Download Print this page

JVC PK-VS4GD2G Instructions Manual page 6

Lc shutter driver

Advertisement

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento
delle apparecchiature obsolete
Attenzione:
Questo simbolo è valido
solo nell'Unione
Europea.
[Unione Europea]
Questo simbolo indica che l'apparecchiatura elettrica ed elettronica a cui è
relativo non deve essere smaltita tra i rifiuti domestici generici alla fine della sua
vita utile. Il prodotto, invece, va consegnato a un punto di raccolta appropriato
per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per il trattamento,
il recupero e il riciclaggio corretti, in conformità alle proprie normative nazionali.
Mediante lo smaltimento corretto di questo prodotto, si contribuirà a preservare
le risorse naturali e a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla
salute umana che potrebbero essere provocati, altrimenti, da uno smaltimento
inappropriato del prodotto. Per ulteriori informazioni sul punto di raccolta e il
riciclaggio di questo prodotto, contattare la sede comunale locale, il servizio di
smaltimento rifiuti domestici o il negozio in cui si è acquistato il prodotto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fina vita alle
appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente
legislazione sui rifiuti.
(Per gli utenti aziendali)
Qualora si desideri smaltire questo prodotto, visitare la nostra pagina web
www.jvc.eu per ottenere informazioni sul ritiro del prodotto.
[Per altre nazioni al di fuori dell'Unione Europea]
Qualora si desideri smaltire questo prodotto, effettuare lo smaltimento in
conformità alla normativa nazionale applicabile o alle altre leggi della
propria nazione relative al trattamento delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche obsolete.
Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt
udstyr
Bemærk:
Dette symbol er kun
gyldigt i EU.
[EU]
Elektriske produkter og elektroniske apparater med dette symbol må ikke
afhændes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald, når det
skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante
indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr, hvor det vil
blive håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i
henhold til de love, der gælder i dit land.
Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, medvirker du til at bevare naturens
ressourcer samt forhindre eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering
af dette produkt. Mere information om indsamlingssteder og genanvendelse
af dette produkt kan du få ved at kontakte din lokale kommune, dit
renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet.
Ukorrekt bortskaffelse af dette affald kan være strafbar ifølge lovgivningen i
nogle lande.
(Professionelle brugere)
Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside
www.jvc.eu få information om tilbagetagning af produktet.
[Lande uden for EU]
Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i
overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for
behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr.
6
ITALIANO
Πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη
εξοπλισµού
[Ευρωπαϊκή Ένωση]
Αυτή η σήµανση υποδηλώνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός
δεν πρέπει να απορριφθεί ως κοινό οικιακό απόρριµµα. Αντ' αυτού, το
προϊόν πρέπει να παραδοθεί στο ανάλογο σηµείο περισυλλογής για την
ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών µερών και την κατάλληλη
επεξεργασία, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας σας.
Η σωστή απόρριψη αυτού το προϊόντος βοηθάει στη διαφύλαξη των
φυσικών πόρων και στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
και στην ανθρώπινη υγεία, κάτι που ενδέχεται να προκληθεί από την
ακατάλληλη διαχείριση αυτού του προϊόντος ως απόρριµµα. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα σηµεία περισυλλογής και
ανακύκλωσης αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε µε τα γραφεία της
τοπικής αυτοδιοίκησης, την υπηρεσία περισυλλογής απορριµµάτων ή το
κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Ανάλογα µε τη νοµοθεσία της χώρας σας, ενδέχεται να επιβληθούν
κυρώσεις σε περίπτωση λανθασµένης απόρριψης αυτού του προϊόντος.
(Επιχειρήσεις)
Αν επιθυµείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επισκεφτείτε το διαδικτυακό
µας τόπο www.jvc.eu για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την
επιστροφή του προϊόντος.
[Άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης]
Αν επιθυµείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, πρέπει να τηρήσετε την
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία ή όποιους άλλους κανονισµούς για τη χώρα
σας για την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
DANSK
Informasjon til brukerne om kassering av
gammelt utstyr
[Europeiske Union]
Dette symbolet betyr at det elektriske eller elektroniske utstyret ikke skal
kasseres som vanlig husholdningsavfall når det har nådd slutten av sin
levetid. I stedet skal produktet leveres til en passende mottaksstasjon for
kasserte elektriske og elektroniske produkter, slik at disse kan behandles,
gjenvinnes og resirkuleres i samsvar med nasjonal lovgivning.
Hvis du kasserer dette produktet på riktig måte, bidrar til du til å bevare
naturlige ressurser og til å motvirke de negative virkningene på miljøet og
den menneskelige helse som kan oppstå hvis produktet kasseres på feil
måte. Hvis du vil ha mer informasjon om mottaksstasjoner og gjennvinning
av dette produktet, kan du ta kontakt med kommunen din,
renovasjosselskapet ditt eller den forhandleren du kjøpte produktet av.
Feilaktig kassering av dette utstyret kan kanskje bøtelegges, avhengig av
nasjonale lover og regler.
(Bedriftsbrukere)
Hvis du ønsker å kassere dette produktet, kan du gå til hjemmesiden vår på
www.jvc.eu eller www.elretur.no for å få informasjon om retur av dette
produktet.
[Andre land utenfor EU]
Hvis du ønsker å kassere dette produktet, må du gjøre det i samsvar med
gjeldende nasjonal lovgivning eller andre regler som gjelder i landet ditt når
det gjelder behandling av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr.
Προσοχή:
Αυτή η σήµανση
ισχύει µόνο για την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
OBS!
Dette symbolet er kun gyldig i den
Europeiske Union og i EFTA-
landene Norge, Island og Sveits.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
NORSK

Advertisement

loading