést.

 • Page 84: Az Energiagazdálkodás és Az Akkumulátor Töltési Idejének Optimalizálása

  VÁ L T AK O Z Ó Á RA M számítógép az átalakítóhoz csatlakoztatva m ködik, és az áramfelvétel meghaladja az átalakító beállított áramfelvételi korlátját. Ezzel a teljesítménycsökkentéssel biztosítja a rendszer, hogy a számítógép nem vesz fel több áramot, mint amennyit a váltakozó áramú átalakító nyújtani tud. Z A K K U M U L Á...

 • Page 85: Szabályozó Rendelkezések

  Csatlakoztassa a számítógépet egy másik táphálózati csatlakozóaljzatba, hogy a vev készülék és a számítógép külön hálózatrészen helyezkedjen el. Amennyiben szükséges, forduljon a Dell ügyfélszolgálat munkatársaihoz vagy szakképzett rádió-, illetve tévészerel höz további tanácsokért. További szabályozó rendelkezésekr l a számítógéphez tartozó...

 • Page 86

  Rendszeri n formá ci ó s k é z i k ö ny v...

 • Page 87

  ˙ Î Ú ¯ Ó „ Ú Ó È È Í „ ¯ Ó...

 • Page 88

  ·‚Ï ‰Ș˙ ÈÙ ‚ Ï˘ ˙ÂÏ ·‚ÓÏ Ì‡Â˙Î Ú·˜ ÔÎÂ˙ ‰Ê ·˘ÁÓ Æ˙È¯˘χ‰ ·ÂÁÓ ÂÈ‰È ËϘӉ ·˘ÁÓ‰˘ ÍÎ ¨¯Á‡ ÏÓ˘Á Ú˜˘Ï ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ¯ Dell Ï˘ ˙ÈÎË ‰ÎÈÓ˙ ‰‚Ȉ ÌÚ ıÚÈÈ˙‰ ¨Í¯Âˆ‰ ˙ Tell Me How Help and Support ÏÚ ıÁÏ ¨®ÏÁ˙‰©...

 • Page 89: Control Panel

  ÏÓ˘Á‰ ˙ÎȯˆÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÚÂÙ ·˘ÁÓ‰ ¯˘‡Î ÌÈ˙ÁÂÙ ÌÈÚÂˆÈ ¯˙ÂÈ Í¯ˆÏ ‰Ò˙ ‡Ï ˙ίÚÓ‰˘ ‰ÁÈË·Ó ÌÈÚÂˆÈ ÏÚ ‰ÏÂÚ ÏÓ˘Á‰ ˙ÎȯˆÂ ‰ÏÏÂÒ ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÚÂÙ ·˘ÁÓ‰ ¯˘‡Î ÌÈ˙ÁÙÂÓ ÌÈÚÂˆÈ ˙¯Â˯ÙÓË ¯˘‡Î ‡ ¨˙¯˙ÂÓ ‰ÁÂË· ‰˜È¯Ù ˙ÂÓ¯ ÏÚ ‰ÏÂÚ Â‡ ˙ίÚÂÓ‰ ‰ÏÏÂÒ‰ ˙Ï ¯˙ÂÈ Í¯‡ ‰ÈÚˉ ÔÓÊ ÆÈ ·Î...

 • Page 90

  ‰ÏÏÂÒ ¯ Ò ‚ ‰ÏÏÂÒ ‰ÏÏÂÒ ˙˜˙‰ Ɖ˘È˜ Ϙ ÚÈÓ˘È ¯ ‚Ò‰˘ „Ú ‰ÏÏÂÒ‰ ‡˙ ÍÂ˙ χ ‰ÏÏÂÒ‰ ˙‡ ˜ÏÁ‰ ‰ÏÏÂ҉ ˙ίÚÓ‰ ÈÚÂˆÈ · ·ÂËÈÓ ˙ίÚÓ‰ ÈÚÂˆÈ · ˙¯È˜Ò ÌÈÂ˙ Ô„ ·Â‡Â ˙ίÚÓ‰ Ï˘ ˙ÈËÓ¡ ‰¯È ‚Ò ÚÂÓÏ È„Î ÌÈÓÈÂÒÓ Ìȇ˙· ˙ „¯Ï...

