Download Print this page

Sony MicroVault USM1GH Operating Instructions page 2

Hide thumbs

Advertisement

Bij gebruik van Mac OS 9.0 en hoger
Português
Zodra de Micro Vault Tiny op de computer is aangesloten, wordt het stationspictogram
AVISO
voor de Micro Vault Tiny weergegeven.
U kunt nu gegevens kopiëren naar en opslaan op de Micro Vault Tiny door bestanden en
Mantenha o produto afastado do alcance das crianças. No caso de ser
mappen te verslepen naar het stationspictogram, net zoals bij het kopiëren van gegevens
engolido, consulte imediatamente o médico.
naar een vaste schijf of diskette.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este
Betekenissen van het lampje
aparelho à chuva nem à humidade.
Als de Micro Vault Tiny wordt gebruikt, wordt de status van het lampje als volgt
Para evitar choques eléctricos, não abra a caixa. A assistência técnica só
aangeduid.
pode ser prestada por técnicos autorizados.
Registo do proprietário
Status van lampje
Betekenis
O número do modelo e o número de série encontram-se na parte de trás do produto. Anote
Uit
Stand-by
o número de série no espaço aqui fornecido. Antes de contactar o centro de informação ao
cliente da Sony, consulte os números do modelo e de série.
Aan
Er worden gegevens overgebracht. (Verwijder de Micro
Vault Tiny niet als het lampje knippert.)
Modelo nº USM256H, USM512H, USM1GH, USM2GH
Nº de série ______________________________
Loskoppelen
Para os clientes na Europa
Bij gebruik van Windows XP
Este produto está em conformidade com as directivas europeias,
Dubbelklik op
(Hardware veilig verwijderen) in het systeemvak rechtsonder in het
89/336/EEC, 92/31/EEC (Directiva EMC)
scherm. In het venster dat wordt weergegeven selecteert u de naam van het apparaat dat u
93/68/EEC (Directiva sobre a marca CE)
wilt verwijderen en klikt u op de knop Stoppen. Controleer of de juiste gegevens worden
Este produto está em conformidade com as normas EN55022 Classe B e EN55024 para
weergegeven in het venster Hardware stopzetten en klik op de knop OK. Als het bericht
utilização em áreas, residenciais, comerciais e industriais.
"Hardware kan veilig worden verwijderd" wordt weergegeven, koppelt u de Micro Vault
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua
Tiny los.
vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas
Bij gebruik van Windows 2000 of Windows Me
de recolha selectiva de resíduos)
Dubbelklik op
(Hardware ontkoppelen of uitwerpen) in het systeemvak rechtsonder in
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este
het scherm. In het venster dat wordt weergegeven selecteert u de naam van het apparaat dat
não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser
u wilt verwijderen en klikt u op de knop Stoppen. Controleer of de juiste gegevens worden
colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos
weergegeven in het venster Hardware stoppen en klik op de knop OK. Als er een bericht
eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este produto é
wordt weergegeven dat u het apparaat veilig kunt verwijderen, koppelt u de Micro Vault
correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências
Tiny los.
negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma
Bij gebruik van Mac OS 9.0 en hoger
poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A
reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos
Sleep het pictogram van de Micro Vault naar de Prullenmand. Nadat u hebt gecontroleerd
of de Micro Vault Tiny stand-by staat, kunt u de Micro Vault Tiny loskoppelen.
naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de
recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
Informatie over Micro Vault Virtual Expander
• Deze software is vooraf geïnstalleerd op de Micro Vault.
Quando utilizar o suporte de armazenamento USB pela
• Dit is compressiesoftware die speciaal is ontworpen voor de Micro Vault. Raadpleeg het
primeira vez (Instalar o controlador do dispositivo)
Leesmij-bestand op de Micro Vault Tiny voor meer informatie over het gebruik van deze
software.
Normalmente, o controlador do dispositivo é instalado automaticamente quando se liga o
• De compressieratio verschilt, afhankelijk van het bestand.
Micro Vault Tiny.
• Bestanden die al zijn gecomprimeerd en bestanden van 2 kB of minder worden
No entanto, com algumas placas USB 2.0, pode ser preciso começar a instalação
ongewijzigd opgeslagen zonder dat ze worden gecomprimeerd.
manualmente.
• Als de software onstabiel wordt tijdens het gebruik, gaat u naar de volgende URL om de
Siga as instruções mostradas no ecrã para procurar um dispositivo adequado.
laatste versie van de software te downloaden. Alleen producten die met een
Nota:
geïnstalleerde versie van Micro Vault Virtual Expander zijn aangeschaft, kunnen
O Windows 98 e o Windows 98SE não são suportados.
software downloaden van deze website.
http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
Operação básica
• Ondersteund besturingssysteem: Windows XP (SP1 en hoger), Windows 2000 (SP3 en
Nota:
hoger)
• Retire correctamente o Micro Vault Tiny de acordo com o procedimento descrito neste
manual. Caso contrário, os dados podem não ficar correctamente gravados
correctamente.
Opmerkingen over het gebruik
• Se tiver dificuldade em aceder ao conector da porta USB, pode utilizar um hub USB para
• Als u het apparaat wilt formatteren, moet u de software voor formatteren gebruiken die u
ligar o Micro Vault Tiny ao conector da porta USB do computador.
van de website kunt downloaden. Formatteer het apparaat niet op een andere manier. Zo
voorkomt u dat de specificaties worden gewijzigd.
Instalação
• De Micro Vault Tiny werkt wellicht niet goed als deze is aangesloten op de computer als
Ligue o Micro Vault Tiny directamente a uma porta USB do computador.
de computer wordt opgestart of opnieuw opgestart of als de slaapstand wordt
Com o Windows XP, Windows 2000 ou o Windows Me
uitgeschakeld. Koppel de Micro Vault Tiny altijd los van de computer voordat u
Depois do Micro Vault Tiny estar ligado ao computador, aparece o ícone de unidade do
dergelijke bewerkingen uitvoert.
dispositivo Micro Vault Tiny. (O nome da unidade varia de acordo com o sistema
• Laat het apparaat niet achter op locaties die:
operativo do computador.)
– extreem warm of koud zijn
Pode copiar e guardar dados no Micro Vault Tiny arrastando os ficheiros e as pastas no
– erg vochtig zijn
ícone de unidade, tal como faria se copiasse os dados para um disco rígido ou para uma
– blootstaan aan bijtende stoffen
disquete.
• Reinigen
Com o Mac OS 9.0 e superior
Reinig het apparaat met een zachte doek, droog of licht bevochtigd met een mild
Depois do Micro Vault Tiny estar ligado ao computador, aparece o ícone de unidade do
schoonmaakmiddel.
dispositivo Micro Vault Tiny.
Gebruik geen oplosmiddelen, zoals alcohol of benzeen, aangezien deze de afwerking
Pode copiar e guardar dados no Micro Vault Tiny arrastando os ficheiros e as pastas para
kunnen beschadigen.
ícone de unidade, tal como faria se copiasse os dados para um disco rígido ou para uma
• Als het apparaat niet werkt wanneer dit is aangesloten op een USB-poort, probeert u het
disquete.
opnieuw nadat u hebt gecontroleerd of de voorkant en achterkant van het apparaat in de
juiste richting zijn geplaatst.
Significados da luz do indicador
• Raak de aansluitingen niet aan met uw vingers, metalen voorwerpen, enzovoort.
Quando estiver a utilizar o Micro Vault Tiny, o indicador luminoso mostra o estado da
• Laat het apparaat niet vallen, buig het apparaat niet en stel het apparaat niet bloot aan
forma indicada abaixo.
overmatige schokken.
Interpretação do indicador luminoso
Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u regelmatig reservekopieën van de gegevens op het
Apagado (Off) - Em espera
apparaat maakt.
Sony Corporation is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.
Aceso (On) - Transferir dados em curso (Não remover o Micro Vault Tiny quando o
Voorzorgsmaatregelen voor overdragen en weggooien
indicador luminoso se encontrar intermitente.)
Als gegevens op de Micro Vault Tiny worden verwijderd of opnieuw geformatteerd met de
standaardmethoden, zijn de gegevens alleen op een oppervlakkig niveau verwijderd. Met
Desligar
speciale software kan iemand anders de gegevens herstellen en deze opnieuw gebruiken.
Com o Windows XP
Om informatielekken en andere dergelijke problemen te voorkomen, kunt u het beste in de
Faça duplo clique em
(Remover hardware de forma segura) na barra de tarefas que
handel verkrijgbare software gebruiken die speciaal is ontworpen om alle gegevens van de
aparece no canto inferior direito do ecrã. Na janela que aparece, seleccione o nome do
Micro Vault Tiny te verwijderen.
dispositivo que pretende remover e clique no botão "Stop" ("Parar"). Quando aparecer o
ecrã "Stop a Hardware Device" ("Parar um dispositivo de hardware"), verifique se as
• Micro Vault Tiny is een handelsmerk van Sony Corporation.
• Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft
informações estão correctas e, em seguida, clique no botão OK. Quando aparecer a
Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
mensagem "Safe to Remove Hardware" ("É seguro Remover o Hardware"), retire o Micro
Vault Tiny.
• Mac en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., gedeponeerd
in de Verenigde Staten en andere landen.
Com o Windows 2000 ou o Windows Me
• Andere systeemnamen en productnamen die in deze handleiding worden
Faça duplo clique em
("Unplug or Eject Hardware") ("Desligar ou remover
gebruikt, zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de
hardware") na barra de tarefas que aparece no canto inferior direito do ecrã. Na janela que
respectieve eigenaars. De symbolen™ en ® worden niet gebruikt in deze
aparece, seleccione o nome do dispositivo que pretende remover e clique no botão "Stop"
handleiding.
("Parar"). Quando aparecer o ecrã "Stop a Hardware Device" ("Parar um dispositivo de
hardware"), verifique se as informações estão correctas e, em seguida, clique no botão
"OK". Quando aparecer uma mensagem a indicar que o dispositivo pode ser removido de
• De productgarantie geldt alleen voor het USB-opslagmedium, wanneer het
forma segura, retire o Micro Vault Tiny.
apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en
Com o Mac OS 9.0 e superior
wanneer de bijgeleverde accessoires worden gebruikt in de voorgeschreven
of aanbevolen omgeving zoals beschreven in de documentatie. Diensten die
Arraste o ícone do Micro Vault para "Lixo" ("Trash"). Depois de confirmar que o Micro
door Sony worden geleverd, zoals gebruikersondersteuning, vallen ook onder
Vault está em modo de espera, retire o Micro Vault Tiny.
deze beperkingen.
• Sony is niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik
Acerca do software Micro Vault Virtual Expander
van dit apparaat of voor andere claims van derden.
• Sony is niet aansprakelijk voor: problemen met de computer of andere
• Este software é instalado previamente no Micro Vault.
hardware als gevolg van het gebruik van dit product; de geschiktheid van dit
• Trata-se de um software de compressão originalmente concebido para o Micro Vault.
product voor bepaalde hardware, software of randapparatuur; conflicten met
Para obter mais informações sobre a sua utilização, consulte o ficheiro README
andere geïnstalleerde software; gegevensverlies of andere incidentele of
guardado no Micro Vault Tiny.
onvermijdelijke schade.
• A taxa de compressão varia consoante o ficheiro.
• Sony is niet aansprakelijk voor financiële schade, winstderving, claims van
• Os ficheiros que já foram comprimidos e os ficheiros com 2 KB ou menos são
derden,enzovoort, voortkomend uit het gebruik van de software die bij dit
guardados, sem alterações e sem serem comprimidos.
product wordt geleverd.
• Se o software se tornar instável durante a utilização, visite o URL indicado a seguir para
• De technische gegevens van de software kunnen worden gewijzigd zonder
transferir a última versão. Deste Web site só pode transferir produtos com o Micro Vault
voorafgaande kennisgeving.
Virtual Expander instalado na altura da compra.
http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
• SO suportados: Windows XP (SP1 e superior), Windows 2000 (SP3 e superior)
Polski
Notas sobre a utilização
OSTRZEŻENIE
• Quando formatar o dispositivo, utilize o software de formatação que pode transferir do
website. Para evitar alterações nas especificações não formate o dispositivo de nenhuma
Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W
outra maneira.
przypadku połknięcia urządzenia należy niezwłocznie skontaktować się z
• O Micro Vault Tiny pode não funcionar correctamente se o computador ao qual está
lekarzem.
ligado estiver a ser iniciado, reiniciado ou restaurado do modo de pausa. Desligue
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie
sempre o Micro Vault Tiny do computador antes de executar uma destas operações.
należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
• Não coloque a unidade em localizações:
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać
– extremamente quentes ou frios
– com pó ou sujos
obudowy. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez
– muito húmidos
– com vibrações
autoryzowany punkt serwisowy.
– expostos a gases corrosivos
– expostos à luz directa do sol
Dane dotyczące urządzenia
• Limpeza
Numer modelu i numer seryjny znajdują się z tyłu urządzenia. W tym miejscu
Limpe a unidade com um pano macio e seco ou com um pano macio ligeiramente
należy zapisać numer seryjny. Numer modelu i numer seryjny należy podać,
húmido com um detergente suave diluído.
telefonując do Centrum obsługi klienta Sony.
Não utilize nenhum tipo de solvente, tais como álcool ou benzina, que possa danificar o
acabamento.
Nr modelu USM256H, USM512H, USM1GH, USM2GH
• Se a unidade não funcionar quando a ligar à porta USB, verifique se a parte da frente e a
Nr seryjny ______________________________
parte de trás respectivas estão na posição correcta e tente de novo.
Dla Klientów w Europie
• Não toque nos conectores com os dedos, objectos metálicos, etc.
Ten produkt spełnia następujące Dyrektywy Unii Europejskiej,
• Não deixe cair nem dobre a unidade e evite expô-la a impactos fortes.
89/336/EEC, 92/31/EEC (Dyrektywa EMC)
93/68/EEC (Dyrektywa Oznaczeń CE)
É essencial fazer cópias de segurança periódicas dos dados gravados na unidade.
Niniejszy produkt odpowiada ograniczeniom EN55022 Klasa B oraz EN55024 dla
A Sony Corporation não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas de dados que
używania w następujących obszarach: mieszkalnym, handlowym i z przemysłem
possam ocorrer.
lekkim.
Precauções de transferência e remoção
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w
Se os dados guardados no Micro Vault Tiny forem eliminados ou reformatados através dos
pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
métodos normais, a sua remoção é apenas superficial e será possível recuperar e reutilizar
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że
esses dados utilizando software especial.
produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz
Para evitar fugas de informação e outros problemas do género, recomenda-se a utilização
powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
de software comercializado que foi especialmente concebido para remover completamente
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
todos os dados do Micro Vault Tiny.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz
• Micro Vault Tiny é uma marca registada da Sony Corporation.
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
• Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
Corporation nos Estados Unidos e noutros países.
materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W
• Mac e Macintosh são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registada nos
celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat
E.U.A. e noutros países.
recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką
• Outros nomes de sistemas e de produtos que apareçam neste manual são
samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze
marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos respectivos
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
proprietários. Note que os símbolos ™ e ® não são utilizados neste manual.
• A garantia do nosso produto cobre, apenas, o apenas ao próprio suporte de
Pierwsze użycie nośnika danych USB (instalowanie
armazenamento USB, quando utilizado normalmente, de acordo com estas
sterownika urządzenia)
instruções de funcionamento, com os acessórios que acompanham esta
unidade e no ambiente operativo especificado ou recomendado. Os serviços
Zazwyczaj instalacja sterownika urządzenia następuje automatycznie po
fornecidos pela Empresa, tais como assistência ao utilizador, estão também
podłączeniu Micro Vault Tiny.
Jednakże w przypadku niektórych kart lub płyt USB 2.0 może wystąpić
sujeitos a estas restrições.
• A Empresa não é responsável por quaisquer danos ou perdas resultantes da
konieczność ręcznego zainicjowania instalacji.
Należy wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie w celu wyszukania
utilização deste aparelho ou reclamações feitas por terceiros.
odpowiedniego sterownika.
• A Empresa não é responsável de modo algum por: problemas com o
computador ou com hardware resultantes da utilização deste produto; a
Uwaga:
adequação deste produto a hardware, software ou periféricos específicos;
Systemy Windows 98 i Windows 98SE nie są obsługiwane.
conflitos de funcionamento com outro tipo de software instalado; perda de
dados ou outros danos acidentais ou inevitáveis.
Podstawy użytkowania
• A Empresa não é responsável por quaisquer danos financeiros, perda de
lucros, reclamações de terceiros, etc., resultantes da utilização deste
Uwaga:
aparelho.
• Prosimy prawidłowo wyjmować Micro Vault Tiny wykonując procedurę opisaną
• As especificações de software podem estar sujeitas a alterações sem aviso
w tej instrukcji. W przeciwnym razie dane mogą nie zapisać się prawidłowo
prévio.
• Jeśli złącze portu USB jest trudno dostępne, można wykorzystać koncentrator
USB do przyłączania Micro Vault Tiny do złącza portu USB komputera.
Ustawianie
Podłącz urządzenie Micro Vault Tiny bezpośrednio do portu USB w komputerze.
W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows XP, Windows
Nederlands
2000 lub Windows Me
Kiedy tylko nośnik danych Micro Vault Tiny zostanie przyłączony do komputera,
WAARSCHUWING
pojawi się ikona napędu Micro Vault Tiny. (Nazwa napędu może być różna, w
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk
zależności od używanego systemu komputerowego.)
een arts als het apparaat wordt ingeslikt.
Możesz teraz kopiować i zapisywać dane na nośniku Micro Vault Tiny
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risiko van brand of
przeciągając i upuszczając pliki i foldery na ikonę napędu, tak samo jak w
een electrische schok te verlagen.
przypadku kopiowania danych na dysk twardy lub dyskietkę.
Open de behuizing niet. Dit kan elektrische schokken tot gevolg hebben.
Środowisko systemu Mac OS 9.0 i wyższych wersji
Laat het apparaat alleen nakijken door bevoegde servicetechnici.
Kiedy Micro Vault Tiny zostanie przyłączony do komputera, pojawia się ikona
Aantekening van de eigenaar
napędu urządzenia Micro Vault Tiny.
Het modelnummer en het serienummer vindt u aan de achterkant van het product. Noteer
Możesz teraz kopiować i zapisywać dane na nośniku Micro Vault Tiny
het serienummer in de ruimte hieronder. Verwijs naar het modelnummer en het
przeciągając i upuszczając pliki i foldery na ikonę napędu, tak samo jak w
serienummer wanneer u contact opneemt met het Sony Customer Information Center.
przypadku kopiowania danych na dysk twardy lub dyskietkę.
Modelnummer USM256H, USM512H, USM1GH, USM2GH
Znaczenie sygnalizacji wskaźnika świetlnego
Serienummer ______________________________
Kiedy używane jest urządzenie Micro Vault Tiny, wskaźnik świetlny sygnalizuje
Voor de klanten in Europa
jego stan w następujący sposób.
Dit product voldoet aan de eisen van de volgende Europese voorschriften: 89/336/EEG, 92/
31/EEG (EMC-Richtlijnen) en 93/68/EEG (CE-markering richtlijn).
Znaczenie stanu wskaźnika
Dit apparaat voldoet aan de Europese normen EN55022, Klasse B en EN55024, voor
gebruik in de volgende gebieden: woongebieden, zakendistricten, gebieden voor lichte
Wyłączony
industrie.
Włączony
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
Odłączanie
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
Środowisko systemu Windows XP
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
Kliknij dwukrotnie
(Usuń bezpiecznie sprzęt) w zasobniku zadań u dołu
product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor
ekranu z prawej strony. W otwartym oknie zaznacz nazwę urządzenia, które ma
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
być usunięte, a następnie kliknij przycisk Wyłącz. Kiedy pojawi się okno Wyłącz
in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen
urządzenie sprzętowe, sprawdź, czy zostały wyświetlone poprawne informacje, a
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details
następnie kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu komunikatu „Można bezpiecznie
in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met
usunąć urządzenie" odłącz nośnik Micro Vault Tiny.
de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
Środowisko systemu Windows 2000 lub Windows Me
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Kliknij dwukrotnie
(Odepnij lub Usuń sprzęt) w zasobniku zadań u dołu ekranu
z prawej strony. W otwartym oknie zaznacz nazwę urządzenia, które ma być
usunięte, a następnie kliknij przycisk Wyłącz. Kiedy pojawi się okno Wyłącz
Het USB-opslagmedium voor het eerst gebruiken (het
urządzenie sprzętowe, sprawdź, czy zostały wyświetlone poprawne informacje, a
apparaatstuurprogramma installeren)
następnie kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu komunikatu sygnalizującego, że
można bezpiecznie wyjąć urządzenie, odłącz nośnik Micro Vault Tiny.
Gewoonlijk wordt het apparaatstuurprogramma automatisch geïnstalleerd wanneer u de
Micro Vault Tiny aansluit.
Środowisko systemu Mac OS 9.0 lub w wersji wyższej
Przeciągnij ikonę Micro Vault do Trash (Kosz systemowy). Po potwierdzeniu, że
Bij bepaalde USB 2.0-kaarten of -moederborden moet u de installatie wellicht handmatig
starten.
Micro Vault Tiny jest w trybie oczekiwania, odłącz Micro Vault Tiny.
Volg de aanwijzingen op het scherm om een geschikt stuurprogramma te zoeken.
Opmerking:
Informacje dotyczące oprogramowania Micro Vault
Windows 98 en Windows 98SE worden niet ondersteund.
Virtual Expander
• Oprogramowanie to jest zainstalowane fabrycznie w urządzeniu Micro Vault.
Basisbediening
• Jest to oprogramowanie do kompresji opracowane specjalnie dla urządzenia
Opmerkingen:
Micro Vault. Bardziej szczegółowe informacje na temat użytkowania tego
• Verwijder de Micro Vault Tiny op de juiste manier volgens de procedure die in deze
oprogramowania można znaleźć w pliku README zapisanym w urządzeniu
handleiding wordt beschreven. Anders worden de gegevens niet goed opgenomen.
Micro Vault Tiny.
• Als de USB-poort niet gemakkelijk toegankelijk is, kunt u een USB-hub gebruiken om
• Współczynnik kompresji będzie różny w zależności od pliku.
de Micro Vault Tiny aan te sluiten op de USB-poort van de computer.
• Pliki już skompresowane oraz pliki o rozmiarze nieprzekraczającym 2 KB nie są
Installatie
poddawane kompresji i są zapisywane bez zmian.
Sluit de Micro Vault Tiny rechtstreeks aan op een USB-poort op de computer.
• Jeśli w trakcie użytkowania oprogramowanie staje się niestabilne, należy
Bij gebruik van Windows XP, Windows 2000 of Windows Me
odwiedzić poniższy adres URL i pobrać najnowszą wersję. Pobieranie danych z
Zodra de Micro Vault Tiny op de computer is aangesloten, wordt het stationspictogram
tej witryny sieci Web jest możliwe tylko w przypadku produktów zakupionych z
voor de Micro Vault Tiny weergegeven. (De naam van het station verschilt, afhankelijk
zainstalowanym fabrycznie oprogramowaniem Micro Vault Virtual Expander.
van het computersysteem.)
http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
U kunt nu gegevens kopiëren naar en opslaan op de Micro Vault Tiny door bestanden en
mappen te verslepen naar het stationspictogram, net zoals bij het kopiëren van gegevens
• Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP (z dodatkiem SP1 lub
naar een vaste schijf of diskette.
nowszym), Windows 2000 (z dodatkiem SP3 lub nowszym)
Uwagi o korzystaniu z urządzenia
• Podczas formatowania urządzenia należy korzystać z oprogramowania
formatującego, które można pobrać z witryny sieci Web. Aby uniknąć wszelkich
zmian parametrów, nie należy formatować urządzenia w jakikolwiek inny
sposób.
• Micro Vault Tiny może nie działać prawidłowo, kiedy zostanie podłączony do
komputera w czasie, gdy jest on uruchamiany, ponownie uruchamiany lub
wyprowadzany ze stanu wstrzymania. Zawsze należy odłączyć Micro Vault Tiny
od komputera przed wykonaniem operacji tego rodzaju.
• Nie umieszczać urządzenia w miejscach:
– bardzo gorących lub zimnych
– zakurzonych lub brudnych
– bardzo wilgotnych
– gdzie występują drgania
– narażonych na działanie
– wystawionych bezpośrednio na
korozyjnych gazów
promienie słoneczne
• Czyszczenie
Zespół należy czyścić miękką, suchą szmatką lub miękką szmatką lekko
zwilżoną roztworem delikatnego detergenta.
• Jeśli urządzenie podłączone do portu USB nie działa, sprawdź, czy przód i tył
urządzenia są skierowane w odpowiednią stronę, a następnie spróbuj
ponownie.
• Nie dotykaj złączy palcami, metalowymi przedmiotami itp.
• Nie upuszczaj i nie zginaj urządzenia ani nie narażaj go na duże wstrząsy.
Zdecydowanie zalecane jest okresowe tworzenie kopi zapasowej danych
zapisanych na urządzeniu.
Firma Sony Corporation nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie
lub utratę danych.
Środki ostrożności dotyczące przesyłania i pozbywania się
danych
Jeśli dane przechowywane na urządzeniu Micro Vault Tiny zostaną usunięte lub
sformatowane za pomocą standardowych metod, spowoduje to tylko ich
powierzchowne usunięcie; za pomocą specjalnego oprogramowania będzie
możliwe ich odzyskanie i ponowne użycie.
Aby zapobiec wyciekowi informacji lub podobnym problemom, zaleca się
korzystanie z komercyjnego oprogramowania przeznaczonego do całkowitego
usuwania danych z urządzenia Micro Vault Tiny.
• Micro Vault Tiny jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
• Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
• Mac i Macintosh są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc.,
zarejestrowanymi w U.S.A. i w innych krajach.
• Nazwy innych systemów i produktów, które występują w tej instrukcji, są
zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli.
