Download Print this page
Philips FX25 Short User Manual
Hide thumbs Also See for FX25:

Advertisement

Quick Links

Always there to help you
Register your product and get support at
FX25
www.philips.com/welcome
Question?
Question?
Contact
Contact
Philips
Philips
EN Short User Manual
ES
Manual de usuario corto
CS
Krátká uživatelská příručka
FI
Lyhyt käyttöopas
DA Kort brugervejledning
FR
Bref mode d'emploi
DE Kurzanleitung
HU Rövid használati útmutató
EL
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations
Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as
WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX
Innovations is the warrantor in relation to the product with which
this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
FX25_12_Short User Manual_V1.0
Always there to help you
PDF
www.philips.com/welcome
Register your product and get support at
Question?
Philips
Contact
www.philips.com/support.
EL
Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο
User Manual
χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support.
ES
Para descargar el manual de usuario
EN
completo, visite www.philips.com/support.
To download the full user manual, visit
www.philips.com/support.
FI
Lataa käyttöopas osoitteesta
CS
Kompletní uživatelskou příručku naleznete
www.philips.com/support.
na adrese www.philips.com/support.
FR
Pour télécharger le manuel d'utilisation
DA
Du kan downloade hele brugervejledningen
complet, rendez-vous sur www.philips.
på www.philips.com/support.
com/support.
DE
Um die vollständige Bedienungsanleitung
HU
A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez
herunterzuladen, besuchen Sie
látogasson el a www.philips.com/support címre.
www.philips.com/support.
EN
For MP3/WMA tracks, select an album or folder.
DISC
CS
U skladeb MP3/WMA vyberte album nebo složku.
25
DA
MP3/WMA-spor: Vælg et album eller en mappe.
DE
Für MP3/WMA-Titel drücken, um ein Album oder einen
Ordner auszuwählen
EQUALIZER
PROGRAM
EL
Για κομμάτια MP3/WMA, επιλέξτε άλμπουμ ή φάκελο.
ES
Para pistas MP3/WMA, selecciona un álbum o una carpeta.
FI
MP3/WMA-kappaleet: valitse albumi tai kansio.
FR
Pour les pistes MP3/WMA, sélectionnez un album ou un
dossier.
HU
DISP
MP3/WMA műsorszámoknál válasszon egy albumot vagy
mappát.
DISP
EN
Press to skip to a track;
Press and hold to fast-forward or fast-reverse the track
during playback, then release to resume play.
CS
Stisknutím přejdete na skladbu;
Stiskněte během přehrávání tlačítko rychle vpřed/rychle vzad
a držte jej stisknuté; po uvolnění tlačítka přehrávání pokračuje.
--:--
25
DISP
EQUALIZER
PROGRAM
--:--
2 sec
DA
1
I standbytilstand skal du holde
CLOCK
nede i
mere end to sekunder for at aktivere indstilling
12 H
24 H
af ur.
2
Tryk gentagne gange på
for at vælge
12- eller 24-timers format, og tryk derefter på
CLOCK
for at bekræfte.
00
00:01
3
Tryk gentagne gange på
for at indstille
timetal, og tryk derefter på
CLOCK
for at
08:01
01
bekræfte.
4
Tryk gentagne gange på
for at indstille
minuttal, og tryk derefter på
CLOCK
for at
bekræfte det indstillede klokkeslæt.
DE
1
Halten Sie im Standby-Modus die Taste
CLOCK
EN
1
In standby mode, hold
CLOCK
for more than
mehr als zwei Sekunden lang gedrückt, um den
two seconds to activate clock setting.
Einstellungsmodus für die Uhr zu aktivieren.
2
Press
repeatedly to select 12 hour or 24
2
Drücken Sie wiederholt auf
, um das
hour format, then press
CLOCK
to confirm.
12- oder 24-Stunden-Format auszuwählen, und
3
Press
repeatedly to set the hour, then press
drücken Sie
CLOCK
zur Bestätigung.
CLOCK
to confirm.
3
Drücken Sie wiederholt die Taste
, um
4
Press
repeatedly to set the minute, then
die Stunden einzustellen, und bestätigen Sie
press
CLOCK
to confirm the set clock.
anschließend mit CLOCK.
4
Drücken Sie wiederholt
, um die Minuten
einzustellen, und bestätigen Sie dann die
Uhreinstellung mit CLOCK.
CS
1
Podržením tlačítka
CLOCK
v pohotovostním
režimu po dobu delší než dvě sekundy aktivujte
EL
1
Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε
CLOCK
režim pro nastavení hodin.
για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα, για
2
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης
Opakovaným stisknutím tlačítka
vyberte
ρολογιού.
12hodinový nebo 24hodinový formát času a poté
stisknutím tlačítka
CLOCK
potvrďte akci.
