Nokia C100 User Manual
Hide thumbs Also See for C100:

Advertisement

Quick Links

Nokia C100
Udhëzues Përdorues
Botimi 2022-06-13 sq

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Nokia C100

 • Page 1 Nokia C100 Udhëzues Përdorues Botimi 2022-06-13 sq...
 • Page 2: Table Of Contents

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues Indeksi 1 Mbi këtë udhëzues përdorimi 2 Fillimi Keep your phone up to date ........
 • Page 3 Nokia C100 Udhëzues Përdorues 6 Kamera Camera basics ......... .
 • Page 4 Nokia C100 Udhëzues Përdorues Fëmijët e vegjël .........
 • Page 5 “Për sigurinë tuaj” dhe “Siguria e produktit” në udhëzuesin e printuar të përdorimit ose në www.nokia.com/support para se ta përdorni pajisjen. Për të mësuar se si të filloni me pajisjen tuaj të re, lexoni udhëzuesin e printuar të përdorimit.
 • Page 6: Fillimi

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues 2 Fillimi KEEP YOUR PHONE UP TO DATE Your phone software Keep your phone up to date and accept available software updates to get new and enhanced features for your phone. Updating the software may also improve your phone’s performance.
 • Page 7: Insert The Sim And Memory Cards

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues Some of the accessories mentioned in this user guide, such as charger, headset, or data cable, may be sold separately. Pjesët dhe lidhësit, magnetizmi Mos e lidhni me produkte që krijojnë sinjal daljeje, pasi kjo mund ta dëmtojë pajisjen. Mos lidhni burim rryme elektrike në...
 • Page 8: Charge Your Phone

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues 3. If you have a memory card, slide it in the memory card slot. 4. Put back the back cover. Shënim: Fikni pajisjen dhe shkëpusni karikuesin dhe çdo pajisje tjetër para se të hiqni ndonjë nga kapakët. Gjatë ndërrimit të ndonjë kapaku, përpiquni që të mos prekni elementet elektronike.
 • Page 9: Use The Touch Screen

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues Transfer data from your previous phone You can transfer data from an old phone to your new phone using your Google account. To back up data on your old phone to your Google account, refer to your old phone’s user guide.
 • Page 10 Nokia C100 Udhëzues Përdorues Tap and hold to drag an item Place your finger on the item for a couple of seconds, and slide your finger across the screen. Swipe Place your finger on the screen, and slide your finger in the direction you want.
 • Page 11 Nokia C100 Udhëzues Përdorues Scroll through a long list or menu Slide your finger quickly in a flicking motion up or down the screen, and lift your finger. To stop the scrolling, tap the screen. Zoom in or out Place 2 fingers on an item, such as a map, photo, or web page, and slide your fingers apart or together.
 • Page 12 Nokia C100 Udhëzues Përdorues Lock the screen orientation The screen rotates automatically when you turn the phone 90 degrees. To lock the screen in portrait mode, swipe down from the top of the screen, and tap Auto-rotate > Off .
 • Page 13: Protect Your Phone

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues 3 Protect your phone LOCK OR UNLOCK YOUR PHONE Lock your phone If you want to avoid accidentally making a call when your phone is in your pocket or bag, you can lock your keys and screen.
 • Page 14: Find Your Lost Phone

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues 1. Tap Settings > Security > Face unlock . 2. Select what backup unlocking method you want to use for the lock screen and follow the instructions shown on your phone. Keep your eyes open and make sure your face is fully visible and not covered by any object, such as a hat or sunglasses.
 • Page 15: Bazat

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues 4 Bazat PERSONALIZE YOUR PHONE Change your wallpaper Tap Settings > Wallpaper . Change your phone ringtone Tap Settings > Sound > Phone ringtone , and select the tone. Change your message notification sound Tap Settings > Sound > Default notification sound .
 • Page 16: Control Volume

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues Use the quick access items To activate features, tap the corresponding quick access item on the notification panel. To see more items, drag the menu down. To rearrange or add new items, tap �, tap and hold an item, and then drag it to another location.
 • Page 17: Automatic Text Correction