 • Page 91: Ieee 1394

  ̇˙Ó ¯ ·ÁÓ ¯Â¯Â‡ ÈÁ˙Ù Inspiron 5150 ÏÂÏÎ Âȇ ¨„·Ï· ˜˙ ÈÏÓ˘Á‰ Ú˜˘‰ ÔÓ Â˙‡ ˜˙ ¨·˘ÁÓ‰ ˙‡ ‰·Î ¨˙‡·‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÚÂˆÈ È„Î ˙˜„ ¥ „Ú ÍÏ ÂÈ‰È ¨‰˙Ó‰ ·ˆÓ· ‡ˆÓ ·˘ÁÓ‰ ¯˘‡Î ‰ÏÏÂÒ‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ¯Á·˙ ̇ Æ„·‡È Â¯Ó˘ ‡Ï˘ ÌÈÂ˙‰ ÏΠ‰·ÎÈ ·˘ÁÓ‰˘ ÈÙÏ ‰ÏÏÂÒ‰ ˙ÙÏÁ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÆÏÓ˘Á...

 • Page 92

  Ï‡Ó˘Ó Ë·Ó ÒÈ˯ΠıȯÁ ®≤© Ϙ ȯ ·ÁÓ Ï„ÂÓ ‡˙ ÔÈÓÈÓ Ë·Ó ‰ÁË·‡ Ï ·Î ıȯÁ ¯Â¯Â‡ ÈÁ˙Ù ‰ÏÏÂÒ ‡˙ Ì„ÂÓ ¯ ·ÁÓ ¯ÂÁ‡Ó Ë·Ó ∫˙Â¯È‰Ê Æ̉· ¯ ·Ëˆ‰Ï ˜·‡Ï ¯˘Ù‡Ï ‡ ÌȈÙÁ ÌÎÂ˙Ï ÒÈÎ‰Ï ¨¯Â¯Â‡‰ ÈÁ˙Ù ˙‡ ÌÂÒÁÏ Ôȇ ƉÙȯ˘...

 • Page 93

  Æ̉· ¯ ·Ëˆ‰Ï ˜·‡Ï ¯˘Ù‡Ï ‡ ÌȈÙÁ ÌÎÂ˙Ï ÒÈÎ‰Ï ¨¯Â¯Â‡‰ ÈÁ˙Ù ˙‡ ÌÂÒÁÏ Ôȇ Dell™ ÔˆÁÏ AccessDirect™ ‰ÏÚÙ‰ ÔˆÁÏ Ú‚Ó ÁË˘Ó Ú‚Ó ÁË˘Ó ÈˆÁÏ Ï˜ӯ ƉÙȯ˘ ˙Óȯ ‚ ‡ ·˘ÁÓÏ ˜Ê ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‰‡ˆÂ˙‰ ‚ˆ ¯ Ò ‚ ÌÈ˜˙‰ ·ˆÓ ˙ÂȯÂ...

 • Page 94

  ¥ Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ‰ÏÚÙ‰‰ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ·˘ÁÓ‰ ‚ˆ ˙‡ Á˙Ù ˙ Î Ú ¯ Ó „ Ú Ó È È Í „ ¯ Ó...

 • Page 95

  Æ·˘ÁÓ‰ ˙ ˜˙‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È„Î Ì‰Ï ˜˜„Ê˙ ¯˘‡ ¨·˘ÁÓ‰ Ï˘ ÌȯÊÚ‰ ˙‡ „ˆ· Á‰ ‡ ÌÈÂÎ ¨ ÈÒÈ˯ΠÔ ‚Ω ˙ÙÒÂ ‰¯ÓÂÁ ‡ ‰ÎÂ˙ ÏΠ˘Ó˙˘ÓÏ „ÂÚÈ˙ ÌÚ ÛÒÂ· ÚÈ ¨‰Ùˆ¯‰ ÏÚ Â‡ ‰„·ډ ÔÁÏ¢ ÏÚ Ï˘ÓÏ ¨¯¯ÂÂ‡Ó ¯Âʇ· ≠‰...

 • Page 96: Microsoft Windows Xp

  ·Ú ‰¯ÊÚ Ï ·˜ © ˙ÂÈÚ· ˜˙‰‰Â ·˘ÁÓ‰ Ï˘ „ÂÚÈ˙Ï ‰˘È ‚ Ï ·˜ ‚‰ ˙‡ Ï ·˜ Download for Your Dell Æ® © ÍÏ˘ Ï˘ ˙ÈÎˉ ‰ÎÈÓ˙‰ · ÔÈÈÚ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ· ˘Ó˙˘‰Ï „ˆÈÎ Microsoft Windows XP ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â...

