Download Print this page

Panasonic DMP-BDT363 Basic Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for DMP-BDT363:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Model No. DMP-BDT363
Basic Operating Instructions
English
Blu-ray Disc
Player
TM
Grundläggande bruksanvisning
Svenska
Blu-ray
- skivspelare
TM
Vejledning i den grundlæggende betjening
Dansk
Blu-ray
- diskafspiller
TM
Perusasetukset Käyttöohjeet
Suomi
Blu-ray
levysoitin
TM
EG
SQT0176

Advertisement

loading

Summary of Contents for Panasonic DMP-BDT363

 • Page 1 Model No. DMP-BDT363 Basic Operating Instructions English Blu-ray Disc Player Grundläggande bruksanvisning Svenska Blu-ray - skivspelare Vejledning i den grundlæggende betjening Dansk Blu-ray - diskafspiller Perusasetukset Käyttöohjeet Suomi Blu-ray levysoitin SQT0176...
 • Page 2: Step 1 : Connecting To A Tv

  Quick Start Guide STEP 1 : Connecting to a TV To a household mains socket HDMI IN HDMI cable AC mains lead (supplied) STEP 2 : Connecting to the network ∫ Wireless LAN connection Wireless router, etc. Internet ∫ LAN cable connection LAN Cable Broadband router, etc.
 • Page 3: Step 4 : Playing A Disc

  Insert the disc. Select the item to play and press [OK]. Firmware updates Panasonic is constantly improving the unit’s firmware to ensure that our customers are enjoying the latest technology. Panasonic recommends updating your firmware as soon as you are notified.
 • Page 4 Accessories Thank you for purchasing this product. Please read these instructions carefully before using this product, and save this manual for future Check the supplied accessories before using this use. unit. Remote control Reading the Operating (N2QAYB000957) Instructions Batteries for remote control AC mains lead CD-ROM This document explains basic...
 • Page 5 The following limits are in place regarding the usage of this unit. You must be aware of these limits before using this unit. Panasonic will in no way be responsible for any incidental damage which may arise due to a failure to obey these limits, or to any WARNING condition of use or disuse of this unit.
 • Page 6: Copyrights And Trademarks

  FOR A PARTICULAR PURPOSE. Please refer to the detailed terms and conditions thereof shown in the Player Settings menu. At least three (3) years from delivery of this product, Panasonic will give to any third party who contacts us at the contact...
 • Page 7 NOTICE TO USER: Carefully read the following legal agreement. BY DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING UNICODE INC.’S DATA FILES (““DATA FILES””), AND/OR SOFTWARE (““SOFTWARE””), YOU UNEQUIVOCALLY ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY, ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY, DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR SOFTWARE.
 • Page 8 Guide för snabbstart STEG 1 : Att ansluta en TV Till ett vägguttag HDMI IN HDMI-kabel AC-huvudkabel (medföljer) STEG 2 : Hur du ansluter till nätverket ∫ Trådlös LAN-anslutning Sladdlös router osv. Internet ∫ LAN-kabelanslutning LAN-kabel Bredbandsrouter, osv. Internet Använd raka LAN-kablar (STP) av kategori 5 eller mer, när du ansluter till kringutrustning. SQT0176...
 • Page 9 Panasonic förbättrar ständigt enhetens fasta programvara för att säkerställa att våra kunder får nytta av den senaste tekniken. Panasonic rekommenderar att du uppdaterar din fasta programvara så snart du får ett meddelande om det. Se bruksanvisningen för mer information (PDF-format).
 • Page 10 Tillbehör Tack för inköpet av denna produkt. Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. Kontrollera de levererade tillbehören innan du använder den här enheten. Så här läser du Fjärrkontroll (N2QAYB000957) bruksanvisningen Batterier till fjärrkontrollen Nätsladd CD-ROM...
 • Page 11 VARNING enheten. Panasonic kan inte på något sätt hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå till följd av underlåtenhet att följa dessa Enhet gränsvärden, eller användningsvillkor eller avbruten användning För att minska risken för brand, elstöt eller produktskada,...
 • Page 12 Upphovsrätter och Den här produkten har följande programvara inbyggd: (1) programvara som utvecklats separat av eller för Panasonic Corporation, varumärken (2) programvara som ägs av tredjepart med licensavtal till Panasonic Corporation, (3) programvara med licensavtal under GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0), Den här produkten utnyttjar Cinavia-teknologi för att begränsa...
 • Page 13 MEDDELANDE TILL ANVÄNDAREN: Läs noga följande avtal. GENOM ATT LADDA NER, INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA UNICODE INC.’S DATAFILER (““DATAFILER””), OCH/ELLER PROGRAMVARA (““PROGRAM””), ACCEPTERAR DU OTVETYDIGT OCH GODTAR ATT VARA BUNDEN AV ALLA AVTALETS VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR, SKA DU INTE LADDA NER, INSTALLERA, KOPIERA, DISTRIBUERA ELLER ANVÄNDA DATAFILERNA ELLER PROGRAM.
 • Page 14 Guiden Hurtig start TRIN 1 : Tilslutning til et fjernsyn Til en stikkontakt i væggen HDMI IN HDMI-kabel Strømforsyning (inkluderet) TRIN 2 : Oprettelse af forbindelse til et netværk ∫ Trådløs LAN-forbindelse Trådløs router, osv. Internet ∫ Tilslutning af LAN-kabel LAN-kabel Bredbånds-router, osv.
 • Page 15 Vælg det element, der skal afspilles, og tryk på [OK]. Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores kunder altid kan få glæde af den sidstenye teknologi. Panasonic anbefaler, at du opdaterer firmwaren, så snart du får meddelelse herom.
 • Page 16 Tilbehør Tak, fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug. Undersøg det medfølgende tilbehør før brug af dette apparat. Sådan læses Fjernbetjening (N2QAYB000957) betjeningsvejledningen Batterier til fjernbetjeningen Netledning CD-ROM Dette dokument beskriver enhedens...
 • Page 17 Følgende begrænsninger gælder, uanset brugen af dette apparat. Du skal være opmærksom på disse begrænsninger, før apparatet tages i brug. Panasonic kan på ingen måde holdes ansvarlig for tilfældig skade, ADVARSEL som kan forekomme på grund af manglende overholdelse af begrænsninger eller ved brug eller misbrug af dette apparat.
 • Page 18 Settings. videoer og deres soundtracks. Se betjeningsvejledningen I mindst tre (3) år fra levering af dette produkt vil Panasonic give (PDF-format) for yderligere oplysninger. enhver tredjemand, som måtte kontakte os gennem nedenstående kontaktoplysninger og mod betaling af et gebyr,...
 • Page 19 MEDDELELSE TIL BRUGER: Læs omhyggeligt følgende juridiske aftale. VED AT DOWNLOADE, INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANVENDE UNICODE INC.’S DATAFILER (““DATA FILES””) OG/ELLER SOFTWARE (““SOFTWARE””), ACCEPTERER DU UTVETYDIGT AT VÆRE BUNDET TIL ALLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER MÅ...
 • Page 20 Pikaopas VAIHE 1 : Liittäminen televisioon Kodin verkkopistorasiaan HDMI IN HDMI-kaapeli Verkkokaapeli (kuuluu toimitukseen) VAIHE 2 : Liittäminen tietoverkkoon ∫ Langaton lähiverkkoyhteys Langaton reititin, jne. Internet ∫ Lahiverkkokaapeliyhteys Lähiverkkokaapeli Laajakaistareititin, jne. Internet Käytä luokan 5 tai ylempiä suoria lähiverkkokaapeleita (STP), kun liitetään oheislaitteisiin. (20) SQT0176...
 • Page 21 VAIHE 4 : Levyn toistaminen Laita levy. Valitse toistettava kohta ja paina [OK]. Laiteohjelmiston päivitys Panasonic parantaa jatkuvasti laitteen ohjelmistoja, jotta asiakkaat voivat hyödyntää viimeisintä käytettävissä olevaa tekniikkaa. Panasonic suosittelee päivittämään laiteohjelmiston heti, kun saat ilmoituksen. Jos haluat lisätietoja, katso käyttöohjeita (PDF-muodossa).
 • Page 22 Varusteet Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä tämä käsikirja tulevaa tarvetta varten. Tarkista toimitetut varusteet ennen tämän laitteen käyttöä. Käyttöohjeiden lukeminen Kaukosäädin (N2QAYB000957) Kaukosäätimen paristot Tämä asiakirja kuvaa laitteen Verkkokaapeli perustoiminnot. Tarkempia selityksiä CD-ROM varten katso asiakirjaa “Käyttöohjeet (PDF-muodossa)”, jotka on tallennettu...
 • Page 23 Langaton lähiverkkoyhteys Tämän laitteen käyttöä koskevat seuraavat rajoitukset. Sinun tulee tuntea nämä rajoitukset ennen tämän laitteen käyttöä. Panasonic ei ole millään tavalla vastuussa mistään välillisestä VAROITUS vahingosta, joka saattaa tapahtua näiden rajoitusten noudattamatta jättämisestä, tai mistään tämän laitteen käyttöön tai käyttämättömyyteen liittyvästä...
 • Page 24 Kaikki oikeudet pidätetään. Tähän tuotteeseen sisältyy seuraavat ohjelmistot: (1) ohjelmistot, jotka on kehittänyt Panasonic Corporation tai jotka on kehitetty kyseiselle yhtiölle. (2) ohjelmistot, jotka kuuluvat kolmannelle osapuolelle ja joiden käyttöoikeudet Panasonic Corporation omistaa, (3) ohjelmiston käyttöoikeudet myönnetään sopimuksella GNU...
 • Page 25 ILMOITUS KÄYTTÄJÄLLE: Lue huolellisesti seuraava sopimus. LATAAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI MUUTEN KÄYTTÄMÄLLÄ YHTIÖN UNICODE INC. DATATIEDOSTOJA (““DATATIEDOSTOT””) JA/TAI OHJELMISTOA (““OHJELMISTO””), KÄYTTÄJÄ YKSISELITTEISESTI HYVÄKSYY JA SOPII NOUDATTAVANSA KAIKKIA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA. JOS ET HYVÄKSY, ÄLÄ LATAA, ASENNA, KOPIOI, JAA TAI KÄYTÄ DATATIEDOSTOJA TAI OHJELMISTOA.
 • Page 26 Contact to Authorized Representative: Kontakt till Auktoriserad Representant: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tysklandy This product is intended to be used in the following countries.
 • Page 27 SQT0176 (27)
 • Page 28 (Tuotteen sisällä) (Produktets innside) Manufactured by: Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Japan Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany Environment friendly printed on chlorine free bleached paper. Panasonic Corporation Web Site: http://panasonic.net C Panasonic Corporation 2014...