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues Set the phone to silent 1. Press a volume key. 2. Tap �. 3. Tap � to set your phone to vibrate only, or tap � to set it to silent. AUTOMATIC TEXT CORRECTION Use keyboard word suggestions Your phone suggests words as you write, to help you write quickly and more accurately.
 • Page 18: Accessibility

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues 4. Set the phone screen to switch off after 8. Use network connections selectively: a short time. Tap Settings > Display > Switch Bluetooth on only when needed. Advanced > Screen timeout and select Use a Wi-Fi connection to connect to the time.
 • Page 19: Lidhuni Me Shokët Dhe Familjen

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues 5 Lidhuni me shokët dhe familjen CALLS Make a call 1. Tap �. 2. Tap � and type in a number, or tap � and select a contact you want to call. 3. Tap �. Answer a call If your phone rings when the screen is unlocked, tap ANSWER .
 • Page 20: Mail

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues 1. Tap Messages . name and tap the contact. 4. To add more recipients, tap �. After 2. Tap Start chat . choosing all the recipients, tap Next . 3. To add a recipient, tap �, type in their number, and tap �.
 • Page 21: Kamera

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues 6 Kamera CAMERA BASICS Take a photo Shoot sharp and vibrant photos – capture the best moments in your photo album. 1. Tap Camera . 2. Take aim and focus. 3. Tap �. Take a selfie 1.
 • Page 22: Interneti Dhe Lidhjet

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues 7 Interneti dhe lidhjet ACTIVATE WI-FI Switch on Wi-Fi 1. Tap Settings > Network & internet . 2. Switch Wi-Fi on. 3. Select the network you want to use. Your Wi-Fi connection is active when � is shown at the top of the screen. If both Wi-Fi and mobile data connections are available, your phone uses the Wi-Fi connection.
 • Page 23: Bluetooth

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues BLUETOOTH® Connect to a Bluetooth device 1. Tap Settings > Connected devices > 4. Tap Pair new device and tap the device Connection preferences > Bluetooth . you want to pair with from the list of discovered Bluetooth devices.
 • Page 24: Vpn

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues 1. Tap Settings > Connected devices > Previously connected devices . 2. Tap � next to a device name. 3. Tap FORGET . You may need a virtual private network (VPN) connection to access your company resources, such as intranet or corporate mail, or you may use a VPN service for personal purposes.
 • Page 25: Organizimi I Ditës Tuaj

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues 8 Organizimi i ditës tuaj DATE AND TIME Set date and time Tap Settings > System > Date & time . Update the time and date automatically You can set your phone to update the time, date, and time zone automatically. Automatic update is a network service and may not be available depending on your region or network service provider.
 • Page 26: Calendar

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues CALENDAR Select the calendar type Tap Calendar > �, and select what type of calendar you want to see. If you have signed into an account, such as your Google account, your calendar is shown on the phone.
 • Page 27: Maps

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues 9 Maps FIND PLACES AND GET DIRECTIONS Find a spot Google Maps helps you find specific locations and businesses. 1. Tap Maps . 2. Write search words, such as a street address or place name, in the search bar.
 • Page 28: Apps, Updates, And Backups

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues 10 Apps, updates, and backups GET APPS FROM GOOGLE PLAY Add a payment method To use Google Play services, you need to have a Google account added to your phone. Charges may apply to some of the content available in Google Play. To add a payment method, tap Play Store , tap your Google logo in the search field, and then tap Payments &...
 • Page 29: Restore Original Settings And Remove Private Content From Your Phone

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues Switch on automatic backup Tap Settings > System > Backup , and switch back up on. RESTORE ORIGINAL SETTINGS AND REMOVE PRIVATE CONTENT FROM YOUR PHONE Reset your phone 1. Tap Settings > System > Reset options > Erase all data (factory reset) .
 • Page 30: Informacionet Për Produktin Dhe Sigurinë

