Table of Contents
 • Italiano

  • Avvertenze DI Sicurezza
  • Importanti Istruzioni DI Sicurezza
  • Installazione
  • Premessa
  • Rischio DI Elettrocuzione
  • Rischio DI Lesioni da Taglio
  • Funzionamento E Manutenzione
  • Pericolo: Superficie Surriscaldata
  • Rischi Per la Salute
  • Rischio DI Elettrocuzione
  • Rischio DI Lesioni da Taglio
  • Importanti Istruzioni DI Sicurezza
  • Introduzione al Prodotto
  • Pannello Comandi
  • Teoria DI Funzionamento
  • Vista Dall'alto
  • Comandi a Sfioro
  • Funzionamento del Prodotto
  • Prima DI Utilizzare Il Vostro Nuovo Piano DI Cottura a Induzione
  • Specifiche Tecniche
  • Modo D'uso
  • Per Iniziare la Cottura
  • Scelta Dei Recipienti DI Cottura Più Appropriati
  • Per Terminare la Cottura
  • Utilizzo Della Funzione Boost
  • Area Flessibile
  • Blocco Dei Comandi
  • Piastra DI Cottura
  • Funzione Gestione Potenza
  • Modalità Pausa
  • Comando Timer
  • Tempi DI Funzionamento DI Default
  • Funzione Cook with Me
  • Consigli DI Cottura
  • Ebollizione Lenta, Cottura del Riso
  • Funzione Speciale
  • Guida Alla Cottura
  • Cottura a Fuoco Vivo DI Bistecche
  • Frittura al Salto
  • Impostazioni DI Riscaldamento
  • Segnalazione DI Oggetti DI Piccole Dimensioni
  • Cura E Pulizia
  • Consigli E Accorgimenti
  • Display DI Anomalie E Controllo
  • Installazione
  • Scelta Delle Attrezzature DI Installazione
  • Prima DI Montare Il Piano DI Cottura, Assicurarsi Che
  • Prima DI Posizionare le Staffe DI Fissaggio
  • Regolazione Della Posizione Della Staffa
  • Una Volta Montato Il Piano DI Cottura, Assicurarsi Che
  • Avvertenza
  • Collegamento del Piano DI Cottura Alla Rete DI Alimentazione Elettrica
 • Español

  • Advertencias de Seguridad
  • Instalación
  • Instrucciones de Seguridad Importantes
  • Prólogo
  • Riesgo de Corte
  • Riesgo de Descarga Eléctrica
  • Operación y Mantenimiento
  • Peligro, Superficie Caliente
  • Riesgo de Corte
  • Riesgo de Descarga Eléctrica
  • Riesgo de Muerte
  • Instrucciones de Seguridad Importantes
  • Panel de Control
  • Presentación del Producto
  • Teoría de Funcionamiento
  • Vista Superior
  • Antes de Utilizar la Nueva Encimera de Inducción
  • Especificaciones Técnicas
  • Funcionamiento del Producto
  • Mandos Táctiles
  • Elección de Los Utensilios de Cocina Adecuados
  • Empezar a Cocinar
  • Modo de Empleo
  • Terminar de Cocinar
  • Uso del Modo Boost
  • Área Flexible
  • Bloqueo de Los Mandos
  • Placa de Cocción Eléctrica
  • Función de Gestión de Potencia
  • Modo de Pausa
  • Mando del Temporizador
  • Tiempos de Trabajo por Defecto
  • Función "Cook with Me
  • Cocción a Fuego Lento, Preparación de Arroz
  • Consejos de Cocción
  • Función Especial
  • Pautas de Cocción
  • Ajustes de Temperatura
  • Detección de Objetos Pequeños
  • Preparación de Carne
  • Salteado
  • Cuidado y Limpieza
  • Consejos y Sugerencias
  • Indicador de Fallo E Inspección
  • Instalación
  • Selección del Equipo de Instalación
  • Comprobaciones Anteriores a la Instalación de la Encimera
  • Ajuste de la Posición de las Abrazaderas
  • Antes de Colocar las Abrazaderas de Fijación
  • Comprobaciones Posteriores a la Instalación de la Encimera
  • Conexión de la Encimera a la Red Eléctrica
  • Precauciones
 • Čeština

  • 1.1 Bezpečnostní Upozornění
  • Důležité Bezpečnostní Pokyny
  • Instalace
  • Nebezpečí Pořezání
  • Nebezpečí Úrazu ElektrickýM Proudem
  • Předmluva
  • Nebezpečí Úrazu ElektrickýM Proudem
  • Obsluha a Údržba
  • Zdravotní Riziko
  • Důležité Bezpečnostní Pokyny
  • Nebezpečí Horkého Povrchu
  • Nebezpečí Pořezání
  • Funkční Princip
  • Ovládací Panel
  • Pohled Shora
  • Představení Výrobku
  • Dotykové Ovladače
  • Provoz Spotřebiče
  • Před PoužitíM Nové Indukční Varné Desky
  • Technické Specifikace
  • Jak Varnou Desku Používat
  • Jak Začít Vaření
  • Výběr Správné Nádoby
  • Konec Vaření
  • Flexibilní Oblast
  • Použití Funkce Zesilovače Výkonu
  • Francouzská Pánev
  • Zablokování OvláDání
  • Funkce Řízení Výkonu
  • RežIM Pauzy
  • Ovladač Časovače
  • Výchozí Provozní Časy
  • Funkce Cook with Me (Vařte Se Mnou)
  • Dušení, Vaření Rýže
  • Kuchařské Tipy
  • Pokyny Pro Vaření
  • Speciální Funkce
  • Detekce Malých Předmětů
  • Nastavení Teploty
  • Pro Osmahnutí
  • Steaky
  • Péče a ČIštění
  • Rady a Tipy
  • Zobrazení Závad a Kontrola
  • Instalace
  • Výběr Zařízení Pro Instalaci
  • Před Instalací Varné Desky Zkontrolujte, Zda
  • Po Instalaci Varné Desky Zkontrolujte Zda
  • Před UmístěníM Upevňovacích Držáků
  • Seřízení Polohy Držáku
  • Připojení Varné Desky Do Elektrické Sítě
  • Upozornění
 • Slovenčina

  • 1.1 Bezpečnostné Upozornenia
  • Dôležité Bezpečnostné Pokyny
  • Inštalácia
  • Nebezpečenstvo Porezania
  • Nebezpečenstvo Úrazu ElektrickýM Prúdom
  • Úvod
  • Nebezpečenstvo Úrazu ElektrickýM Prúdom
  • Prevádzka a Údržba
  • Dôležité Bezpečnostné Pokyny
  • Nebezpečenstvo Porezania
  • Nebezpečenstvo Súvisiace S HorúCIM Povrchom
  • Ohrozenie Zdravia
  • Ovládací Panel
  • Pohľad Zhora
  • Teória Fungovania
  • Údaje O Výrobku
  • Dotykové Ovládače
  • PredtýM, Ako Začnete Používať Svoju Novú Indukčnú Varnú Dosku
  • Prevádzka Výrobku
  • Technické Údaje
  • Spôsob Použitia
  • Výber Vhodného Riadu
  • Začatie Varenia
  • Ukončenie Varenia
  • Flexibilná Oblasť
  • Používanie Funkcie Boost
  • Francúzska Doska
  • Uzamykanie Ovládačov
  • Funkcia Riadenia Výkonu
  • RežIM Pozastavenia
  • Ovládač Časovača
  • Predvolený Čas Prevádzky
  • Funkcia „Cook with Me" (Var so Mnou)
  • Slabé Vrenie, Varenie Ryže
  • Tipy Pre Varenie
  • Usmernenia K Vareniu
  • Špeciálna Funkcia
  • Detekcia Malých Predmetov
  • Nastavenia Teplotného Stupňa
  • Pri Smažení
  • Prudké Opečenie Steaku
  • Starostlivosť a Čistenie
  • Rady a Tipy
  • Zobrazenie Chýb a Kontrola
  • Inštalácia
  • Výber Miesta Inštalácie
  • Pred Inštaláciou Varnej Dosky Sa Uistite, Že
  • Po InštaláCII Varnej Dosky Sa Uistite, Že
  • Pred UmiestneníM Upevňovacích Držiakov
  • Upravenie Polohy Držiakov
  • Pripojenie Varnej Dosky K Sieťovému Napájaniu
  • Upozornenia
 • Português

  • 1.1 Avisos de Segurança
  • 1.2 Instalação
  • 1.2.1 Perigo de Choque Elétrico
  • 1.2.2 Risco de Cortes
  • 1.2.3 Instruções de Segurança Importantes
  • Prefácio
  • 1.3 Operação E Manutenção
  • 1.3.1 Perigo de Choque Elétrico
  • 1.3.2 Perigo para a Saúde
  • 1.3.3 Perigo de Superfície Quente
  • 1.3.4 Risco de Cortes
  • 1.3.5 Instruções de Segurança Importantes
  • 2.1 Vista Superior
  • 2.2 Painel de Controlo
  • Apresentação Do Produto
  • 2.3 Funcionamento
  • 2.4 Antes de Usar a Sua Placa de Indução
  • 2.5 Especificação Técnica
  • 3.1 Controlos Táteis
  • Operação Do Produto
  • 3.2 Selecionar as Panelas Adequadas
  • 3.3 como Usar
  • 3.3.1 Começar a Cozinhar
  • 3.3.2 Terminar de Cozinhar
  • 3.3.3 Usar a Função Boost
  • 3.3.4 Área Flexível
  • 3.3.5 Placa Francesa
  • 3.3.6 Bloquear os Controlos
  • Modo Pausa
  • Controlo Temporizador
  • Função de Gestão de Energia
  • Períodos de Trabalho por Defeito
  • Função "Cook with Me
  • 4.1 Dicas para Cozinhar
  • 4.1.1 Cozinhar Em Lume Brando, Cozinhar Arroz
  • Função Especial
  • Instruções para Cozinhar
  • 4.1.2 Selar Bife
  • 4.1.3 para Refogar
  • Ajustes de Calor
  • Detetar Pequenos Itens
  • Cuidados E Limpeza
  • Dicas E Sugestões
  • Visor de Falhas E Inspeção
  • 9.1 Seleção Do Equipamento de Instalação
  • Instalação
  • Antes de Instalar a Placa, Certificar-Se que
  • Ajustar a Posição da Braçadeira
  • Antes da Colocação das Braçadeiras de Fixação
  • Depois de Instalar a Placa, Certificar-Se que
  • Cuidados
  • Ligação da Placa à Rede de Alimentação Elétrica

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Instructions Manual For Induction Hob
Manuale di istruzioni per il piano di cottura a induzione
Manual de instrucciones de la encimera de inducción
Návod k použití pro indukční varnou desku
Návod na obsluhu indukčnej varnej dosky
Manual de Instruções para Placa de Indução
Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej
Thank you for purchasing the HAIER induction hob. Please read this
instruction manual carefully before using the hob and keep it in a safe
HA2MTSJ58MB1
place for future reference.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
ČEŠTINA
SLOVENČINA
PORTUGUÊS
POLSKI

