Download Print this page

Dell Inspiron 04VXD Quick Start Manual

Dell laptop quick start guide.
Hide thumbs
   

Advertisement

W h a t ' s
N e x t ?
Wat volgt? • Hvad nu? • Hva kommer nå? •
Vad kommer sedan?
To set up Dellnet
TM
Internet
Als u de Internet-service
Oplysninger om konfiguration
Hvis du vil konfigurere
service (U.S. only) and to
Dellnet
TM
(alleen in de V.S.)
af Dellnet
TM
Internet service
Internett-tjenesten Dellnet
connect a printer, see
wilt instellen en een printer
(kun i USA) og tilslutning af
(bare i USA) eller koble til en
"Setting Up" in the Dell
wilt aansluiten, raadpleegt u
printer finder du i afsnittet
skriver, kan du se under
Solutions Guide.
de sectie "Installeren" in de
"Opsætning" i Dells
"Installasjon" i
handleiding
Løsningshåndbog.
løsningshåndboken fra Dell.
Probleemoplossing van Dell.
For support and educational
Gebruik deze knop als u
Tryk på denne knap for at få
Hvis du ønsker støtte og
resources, press this button.
ondersteuning en educatieve
adgang til hjælpe- og
opplæring, trykker du denne
informatie wilt
undervisningsressourcer.
knappen.
s u p p o r t . d e l l . c o m
F i n d i n g
Antwoorden zoeken • Sådan får du svar • Finne svar •
For information on using your
Zie het Help-bestand Meer
computer hardware and
informatie voor informatie
software, see the Tell Me
over het gebruik van de
How help file.
computerhardware en -
software
.
Titta i "Setting Up" i Dells
TM
Lösningshandbok om du vill
ha information om hur du
installerar Dellnet
TM
Internet
service (gäller endast USA).
For help with fixing problems
Zie de handleiding
and adding parts to your
Probleemoplossing van Dell
computer, see the Dell
voor help met het oplossen
Solutions Guide. For help with
van problemen en het
using Windows, see the
toevoegen van onderdelen
Microsoft guide.
aan uw computer. Zie de
Microsoft-handleiding voor
help met het gebruik van
Windows.
support.dell.com
For personalized online
Voor persoonlijke on line-
support and instant answers
ondersteuning en direct
to your questions, access Dell
antwoord op uw vragen,
.
at http://support.dell.com
bezoekt u Dell op
http://support.dell.com
Tryck på den här knappen
om du vill ha support och
utbildning.
Information in this document is subject
Informatie in dit document kan zonder
to change without notice.
kennisgeving worden gewijzigd.
© 2000 Dell Computer Corporation. All
© 2000 Dell Computer Corporation.
rights reserved. Printed in Ireland.
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in
Ierland
Dell, Dellnet, the Dellnet logo, the DELL
E COM logo, and Inspiron are trademarks
Dell, Dellnet, het Dellnet-logo, het DELL
of Dell Computer Corporation; Microsoft
E COM-logo en Inspiron zijn
and Windows are registered trademarks of
handelsmerken van Dell Computer
Microsoft Corporation. Dell disclaims
Corporation; Microsoft en Windows zijn
proprietary interest in the marks and
geregistreerde handelsmerken van
names of others.
Microsoft Corporation. Dell wijst elk
belang in handelsmerken en namen van
August 2000
derden af.
Augustus 2000
004VXD A00
P/N 04VXD Rev. AOO
A n s w e r s
Hitta svar
Oplysninger om brug af
Hvis du vil ha informasjon om
Hjälp om hur du använder
computerens hardware og
hvordan du bruker
datorns maskinvara och
software finder du i Hjælp-
maskinvaren og
programvara finns i hjälpfilen
filen Sådan gør du.
programvaren, kan du se i
Säg hur.
hjelpefilen Fortell meg
hvordan.
Du kan få hjælp til at løse
Hvis du vil ha hjelp til å løse
Hjälp med hur du löser
problemer og tilføje
problemer og installere deler i
problem och lägger till delar
komponenter til din computer
datamaskinen, kan du se i
till datorn finns i Dells
i Dells Løsningshåndbog.
løsningshåndboken fra Dell.
Lösningshandbok. Om du vill
Oplysninger om brug af
Hvis du vil ha hjelp til å bruke
ha hjälp med att använda
Windows finder du i
Windows, kan du se
Windows går du till
brugerhåndbogen fra
Microsoft-håndboken.
Microsoft-handboken.
Microsoft.
Du kan få personlig
Hvis du vil ha personlig
Om du vill ha personlig online-
onlinesupport og øjeblikkelig
elektronisk støtte og
support och omedelbart få på
svar på dine spørgsmål på
øyeblikkelig svar på
frågor kan du besöka Dell på
Dells Websted på adressen:
spørsmålene dine, går du til
http://support.dell.com
.
.
http://support.dell.com
Dell på
.
http://support.dell.com
Oplysningerne i dette dokument kan
Informasjonen i dette dokumentet kan
Informationen i detta dokument kan
ændres uden forudgående varsel.
endres uten forhåndsvarsel.
förändras utan föregående meddelande.
© 2000 Dell Computer Corporation.
© 2000 Dell Computer Corporation.
© 2000 Dell Computer Corporation.
Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i
Med enerett. Trykt i Irland.
Med ensamrätt. Tryckt i Irland.
Irland.
Dell, Dellnet, Dellnet-logoen, DELL E
Dell, Dellnet, logon Dellnet, logon DELL
Dell, Dellnet, Dellnet-logoet, DELL E
COM-logoen og Inspiron er varemerker
E COM, och Inspiron är varumärken som
COM-logoet og Inspiron er varemærker
for Dell Computer Corporation. Microsoft
tillhör Dell Computer Corporation;
tilhørende Dell Computer Corporation.
og Windows er registrerte varemerker for
Microsoft och Windows är registrerade
Microsoft og Windows er registrerede
Microsoft Corporation. Dell fraskriver seg
varumärken som tillhör Microsoft
varemærker tilhørende Microsoft
eiendomsinteresser i varemerker og navn
Corporation. Dell avsäger sig allt
Corporation. Dell fraskriver sig al
som tilhører andre.
ägarintresse gällande varumärken och
ejerinteresse i andre virksomheders
namn utöver sina egna.
August 2000
varemærker og navne.
Augusti, 2000
August 2000
S t a r t H e r e
Hier beginnen • Begynd her • Start her •
Börja här
.
w w w . d e l l . c o m
s u p p o r t . d e l l . c o m

Advertisement

   Related Manuals for Dell Inspiron 04VXD

   Summary of Contents for Dell Inspiron 04VXD

  • Page 1

    Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Med enerett. Trykt i Irland. Ierland Irland. Dell, Dellnet, the Dellnet logo, the DELL Dell, Dellnet, Dellnet-logoen, DELL E E COM logo, and Inspiron are trademarks Dell, Dellnet, het Dellnet-logo, het DELL Dell, Dellnet, Dellnet-logoet, DELL E COM-logoen og Inspiron er varemerker of Dell Computer Corporation;...

  • Page 2

    Connect the AC adapter. Sluit de AC-adapter aan. Tilslutning af Koble til strømadapteren. Anslut AC-adaptern. vekselstrømsadapter. Network Option Optie Netwerk Netværk Nettverksalternativ NOTICE: Do not connect a KENNISGEVING: Sluit geen VIGTIGT! Tilslut ikke et MERKNAD: Du må ikke OBS! Koppla inte en telephone cable to the telefoonkabel aan op de telefonkabel til...

This manual also for:

Inspiron 8000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: