Download Print this page

HP Photosmart 945xi Installation Manual page 2

Ferrites
Hide thumbs

Advertisement

Svenska
Dansk
1
Det här är ferriter som
Disse medfølgende
medföljer för att hindra
ferrit-enheder bruges til
kameran från att avge
at forhindre, at kameraet
radiofrekvensenergi, som
udsender højfrekvens-
kan störa mottagningen
energi, som kan forstyrre
hos radio och TV eller
radio- og fjernsynsmod-
annan elektronisk
tagelse eller andet elek-
utrustning i den närmaste
tronisk udstyr i nærheden
omgivningen. Dessa
af kameraet. De har ikke
ferriter har ingen negativ
indflydelse på kameraets
inverkan på kamerans
ydeevne eller sikkerhed.
prestanda och säkerhet.
Monter én ferrit-enhed
Sätt fast en ferrit på
på strømkablet. Kablet
strömkabeln. Kabeln
2
skal føres gennem
ska passera genom
ferrit-enheden 3 gange
ferriten 3 gånger
(2 omviklinger), og
(2 varv) och ferritens
kanten af ferrit-
kant ska vara placerad
enheden skal være
4,2 cm från den ände
4,2 cm fra den ende
av kabeln som anluts
af kablet, der sættes i
till kameran (eller
kameraet (eller
kamerans
kameradokken).
dockningsstation).
Sätt fast den andra
Monter den anden
3
ferrit-enhed på USB-
ferriten på den USB-
kablet - det, der
kabel du använder -
forbinder kameraet
antingen den som
(eller kameradokken)
ansluter kameran
(eller kamerans
med en computer, eller
det, der forbinder
dockningsstation) till en
kameraet (eller dokken)
dator eller den som
med en printer. Ferrit-
ansluter kameran (eller
enheden monteres på
dockningsstationen)
till en skrivare.
kablet på samme
måde i begge tilfælde.
Oavsett vilken kabel du
USB-kablet skal føres
använder gör du på
gennem ferrit-enheden
samma sätt när du
2 gange (1 omvikling),
sätter fast ferriten. USB-
kabeln ska passera
og kanten af ferrit-
enheden skal være
genom ferriten 2
4,2 cm fra den ende
gånger (1 varv)
4
af kablet, der sættes i
och ferritens kant ska
kameraet (eller
vara placerad 4,2 cm
från den ände av
kameradokken).
kabeln som ansluts
till kameran (eller
dockningsstationen).
Norsk
Suomi
Dette er ferritter som er
Nämä kameran mukana
inkludert for å hindre at
toimitetut ferriitit on
kameraet utstråler radio-
tarkoitettu estämään
kameraa lähettämästä
frekvent energi som kan
radiotaajuussäteilyä, joka
forstyrre mottaksforholdene
saattaa häiritä radio- tai
for radio eller fjernsyn
televisiovastaanottoa tai
eller andre elektroniske
muiden kameran lähellä
apparater som måtte
mahdollisesti sijaitsevien
befinne seg i nærheten
elektronisten laitteiden
av kameraet. Disse
käyttöä. Ferriitit eivät
ferrittene vil ikke redusere
millään tavoin heikennä
ytelsen eller sikkerheten
kameran suorituskykyä
til kameraet.
tai sen turvallisuutta.
Fest én ferritt til strøm-
Kiinnitä yksi ferriiteistä
forsyningskabelen.
virtalähdekaapeliin.
Kabelen skal gå 3
Kaapelin tulisi kulkea
ganger gjennom
ferriitin läpi 3 kertaa
ferritten (2 sløyfer), og
(2 kierrosta), ja ferriitin
kanten på ferritten skal
pään tulisi olla
være 4,2 cm fra enden
4,2 cm:n (1 5/8 tuu-
av kabelen som kobles
man) etäisyydellä
til kameraet (eller
kameraan (tai
dokkingstasjonen for
kameratelakkaan)
kamera).
johtavan kaapelin
päästä.
Fest den andre ferritten
Kiinnitä toinen
til den USB-kabelen du
ferriiteistä käyttämääsi
bruker i øyeblikket,
USB-kaapeliin, joka
enten kabelen som
yhdistää kameran (tai
kobler kameraet (eller
kameratelakan)
dokkingstasjonen for
tietokoneeseen, tai
kamera) til en data-
kaapeliin, joka
maskin, eller den som
yhdistää kameran (tai
kobler kameraet (eller
telakan) tulostimeen.
dokkingstasjonen) til
Molemmissa
en skriver. I begge
tapauksissa ferriitti
tilfeller festes ferritten til
liitetään kaapeliin
kabelen på samme
samalla tavalla. USB-
måte. USB-kabelen skal
kaapelin tulisi kulkea
gå 2 ganger gjennom
ferriitin läpi 2 kertaa
ferritten (1 sløyfe), og
(1 kierros), ja ferriitin
kanten på ferritten skal
pään tulisi olla
være 4,2 cm fra enden
4,2 cm:n (1 5/8 tuu-
av kabelen som kobles
man) etäisyydellä
til kameraet (eller
kameraan (tai
dokkingstasjonen for
kameratelakkaan)
kamera).
johtavan kaapelin
päästä.
Tyto dodané ferity
A mellékelt ferritek
zamezují vyza ování
megakadályozzák,
vysokofrekvenční
hogy a fényképez gép
rádiófrekvenciás
energie, jež by mohlo
energiát bocsásson ki,
rušit rozhlasový nebo
televizní p íjem nebo
amely zavarhatja
jiná elektronická
a közelében elhelyezked
za ízení nacházející
elektronikus készülékek
se v blízkosti
(pl. tv) m ködését.
A ferritek nem csökkentik
fotoaparátu. Ferity
nemají vliv na výkon
a fényképez gép
nebo bezpečnost
teljesítményét, sem
fotoaparátu.
m ködésének biztonságát.
Jeden ferit p ipojte
Helyezzen egy ferritet
a tápkábelre. A kábel
k napájecímu kabelu.
háromszor haladjon át
Kabel musí projít
feritem t ikrát (2 vinutí).
a ferriten (két hurok),
Okraj feritu musí být
és a ferrit széle legyen
4,2 cm od konce
4,2 cm-re a fényké-
pez géphez (vagy
kabelu p ipojeného
a fényképez gép-
k fotoaparátu (nebo
základn ).
dokkoló egységhez)
csatlakozó kábel
végét l.
Druhý ferit spojte
A másik ferritet
helyezze a megfelel
s p íslušným
USB-kábelre: akár arra,
používaným kabelem
USB - bu to kabelem,
amellyel a fényké-
který spojuje
pez gép (vagy
fotoaparát (nebo
a fényképez gép-
dokkoló egység)
základnu) s počítačem,
a számítógéphez
nebo kabelem, který
spojuje fotoaparát
csatlakozik, akár arra,
(nebo základnu)
amelyik a fényképez -
s tiskárnou. V každém
gépet (vagy
a dokkolóegységet)
p ípad je ferit spojen
a nyomtatóval köti
s kabelem stejným
zp sobem. Kabel musí
össze. Mindkét esetben
projít feritem dvakrát
ugyanúgy kell
(1 vinutí). Okraj feritu
ráhelyezni a ferritet
a kábelre. Az USB-kábel
musí být 4,2 cm od
kétszer haladjon át
konce kabelu
p ipojeného
a ferriten (egy hurok),
k fotoaparátu (nebo
és a ferrit széle legyen
základn ).
4,2 cm-re a fényké-
pez géphez (vagy
a fényképez gép-
dokkoló egységhez)
csatlakozó kábel
végét l.
Polski
Dołączone ferryty mają na
celu zapobieganie emisji
przez aparat energii o
częstotliwościach radiowych,
która może powodować
zakłócenia w odbiorze
sygnału telewizyjnego, radia
lub innych urządzeń elektro-
nicznych znajdujących się
w niedużej odległości.
Ferryty nie mają negaty-
wnego wpływu na działanie
i bezpieczeństwo aparatu.
Podłącz aparat do
przewodu zasilającego.
Przewód powinien
przechodzić przez
ferryt 3 razy
(2 przełożenia),
a krawędź ferrytu
powinna być
w odległości 4,2 cm
od końca przewodu
podłączanego do
aparatu (lub stacji
dokującej).
Drugi ferryt zamocuj na
wykorzystywanym
przewodzie USB
łączącym aparat
(lub stację dokującą)
z komputerem lub na
drugim, łączącym
aparat z drukarką.
W obu przypadkach
ferryt mocuje się tak
samo. Przewód USB
przechodzi przez ferryt
2 razy (1 przełożenie),
a krawędź ferrytu
powinna być
w odległości 4,2 cm od
końca przewodu
podłączanego do
aparatu (lub stacji
dokującej).
*Q2200-90163*
*Q2200-90163*
Q2200-90163

Advertisement

loading

  Also See for HP Photosmart 945xi

  Related Manuals for HP Photosmart 945xi

This manual is also suitable for:

Photosmart 945