 • Page 97: Drivers And Utilities

  ˙‡ ˘„ÁÓ ÔȘ˙Ó ‰˙‡ ̇ ÆÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú ÌÈÈ΄ډ ÌÈ˜˙‰‰ Drivers and Utilities ÈωÓ© ¯ÂËÈϘ˙· ˘Ó˙˘‰ ¨‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ ÌÚ ÂÚÈ‚‰˘ ÌÈ˜˙‰ ˘„ÁÓ ÔȘ˙‰Ï È„Î ®˙Â¯È˘ ˙ÂÈÎÂ˙ ÌÈ˜˙‰ support.dell.com È„Î ˙·Â˙ÎÏ ˙˘‚Ï ÏÎÂ˙ ¨ÔÈÙÂÏÁÏ ÆÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ Ư˙ÂÈ· ÌÈÈ΄ډ ÌÈ˜˙‰‰ ÈωÓ ˙‡ Ï·˜Ï Íȯ„Ó...

 • Page 98

  „ÈÓ· ÆÈËËÒ ÏÓ˘ÁÓ È˜ ¯Âʇ· Úˆ·˙‰Ï Íȯˆ ÌÈ˘È ÆÌÈÈËËÒ≠ÈË‡ ‰„ ·˜Ï Æ˙È ·¯Ê¯ ‰ÏÏÂÒ·Â ÔÂÈ≠ÌÂÈ˙ÈÏ ˙ÏÏÂÒ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÂÚ ÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ Dell Ï˘ ·˘ÁÓ‰ „ÂÚÈ˙· ‰ÏÏÂÒ‰ ˙ÙÏÁ‰· Ô„‰ ÛÈÚÒ· ÔÈÈÚ ¨·˘ÁÓ· ÔÂÈ≠ÌÂÈ˙Èω Æ˙‡Ê ˙¢ÚÏ È‡˘¯ ÍÓÒÂÓ ˙Â¯È˘ ȇÎË ˜¯ ¨‰˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ÍÈÏÚ ‚Ï ‰Ù ÆÍÏ˘ ˙È˙È...

 • Page 99

  ·Ú‰Ï ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˙ÈÏËÓ‰ ˙‡ ·Ë¯‰ ÆÌÈÓ ‰ÈȘ ‰Î¯ ˙ÈÏËÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‚ˆ‰ ˙‡ ‰˜ ÍÎÏ ‚‡„ ˙¯ȉӷ ‚ˆ‰Ó ˙ÂÁÏ ¯Ò‰ ÆÔÂ˙Á˙‰ ˜ÏÁÏ ‚ˆ‰ Ï˘ ÔÂÈÏÚ‰ ˜ÏÁÓ ¨„Á‡ ÔÂÂÈη ‚ˆ‰ ÈÙ Ôȇ ‡ ˙ÂÂÏÁ ȘÈ ¯ÓÂÁ· ˘Ó˙˘‰Ï Dell ̇ Æ Ï˘ ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó...

 • Page 100

  Ôȇ ÌÏÂÚÏ Í‡ ¨Ô‚Ë¯ ¯È˘ÎÓ Í¯„ ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ¯È ÍÏ ˘È˘ ‡„ ¨„È ÔÚËÓÎ Í˙‡ ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ÒÈÎÓ ‰˙‡ ̇ Æ˙ÂÎ˙Ó È‡Ï‚ ͯ„ ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ¯È Ô ‚Î ¨ÍÈÏÂÓ Âȇ˘ ¯ÓÂÁ· Â˙‡ ÛÂËÚÏ ˘È ¨·˘ÁÓ‰Ó „¯Ù· ÁÈ˘˜‰ ÔÂΉ ˙‡ Á˜ÂÏ ‰˙‡ ‰ÚÈÒ· ̇ ¯È...

 • Page 101

  ÏÚ ÏÂÁÏ ˙ÂÈÂ˘Ú ˙ÂÈÙȈÙÒ ‰ÙÂÚ˙ ˙¯ ˙‡ ¯ÂÒ‡Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ‰Ï‡ ˙ÂÏ ·‚‰Ø˙Â ˙‡ ‡ ÂÈ„¯ ¯„˙ Ï˘ ÔÂÂÎÓ ¯Â„È˘ ˙ÏÂÎÈ Ì‰Ï ˘È˘ ® Dell TrueMobile™ Ô˜˙‰· „ÈÂˆÓ Í˙¢¯ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÒÂËÓÏ Í˙ÈÈÏÚ ÈÙÏ ‰Ê Ô˜˙‰ ϯËÏ ÍÈÏÚ ¨¯Á‡ ÈËÂÁχ ˙¯Â˘˜˙ Ô˜˙‰· ‡ ¨„ÈÈ ·˘ÁÓ ÔÂ...