2
Πατήστε επανειλημμένα
για να επιλέξετε
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
nastavte
μορφή 12 ή 24 ωρών και στη συνέχεια πατήστε
hodiny a poté je stisknutím tlačítka
CLOCK
CLOCK
για επιβεβαίωση.
potvrďte.
3
Πατήστε
για να ρυθμίσετε την ώρα
1
και στη συνέχεια πατήστε
CLOCK
για
Opakovaným stisknutím tlačítka
nastavte
minuty a stisknutím tlačítka
CLOCK
potvrďte
επιβεβαίωση.
nastavení hodin.
4
Πατήστε επανειλημμένα
για να ρυθμίσετε
τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε
CLOCK
για
να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση του ρολογιού.
FX25_12_SUM_V1.0.indd 1-5
25
EQUALIZER
PROGRAM
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
DISP
Short User Manual
A
B
BT
25
Philips FX25
NFC
EQUALIZER
PROGRAM
25
EN Connect
EN Connect
DA Tilslutning
1
SOURCE
1
1
Tryk gentagne gange på
for at vælge
Press
Press
SOURCE
SOURCE
repeatedly to select the
repeatedly to select the
Bluetooth-kilden.
Bluetooth source.
Bluetooth source.
»
"BT" (Bluetooth) vises på skærmen.
'BT' (Bluetooth) is displayed on the screen.
'BT' (Bluetooth) is displayed on the screen.
»
»
2
Aktiver Bluetooth på din mobile enhed.
2
2
Enable Bluetooth on your mobile device.
Enable Bluetooth on your mobile device.
3
A. Søg efter Bluetooth-enheder, der kan parres,
3
3
A. Search for Bluetooth devices that can be paired,
A. Search for Bluetooth devices that can be paired,
og vælg derefter "Philips FX25" for at starte
then select 'Philips FX25' to start pairing and
then select 'Philips FX25' to start pairing and
parring og tilslutning.
connection.
connection.
B. Eller aktiver NFC-funktionen på din Bluetooth-
B. Or, enable the NFC feature on your Bluetooth
B. Or, enable the NFC feature on your Bluetooth
enhed, og lad derefter NFC-området på den
device, then touch the NFC area of the external
device, then touch the NFC area of the external
eksterne enhed komme i kontakt med NFC-
device with the NFC area on the top of the unit.
device with the NFC area on the top of the unit.
området øverst på enheden.
»
»
After successful pairing and connection,
After successful pairing and connection,
»
Når der er oprettet parring og forbindelse,
vises "BT CONNECTED" (Bluetooth
'BT CONNECTED' (Bluetooth connected)
'BT CONNECTED' (Bluetooth connected)
scrolls on the screen once.
scrolls on the screen once.
tilsluttet) på skærmen én gang.
4
Afspil musik på din Bluetooth-aktiverede enhed
4
4
Play music on your Bluetooth-enabled device
Play music on your Bluetooth-enabled device
via enheden.
through the unit.
through the unit.
DE Verbinden
CS
Připojte
1
Drücken Sie wiederholt die Taste
SOURCE
, um die
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
SOURCE
Bluetooth-Quelle auszuwählen.
vyberte zdroj Bluetooth.
»
„BT" (Bluetooth) wird auf dem Bildschirm
»
Na displeji se zobrazí položka „BT"
angezeigt.
(Bluetooth).
2
Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät ein.
2
3
Povolte připojení Bluetooth ve svém mobilním
A. Suchen Sie Bluetooth-Geräte, die gekoppelt
zařízení.
werden können, und wählen Sie dann „Philips
3
A. Vyhledejte zařízení Bluetooth, které lze párovat,
FX25" aus, um die Kopplung und Verbindung zu
starten.
a poté výběrem možnosti „Philips FX25"
spusťte párování a připojení.
B. Oder aktivieren Sie die NFC-Funktion auf Ihrem
Bluetooth-Gerät, und bringen Sie dann den NFC-
B. Nebo povolte funkci NFC na svém zařízení
Bereich des externen Geräts in die Nähe des
Bluetooth, poté klepněte na oblast NFC na
NFC-Bereichs oben am Gerät.
horní straně externího zařízení.
»
Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung
»
Po úspěšném spárování a připojení se
läuft „BT CONNECTED" (Bluetooth
po displeji jednou posune hlášení „BT
verbunden) einmal über den Bildschirm.
CONNECTED" (Bluetooth připojeno).
4
4
Geben Sie Musik auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät
Přehrávání hudby přes jednotku na zařízení
podporujícím Bluetooth.
über das Gerät wieder.
DA
HU
Tryk for at springe til et nummer;
Nyomja meg egy adott műsorszámra ugráshoz;
Tryk og hold nede for at spole hurtigt frem eller tilbage i et
Nyomja le és tartsa lenyomva a műsorszámon belüli,
spor under afspilning, og slip for at genoptage afspilningen.
lejátszás közbeni gyors előre-/hátratekeréshez.
A lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel.
DE
Drücken zum Überspringen eines Titels;
Halten Sie die Taste gedrückt, um während der Wiedergabe
einen schnellen Vor-/Rücklauf des Titels zu starten. Lassen Sie
sie los, um die Wiedergabe fortzusetzen.
EN
EL
Start or pause play.
Πατήστε για να παρακάμψετε κάποιο κομμάτι.
Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση εμπρός/
CS
Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
πίσω στο κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
DA
Start, eller sæt afspilning på pause.
και αφήστε το ελεύθερο για να συνεχίσετε την
DE
αναπαραγωγή.
Starten oder Anhalten der Wiedergabe
ES
Púlselo para omitir una pista;
EL
Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
Manténgalo pulsado para realizar una búsqueda rápida hacia
ES
Inicia la reproducción del disco o hace una pausa.
delante o hacia atrás en la pista durante la reproducción y, a
FI
continuación suéltelo para reanudar la reproducción.
Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
FI
FR
Ohita musiikkikappale painamalla.
Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
Pikakelaa raitaa toiston aikana pitämällä painiketta alhaalla.
HU
Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
Jatka toistoa vapauttamalla painike.
FR
Appuyez sur ces touches pour accéder à une piste.
Maintenez les touches d'avance/retour rapide enfoncées
DISP
pendant la lecture, puis relâchez-les pour reprendre la
EN
Display time and play information.
lecture normale.
CS
Zobrazení hodin a informací o přehrávání.
ES
1
En el modo de espera, mantenga pulsado
CLOCK
durante más de 2 segundos para activar
--:--
el ajuste del reloj.
2
Pulse varias veces
/
para seleccionar el
25
formato de 12 o 24 horas y, a continuación, pulse
para
CLOCK
confirmar.
DISP
3
Pulse
/
varias veces para ajustar la hora y
EQUALIZER
PROGRAM
luego pulse CLOCK para confirmar.
4
Pulse varias veces
/
para ajustar los minutos
y, a continuación, pulse
CLOCK
para confirmar el
--:--
ajuste del reloj.
2 sec
DISC
FI
1
Siirry kellonasetustilaan painamalla valmiustilassa
CLOCK-painiketta vähintään kaksi sekuntia.
2
Valitse 12 tai 24 tunnin muoto painamalla
00
00:01
toistuvasti
-painiketta ja vahvista valinta
CLOCK-painikkeella.
3
22:01
01
Aseta tunnit
-painikkeella ja vahvista valinta
painamalla CLOCK-painiketta.
4
Aseta minuutit
-painikkeella ja vahvista kellon
asetus painamalla CLOCK-painiketta.
VOL 31
21
FR
1
En mode veille, maintenez
CLOCK
enfoncé
EN
1
Press and hold
SLEEP/TIMER
for more than
pendant plus de deux secondes pour activer le
two seconds to activate timer setting.
réglage de l'horloge.
2
SOURCE
Press
repeatedly to select a source
2
Appuyez sur
à plusieurs reprises pour
from DISC, USB, FM and AM, then press
SLEEP/
sélectionner le format 12 heures ou 24 heures,
TIMER
to confirm.
puis appuyez sur
CLOCK
pour confirmer.
3
Press
repeatedly to set the hour, then press
3
Appuyez sur
à plusieurs reprises pour régler
SLEEP/TIMER
to confirm.
l'heure, puis sur
CLOCK
pour confirmer.
4
Press
repeatedly to set the minute, then
4
Appuyez sur
à plusieurs reprises pour régler
press
SLEEP/TIMER
to confirm.
les minutes, puis sur
CLOCK
pour confirmer le
5
Press
VOL +/-
repeatedly to select the volume
réglage de l'horloge.
level, then press
SLEEP/TIMER
to confirm the
set timer.
HU
1
Az órabeállításba való belépéshez készenléti
CS
1
Stisknutím a podržením tlačítka
SLEEP/TIMER
módban tartsa lenyomva a
CLOCK
gombot, több
na více než dvě sekundy aktivujte režim nastavení
mint két másodpercig.
časovače.
2
A
gomb többszöri lenyomásával válassza
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
SOURCE
ki a 12 órás vagy 24 órás formátumot, majd a
vyberte zdroj z možností DISC, USB a FM a poté
jóváhagyáshoz nyomja meg a
CLOCK
gombot.
SLEEP/TIMER
stisknutím tlačítka
potvrďte akci.
