Download Table of Contents Print this page
Electrolux 7000 Series Instruction Book

Electrolux 7000 Series Instruction Book

Hide thumbs Also See for 7000 Series:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
Instruction Book
EKF77xxx
Coffee Maker
INSTRUCTION BOOK
GB
FR
MODE D'EMPLOI
БР ОШ УР А С ИН СТР УКЦИИ
B G
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
GEBRAUCHSANWEISUNG
DE
DK
VEJLEDNING
KASUTUSJUHEND
EE
FI
OHJEKIRJA
EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 1
KNJIŽICA S UPUTAMA
HR
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ISTRUZIONI
IT
LT
INSTRUKCIJŲ KNYGA
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LV
NO
BRUKSANVISNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
RO
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
UPUTSTVO
RS
ИН СТ РУКЦИЯ
RU
BRUKSANVISNING
SE
SI
NAVODILA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SK
TR
EL KITABI
UA
ПОС ІБН ИК КОР ИСТУВАЧА
2021-05-21 15:27:02

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux 7000 Series

 • Page 1 Instruction Book EKF77xxx Coffee Maker INSTRUCTION BOOK KNJIŽICA S UPUTAMA UPUTSTVO ИН СТ РУКЦИЯ MODE D’EMPLOI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ БР ОШ УР А С ИН СТР УКЦИИ BRUKSANVISNING ISTRUZIONI NÁVOD K POUŽITÍ NAVODILA INSTRUKCIJŲ KNYGA GEBRAUCHSANWEISUNG NÁVOD NA POUŽÍVANIE LIETOŠANAS INSTRUKCIJA VEJLEDNING EL KITABI BRUKSANVISNING...
 • Page 2 EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 2 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 3 EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 3 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 4: Table Of Contents

  ROMÂNĂ WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 5 EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 5 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 6: English

  ENGLISH Thank you for choosing an Electrolux product. In order to ensure the best results, always use original Electrolux accessories and spare parts. They have been designed especially for your product. This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.
 • Page 7 9. To reset the descaling counter Press the “AUTO”&”PROG” buttons at same time. Activate the anti-drip valve several times as it is rinsed. Enjoy your new Electrolux product! SAFETY ADVICE time. • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with...
 • Page 8 This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated Electrolux service center that can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your country’s rules for the separate collection of electrical products and rechargeable batteries.
 • Page 9: Français

  Merci d’avoir choisi un produit Electrolux. Pour garantir les meilleurs résultats, utilisez toujours des accessoires et pièces de rechange Electrolux d’origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre produit. Ce produit est conçu dans le souci du respect de l’environnement. Tous les éléments en plastique sont marqués d’un symbole de recyclage.
 • Page 10 9. Pour réinitialiser le compteur de détartrage, appuyez simultanément sur les touches « AUTO » et « PROG ». Actionnez plusieurs fois le système anti-goutte pendant que vous le rincez. Régalez-vous avec votre nouveau produit Electrolux! CONSIGNES DE SÉCURITÉ Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d‘utiliser la machine pour la première fois.
 • Page 11 Pour recycler votre produit, apportez-le dans un point de récupération électriques de façon sûre et professionnelle. Suivez les réglementations de votre pays concernant la récupération séparée des parties électriques et des batteries rechargeables. www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 11 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 12 Electrolux. Electrolux. P. Auto on : 12:00. HOUR ( ) MIN ( HOUR ( ) MIN ( . 6-7 ). PROGRAM ( PROGRAM ( HOUR ( MIN ( AUTO ON “auto” ( HOUR/MIN, AROMA, www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 12 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 13 „dESC“ „-ALE“, 1:1) „AUTO“ „PROG“. Electrolux! • • • • www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 13 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 14 • • • • 10 . • • • • • • • • • • • • Electrolux, Electrolux www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 14 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 15: Čeština

  ČEŠTINA Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky Electrolux. Nejlepší výsledky vždy zajistíte použitím originálního příslušenství a náhradních dílů značky Electrolux. Toto příslušenství bylo navrženo speciálně pro váš výrobek. Tento výrobek je navržen s ohledem na životní prostředí. Všechny plastové součásti jsou označeny pro účely recyklace.
 • Page 16 „PROG“. Při proplachování něko likrát zapněte ventil bránící odkapávání kávy. Užijte si váš nový výrobek Electrolux! BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před prvním použitím přístroje si pečlivě pročtěte následující pokyny. • Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností...
 • Page 17 Electrolux, kde mohou baterii a další elektrické součásti vyjmout a recyklovat bezpečným a profesionálním způsobem. Postupujte podle zákonů platných ve vaší zemi, které se týkají sběru separovaných odpadních elektrických výrobků a nabíjecích baterií. Společnost Electrolux si vyhrazuje právo měnit výrobky, informace i technické údaje bez předchozího upozornění. www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 17...
 • Page 18: Deutsch

  DEUTSCH Danke das Sie sich für ein Produkt von Electrolux entschieden haben. Um beste Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir das passende Original-Zubehör von Electrolux zu verwenden. Dieses wurde speziell für Ihr Produkt entwickelt auch unterm dem Aspekt die Umwelt zu schützen, daher sind alle Plastik-Teile recycelfähig.
 • Page 19 9. Zum Zurücksetzen des Entkalkungszählers gleichzeitig die Tasten „AUTO“ und „PROG“ drücken. aus. Aktivieren Sie während des Spülens mehrmals das Antitropfventil. Viel Freude mit Ihrem neuen Produkt von Electrolux! SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
 • Page 20 Hausmüll gehört. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle oder bringen es zum Kundendienst von Electrolux, bei dem Batterie als auch elektrische Bauteile sicher und professionell entsorgt werden. Beachten Sie die jeweiligen lokalen Vorschriften für die www.electrolux.com...
 • Page 21: Dansk

  DANSK Tak fordi du valgte et Electrolux produkt. For at sikre de bedste resultater, skal du altid bruge originalt Electrolux tilbehør og reservedele. De er designet specielt til dit produkt. Dette produkt er designed med miljøet i tankerne. Alle plastikdele er mærket til genanvendelse.
 • Page 22 8. gentage proceduren mindst to gange med rent vand. 9. trykke på knapperne “AUTO” og “PROG” samtidigt for at nulstille tælleren for afkalkning. under skylningen. Nyd dit nye Electrolux produkt! SIKKERHEDSRÅD Læs den følgende instruktion omhyggeligt, før apparatet anvendes for første gang.
 • Page 23 Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må behandles elektriske dele på en sikker og professionel måde. Følg dit lands regler for den separate indsamling af elektriske produkter og genopladelige batterier. www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 23 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 24: Eesti

  Käivitage seade guma. Kui seadet käsitsi välja ei lülitata, lülitab automaatne väljalülitusfunktsioon selle 40 minuti pärast ise välja. Kui kann on eemaldatud, (Keetmise ajal ei tohi kan- www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 24 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 25 • Seadet tohib ühendada üksnes maandatud pistikupessa. Vajadusel võib kasutada 10 A jaoks sobilikku pikendusjuhet.. • Seadme või toitejuhtme vigastuse korral tuleb see ohu vältimiseks tootjal, tootja • Asetage seade alati tasasele horisontaalsele tööpinnale. • Ärge mingil juhul jätke vooluvõrguga ühendatud seadet järelevalveta. www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 25 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 26 ümberkäitlemiseks ametlikku kogumispunkti või Electroluxi teeninduskeskusesse, kus aku ja elektriosad suudetakse turvaliselt ja professionaalselt eemaldada. Järgige oma riigi elektritoodete ja akude eraldi kogumist käsitlevaid reegleid. Electrolux jätab endale õiguse muuta ilma sellest ette teatamata tooteid, teavet ja tehnilisi andmeid. www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 26...
 • Page 27: Suomi