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Haier HA2MTSJ58MB1

 • Page 1 Manual de Instruções para Placa de Indução PORTUGUÊS Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej POLSKI HA2MTSJ58MB1 Thank you for purchasing the HAIER induction hob. Please read this instruction manual carefully before using the hob and keep it in a safe place for future reference.
 • Page 2 Power Board: TP3-HD4-02 Main Control Board: TM-HD4-01ST Display Board: D-IF7242C WIFI Module: ESP32-SOLO-1 Frequency bands: 2.412-2.472GHz Maximum output power: +20dBm...
 • Page 3: Table Of Contents

  1. Foreword ..................... 4 1.1 Safety Warnings ................4 1.2 Installation ..................4 1.2.1 Electrical Shock Hazard ............... 4 1.2.2 Cut Hazard ................4 1.2.3 Important safety instructions ............4 1.3 Operation and maintenance ..............5 1.3.1 Electrical Shock Hazard ............... 5 1.3.2 Health Hazard ................
 • Page 4 4.1 Cooking Tips ................... 20 4.1.1 Simmering, cooking rice ............20 4.1.2 Searing steak ................21 4.1.3 For stir-frying ................21 4.2 Detection of Small Articles ..............21 5. Heat Settings ..................21 6. Care and Cleaning ................22 7. Hints and Tips ..................23 8.
 • Page 5: Foreword

  Foreword Hereby, Candy Hoover Group Srl declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and with the relevant Statutory Requirements (for the UKCA market). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.candy-group.com Safety Warnings Your safety is important to us.
 • Page 6: Operation And Maintenance

  • Failure to install the appliance correctly could invalidate any warranty or liability claims. • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 7: Health Hazard

  • Switch the cooktop off at the wall before cleaning or maintenance. • Failure to follow this advice may result in electrical shock or death. 1.3.2 Health Hazard • This appliance complies with electromagnetic safety standards. • However, persons with cardiac pacemakers or other electrical implants (such as insulin pumps) must consult with their doctor or implant manufacturer before using this appliance to make sure that their implants will not be affected by the...
 • Page 8 MP3 players) near the appliance, as they may be affected by its electromagnetic field. • Never use your appliance for warming or heating the room. • After use, always turn off the cooking zones and the cooktop as described in this manual (i.e. by using the touch controls). Do not rely on the pan detection feature to turn off the cooking zones when you remove the pans.
 • Page 9: Product Introduction

  • Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised. Congratulations on the purchase of your new Induction Hob. We recommend that you spend some time to read this Instruction / Installation Manual in order to fully understand how to install correctly and operate it.
 • Page 10: Working Theory

  Read this guide, taking special note of the 'Safety Warnings' section. • Remove any protective film that may still be on your Induction hob. Technical Specification Cooking Hob HA2MTSJ58MB1 Cooking Zones 4 Zones Supply Voltage 220-240V~ 50Hz or 60Hz Installed Electric Power...
 • Page 11: Choosing The Right Cookware

  Choosing the right Cookware • Only use cookware with a base suitable for Induction cooking. Look for the induction symbol on the packaging or on the bottom of the pan. • You can check whether your cookware Is suitable by carrying out a magnet test.
 • Page 12: Finish Cooking

  Touch the ON/OFF control for three seconds. After power on, the buzzer beeps once, all displays show "-" or "—", indicating that the induction hob has entered the state of standby mode. Place a suitable pan on the cooking zone that you wish to use. •...
 • Page 13: Using The Boost Function

  Turn the whole cooktop off by touching the ON/OFF control. Beware of hot surfaces H will show which cooking zone is hot to touch. It will disappear when the surface has cooled down to a safe temperature. It can also be used as an energy saving function if you want to heat further pans, use the hotplate that is still hot.
 • Page 14 In any part of the flexible zone when the cookware is between 80 and 200mm. In the big area when the cookware is bigger than 200mm. As big zone To activate the flexible area as a single big zone, simply press the Flexible Area control. The power setting works as any other normal area.
 • Page 15: French Plaque

  3.3.5 French Plaque • This area can set the power according to the position of the pot. • If the pot is on the bottom of flexible area, the power is set to Level 1. • If the pot is on the middle of flexible area, the power is set to Level 10. •...
 • Page 16: Pause Mode

  3.3.7 Pause Mode • You can pause the heating instead of shutting the hob off. • When entering the Pause mode, all the controls except the ON/OFF control are disabled. To enter pause mode Short touch the Pause control All the indicator will show " 11" To exit pause mode Short touch Pause control.
 • Page 17: Timer Control

  3.3.9 Timer control You can use the timer in two different ways: • You can use it as a minute minder. In this case, the timer will not turn any cooking zone off when the set time is up. • You can set it to turn one or more cooking zones off after the set time is up.
 • Page 18 When the time is set, it will begin to count down immediately. The display will show the remaining time and the timer indicator flash for 5 seconds. NOTE: The red dot next to power level indicator will illuminate indicating that zone is selected. When cooking timer expires, the corresponding cooking zone will be switched off automatically.
 • Page 19: Default Working Times

  3.3.10 Default working times Auto shut down is a safety protection function for your induction hob. It shut down automatically if ever you forget to turn off your cooking. The default working times for various power levels are shown in the below table: Power level Default working timer (hour)
 • Page 20: Cook With Me Function

  3.3.11 Cook with me function First of all, you should download hOn app and install to your portable device. Then enroll your induction hob following the instructions directly from the App. To make the pairing between Hob and APP use the following process: Press 4 seconds the Cook with me button.
 • Page 21: Special Function

  3.3.12 Special function Simmering Melting Boiling How to set Special function Touching the heating zone slider control. Simmering function is ideal for cooking sauces, stews, braised dishes. Press the Simmering key, the indicator will be show “|” Melting function is the ideal solution for melting chocolate, butter.
 • Page 22: Searing Steak

  4.1.2 Searing steak To cook juicy flavorsome steaks: Stand the meat at room temperature for about 20 minutes before cooking. Heat up a heavy-based frying pan. Brush both sides of the steak with oil. Drizzle a small amount of oil into the hot pan and thenlower the meat onto the hot pan.
 • Page 23: Care And Cleaning

  Care and Cleaning What? How? Important! Everyday soiling on glass 1. Switch the power to the cooktop • When the power to the cooktop is (fingerprints, marks, switched off, there will be no ‘hot off. stains left by food or surface’...
 • Page 24: Hints And Tips

  Hints and Tips Problem Possible causes What to do Make sure the induction hob The induction hob cannot be No power. is connected to the power turned on. supply and that it is switched Check whether there is a power outage in your home or area.
 • Page 25: Failure Display And Inspection

  Failure Display and Inspection The induction hob is equipped with a self diagnostic function. With this test the technician is able to check the function of several components without disassembling or dismounting the hob from the working surface. Troubleshooting For zone 1 & 2 Problem Possible causes What to do...
 • Page 26 Specific Failure & Solution Failure Problem Solution A Solution B The LED does not come on when No power supplied. Check to see if plug is unit is plugged in. secured tightly in outlet and that outlet is working. The accessorial power Check the connection.
 • Page 27: Installation

  Installation Selection of installation equipment Cut out the work surface according to the sizes shown in the drawing. For the purpose of installation and use, a minimum of 5 cm space shall be preserved around the hole. Be sure the thickness of the work surface is at least 30mm. Please select heat-resistant and insulated work surface material (Wood and similar fibrous or hygroscopic material shall not be used as work surface material unless impregnated) to avoid the electrical shock and larger deformation caused by the heat radiation from the hotplate.
 • Page 28: Before Installing The Hob, Make Sure That

  WARNING: Ensuring Adequate Ventilation Make sure the induction cooker hob is well ventilated and that air inlet and outlet are not blocked. In order to avoid accidental touch with the overheating bottom of the hob, or getting unexpectable electric shock during working, it is necessary to put a wooden insert, fixed by screws, at a minimum distance of 50mm from the bottom of the hob.
 • Page 29: After Installing The Hob, Make Sure That

  After installing the hob, make sure that • The power supply cable is not accessible through cupboard doors or drawers. • There is adequate flow of fresh air from outside the cabinetry to the base of the hob. • If the hob is installed above a drawer or cupboard space, a thermal protection barrier is installed below the base of the hob.
 • Page 30: Cautions

  Cautions The induction hotplate must be installed by qualified personnel or technicians. We have professionals at your service. Please never conduct the operation by yourself. The hob will not be installed directly above a dishwasher, fridge, freezer, washing machine or clothes dryer, as the humidity may damage the hob electronics The induction hotplate shall be installed such that better heat radiation can be ensured to enhance its reliability.
 • Page 31 • If the cable is damaged or to be replaced, the operation must be carried out the by after-sale agent with dedicated tools to avoid any accidents. • If the appliance is being connected directly to the mains an omnipolar circuit-breaker must be installed with a minimum opening of 3mm between contacts.
 • Page 32 1. Premessa ................... 33 Avvertenze di sicurezza ..............33 Installazione ..................33 1.2.1 Rischio di elettrocuzione ............33 1.2.2 Rischio di lesioni da taglio ............33 1.2.3 Importanti istruzioni di sicurezza ..........33 Funzionamento e manutenzione ............35 1.3.1 Rischio di elettrocuzione ............35 1.3.2 Rischi per la salute ..............
 • Page 33 Consigli di cottura ................50 4.1.1 Ebollizione lenta, cottura del riso ..........50 4.1.2 Cottura a fuoco vivo di bistecche ..........51 4.1.3 Frittura al salto ................ 51 Segnalazione di oggetti di piccole dimensioni ........51 5. Impostazioni di riscaldamento ............51 6.
 • Page 34: Premessa

  Premessa Con la presente, Candy Hoover Group Srl dichiara che l apparecchiatura radio conforme alla direttiva 2014/53/UE e ai relativi requisiti di legge (per il mercato UKCA). l testo completo della dichiara ione di conformit disponibile al seguente indiri o internet: www.candy-group.com Avvertenze di sicurezza La sua sicurezza è...
 • Page 35 • La mancata installazione dell'elettrodomestico nel rispetto delle istruzioni di cui sopra può rendere non più valide le rivendicazioni di reclamo e garanzia. • L'elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive di esperienza e conoscenza, se supervisionate o istruite riguardo all’uso dell’elettrodomestico in sicurezza, e se comprendono i rischi...
 • Page 36: Funzionamento E Manutenzione

  Funzionamento e manutenzione 1.3.1 Rischio di elettrocuzione • Non cuocere se la superficie del piano di cottura è rotta o crepata. Se la superficie del piano di cottura si rompe o crepa, spegnere l'elettrodomestico immediatamente nell'alimentazione principale (interruttore a parete) e contattare un tecnico qualificato. •...
 • Page 37: Importanti Istruzioni Di Sicurezza

  • La mancata attenzione può provocare lesioni o tagli. 1.3.5 Importanti istruzioni di sicurezza • Mai lasciare incustodito l’elettrodomestico durante l’uso. Un'eccessiva bollitura genera vapori e schizzi di grasso che potrebbero prendere fuoco. • Non utilizzare mai il piano di cottura come superficie di lavoro o per appoggiare oggetti.
 • Page 38 • Non posizionare o lasciare cadere oggetti pesanti sul piano di cottura. • Non salire sulla superficie del piano di cottura. • Non utilizzare pentole con fondi ruvidi e non trascinare pentole sul piano in vetro a induzione, in quanto si rischia di graffiarlo. •...
 • Page 39: Introduzione Al Prodotto