3
A
gomb segítségével állítsa be az órát, majd
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
nastavte
jóváhagyáshoz nyomja meg a
CLOCK
gombot.
hodiny a poté je stisknutím tlačítka
SLEEP/
4
Nyomja meg többször a
gombot a perc
TIMER
potvrďte.
beállításához, majd a(z)
CLOCK
gombbal hagyja
4
Opakovaným stisknutím tlačítka
nastavte
jóvá az órabeállítást.
minuty a poté je stisknutím tlačítka
SLEEP/
TIMER
potvrďte.
5
Opakovaným stisknutím tlačítka
VOL +/-
vyberte
úroveň hlasitosti a poté stisknutím tlačítka
SLEEP/
TIMER
potvrďte nastavení časovače.
FM
FI
Liitännät
1
Valitse Bluetooth-lähde painamalla toistuvasti
SOURCE
-painiketta.
BT (Bluetooth) näkyy näytössä.
»
2
Ota Bluetooth käyttöön mobiililaitteessa.
3
A. Hae Bluetooth-laitteita, joihin voi muodostaa
25
pariliitoksen ja valitse sitten Philips FX25
pariliitoksen ja yhteyden muodostamiseksi.
B. Voit myös ottaa käyttöön NFC-toiminnon
EQUALIZER
PROGRAM
Bluetooth-laitteessa ja koskettaa sitten yksikön
yläosan NFC-aluetta ulkoisen laitteen NFC-
alueella.
»
Kun pariliitos ja yhteys on muodostettu,
näytössä lukee BT CONNECTED
(Bluetooth yhdistetty).
4
Toista musiikkia Bluetooth-laitteella yksikön kautta.
FR
Connexion
1
SOURCE
Appuyez sur
à plusieurs reprises pour
sélectionner la source Bluetooth.
»
« BT » (Bluetooth) s'affiche à l'écran.
EQUALIZER
PROGRAM
2
Activez la connexion Bluetooth sur votre appareil
mobile.
EL
Σύνδεση
3
A. Recherchez des périphériques Bluetooth
1
Πατήστε επανειλημμένα
SOURCE
για να επιλέξετε ως πηγή
pouvant être couplés, puis sélectionnez « Philips
FX25 » pour démarrer le couplage et établir la
το Bluetooth.
connexion.
»
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «BT» (Bluetooth).
2
Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη φορητή σας συσκευή
B. Ou activez la fonctionnalité NFC de votre
Bluetooth.
périphérique Bluetooth, puis mettez en contact
3
A. Αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορούν να συζευχθούν
la zone NFC du périphérique externe avec la
zone NFC située sur la partie supérieure de
και στη συνέχεια επιλέξτε «Philips FX25» για να ξεκινήσει η
διαδικασία σύζευξης και σύνδεσης.
l'appareil.
B. Εναλλακτικά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στη συσκευή
»
Une fois le couplage réussi et la connexion
établie, « BT CONNECTED » (Bluetooth
Bluetooth και αγγίξτε την περιοχή NFC της εξωτερικής
connecté) défile à l'écran à une reprise.
συσκευής με την περιοχή NFC στο επάνω μέρος της
4
Permet de lire la musique depuis votre
μονάδας.
périphérique Bluetooth via l'appareil.
»
Μετά από την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση,
στην οθόνη εμφανίζεται μία φορά το μήνυμα «BT
CONNECTED» (το Bluetooth συνδέθηκε).
HU Csatlakoztatás
4
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της μουσικής στη συσκευή με
1
A
SOURCE
gomb többszöri megnyomásával
δυνατότητα Bluetooth μέσω της μονάδας.
választhatja ki az Bluetooth-forrást.
ES
Conectar
»
A „BT" (Bluetooth) felirat megjelenik a
1
képernyőn.
Pulse
SOURCE
varias veces para seleccionar la fuente
2
Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobil
Bluetooth.
eszközön.
»
"BT" (Bluetooth) se muestra en la pantalla.
3
2
A. Keressen párosítható Bluetooth eszközöket, majd
Active la función Bluetooth en el dispositivo móvil.
3
válassza a „Philips FX25" lehetőséget a párosítás
A. Busque los dispositivos Bluetooth que se pueden
és csatlakozás megkezdéséhez.
emparejar y, a continuación, seleccione "Philips FX25"
B. Vagy kapcsolja be az NFC funkciót a Bluetooth
para iniciar el emparejamiento y la conexión.
eszközön, majd az egység tetején található
B. O bien, active la función NFC en el dispositivo
NFC-területtel érintse meg a külső eszköz
Bluetooth y, a continuación, toque la zona NFC del
NFC-területét.
dispositivo externo con la zona NFC de la parte
»
Sikeres párosítás és csatlakoztatás után
superior de la unidad.
a „BT CONNECTED" (Bluetooth
»
Una vez realizados correctamente la conexión y
csatlakoztatva) felirat végiggördül egyszer
el emparejamiento, en la pantalla aparecerá BT
a képernyőn.
CONNECTED (Bluetooth conectado) una vez.