  SUOMI Kiitämme, että olet valinnut Electroluxin tuotteen. Varmistaaksesi parhaan lopputuloksen käytä aina alkuperäisiä Electrolux -lisätarvikkeita ja -varaosia. Ne on erityisesti suunniteltu tuotettasi varten. Tämä tuote on suunniteltu ympäristö huomioon ottaen. Kaikki muoviset osat on merkitty kierrätystä varten. OSAT A. Käyttöpaneeli I.
 • Page 28 9. Nollaa kalkinpoistolaskuri painamalla “AUTO”- & ”PROG”-painikkeita samanaikaisesti. Huuhtele kahvikannu, kannun kansi ja suodatinosa huolellisesti juoksevan veden alla. Aktivoi tippalu- kko useita kertoja sen huuhtelemisen aikana. Nauti uudesta Electrolux-tuotteestasi! TURVALLISUUSOHJEITA Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.
 • Page 29 Kierrätä tuote viemällä se viralliseen keräyspisteeseen tai Electrolux- huoltoliikkeeseen, joka osaa irrottaa ja kierrättää akun ja sähköosat turvallisella ja ammattimaisella tavalla. Noudata oman maasi sähköromun ja ladattavien akkujen keräystä koskevia sääntöjä. Electrolux pidättää oikeuden muuttaa tuotteita, tietoja ja määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 29...
 • Page 30: Hrvatski

  HRVATSKI Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod tvrtke Electrolux. Kako biste uvijek postigli najbolje rezultate, vaš proizvod. Ovaj proizvod izrađen je tako da nije štetan za okoliš. Svi plastični dijelovi označeni su za recikliranje. SASTAVNI DIJELOVI A. Upravljačka ploča I. Električni kabel i utikač...
 • Page 31 9. Za resetiranje brojača za uklanjanje kamenca istovremeno pritisnite gumbe “AUTO” i “PROG”. Nekoliko puta uključite ventil protiv kapanja kako bi se isprao. Uživajte u novom proizvodu tvrtke Electrolux! SIGURNOSNI SAVJETI Pažljivo pročitajte sljedeću uputu prije prvog korištenja uređaja. • Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem...
 • Page 32 Za recikliranje proizvoda odvezite ga na službeno sabirno mjesto ili u Electroluxov servisni centar gdje možete izvaditi i reciklirati bateriju i električne dijelove na siguran i stručan način. Poštujte propise u vašoj zemlji za odvajanje električnih proizvoda i punjivih baterija. www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 32 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 33: Magyar

  MAGYAR Köszönjük, hogy Electrolux készüléket vásárolt! A legjobb eredmények biztosítása érdekében mindig eredeti Electrolux tartozékokat és alkatrészeket használjon. Ezeket kifejezetten az Ön készülékéhez tervezték. A készüléket a környezetvédelem szem előtt tartásával tervezték. Minden műanyag alkatrész újrahasznosításra vonatkozó jelzéssel rendelkezik. A KÉSZÜLÉK RÉSZEI A.
 • Page 34 9. A vízkőmentesítés számláló nullázásához nyomja meg egyszerre az „AUTO” és a „PROG” gombokat. A kávéskannát és fedelét, valamint a szűrőbetétet alaposan öblítse át folyó víz alatt. Öblítés közben többször mozgassa meg a csepegésgátló szelepet. Használja örömmel új Electrolux készülékét! BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK utasításokat.
 • Page 35 Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készülék újrahasznosításához vigye azt egy gyűjtőhelyre vagy egy Electrolux szervizközpontba, ahol az elemet és az elektromos alkatrészeket biztonságosan és professzionálisan tudják kiszerelni és újrahasznosítani. Az elektromos termékek és a tölthető akkumulátorok elkülönített gyűjtéséhez tartsa be országa szabályait.
 • Page 36: Italiano

  ITALIANO Grazie per aver scelto un prodotto Electrolux. Per ottenere i risultati migliori, usate sempre gli accessori e i ricambi originali Electrolux, in quanto sono stati realizzati appositamente per il vostro prodotto. Questo prodotto è stato progettato pensando alla protezione all’ambiente. Tutte le parti in plastica sono COMPONENTI A.
 • Page 37 • Tenere l’apparecchiatura e il rispettivo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. • L’apparecchio può essere collegato solo a una fonte di alimentazione con tensione e • Non utilizzare l’apparecchio se – il cavo di alimentazione è danneggiato, www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 37 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 38 Questo simbolo sul prodotto o sull’imballaggio indica che il prodotto non deve essere trattato come ad un Centro di Assistenza Electrolux in grado di rimuovere e riciclare la batteria e le parti elettriche in modo sicuro e professionale. Rispettare le disposizioni locali per quanto riguarda la raccolta www.electrolux.com...
 • Page 39: Lietuviškai

  LIETUVIŠKAI Dėkojame, kad pasirinkote „Electrolux“ gaminį. Norėdami užtikrinti geriausius rezultatus, visuomet naudokite originalius „Electrolux“ priedus ir atsargines dalis. Jie sukurti specialiai Jūsų gaminiui. Šis gaminys sukurtas galvojant apie aplinką. Visos plastikinės dalys yra paženklintos perdirbimo tikslais. SUDEDAMOSIOS DALYS A. Valdymo skydelis I.
 • Page 40 9. Jei norite iš naujo paleisti kalkių šalinimo skaitliuką, vienu metu paspauskite mygtukus „AUTO“ ir „PROG“. Praskalavę keletą kartų suaktyvinkite vožtuvą nuo lašėjimo. Naudokitės savo nauju „Electrolux“ gaminiu! SAUGOS PATARIMAS Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas.
 • Page 41 Laikykitės savo šalies taisyklių dėl atskiro elektrinių gaminių ir įkraunamų akumuliatorių surinkimo. „Electrolux“ pasilieka teisę nepranešusi keisti gaminius, informaciją ir techninius duomenis. www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 41...
 • Page 42: Latviešu

  LATVIEŠU Paldies, ka izvēlējāties Electrolux izstrādājumu. Labākam sniegumam izvēlieties ori inālos Electrolux piederumus un rezerves da as. Tie ir paredzēti tieši jūsu izstrādājumam. Šis izstrādājums veidots, domājot par apkārtējo vidi. Visas plastmasas da as ir paredzētas pārstrādei. SASTĀVDA AS A. Vadības panelis I.
 • Page 43 8. Atkārtojiet procesu vismaz divas reizes, izmantojot tīru ūdeni. 9. Lai atiestatītu atka ošanas skaitītāju, vienlaikus nospiediet tausti us “AUTO” un ”PROG”. Praskalavę keletą kartų suaktyvinkite vožtuvą nuo lašėjimo. Izbaudiet savu jauno Electrolux izstrādājumu! DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet tālāk minētos norādījumus. •...
 • Page 44 Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves Electrolux apkalpošanas centrā, lai akumulatora un elektrisko da u no emšana un pārstrāde notiktu droši un profesionāli. Ievērojiet savas valsts noteikumus par elektroierīču un lādējamo akumulatoru atseviš...
 • Page 45: Norsk

  NORSK Takk for at du velger et Electrolux-produkt. For å sikre de beste resultatene, må du alltid bruke originale tilbehør og reservedeler fra Electrolux. De er spesielt designet for produktet ditt. Dette produktet er utformet med miljøet i tankene. Alle plastdeler er merket for resirkuleringsformål.
 • Page 46 8. Gjenta prosedyren minst to ganger med rent vann. 9. For å nullstille avkalkingstelleren, trykk på «AUTO»- og «PROG»-knappene samtidig. Aktiver an- Nyt ditt nye Electrolux-produkt! SIKKERHETSRÅD Les følgende anvisninger nøye før du bruker apparatet for første gang. • Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner med mangel på...
 • Page 47 Dette symbolet på produktet eller på emballasjen viser at produktet ikke må behandles som trygg og profesjonell måte. Følg ditt lands regler for separat innsamling av elektriske produkter og oppladbare batterier. www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 47 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 48: Polski

  POLSKI Dziękujemy za wybór produktu Electrolux. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy zawsze używać tego produktu. Ten produkt zaprojektowano z myślą o ekologii. Wszystkie części z tworzyw sztucznych oznaczono jako nadające się do recyklingu. ELEMENTY A. Panel sterowania I. Przewód zasilający z wtyczką...
 • Page 49 9. Aby wyzerować wskaźnik odkamieniania, nacisnąć przyciski „AUTO” i „PROG” jednocześnie. Podczas przepłukiwania urządzenia należy umożliwić kilkakrotne zadziałanie zaworu zabezpieczającego przed kapaniem. Życzymy udanego użytkowania produktu Electrolux! BEZPIECZEŃSTWO Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem urządzenia. • Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą...
 • Page 50 Należy stosować się do krajowych przepisów oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i baterii akumulatorowych. Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach, danych technicznych i informacji bez uprzedniego powiadomienia. www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 50...
 • Page 51: Română

  ROMÂNĂ Vă mul umim pentru că a i ales un produs Electrolux. Pentru asigurarea celor mai bune rezultate, folosi i întotdeauna accesorii i piese de schimb originale Electrolux. Acestea au fost proiectate special pentru produsul dumneavoastră. Acest produs este proiectat cu aten ie fa ă de mediu. Toate piesele din plastic sunt marcate în scopul reciclării.
 • Page 52 9. Pentru resetarea contorului de decalci ere apăsa i simultan butoanele „AUTO”&„PROG”. Activa i de câteva ori supapa anti-picurare atunci când clăti i. Bucura i-vă de noul dumneavoastră produs Electrolux! SFATURI DE SIGURAN Ă Citi i cu aten ie următoarele instruc iuni înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.
 • Page 53 Pentru reciclare, produsul trebuie dus la un punct de colectare sau la un centru de service Electrolux, care poate demonta i recicla bateria i componentele electrice într-un mod sigur i profesional. Pentru colectarea separată a produselor electrice i bateriilor reciclabile, urma i reglementările în vigoare la nivel na ional.
 • Page 54: Srpski

  Hvala Vam na odabiru Electrolux proizvoda. Kako biste osigurali najbolje rezultate, uvek koristite originalnu dodatnu opremu i rezervne delove kompanije Electrolux. Oni su dizajnirani posebno za Vaš proizvod. Ovaj proizvod je dizajniran s pažnjom na životnu sredinu. Svi plastični delovi obeleženi su u svrhu recikliranja.
 • Page 55 1 : 1) „AUTO” „PROG”. Protivkapajući ventil aktivirajte nekoliko puta tokom ispiranja. Uživajte u Vašem novom proizvodu kompanije Electrolux! BEZBEDNOSNI SAVETI Pažljivo pročitajte sledeće uputstvo pre prvog korišćenja ovog aparata. • čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe kojima nedostaju iskustvo i znanje ukoliko im se obezbedi nadzor ili im se daju uputstva u vezi sa upotrebom uređaja na...
 • Page 56 Da biste reciklirali ovaj proizvod odnesite ga na zvanično mesto prikupljanja ili u servisni centar kompanije Electrolux gde se baterije i električni delovi mogu ukloniti i reciklirati na siguran i profesionalan način. Pridržavajte se pravila vaše zemlje za odvojeno prikupljanje električnih proizvoda i punjivih baterija.
 • Page 57 Electrolux. Electrolux. « » « » P. Auto on : 12:00. « ». 1×4 6-7 ) PROGRAM PROGRAM; HOUR. MIN. AUTO ON “ ”. Aroma AROMA – www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 57 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 58 «dESC» «-ALE» 1:1), «AUTO» «PROG». Electrolux! • • • • • • www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 58 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 59 • • 10 . • • • • • • • • • • • • « ». Electrolux, Electrolux www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 59 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 60: Svenska

  SVENSKA Tack för att du valt en produkt från Electrolux. Använd alltid originaldelar och tillbehör från Electrolux för bästa resultat. De har konstruerats speciellt för din produkt. Den här produkten har tillverkats med miljön i åtanke. Alla plastdelar är märkta i återvinningssyfte.
 • Page 61 8. Upprepa proceduren minst två gånger med nytt rent vatten. 9. För att återställa avkalningsräknaren, tryck samtidigt in knapparna ”AUTO” och ”PROG”. under sköljning. Vi hoppas och tror att du kommer att uppskatta din nya produkt från Electrolux! SÄKERHET Läs följande instruktion noggrant innan du använder enheten första gången.
 • Page 62 Den här symbolen på produkten eller på förpackningen indikerar att produkten inte får kasseras eller till ett Electrolux servicecenter som kan ta bort och återvinna batteriet och elektriska delar på ett säkert och professionellt sätt. Följ ditt lands bestämmelser för separat insamling av elektriska produkter och uppladdningsbara batterier.
 • Page 63: Slovenščina

  Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Electrolux. Da bi zagotovili najboljše rezultate, vedno uporabljajte originalne dodatke in rezervne dele Electrolux. Ti so bili zasnovani posebej za vaš izdelek. Ta izdelek je zasnovan z mislijo na okolje. Vsi plastični deli so označeni za recikliranje.
 • Page 64 »PROG« (Program). Med izpiranjem večkrat vklopite ventil proti kapljanju. Uživajte z vašim novim Electrolux izdelkom! VARNOSTNI NASVETI Pred prvo uporabo naprave natančno preberite naslednja navodila. • To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter...
 • Page 65 Izdelek za recikliranje nesite na ustrezno zbirno mesto ali v Electroluxov servisni center, kjer lahko na varen in profesionalen način odstranijo in reciklirajo baterijo in električne dele. Upoštevajte pravila v vaši državi za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij za ponovno polnjenje. www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 65 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 66: Slovenčina

  SLOVENČINA Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok spoločnosti Electrolux. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, vždy používajte originálne príslušenstvo a náhradné diely od spoločnosti Electrolux. Boli navrhnuté špeciálne pre váš výrobok. Tento výrobok bol vyrobený s ohľadom na životné prostredie. Všetky plastové...
 • Page 67 9. Ak chcete resetovať počítadlo odvápňovania, stlačte súčasne tlačidlá „AUTO“ a „PROG“. Filter proti kvapka niu aktivujte počas vyplachovania niekoľkokrát. Prajeme vám veľa radosti s vaším novým výrobkom Electrolux! BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.
 • Page 68 Tento symbol na produkte alebo jeho obale indikuje, že s týmto produktom sa nesmie zaobchádzať alebo do servisného strediska Electrolux, aby bola zabezpečená demonáž batérie a elektrických častí bezpečným a profesionálnym spôsobom. Riaďte sa pravidlami platnými vo svojej krajine, ktoré sa týkajú...
 • Page 69: Tϋrkçe

  TΫRKÇE Bir Electrolux ürününü seçtiğiniz için te ekkür ederiz. En iyi sonuçları elde etmek için daima orijinal Electrolux aksesuarlarını ve yedek parçalarını kullanın. Ürününüz için özel olarak tasarlanmı lardır. Bu ürün çevresel faktörler göz önüne alınarak tasarlanmı tır. Tüm plastik parçalar geri dönü üm amacıyla i aretlenmi tir.
 • Page 70 • Ürün veya ürünle birlikte gelen kablo hasar görürse, bir tehlike olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir ki i tarafından deği tirilmelidir. • Cihazı daima düz bir yüzey üzerine yerle tirin. www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 70 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 71 Ürününüzü geri dönü türmek için lütfen resmi bir toplama noktasına veya batarya ve elektrikli parçaları güvenli ve profesyonel bir ekilde sökebilecek ve geri dönü türebilecek bir Electrolux servis merkezine götürün. Elektrikli ürünlerin ve arj edilebilir bataryaların ayrı toplanması için ülkenizin kurallarına uyun.
 • Page 72 Electrolux. Electrolux. P. Auto on : 12:00. HOUR MIN, HOUR MIN, 1 × 4 6–7 ) PROGRAM HOUR. MIN. P AUTO ON AROMA www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 72 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 73 «dESC» «-ALE»: (1: 1) «AUTO» «PROG». Electrolux! • ’ • • • • • ’ • • www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 73 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 74 • • • • • • • • ’ • • • • Electrolux, Electrolux www.electrolux.com EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 74 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 75 EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 75 2021-05-21 15:27:02...
 • Page 76 3481 E EKF77xxx 02 01 0521 Share more of our thinking at www.electrolux.com electrolux.com/shop Electrolux Floor Care AB S:t Göransgatan 143 S-105 45 Stockholm Sweden EKF77xxx_Coffee_Maker_Perfectaroma_ELX_2019.indd 76 2021-05-21 15:27:02...

This manual is also suitable for:

Ekf77 seriesEkf7700

Table of Contents