  Desideriamo ringraziarla per l'acquisto del nuovo piano di cottura a induzione. Si consiglia di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e di montaggio per comprendere pienamente come montarlo correttamente e farlo funzionare al meglio. Per il montaggio, si consiglia di leggere la parte relativa al montaggio. Consigliamo di leggere con attenzione tutte le istruzioni di sicurezza prima dell'uso e di conservare questo Manuale d'Uso e Montaggio conservandolo con cura per poterlo consultare in futuro in caso di necessità.
 • Page 40: Prima Di Utilizzare Il Vostro Nuovo Piano Di Cottura A Induzione

  Leggere questa guida, prestando particolare attenzione alla sezione delle "Avvertenze di Sicurezza". • Togliere la pellicola protettiva che potrebbe essere presente sul piano di cottura a induzione. Specifiche tecniche Piano cottura HA2MTSJ58MB1 Zone di cottura 4 zone Tensione di alimentazione 220-240 V ~ 50Hz o 60Hz...
 • Page 41: Scelta Dei Recipienti Di Cottura Più Appropriati

  Scelta dei recipienti di cottura più appropriati • Utilizzare solamente recipienti di cottura adatti per la cottura a induzione. Verificare che sia presente il simbolo di induzione sull'imballaggio o sul fondo della pentola. • È possibile verificare se il recipiente di cottura è adatto effettuando una prova magnetica.
 • Page 42: Per Terminare La Cottura

  Toccare il tasto ON/OFF per tre secondi. Dopo l'accensione, l'avvisatore acustico si attiva una volta, tutti i display visualizzano "-" o "—" ad indicare che il piano di cottura ad induzione è in modalità standby. Collocare una pentola apposita sulla zona di cottura che si vuole utilizzare.
 • Page 43: Utilizzo Della Funzione Boost

  Spegnere la zona di cottura toccando il cursore su " 1. Accertarsi che il display visualizzi "0". Spegnere l'intero piano di cottura toccando il tasto ON/OFF. Prestare attenzione alle superfici calde Verrà visualizzata una H per indicare quale zona di cottura è...
 • Page 44: Area Flessibile

  3.3.4 Area flessibile • Questa area può essere utilizzata come zona singola o come quattro zone indipendenti, in base alle esigenze di cottura in qualsiasi momento. • L'area flessibile è composta da 4 induttori indipendenti che possono essere controllati separatamente due a due.
 • Page 45: Piastra Di Cottura

  3.3.5 Piastra di cottura • Questa area può impostare la potenza in base alla posizione della pentola. • Se la pentola si trova sul fondo dell'area flessibile, la potenza è impostata al livello 1. • Se la pentola si trova al centro dell'area flessibile, la potenza è impostata al livello 10. •...
 • Page 46: Modalità Pausa

  3.3.7 Modalità Pausa • È possibile interrompere il riscaldamento invece di spegnere il piano di cottura. • Quando si entra in modalità Pausa, tutti i comandi escluso quello ON/OFF sono disabilitati. Per entrare in modalità pausa Toccare brevemente il comando Pausa Tutti gli indicatori mostreranno "...
 • Page 47: Comando Timer

  3.3.9 Comando timer Il timer si può utilizzare in due modi diversi: • Si può utilizzare come contaminuti. In questo caso, il timer non spegne alcuna zona di cottura quando il tempo impostato è attivo. • È possibile impostarlo per spegnere una o due zone di cottura allo scadere del tempo impostato. Il tempo massimo del timer è...
 • Page 48 Dopo aver impostato il tempo il conteggio inizierà immediatamente. Il display visualizza il tempo restante e l'indicatore del timer lampeggia per 5 secondi. NOTA: Il puntino rosso a fianco dell'indicatore del livello di potenza si accende ad indicare che la zona è...
 • Page 49: Tempi Di Funzionamento Di Default

  3.3.10 Tempi di funzionamento di default L'autospegnimento è una funzione di sicurezza per il piano di cottura a induzione. Si attiva automaticamente ogni volta che si dimentica acceso il piano di cottura. I tempi di funzionamento di default per i vari livelli di intensità...
 • Page 50: Funzione Cook With Me

  3.3.11 Funzione Cook with me Prima di tutto, scaricare l'App hOn e installarla sul vostro dispositivo portatile. Quindi registrare il vostro piano di cottura ad induzione seguendo le istruzioni direttamente sull'App. Per effettuare l'accoppiamento tra piano cottura e APP utilizzare la seguente procedura: Premere per 4 secondi il tasto "Cook with me"...
 • Page 51: Funzione Speciale

  3.3.12 Funzione speciale Cottura a fuoco lento Fusione Bollitura Come impostare la funzione speciale Toccare il comando del cursore della zona da scaldare. La funzione Cottura a fuoco lento è ideale per cuocere salse, stufati, brasati. Premere il tasto di Cottura a fuoco lento; l'indicatore visualizza "|".
 • Page 52: Cottura A Fuoco Vivo Di Bistecche

  4.1.2 Cottura a fuoco vivo di bistecche Per cuocere e ottenere bistecche saporite: Lasciare riposare la carne a temperatura ambiente per circa 20 minuti prima della cottura. Riscaldarla in una padella per cottura con base spessa. Spennellare entrambi i lati della bistecca con olio. Spruzzare un piccolo quantitativo di olio sulla padella calda e quindi stendere la carne sulla padella calda.
 • Page 53: Cura E Pulizia

  Cura e pulizia Come Che cosa? Important Sporco quotidiano sul 1. Togliere l'alimentazione elettrica • Quando viene tolta alimentazione vetro (impronte, segni, del piano di cottura. al piano di cottura non ci saranno macchie di cibo e schizzi 2. Applicare un detergente per indicazioni di "superficie calda", non zuccherini sul vetro) tuttavia la zona di cottura può...
 • Page 54: Consigli E Accorgimenti

  Consigli e accorgimenti Problema Possibili cause Rimedio Accertarsi che il piano di cottura a induzione sia Mancanza di alimentazione. Il piano di cottura a induzione collegato all'alimentazione elettrica e che sia non si accende. acceso. Controllare che non ci sia un black-out elettrico nella vostra abitazione o nella vostra zona.
 • Page 55: Display Di Anomalie E Controllo

  Display di anomalie e controllo Il piano di cottura a induzione è dotato di una funzione di autodiagnosi. Con questo test il tecnico è in grado di controllare il funzionamento di diversi componenti senza disassemblare o smontare il piano di cottura dal piano di lavoro.
 • Page 56 2) Guasto specifico e soluzione Guasto Problema Soluzione A Soluzione B Il LED non si accende quando Mancanza di Verificare che la spina sia l'elettrodomestico è collegato. alimentazione. ben fissata alla presa e che questa sia funzionante. La scheda di Controllare il alimentazione collegamento.
 • Page 57: Installazione

  Installazione Scelta delle attrezzature di installazione Tagliare la superficie di lavoro rispettando le misure indicate sul disegno. Per l'installazione e l'uso è necessario lasciare uno spazio libero intorno al foro pari ad almeno 5 cm. Assicurarsi che lo spessore della superficie di lavoro corrisponda ad almeno 30 mm. Selezionare materiali per superfici di lavoro isolati e resistenti al calore (il legno e materiali simili fibrosi o igroscopici non devono essere utilizzati come materiali per superfici di lavoro se non impregnati) per evitare le scosse elettriche e le maggiori deformazioni causate dalle radiazioni di calore provenienti dal piano riscaldato.
 • Page 58: Prima Di Montare Il Piano Di Cottura, Assicurarsi Che

  AVVERTENZA: Garantire una ventilazione adeguata Assicurarsi che il piano di cottura a induzione sia ben ventilato e che entrata ed uscita dell'aria non siano ostruite. Per evitare il contatto accidentale con la parte inferiore del piano di cottura surriscaldata o scosse elettriche inattese durante il funzionamento, è...
 • Page 59: Una Volta Montato Il Piano Di Cottura, Assicurarsi Che

  Una volta montato il piano di cottura, assicurarsi che • Il cavo di alimentazione elettrica non sia accessibile attraverso gli sportelli o i cassetti dei mobiletti. • Sia presente un flusso adeguato di aria fresca dall'esterno dei mobiletti verso la base del piano di cottura. •...
 • Page 60: Avvertenza

  Avvertenza Il piano di cottura a induzione deve essere montato da personale o tecnici qualificati. La nostra società ha un team di professionisti a disposizione dei clienti. Non operare mai da soli. Il piano di cottura non può essere montato direttamente sopra ai seguenti elettrodomestici: lavastoviglie, frigorifero, freezer, lavatrice o asciugatrice, in quanto l'umidità...
 • Page 61 • Se il cavo è danneggiato o deve essere sostituito, l'operazione deve essere effettuata da un agente post-vendita con attrezzi dedicati, per evitare qualsiasi incidente. • Se l'elettrodomestico è collegato direttamente all'alimentazione di rete è necessario montare un sezionatore multipolare con uno spazio di almeno 3 mm tra i contatti.
 • Page 62 1. Prólogo ....................63 Advertencias de seguridad ..............63 Instalación ..................63 1.2.1 Riesgo de descarga eléctrica ............63 1.2.2 Riesgo de corte ................ 63 1.2.3 Instrucciones de seguridad importantes ........63 Operación y mantenimiento............... 64 1.3.1 Riesgo de descarga eléctrica ............65 1.3.2 Riesgo de muerte ..............
 • Page 63 Consejos de cocción ................. 80 4.1.1 Cocción a fuego lento, preparación de arroz ......... 80 4.1.2 Preparación de carne ..............81 4.1.3 Salteado ................. 81 Detección de objetos pequeños ............81 5. Ajustes de temperatura ..............81 6. Cuidado y limpieza ................82 7.
 • Page 64: Prólogo

  Prólogo or la presente, Candy Hoover Group Srl declara que el equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE y con los requisitos legales pertinentes (para el mercado de UKCA). El texto completo de la declaraci n de conformidad est disponible en la siguiente direcci n de nternet: www.candy-group.com Advertencias de seguridad Su seguridad nos importa.
 • Page 65: Operación Y Mantenimiento

  • La garantía o las reclamaciones de responsabilidad podrían carecer de validez si el electrodoméstico se instala de forma incorrecta. • Pueden utilizarlo niños a partir de 8 años de edad y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, si lo emplean bajo supervisión o se les instruye acerca de la seguridad del producto y entienden los riesgos que comporta.
 • Page 66: Riesgo De Descarga Eléctrica

  1.3.1 Riesgo de descarga eléctrica • No utilice ninguna encimera rota o agrietada. Si la superficie de la encimera se rompe o agrieta, apáguela de inmediato mediante el interruptor principal de la pared y póngase en contacto con un técnico cualificado. •...
 • Page 67: Instrucciones De Seguridad Importantes

  seguridad. Use el rascador con suma precaución y guárdelo siempre en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños. • Si no tiene precaución, puede hacerse heridas o cortes. 1.3.5 Instrucciones de seguridad importantes • No deje nunca el electrodoméstico sin vigilancia mientras se esté...
 • Page 68 técnico cualificado debe realizar cualquier otra reparación o mantenimiento. • No coloque ni deje caer objetos pesados en la encimera. • No se ponga en pie encima de la encimera. • No utilice sartenes con bordes dentados ni las arrastre por la superficie de vidrio de la encimera de inducción, ya que podría rayar el vidrio.
 • Page 69: Presentación Del Producto