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues 11 Informacionet për produktin dhe sigurinë PËR SIGURINË TUAJ Lexoni këto udhëzime të thjeshta. Mosrespektimi i tyre mund të rezultojë në situata të rrezikshme ose shkelje të ligjeve dhe rregulloreve vendore. Për informacione të mëtejshme, lexoni të gjithë udhëzuesin e përdoruesit.
 • Page 31 Nokia C100 Udhëzues Përdorues NDËRHYRJA Të gjitha pajisjet celulare mund të jenë të ndjeshme ndaj ndërhyrjes, e cila mund të ndikojë në funksionimin e tyre. SHËRBIMI I AUTORIZUAR Këtë produkt mund ta instalojë ose ta riparojë vetëm personeli i autorizuar.
 • Page 32 Nokia C100 Udhëzues Përdorues MBAJENI TË THATË PAJISJEN Nëse pajisja juaj është rezistente ndaj ujit, referojuni vlerësimit të saj për IP për udhëzime më të detajuara. PJESËT PREJ XHAMI Ekrani i pajisjes është prej xhami. Xhami mund të thyhet nëse pajisja hidhet mbi një sipërfaqe të...
 • Page 33: Network Services And Costs

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues Kjo pajisje ndjek udhëzimet për ekspozimin ndaj RF-së, kur përdoret në një pozicion normal ndaj veshit ose kur është vendosur të paktën 1,5 centimetra (5/8 inçë) larg nga trupi. Vlerat maksimale specifike të SAR-it mund të gjenden në seksionin e informacionit për certifikimin (SAR) të...
 • Page 34: Take Care Of Your Device

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues On the home screen, tap �. 1. Type in the official emergency number for your present location. Emergency call numbers vary by location. 2. Tap �. 3. Give the necessary info as accurately as possible. Do not end the call until given permission to do so.
 • Page 35: Riciklimi

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues During extended operation, the device may feel warm. In most cases, this is normal. To avoid getting too warm, the device may automatically slow down, dim display during a video call, close apps, switch off charging, and if necessary, switch itself off. If the device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility.
 • Page 36: Informacionet Për Baterinë Dhe Karikuesin

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues INFORMACIONET PËR BATERINË DHE KARIKUESIN Informacione për baterinë dhe karikuesin Për të kontrolluar nëse telefoni juaj ka një bateri të heqshme apo të paheqshme, shikoni udhëzuesin e fillimit. Pajisjet me bateri të heqshme Përdoreni pajisjen tuaj vetëm me një bateri origjinale të...
 • Page 37: Fëmijët E Vegjël

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues mund të paraqesë rrezik zjarri, shpërthimi ose rreziqe të tjera dhe mund të zhvlerësojë çdo miratim ose garanci. Nëse besoni se bateria ose karikuesi është dëmtuar, dërgojeni në një qendër shërbimi ose te shitësi i telefonit para se të vazhdoni ta përdorni. Mos përdorni asnjëherë...
 • Page 38: Dëgjimi

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues anën e kundërt të pajisjes mjekësore. • Të ndjekin udhëzimet e prodhuesit të pajisjes mjekësore të implantuar. • Ta fikin pajisjen celulare nëse ka arsye të dyshojnë se ka ndërhyrje. Nëse keni pyetje rreth përdorimit të pajisjes suaj celulare bashkë me një pajisje mjekësore të...
 • Page 39: Mjedise Të Mundshme Shpërthyese

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues MJEDISE TË MUNDSHME SHPËRTHYESE Fikeni pajisjen tuaj në ambiente të mundshme shpërthyese, si p.sh. pranë pompave të benzinës. Shkëndijat mund të shkaktojnë shpërthim ose zjarr, me pasojë plagosjen trupore ose vdekjen. Vini re kufizimet në zonat me karburant; uzinat kimike; ose aty ku janë duke u zhvilluar shpërthime.
 • Page 40: Mbi Menaxhimin E Të Drejtave Dixhitale

  Nokia C100 Udhëzues Përdorues Për më shumë informacione, shkoni te www.sar-tick.com. Kini parasysh se pajisjet celulare mund të transmetojnë edhe nëse nuk jeni duke kryer një thirrje zanore. Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka deklaruar se informacionet aktuale shkencore nuk tregojnë se ka nevojë për masa paraprake të veçanta kur përdoren pajisjet celulare.
 • Page 41 HMD Global Privacy Policy, available at http://www.nokia.com/phones/privacy, applies to your use of the device. HMD Global Oy is the exclusive licensee of the Nokia brand for phones & tablets. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation. Android, Google and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.

This manual is also suitable for:

Ta-1484N152dl

Table of Contents