Download Print this page

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guia de Início Rápido
‫السريع‬
‫التشغيل‬
‫دليل‬
‫سريع‬
‫کار‬
‫به‬
‫شروع‬
‫راهنمای‬
WKG-LX9

Advertisement

loading

Summary of Contents for Huawei nova Y60

 • Page 1 Quick Start Guide Guide de démarrage rapide Guia de Início Rápido ‫السريع‬ ‫التشغيل‬ ‫دليل‬ ‫سريع‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫راهنمای‬ WKG-LX9...
 • Page 2: Table Of Contents

  Contents English................1 Français................8 Português.................15 ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ................21 ‫72...................فارسی‬...
 • Page 3: English

  English Know Your Device Before using the device, familiarize yourself with its basic operations. • To power on your device, press and hold the power button until the screen turns on. • To power off your device, press and hold the power button, and then touch •...
 • Page 4 Getting Started • Be careful not to scratch your device or hurt yourself when using the eject pin. • Store the eject pin out of the reach of children to prevent accidental swallowing or injury. • Do not use cut or modified SIM or microSD cards with your device as these may not be recognized and could damage the card tray (slot).
 • Page 5 For More Information If you encounter any problems while using your device, you can obtain help from the following resources: • Visit https://consumer.huawei.com/en to view device information, frequently asked questions and other information. • Visit https://consumer.huawei.com/en/support for the most up-to-date contact information for your country or region.
 • Page 6 • Keep the device and the battery away from excessive heat and direct sunlight. Do not place them on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. • Observe local laws and regulations while using the device. To reduce the risk of accidents, do not use your wireless device while driving.
 • Page 7 Huawei authorized service center for a replacement. Potentially Explosive Atmosphere Power off your device in any area with a potentially explosive atmosphere, and comply with all signs and instructions.
 • Page 8 Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Huawei Technologies Co., Ltd. is under license. Huawei Device Co., Ltd. is an affiliate of Huawei Technologies Co., Ltd. ® Wi-Fi , the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are trademarks of Wi-Fi Alliance.
 • Page 9 Privacy Policy To better understand how we protect your personal information, please see the privacy policy at https://consumer.huawei.com/privacy-policy.
 • Page 10: Français

  Français Familiarisation avec l'appareil Avant d'utiliser votre appareil, veuillez vous familiariser avec son fonctionnement de base. • Pour allumer votre appareil, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'écran s'allume. • Pour éteindre votre appareil, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt, puis touchez •...
 • Page 11 Mise en route • Utilisez la broche d'éjection du tiroir à carte avec précaution. Veillez à ne pas vous blesser ou à érafler votre appareil lors de son utilisation. • Conservez la broche d'éjection du tiroir hors de la portée des enfants pour éviter toute ingestion ou blessure accidentelle.
 • Page 12 Pour plus d'informations Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre appareil, vous pouvez : • Visiter https://consumer.huawei.com/en pour consulter les informations sur l'appareil, les questions fréquentes et autres informations. • Visiter https://consumer.huawei.com/en/support pour connaître les informations de contact les plus récentes pour votre pays/région.
 • Page 13 Utilisation et sécurité • Pour éviter des lésions auditives, n’utilisez pas de volumes sonores élevés pendant des périodes prolongées. • L’utilisation d’accessoires électriques (adaptateur d'alimentation, chargeur ou batterie) non approuvés ou incompatibles risque d’endommager votre appareil, de raccourcir sa durée de vie ou de provoquer un incendie, une explosion ou d’autres accidents.
 • Page 14 Pour votre sécurité personnelle et pour être sûr que votre appareil fonctionnera correctement, il est fortement conseillé de s'adresser à un centre technique agréé Huawei pour le remplacement de la batterie. Consignes de traitement et de recyclage La présence de ce symbole sur le produit, sur la batterie,...
 • Page 15 DAS à la tête : 0,89 W/kg ; DAS au corps :1,19 W/kg. Conformité réglementaire UE Par la présente, Huawei Device Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme à la directive sur les équipements radio 2014/53/UE (RED). Pour plus de détails, reportez- vous à...
 • Page 16 Copyright © Huawei 2021. Tous droits réservés. TOUTES LES IMAGES ET ILLUSTRATIONS FIGURANT DANS CE GUIDE, NOTAMMENT LA COULEUR ET LA TAILLE DU TÉLÉPHONE, AINSI QUE LE CONTENU DE L'AFFICHAGE, SONT FOURNIES À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT. L'APPAREIL RÉEL PEUT VARIER. CE GUIDE NE CONTIENT AUCUN ÉLÉMENT CONSTITUANT UNE...
 • Page 17: Português

  Português Conheça o seu dispositivo Antes de utilizar o dispositivo, familiarize-se com as suas funcionalidades básicas. • Para ligar o dispositivo, prima sem soltar o botão Ligar até que o ecrã acenda. • Para desligar o dispositivo, prima continuamente o botão Ligar, e depois toque em •...
 • Page 18 Introdução • Tenha cuidado para não riscar o dispositivo ou para não se magoar quando utilizar o pino de ejeção. • Guarde o pino de ejeção fora do alcance de crianças para impedir a sua ingestão acidental ou que cause ferimentos. •...
 • Page 19 Para mais informações Se tiver algum problema durante a utilização do dispositivo, poder obter ajuda nos seguintes recursos: • Visite https://consumer.huawei.com/en para ver informações do dispositivo, perguntas frequentes e outras informações. • Visite https://consumer.huawei.com/en/support para obter as informações de contacto mais atualizadas para o seu país ou região.
 • Page 20 • A temperatura ideal de operação é de 0 °C a 35 °C. A temperatura ideal de armazenamento é de –20 °C a +45 °C. • Os fabricantes de pacemakers recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre um dispositivo e um pacemaker a fim de prevenir uma potencial interferência com o pacemaker.
 • Page 21 Para a sua segurança e para assegurar que o dispositivo funciona corretamente, recomendamos vivamente a que entre em contacto com um centro de reparações Huawei autorizado para executar a substituição. Informações sobre eliminação e reciclagem O símbolo no produto, na bateria, na literatura ou na...
 • Page 22 O valor SAR mais elevado registado: SAR na cabeça: 0,89 W/kg; SAR no corpo: 1,19 W/kg. Conformidade regulamentar da UE A Huawei Device Co., Ltd. declara, deste modo, que este dispositivo está em conformidade com a Diretiva para o Equipamento de Radiocomunicações 2014/53/UE. Para obter mais detalhes, consulte a Declaração de...
 • Page 23: العربية‬ ‫اللغة

  ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫جهازك‬ ‫على‬ ‫تعرف‬ ‫الأساسية‬ ‫عملياته‬ ‫على‬ ‫تع ر ّف‬ ،‫الجهاز‬ ‫استخدام‬ ‫قبل‬ ‫حتى‬ ‫التشغيل‬ ‫زر‬ ‫على‬ ‫الاستمرار‬ ‫مع‬ ‫اضغط‬ ،‫جهازك‬ ‫لتشغيل‬ • ‫الشاشة‬ ‫تضيء‬ ‫ثم‬ ،‫التشغيل‬ ‫زر‬ ‫على‬ ‫الاستمرار‬ ‫مع‬ ‫اضغط‬ ،‫جهازك‬ ‫تشغيل‬ ‫لإيقاف‬ • ‫على‬ ‫انقر‬ ‫ثم‬ ،‫التشغيل‬...
 • Page 24 ‫البدء‬ ‫حذر ً ا‬ ‫استخدام‬ ‫عند‬ ‫نفسك‬ ‫تؤذي‬ ‫أو‬ ‫جهازك‬ ‫تخدش‬ ‫ألا‬ ‫كن‬ • ‫الإخراج‬ ‫دبوس‬ ‫بعي د ً ا‬ ‫أو‬ ‫بلعه‬ ‫لمنع‬ ‫الأطفال‬ ‫متناول‬ ‫عن‬ ‫الإخراج‬ ‫دبوس‬ ‫احفظ‬ • ‫قصد‬ ‫غير‬ ‫عن‬ ‫الإصابة‬ ‫مع‬ ‫المعدلة‬ ‫ميكرو‬ ‫بطاقات‬ ‫أو‬ ‫بطاقات‬ ‫تستخدم‬...
 • Page 25 ‫فيتم‬ ،‫الرسمي‬ ‫الويب‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫فيمكنك‬ ،‫جهازك‬ ‫استخدام‬ ‫أثناء‬ ‫مشكلات‬ ‫أي‬ ‫واجهتك‬ ‫إذا‬ ‫التالية‬ ‫الموارد‬ ‫من‬ ‫المساعدة‬ https://consumer.huawei.com/en ‫بزيارة‬ ‫تفضل‬ • ‫أخرى‬ ‫ومعلومات‬ ‫الشائعة‬ ‫والأسئلة‬ ‫الجهاز‬ ‫معلومات‬ ‫لعرض‬ ‫بزيارة‬ ‫تفضل‬ • https://consumer.huawei.com/en/support ‫منطقتك‬ ‫أو‬ ‫ببلدك‬ ‫الخاصة‬ ‫الاتصال‬...
 • Page 26 ‫المص ن ِّ عة‬ ‫هناك‬ ‫تكون‬ ‫بأن‬ ‫القلب‬ ‫ضربات‬ ‫لمنظم‬ ‫الشركات‬ ‫توصي‬ • ‫لمنع‬ ‫القلب‬ ‫ضربات‬ ‫ومنظم‬ ‫الجهاز‬ ‫بين‬ ‫سم‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫مسافة‬ ‫جهاز‬ ‫تستخدم‬ ‫كنت‬ ‫إذا‬ ‫القلب‬ ‫ضربات‬ ‫منظم‬ ‫مع‬ ‫المحتمل‬ ‫التداخل‬ ‫لمنظم‬ ‫المقابل‬ ‫الجانب‬ ‫في‬ ‫الجهاز‬ ‫فضع‬ ،‫القلب‬...
 • Page 27 ‫المحلية‬ ‫بالسلطات‬ ‫الاتصال‬ ‫ي ُرجى‬ ،‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫لمزيد‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫زيارة‬ ‫أو‬ ‫المنزلية‬ ‫النفايات‬ ‫من‬ ‫التخلص‬ ‫خدمة‬ ‫أو‬ ‫بالتجزئة‬ https://consumer.huawei.com/en/ ‫الخطرة‬ ‫المواد‬ ‫من‬ ّ ‫الح د‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫المحلية‬ ‫القواعد‬ ‫مع‬ ‫الكهربائية‬ ‫وملحقاته‬ ‫الجهاز‬ ‫هذا‬ ‫يتوافق‬ ‫الكهربائية‬ ‫الأجهزة‬ ‫في‬ ‫معينة‬...
 • Page 28 ‫الأوروبي‬ ‫الاتحاد‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫التنظيمية‬ ‫المعايير‬ ‫مع‬ ‫التوافق‬ ‫أن‬ ‫المستند‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬ Huawei Device Co., Ltd. ،‫شركة‬ ‫تعلن‬ 2014/53/EU (RED) ‫اللاسلكية‬ ‫المعدات‬ ‫لتوجيه‬ ‫يمتثل‬ ‫الجهاز‬ ‫هذا‬ ‫بالاتحاد‬ ‫الخاص‬ ‫المطابقة‬ ‫إعلان‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫ي ُرجى‬ ،‫التفاصيل‬ ‫من‬ ‫لمزيد‬ ‫على‬ ‫الأوروبي‬ https://consumer.huawei.com/certification ‫قانوني‬...
 • Page 29: فارسی

  ‫فارسی‬ ‫بشناسيد‬ ‫را‬ ‫دستگاهتان‬ ‫شويد‬ ‫آشنا‬ ‫آن‬ ‫ای‬ ‫پايه‬ ‫عملکردهای‬ ‫با‬ ،‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫پيش‬ ‫دهيد‬ ‫فشار‬ ‫را‬ « ‫خاموش‬ ‫روشن‬ » ‫دکمه‬ ،‫دستگاه‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫برای‬ • ‫شود‬ ‫روشن‬ ‫صفحه‬ ‫تا‬ ‫داريد‬ ‫نگه‬ ‫و‬ ‫فشار‬ ‫را‬ « ‫خاموش‬ ‫روشن‬...
 • Page 30 ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫دستگاه‬ ،‫کننده‬ ‫خارج‬ ‫سوزن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫باشيد‬ ‫مراقب‬ • ‫نبينيد‬ ‫صدمه‬ ‫خودتان‬ ‫يا‬ ‫نشود‬ ‫خراشيده‬ ‫تا‬ ‫داريد‬ ‫نگه‬ ‫کودکان‬ ‫دسترس‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫خارج‬ ‫سوزن‬ • ‫شود‬ ‫جلوگيری‬ ‫کودکان‬ ‫ديدن‬ ‫صدمه‬ ‫يا‬ ‫تصادفی‬ ‫بلعيدن‬ ‫از‬ ‫يا‬...
 • Page 31 ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫اگر‬ ‫بخواهيد‬ ‫کمک‬ ‫زير‬ ‫منابع‬ ‫ازطريق‬ ‫ساير‬ ‫و‬ ‫متداول‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ،‫دستگاه‬ ‫اطلاعات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ • https://consumer.huawei.com/en ‫به‬ ،‫اطلاعات‬ ‫کنيد‬ ‫مراجعه‬ ‫منطقه‬ ‫يا‬ ‫کشور‬ ‫برای‬ ‫تماس‬ ‫اطلاعات‬ ‫جديدترين‬ ‫دريافت‬ ‫برای‬ • https://consumer.huawei.com/en/support ‫به‬ ،‫خود‬ ‫کنيد‬ ‫مراجعه‬...
 • Page 32 ‫بايد‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫توصيه‬ ‫قلب‬ ‫ضربان‬ ‫کننده‬ ‫تنظيم‬ ‫دستگاه‬ ‫سازندگان‬ • ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫بين‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫فاصله‬ ‫حداقل‬ ‫تداخل‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫قلب‬ ‫ضربان‬ ‫کننده‬ ‫تنظيم‬ ‫اگر‬ ‫شود‬ ‫جلوگيری‬ ‫قلب‬ ‫ضربان‬ ‫کننده‬ ‫تنظيم‬ ‫دستگاه‬...
 • Page 33 ‫از‬ ‫اطمينان‬ ‫و‬ ‫خودتان‬ ‫ايمنی‬ ً ‫قوي ا‬ ‫با‬ ،‫جايگزين‬ ‫قطعه‬ ‫دريافت‬ ‫برای‬ ‫کنيم‬ ‫می‬ ‫توصيه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫بگيريد‬ ‫تماس‬ Huawei ‫خدمات‬ ‫مجاز‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ‫بازيافت‬ ‫و‬ ‫پسماند‬ ‫دفع‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطلاعات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنا‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫بندی‬...
 • Page 34 0.89 ‫سر‬ « ‫ويژه‬ ‫کيلوگرم‬ ‫بر‬ ‫وات‬ ‫اروپا‬ ‫اتحاديه‬ ‫مقررات‬ ‫از‬ ‫پيروی‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫می‬ ‫اعلام‬ Huawei Device Co., Ltd. ،‫وسيله‬ ‫بدين‬ 2014/53/EU « ‫راديويی‬ ‫تجهيزات‬ ‫دستورالعمل‬ » ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫دستگاه‬ ً ‫لطف ا‬ ‫اعلاميه‬ » ‫به‬ ،‫بيشتر‬ ‫جزئيات‬...
 • Page 35 ‫خصوصی‬ ‫حريم‬ ‫حفظ‬ ‫سياست‬ ً ‫لطف ا‬ ،‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫اطلاعات‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫چگونگی‬ ‫بهتر‬ ‫درک‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫خصوصی‬ ‫حريم‬ ‫حفظ‬ ‫سياست‬ ‫را‬ https://consumer.huawei.com/privacy-policy ‫کنيد‬ ‫مشاهده‬...

This manual is also suitable for:

Wkg-lx9