  Le felicitamos por la compra de su nueva encimera de inducción. Recomendamos que lea este manual de instrucciones/instalación para que entienda bien cómo instalar y utilizar el electrodoméstico de forma correcta. Para instalarlo, lea la sección correspondiente. Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad antes de usarlo y guarde el manual de instrucciones/instalación para consultas futuras.
 • Page 70: Antes De Utilizar La Nueva Encimera De Inducción

  Lea esta guía y preste especial atención a la sección "Advertencias de seguridad". • Retire la película protectora de la encimera de inducción, si existe. Especificaciones técnicas Encimera de cocción HA2MTSJ58MB1 Zonas de cocción 4 zonas Tensión de suministro 220-240V~ 50Hz o 60Hz Potencia eléctrica instalada...
 • Page 71: Elección De Los Utensilios De Cocina Adecuados

  Elección de los utensilios de cocina adecuados • Utilice utensilios aptos para el uso con encimeras de inducción solamente. Compruebe que el símbolo de inducción aparece en el embalaje o en el fondo de la cacerola. • Para comprobar si el utensilio es válido, puede hacer la prueba del imán. Acerque un imán a la base de la cacerola.
 • Page 72: Terminar De Cocinar

  Toque el mando de encendido/apagado durante tres segundos. Después de encender la encimera se escucha un pitido y aparece "-" o "—" en el visor; esto indica que la encimera de inducción ha entrado en el modo de espera. Coloque una cacerola adecuada en la zona de cocción que desee utilizar.
 • Page 73: Uso Del Modo Boost

  Para apagar la encimera de cocción completa, toque el mando de encendido/apagado. Tenga cuidado con las superficies calientes La letra H indica la zona de cocción que está caliente. Desaparecerá cuando la temperatura de la superficie descienda y esta pueda tocarse sin peligro.
 • Page 74 En cualquier parte de la zona flexible cuando los utensilios de cocina están entre 80 y 200 mm. En el área grande cuando los utensilios de cocina de cocción son más grandes de 200 mm. Uso como zona grande Para activar el área flexible como una sola gran zona, simplemente pulse el control del área flexible.
 • Page 75: Placa De Cocción Eléctrica

  3.3.5 Placa de cocción eléctrica • Esta área puede ajustar la potencia según la posición de la olla. • Si la olla está en el fondo del área flexible, la potencia se establece en el nivel 1. • Si la olla está en el medio del área flexible, la potencia se establece en el nivel 10. •...
 • Page 76: Modo De Pausa

  3.3.7 Modo de Pausa • Puede poner la cocción en pausa en lugar de apagar la encimera. • En el modo de Pausa se desactivan todos los mandos, excepto el mando de encendido/apagado. Para activar el modo de pausa Toque corto el control de Pausa Todos los indicadores mostrarán "11"...
 • Page 77: Mando Del Temporizador

  3.3.9 Mando del temporizador El temporizador se puede utilizar de dos formas distintas: • Puede utilizarse como minutero. En este caso no se apaga ninguna zona de cocción cuando termina el tiempo programado. • Se puede programar para apagar una o varias zonas de cocción después del plazo de tiempo establecido. Se puede programar en un tiempo máximo de 99 minutos.
 • Page 78 Cuando se programe el tiempo, la cuenta atrás comenzará de inmediato. En el visor se mostrará el tiempo restante y el indicador del temporizador parpadeará durante 5 segundos. NOTA: El punto rojo situado junto al indicador del nivel de potencia se iluminará cuando se seleccione la zona.
 • Page 79: Tiempos De Trabajo Por Defecto

  3.3.10 Tiempos de trabajo por defecto La autodesconexión es una función de seguridad de la encimera de inducción. La encimera se apagará automáticamente si el usuario se olvida de apagarla. En la tabla siguiente se muestran los tiempos de uso predeterminados correspondientes a los diferentes niveles de potencia: Nivel de potencia Tiempo de uso predeterminado (hora)
 • Page 80: Función "Cook With Me

  3.3.11 Función "Cook with me" En primer lugar, deberías descargar el App hOn e instalarlo en tu dispositivo portátil. Entonces inscribe tu encimera de inducción siguiendo las instrucciones directamente del App. Para hacer el emparejamiento entre la encimera y el APP use el siguiente proceso: Pulse 4 segundos el mando "Cook with me".
 • Page 81: Función Especial

  3.3.12 Función especial Cocción a fuego lento Fusión Ebullición Cómo establecer la función especial Toque el control deslizante de la zona de cocción. La función Cocción a fuego lento es ideal para cocinar salsas, guisos, estofados. Pulse la tecla Cocción a fuego lento, el indicador se mostrará...
 • Page 82: Preparación De Carne

  4.1.2 Preparación de carne Para preparar filetes jugosos y sabrosos: Deje la carne a temperatura ambiente durante 20 minutos antes de cocinarla. Caliente una sartén de base gruesa. Unte ambos lados del filete con aceite. Vierta una pequeña cantidad de aceite en la sartén y ponga la carne en la sartén caliente.
 • Page 83: Cuidado Y Limpieza

  Cuidado y limpieza Qué Cómo Importante Suciedad del vidrio diaria 1. Apague la encimera. • Tras apagar la encimera las zonas (huellas dactilares, de cocción pueden seguir calientes 2. Aplique un producto de limpieza marcas, manchas de para encimeras de cocción aunque esté...
 • Page 84: Consejos Y Sugerencias

  Consejos y sugerencias Problema Posible causa Qué hacer Asegúrese de que la encimera de inducción No se puede encender la No hay corriente. está conectada eléctrica encimera de inducción. encendida. Compruebe si hay un corte de corriente en su domicilio o en la zona. Si ha realizado todas las comprobaciones y el problema no se soluciona, avise a un técnico cualificado.
 • Page 85: Indicador De Fallo E Inspección

  Indicador de fallo e inspección La encimera de inducción está equipada con una función de autodiagnóstico. Con esta prueba, el técnico puede comprobar el funcionamiento de varios componentes sin necesidad de desmontar o quitar la encimera de cocción de la superficie de trabajo. Solución de problemas Para las zonas 1 y 2 Problema...
 • Page 86 2) Fallo específico y solución Fallo Problema Solución A Solución B El LED no se enciende cuando la No recibe alimentación. Comprobar que la toma unidad está conectada. está bien enchufada a la red y que esta funcione correctamente. Compruebe la conexión La tarjeta de potencia secundaria y la tarjeta eléctrica.
 • Page 87: Instalación

  Instalación Selección del equipo de instalación Recorte un hueco en la encimera con arreglo a las medidas mostradas en la figura. Para instalar y utilizar la encimera habrá que reservar un espacio mínimo de 5 cm alrededor del hueco realizado. Asegúrese de que la encimera tenga un grosor mínimo de 30 mm. El material de la superficie de trabajo debe ser aislante y resistente al calor (no puede utilizarse madera u otro material fibroso o higroscópico como superficie de trabajo a menos que esté...
 • Page 88: Comprobaciones Anteriores A La Instalación De La Encimera

  ADVERTENCIA: Garantizar una ventilación adecuada Asegúrese de que la encimera de inducción esté bien ventilada y de que la entrada y la salida de aire no estén obstruidas. Para evitar un contacto accidental con la parte inferior recalentada de la encimera o una descarga eléctrica inesperada durante las operaciones, es necesario colocar un inserto de madera, fijado mediante tornillos, a una distancia mínima de 50 mm de la parte inferior de la encimera.
 • Page 89: Comprobaciones Posteriores A La Instalación De La Encimera

  Comprobaciones posteriores a la instalación de la encimera • No se puede acceder al cable eléctrico a través de cajones o puertas de armarios. • Existe una circulación suficiente de aire fresco desde el exterior del armario hasta la base de la encimera. •...
 • Page 90: Precauciones

  Precauciones La instalación de la encimera de inducción es responsabilidad de personal o técnicos cualificados. Tenemos profesionales a su disposición. Nunca realice la operación personalmente. La encimera no debe instalarse justo encima de un lavavajillas, un frigorífico, un congelador, una lavadora o una secadora, ya que la humedad dañaría los componentes electrónicos.
 • Page 91 • Si el cable está dañado o necesita reemplazarse, el servicio posventa debe realizar la operación con herramientas especiales para evitar accidentes. • Si el electrodoméstico se conecta directamente a la corriente, habrá que instalar un disyuntor omnipolar con distancia mínima de 3 mm entre contactos. •...
 • Page 92 1. Předmluva ..................93 Bezpečnostní upozornění ..............93 Instalace ..................93 1.2.1 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem ........93 1.2.2 Nebezpečí pořezání ..............93 1.2.3 Důležité bezpečnostní pokyny ............ 93 Obsluha a údržba ................94 1.3.1 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem ........94 1.3.2 Zdravotní...
 • Page 93 Kuchařské tipy................109 4.1.1 Dušení, vaření rýže..............109 4.1.2 Steaky ................... 110 4.1.3 Pro osmahnutí ................ 110 Detekce malých předmětů ............... 110 5. Nastavení teploty ................110 6. Péče a čištění .................. 111 7. Rady a tipy ..................112 8. Zobrazení závad a kontrola .............. 113 9.
 • Page 94: Předmluva

  Předmluva Spole nost Candy Hoover Group Srl t mto prohla u e, e r diov en e v souladu se sm rnic 2014/53/EU a s p slu n mi konn mi po adavky (pro trh UKCA). prohl en o shod e k dispo ici na t to internetov adrese: www.candy-group.com.
 • Page 95: Obsluha A Údržba

  poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí možným nebezpečím. • Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti nesmějí bez dozoru dospělých spotřebič čistit, ani provádět činnosti údržby. • Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
 • Page 96: Nebezpečí Horkého Povrchu

  • Tento spotřebič je v souladu s elektromagnetickými bezpečnostními normami. • Nicméně osoby s kardiostimulátory nebo jinými elektrickými implantáty (například inzulínové pumpy) se musí poradit před použitím tohoto zařízení se svým lékařem nebo výrobcem implantátu a ujistit se, že jejich implantáty nebudou ovlivněny elektromagnetickým polem.
 • Page 97 • Po použití vždy vypněte varné zóny a varnou desku podle návodu (tj. pomocí dotykových ovladačů). Nespoléhejte na funkci detekce nádoby pro vypnutí varné zóny při odebrání nádoby. • Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem, seděly, stály na něj nebo na něj šplhaly. •...
 • Page 98: Představení Výrobku

  Blahopřejeme vám ke koupi nové indukční varné desky. Doporučujeme vám, abyste věnovali nějaký čas přečtení tohoto návodu / instalační příručky a plně pochopili, jak správně spotřebič nainstalovat a používat. Pro instalací si prosím přečtěte návod k instalaci. Přečtěte si všechny pokyny ještě před použitím spotřebiče a návod si uschovejte pro další potřebu. Představení...
 • Page 99: Před Použitím Nové Indukční Varné Desky

  Přečtěte si tento návod se zvláštním důrazem na část „Bezpečnostní upozornění“. • Před použitím odstraňte z indukční varné desky všechny ochranné fólie. Technické specifikace Varná deska HA2MTSJ58MB1 Varné zóny 4 zóny Napětí v síti 220–240V~ 50Hz nebo 60Hz Instalovaný elektrický výkon...
 • Page 100: Výběr Správné Nádoby

  Výběr správné nádoby • Používejte jen nádoby vhodné pro indukční varné zóny. Podívejte se na symbol indukce na obalu nebo na spodní části nádoby. • Zda je vaše nádoba vhodná můžete zkontrolovat testem pomocí magnetu. Přiložte magnet směrem ke spodní části nádoby. V případě, že je přitahován, je nádoba vhodná...
 • Page 101: Konec Vaření

  Dotkněte se ovládání ON/OFF (ZAP/VYP) na tři vteřiny. Po zapnutí bzučák pípne, všechny displeje ukazují „-“ nebo „—“, což znamená, že indukční varná deska je ve stavu pohotovostního režimu. Na varnou zónu, kterou chcete použít, umístěte vhodnou nádobu. • Ujistěte se, že dno nádoby a povrch varné zóny jsou čisté a suché.
 • Page 102: Použití Funkce Zesilovače Výkonu

  Vypněte celou varnou desku dotykem ovladače ON/OFF (ZAP/VYP). Pozor na horké povrchy Když je varná zóna horká na dotyk, ukáže se „H“. „H“ zmizí, když se povrch ochladí na bezpečnou teplotu. To můžete použít také jako funkci úspory energie; jestliže chcete ohřát další nádoby, použijte plotýnku, která...
 • Page 103 Na velké oblasti, když je nádobí větší než 200 mm. Jako velká zóna Chcete-li aktivovat flexibilní oblast jako jednu velkou zónu, jednoduše stiskněte ovladač flexibilní oblasti. Nastavení výkonu funguje jako každá jiná normální oblast. Úroveň výkonu je jedinečná pro všechny flexibilní oblasti a lze ji vybrat pouze pomocí posuvného ovladače Pokud se hrnec přesune z přední...
 • Page 104: Francouzská Pánev

  3.3.5 Francouzská pánev • Tato oblast může nastavit výkon podle polohy hrnce. • Pokud je hrnec ve spodní části flexibilní oblasti, výkon je nastaven na úroveň 1. • Pokud je hrnec ve středové části flexibilní oblasti, výkon je nastaven na úroveň 10. •...
 • Page 105: Režim Pauzy

  3.3.7 Režim pauzy • Můžete vypnout jen ohřev, nikoli celou varnou desku. • Po vstupu do režimu pauzy jsou všechny ovladače kromě ovládání ON/OFF (ZAP/VYP) deaktivovány. Jak vstoupit do režimu pauzy Krátké stisknutí ovladače pauzy. Všechny indikátory zobrazují „11“. Jak vystoupit z režimu pauzy Krátce stiskněte ovladač...
 • Page 106: Ovladač Časovače

  3.3.9 Ovladač časovače Časovač můžete použít dvěma různými způsoby: • Můžete ho použít jako minutku. V tomto případě časovač po uplynutí nastaveného času nezapne žádnou varnou zónu. • Můžete také nastavit, aby časovač po uplynutí nastaveného času zapnul jednu nebo více varných zón. Časovač...
 • Page 107 Když je čas nastaven, začne se ihned odpočítávat. Na displeji se zobrazí zbývající čas a indikátor časovače bude blikat po dobu 5 sekund. POZNÁMKA: Červená kontrolka u ukazatele výkonu se rozsvítí a signalizuje výběr této zóny. Po uplynutí nastaveného času se příslušná varná zóna automaticky vypne.
 • Page 108: Výchozí Provozní Časy

  3.3.10 Výchozí provozní časy Automatické vypnutí plní funkci bezpečnostní ochrany pro indukční varnou desku. Ta se automaticky vypne, pokud ji zapomenete vypnout vy. Výchozí provozní časy pro různé úrovně výkonu jsou uvedeny v následující tabulce: Stupeň výkonu Výchozí provozní časovač (hodiny) Stupeň...
 • Page 109: Funkce Cook With Me (Vařte Se Mnou)

  3.3.11 Funkce Cook with me (Vařte se mnou) Nejprve byste si měli stáhnout aplikaci hOn a nainstalovat ji do svého přenosného zařízení. Poté zaregistrujte indukční varnou desku podle pokynů přímo z aplikace. Pro spárování mezi varnou deskou a aplikací použijte následující postup: Stiskněte tlačítko Cook with me (Vařte se mnou) na 4 sekundy.
 • Page 110: Speciální Funkce

  3.3.12 Speciální funkce Rozmrazení Jak nastavit speciální funkci Dotkněte se posuvného ovladače varné zóny. „|“. Funkce Tání je ideálním řešením pro rozpuštění čokolády, másla. Tato funkce vám pomůže připravit všechny druhy dezertů nebo omáček. Stiskněte tlačítko Tání, indikátor bude zobrazovat „| |“. Funkce vaření...
 • Page 111: Steaky

  4.1.2 Steaky Jak připravit šťavnaté steaky: Před vařením nechte maso odležet při teplotě místnosti po dobu přibližně 20 minut. Zahřejte pánev s těžkým dnem. Potřete obě strany steaku olejem. Do rozpálené pánve pokapejte malé množství oleje a poté na rozpálenou pánev přidejte maso. Během pečení...
 • Page 112: Péče A Čištění

  Péče a čištění Jak? Důležité upozornění Každodenní znečištění 1. Vypněte napájení varné desky. • Když je vypnuto napájení varné skla (otisky prstů, desky, nebude indikován žádný 2. Naneste čistič na varnou desku, skvrny, zbytky potravin „horký povrch“, ale varná zatímco je sklo ještě teplé (ale ne nebo loužičky bez cukru horké!).
 • Page 113: Rady A Tipy

  Rady a tipy Problém Možné příčiny Co dělat Zkontrolujte, zda je indukční Indukční varnou desku nejde Není napájení. varná deska připojená zapnout. napájení, a to je zapnuté. Zkontrolujte, zda není výpadek proudu ve vašem domě nebo okolí. Pokud jste zkontrolovali všechno a problém přetrvává, obraťte se na kvalifikovaného technika.
 • Page 114: Zobrazení Závad A Kontrola

  Zobrazení závad a kontrola Indukční varná deska je vybavena autodiagnostickou funkcí. S tímto testem je technik schopen zkontrolovat funkci několika dílů bez demontáže nebo vytažení varné desky z pracovní plochy. Odstraňování problémů Pro zóny 1 a 2 Problém Možné příčiny Co dělat E1, E2, E7, C1 Selhání...
 • Page 115 Konkrétní porucha a řešení Porucha Problém Řešení A Řešení B LED dioda se nerozsvítí, když je Není dodáváno Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen. napájení. zástrčka pevně v zásuvce a zásuvka funguje. Porucha připojení Zkontrolujte připojení. přídavné napájecí desky a desky displeje. Poškození...
 • Page 116: Instalace

  Instalace Výběr zařízení pro instalaci Vyřízněte pracovní plochu podle rozměrů ve výkresu. Za účelem instalace a použití musí být kolem otvoru zachován alespoň 5cm prostor. Ujistěte se, že tloušťka pracovní plochy je nejméně 30 mm. Vyberte tepelně odolný pracovní povrchový materiál (dřevo nebo podobný...
 • Page 117: Před Instalací Varné Desky Zkontrolujte, Zda

  VAROVÁNÍ: Zajistěte dostatečné větrání Přesvědčte se, že je indukční varná deska dobře větraná a že přívod ani odvod vzduchu nejsou ucpané. Aby nedošlo k náhodnému dotyku přehřátého dna varné desky nebo neočekávanému zásahu elektrickým proudem při práci, je nutné umístit dřevěnou vložku upevněnou šrouby v minimální vzdálenosti 50 mm od spodní...
 • Page 118: Po Instalaci Varné Desky Zkontrolujte Zda

  Po instalaci varné desky zkontrolujte zda: • Napájecí kabel není přístupný žádnými dvířky ani zásuvkami. • Je zajištěno dostatečné proudění čerstvého vzduchu z vnější strany skříněk na spodek varné desky. • Je-li varná deska instalována nad zásuvku nebo skříňku, je na spodku varné desky umístěna tepelná izolace.
 • Page 119: Upozornění

  Upozornění Instalaci varné desky musí provést kvalifikovaná osoba nebo technik. V případě zájmu můžeme zprostředkovat vhodné odborníky. Nikdy se nepokoušejte provádět instalaci sami. Varná deska nesmí být umístěna přímo nad myčkou nádobí, chladničkou, mrazničkou, pračkou nebo sušičkou, protože vlhkost by mohla poškodit elektroniku varné desky. Indukční...
 • Page 120 • Je-li kabel poškozený, nebo má být nahrazen, musí tuto práci provést pracovník poprodejního servisu s příslušnými nástroji, aby nedošlo k úrazu. • Je-li spotřebič připojen přímo k elektrické síti, musí být instalován vícepólový jistič s minimálním otvorem 3 mm mezi kontakty. •...
 • Page 121 1. Úvod ....................122 Bezpečnostné upozornenia ............... 122 Inštalácia ..................122 1.2.1 Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom ........ 122 1.2.2 Nebezpečenstvo porezania ............122 1.2.3 Dôležité bezpečnostné pokyny ..........122 Prevádzka a údržba ................. 123 1.3.1 Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom ........ 123 1.3.2 Ohrozenie zdravia ..............
 • Page 122 Tipy pre varenie ................138 4.1.1 Slabé vrenie, varenie ryže ............138 4.1.2 Prudké opečenie steaku ............139 4.1.3 Pri smažení ................139 Detekcia malých predmetov ............. 139 5. Nastavenia teplotného stupňa ............139 6. Starostlivosť a čistenie ..............140 7.
 • Page 123: Úvod

  Úvod Spolo nos Candy Hoover Group Srl t mto vyhlasu e, e r diov ariadenie e v s lade so smernicou 2014/53/E a s pr slu n mi konn mi po iadavkami (pre trh UKCA). nenie vyhl senia o hode e k dispo cii na te to internetove adrese: www.candy-group.com.
 • Page 124: Prevádzka A Údržba

  • Tento spotrebič môžu používať deti staršie než 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a ak chápu nebezpečenstvá s ním súvisiace. •...
 • Page 125: Ohrozenie Zdravia

  1.3.2 Ohrozenie zdravia • Toto zariadenie spĺňa elektromagnetické bezpečnostné normy. • Ľudia s kardiostimulátorom alebo inými elektrickými implantátmi (napríklad inzulínovými pumpami) sa musia pred používaním tohto zariadenia poradiť s lekárom alebo výrobcom implantátu, aby sa uistili, že ich implantáty nebudú ovplyvnené elektromagnetickým poľom.
 • Page 126 • Po použití vždy vypnite varné zóny a varnú dosku podľa uvedeného v tomto návode (napr. pomocou dotykových ovládačov). Nespoliehajte sa, že funkcia detekcie hrncov vypne varné zóny, keď odoberiete hrnce. • Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali, alebo aby si naň sadali, stavali sa naň...
 • Page 127: Údaje O Výrobku

  Gratulujeme vám k zakúpeniu novej indukčnej varnej dosky. Odporúčame vám venovať určitý čas čítaniu tohto návodu na použitie/inštaláciu, aby ste plne porozumeli, ako sa správne inštaluje a ovláda. Informácie o inštalácii sú uvedené v časti týkajúcej sa inštalácie. Pred použitím si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a návod na použitie/inštaláciu si uchovajte pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali.
 • Page 128: Predtým, Ako Začnete Používať Svoju Novú Indukčnú Varnú Dosku

  Prečítajte si tento návod, pričom osobitnú pozornosť venujte časti „Bezpečnostné upozornenia“. • Odstráňte ochrannú fóliu, ktorá sa môže ešte stále nachádzať na indukčnej varnej doske. Technické údaje Varná doska HA2MTSJ58MB1 Varné zóny 4 zóny Napájacie napätie 220–240V~ 50Hz alebo 60Hz Inštalované...
 • Page 129: Výber Vhodného Riadu

  Výber vhodného riadu • Používajte len riad s dnom vhodným na indukčné varenie. Pozrite sa, či sa obale alebo na dne hrnca nachádza symbol indukcie. • Vhodnosť riadu si môžete overiť aj vykonaním magnetického testu. Pohybujte magnetom smerom ku dnu hrnca. Ak sa pritiahne, hrniec je vhodný pre indukciu.
 • Page 130: Ukončenie Varenia

  Dotknite sa ovládača ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) na tri sekundy. Po zapnutí jedenkrát zaznie zvuková signalizácia, všetky zobrazenia ukazujú „-“ alebo „—“, čím indikujú, že indukčná varná doska prešla do stavu pohotovostného režimu. Položte vhodný hrniec na varnú zónu, ktorú chcete použiť. •...
 • Page 131: Používanie Funkcie Boost

  Celú varnú dosku vypnite dotykom ovládača ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť). Dávajte pozor na horúce povrchy. Indikátor „H“ ukazuje, ktorá varná zóna je horúca na dotyk. Zmizne, keď sa povrch ochladí na bezpečnú teplotu. Môže sa použiť aj ako funkcia úspory energie – ak chcete ohrievať ďalšie hrnce, použite platňu, ktorá...
 • Page 132 V akejkoľvek časti flexibilnej zóny, keď má riad veľkosť od 80 do 200 mm. Na veľkej oblasti, keď je riad väčší ako 200 mm. Veľká zóna Ak chcete aktivovať flexibilnú oblasť ako samostatnú veľkú zónu, jednoducho stlačte ovládač flexibilnej zóny. Nastavenie výkonu funguje ako v ktorejkoľvek inej oblasti.
 • Page 133: Francúzska Doska

  3.3.5 Francúzska doska • V tejto oblasti je možné nastaviť výkon podľa polohy hrnca. • Ak je hrniec na spodnej časti flexibilnej oblasti, napájanie je nastavené na úroveň 1. • Ak je hrniec uprostred flexibilnej oblasti, napájanie je nastavené na úroveň 10. •...
 • Page 134: Režim Pozastavenia

  3.3.7 Režim pozastavenia • Namiesto vypnutia varnej dosky môžete jej výkon pozastaviť. • Pri prechode do režimu pozastavenia sú všetky ovládače okrem ovládača ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) sú deaktivované. Spustenie režimu pozastavenia Krátke stlačenie ovládača na prerušenie varenia. Všetky indikátory zobrazia „11“. Skončenie režimu pauzy Krátke stlačenie ovládača na prerušenie varenia.
 • Page 135: Ovládač Časovača

  3.3.9 Ovládač časovača Časovač môžete použiť dvoma rôznymi spôsobmi: • Môžete ho používať ako minútku. V takom prípade časovač nevypne po uplynutí nastaveného času žiadnu varnú zónu. • Môžete ho nastaviť na vypnutie jednej alebo viacerých varných zón po uplynutí nastaveného času. Maximálny limit časovača je 99 min.
 • Page 136 Po nastavení sa čas začne okamžite odpočítavať. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas a indikátor časovača bude blikať 5 sekúnd. POZNÁMKA: Červená bodka vedľa indikátora úrovne výkonu bude svietiť pre indikáciu, že je zvolená príslušná zóna. Po uplynutí nastaveného času časovača varenia sa príslušná...
 • Page 137: Predvolený Čas Prevádzky

  3.3.10 Predvolený čas prevádzky Automatické vypnutie je bezpečnostná ochranná funkcia indukčnej varnej dosky. Ak ju niekedy zabudnete po varení vypnúť, automaticky sa vypne. Predvolené časy prevádzky pre rôzne úrovne výkonu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: Úroveň výkonu Predvolený časovač prevádzky (hodina) Úroveň...
 • Page 138: Funkcia „Cook With Me" (Var So Mnou)

  3.3.11 Funkcia „Cook with me“ (Var so mnou) Najprv by ste si mali stiahnuť aplikáciu hOn a nainštalovať ju do mobilného zariadenia. Potom zaregistrujte svoju indukčnú dosku podľa pokynov v aplikácii. Na spárovanie aplikácie a varnej dosky postupujte nasledovne: Stlačte na 4 sekundy tlačidlo „Cook with me“ (Var so mnou). Po uplynutí 4 sekúnd číslice ČASOVAČA začnú blikať...
 • Page 139: Špeciálna Funkcia

  3.3.12 Špeciálna funkcia Roztápanie Ako nastaviť špeciálnu funkciu Dotknite sa posuvného ovládača výberu ohrevnej zóny. „|“. Funkcia Roztopenie je ideálnym riešením pre rozpustenie čokolády, masla. Táto funkcia vám pomôže pripraviť všetky druhy dezertov alebo omáčok. Stlačte kláves Roztopenie, indikátor zobrazí „| |“. Funkcia Varenie je ideálna na varenie vody alebo akejkoľvek kvapaliny.
 • Page 140: Prudké Opečenie Steaku

  4.1.2 Prudké opečenie steaku Pre prípravu šťavnatých steakov: Pred varením ponechajte mäso približne 20 minút pri izbovej teplote. Vyhrejte panvicu s ťažkým dnom. Potrite obe strany steaku olejom. Nakvapkajte malé množstvo oleja do horúcej panvice a potom položte mäso na horúcu panvicu. Počas tepelnej prípravy steak prevráťte iba raz.
 • Page 141: Starostlivosť A Čistenie

  Starostlivosť a čistenie Čo? Ako? Dôležité! Každodenné znečistenie 1. Vypnite napájanie varnej dosky. • Ak je napájanie varnej dosky na skle (odtlačky prstov, vypnuté, nebude zobrazená 2. Naneste čistiaci prostriedok na škvrny, škvrny od jedla varné dosky, kým je sklo ešte indikácia „horúci povrch“,...
 • Page 142: Rady A Tipy

  Rady a tipy Problém Možné príčiny Čo robiť Uistite sa, že je indukčná Indukčná varná doska sa Nie je napájaná. varná doska pripojená nedá zapnúť. napájaniu a že je zapnutá. Skontrolujte, či vo vašom dome alebo oblasti nedošlo k výpadku prúdu.
 • Page 143: Zobrazenie Chýb A Kontrola

  Zobrazenie chýb a kontrola Indukčná varná doska je vybavená samodiagnostickou funkciou. Touto skúškou technik môže skontrolovať funkciu niekoľkých komponentov bez demontovania alebo odmontovania varnej dosky z pracovného povrchu. Riešenie problémov Pre zóny 1 a 2 Problém Možné príčiny Čo robiť E1, E2, E7, C1 Porucha teplotného snímača.
 • Page 144 Konkrétne zlyhanie a riešenie Chyba Problém Riešenie A Riešenie B Žiadne napájanie. LED sa nezapne pri zapojení Skontrolujte, či je jednotky do siete. zástrčka pevne zaistená v zásuvke a či zásuvke funguje. Pripojenie pomocnej Skontrolujte pripojenie. elektrickej dosky a dosky displeja zlyhalo. Pomocná...
 • Page 145: Inštalácia

  Inštalácia Výber miesta inštalácie Vyrežte pracovnú dosku podľa rozmerov uvedených na obrázku. Pre účely inštalácie a používania je potrebné ponechať okolo otvoru najmenej 5 cm voľného priestoru. Uistite sa, že hrúbka pracovnej dosky je najmenej 30 mm. Zvoľte pracovnú dosku z tepelne odolného materiálu (drevo s podobné...
 • Page 146: Pred Inštaláciou Varnej Dosky Sa Uistite, Že

  VAROVANIE: Zaistenie primeraného odvetrávania Uistite sa, že je indukčná varná doska dobre odvetrávaná a že vstup ani výstup vzduchu nie sú blokované. Aby nedošlo k náhodnému dotyku s prehriatym spodkom varnej dosky alebo k neočakávanému úrazu elektrickým prúdom počas práce, je potrebné umiestniť drevenú vložku upevnenú...
 • Page 147: Po Inštalácii Varnej Dosky Sa Uistite, Že

  Po inštalácii varnej dosky sa uistite, že • Napájací kábel nie je prístupný cez dvierka skriniek alebo zásuvky. • Je dostatočné prúdenie čerstvého vzduchu zvonka skriniek ku dnu varnej dosky. • Ak je varná doska nainštalovaná nad zásuvkou alebo skrinkou, pod dnom varnej dosky je nainštalovaná tepelná...
 • Page 148: Upozornenia

  Upozornenia Indukčnú varnú platňu musí nainštalovať kvalifikovaný personál alebo technik. Náš servis poskytuje profesionálov. Nikdy sa nepokúšajte varnú dosku nainštalovať sami. Varná doska sa nesmie inštalovať priamo nad umývačku, chladničku, mrazničku, práčku ani sušičku odevov, pretože vlhkosť môže poškodiť elektroniku varnej dosky. Indukčná...
 • Page 149 • Ak je kábel poškodený alebo vhodný na výmenu, tento úkon musí vykonať obchodný zástupca s príslušným vybavením, aby nedošlo k nehode. • Ak sa zariadenie pripája priamo k sieti, musí sa nainštalovať všepólový istič s minimálnou medzerou medzi kontaktmi 3 mm. •...
 • Page 150 1. Prefácio ................... 151 1.1 Avisos de segurança ................ 151 1.2 Instalação ..................151 1.2.1 Perigo de choque elétrico ............151 1.2.2 Risco de cortes ............... 151 1.2.3 Instruções de segurança importantes......... 151 1.3 Operação e manutenção ..............153 1.3.1 Perigo de choque elétrico ............
 • Page 151 4. Instruções para cozinhar ..............168 4.1 Dicas para cozinhar ................. 168 4.1.1 Cozinhar em lume brando, cozinhar arroz ........168 4.1.2 Selar bife ................169 4.1.3 Para refogar ................169 4.2 Detetar pequenos itens ..............169 5. Ajustes de calor ................169 6.
 • Page 152: Prefácio

  Prefácio ela presente, a Candy Hoover Group Srl declara que o equipamento de r dio est em conformidade com a Directiva 2014/53/UE e com os requisitos estatut rios relevantes (para o mercado UKCA). texto completo da declara o de conformidade est dispon vel no seguinte endere o nternet: www.candy-group.com 1.1 Avisos de segurança A sua segurança é...
 • Page 153 • A instalação incorreta do equipamento pode anular a garantia ou qualquer reclamação. • Este equipamento pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com incapacidade física, sensorial ou mental, ou sem experiência e conhecimentos para o fazer, desde que supervisionadas ou devidamente orientadas relativamente ao uso seguro do equipamento e sobre os perigos envolvidos.
 • Page 154: 1.3 Operação E Manutenção

  1.3 Operação e manutenção 1.3.1 Perigo de choque elétrico • Não cozinhar com uma placa partida ou rachada. Se a superfície da placa partir ou rachar, desligar imediatamente o equipamento da alimentação elétrica (interruptor mural) e contactar um técnico qualificado. •...
 • Page 155: 1.3.5 Instruções De Segurança Importantes

  extremo cuidado e guardar sempre em segurança e fora do alcance das crianças. • Caso contrário, podem ocorrer ferimentos ou cortes. 1.3.5 Instruções de segurança importantes • Não deixar o equipamento sem supervisão durante a sua utilização. O transbordar de líquidos provoca fumos e derrames de gordura que podem incendiar.
 • Page 156 • Não usar panelas com fundos dentados nem as arrastar pela superfície do vidro de indução, para não riscar o vidro. • Não usar esfregões ou qualquer outro material de abrasivo de limpeza para limpar a sua placa, porque riscam o vidro de indução.
 • Page 157: Apresentação Do Produto

  Parabéns pela compra da sua nova Placa de Indução. Recomendamos que dedique algum tempo à leitura deste Manual de Instruções / Instalação para compreender a sua instalação e operação corretas. Sobre a instalação, leia a secção de instalação. Leia todas as instruções de segurança atentamente antes de usar e conserve este Manual de Instruções / Instalação para referência futura.
 • Page 158: 2.3 Funcionamento

  Leia este guia, especialmente a secção “Avisos de segurança”. • Remover qualquer película de proteção que possa encontrar na placa de indução. 2.5 Especificação técnica Placa de indução HA2MTSJ58MB1 Zonas de indução 4 Zonas Tensão de alimentação 220-240V~ 50Hz ou 60Hz Potência elétrica instalada...
 • Page 159: 3.2 Selecionar As Panelas Adequadas

  3.2 Selecionar as panelas adequadas • Usar apenas panelas com uma base adequada para cozinha por indução. Procure o símbolo de indução na embalagem ou no fundo da panela. • É ainda possível confirmar se as suas panelas são as adequadas, através de um teste magnético.
 • Page 160: 3.3 Como Usar

  3.3 Como usar 3.3.1 Começar a cozinhar Tocar no controlo ON/OFF durante três segundos. Depois de ligada, o bip toca uma vez, e todos os visores apresentam "-" ou"--", a indicar que a placa de indução entrou no modo de standby.
 • Page 161: 3.3.2 Terminar De Cozinhar

  3.3.2 Terminar de cozinhar Tocar no controlo de seleção da zona de indução que pretende desligar. Desligar a zona de cozedura tocando no cursor para "1 Certifique-se de que o visor mostra "0". Desligar a placa tocando no controlo ON/OFF. Cuidado com as superfícies quentes A letra H indica que a zona de indução ainda está...
 • Page 162: 3.3.4 Área Flexível

  • A zona de cozedura volta à sua configuração original após 5 minutos. • Se o ajuste de indução original for igual a 0, volta para 14 após 5 minutos. 3.3.4 Área flexível • Esta área pode ser usada como uma zona única ou como quatro zonas independentes, de acordo com as necessidades de cozedura.
 • Page 163: 3.3.5 Placa Francesa

  3.3.5 Placa francesa • Esta área pode definir a potência de acordo com a posição da panela. • Se a panela estiver na parte inferior da área flexível, a energia é ajustada para o Nível 1. • Se a panela estiver no meio da área flexível, a energia é ajustada para o Nível 10. •...
 • Page 164: Função De Gestão De Energia

  3.3.8 Função de gestão de energia • É possível definir um nível máximo de absorção de energia para a placa de indução, selecionando diferentes faixas de potência. • As placas de indução podem ser limitadas automaticamente para trabalhar num nível de potência mais baixo, para evitar o risco de sobrecarga.
 • Page 165 Definir o tempo tocando o controlo “-” ou “+” do temporizador. Dica: Tocar o controlo “-” ou “+” do temporizador uma vez para diminuir ou aumentar 1 minuto. Manter pressionado o controlo “-” ou “+” do temporizador para diminuir ou aumentar 10 minutos.
 • Page 166 Definir mais zonas: Os passos para definir mais zonas são semelhantes aos passos para definir uma zona; Quando definir o tempo para várias zonas de cozedura em simultâneo, os pontos decimais das zonas de cozedura relevantes estão ligados. O visor dos minutos mostra o min. temporizador O ponto da zona correspondente pisca.
 • Page 167: Períodos De Trabalho Por Defeito

  3.3.10 Períodos de trabalho por defeito O desligamento automático é uma função de segurança da placa de indução. Desliga automaticamente a placa sempre que o utilizador se esquecer de desligar a zona de indução. Os tempos de utilização por defeito para os vários níveis de potência são apresentados na tabela abaixo: Nível de potência Temporizador de trabalho por defeito (hora)
 • Page 168: Função "Cook With Me

  3.3.11 Função «Cook with me» Em primeiro lugar, é necessário baixar a App hOn e instalar a mesma no dispositivo portátil. De seguida, registar a placa de indução seguindo as instruções diretamente da App. Para emparelhar a placa de indução e a app, proceda da seguinte forma: Pressionar durante 4 segundos o botão «Cook with me».
 • Page 169: Função Especial

  3.3.12 Função especial Manter quente Derreter Ferver Como definir a função especial Tocar o controlo deslizante da zona de indução A função Manter quente é ideal para manter os cozinhados a uma temperatura constante. Pressionar a tecla Manter quente, até o indicador mostrar "|" A função Derreter é...
 • Page 170: 4.1.2 Selar Bife

  4.1.2 Selar bife Para cozinhar bifes suculentos: 1. Deixar a carne repousar à temperatura ambiente durante 20 minutos antes de cozinhar. 2. Aquecer uma frigideira pesada. 3. Pincelar ambos os lados do bife com óleo/azeite. Borrifar uma pequena quantidade de óleo/azeite na frigideira e colocar o bife.
 • Page 171: Cuidados E Limpeza

  Cuidados e limpeza O quê? Como Important A sujidade diária em 1. Desligar a alimentação elétrica • Quando a alimentação elétrica da vidros (dedadas, marcas, da placa. placa de indução está desligada, não manchas, deixadas por existe nenhuma indicação 2. Aplicar o produto de limpeza alimentos e derrames enquanto o vidro está...
 • Page 172: Dicas E Sugestões

  Dicas e sugestões Problema Possíveis causas O que fazer Confirmar placa Sem alimentação elétrica. A placa de indução não pode indução está ligada à rede ser ligada. elétrica e se está ligada. Verifique se há eletricidade na casa e na sua área. Se verificou tudo isto e o problema continua, contacte um técnico qualificado.
 • Page 173: Visor De Falhas E Inspeção

  Visor de falhas e inspeção A placa de indução está equipada com uma função de diagnóstico automático. Com este teste, o técnico consegue verificar o funcionamento de diversos componentes sem desmontar a placa da superfície de trabalho. Resolução de problemas Para as zonas 1 e 2 Problema Possíveis causas...
 • Page 174 2) Falha específica e solução Falha Problema Solução A Solução B O LED não acende quando a Sem potência fornecida. Confirmar se a ficha está unidade é ligada. bem fixa na tomada e se a tomada está a funcionar. A placa de alimentação Verifique a ligação.
 • Page 175: Instalação

  Instalação 9.1 Seleção do equipamento de instalação Cortar a superfície de trabalho de acordo com as medidas apresentadas no desenho. Para instalação e utilização, deve ser deixado em volta do furo um espaço de 5 cm. Confirmar se s espessura da superfície de trabalho é...
 • Page 176: Antes De Instalar A Placa, Certificar-Se Que

  AVISO: Garantir Ventilação Adequada Certificar-se sempre que a placa de indução está bem ventilada e que a entrada e saída de ar não estão bloqueadas. Para evitar um contacto acidental com o fundo de sobreaquecimento da placa ou um choque elétrico inesperado durante o funcionamento, é...
 • Page 177: Depois De Instalar A Placa, Certificar-Se Que

  Depois de instalar a placa, certificar-se que • O cabo de alimentação de potência não é acessível através das portas ou gavetas dos armários. • Existe um fluxo de ar adequado do exterior dos armários para a base da placa. •...
 • Page 178: Cuidados

  Cuidados 1. A placa de indução deve ser instalada por pessoal técnico qualificado. Temos profissionais ao seu serviço. Não realizar estas operações você mesmo. 2. A placa não deve ser instalada diretamente por cima da máquina de lavar loiça, frigorífico, arca congeladora, máquina de lavar ou máquina de secar, pois a humidade pode danificar a parte eletrónica da placa 3.
 • Page 179 Amarelo/ verde Castanho Preto Azul • Se o cabo estiver danificado ou tiver que ser substituído, a operação deve ser realizada pelo agente pós-venda, com ferramentas dedicadas para evitar qualquer acidente. • Se o equipamento estiver ligado diretamente à rede , deve ser instalado um disjuntor monopolar com uma abertura mínima de 3 mm entre contactos.
 • Page 180 1. Słowo wstępne ....................181 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa ............ 181 Instalacja ....................181 1.2.1 Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym ........181 1.2.2 Ryzyko skaleczenia ................181 1.2.3 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ........181 Obsługa i konserwacja ................182 1.3.1 Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym ........182 1.3.2 Zagrożenie zdrowia ................
 • Page 181 3.3.11 Funkcja Gotuj ze mną ................196 3.3.12 Funkcje specjalne ................197 4. Wskazówki dotyczące gotowania ..............197 Porady dotyczące gotowania ..............197 4.1.1 Gotowanie na wolnym ogniu, gotowanie ryżu ........197 4.1.2 Pieczony stek ..................198 4.1.3 Do smażenia metodą stir-frying ............198 Wykrywanie małych przedmiotów ..............
 • Page 182: Słowo Wstępne

  Słowo wstępne Niniejszym Candy Hoover Group Srl oświadcza, że sprzęt radiowy jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE oraz z odpowiednimi wymogami ustawowymi (dla rynku UKCA). Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest na stronie internetowej pod następującym adresem: www.candy-group.com Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne.
 • Page 183: Obsługa I Konserwacja

  sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy pod warunkiem, że są one pod odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i rozumieją związane z nim zagrożenia. • Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez dozoru. •...
 • Page 184: Zagrożenie Zdrowia

  Zagrożenie zdrowia 1.3.2 • To urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa elektromagnetycznego. • Jednak osoby z rozrusznikami serca lub innymi implantami elektrycznymi (takimi jak pompy insulinowe) muszą skonsultować się z lekarzem lub producentem implantu przed użyciem tego urządzenia, aby upewnić się, że ich implanty nie będą narażone na działanie pola elektromagnetycznego.
 • Page 185 • Nigdy nie używaj urządzenia do ogrzewania lub ogrzewania pomieszczenia. • Po użyciu zawsze wyłączaj pola grzejne i płytę grzejną zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji (tj. za pomocą przycisków dotykowych). Nie należy polegać na funkcji wykrywania naczynia w celu wyłączenia stref gotowania po zdjęciu naczyń. •...
 • Page 186: Wprowadzenie Do Produktów

  zakupu nowej płyty indukcyjnej. Gratulujemy Zalecamy poświęcenie trochę czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi / instalacji, aby w pełni zrozumieć, jak prawidłowo ją zainstalować i obsługiwać. Aby zainstalować, przeczytaj sekcję dotyczącą instalacji. Przed użyciem przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zachowaj niniejszą...
 • Page 187: Teoria Działania

  Przeczytaj ten przewodnik, zwracając szczególną uwagę na sekcję „Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa”. • Usuń wszelkie folie ochronne, które mogą nadal znajdować się na Twojej płycie indukcyjnej. Specyfikacja techniczna Płyta do gotowania HA2MTSJ58MB1 Strefy gotowania 4 strefy Napięcie zasilania 220-240V~ 50Hz lub 60Hz Zainstalowana moc elektryczna...
 • Page 188: Wybór Odpowiedniego Naczynia

  Wybór odpowiedniego naczynia • Używaj wyłącznie naczyń z dnem przystosowanym do gotowania indukcyjnego. Poszukaj symbolu indukcji na opakowaniu lub na dnie naczynia. • Możesz sprawdzić, czy Twoje naczynie jest odpowiednie, przeprowadzając test magnesu. Przesuń magnes w kierunku podstawy naczynia. Jeśli zostanie przyciągnięty, patelnia nadaje się...
 • Page 189: Użycie

  Użycie 3.3.1 Rozpocznij pieczenie Dotknij przycisku WŁ./WYŁ. przez trzy sekundy. Po włączeniu rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, na wszystkich wyświetlaczach pojawi się „-” lub „—”, co oznacza, że płyta indukcyjna przeszła w stan czuwania. Umieść odpowiednią patelnię na strefie gotowania, której chcesz użyć.
 • Page 190: Zakończ Gotowanie

  Zakończ gotowanie 3.3.2 Dotknij przycisku wyboru stref grzewczych, które chcesz wyłączyć Wyłącz strefę grzewczą, dotykając suwaka „1”. Upewnij się, że wyświetlacz pokazuje „0”. Wyłącz całą płytę grzejną, dotykając przycisku WŁ./WYŁ. Uważaj na gorące powierzchnie „H” wskaże, która strefa gotowania jest gorąca.
 • Page 191: Elastyczny Obszar

  3.3.4 Elastyczny obszar • Obszar ten może być używany jako pojedyncza strefa lub jako cztery, niezależne strefy, w zależności od potrzeb gotowania w dowolnym momencie. • Elastyczny obszar składa się z 4 niezależnych grzałek, które mogą być sterowane oddzielnie dwa na dwa. Podczas pracy jako pojedyncza strefa część, która nie jest przykryta naczyniem, jest automatycznie wyłączana po jednej minucie.
 • Page 192: French Plaque

  3.3.5 French Plaque • Ten obszar może ustawić moc zgodnie z pozycją garnka. • Jeśli garnek znajduje się na dole elastycznego obszaru, moc jest ustawiona na poziom 1. • Jeśli garnek znajduje się na środku elastycznego obszaru, moc jest ustawiona na poziom 10. •...
 • Page 193: Tryb Wstrzymania

  3.3.7 Tryb wstrzymania • Możesz wstrzymać ogrzewanie zamiast wyłączać płytę. • Po wejściu w tryb wstrzymania wszystkie elementy sterujące z wyjątkiem sterowania WŁ.WYŁ. są wyłączone. Aby przejść do trybu wstrzymania Krótkie dotknięcie kontrolki wstrzymania Wskaźnik wyświetli „11” Aby wyjść z trybu wstrzymania Dotknij krótko kontrolkę...
 • Page 194: Przycisk Minutnika

  3.3.9 Przycisk minutnika Możesz użyć minutnika na dwa różne sposoby: • Możesz go używać jako regulatora czasu. W takim przypadku minutnik nie wyłączy żadnej strefy grzejnej po upływie ustawionego czasu. • Możesz ustawić go tak, aby wyłączało jedno pole grzejne po upływie ustawionego czasu. Maksymalny czas to 99 min.
 • Page 195 Gdy czas zostanie ustawiony, odliczanie rozpocznie się natychmiast. Wyświetlacz pokaże pozostały czas, a wskaźnik minutnika będzie migał przez 5 sekund. UWAGA: Czerwona kropka obok wskaźnika poziomu mocy zaświeci się, wskazując wybraną strefę. Po wygaśnięciu minutnika gotowania odpowiednia strefa grzejna zostanie automatycznie wyłączona.
 • Page 196: Domyślne Czasy Pracy

  Domyślne czasy pracy 3.3.10 Automatyczne wyłączanie to funkcja zabezpieczająca Twojej płyty indukcyjnej. Wyłącza się automatycznie, jeśli kiedykolwiek zapomnisz wyłączyć gotowanie. W poniższej tabeli przedstawiono domyślne czasy pracy dla różnych poziomów mocy: Poziom mocy Domyślny licznik czasu pracy (godzina) Poziom mocy Domyślny licznik czasu pracy (godzina) Po zdjęciu garnka płyta indukcyjna może natychmiast przerwać...
 • Page 197: Funkcja Gotuj Ze Mną

  Funkcja Gotuj ze mną 3.3.11 Przede wszystkim należy pobrać aplikację hOn i zainstalować ją na swoim urządzeniu przenośnym. Następnie zarejestruj swoją płytę indukcyjną, postępując zgodnie z instrukcjami bezpośrednio z aplikacji. Aby wykonać parowanie między płytą a aplikacją, użyj następującego procesu: Naciśnij 4 sekundy przycisk Cook with me.
 • Page 198: Funkcje Specjalne

  3.3.12 Funkcje specjalne Gotowanie na wolnym ogniu Roztapianie Gotowanie Jak ustawić funkcję specjalną? Dotknij przycisku wyboru strefy grzewczej. Funkcja gotowania na wolnym ogniu jest idealna do gotowania sosów, gulaszu, potraw duszonych. Naciśnij klawisz Gotowanie na wolnym ogniu, wskaźnik pokaże "|" Funkcja topienia to idealne rozwiązanie do topienia czekolady, masła.
 • Page 199: Pieczony Stek

  4.1.2 Pieczony stek Aby ugotować soczyste, aromatyczne steki: • Odstaw mięso w temperaturze pokojowej na około 20 minut przed gotowaniem. • Podgrzej patelnię z ciężką podstawą. • Posmaruj obie strony steku olejem. Skrop niewielką ilość oleju na rozgrzaną patelnię, a następnie połóż mięso na rozgrzaną patelnię. •...
 • Page 200: Pielęgnacja I Czyszczenie

  Pielęgnacja i czyszczenie W jaki sposób? Ważne! 1. Wyłącz zasilanie płyty • Gdy zasilanie płyty grzewczej jest Codzienne zabrudzenia wyłączone, wskaźnik „gorącej na szkle (odciski palców, grzewczej. 2. Zastosuj środek do czyszczenia powierzchni” nie pojawia się, ślady, plamy po jedzeniu płyt kuchennych, gdy szkło jest ale strefa grzewcza może lub resztki inne niż...
 • Page 201: Wskazówki I Porady

  Wskazówki i porady Co robić Problem Potencjalne przyczyny Nie można włączyć Brak prądu. Upewnij się, że płyta indukcyjna płyty indukcyjnej. jest podłączona do zasilania i włączona. Sprawdź, czy w Twoim domu lub okolicy nie ma przerwy w dostawie prądu. Jeśli sprawdziłeś wszystko, a problem nadal występuje, wezwij wykwalifikowanego technika.
 • Page 202: Wyświetlanie I Kontrola Awarii

  Wyświetlanie i kontrola awarii Płyta indukcyjna wyposażona jest w funkcję autodiagnostyki. Dzięki temu testowi technik jest w stanie sprawdzić działanie kilku elementów bez demontażu lub zdejmowania płyty z powierzchni roboczej. Usuwanie usterek Dla strefy 1 i 2 Co robić Problem Potencjalne przyczyny E1, E2, E7, C1 Awaria czujnika temperatury...
 • Page 203 2) Konkretna awaria i rozwiązanie Rozwiązanie A Rozwiązanie B Awaria Problem Dioda LED nie świeci się, Sprawdź, czy wtyczka Brak zasilania gdy urządzenie jest podłączone. jest dobrze zamocowana w gniazdku i czy gniazdko działa. Sprawdź połączenie. Awaria dodatkowej płyty zasilającej i płyty wyświetlacza.
 • Page 204: Instalacja

  Instalacja Dobór sprzętu instalacyjnego Wytnij powierzchnię roboczą zgodnie z wymiarami pokazanymi na rysunku. W celu instalacji i użytkowania wokół otworu należy zachować co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni. Upewnij się, że grubość powierzchni roboczej wynosi co najmniej 30 mm. Wybierz odporny na ciepło i izolowany materiał...
 • Page 205: Przed Zainstalowaniem Płyty Upewnij Się, Że

  OSTRZEŻENIE: Zapewnij odpowiednią wentylację. Upewnij się, że płyta indukcyjna jest dobrze wentylowana, a wlot i wylot powietrza nie są zablokowane.. Aby uniknąć przypadkowego dotknięcia przegrzanym dnem płyty lub nieoczekiwanego porażenia prądem podczas pracy, konieczne jest umieszczenie drewnianej wkładki, mocowanej śrubami, w minimalnej odległości 50 mm od spodu płyty. Postępuj zgodnie z poniższymi wymaganiami Min.
 • Page 206: Po Zainstalowaniu Płyty Upewnij Się, Że

  Po zainstalowaniu płyty upewnij się, że • Kabel zasilający nie jest dostępny przez drzwi szafki lub szuflady • Zapewniony jest odpowiedni dopływ świeżego powietrza z zewnątrz szafki do podstawy płyty • Jeśli płyta jest zamontowana nad szufladą lub szafką, pod podstawą płyty instalowana jest bariera termiczna •...
 • Page 207: Uwagi

  Uwagi 1. Indukcyjna płyta grzejna musi być zainstalowana przez wykwalifikowany personel lub techników. Mamy profesjonalistów do Twojej dyspozycji. Nigdy nie przeprowadzaj operacji samodzielnie. 2. Płyta nie może być instalowana bezpośrednio nad zmywarką, lodówką, zamrażarką, pralką lub suszarką do ubrań, ponieważ wilgoć może uszkodzić elektronikę płyty 3.
 • Page 208 Żółty/Zielony Czarny Brązowy Niebieski • Jeśli kabel jest uszkodzony lub wymaga wymiany, czynność tę musi wykonać agent posprzedażowy przy użyciu odpowiednich narzędzi, aby uniknąć wypadków. • Jeśli urządzenie jest podłączane bezpośrednio do sieci, należy zainstalować wyłącznik wielobiegunowy z minimalnym rozwarciem styków wynoszącym 3 mm. •...

Table of Contents