4
4
A Bluetooth funkciós eszközön tárolt zene
Reproduzca música en el dispositivo Bluetooth a través
lejátszása az egységen keresztül.
de la unidad.
DA
Vis klokkeslæt og afspilningsoplysninger.
DE
Anzeigen von Uhr und Wiedergabeinformationen
EN
Select a repeat play mode or shuffle play.
EL
Εμφάνιση πληροφοριών ώρας και αναπαραγωγής ήχου.
CS
Výběr režimu opakovaného přehrávání nebo náhodného
ES
Muestra la información de la hora y la reproducción.
přehrávání.
FI
Ajan ja toistotietojen näyttäminen.
DA
Vælg en gentag afspilning-tilstand eller vilkårlig afspilning.
FR
Permet d'afficher les informations de durée et de lecture.
DE
Auswählen eines Wiedergabewiederholungsmodus oder der
HU
Idő és lejátszási adatok megjelenítése.
zufälligen Wiedergabe
EL
Επιλογή της λειτουργίας επανάληψης ή της τυχαίας
αναπαραγωγής.
ES
Selecciona un modo de repetición de reproducción o
EN
Stop music play.
reproducción aleatoria.
CS
Zastavení přehrávání hudby.
FI
Valitse uudelleentoistotila tai satunnaistoisto.
DA
Stop musikafspilning.
FR
Permet de sélectionner un mode de répétition ou la lecture
DE
Anhalten der Musikwiedergabe
aléatoire.
HU
EL
Válasszon egy lejátszásismétlési módot vagy a véletlen
Διακοπή αναπαραγωγής μουσικής.
sorrendű lejátszást.
ES
Detiene la reproducción de música.
FI
Musiikin toiston lopettaminen.
FR
Permet d'arrêter la lecture de la musique.
HU
Zenelejátszás leállítása.
ES
1
Mantenga pulsado
SLEEP/TIMER
durante
más de dos segundos para activar el ajuste del
temporizador.
2
Pulse varias veces
SOURCE
para seleccionar una
fuente entre DISC, USB y FM, y, a continuación,
pulse
SLEEP/TIMER
para confirmar.
3
Pulse
varias veces para ajustar la hora y
luego pulse
SLEEP/TIMER
para confirmar.
4
Pulse
varias veces para ajustar los minutos y
SLEEP/TIMER
luego pulse
para confirmar.
DA
1
Hold
SLEEP/TIMER
nede i mere end to
5
VOL +/-
Pulse varias veces
para seleccionar el
sekunder for at aktivere timerindstillingen.
nivel de volumen y, a continuación, pulse
SLEEP/
2
Tryk gentagne gange på
SOURCE
for at vælge
TIMER
para confirmar el ajuste del temporizador.
en kilde fra DISC, USB and FM, og tryk derefter på
SLEEP/TIMER
for at bekræfte.
3
Tryk gentagne gange på
for at indstille
FI
1
Siirry ajastimen asetustilaan painamalla
SLEEP/
timetal, og tryk derefter på
SLEEP/TIMER
for
TIMER-painiketta vähintään kaksi sekuntia.
at bekræfte.
2
Valitse lähteeksi DISC, USB tai FM painamalla
4
Tryk gentagne gange på
for at indstille
toistuvasti SOURCE-painiketta ja vahvista valinta
minuttal, og tryk derefter på
SLEEP/TIMER
for
SLEEP/TIMER-painikkeella.
at bekræfte.
3
Aseta tunnit
-painikkeella ja vahvista valinta
5
Tryk gentagne gange på
VOL +/-
for at vælge
painamalla SLEEP/TIMER-painiketta.
lydstyrke, og tryk derefter på
SLEEP/TIMER
for
4
Aseta minuutit
-painikkeella ja vahvista
at bekræfte indstillingen af timeren.
painamalla SLEEP/TIMER-painiketta.
5
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
VOL
DE
1
+/--painiketta ja vahvista ajastimen asetus
SLEEP/
Halten Sie die Taste
SLEEP/TIMER
länger
TIMER-painikkeella.
als zwei Sekunden gedrückt, um den Timer-
FR
1
Einstellungsmodus aufzurufen.
Maintenez
SLEEP/TIMER
enfoncé pendant
2
plus de deux secondes pour activer le réglage de
Drücken Sie wiederholt SOURCE, um DISC, USB
oder FM als Quelle auszuwählen, und drücken Sie
l'alarme.
SLEEP/TIMER
zur Bestätigung.
2
Appuyez sur
SOURCE
à plusieurs reprises pour
3
sélectionner une source parmi DISC, USB et FM,
Drücken Sie wiederholt die Taste
, um
puis appuyez sur
SLEEP/TIMER
pour confirmer.
die Stunden einzustellen, und bestätigen Sie
3
anschließend mit SLEEP/TIMER.
Appuyez sur
à plusieurs reprises pour régler
4
l'heure, puis sur
SLEEP/TIMER
pour confirmer.
Drücken Sie wiederholt die Taste
, um
die Minuten einzustellen, und bestätigen Sie
4
Appuyez sur
à plusieurs reprises pour
anschließend mit SLEEP/TIMER.
SLEEP/TIMER
régler les minutes, puis sur
pour
5
confirmer.
Drücken Sie wiederholt die Taste
VOL
+/-, um die
5
Lautstärke einzustellen, und drücken Sie
SLEEP/
Appuyez sur
VOL +/-
à plusieurs reprises pour
TIMER
zur Bestätigung der Timereinstellung.
sélectionner le niveau de volume, puis sur
SLEEP/
TIMER
pour confirmer le réglage de l'alarme.
EL
1
Πατήστε
SLEEP/TIMER
για τουλάχιστον δύο
δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία
HU
1
ρύθμισης αφύπνισης.
A(z)
SLEEP/TIMER
gomb két másodpercnél
2
hosszabb nyomva tartásával lépjen be az
Πατήστε επανειλημμένα
SOURCE
για να
időzítőbeállításba.
επιλέξετε πηγή DISC, USB ή FM και στη
2
συνέχεια πατήστε
SLEEP/TIMER
για
A
SOURCE
gomb segítségével válassza ki a
forrást: DISC, USB vagy FM, majd jóváhagyáshoz
επιβεβαίωση.
3
nyomja meg a
SLEEP/TIMER
gombot.
Πατήστε
για να ρυθμίσετε την ώρα και
3
στη συνέχεια πατήστε
SLEEP/TIMER
για
A
gomb segítségével állítsa be az órát, majd
επιβεβαίωση.
jóváhagyáshoz nyomja meg a
SLEEP/TIMER
4
gombot.
Πατήστε επανειλημμένα
για να ρυθμίσετε
4
τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε
SLEEP/
A
gomb segítségével állítsa be a percet, majd
TIMER
για επιβεβαίωση.
jóváhagyáshoz nyomja meg a
SLEEP/TIMER
5
gombot.
Πατήστε επανειλημμένα
VOL +/-
για να
5
επιλέξετε το επίπεδο έντασης και στη συνέχεια
A
VOL +/-
gomb segítségével állítsa be a hangerőt,
πατήστε
SLEEP/TIMER
για να επιβεβαιώσετε
majd a beállított időzítő jóváhagyásához nyomja
SLEEP/TIMER
τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη.
meg
gombot.
ES
Conexión de la alimentación y
encendido.
enciende la unidad o la
cambia al modo de espera.
DA
Tilslut strømmen og tænd.
FI
Liitä virtajohto pistorasiaan ja
kytke virta.
Tænd for enheden, eller
skift til standbytilstand.
Laitteen virran kytkeminen
tai asettaminen
valmiustilaan.
DE
Anschließen des Netzteils und
Einschalten des Geräts
FR
Connectez l'alimentation
EN
Connect power and switch on.
électrique et allumez les enceintes.
Einschalten des Geräts
Turn on the unit or
oder Umschalten in den
permet d'allumer l'appareil
switch to standby mode.
Standby-Modus
ou de passer en mode
veille.
EL
HU
CS
Σύνδεση στο ρεύμα και
Tápellátás csatlakoztatása és
Připojte ke zdroji napájení a
ενεργοποίηση.
bekapcsolás.
zapněte.
Zapnutí jednotky
Ενεργοποίηση της
Az egység bekapcsolása
nebo přepnutí do
μονάδας ή μετάβαση στη
vagy készenléti állapotba
pohotovostního režimu.
λειτουργία αναμονής.
helyezése.
ES
DA
Knap
Funktion
FI
DISP
Slå lyden fra eller til.
Øg eller reducer lydstyrken.
Tænd eller sluk for dynamisk
basforstærkning.
Tænd eller sluk for øjeblikkelig øgning af
lydstyrken.
Vælg en forudindstillet equalizer-indstilling:
ROCK, POP, JAZZ, TECHNO eller
SAMBA.
EN
DE
FR
Button
Function
Taste
Funktion
Mute or resume sound.
Stummschaltung aktivieren/deaktivieren
Increase or decrease volume.
Erhöhen oder Verringern der Lautstärke
Turn on or off dynamic bass enhancement.
Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen
Bassverstärkung
Turn on or off instant power boost for
Ein-/Ausschalten der direkten
sound.
Soundoptimierung.
Select a preset sound equalizer setting:
Auswählen einer voreingestellten Sound-
JAZZ, POP, ROCK, SAMBA or TECHNO.
Equalizer-Einstellung: ROCK, POP, JAZZ,
TECHNO oder SAMBA.
CS
Tlačítko
Funkce
EL
Πλήκτρο
Λειτουργία
HU
Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
Σίγαση ή συνέχιση του ήχου.
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
Zapnutí nebo vypnutí dynamického
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
zvýraznění basů.
δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
Zapínání nebo vypínání okamžitého
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
zvýšení výkonu pro zvuk.
άμεσης ενίσχυσης ισχύος για τον ήχο.
Vyberte předvolbu nastavení zvuku
Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης
ekvalizéru: ROCK, POP, JAZZ, TECHNO
ισοσταθμιστή ήχου: ROCK, POP, JAZZ,
nebo SAMBA.
TECHNO ή SAMBA.
FM 87.50
USB
25
25
DISP
EQUALIZER
PROGRAM
EQUALIZER
PROGRAM
FM
87.50
2 sec
AUTO
P 01
DISP
P 01
EN
Store radio stations automatically
1
Press and hold
PROG
to activate automatic
program mode.
2
Press
to select preset stations.
25
EQUALIZER
PROGRAM
25
25
EQUALIZER
PROGRAM
EQUALIZER
PROGRAM
25
25
EQUALIZER
PROGRAM
EQUALIZER
PROGRAM
25
EQUALIZER
PROGRAM
25
EQUALIZER
PROGRAM
L
R
Botón
Función
Desactiva o activa el sonido.
Aumenta o disminuye el volumen.
45
15
Activa o desactiva la mejora dinámica de
graves.
Activa o desactiva el refuerzo de
alimentación instantáneo para el sonido.
Seleccione un ajuste preestablecido del
DISP
ecualizador de sonido: ROCK, POP, JAZZ,
TECHNO o SAMBA.
Painike
Toiminto
Äänen mykistys ja mykistyksen poisto.
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai
EN
SLEEP/
When the unit is turned on, press
vähentäminen.
TIMER
DBE-bassokorostuksen ottaminen
repeatedly to select a set period of time
(in minutes).
käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Äänen lisätehon ottaminen käyttöön tai
CS
Pokud je jednotka zapnutá, opakovaným stisknutím
pois käytöstä.
tlačítka SLEEP/TIMER vyberte časové období
(v minutách).
Esimääritetyn taajuuskorjausasetuksen
valitseminen: ROCK, POP, JAZZ, TECHNO
DA
Mens enheden er tændt, skal du trykke flere gange på
tai SAMBA.
SLEEP/TIMER
for at vælge et fast tidsinterval
(i minutter).
DE
Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt
Touche
Fonction
SLEEP/TIMER
auf
, um einen Zeitraum (in
Permet de couper ou de rétablir le son.
Minuten) auszuwählen.
Permet d'augmenter ou de diminuer le
EL
Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε
volume.
SLEEP/TIMER
επανειλημμένα
για να
Activer ou désactiver le renforcement
επιλέξετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (σε
dynamique des basses.
λεπτά).
Permet d'activer ou de désactiver la
ES
SLEEP/
Cuando la unidad esté encendida, pulse
fonction d'amplification des basses
TIMER
instantanée.
varias veces para seleccionar un periodo
de tiempo establecido (en minutos).
Permet de sélectionner un réglage
d'égaliseur prédéfini : ROCK, POP, JAZZ,
FI
Kun laitteeseen on kytketty virta, valitse aikajakso
TECHNO ou SAMBA.
(minuutteina) painamalla toistuvasti SLEEP/TIMER-
painiketta.
Gomb
Funkció
FR
Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez plusieurs
Hang elnémítása vagy visszakapcsolása.
SLEEP/TIMER
fois sur
pour sélectionner une
A hangerő növelése vagy csökkentése.
durée (en minutes).
Dinamikus mélyhangkiemelés be- és
HU
Az egység bekapcsolt állapotában nyomja meg
kikapcsolása.
SLEEP/TIMER
többször a
gombot a kívánt
A hangerő azonnali megnövelésének be-
időtartam (percekben való) kiválasztásához.
és kikapcsolása
Tárolt hangszínszabályozó beállítás
kiválasztása: ROCK, POP, JAZZ, TECHNO
vagy SAMBA.
CS
Automatické uložení rádiových stanic FM
ES
Almacenamiento automático de las emisoras de
1
radio FM
Stisknutím a podržením tlačítka
PROG
aktivujete
1
automatický režim programu.
Mantenga pulsado
PROG
para activar el modo de
2
programación automática.
Stisknutím tlačítka
vyberte předvolby stanic.
2
Pulse
para seleccionar emisoras
presintonizadas.
DA
Gem FM-radiostationer automatisk
FI
FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti
1
1
Tryk og hold
PROG
nede for at aktivere den
Ota automaattinen ohjelmointitila käyttöön
automatiske programmeringstilstand.
pitämällä PROG-painiketta alhaalla.