 • Page 102

  ‚٠‡ ˙˘ÓÂ˘Ó ‰ÏÏÂÒ ÍÈÏ˘‰Ï ˘È Æ˙‡¯Â‰ ˙Ï ·ÚÓ· ˘Ó˙˘Ó ‰˙‡ ̇ ·ÚÓ‰ ÍÂ˙Ï · ˜ÊÏ Ì¯ ‚Ï ‰ÏÂÏÚ ÏÓ˘Á‰ Ú˜˙ Dell™ Ï˘ ˙ÂÏÏÂÒ ÈÏ„ÂÓ· ˜¯ ˘Ó˙˘‰ Æ˙ˆˆÂÙ˙‰Ï ‡ ‰Ùȯ˘Ï ̯ ‚Ï ÏÂÏÚ ‚Ï ÌÈÏÂÏÚ ®¯ÈÈ Ș„‰Ó ‡ ·Î¯ ·‚ ‰¯Â˯ÙÓËÏ...

 • Page 103

  ˜˙ÂÓ ˙˘¯ ¯ ·ÁÓ RJ-45 Æ ‚¯ ‰ÏÚÙ‰ Íωӷ „Â‡Ó ÌÓÁ˙‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú Dell È„È≠ÏÚ ˜ÙÂÒ˘ ≠‰ ̇˙Ó· ˜¯ ˘Ó˙˘‰Ï ˘È Æ˙ˆˆÂÙ˙‰Ï ‡ ‰Ùȯ˘Ï ̯ · ¨ÏÓ˘Á Ú˜˘Ï ·˘ÁÓ‰ ¯Â ÆÔÈÓʉ ÏÓ˘Á‰ ¯Â˜ÓÏ ÌÈÓ‡Â˙ ÌÈ˘Â¯„‰ ¯„˙‰Â ÈÏÓ˘Á‰ ÆÌÈÏ„ÂÓ‰ ‡˙· ‡ ‰ÏÏÂÒ‰ ‡˙· ˙...

 • Page 104

  ˙·È ·Ò ÏÚ ·˘ÁÓ‰ ÏÚ Ô‚‰Ï ˙È˘È‡‰ Í˙ÂÁÈË· ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î ˙‡·‰ ˙ÂÁÈË·‰ ˙ÂÈÁ‰· ˘Ó˙˘‰ ˙‡¯Â‰ ˙‡ „ÈÓ˙ Úˆ· ÆÍÓÒÂÓ ˙Â¯È˘ ȇÎË ‰˙‡ ̇ ‡Ï‡ ¨ÍÓˆÚ· ·˘ÁÓ· ÏÙËÏ ‰Ò˙ χ Ï˘ ˙ÏÏÂΉ ¯ÙÓ‡‰ ˙‚¯„˘ ‡„ ¨Í˙¢¯ ÆÍȯ‡Ó‰ Ï Ì¯ ‚Ï ˙ÂÏÂÏÚ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÆÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ÌȯÁ‡ ÌÈÁ˙ÙÏ Â‡ ¯Â¯Â‡‰ ÈÁ˙ÙÏ ÌȈÙÁ ÒÈÎ‰Ï Ôȇ ‡...

 • Page 105

  È Ì È È  Ú  Î Ô ˙ Â...

 • Page 106

  ∏π Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ∏π...

 • Page 107

  Tell Me How Æ®„ˆÈÎ ÈÏ ¯ÙÒ© ÏÚ ıÁÏ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ®˘Ó˙˘ÓÏ ____________________ Ɖ‡¯˙‰ ‡ÏÏ ˙Â˙˘‰Ï ÈÂ˘Ú ‰Ê ÍÓÒÓ· Ú„ÈÓ‰ .© 2003 Dell Computer Corporation Æ˙¯ÂÓ˘ ˙ÂÈÂÎʉ ÏÎ Dell Computer Corporation Æ ≠Ó ·˙η ‰‡˘¯‰ ‡ÏÏ ‚ÂÒ ÏÎÓ ‰˜˙Ú‰ ÏÚ ËÏÁÂÓ ¯ÂÒȇ ÏÁ...

 • Page 108

  Dell™ Inspiron™ 1100/5100/5150 ˙ίÚÓ Ú„ÈÓ Íȯ„Ó PP08L PP07L ≠ ̂„ w w w . d e l l . c o m s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...

 • Page 110

  Printed in Ireland. Vytišteno v Írsku. Εκτυπώθηκε στην Ιρλανδία. Írországban nyomtatva. 0P1521A00 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...

This manual also for:

Inspiron 5100, Inspiron 5150

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: