Download Table of Contents Print this page

Electrolux LRC9ME38X4 User Manual

Advertisement

Available languages

Quick Links

LRC9ME38X4
LRC9ME38W4
DA
Køleskab
EN
Refrigerator
FI
Jääkaappi
NO
Kjøleskap
SV
Kylskåp
Brugsanvisning
User Manual
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
22
42
62
82

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux LRC9ME38X4

 • Page 1 LRC9ME38X4 LRC9ME38W4 Køleskab Brugsanvisning Refrigerator User Manual Jääkaappi Käyttöohje Kjøleskap Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning...
 • Page 2: Table Of Contents

  3. INSTALLATION....................7 4. BETJENING......................10 5. OPSÆTNING AF WI-FI-FORBINDELSE............12 6. DAGLIG BRUG....................13 7. RÅD OG TIPS....................15 8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING............16 9. FEJLFINDING....................16 10. STØJ.......................20 11. TEKNISKE DATA................... 20 12. INFORMATION TIL TESTINSTITUTTER............21 13. MILJØHENSYN....................21 My Electrolux Kitchen app...
 • Page 3: Om Sikkerhed

  DANSK VI TÆNKER PÅ DIG Tak fordi du købte et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger den, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
 • Page 4 Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke • leger med apparatet og mobilenheder med My Electrolux Kitchen-appen. Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på • produktet uden opsyn. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og •...
 • Page 5: Sikkerhedsanvisninger

  DANSK ADVARSEL: Brug ikke mekaniske anordninger eller • andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, medmindre de er anbefalet af producenten. ADVARSEL: Undlad at beskadige kølekredsløbet. • ADVARSEL: Brug ikke el-apparater i apparatets rum • til madvarer, med mindre de er af den type, som producenten anbefaler.
 • Page 6 2.2 Tilslutning, el • Apparatets specifikationer må ikke ændres. ADVARSEL! • Stil ikke elektriske apparater (f.eks. Risiko for brand og elektrisk ismaskiner) i apparatet, med mindre stød. de er angivet som relevante af producenten. ADVARSEL! • Hvis der opstår skade på...
 • Page 7: Installation

  DANSK • Undersøg jævnligt apparatets afløb, reservedele er relevante for alle og rengør det, hvis det er nødvendigt. modeller. Hvis afløbet er blokeret, ophobes • Lågepakninger vil være tilgængelige i afrimningsvandet i bunden af 10 år, efter produktionen af modellen apparatet.
 • Page 8 3.1 Mål Samlede mål ¹ Samlet plads påkrævet under brug ³ 1860 1900 1158 ¹ maskinens højde, bredde og dybde ³ maskinens højde, bredde og dybde inkl. uden håndtag håndtaget, samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den afkølende luft, samt *Inkl.
 • Page 9 DANSK For at sikre apparatets bedste funktion Hvis du er i tvivl om, hvor du bør du ikke installere apparatet i kan installere apparatet, nærheden af varmekilden (ovn, komfurer, bedes du henvende dig til radiatorer eller kogeplader) eller på et sælgeren, vores sted med direkte sollys.
 • Page 10: Betjening

  3.6 Vending af låge Se særskilt dokument med vejledning om installation og vending af låge. FORSIGTIG! Ved hver fase af lågens vending skal gulvet beskyttes mod ridser med et holdbart materiale. 4. BETJENING 4.1 Betjeningspanel Skærm Termostatknap Extra Cool-knap...
 • Page 11 DANSK 4.2 Skærm A. Temperaturindikator B. Extra Cool-lampe C. Wi-Fi-lampe D. ChildLock-lampe E. Economy-lampe F. Alarmindikator G. Alarmindikator for åben låge 4.3 Tænd og sluk I reglen er en mellemindstilling den mest passende. For at tænde for apparatet skal du først Temperaturindikatorne viser den indsætte stikket i stikkontakten.
 • Page 12: Opsætning Af Wi-Fi-Forbindelse

  Du kan deaktivere Extra Cool-funktionen, ChildLock-funktionen inden den slutter automatisk, ved at deaktiveres, hvis strømmen gentage proceduren, indtil Extra Cool- afbrydes, eller stikket tages lampen slukkes, eller ved at vælge en ud af stikkontakten. anden temperatur i kølerummet. 4.8 Screen Saver-tilstand 4.6 Economy-tilstand...
 • Page 13: Daglig Brug

  Wi-Fi- Kryptering WPA, WPA2 opsætningen. Udfør følgende trin for at tilslutte apparatet til Wi-Fi: 1. Download My Electrolux Kitchen- appen på din mobilenhed fra Google Play (Android) eller App Store (iOS). 6. DAGLIG BRUG FORSIGTIG! Dette køleapparat er ikke velegnet til at nedfryse madvarer.
 • Page 14 6.5 Fugtighedskontrol Glashylden har en enhed med åbninger (kan justeres med et skydehåndtag), som gør det muligt at regulere fugtigheden i grøntsagsskufferne. Anbring ikke nogen fødevarer på fugtighedskontrollen. Flyt ikke glashylden over grøntsagsskuffen. Det sikrer korrekt luftcirkulation. 6.3 Extra Chill skuffe Extra Chill-skuffen sikrer et miljø...
 • Page 15: Råd Og Tips

  DANSK opbevare vin eller drikkevarer på flaske, Brug kun flaskestativet til at og den kan tages ud til rengøring. opbevare flasker. Sørg for, Sæt flaskerne (med åbningerne fremad) i at de placerede flasker er det monterede flaskestativ. lukkede. 7. RÅD OG TIPS 7.1 Råd om energibesparelse •...
 • Page 16: Vedligeholdelse Og Rengøring

  8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 3. Rengør kondensatoren med en ADVARSEL! børste mindst to gange om året. Se kapitlerne om sikkerhed. 4. Rengør fordamperbakken regelmæssigt for at fjerne 8.1 Indvendig rengøring vandansamlinger. 5. Skyl, og tør grundigt. Inden apparatet tages i brug skal det vaskes indvendigt, inkl.
 • Page 17 DANSK Fejltype Mulige årsager Løsning Strømforsyningen til Spændingen skal øges tilbage til de kræ‐ enheden er faldet til vede niveauer. under 170 V. Kølerummet er ikke Vælg en koldere temperatur i . koldt nok. Køleskabet er for • Sluk for Extra Cool-funktionen. koldt.
 • Page 18 Problem Mulige årsager Løsning Lågen åbner ikke nemt. Du forsøgte at åbne lågen Vent nogle få sekunder igen, lige efter den blev mellem lukning og genåb‐ lukket. ning af lågen. Pæren virker ikke. Pæren er i standby. Luk, og åbn døren.
 • Page 19 DANSK Problem Mulige årsager Løsning Madvarernes temperatur er Lad varerne køle ned til for høj. stuetemperatur, før de sættes i skabet. Der blev opbevaret for sto‐ Opbevar færre madvarer re mængder mad på sam‐ samtidigt. me tid. Lågen har været åben for Åbn kun lågen, hvis det er tit.
 • Page 20: Støj

  Pæren må kun skiftes af et godkendt 2. Justér lågen, hvis den ikke slutter servicecenter. Kontakt dit autoriserede tæt. Se kapitlet "Installation". servicecenter. 3. Udskift evt. defekte lågepakninger. Kontakt det autoriserede 9.4 Lukning af lågen servicecenter. 1. Rengør lågepakningerne.
 • Page 21: Information Til Testinstitutter

  DANSK 12. INFORMATION TIL TESTINSTITUTTER Installation og klargøring af apparatet til angivet i denne brugsanvisning i kapitel en eventuel EcoDesign-verifikation skal 3. Kontakt producenten for yderligere være i overensstemmelse med EN information, herunder påfyldningsplaner. 62552. Ventilationskrav, nichemål og minimale friafstande skal være som 13.
 • Page 22 4. OPERATION.....................30 5. WI-FI CONNECTIVITY SETUP................ 32 6. DAILY USE....................... 33 7. HINTS AND TIPS..................... 35 8. CARE AND CLEANING..................36 9. TROUBLESHOOTING..................36 10. NOISES......................40 11. TECHNICAL DATA..................40 12. INFORMATION FOR TEST INSTITUTES............41 13. ENVIRONMENTAL CONCERNS..............41 My Electrolux Kitchen app...
 • Page 23: Safety Information

  ENGLISH WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 24 Children should be supervised to ensure that they do • not play with the appliance and mobile devices with My Electrolux Kitchen app. Children shall not carry out cleaning and user • maintenance of the appliance without supervision. Keep all packaging away from children and dispose of •...
 • Page 25: Safety Instructions

  ENGLISH WARNING: Do not use mechanical devices or other • means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer. WARNING: Do not damage the refrigerant circuit. • WARNING: Do not use electrical appliances inside the • food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
 • Page 26 • If damage occurs to the refrigerant WARNING! circuit, make sure that there are no When positioning the flames and sources of ignition in the appliance, ensure the supply room. Ventilate the room. cord is not trapped or • Do not let hot items to touch the damaged.
 • Page 27: Installation

  ENGLISH 2.6 Service 2.7 Disposal • To repair the appliance contact the WARNING! Authorised Service Centre. Use Risk of injury or suffocation. original spare parts only. • Please note that self-repair or non- • Disconnect the appliance from the professional repair can have safety mains supply.
 • Page 28 3.1 Dimensions Overall dimensions ¹ Overall space required in use ³ 1860 1900 1158 ¹ the height, width and depth of the ³ the height, width and depth of the appliance without the handle appliance including the handle, plus the...
 • Page 29 ENGLISH To ensure appliance's best functionality, If you have any doubts you should not install the appliance in the regarding where to install the nearby of the heat source (oven, stoves, appliance, please turn to the radiators, cookers or hobs) or in a place vendor, to our customer with direct sunlight.
 • Page 30: Operation

  3.6 Door reversibility Please refer to the separate document with instructions on installation and door reversal. CAUTION! At every stage of reversing the door protect the floor from scratching with a durable material. 4. OPERATION 4.1 Control panel Display...
 • Page 31 ENGLISH 4.2 Display A. Temperature indicator B. Extra Cool indicator C. Wi-Fi indicator D. ChildLock indicator E. Economy indicator F. Alarm indicator G. Door open alarm indicator 4.3 Switching on and off A medium setting is generally the most suitable one. To switch on the appliance, insert the The temperature indicators show the set plug into the wall socket.
 • Page 32: Wi-Fi Connectivity Setup

  You can deactivate the ChildLock fridge compartment (1-3°C). function by repeating the procedure. You can deactivate the Extra Cool The ChildLock function will function before its automatic end by be deactivated if electricity is...
 • Page 33: Daily Use

  Wi-Fi or you want to reset Wi-Fi setup refer to Take the following steps to onboard the "Troubleshooting" chapter. appliance to Wi-Fi: 1. Download the My Electrolux Kitchen app on your mobile device from 6. DAILY USE CAUTION! This refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs.
 • Page 34 6.5 Humidity control The glass shelf incorporates a device with slits (adjustable by means of a sliding lever), which makes it possible to regulate the humidity in the vegetable drawer(s). Do not place any food products on the humidity control device.
 • Page 35: Hints And Tips

  ENGLISH enables storing bottled wine or drinks, Use the bottle rack only to and it can be taken out to clean. store bottles. Make sure Place the bottles (with the opening facing placed bottles are closed. front) in the pre-positioned shelf. 7.
 • Page 36: Care And Cleaning

  8. CARE AND CLEANING 2. Regularly check the door seals and WARNING! wipe them clean to ensure they are Refer to Safety chapters. clean and free from debris. 3. Clean the condenser with a brush at 8.1 Cleaning the interior least twice a year.
 • Page 37 ENGLISH Error type Possible cause Solution Power supply to the The voltage needs to be increased back device has dropped to to required levels. below 170 V. Fridge compartment is Set a colder temperature in the fridge. not cold enough. Fridge compartment is •...
 • Page 38 Problem Possible cause Solution Door does not open easily. You attempted to re-open Wait a few seconds be‐ the door immediately after tween closing and re-open‐ closing. ing of the door. The lamp does not work. The lamp is in stand-by Close and open the door.
 • Page 39 ENGLISH Problem Possible cause Solution The food products' temper‐ Let the food products tem‐ ature is too high. perature decrease to room temperature before stor‐ age. Many food products are Store less food products at stored at the same time. the same time.
 • Page 40: Noises

  Only service is allowed to replace the 2. If necessary, adjust the door. Refer lighting device. Contact your Authorised to "Installation" chapter. Service Centre. 3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Authorised 9.4 Closing the door Service Centre.
 • Page 41: Information For Test Institutes

  ENGLISH 12. INFORMATION FOR TEST INSTITUTES Installation and preparation of the clearances shall be as stated in this User appliance for any EcoDesign verification Manual at Chapter 3. Please contact the shall be compliant with EN 62552. manufacturer for any other further Ventilation requirements, recess information, including loading plans.
 • Page 42 3. ASENNUS......................47 4. KÄYTTÖ......................50 5. WI-FI-YHTEYDEN ASETTAMINEN..............52 6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................53 7. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...................55 8. HOITO JA PUHDISTUS................... 56 9. VIANMÄÄRITYS....................56 10. ÄÄNET......................60 11. TEKNISET TIEDOT..................60 12. TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE...............61 13. YMPÄRISTÖNSUOJELU................61 My Electrolux Kitchen app...
 • Page 43: Turvallisuustiedot

  SUOMI SINUN PARHAAKSESI Kiitos, kun valitsit Electrolux-laitteen. Olet valinnut tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana hankittuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu sinua varten. Laitetta käyttäessäsi voit olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin. Vieraile verkkosivullamme: Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita: www.electrolux.com/support...
 • Page 44 Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, • ellei heitä valvota jatkuvasti. Lapsia on valvottava, jotta he eivät ryhdy leikkimään • laitteella ja mobiililaitteilla, joissa on My Electrolux Kitchen -sovellus. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen • kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
 • Page 45: Turvallisuusohjeet

  SUOMI VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen • syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot esteistä vapaina. VAROITUS: Älä käytä muita kuin valmistajan • suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita välineitä sulattamisen nopeuttamiseksi. VAROITUS: Älä vaurioita jäähdytyspiiriä. • VAROITUS: Älä käytä muita kuin tyypiltään • valmistajan suosittelemia sähkölaitteita ruoan säilytysosastoissa.
 • Page 46 • Kun siirrät laitetta, nosta sitä sen ettei isobutaania sisältävä etureunasta, jotta lattia ei jäähdytysputkisto vaurioidu. naarmuuntuisi. • Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. 2.2 Sähköliitäntä • Älä laita sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita) laitteeseen, ellei VAROITUS! valmistaja ole ilmoittanut, että niin voi Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
 • Page 47: Asennus

  SUOMI ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja täyttää sen uudelleen. kaikki varaosat eivät välttämättä • Tarkista laitteen poistoaukko koske kaikkia malleja. säännöllisesti ja puhdista se • Oven tiivisteet ovat saatavilla vielä 10 tarvittaessa. Jos poistoaukko on vuotta mallin tuotannon tukossa, sulanut vesi kerääntyy lopettamisesta.
 • Page 48 3.1 Mitat Kokonaismitat ¹ Käytön vaatima kokonaistila ³ 1860 1900 1158 ¹ laitteen korkeus, leveys ja syvyys ilman ³ laitteen korkeus, leveys ja syvyys kädensijoja kädensija mukaan luettuna, sekä jäähdytysilman vapaaseen kiertoon * mukaan lukien yläsaranan korkeus (10 vaadittu tila ja oven vähimmäiskulmaan avaamisen vaatima tila, jotta kaikki sisävarusteet voidaan poistaa...
 • Page 49 SUOMI Varmista laitteen paras toiminta Laite on tarvittaessa voitava asentamalla se kauas lämpölähteistä kytkeä irti verkkovirrasta. (uunit, liedet, lämpöpatterit ja keittotasot) Pistokkeen on oltava ja suojaamalla se suoralta helposti ulottuvilla auringonvalolta. Tarkista, että ilma asennuksen jälkeen. pääsee kiertämään vapaasti laitteen takana.
 • Page 50: Käyttö

  3.6 Oven avautumissuunnan HUOMIO! vaihtaminen Suojaa lattia kestävällä materiaalilla oven Tutustu erillisiin asennusta ja avautumissuunnan avautumissuunnan vaihtoa koskeviin vaihtamisen aikana. ohjeisiin. 4. KÄYTTÖ 4.1 Käyttöpaneeli Näyttö Lämpötilan säätöpainike Extra Cool -painike Mode -painike...
 • Page 51 SUOMI 4.2 Näyttö A. Lämpötilan merkkivalo B. Extra Cool -merkkivalo C. Wi-Fi -merkkivalo D. ChildLock -merkkivalo E. Economy -merkkivalo F. Hälytysmerkkivalo G. Ovi auki -hälytyksen merkkivalo 4.3 Laitteen kytkeminen • laitteen sijainti. Keskiasento on yleensä sopivin asetus. toimintaan ja pois toiminnasta Lämpötilan merkkivalot näyttävät Kytke laite päälle asettamalla pistoke asetuslämpötilan.
 • Page 52: Wi-Fi-Yhteyden Asettaminen

  Voit kytkeä ChildLock -toiminnon pois alimman lämpötilan (1–3 °C). päältä toistamalla nämä toimenpiteet. Voit kytkeä Extra Cool -toiminnon pois ChildLock -toiminto päältä ennen kuin se kytkeytyy pois kytkeytyy pois päältä, jos päältä automaattisesti toistamalla sähkönsyötössä on katkos...
 • Page 53: Päivittäinen Käyttö

  Energy 5.0: <20 asetuksen, tutustu lisäohjeisiin ”Vianmääritys”- Salaus WPA, WPA2 luvussa. Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit yhdistää laitteen Wi-Fi-verkkoon: 1. Lataa My Electrolux Kitchen-sovellus mobiililaitteellesi palvelusta Google Play (Android) tai App Store (iOS). 6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ HUOMIO! Jääkaappi ei sovi elintarvikkeiden pakastamiseen.
 • Page 54 6.4 Vihanneslaatikko Laitteen alaosassa on erityinen laatikko hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen. 6.5 Kosteuden säätö Lasihyllyyn sisältyy laite, jossa on (liukuvalla vivulla säädettäviä) aukkoja, joiden avulla vihannesvetolaatikon (- vetolaatikoiden) kosteutta voidaan säätää. Älä siirrä vihanneslaatikon yläpuolella olevia lasihyllyjä, Älä aseta mitään jotta varmistaisit jääkaapin...
 • Page 55: Vihjeitä Ja Neuvoja

  SUOMI Älä tuki ilman sisään- ja ulostuloaukkoja, kun varastoit ruokaa laitteeseen, sillä muuten tuulettimen tuottama ilmankierto heikentyy. 6.7 Pulloteline Jääkaappiosasto on varustettu pullotelineellä, joka mahdollistaa viini- ja muiden juomapullojen säilyttämisen, ja Käytä pullohyllyä vain se voidaan ottaa ulos puhdistettavaksi. pullojen säilytykseen. Sijoita pullot valmiiksi asetettuun Varmista, että...
 • Page 56: Hoito Ja Puhdistus

  • Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja • Tarkista aina elintarvikkeiden asettaa joko oven pullohyllylle tai viimeinen käyttöpäivämäärä niiden pullotelineeseen (jos sellainen on). säilytysajan määrittämiseksi. 8. HOITO JA PUHDISTUS 2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti VAROITUS! ja pyyhi ne puhtaaksi.
 • Page 57 SUOMI Virhetyyppi Mahdollinen syy Ratkaisu E01–E07 Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun. Virransyöttö laittee‐ Jännite on palautettava vaaditulle tasolle. seen on pudonnut alle 170 V. Jääkaappiosasto ei ole Aseta kylmempi lämpötila. riittävän kylmä. Jääkaappiosasto on • Kytke Extra Cool -toiminto pois päältä. liian kylmä.
 • Page 58 Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Ovi on vinossa tai haittaa Laitetta ei ole asennettu Lue asennusohjeet. tuuletusritilää. vaakatasoon. Ovi ei avaudu helposti. Yritit avata oven välittö‐ Odota muutama sekunti mästi sen sulkemisen jäl‐ oven sulkemisen jälkeen keen. ennen kuin avaat oven uu‐...
 • Page 59 SUOMI Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta ”Oven sulkeminen”. Ruokien lämpötila on liian Anna ruokien lämpötilan korkea. laskea huoneen lämpöti‐ laan ennen kuin asetat tuotteita laitteeseen. Laitteeseen on lisätty mo‐ Lisää laitteeseen vähem‐ nia elintarvikkeita yhdellä män ruokia yhdellä...
 • Page 60: Äänet

  9.4 Oven sulkeminen Jos ongelmaa ei ratkaista ohjeiden avulla, ota yhteyttä 1. Puhdista oven tiivisteet. paikalliseen valtuutettuun 2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue huoltopalveluun. ohjeet ”Asennus”-luvusta. 3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet 9.3 Lampun vaihtaminen oven tiivisteet. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
 • Page 61: Tiedoksi Testauslaitoksille

  SUOMI 12. TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE Laitteen asennus- ja valmistelutoimet vähimmäisetäisyydet on annettu tämän EcoDesign-tarkistusta varten tulee ohjekirjan luvussa 3. Valmistajalta on suorittaa EN 62552 mukaisesti. saatavilla lisätietoa sekä kuljetusohjeet. Noudatettavat ilmanvaihtovaatimukset, asennuspaikan mitat sekä takaosan 13. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkittyjä...
 • Page 62 5. OPPSETT AV WI-FI-TILKOBLING..............72 6. DAGLIG BRUK....................73 7. RÅD OG TIPS....................75 8. STELL OG RENGJØRING................76 9. FEILSØKING....................76 10. STØY......................80 11. TEKNISKE DATA................... 80 12. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER........... 80 13. BESKYTTELSE AV MILJØET................ 81 My Electrolux Kitchen app...
 • Page 63: Sikkerhetsinformasjon

  NORSK VI TENKER PÅ DEG Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, og det er designet med tanke på deg. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på...
 • Page 64 Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke • leker med produktet og mobilenheter med My Electrolux Kitchenappen. Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke • utføres av barn.
 • Page 65: Sikkerhetsanvisninger

  NORSK ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre • metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt de som anbefales av produsenten. ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølekretsen. • ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i • oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av den typen som anbefales av produsenten.
 • Page 66 2.2 Elektrisk tilkopling • Ikke sett elektriske produkter (f.eks. iskremmaskiner) i produktet med ADVARSEL! mindre de er oppgitt av produsenten. Fare for brann og elektrisk • Hvis det skulle oppstå skade på støt. kjølemiddelkretsen, må du sørge for at det ikke er flammer og ADVARSEL! antenningskilder i rommet.
 • Page 67: Montering

  NORSK har tinet samle seg i bunnen av • Dørpakninger vil være tilgjengelige i produktet. 10 år etter at modellen er avviklet. 2.6 Tjenester 2.7 Avfallsbehandling • Kontakt det autoriserte ADVARSEL! servicesenteret for å reparere Fare for skade og kvelning. apparatet.
 • Page 68 3.1 Mål Utvendige dimensjoner ¹ Total plass som kreves ved bruk ³ 1860 1900 1158 ¹ høyden, bredden og dybden på ³ høyden, bredden og dybden på produktet uten håndtak og føtter produktet inkludert håndtaket, pluss plassen som er nødvendig for fri * inkludert høyden på...
 • Page 69 NORSK For å sikre at produktet fungerer optimalt, Det må være mulig å kople skal ikke apparatet installeres i nærheten apparatet fra av varmekilder (stekeovn, komfyrer, strømforsyningen. Støpslet radiatorer, komfyrer eller kokeplater) eller skal derfor alltid være lett på et sted med direkte sollys. Pass på at tilgjengelig etter montering.
 • Page 70: Bruk

  3.6 Omhengsling av døren FORSIKTIG! Beskytt gulvet mot riper med Se det separate dokumentet med et robust materiale hver instruksjoner om montering og gang du omhengsler døren. omhengsling. 4. BRUK 4.1 Betjeningspanel Display Temperaturreguleringsknapp Extra Cool-knapp Mode-knapp...
 • Page 71 NORSK 4.2 Display A. Indikator for temperatur B. Extra Cool-indikator C. Wi-Fi-indikator D. ChildLock-indikator E. Economy-indikator F. Alarmindikator G. Alarmindikator for åpen dør 4.3 Slå på og av Vanligvis er en middels innstilling best egnet. Sett støpselet i stikkontakten for å slå på Temperaturindikatorene viser den produktet.
 • Page 72: Oppsett Av Wi-Fi-Tilkobling

  Du kan deaktivere Extra Cool-funksjonen ChildLock-funksjonen før den automatisk stopper ved å gjenta deaktiveres hvis strømmen prosedyren til Extra Cool-indikatoren slås avbrytes eller produktet av eller ved å velge en annen innstilt kobles fra. temperatur i kjøleseksjonen. 4.8 Screen Saver-modus 4.6 Economy-modus...
 • Page 73: Daglig Bruk

  Kryptering WPA, WPA2 "Feilsøking". Gjør følgende for å integrere produktet til Wi-Fi: 1. Last ned My Electrolux Kitchen- appen på mobilenheten din fra 6. DAGLIG BRUK FORSIKTIG! Dette kjøleproduktet er ikke egnet til å fryse matvarer. 6.1 Plassere dørhyllene Døren til produktet er utstyrt med skinner...
 • Page 74 6.4 Grønnsakssskuff Det er en spesiell skuff i den nederste delen av produktet som er egnet for oppbevaring av frukt og grønnsaker. 6.5 Fuktighetskontroll Glasshyllen er utstyrt med en enhet med åpninger (kan justeres med en skyvebryter), som gjør det mulig å...
 • Page 75: Råd Og Tips

  NORSK 6.7 Flaskehylle Bruk flaskehyllen kun til oppbevaring av flasker. Sørg Kjøleseksjonen er utstyrt med for at flaskene er lukket. flaskehyller som gjør det mulig å lagre vin eller drikke fra flasker, og det kan tas ut for rengjøring. Plasser flaskene (med åpningen pekende fremover) i den forhåndsplasserte hyllen.
 • Page 76: Stell Og Rengjøring

  • Flasker: lukk dem med en kork og sett • Henvis alltid til utløpsdatoen for dem i flaskehyllen i døren, eller (hvis produktene for å vite hvor lenge de tilgjengelig) i flaskestativet. skal oppbevares. 8. STELL OG RENGJØRING 3. Rengjør kondensatoren med en ADVARSEL! børste minst to ganger i året.
 • Page 77 NORSK Feil type Mulig årsak Løsning E01 - E07 Kontakt nærmeste autoriserte service‐ senter. Strømforsyningen til Spenningen må økes tilbake til nødven‐ enheten har sunket til dig nivå. under 170 V. Kjøledelen er ikke kald Still inn en kaldere temperatur i kjøle‐ nok.
 • Page 78 Problem Mulig årsak Løsning Døren står ikke på linje el‐ Apparatet står ikke i vater. Se monteringsinstruksjone‐ ler forstyrrer ventilasjons‐ gitteret. Det er vanskelig å åpne Du prøvde å åpne døren li‐ Vent noen sekunder før du døren. ke etter at du stengt den.
 • Page 79 NORSK Problem Mulig årsak Løsning Matvarene har for høy tem‐ La maten avkjøle seg til peratur. romtemperatur før du leg‐ ger den inn i apparatet. For mange matvarer er lagt Oppbevar færre matvarer inn i apparatet samtidig. av gangen. Døren har blitt åpnet for of‐ Åpne døren kun om nød‐...
 • Page 80: Støy

  9.4 Lukke døren 3. Bytt defekte dørpakninger, om nødvendig. Kontakt det autoriserte 1. Rengjøre dørpakninger. servicesenteret. 2. Juster døren, om nødvendig. Se "Montering"-kapittelet. 10. STØY SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 11. TEKNISKE DATA Tekniske data finner du på typeskiltet på...
 • Page 81: Beskyttelse Av Miljøet

  NORSK avstand bak skal være som angitt i Kontakt produsenten for ytterligere denne brukerhåndboken i kapittel 3. informasjon, inkludert lasteplaner. 13. BESKYTTELSE AV MILJØET Resirkuler materialer som er merket med sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor symbolet . Legg emballasjen i riktige tilsvarende produkt selges eller på...
 • Page 82 4. ANVÄNDNING....................90 5. WI-FI-ANLUSTNING, STÄLLA IN ANSLUTNINGEN........92 6. DAGLIG ANVÄNDNING................... 93 7. RÅD OCH TIPS....................95 8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................. 95 9. FELSÖKNING....................96 10. BULLER......................100 11. TEKNISKA DATA..................100 12. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT............100 13. MILJÖSKYDD....................101 My Electrolux Kitchen app...
 • Page 83: Säkerhetsinformation

  SVENSKA VI TÄNKER PÅ DIG Tack för att du har köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som kommer med årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Den är genialisk och elegant, och den har den utformats med dig i åtanke. När du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
 • Page 84 Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av • produkten utan ständig uppsikt. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med • produkten och mobilenheter med My Electrolux Kitchen app. Barn får inte utföra rengöring och underhåll av • produkten utan uppsikt.
 • Page 85: Säkerhetsinstruktioner

  SVENSKA VARNING! Använd inga mekaniska verktyg eller • andra medel för att påskynda upptiningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren. VARNING! Var noga med att inte skada kylkretsen. • VARNING! Använd inga elektriska produkter inne i • förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
 • Page 86 2.2 Elektrisk anslutning • Om kylkretsen skadas, så se till att inga flammor eller antändningskällor VARNING! förekommer i rummet. Ventilera Risk för brand och elektriska rummet. stötar. • Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten. VARNING! • Förvara inte brandfarliga gaser och När du sätter in din produkt,...
 • Page 87: Installation

  SVENSKA 2.6 Service 2.7 Avfallshantering • Kontakta ett auktoriserat VARNING! servicecenter för reparation av Risk för kvävning eller produkten. Använd endast skador. originalreservdelar. • Observera att reparationer som utförs • Koppla loss produkten från eluttaget. själv eller på ett icke •...
 • Page 88 3.1 Mått Yttermått ¹ Totalt utrymme som krävs under an‐ vändning ³ 1860 1900 1158 ¹ höjd, bredd och djup på produkten utan handtag och fötter ³ höjd, bredd och djup på produkten inklusive handtaget, plus utrymmet som * inklusive höjden på det övre gångjärnet krävs för fri cirkulation av kylluften, plus...
 • Page 89 SVENSKA För att säkerställa bästa funktion bör Produkten måste kunna produkten inte installeras nära en kopplas bort från elnätet. värmekälla (ugn, spis, värmeelement Stickkontakten måste därför eller spishäll) eller på en plats med direkt vara lätt att komma åt när solljus.
 • Page 90: Användning

  3.6 Omhängning av dörren FÖRSIKTIGHET! Om du ska vända dörren, se Se separata instruktioner om montering alltid till att skydda golvet och omhängning av dörren. från repor med ett slitstarkt material. 4. ANVÄNDNING 4.1 Kontrollpanel Visa Temperaturregleringsknapp Extra Cool-knapp...
 • Page 91 SVENSKA 4.2 Display A. Temperaturindikator B. Extra Cool-indikator C. Wi-Fi-indikator D. ChildLock-indikator E. Economy-indikator F. Larmindikator G. Larmindikator för öppen dörr 4.3 Slå på och stänga av En medelhög inställning är i regel lämpligast. Slå på apparaten genom att koppla in Temperaturindikatorerna visar den kontakten i eluttaget.
 • Page 92: Wi-Fi-Anlustning, Ställa In Anslutningen

  4.8 Screen Saver-läge indikatorn slocknar eller välja en annan annan temperatur för kylavdelningen. Med Screen Saver-läget minskar energiförbrukningen genom att 4.6 Economy-läge indikatorer släcks på kontrollpanelen när Economy-läget ger bra den inte används. förvaringsförhållanden för matens kvalitet För att aktivera den här funktionen, håll med minimal energiförbrukning.
 • Page 93: Daglig Användning

  SVENSKA 1. Hämta My Electrolux Kitchen appen på din mobila enhet från Google Play Frekvens/Proto‐ Wi-Fi: 2.4 GHz / (Android) eller App Store (iOS). koll 802.11 bgn 2. Öppna appen och registrera dig för Wi-Fi: 5 GHz/ att skapa ett konto.
 • Page 94 Lämplig inställning av vredet beror på typ näringsinnehåll och håller hög fuktighet. och mängd av frukt och grönsaker: • Stängda öppningar (symbol med en Lådan Extra Chill sitter i kylskåpets nedre stor droppe): rekommenderas när det del, direkt ovanför grönsakslådan.
 • Page 95: Råd Och Tips

  SVENSKA 7. RÅD OCH TIPS 7.1 Tips för energibesparing • För att undvika korskontaminering mellan kokt och rå mat, täck den • Den mest effektiva kokta maten och separera den från energianvändningen säkerställs i den råa maten. konfigurationen med lådorna i •...
 • Page 96: Felsökning

  8.2 Regelbunden rengöring kompressorn stannar under normal användning. Vatten från avfrostningen Utrustningen måste rengöras rinner ut via en ränna i en speciell regelbundet: behållare på skåpets baksida ovanför kompressorn och förångas därifrån. 1. Rengör insidan och tillbehören med ljummet vatten och lite neutral tvål.
 • Page 97 SVENSKA 9.2 Vad gör jag om... Problem Möjlig orsak Lösning Produkten fungerar inte. Produkten är avstängd. Sätt på apparaten. Stickkontakten sitter inte Anslut stickkontakten or‐ ordentligt i eluttaget. dentligt i eluttaget. Det finns ingen spänning i Anslut en annan produkt till eluttaget.
 • Page 98 Problem Möjlig orsak Lösning Produktens inställda tem‐ Ställ in en högre tempera‐ peratur är för låg och om‐ tur. Se kapitlet ”Drift”. givningstemperaturen är för hög. Det rinner vatten på den Under den automatiska av‐ Detta är normalt. Torka bakre väggen i kylskåpet.
 • Page 99 SVENSKA Problem Möjlig orsak Lösning Din anslutna produkt behö‐ Återställ Wi-Fi-anslutning‐ ver en Wi-Fi-återställning. en genom att under 10 se‐ kunder trycka på och hålla ned kontrollpanelens Extra Cool och Mode-knapparna. Vänta några minuter och anslut igen. Se kapitlet "Wi-Fi Anslutningsinställ‐ ningar".
 • Page 100: Buller

  10. BULLER SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 11. TEKNISKA DATA Den tekniska informationen anges på Det går också att hitta samma https:// typskylten som sitter inne i kylskåpet information i EPREL med länken eprel.ec.europa.eu och modellnamnet samt på energimärkningsetiketten.
 • Page 101: Miljöskydd

  SVENSKA 13. MILJÖSKYDD produkter märkta med symbolen Återvinn material med symbolen hushållsavfallet. Lämna in produkten på Återvinn förpackningen genom att närmaste återvinningsstation eller placera den i lämpligt kärl. Bidra till att kontakta kommunkontoret. skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter.
 • Page 104 My Electrolux Kitchen app The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project. To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit: http://electrolux.opensoftwarerepository.com (folder NIU5)

This manual is also suitable for:

Lrc9me38w4

Table of Contents