2
2
Tryk på
for at vælge forudindstillede
Valitse esiasetetut asemat
-painikkeella.
stationer.
DE
Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern
FR
Mémorisation automatique des stations de radio FM
1
1
Halten Sie
PROG
gedrückt, um den
Maintenez enfoncé
PROG
pour activer le mode
automatischen Programmiermodus zu aktivieren.
de programmation automatique.
2
2
Drücken Sie
, um voreingestellte Sender
Appuyez sur
pour sélectionner des stations
auszuwählen.
présélectionnées.
EL
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών
HU
FM rádióállomások automatikus tárolása
σταθμών FM
1
Nyomja le és tartsa lenyomva a
PROG
gombot az
1
PROG
Πατήστε παρατεταμένα
για να
automatikus program mód aktiválásához.
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου
2
Nyomja le a
gombot tárolt állomások
προγραμματισμού.
kiválasztásához.
2
Πατήστε
για να επιλέξετε
προσυντονισμένους σταθμούς.
FM
87.50
P 01
P 01
P 02
EN
Program radio stations manually
ES
Programación manual de emisoras de radio
1
1
Tune to a radio station.
Sintoniza una emisora de radio.
2
2
Press
PROG
to activate program mode.
Pulse
PROG
para activar el modo de programa.
3
3
Press
to allocate a preset number then press
Pulse
para asignar un número a esta emisora de
PROG
to confirm.
radio y, a continuación, pulse
PROG
para confirmar.
4
4
Repeat the above three steps to store more stations.
Repita los pasos anteriores para programar otras
emisoras.
CS
Ruční programování rádiových stanic
FI
Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti
1
Naladění rádiové stanice.
1
Radioaseman virittäminen.
2
Stisknutím tlačítka
PROG
aktivujte režim programu.
2
Siirry ohjelmointitilaan PROG-painikkeella.
3
Stisknutím tlačítka
přiřaďte této rádiové stanici
3
číslo a stisknutím tlačítka
PROG
volbu potvrďte.
Valitse
-painikkeella radioasemalle numero ja
vahvista valinta PROG-painikkeella.
4
Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujte
4
Ohjelmoi lisää asemia toistamalla edellä kuvatut vaiheet.
další stanice.
DA
Programmer radiostationer manuelt
FR
Programmation manuelle des stations de radio
1
1
Find en radiostation.
Permet de régler une station de radio de votre choix.
2
2
Tryk på
PROG
for at aktivere
Appuyez sur
PROG
pour activer le mode de
programmeringstilstanden.
programmation.
3
3
Tryk på
for at tilknytte et tal til denne radiostation,
Appuyez sur
pour attribuer un numéro à la
og tryk derefter på
PROG
for at bekræfte.
station de radio en cours, puis sur
PROG
pour
confirmer.
4
Gentag ovenstående trin for at programmere flere
4
stationer.
Répétez les étapes ci-dessus pour programmer d'autres
stations.
DE
Manuelles Programmieren von Radiosendern
1
HU
Rádióállomások manuális beprogramozása
Einstellen eines Radiosenders
1
2
Hangoljon be egy rádióállomást.
Drücken Sie die Taste PROG, um in den
Programmiermodus zu wechseln.
2
A program mód aktiválásához nyomja meg a
PROG
3
Drücken Sie
, um diesem Radiosender eine
gombot.
Nummer zuzuweisen, und bestätigen Sie dann
3
A
gombokkal rendeljen egy számot az adott
mit PROG.
rádióállomáshoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a
4
Wiederholen Sie die obigen Schritte zum
PROG
gombot.
Programmieren weiterer Sender.
4
További állomások beprogramozásához ismételje meg a
fenti lépéseket.
EL
Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών
σταθμών
1
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
2
Πατήστε
PROG
για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία προγραμματισμού.
3
Πατήστε
για να εκχωρήσετε έναν αριθμό
στο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και έπειτα
πατήστε
PROG
για επιβεβαίωση.
4
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να
προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.
5/27/2014 9:54:51 AM

Advertisement

loading

Summary of Contents for Philips FX25

  • Page 1 (in minutes). » « BT » (Bluetooth) s’affiche à l’écran. käyttöön tai poistaminen käytöstä. this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are EQUALIZER PROGRAM Tænd eller sluk for øjeblikkelig øgning af Activez la connexion Bluetooth sur votre appareil Äänen lisätehon ottaminen käyttöön tai...
  • Page 2 Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk Włączanie lub wyłączanie wzmocnienia prostredníctvom jednotky. Құрылғы қосылғанда, белгіленген уақыт кезеңін basförbättring). this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are Bluetooth kaynağını seçmek için SOURCE tonów niskich. SLEEP/TIMER düğmesine arka arkaya basın. (минут) таңдау үшін...