Prosze pamiętać, że symbole ™ i ® nie są stosowane w tej instrukcji.
• Gwarancja naszego produktu obejmuje tylko sam nośnik danych USB, kiedy
jest normalnie używany zgodnie z tą instrukcja obsługi oraz z wykorzystaniem
wyposażenia dodatkowego, które jest zawarte w tym zespole, w środowisku
określonego lub zalecanego systemu. Usługi świadczone przez Firmę, takie
jak wsparcie techniczne klienta, podlegają takim samym ograniczeniom.
• Firma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkodę lub stratę
spowodowaną używaniem tego zespołu, ani też za roszczenia stron trzecich .
• Firma nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za: problemy związane z
komputerem lub innym sprzętem, jakie wyniknęły z używania tego produktu;
przydatność tego produktu dla określonego sprzętu, oprogramowania lub
urządzeń peryferyjnych; konflikty operacyjne z innym zainstalowanym
oprogramowaniem; utratę danych; lub inne przypadkowe bądź nieuniknione
szkody.
• Firma nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za szkody finansowe,
utratę zysków, roszczenia stron trzecich itd., powstających w związku z
używaniem oprogramowania dostarczanego z tym zespołem.
– stoffig of vuil zijn
– blootstaan aan trillingen
• Dane techniczne oprogramowania mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
– blootstaan aan direct zonlicht
Česky
UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte v dosahu dětí. Při požití vyhledejte lékaře.
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, předejdete tak nebezpečí vzniku
požáru či úrazu elektrickým proudem.
Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi.
Záznam vlastníka
Číslo modelu a sériové číslo jsou umístěny na zadní straně produktu.
Poznamenejte si sériové číslo na řádek níže. Tato čísla uve te při telefonování se
zákaznickým informačním centrem Sony.
Model č. USM256H, USM512H, USM1GH, USM2GH
Sériové číslo _____________________
Pro zákazníky v Evropě
Tento produkt vyhovuje těmto evropským směrnicím,
89/336/EEC, 92/31/EEC (Směrnice EMC)
93/68/EEC (Směrnice o značce CE)
Tento výrobek je v souladu se směrnicemi EN55022 třída B a EN55034 pro použití
v následujících oblastech: doma, v práci a lehkém průmyslu.
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v
Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k
recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této
instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a
zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným
nákladním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním
materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku
kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Před prvním použitím USB paměti (instalace ovladače
USB)
Obvykle se po připojení Micro Vault Tiny k počítači automaticky nainstaluje
správný ovladač.
U některých karet USB 2.0 může být nutné spustit instalaci ručně.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Poznámka:
Systémy Windows 98 a Windows 98SE nejsou podporovány.
Základní operace
Poznámka:
• Odstraňujete-li aplikaci Micro Vault Tiny, postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Jinak nemusí dojít ke správnému záznamu dat.
• Pokud port USB není přístupný, můžete zařízení Micro Vault Tiny připojit k portu
USB počítače konektorem USB.
Nastavení
Připojte zařízení Micro Vault Tiny přímo do portu USB na počítači.
Windows XP, Windows 2000 nebo Windows Me
Jakmile je zařízení Micro Vault Tiny připojeno k počítači, zobrazí se ikona disku
pro toto zařízení. (Název disku se změní podle systému vašeho počítače.)
Můžete kopírovat a ukládat data na zařízení Micro Vault Tiny přetažením souborů
a složek na ikonu disku tak, jako byste kopírovali data na pevný disk nebo na
disketu.
Mac OS 9.0 a vyšší
Jakmile je zařízení Micro Vault Tiny připojeno k počítači, zobrazí se ikona disku
pro toto zařízení.
Můžete kopírovat a ukládat data na zařízení Micro Vault Tiny přetažením souborů
a složek na ikonu disku tak, jako byste kopírovali data na pevný disk nebo na
disketu.
Význam indikátorů
Pokud se zařízení Micro Vault Tiny používá, indikátory zobrazují jeho stav
následovně.
Indikátor
Význam stavových indikátorů
Kontrolka nesvítí
Pohotovostní režim vypnut
Kontrolka svítí nebo bliká Probíhá přenos dat (Neodstraňujte zařízení Micro
Vault Tiny, pokud bliká indikátor.)
Odpojení
Windows XP
Klikněte na
(Safely Remove Hardware) na panelu úlohy v pravé dolní části
obrazovky. Jakmile se zobrazí okno, vyberte název zařízení, které má být odstraněno,
a klepněte na tlačítko Stop. Jakmile se objeví obrazovka Stop a Hardware Device,
přesvědčte se, zda je zobrazena správná informace a klepněte na tlačítko OK. Jakmile
se zobrazí hlášení „Safe to Remove Hardware", odpojte zařízení Micro Vault Tiny.
Windows 2000 nebo Windows Me
Klikněte na
(Unplug or Eject Hardware) na panelu úlohy v pravé dolní části
obrazovky. Jakmile se zobrazí okno, vyberte název zařízení, které má být
odstraněno, a klepněte na tlačítko Stop. Jakmile se objeví obrazovka Stop a
Hardware Device, přesvědčte se, zda je zobrazena správná informace a klepněte
na tlačítko OK. Jakmile se zobrazí hlášení o úspěšném odstranění zařízení,
odpojte zařízení Micro Vault Tiny.
Mac OS 9.0 a vyšší
Přetáhněte ikonu Micro Vault do koše. Po potvrzení pohotovostního režimu
zařízení Micro Vault Tiny odpojte.
Informace o softwaru Micro Vault Virtual Expander
• Tento software je předinstalován v zařízení Micro Vault.
• Jedná se o kompresní software původně navržený pro zařízení Micro Vault.
Další podrobnosti o použití najdete v souboru README uloženém na zażízení
Micro Vault Tiny.
• Kompresní poměr se bude měnit v závislosti na souboru.
• Již zkomprimované soubory a soubory o max. velikosti 2 kB jsou uloženy
nezměněné (bez komprese).
• Je-li software během používání nestabilní, stáhněte si nejnovější verzi na níže
uvedené URL adrese. Z tohoto webového serveru lze stahovat pouze produkty,
jež v době koupě obsahují nainstalovaný software Micro Vault Virtual Expander.
http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
• Podporované operační systémy: Windows XP (SP1 a vyšší), Windows 2000
(SP3 a vyšší)
Poznámky k používání
• Při formátování zařízení použijte formátovací software, který můžete stáhnout z
této webové stránky. Chcete-li se vyhnout změnám ve specifikacích,
neformátujte zařízení žádným jiným způsobem.
• Zařízení Micro Vault Tiny nemusí fungovat správně, je-li k počítači připojeno při
jeho spuštění, restartování nebo obnovení z režimu spánku. Před prováděním
těchto činností vždy zařízení Micro Vault Tiny odpojte od počítače.
• Neumís ujte jednotku do míst, která jsou:
– extrémně horká nebo studená
– prašná nebo špinavá
– velice vlhká
– vibrující
– vystavená korozivním plynům
– vystavená přímému slunečnímu světlu
• Čištění
Jednotku čistěte jemnou vlhkou látkou nebo jemnou látkou lehce namočenou
slabým čistícím prostředkem.
świetlnego
Nepoužívejte žádné rozpouštědlo, jako alkohol nebo benzín, které by mohlo
Stan oczekiwania
poškodit povrch.
• Pokud zařízení při připojení k portu USB nefunguje, prověřte správnost
Przekazywanie danych w toku (Nie
orientace připojení a zkuste jej připojit znovu.
należy wyjmować nośnika Micro Vault
• Nedotýkejte se konektorů prsty, kovovými předměty atd.
Tiny, gdy wskaźnik świetlny migocze.)
• Snažte se zařízení neupustit, neohýbejte je a chraňte je před nárazy.
Důrazně doporučujeme průběžné zálohování dat z tohoto zařízení.
Společnost Sony Corporation nenese žádnou zodpovědnost za případné škody či
ztráty dat.
Bezpečnostní opatření pro přenos a likvidaci
Jsou-li data uložená na zařízení Micro Vault Tiny odstraněna či zformátována
pomocí standardních metod, odstraní se jen do určité míry a je možné je pomocí
speciálního softwaru obnovit a znovu použít.
Chcete-li se vyhnout vyzrazení informací a dalším podobným problémům,
doporučuje se použití komerčně dostupného softwaru určeného pro dokonalé
odstranění všech dat ze zařízení Micro Vault Tiny.
• Micro Vault Tiny je obchodní značka firmy Sony.
• Microsoft a Windows jsou registrovanými obchodními značkami firmy Microsoft
v USA a v jiných zemích.
• Mac a Macintosh jsou obchodními značkami firmy Apple Computer, Inc.,
registrovanými v USA a v jiných zemích.
• Další názvy systémů a výrobků v této příručce jsou registrovanými obchodními
známkami nebo obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. Všimněte si,
že v této příručce se nepoužívají symboly ™ a ®.
• Naše záruka na výrobek se vztahuje pouze na samotné ukládací médium
USB, pokud se používá normálně ve shodě s těmito provozními pokyny a s
příslušenstvími, která jsou spolu s touto jednotkou používána ve specifickém
nebo doporučeném systémovém prostředí. Služby poskytované společností,
jako je uživatelská podpora, rovněž podléhají těmto omezením.
• Společnost nenese odpovědnost za škody nebo ztráty vyplývající z používání
této jednotky, ani za jakékoliv nároky třetí strany.
• Společnost nenese odpovědnost za: problémy s počítačem nebo jiným
zařízením, jež byly zapříčiněny používáním tohoto výrobku; vhodnost tohoto
výrobku pro konkrétní hardware, software nebo periferní zařízení; provozní
konflikty s jinými instalovanými programy; ztrátu dat; či jiné náhodné nebo
nevyhnutelné škody.
• Společnost nenese odpovědnost za finanční ztráty, ztráty zisku, nároky
třetích stran atd. plynoucí z používání programu dodaného spolu s touto
jednotkou.
• Specifikace softwaru může podléhat změně bez upozornění.
Magyar
FIGYELMEZTETÉS
m
Tartsa távol a gyerekektől. A készülék lenyelése esetén azonnal forduljon
orvoshoz.
A tűz és az áramütés megelőzése érdekében a készüléket tartsa távol
esőtől, nedvességtől.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék házát. A
készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.
A termék adatai
A modell- és sorozatszám a termék hátoldalán található. A sorozatszámot írja az
m m W
alább megjelölt helyre. Ha kapcsolatba lép a Sony ügyfélszolgálatával (Sony
Customer Information Center), mindig közölje velük a modell- és sorozatszámot.
Modellszám: USM256H, USM512H, USM1GH, USM2GH
Sorozatszám: ______________________________
Az európai felhasználóknak
M
E termék megfelel a következő európai normáknak:
89/336/EEC, 92/31/EEC (EMC normák)
93/68/EEC (CE jelölési normák)
E termék megfelel az EN55022 B csoport és az EN55024 normáknak a következő
felhasználási területeken: háztartási, üzleti és könnyűipari.
m
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
m
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
O
a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
W
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Ha először használja az USB adathordozót
W
W
(eszközmeghajtó telepítése)
Általános esetben az eszközmeghajtó automatikusan telepítésre kerül, amikor
csatlakoztatja a Micro Vault Tiny eszközt.
Ennek ellenére lehetnek olyan USB 2.0 kártyák vagy alaplapok, melyeknél kézi
vezérléssel kell elindítani a telepítést.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a megfelelő eszközmeghajtó
M
kikereséséhez.
Megjegyzés:
Windows 98 és Windows 98SE nem használható.
m
Alapoperációk
M
Megjegyzés:
• A Micro Vault Tiny lekapcsolásánál az útmutatóban leírtak szerint járjon el.
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az adatok helytelenül lesznek rögzítve.
• Ha az USB port csatlakozó nehezen hozzáférhető, a Micro Vault Tiny
csatlakoztatásához az USB porthoz USB elosztót használhat.
Beállítások
A Micro Vault Tiny eszközt közvetlenül a számítógép USB portjához
csatlakoztassa.
Windows XP, Windows 2000 és Windows Me rendszereknél
A Micro Vault Tiny számítógéphez való csatlakoztatása után megjelenik a Micro
Vault Tiny egység ikonja. (A meghajtó neve a számítógép rendszerének típusától
függően változik.)
Ezek után elkezdheti az adatok másolását és mentését a Micro Vault Tiny az
állományok és mappák egyszerű áthúzásával az egység ikonjára hasonlóan, mint
a merevlemezre vagy a hajlékonylemezre való másolásnál.
Mac OS 9.0 és magasabb rendszereknél
W
A Micro Vault Tiny géphez való csatlakoztatása után megjelink a Micro Vault Tiny
egység ikonja.
Ezek után elkezdheti az adatok másolását és mentését a Micro Vault Tiny az
P
m
állományok és mappák egyszerű áthúzásával az egység ikonjára hasonlóan, mint
a merevlemezre vagy a hajlékonylemezre való másolásnál.
A jelzőlámpa jelentősége
Ha a Micro Vault Tiny üzemben van, a jelzőlámpa a következőképpen mutatja a
berendezés állapotát.
A jelzőIámpa egyes állapotainak
jelentése
Ha a jelzőlámpa nem világít
az egység készenléti üzemmódban van.
Ha a jelzőlámpa világít vagy villog
az adatátvitel folyamatban van.
(Ne kapcsolja le a Micro Vault Tiny, amíg
a jelzőlámpa villog.)
Kapcsolat bontása
Windows XP rendszereknél
Kattintson kétszer a
„Hardver biztonságos lekapcsolása" ikonra a képernyő
jobb alsó sarkában. A megjelenő ablakban válassza ki azt a berendezést, amelyet
el akar távolítani, majd kattintson a Stop gombra. Ha megjelenik a „Hardver
berendezés leállítása" felszólítás, győződjön meg arról, hogy a helyes információ
jelent meg, majd kattintson az OK gombra. Ha megjelenik a „Biztonságosan
eltávolíthatja a Hardvert" felszólítást, kapcsolja le a Micro Vault Tiny.
Windows 2000 vagy Windows Me rendszereknél
Kattintson kétszer a
„Lekapcsolni a hardvert" ikonra a képernyő jobb alsó
sarkában. A megjelenő ablakban válassza ki azt a berendezést, amelyet el akar
távolítani, majd kattintson a Stop gombra. Ha megjelenik a „Hardver berendezés
leállítása" felszólítás, győződjön meg arról, hogy a helyes információ jelent meg,
O
majd kattintson az OK gombra. Ha megjelenik a felszólítás, hogy a berendezés
biztonságosan lekapcsolható, kapcsolja le a Micro Vault Tiny.
Mac OS 9.0 és magasabb rendszereknél
Húzza rá a Micro Vault ikont a Lomtárra. Miután megkapta a visszajelzést, hogy a
Micro Vault Tiny készenléti üzemmódban van, kapcsolja le a Micro Vault Tiny.
A Micro Vault Virtual Expander programról
• Ezt a programot a Micro Vault eszközre gyárilag telepítik.
W
• Ez a tömörítőprogram eredetileg a Micro Vault eszközre készült. További
részleteket a Micro Vault Tiny tárolóeszközön található README fájl tartalmaz.
• A tömörítés mértéke a tömörítendő fájltól függ.
• A már tömörített, továbbá a 2 KB-nál kisebb fájlokat a program változatlan
formában, tömörítés nélkül menti.
• Ha a program működése bizonytalanná válik, töltse le a legfrissebb verziót a
következő URL-ről. Erről a honlapról csak abban az esetben lehet letölteni, ha
olyan eszközt vásárolt, amelyre a Micro Vault Virtual Expander programot
gyárilag telepítették.
http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
• Használható operációs rendszerek: Windows XP (SP1 vagy újabb
javítócsomaggal), Windows 2000 (SP3 vagy újabb javítócsomaggal)
Megjegyzések a felhasználáshoz
• Az eszköz formázásához a weblapról letölthető formázóprogramot használja. Az
eszközt - gyári jellemzőinek megőrzése érdekében - semmilyen más módon ne
formázza meg!
• A Micro Vault Tiny hibásan működhet, ha a számítógép bekapcsolásánál,
újraindításánál vagy ha alvó üzemmódban van a számítógéphez csatlakoztatva.
• Ne hagyja a berendezést olyan helyen, amely:
– nagyon meleg vagy hideg
– poros vagy piszkos
– nyirkos
– rezgő
– korróziós gázoknak
– intenzív napfénynek van kitéve
• Karbantartás
A berendezést puha száraz ronggyal vagy puha, tisztítószerrel enyhén átitatott
ronggyal tisztítsa.
Türkçe
Ne használjon semmilyen oldószert, mint pl. az alkohol vagy benzin, amelyek
károsíthatják a berendezés felületét.
UYARI
• Ha az eszköz nem működik, amikor az USB porthoz csatlakoztatja, ellenőrizze,
Çocukların erişemeyecekleri yerde saklayın. Yutulması durumunda
hogy az eszköz eleje és hátulja megfelelő irányban áll-e, majd próbálkozzék
hemen bir hekime danışın.
ismét.
Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı yağmur
• Az érintkezőkhöz ne nyúljon se kézzel, se fémtárggyal, se más dologgal.
altında veya nemli ortamlarda bırakmayın.
• Az eszközt ne ejtse le, ne hajlítsa meg, és óvja az erős ütéstől.
Elektrik çarpmasından kaçınmak için, cihazın kabinini açmayın. Cihazın
bakım ve onarımını yalnızca yetkili servise yaptırın.
Javasoljuk, hogy a készülékre írt adatokról rendszeresen készítsen biztonsági
Kullanıcı Kayıtları
másolatot.
A Sony Corporation nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért,
Model numarası ve seri numarası ürünün arka tarafındadır. Seri numarasını
adatkárosodásért.
aşağıda ilgili yere yazın. Sony Müşteri Bilgi Merkezi'ni aradığınızda model ve seri
numarasını belirtin.
A készülék átadásával, kidobásával kapcsolatos
óvintézkedések
Model No. USM256H, USM512H, USM1GH, USM2GH
Ha a Micro Vault Tiny-ról a szokásos eljárásokkal törli az adatokat, illetve
Seri No. ______________________________
formázza az eszközt, akkor csak úgy tűnik, hogy már nincsenek rajta az adatok,
Avrupa'daki müşteriler için
mivel azok felsőbb szinten törlődnek, s így speciális programokkal lehetőség van
Bu ürün aşağıdaki Avrupa Yönergeleri'ne uygundur:
arra, hogy az eszközről valaki elővegye és felhasználja az adatokat.
89/336/EEC, 92/31/EEC (EMC Yönergesi)
Az információ-kiszivárgás és az ehhez hasonló problémák elkerülése érdekében
93/68/EEC (CE İşareti Yönergesi)
javasoljuk, hogy a Micro Vault Tiny-ról olyan, a kereskedelmi forgalomban
Bu ürün, konutlarda, ticari alanlarda ve hafif sanayi alanlatında kullanıma yönelik
kapható programmal törölje le az adatokat, amelyeket kifejezetten az adatok
EN55022 Sınıf B ve EN55024 standartlarına uygundur.
tökéletes eltávolítására fejlesztettek ki.
Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması (Avrupa Birliği'nde ve
ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır)
• A Micro Vault Tiny a Sony Corporation védjegye.
Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu
• A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation regisztrált védjegyei az
ürünün bir ev atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini
Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların
• A Mac és Macintosh az Apple Computer, Inc. védjegyei, regisztrálva az
geri dönüşümü için mevcut olan uygun toplama noktasına
Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını
• Az egyébb rendszerek és gyártmányok nevei, amelyek ebben a használati
sağlayarak, bu ürüne yanlış müdahale edilmesi sonucunda
utasításban megjelentek, bejegyzett védjegyek vagy a tulajdonosok védjegyei.
ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde olumsuz
Az útmutatóban nem használtuk a ™ és ® megjelöléseket.
etkide bulunabilecek durumların önlenmesine yardımcı
olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları
• A gyártmányunkra adott garancia csak magára az USB egységre vonatkozik
korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümüyle
annak rendeltetésszerű használatánál, az itt leírt használati útmutatóval illetve
ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan yerel ofisle, evsel atıklar
a tartozékok használati útmutatójával összhangban, beleértve a softwert is,
toplama servisinizle veya bu ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçin.
amely a berendezés tartozéka. A gyártó általi szolgláltatások, mint pl. a
felhasználói segítség, szintén e megkötések tárgyát képezik.
USB SAKLAMA MEDYASI İLK DEFA KULLANILDIĞINDA
• A gyártó nem vállal felelősséget semminemű kárért vagy veszteségért,
harmadik fél követeléseiért, melyek a berendezés használatából erednek.
(Sürücüyü Yüklemek)
• A gyártó nem vállal felelőséget: az Ön számítógépe vagy más hardver
Micro Vault Tiny'yi taktığınızda sürücü otomatik olarak yüklenir. Fakat bazı USB
meghibásodásáért, amelyek a berendezés használatából erednek; a
2.0 girişlerinde manuel olarak yüklemek gerekebilir.
berendezés kompatibilitásáért speciális hardverrel, softverrel vagy
Uygun sürücüyü bulmak için ekrandaki talimatları takip ediniz.
perifériákkal; a számítógépbe telepített egyébb softver hibás működéséért; az
Note:
adatok elvesztéséért; vagy más rendellenességekért illetve
Windows 98 ve Windows 98SE desteklenmez.
meghibásodásokért.
• A gyártó nem vállal felelőséget semminemű kár, veszteség, vagy harmadik fél
követeléseivel szemben, stb. melyek a berendezéshez adott softver
Temel işlemler
használatából erednek.
Not:
• A softver sajátosságai figyelmeztetés nélkül megváltoztathatók.
• Lütfen Micro Vault Tiny'yi, bu el kitabında anlatılan prosedürü izleyerek düzgün
bir şekilde çıkarın. Aksi taktirde veriler düzgün bir şekilde kaydedilemeyebilir.
• USB girişi kolayca erişilebilir bir yerde değilse, Micro Vault Tiny'yi bilgisayarınız
üzerindeki USB girişine bağlamak için bir USB adaptörü kullanabilirsiniz.
Başlangıç ayarları
Slovenský
Micro Vault Tiny'yi bilgisayarın USB bağlantı noktasına doğrudan bağlayın.
Windows XP, Windows 2000 veya Windows Me çalıştırırken
UPOZORNENIE
Micro Vault Tiny'nin bilgisayara bağlanmasıyla birlikte, Micro Vault Tiny aygıtına
Udržujte m m
ilişkin sürücü ikonu belirir. (Sürücü adı, bilgisayar sisteminize bağlı olarak
değişir.) Şimdi, tıpkı verileri bir sabit diske ya da bir diskete kopyalarken
m
m
yaptığınız gibi, dosyaları ve klasörleri sürücü ikonu üzerine sürükleyerek, verileri
m
m
Micro Vault Tiny'ye kopyalayabilir ve bunun üzerinde saklayabilirsiniz.
m
Mac OS 9.0 ve üzeri bir versiyonu kullanırken
m
Micro Vault Tiny'nin bilgisayara bağlanmasıyla birlikte, Micro Vault Tiny aygıtına
ilişkin sürücü ikonu belirir.
Şimdi, tıpkı verileri bir sabit diske ya da bir diskete kopyalarken yaptığınız gibi,
dosyaları ve klasörleri sürücü ikonu üzerine sürükleyerek, verileri Micro Vault
Tiny'ye kopyalayabilir ve bunun üzerinde saklayabilirsiniz.
Gösterge lambasının anlamları
Micro Vault Tiny kullanımdayken, gösterge lambası bunun durumunu aşağıdaki
gibi belirtir.
Gösterge lambasının durumu
Kapalı (off) (sönük)
Açık (on) (yanıyor)
m
m
m
Bağlantının kesilmesi
Windows XP kullanırken
Ekranın sağ alt bölümündeki görev çubuğundan
[Donanımı güvenli bir şekilde kaldır] ikonu üzerine çift tıklayın. Beliren
pencereden, kaldırılacak aygıtın adını seçin, daha sonra Stop (Durdur) düğmesi
üzerine tıklayın. Stop a Hardware Device (Bir donanım aygıtını durdur) ekranı
belirdiğinde, doğru bilgilerin görüntülenmekte olduğundan emin olun ve daha
sonra [OK] (Tamam) düğmesi üzerine tıklayın. I'Safe to Remove Hardware"
(Donamm güvenli bir şekilde kaldırılabilir) mesajı belirdiğinde Micro Vault Tiny
bağlantısını kesin.
Windows 2000 ya da Windows Me kullanırken
Ekranın sağ alt bölümündeki görev çubuğundan
[Donanımı kaldır ya da çıkar] ikonu üzerine çift tıklayın. Beliren pencereden,
K
U B
m
m
m
kaldırılacak aygıtın adını seçin, daha sonra Stop (Durdur) düğmesi üzerine
tıklayın. Stop a Hardware Device (Bir donanım aygıtını durdur) ekranı
belirdiğinde, doğru bilgilerin görüntülenmekte olduğundan emin olun ve daha
sonra [OK] (Tamam) düğmesi üzerine tıklayın. Aygıtın güvenli bir şekilde
kaldırılabileceğini belirten bir mesaj belirdiğinde, Micro Vault Tiny'yi çıkayın.
Mac OS 9.0 ve üzeri bir versiyonu kullanırken
Micro Vault ikonunu görev çubuğuna sürükleyin. Micro Vault Tiny'nin bekleme
modunda olduğunu doğruladıktan sonra, Micro Vault Tiny'nin bağlantısını kesin.
m
W
W
M
m
M
M
M
M
W
W
M
M
M
K
m N
M
M
M
m
m
M
M
M
M
M
M
M
M
M
W
Anlamı
Bekleme
M
M
Veri transferi yapılıyor (Gösterge lambaı
yanıp sönerken Micro Vault Tiny'yi
çıkarmayın.)
(Safely Remove Hardware)
(Unplug or Eject Hardware)
S
W
W
W
M M
M
M
W
W
M
W

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Microvault usm2ghMicrovault usm512ghMicrovault usm256gh